eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1442/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-30
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1442/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron postępowania odwoławczego
w dniu 30 lipca 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 29 czerwca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę ROKOM sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –
Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie,

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot
z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 20.000,00
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) uiszczonej tytułem wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
Sygn. akt KIO 1442/20
Uzasadnienie

Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia
29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
„Pzp”,
postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z
odcinkami sieci w ul. Trakt Lubelski, Śnieguliczki, Odrębnej oraz Borowieckiej
w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z
podziałem na zadania, zwane dalej
„Postępowaniem”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z 24 stycznia 2020 r., pod nr 2020/S 017 037865.
19 czerwca 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę ROKOM sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp, co zaskar
żył odwołaniem wniesionym do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) 29 czerwca 2020 r., stawiając zarzut
naruszenia ww. przepisów.

Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił
wykonawca Priknauber sp. z
o.o. sp.k. z siedzibą w Legionowie, wnosząc o oddalenie
odwołania. W zgłoszonym przystąpieniu wskazał, że jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

Odwołujący – pismem z 22 lipca 2020 r. – zgłosił opozycję przeciw przystąpieniu
wykonawcy Prikna
uber wskazując, że wybór jego oferty został unieważniony, a sama oferta –
odrzucona, od której to czynności ww. wykonawca nie wniósł odwołania.

Izba uwzględniła opozycję stwierdzając, że Odwołujący uprawdopodobnił,
zgodnie z art. 185 ust. 4 zdanie drugie
Pzp, że wykonawca Priknauber nie ma, w powyższych
okolicznościach, interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego.
Tym
samym do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, nie przystąpił
de facto
żaden wykonawca.
Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r.
Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania
w
całości.
W konsekwencji Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 2 Pzp, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji
postanowienia.
Rozstrzygn
ięcie o kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji
postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie