eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1212/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-17
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1212/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Odwołującego –
wykonawcę IT Solution Factor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego – Akademię Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu, przy udziale Przystępującego po stronie Zamawiającego – wykonawcy SPINEL
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:
1.1.
unieważnienie wyboru oferty Przystępującego po stronie Zamawiającego;
1.2.
ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego po stronie
Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie;
3.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i Odwołującego
w
częściach po ½ i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w łącznej wysokości
18.600,00
zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty
poniesione przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia
pełnomocnika;
3.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę w łącznej wysokości
9.300
,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) tytułem wpisu od
odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący: ……………………………………….

Sygn. akt KIO 1212/20
Uzasadnienie

Akademia
Wojsk
Lądowych
im.
Tadeusza
Kościuszki
we
Wrocławiu
(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego,
którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą urządzeń brzegowych oraz usługa wsparcia
technicznego urządzeń, zwane dalej „Postępowaniem”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z 26 marca 2020 r., pod nr 2020/S 061-145221.
22 maja
2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę IT Solution Factor sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) o odrzuceniu jego oferty i wyborze,
jako
najkorzystniejszej, oferty złożonej przez wykonawcę Spinel sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej „Wykonawca S”).
W dniu 1 czerwca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub
„KIO”) wpłynęło odwołanie, w którym zaskarżono:
1.
odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej
„SIWZ”);
2.
wybór oferty Wykonawcy S i zaniechanie jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1
pkt
2 Pzp ze względu na niezgodność jej treści z treścią SIWZ.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt
2 Pzp przez wadliwe zastosowanie tego przepisu względem
Odwołującego, skutkujące bezpodstawnym odrzuceniem złożonej przez niego
oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ, podczas gdy oferta ta nie tylko
pozostawała w pełni zgodna z wymogami Postępowania, ale też jest ofertą
najkorzystniejszą cenowo;
2. art. 7 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp przez dokonanie wadliwego wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę S, która to oferta –
jako nieod
powiadająca treści SIWZ – powinna była zostać odrzucona;
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
2.
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej i dokonania
ponownej oceny ofert;
3. o
drzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę S i dokonania wyboru oferty złożonej
przez Odwołującego jako najkorzystniejszej,
Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że Zamawiający, odrzucając ofertę
Odwołującego, sprecyzował de facto 2 zarzuty, dotyczące rzekomej niezgodności treści oferty
złożonej przez Odwołującego z treścią SIWZ. Istotne jednak pozostaje, że oba zarzuty dotyczą
niezgodności z wymogami, których Zamawiający w ogóle w treści SIWZ nie wyartykułował,
precyzując je w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty Odwołującego.
[
Zarzut dot. niezgodności patchcordów z wymogami Postępowania]

W treści zawiadomienia z dnia 22.05.2020 r. Zamawiający wskazał:
„Zamawiający nie może uznać, że oferta Wykonawcy, w której zaproponowano urządzenie
Fortinet Forti
Gate 600E spełnia wymagania ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (...) Zamawiający informuje, że dostarczenie powyższego asortymentu jest
niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający żądał dostarczenia
dwóch patchcordów 10Gb umożliwiających podłączenie dostarczanego urządzenia do switcha
Cisco”.
Abstrahując od wątpliwej precyzji sformułowanego przez Zamawiającego uzasadnienia
odrzucenia oferty, podkreślenia wymaga, że jest ono zupełnie nietrafione. Odwołujący
zaoferował bowiem produkt spełniający wszelkie postawione w Postępowaniu wymogi, a więc,
po pierwsze, patchcordy w wymaganej liczbie 2 szt., po drugie
– spełniające wymóg
przepustowości 10Gb, po trzecie – umożliwiające podłączenie zaoferowanego urządzenia do
switcha Cisco.
Natomiast wskazywane przez Zamawiającego w treści zawiadomienia z dnia
22.05.2020 r. wymogi, których rzekomo nie spełnia oferta Odwołującego, stanowią de facto
odejście od pierwotnych założeń opisu przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie opisu
elementów charakterystycznych dla zupełnie innego urządzenia, nie objętego przedmiotem
zamówienia.
Tymczasem Zamawiający wskazał w treści zawiadomienia o odrzuceniu oferty
Odwołującego:
„Budowa patchcordu łączącego 2 urządzenia przedstawia się w bardzo ogólnym skrócie
w
sposób następujący: Jest to przewód zawierający na końcach KAŻDEJ ze stron wtyczki
(w tym
wypadku odpowiednie moduły SFP)”.
Dalej Zamawiający wskazał:
„Rozwiązanie takie umożliwiłoby utworzenie dwóch połączeń z przepustowością 10Gb
pomiędzy dwoma urządzeniami (urządzenie brzegowe – switch) bez jakichkolwiek
dodatkowych urządzeń”.
W kontekście powyższego Zamawiający zarzuca, że przy ewentualnym uznaniu
urządzenia zaoferowanego przez Odwołującego za kompatybilne „nie będzie można utworzyć
2 niezależnych zestawów (patchcordów) ponieważ: 1 patchcord jednolity = 2 moduły wkładek
SFP + patchcord. W takim przypadku w
ykonawca musiałby zaproponować 4 wkładki SFP oraz
2 patchcordy, zamiast tego wskazał w udzielonej odpowiedzi, że są to 2 sztuki wkładek, co jest
jednoznaczne z tym, że nie zostały spełnione wymagania opisane w SIWZ”.
Z Zamawiającym nie sposób się zgodzić. Ponieważ Zamawiający nie wprowadził zasad
rozumienia pojęcia „patchcord”, należy odnieść się do zasad ogólnie stosowanych w branży
teleinformaty
cznej, której dotyczy przedmiot zamówienia. Powszechnie przyjętą praktyką przy
projektowaniu infrastruktury teleinformatycznej w Polsce jest stosowanie dawniejszych
Norm
Zakładowych TP S.A., które obecnie są odzwierciedlone w Normach Zakładowych
Orange.
Przykładem odniesienia się do wyżej wskazanych norm jest np. postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Politechnikę Gdańską
w
przedmiocie: sukcesywne dostawy patchcordów światłowodowych i modułów
WDM-ZP-
115/022/D/12, a dokładniej w specyfikacji patchcordów światłowodowych,
sta
nowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Zawarta w przedmiotowym postępowaniu definicja
patchcordu brzmi następująco: Każdy patchcord światłowodowy składa się z następujących
elementów:
 sznur patchcordowy danego typu, o wyspecyfikowanej długości;
 wtyki (pół-złączki), które są specyfikowane parami po obu stronach patchcordu.
W dalszej części dokumentu są opisane możliwe warianty sznuru patchcordowego
oraz wtyczek (pół-złączek) i zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że jeden z tych opisów
w
pełni odpowiada produktowi patchcord zaoferowanemu przez Odwołującego Postępowaniu.
Wyżej wskazany sposób definiowania patchcordu jest powszechnie stosowany
w
branży teleinformatycznej i tak też został opisany w ogólnie dostępnych zasobach
internetowych. Przykładowo, zgodnie z opisem z Wikipiedii kabel krosowy, kabel krosowniczy
(ang. patch cord, patch cable)
– krótki przewód służący do przesyłania sygnałów elektrycznych
lub optycznych. Najczęściej jest on kojarzony z sieciami komputerowymi w topologii gwiazdy
opartymi na okablowaniu typu skrętka, która posiada zakończenia przewodów we wtyczce
8P8C typu A lub B. Jednak coraz częściej używa się optycznych kabli krosowych
(światłowodów) służących do łączenia sieciowego osprzętu optycznego, ale także do łączenia
urządzeń audio/wideo.
Najczęściej kablem krosowym określa się gotowy przewód o znormalizowanej długości
(V2,
1, 2, 3, 5 m) zakończony z obu stron końcówkami (zwykle wtykami) zgodnymi
z
technologią, dla której został przygotowany:
 kabel koncentryczny: BNC;
 skrętka: 8P8C (RJ45);
 światłowód: SC, FC, ST, LC, E2000, TOSLINK.
Przydatne dl
a rozumienia pojęcia „patchcord” mogą też okazać się wyniki prostego
wyszukiwania hasła „patchcord światłowodowy” w internetowej wyszukiwarce.
Wyżej przytoczone przykłady rozumienia pojęcia „patchcord” jedynie potwierdzają,
że Odwołujący zaoferował urządzenie zgodne z wymaganiem Zamawiającego,
tj. kable patchcord 10Gb umożliwiające podłączenie dostarczanego urządzenia do
switcha Cisco.
Z kolei zawarty w uzasadn
ieniu zawiadomienia z dnia 22.05.2020 r. opis urządzenia,
wraz z zamieszczonym zdjęciem (Rys. 1 w załączniku graficznym), wskazuje na technologię
połączenia, dla którego w branży informatycznej przyjęto definicję „Direct-Attach Copper”
(w
skrócie „przewód DAC”) lub w szczególnym przypadku Active Optical Cable (w skrócie
„przewód AOC”).
Przewód DAC jest to kabel miedziany, który – w odróżnieniu od patchcordu –
jest
zakończony nie złączami RJ45 lecz modułami SFP (SFP, SFP+ QSFP itp.).
Przewód AOC jest to kabel optyczny, który w odróżnieniu od patchcordu optycznego
jest zakończony nie złączami LC lecz modułami SFP (SFP, SFP+ QSFP itp.)
Dowodami potwierdzającymi powyższą definicję, odnoszącymi się do urządzeń „DAC”
lub „AOC”, są stosowne opisy przedmiotu zamówienia sporządzane dla licznych postępowań
o udzielenie zamówienia, np.:
Przykład 1:
Zamówienie Publiczne DAG-SZP.262.38.2018 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na dostawę i konfigurację infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do
zarządzania, w którym to postępowaniu Zamawiający precyzuje wprost, że oczekuje dostawy
kabli typu DAC.
Przykład 2:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 2806269
prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na zakup okablowania DAC
(20 szt. kabli) do projektu POIR.Ol.01.01-00-0829/18.
Przykład 3:
Postępowanie nr BDG.WZP.311.25.2018.6 JP prowadzone przez Ministerstwo Nauki
i
Szkolnictwa Wyższego na dostawę przełączników sieciowych.
Podobna definicja „przewodu DAC” jest opisana w ogólnie dostępnych zasobach
internetowych (https://en.wikipedia.orQ/wiki/10 Gigabit Ethernet).
SFP+ Direct Attach
Znany również jako kable Direct Attach (DA), Direct Attach Copper (DAC), 10GSFP +
Cu, 10GBASE-CR, [40] 10GBASE-CX1, SFP + lub 10GbE Cu SFP. Kabl
e z krótkim
bezpośrednim mocowaniem wykorzystują pasywny zespół twin-ax, natomiast dłuższe,
czasem nazywane akty
wnym kablem optycznym (AOC), wykorzystują optyką o małej długości
fali [41]. Oba typy łączą się bezpośrednio w obudowie SFP +. SFP + Direct Attach ma kabel
o
stałej długości, zwykle od 1 do 7 m (kable pasywne), do 15 m (kable aktywne), [42] lub do
100 m długości (aktywne kable optyczne). [41] Podobnie jak 10GBASE-CX4, DA jest
energooszczędny, tani i ma niewielkie opóźnienia, z dodatkowymi zaletami stosowania
mniejszych kabli nieporęcznych i posiadania małej wielkości SFP +. SFP + Direct Attach jest
dziś niezwykle popularny, ponieważ zainstalowano więcej portów niż 10GBASE-SR. [38]”.
Przydatne są również wyniki prostego wyszukiwania hasła DAC czy AOC
w
wyszukiwarce internetowej (wyniki zgodnie z wyżej opisana definicją).
Podsumowując: Zamawiający wymagał dostarczenia przez wykonawcę dwóch
patchcordów 10Gb (a nie kabli DAC czy AOC), umożliwiających podłączenie dostarczanego
urządzenia do switcha Cisco i taki sprzęt Odwołujący zaoferował. Zamawiający, zarzucając
Odwołującemu brak zaoferowania odpowiedniego patchcordu, tak naprawdę odnosi się do
wymogów dotyczących innego typu kabla, który nie był przedmiotem zamówienia.
Innymi
słowy – odnosząc się do elementów opisu przedmiotu zamówienia
charakterystycznych dla przewodów DAC czy AOC, Zamawiający de facto wprowadził nowe
wymagania.
[Zarzut dot. braku kompatybilności urządzeń producenta Fortinet z systemami
bezpieczeństwa Zamawiającego]

Drugi zarzut Zamawiającego dotyczył braku kompatybilności zaoferowanych przez
Odwołującego urządzeń Fortinet z systemami stosowanymi przez Zamawiającego, przy czym
również w tym przypadku Zamawiający w treści SIWZ nie sprecyzował przedmiotowego
wymogu i nie wskazał, jak należy rozumieć kompatybilność z istniejącymi systemami
bezpieczeństwa.
Oczywiście wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wytłumaczenie
pewnych zagadnień, jednak jest to zawsze oczekiwanie wyjaśnień związanych
z
wątpliwościami powstałymi na gruncie przedstawionych w postępowaniu wymagań.
Tymczasem w tej sprawie
Zamawiający jednoznacznie opisał przedmiot zamówienia,
wskazując dokładnie, jakich funkcjonalności wymaga od zaoferowanego rozwiązania.
Nawet
forma, w jakiej utrzymany jest OPZ, jest precyzyjna. Najpierw Zamawiający wskazuje
przykład urządzenia spełniającego wymagania:
„Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie w ramach niniejszego postępowania urządzenia
nie gorszego niż Barracuda F600 zgodnego ze specyfikacją zawartą poniżej wraz z usługą
wsparcia technicznego urządzeń, które zawiera odpowiednie licencje i musi być kompatybilne
z istniejącymi w infrastrukturze Zamawiającego innymi rozwiązaniami tego producenta”.
Następnie informuje wykonawców, jakie środowisko obecnie posiada:
„Zamawiający używa obecnie rozwiązań firmy Barracuda Networks. Urządzenia ze sobą
współpracują na różnych poziomach funkcjonalnych, a w szczególności tworzą całość
w
systemie bezpieczeństwa organizacji”.
Po czym Zamawiający wskazuje, czego konkretnie (jakich funkcjonalności) oczekuje
od zaoferowanych urządzeń, aby spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego.
Podsumowując – w ocenie Odwołującego w powyższym opisie przedmiotu zamówienia
nie było niejasności, które wymagałyby udzielenia wyjaśnień treści SIWZ w trybie art. 38 ust.
1 Pzp. Nie zmienia to jednak faktu, że jakiekolwiek przeoczenia ze strony Zamawiającego nie
m
ogą być podstawą do odrzucania oferty wykonawcy ze względu na jej niezgodność
z
określonym (przeoczonym) wymogiem, jeśli dany wymóg nie został wprost wyartykułowany
w SIWZ.
Odnośnie samych zarzutów braku kompatybilności oferowanego przez Odwołującego
urządzenia z obowiązującymi u Zamawiającego systemami bezpieczeństwa, to wskazać
należy, że zgodnie z definicją „kompatybilności”, zawartą w Wikipedii: „Kompatybilność
(ang. compatibility
, pol. „zgodność”) – cecha oprogramowania oraz sprzętu, która umożliwia
prawidłową współpracę systemów komputerowych, w szczególności wymianę danych.
Urządzenie zaoferowane przez Odwołującego jest jak najbardziej kompatybilne
z
urządzeniami Barracuda, ponieważ spełnia i wspiera wszystkie funkcjonalności i protokoły
opisane w OPZ, baz
ując na ogólnie przyjętych standardach komunikacji sieciowej IEEE,
RFC oraz innych
(WCCP, ICAP, API, itp), jak wskazano w piśmie Odwołującego z dnia
13.05.2020 r.
(wyjaśnienia w toku oceny i badania ofert).
Zamawiający zamiast ocenić kompatybilność w sposób wyżej wskazany,
dokonał de facto wprowadzenia nowych wymagań nie opisanych w SIWZ. Wprowadzenie
nowych niezdefiniowanych wcześniej wymagań dotyczących współpracy z urządzeniami
Barracuda, uniemożliwiałoby złożenie oferty na urządzenia innego producenta,
więc i możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego byłaby złudna, czego Zamawiający
na pewno zamierzał uniknąć w świetle art. 29 ust. 3 Pzp.
Nie bez znaczenia pozostaje, że Zamawiający nie był w stanie w treści uzasadnienia
opisać niezgodności treści oferty złożonej przez Odwołującego z treścią SIWZ przez
odniesienie
się
do
konkretnych
postanowień
dokumentacji
Postępowania.
Przykładowo w treści uzasadnienia Zamawiający wskazał: „Zamawiający przystąpił do
weryfikacji oferty pod kątem jej kompatybilności. Chcąc wybrać produkt Fortinet, musi mieć
pewność, że dane rozwiązanie nie wygeneruje dodatkowych kosztów związanych
z
wdrożeniem w infrastrukturze alternatywnego (równoważnego) rozwiązania lub nie „zaburzy”
obecnie funkcjonującego sytemu zabezpieczeń. Wykonawca w udzielonej odpowiedzi
zasugerował, że zamiast rozwiązania TINA VPN można zastosować rozwiązania IPSec
i
takowe było ujęte w specyfikacji. Zamawiający używa obydwóch rozwiązań, a wymóg IPSec
jest niezbędny z uwagi na podpisane umowy z kontrahentami, w których zobowiązał się do
utrzymywania tego typu połączeń. Ponadto w środowisku Zamawiającego eksploatowane są
aplikacje dedykowane dla stacji klienckich (CudaLaunch). CudaLaunch to aplikacja na
urządzenia z systemem Windows, macOS, iOS i Android, która zapewnia pracownikom
mobilnym bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem Barracuda CloudGen Firewall do
prywatnych
aplikacji,
danych
i
innych
poufnych
dla
organizacji
informacji.
Weryfikując równoważne narzędzie, które jest dostępne w zaoferowanym urządzeniu Fortinet
– nie będzie możliwości, aby taka funkcjonalność mogła zostać wykorzystana w obecnym
środowisku wdrożonym u Zamawiającego. Zamawiający musiałby uruchomić zupełnie nowe
usługi, wdrożyć aplikacje, opracować całkowicie nowa politykę bezpieczeństwa w zakresie
samej infrastruktury, procedur, konfiguracji usług i zabezpieczeń oraz samej dokumentacji, co
wygenerowałby bardzo duże koszty po stronie Zamawiającego”.
W powyższym stwierdzeniu nie występuje żadne odniesienie do wymagań
zdefiniowanych w SIWZ
. Są za to zupełnie nowe wymagania, które Zamawiający wprowadza
po terminie złożenia ofert. Zamawiający ogranicza się jedynie do ogólnikowych zwrotów,
mających
usprawiedliwić
bezzasadne
odrzucenie
oferty
Odwołującego.
Oczywiście Odwołujący nie przesądza o zasadności argumentacji przywołanej przez
Zamawiającego, jednak jeśli rzeczywiście podniesione przez niego argumenty są dla niego
istotne, z punktu widzenia jego interesów, należało wprowadzić określone zabezpieczenia
poprzez wyartykułowanie odpowiednich postanowień opisu przedmiotu zamówienia.
Dalej w treści uzasadnienia wskazano: „Wyżej wspomniane oprogramowanie oferuje
łatwe centralne zarządzanie dużymi wdrożeniami i integruje się z potężnymi funkcjami
bezpieczeństwa Firewall i jest jednym z podstawowych elementów zabezpieczeń.
Dla
administratorów sieci informatycznej w Akademii Wojsk Lądowych zapora zapewnia jedno
miejsce do zarządzania politykami bezpieczeństwa dla wszystkich typów zdalnego dostępu
(CudaLaunch, SSL VPN, Barracuda Network Access Client i standardowe IPsec).
Doświadczenie użytkownika końcowego jest spójne na różnych platformach i typach dostępu
zdalnego, co zapewnia łatwość użytkowania i znacznie niższe koszty pomocy technicznej”.
Powyżej również nie wskazano żadnego wymagania SIWZ, które zostałoby naruszone
przez zaoferowanie przez Odwołującego produktu Fortinet. Zamawiający dopiero na etapie
sporządzania uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego przedstawił opis swoich
oczekiwań, które nota bene stały się punktem wyjścia dla oceny oferty Odwołującego.
Na marginesie
Odwołujący wskazał, że zgodnie z najlepszymi praktykami IT
posiadanie urządzeń firewall dwóch różnych i niezależnych producentów jest bardziej
wskazane pod kątem bezpieczeństwa organizacji, ponieważ występuje tzw. cross-checking
czyli sprawdzanie środowiska przez różne silniki firewall (a nie jedynie przez jeden, ten sam
na wszystkich urządzeniach).
Ponadto w treści uzasadnienia wskazano: „Zamawiający podkreśla, że nie wprowadza
nowych,
wymagań oderwanych od wersji finalnej SIWZ! Uzasadniając powyższe,
Zamawiający nie podał szczegółów w jaki sposób jest zbudowany system zabezpieczeń
z
uwagi na to, że wyszczegółowienie wszelkich informacji w tym zakresie i podanie jej do
wiadomości publicznej, zdecydowanie obniżyłoby poziom zabezpieczeń całej infrastruktury
teleinformatycznej Zamawiającego, a z uwagi na charakter organizacji (nie tylko uczelni ale
także jednostki wojskowej) jest to bardzo niewskazane. Należy zauważyć, że Wykonawca miał
wys
tarczającą wiedzę biorąc udział w postępowaniu, ponieważ widział, wycenił i zaoferował
licencje innego producenta rozwiązania, o którym mowa była w specyfikacji. Do urządzeń
dokupywana była usługa przedłużająca wsparcie Barracuda”.
Odwołujący podkreślił, że był zobligowany do wyceny oraz zaoferowania również
wsparcia producenta do obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń
Barracuda,
co znajduje odzwierciedlenie w treści złożonej przez Odwołującego oferty.
Nie
zmienia to faktu, że brak w powyższym stwierdzeniu informacji, w jaki sposób
wyspecyfikowanie przez Zamawiającego konkretnych rozwiązań miałoby obniżyć poziom
zabezpieczeń. Mnóstwo jednostek wojskowych udostępnia powyższe informacje albo
publicznie, albo po podpisaniu odpowiednich umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi
Wykonawcami. Powyższe stwierdzenie jest zatem stwierdzeniem niezasadnym.
Wreszcie końcowo w treści uzasadnienia wskazano: „Podsumowując, nie można
uznać argumentów, że kompatybilność urządzeń będzie zachowana pod warunkiem
zastosowania konkretnych usług. Zamawiający nie zamierza wycofywać usług, które
funkcjonują bardzo dobrze, oraz z którym użytkownicy w systemie się oswoili”.
Dokonane przez Zamawiającego podsumowanie sprowadza się de facto do
twierdzenia, że nie zaakceptuje on spełniającego wymagania SIWZ urządzenia, ponieważ
aktualne usługi w środowisku Zamawiającego działają bardzo dobrze oraz użytkownicy
w
systemie się oswoili. Niewątpliwie w tak sformułowanym argumentem trudno polemizować
na gruncie przepisów Pzp, zwłaszcza że obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp. Zasadność wydatku,
zwi
ązana z opisanymi celami (OPZ) Postępowania, nie może być oparta na udogodnieniach
czy też przyzwyczajeniach samego Zamawiającego, skutkujących naruszeniem zasady
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Wyżej przytoczony fragment uzasadnienia bardzo dobitnie pokazuje rzeczywistą
intencję Zamawiającego, czyli jego oczekiwanie uzyskania konkretnego produktu (Barracuda)
i brak akceptacji dla produktów innych producentów. Co jednak istotne owe rzeczywiste
intencje w sposób wręcz oczywisty mijają się z przepisami Pzp, dotyczącymi zasad uczciwej
konkurencji, jak i postanowieniami SIWZ.
Dodatkowo w treści uzasadnienia wskazano: „Wdrażanie całkowicie nowego
rozwiązania w celu osiągnięcia tego samego skutku jest całkowicie pozbawione sensu z uwagi
na wyżej wskazane argumenty. W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na zapisy art. 44
us
t 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.), zgodnie z którymi
wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod
i
środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową
realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Zatem przyjęcie oferty Wykonawcy stanowiłoby w istocie jawne zaprzeczenie
i
naruszenie ww. zasad, co skutkowałoby wystąpieniem okoliczności wskazujących na
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy mieć na względzie, że celem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy zdolnego do
wykonania pr
zedmiotu zamówienia przez co zaspokojone zostaną potrzeby Zamawiającego
(a zarazem szerszej grupy społecznej) i tym samym zabezpieczone jego interesy”.
Odnosząc się do ww. uzasadnienia, Odwołujący na marginesie tylko zauważa,
że wybrana obecnie przez Zamawiającego oferta SPINEL jest o ponad 70% droższa od oferty
Odwołującego, a Zamawiający argumentuje jej wybór tak naprawdę jedynie ułatwieniami
w
zarządzaniu obecnym środowiskiem.
W tre
ści uzasadnienia wskazano także „Brak kompatybilności również możemy
zauw
ażyć w samej administracji systemami. Zamawiający posiada bardzo dużą liczbę
obiektów, polityk zabezpieczeń zastosowanych w obecnych urządzeniach. W aktualnie
funkcjonującym systemie zabezpieczeń nie ma problemów z przenoszeniem różnych danych
pomiędzy urządzeniami poprzez ich export / import. Oceniając kompatybilność pomiędzy
zaoferowanym produktem z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami praktycznie nie
istnieje. Całą pracę zasilania danymi i konfigurowania polityk należałoby wykonywać
podwójnie. Określenie przedmiotu zamówienia było poparte obiektywnymi / uzasadnionymi
potrzebami Zamawiającego, który w żaden sposób nie utrudniał uczciwej konkurencji.
Opisanie przedmiotu zamówienia odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad wynikających
z
treści art. 29-30 ustawy Pzp i uzasadnione było rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego
służącymi do realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa organizacji. Zamawiający
miał uzasadnione potrzeby, które wynikają z celu, dla którego Zamawiający wszczął określone
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a cel ten jest nakierowany na realizację
tychże potrzeb. Wymagania Zamawiającego związane są z istotą przedmiotu zamówienia
i
jego indywidualnymi właściwościami pozwalającymi na osiągnięcie wskazanego wyżej celu.
Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego
indywidualnym potrzebom a fakt, że nie wszystkie podmioty z danej branży mogą wziąć udział
w postępowaniu, nie przesądza o tym, że postępowanie narusza zasady uczciwej
konkurencji
”.
Raz jeszcze podkreślenia wymaga, że nie istniał w Postępowaniu żaden wymóg,
aby
administracja systemami odbywała się w ten sam sposób, ponieważ takie wymaganie
również pozwalałoby na złożenie oferty na urządzenia tylko jednego producenta – Barracuda.
Wielu zamawiających posiada środowiska złożone z dwóch lub nawet więcej różnych
dostawców firewall i funkcjonują one bez żadnych zakłóceń, a dodatkowo – jak wspomniano
wcześniej – zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącym sprawdzania środowiska przez
różne systemy firewall. Zamawiający jak najbardziej ma prawo określić przedmiot zamówienia
w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. W tym przypadku jednak nie
dokonał wyboru oferty spełniającej opisany przedmiot zamówienia.
Reasumując, Zamawiający – opisując w SIWZ swoje wymagania – oczekiwał produktu
kompatybilnego z posiadaną infrastrukturą, a na etapie oceny ofert, wbrew treści SIWZ
oczekuje produktu tego samego producenta (tylko taki bowiem spełnia te oczekiwania,
które Zamawiający opisał w decyzji o odrzuceniu oferty ITSF). Takie działanie jest oczywiście
sprzeczne z treścią art. 7 Pzp i zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców.
Gd
yby przyjąć tok rozumowania Zamawiającego należałoby dojść do wniosku, że cały
ów opis funkcjonalny zawarty w OPZ był li tylko i wyłącznie pozorny, ponieważ w istocie
oczekiwaniem Zamawiającego było dostarczenie konkretnego produktu konkretnego
producenta.
[Zarzut dot.
niezgodności oferty Wykonawcy S z treścią SIWZ – brak wskazania
oferowanego modelu patchcord]

Odwołujący podał, że oferta Wykonawcy S została wybrana, pomimo tego że nie
wskazał modelu oferowanego urządzenia Patchcord, co było wymogiem postępowania
(wymagał tego formularz ofertowy – Zestawienie Asortymentowo-Wartościowe). O ile
Odwołujący uczynił zadość temu wymogowi (wskazując Meditronik Patchcord LC- LC 50/25
um OM3 MM duplex 10m
– 2 szt.), o tyle Wykonawca S poprzestał jedynie na wskazaniu
urządzenia głównego, objętego przedmiotem zamówienia, tj. Barracuda CloudGen Firewall
Appliance F600D model E20 Barracuda Networks. Nie jest tym samym wiadome,
jakiego
rodzaju urządzenie patchcord Wykonawca S zaoferował i jednocześnie co było
przedmiotem oceny ze strony Zamawiającego w tym zakresie. Tym samym Zamawiający
dysponował zupełnie nieporównywalnymi ofertami, spośród których oferta Wykonawcy S
powinna zostać bezwzględnie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. Jednocześnie zakres
tej niezgodności nie podlega ani uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu, ani też samodzielnemu
poprawieniu
przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
Powyższe dodatkowo wskazuje na brak równego traktowania wykonawców,
jako że z jednej strony Zamawiający na podstawie opisu w ofercie odrzuca ofertę
Odwołującego, podczas gdy całkowicie ignoruje brak wskazania analogicznego urządzenia
(akcesorium) w ofercie Wykonawcy S
, przechodząc nad tak oczywistym brakiem do porządku
dziennego.
Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzeniem dowodów z treści załącznika
nr 1 do odwołania – rysunków graficznych.
Z
amawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie
z
uzasadnieniem jak niżej.
[
Zarzut dot. niezgodności patchcordów z wymogami Postępowania]

Zamawiający podkreślił, że żądał dostarczenia patchcordów w liczbie 2 szt.,
umożliwiających wykorzystanie przepustowości 10 Gb/s oraz pozwalających na połączenie
z
urządzenia ze switchem Cisco.
W zestawieniu asortymentowo-
wartościowym załączonym do oferty, Odwołujący podał
informację, które mogły na tym etapie prowadzenia Postępowania świadczyć o tym,
że zaoferowany produkt nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający podjął więc możliwe czynności mające na celu doprecyzowanie
i
wyjaśnienie ewentualnych niejasności, kierując w trybie art. 87 ust. 1 Pzp pismo do
Odwołującego, wskazując w jakim zakresie oczekuje złożenia wyjaśnień.
Zamawiający podkreślił, że ciąży obowiązek rzetelnego przeprowadzenia
postępowania o udzielnie zamówienia. Przepis art. 87 ust. 1 Pzp powinien być rozpatrywany
w kategoriach uprawnień zamawiającego, a więc prawa zamawiającego do żądania wyjaśnień,
połączonego z obowiązkiem zażądania tychże wyjaśnień w celu wypełnienia obowiązku
przeprowadzenia badania i oceny ofert w sposób staranny i należyty. Zamawiający korzystając
z tego uprawnienia, wyjaśnia treść złożonej oferty. Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty
jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości czy niejasności co do
treści złożonej oferty pozwoli zamawiającemu dokonać jej oceny. Uzyskane dodatkowe
informacje (wyjaśnienia) nie mogą jedynie zmienić treści oferty. Zaniechanie przez
zamawiającego wyjaśniania treści oferty, jeżeli jest to konieczne w celu dokonania rzetelnego
badania oferty, stanowi naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, do czego
w
ocenie Zamawiającego nie można dopuścić.
Odwołujący pominął fakt, że Zamawiający zadał pytania mające na celu rozwianie
wątpliwości i zrozumienie wszelkich problematycznych kwestii dotyczących zauważonych
niezgodności podczas weryfikacji i oceniania oferty.
Pytanie
zadane Odwołującemu dotyczyło tego, czy zaoferowany produkt to tranceiver
czy patchcordy.
Z katalogu, do którego ma dostęp Zamawiający wynikało, że to jest wkładka
SFP+.
Odwołujący odpowiedział, że w ramach Postępowania zaoferowano oba typy
produktów: transceiver Fortinet Wkładka 10GE SFP+ (FG-TRAN-SFP+SR) – 2 szt., patchcord:
Meditronik Patchcord LC-LC 50/125um OM3 MM duplex 10m
– 2 szt.
Dopiero w wyniku otrzymanej odpowiedzi Zamawiający uzyskał pewność,
że asortyment zaoferowany jest niewystarczający, aby spełnić wymóg dotyczący ostatniego
z
wymagań dotyczących patchcordów i udzielona odpowiedź potwierdziła informacje,
że za pomocą dostarczanych patchcordów nie uda się połączyć dostarczanego urządzenia ze
switchem Cisco.
Zatem pom
inięcie procedury określonej w art. 87 ust. 1 Pzp byłoby jawnym
naruszeniem postanowień tego przepisu.
Odwołujący wielokrotnie w treści złożonego odwołania wskazywał, że wymogi jakie
zostały podane w SIWZ są inne niż te, które oceniał Zamawiający, zarzucając jednocześnie
„odejście od pierwotnych założeń opisu przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie do
opisu elementów charakterystycznych dla zupełnie innego urządzenia, nie objętego
przedmiotem zamówienia”.
Powyższe stwierdzenie, zdaniem Zamawiającego, jest nie tylko bezzasadne, ale wręcz
nieprawdziwe. Na żadnym etapie weryfikacji oferty Odwołującego Zamawiający nie wskazał,
że weryfikacji podlegają inne parametry niż te podane w SIWZ.
Zamawiający podkreślił, że umieszczając w uzasadnieniu odrzucenia oferty zdjęcie
(rys. 1)
w żaden sposób nie wskazał, że dany rysunek przedstawia patchcord,
którego oczekiwał. Było to zdjęcie przykładowe mające na celu zobrazowanie powyższego
opisu dotyczącej budowy patchcordu.
Mało tego, w dalszej części uzasadnienia Zamawiający tłumaczy w sposób bardzo
czytelny i obrazowy dlaczego dostarczany przez Odwołującego asortyment jest niezgodny
z
treścią SIWZ (czego Odwołujący już nie wskazał).
Odwołujący w treści odwołania umieścił kolejny opis z uzasadnienia odrzucenia jego
of
erty dotyczący zaoferowanego przez niego produktu.
Zamawiający stwierdził, że zaproponowane przez Odwołującego rozwiązanie
wymagało zaoferowania 4 wkładek SFP oraz 2 patchcordów, podczas gdy Odwołujący
zaoferował 2 wkładki, co jest jednoznaczne z tym. że nie zostały spełnione wymagania opisane
w SIWZ.
Zarzuty Odwołującego, że nie wprowadził do SIWZ pojęcia patchcord i wskazywanie
na rzekome ogólne zasady stosowne w branży informatycznej należy uznać za całkowicie
chybione. Odwołujący powołuje się na Normy Zakładowe, która zgodnie z definicją wskazaną
w Wikipedii brzmi:
„Norma zakładowa (ang. factory standard, niem. werksnorm, omaczana
w Polsce zwykle symbolem ZN)
– norma techniczna opracowywana, ustanawiana i stosowana
w zakładzie pracy lub przedsiębiorstwie. Określa wymagania wewnątrzzakładowe jakie musi
spełnić produkt lub proces, by można było go uznać za funkcjonalny. Normy zakładowe
ustanawia kierownictwo zakładu na wniosek normalizatora lub normalizatorów zakładowych.
Normy te nie są objęte postanowieniami ustaw (jak Polska Norma), ale stanowią jedynie
dokumentację fabryczną. W Polsce do 1993 roku opracowywanie i ustanawianie norm
zakładowych było regulowane przepisami ustawy o normalizacji. Od roku 1994 normalizacja
zakładowa podlega przepisom wewnątrzzakładowym”.
Kolejno,
Odwołujący w pkt 13 odwołania przytoczył podobny opis patchcordu, do tego
jaki został wskazany przez Zamawiającego w zawiadomieniu o odrzuceniu jego oferty, tj.
„Zawarta w przedmiotowym postępowaniu definicja patchcordu brzmi następująco:
Każdy patchcord światłowodowy składa się z następujących elementów:
 sznur patchcordowy danego typu, o wyspecyfikowanej długości,
 wtyki (pół-złączkj), które są specyfikowane parami po obu stronach patchcordu.
W
dalszej
części
dokumentu

opisane
możliwe
warianty
sznura
patchcordowego
oraz wtyczek (pół-złączek) i zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że jeden
z
tych opisów w pełni odpowiada produktowi patchcord zaoferowanemu przez Odwołującego
w Postępowaniu.
W ocenie Zamawiającego, Odwołujący po raz kolejny próbuje narzucić swoją
indywidualną interpretację i insynuuje, że przedmiotem zamówienia były patchcordy
światłowodowe co jest nieprawdą.
Zdaniem Zamawiającego należy zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, gdyż w dalszej
części odwołania dotyczącej niezgodności patchcordów Odwołujący stara się odnosić tylko do
tego rodzaju patchcordu. Na dowód tego, Odwołujący z niewiadomych względów odsyła do
rys. 2 załącznika nr 1 do odwołania, wskazując szczegółowe parametry patchcordów
światłowodowych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyspecyfikował oraz nie
wskazywał jakiego typu patchcord ma zostać dostarczony, natomiast w SIWZ zostały
wskazane jedynie 3 cechy jakie mają być przez nie spełnione.
W tym miejscu należy wskazać, że tego typu patchcordy, o których mowa w załączniku
nr 1 (rys. 3) nie pozwolą na podłączenie zaoferowanego urządzenia Fortigate bez
dodatkowego modułu, jakim jest Transceiver (wkładka SFP+). Dlatego też Odwołujący
w
złożonej ofercie również zaoferował takie wkładki.
Odwołujący
wybrał
rozwiązanie
przedstawiające
zestawienie
połączenia
z wykorzystaniem
wkładek SFP, czego Zamawiający w treści SIWZ nie zabronił.
Takie
rozwiązania są powszechnie stosowane. Mianowicie takie same moduły instaluje się
w
obydwóch urządzeniach, a następnie te moduły łączy się patchcordami.
Odwołujący doskonale zdawał sobie o tym sprawę, ponieważ w pkt. 13 odwołania
stwierdził, że „wtyki są specyfikowane parami”. Stosując daną wkładkę SFP+ z jednej strony
musiał dostarczyć drugą na drugi koniec danego patchcordu, a tego nie uczynił.
Zgodnie z
powyższym, nie prawdziwe stwierdzenie Odwołującego, że wykorzystując
jeden transceive
r i przewód światłowodowy uda się nim połączyć 2 urządzenia,.
tj. Fortigate oraz switch Cisco.
Również w pkt. 16 odwołania, Odwołujący po raz kolejny wskazuje na niczym nie
poparte twierdzenia, jakoby
Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia jego oferty umieścił opis
i zdjęcie takiego patchcordu jakiego oczekiwał.
Zamawiający podkreślił, że w żaden sposób nie określił, że dany rysunek przedstawia
patchcord, którego oczekiwał. Było to zdjęcie przykładowe mające na celu zobrazowanie
powyższego opisu dotyczącego budowy patchcordu.
Dalsze informacje oraz przykłady podane w pkt. 16 odwołania nie mają odniesienia do
P
ostępowania i w ocenie Zamawiającego nie powinny być brane pod uwagę.
Wartym w
skazania jest również fakt, że Odwołujący w sposób bardzo szczegółowy
opis
uje kable, o których nie było mowy w treści SIWZ i tym samym Odwołujący wprowadza
coraz większy „chaos” w prezentowanym przez siebie stanowisku.
W odniesieniu do pkt. 19 odwołania zasadnym jest wskazanie, że Zamawiający nie
odnosi się do wymogów innego typu kabla z uwagi na fakt, że nie wskazywał konkretnego typu
kabla. Ponadto, w nawiązaniu do stwierdzenia przez Odwołującego, że dany asortyment
wystarczy do podłączenia zaoferowanego urządzenia Fortigate do switcha Cisco za pomocą
zaoferowanych urządzeń to Zamawiający zgodnie z tym co opisał w odniesieniu do zarzutów
zawartych w pkt. 16, w sposób jednoznaczny wykazał, że takowe połączenie nie jest możliwe.
W ocenie Zamawiającego, w żaden sposób nie doszło do rozszerzania interpretacji
zapisów SIWZ, a zarzut ten należy uznać za całkowicie bezzasadny i winien podlegać
oddaleniu.
[Zarzut dot. braku kompatybilności urządzeń producenta Fortinet z systemami
bezpieczeństwa Zamawiającego]

Zamawiający w SIWZ napisał o funkcjonującym u niego systemie bezpieczeństwa,
da
jąc tym samym przyszłym wykonawcom informację, w jakim środowisku będzie miało
pracować zaoferowane urządzenie.
W odniesieniu do kompatybilności i zarzutu, że Zamawiający w treści SIWZ nie
sprecyzował przedmiotowego wymogu, to należy zauważyć, że Odwołujący w sposób
poprawny zinterpretował to wymaganie. Na dowód tego zamieścił w pkt. 23 odwołania definicję
kompatybilności, z którą nie sposób się nie zgodzić. Należy ją jednak rozwinąć
o
wytłumaczenie słowa „dane”. Zgodnie z definicją PWN dane to informacje wyrażone
w
pewnym języku. W informatyce dane są obiektami, na których operują programy.
Dana
może być grupą prostszych danych; ma wtedy wewnętrzną strukturę określoną
wzajemnym usytuowaniem danych składowych i regułami dostępu do nich (struktura ta
i operuj
ący na danych program są wzajemnie przystosowane).
W tym wypadku należy zauważyć, że podniesienie zarzutu o niedoprecyzowaniu SIWZ
w kontekście kompatybilności jest całkowicie pozbawione podstaw, ponieważ w sposób
poprawny Odwołujący wskazał definicję i Zamawiający tego nie neguje.
Zamawiający podał, że w latach 2013-2016 posiadał system urządzeń Fortigate.
W
związku z powyższym Zamawiający posiada wystarczającą wiedzę, aby stwierdzić,
że urządzenia Fortigate oraz Barracuda nie będą ze sobą kompatybilne. Migracja danych
pomiędzy systemami musiałaby się odbyć w sposób całkowicie manualny i wymagać
„ręcznego” dostosowywania formatu tychże danych. Oceny kompatybilności oferowanych
urządzeń z obecnie posiadanymi dokonana została przez pracownika Zamawiającego
(w osobie K.B.
– Kierownika Sekcji Informatyki AWL), posiadającego do tego stosowne
kwalifikacje.
Zamawiający podkreślił, że przedmiot zamówienia nie obejmował dostawy nowego
systemu, lecz jedynie nabycie urządzenia, które będzie kompatybilne w ramach już
funkcjonującego systemu urządzeń, co jest w analizowanej sprawie kluczowe.
Zamawiający oświadczył również, że Odwołujący celowo manipuluje pewnymi
stwierdzeniami i jako załącznik zamieszcza niekompletny zrzut szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, pomijając jednocześnie bardzo kluczowe informacje z punktu
widzenia P
ostępowania (vide: załącznik nr 1 do odwołania, rys. 9). Do oceny kompatybilności
Zamawiający wziął pod uwagę wszystkie postanowienia szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia („SOPZ”) wraz z pierwszym akapitem, który został zdaniem Zamawiającego
celowo pominięty przez Odwołującego.
Manipulacja w mniemaniu Zamawiającego ma na celu wprowadzenie w błąd
składu orzekającego przez sugerowanie, że OPZ był opisany i podzielony na części, a na
dodatek
Odwołujący twierdzi, że pierwszy akapit OPZ jest tylko podaniem przykładowego
urządzenia, co jest nieprawdą.
Zamawiający wskazał dodatkowo, że wzmianka odnośnie kompatybilności została
zawarta
również w rozdz. IV SIWZ. Zatem Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że weryfikuje
kompatybilność, a takowa była opisana w OPZ.
W uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego został opisany jeden z wielu
procesów w jaki sposób była weryfikowana przez Zamawiającego kompatybilność.
Dane
przesyłane z jednego systemu operacyjnego do drugiego nie były w ogóle
interpretowane poprawnie. Zamawiający starał się również wyjaśnić, dlaczego takowe
rozwiązanie nie jest kompatybilne.
Nie można pominąć faktu, że Odwołujący jest partnerem handlowym zarówno firmy
Fortinet, o czym sam inform
uje na swojej stronie internetowej, jak i również firmy Barracuda.
Pozwala to stwierdzić, że Odwołujący posiadał wszelkie możliwości i wiedzę,
aby
zweryfikować informacje czy urządzenia Fortigate oraz Barracuda umożliwiają poprawną
wymianę danych w systemach operacyjnych obydwu urządzeń.
Zaprezentowane
powyżej okoliczności prowadzą do konkluzji, że Odwołujący
składając ofertę i oferując taki a nie inny produkt (Fortinet FortiGate-600E) miał pełną
świadomość, że jest to urządzenie nie spełniające wymagań określonych przez
Zamawiającego w zakresie kompatybilności z obecnie używanymi przez Zamawiającego
urządzeniami. Wykonawca jest profesjonalnym podmiotem gospodarczym działającym na
rynku IT, startującym w licznych przetargach i również często korzystającym ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w Pzp (przykładowe sygnatury: KIO 2084/19, KIO 665/19,
KIO 2537/19, KIO 2307/19, KIO 1996/19, KIO 1814/19, KIO 1393/19, KIO 1674/19,
KIO
2704/18, KIO 2537/18, KIO 976/20). Niemożliwym jest zatem, że Odwołujący nie miał
świadomości zaoferowania produktu niezgodnego z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Odwołujący znał również wartość szacunkową zamówienia, która została wskazana
w pkt II.1.5
ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto, w dniu 16.04.2020 r. Zamawiający przesłał na
prośbę Odwołującego nr seryjne posiadanych urządzeń.
Reasumując, wszystkie ww. informacje potwierdzają, że oferta Odwołującego została
sporządzona nienależycie. w oderwaniu od postanowień treści SIWZ.
Odwołujący w dalszej części odwołania podejmuje próby narzucenia innej interpretacji
„kompatybilności” niż tą, którą sam wskazał w pkt. 23 odwołania. Usiłuje wykazać,
że kompatybilność jest zachowana ponieważ funkcjonalności opisane w OPZ są spełnione.
Cytowane pr
zez Odwołującego postanowienia dot. poszczególnych definicji
potwierdzają jedynie, że dobrze rozumiał „problematyczne” dla niego sformułowania.
Zamawiający ani razu nie zarzucił Odwołującemu, że definicja dotycząca kompatybilności jest
błędna. Dodatkowo Zamawiający rozbudował ją jedynie o kolejne słowo „dane”.
Zamawiający w uzasadnieniu nie negował i nie zamierzał negować, że urządzenie
Fortigate nie posiada funkcjonalności opisanych w OPZ. Zamawiający opisał proces
weryfikacji zaoferowanego asortymentu pod
względem kompatybilności, a nie funkcjonalności.
Zamawiający wskazał również, na jakim etapie nie będzie możliwości wymiany danych
w ramach systemu operacyjnego.
Zamawiający, kilkukrotnie wskazał konkretne postanowienia, na podstawie których
wykazana zost
ała niezgodność oferty Odwołującego z treścią SIWZ i tym samym ziszczenie
się przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W ocenie
Zamawiającego w tym stanie faktycznym nie sposób było postąpić inaczej.
Stwierdzenie Odwołującego (vide pkt 27 odwołania), że mnóstwo jednostek
wojskowych udostępnia publicznie informacje o stosowanych przez nie systemach
bezpieczeństwa nie zostało poparte jakimikolwiek dowodami. Wiedza Zamawiającego
w
zakresie powyższej kwestii jest zgoła odmienna. W podobnym tonie należy wyrazić się
w
odniesieniu do stwierdzenia Odwołującego, że „posiadanie urządzeń firewall dwóch różnych
i niezależnych producentów jest bardziej wskazane pod kątem bezpieczeństwa organizacji
ponieważ występuje tzw. cross checking”. Powyższe również należy uznać za całkowicie
chybione.
[
Zarzut dot. niezgodności oferty Wykonawcy S z treścią SIWZ – brak wskazania
oferowanego modelu patchcord]

W ocenie Zamawiającego Odwołujący w treści odwołania winien w pełni skupić się na
obronie swojej ofer
ty i podważyć wszelkie zarzuty wskazane w uzasadnieniu odrzucenia jego
oferty. Tymczasem Odwołujący kieruje żądanie aby Zamawiający dokonał odrzucenia oferty
Przystępującego, gdyż w przypadku braku uwzględnienia przez Izbę zarzutu wskazanego
w pkt 2.1. odw
ołania, lecz uwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 2.2., Odwołujący nadal
będzie mógł liczyć na udzielenie zamówienia z uwagi na powstałą w takiej sytuacji konieczność
unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp i potencjalną szansę
w
szczęcia postępowania na nowo. Tak ukształtowane żądanie Odwołującego wskazuje
jednoznacznie, że Odwołujący ma pełną świadomość, że zaoferowany przez niego produkt
jest niezgodny z treścią SIWZ, dążąc jednoczenie do tego aby Zamawiający nie udzielił
zamówienia prawidłowo wybranemu Wykonawcy. Działanie Odwołującego niweczy sens
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego nadrzędnym celem
jest udzielenie zamówienia wykonawcy zdolnemu do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wbrew twierdzeniom Odwołującego zawartych w pkt. 36 i 37 odwołania
podkreśla, że zgodnie z SIWZ, wykonawca składając ofertę winien wskazać w zestawieniu
asortymentowo-
wartościowym
w
kolumnie
9

nazwę
modelu/producenta.
Niewątpliwie Przystępujący obowiązkowi temu podołał.
Wobec powyższego Zamawiający nie miał podstaw prawnych aby negować tak
przedstawioną ofertę, gdyż była ona w pełni zgodna z treścią SIWZ.
Ponadto w dniu 15.05.2020 r. pismem nr 1943/2020/W, Zamawiający w trybie art. 26
ust. 1 Pzp wezwał Przystępującego do złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII SIWZ.
Przesłany opis potwierdził spełnienie przez Przystępującego wszelkich wymagań określonych
w OPZ.
Również zarzut, że oferta Przystępującego jest o ponad 70% droższa od oferty
Odwołującego jest bezprzedmiotowy. W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na art. 44
ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zgodnie z którymi wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwa
nia najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań
oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak zatem
należałoby wytłumaczyć fakt, że Zamawiający dokonałby zakupu urządzenia proponowanego
przez Odw
ołującego za kwotę przeszło 130.000,00 zł brutto i nie mógłby z niego korzystać
z
uwagi na okoliczności wskazanie w odpowiedzi na odwołanie. Zatem przyjęcie oferty
Odwołującego stanowiłoby w istocie jawne zaprzeczenie i naruszenie ww. zasad,
co
skutkowałoby wystąpieniem okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Należy mieć na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia przez co
zaspokojone zostaną potrzeby Zamawiającego (a zarazem szerszej grupy społecznej) i tym
samym zabezpieczone jego interesy.
Na zakończenie Zamawiający pragnie wskazać, że określenie przedmiotu zamówienia
w taki a nie inny sposób, było poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami
Zamawiającego. Zamawiający, w żaden sposób nie utrudniał uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Opisanie przedmiotu zamówienia uzasadnione było rzeczywistymi
potrzebami Zamawiającego służącymi do realizacji celu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa organizacji. Zamawiający miał uzasadnione potrzeby, które wynikają z celu,
dla którego Zamawiający wszczął określone postępowanie, a cel ten jest nakierowany na
realizację tychże potrzeb.
Zamawiający ma prawo zapewnić niezbędną równowagę między swoim interesem,
a
interesem potencjalnych wykonawców, którym nie może utrudnić konkurowania
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wskazując rozwiązanie
jakiego używa zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy potencjalni oferenci będą mogli złożyć
ofertę.
Niewątpliwie opis przedmiotu zamówienia nie może ograniczać uczciwej konkurencji,
na co wyraźnie wskazuje brzmienie art. 29 ust. 2 Pzp, niemniej to Zamawiający decyduje co
ma być przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem że opis przedmiotu zamówienia nie może
utrudniać uczciwej konkurencji.
Nie można zasady uczciwej konkurencji pojmować tak, że zamawiający powinien
zaakceptować każde świadczenie, nawet niezgodne z jego potrzebami, jedynie dlatego,
że może je zrealizować większy krąg podmiotów. Taki tok rozumowania sprowadziłby
zamówienia publiczne do roli instrumentu pozyskiwania dóbr o przeciętnej,
niczym
niewyróżniającej się jakości, a nadto o cechach nieuwzględniających
usprawiedliwionych potrzeb zamawiających.
Odwołujący zadawał pytania do SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi
w
dniu 16.04.2020 r. Nie zostały w nich podniesione jakiekolwiek kwestie dotyczące
rozumowani
a przez Zamawiającego pojęcia „kompatybilność”.
Sugerowanie na tym etapie Post
ępowania o jakichkolwiek nieścisłościach związanych
z brakiem pełnego opisu swoich wymagań (vide pkt 34 odwołania) jest pozbawione zarówno
sensu, gdyż w innych fragmentach odwołania stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia
został sporządzony w sposób jednoznaczny i precyzyjny, a także takie zarzuty zostały
podniesione z naruszeniem art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem,
odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest
w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej
– jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. SIWZ został zamieszczony na platformie zakupowej
w dniu 26.06.2020 r., zatem od tego terminu należało obliczać 10-dniowy termin na wniesienie
odwołania. Podnoszenie zarzutów dotyczących treści SIWZ w dniu 01.06.2020 r. należy uznać
za czynność dokonaną z naruszeniem ustawowego terminu.
Zamawiający wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści:
1.
certyfikatów autoryzowanych szkoleń zarówno z urządzeń typu switch producenta
Cisco, jak i urządzenia Fortigate zaoferowanego przez Odwołującego – dowód 2;
2.
listy partnerów producenta (pozyskanych z europejskiego przedstawicielstwa
Barracuda Networks) oraz zrzutu ekranu ze strony internetowej
Odwołującego
z dnia 09.06.2020 r.
– dowód 3.
Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił
Wykonawca S, wnosząc o oddalenie odwołania. Izba, wobec spełniania przez zgłoszone
przystąpienie przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu Wykonawcy S
(dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym.
Na rozprawie Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści:
1.
dwóch specyfikacji technicznych wkładek SFP oraz dwóch wydruków z Wikipedii
dotyczących definicji wkładki SFP i patchcordu – dowody 4;
2. specyfikacji technicznej systemu operacyjnego zaof
erowanego urządzenia –
dowód 5.
Po przeprowadzeniu rozprawy Izba, uwzględniając zgromadzony materiał
dowodowy omówiony w dalszej części uzasadnienia, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia i stanowiska stron i uczestników postępowania odwoławczego,
ustaliła i zważyła, co następuje.

Skład orzekający stwierdził, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem
art. 179 ust. 1 Pzp, do
wniesienia odwołania.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ, ofert Odwołującego
i
Przystępującego, wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty
z 11 maja 2020 r. wraz z odpowiedzią Odwołującego z 13 maja 2020 r.,
wez
wania Wykonawcy S do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp z 15 maja 2020 r.
wraz z odpowiedzią Przystępującego, zawiadomienia o odrzuceniu oferty Odwołującego,
a
także załączników do odwołania i odpowiedzi na odwołanie oraz dokumentów złożonych na
rozprawie.
Na tej podstawie skład orzekający uznał, że stan faktyczny w sprawie nie jest
sporny i nie wymaga odrębnego omówienia.
W powyższych okolicznościach Izba uznała, że odwołanie zasługuje na częściowe
uwzględnienie.
[
Zarzut dot. niezgodności oferty Wykonawcy S z treścią SIWZ – brak wskazania
oferowanego modelu patchcord]

Zarzut potwierdził się.
Tytułem wprowadzenia przypomnieć należy, że niezgodność oferty z treścią SIWZ
objęta dyspozycją przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przejawia się przede wszystkim
w
odmienności w zakresie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia lub sposobu jego
realizacji
od postawionych przez zamawiającego wymagań. Może przejawiać się również
w
innym sposobie sporządzenia oferty niż tego wymagał zamawiający, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to odstępstw od technicznych aspektów przygotowania oferty (np. parafowanie,
czy numerowanie stron). Jak wyjaśniła KIO w wyroku z 19 maja 2017 r., KIO 916/17:
„Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ może polegać na sporządzeniu i przedstawieniu
oferty w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji, z zaznaczeniem, że chodzi tu
o
wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania
(świadczenia) ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej
formy, które również zamieszczane są w SIWZ”.
Ad casum
, zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający oczekiwał
dostarczenia m.in. 2 szt. patchcordów 10Gb/s do połączenia urządzeń ze switchami Cisco.
Z kolei zgodnie ze wzorem zestawienia asortymentowo-
wartościowego zamieszczonego we
wzorze formularza oferty wykonawca miał podać m.in. nazwę modelu/producenta
oferowanego przedmiotu zamówienia. Nie miało nota bene znaczenia, że wzór tego
zestawienia nie zaw
ierał odrębnej pozycji dotyczącej patchcordów, ponieważ wykonawcy nie
są związani wzorami formularzy udostępnianych przez zamawiającego, natomiast ich
obowiązkiem jest takie opisanie oferowanego świadczenia w treści oferty, aby umożliwić
zamawiającemu sprawdzenie zgodności każdego elementu świadczenia z SIWZ.
Wykonawca
S, w odróżnieniu od Odwołującego, wskazał w zestawieniu wyłącznie dwie
pozycje wynikające z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza,
w
konsekwencji czego uchybił obowiązkowi sprecyzowania modelu i producenta oferowanych
patchcordów. Co więcej, z treści sporządzonego przez Przystępującego zestawienia nie
wynika w ogóle, że są one elementem oferowanego świadczenia. Z powyższych względów nie
mogła odnieść skutku argumentacja Zamawiającego, że Wykonawca S – w odpowiedzi na
wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp – przedstawił określony
w
Rozdziale VIII ust. 6 pkt 6.2 ppkt 1) SIWZ opis oferowanego asortymentu, w którym zawarł
informacje o patchcordach. Przystępujący powinien był informacje te zamieścić w ofercie,
wobec czego ich przedstawienie dopiero po dokonaniu oceny ofert należało uznać za
spóźnione.
W konsekwencji orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku.
[
Zarzut dot. niezgodności patchcordów zaoferowanych przez Odwołującego z
wymogami Postępowania]

Zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.
Podkreślenia wymaga, że patchcord i wkładka SFP stanowią odrębne akcesoria –
wynika to zarówno z dowodów przedstawionych w tym zakresie przez Odwołującego
(dowody 1 i 4), jak
również ze schematów graficznych zamieszczonych w odpowiedzi na
odwołanie. Rozstrzygnięcia kwestii, czy w okolicznościach sprawy, zważywszy na oferowane
przez Odwołującego rozwiązanie, Odwołujący powinien był dołączyć do patchcordów również
odpowiednią liczbę wkładek SFP należało poszukiwać w sformułowanym w SOPZ wymogu
dostarczenia 2 szt. patchcordów 10Gb/s do połączenia urządzeń ze switchami Cisco
(podkreślenie Izby). Z powyższego, w ocenie składu orzekającego, wynika, że oferowany
patchcord ma być zdatny do połączenia z określonym urządzeniem (tu – switchem Cisco).
Jeżeli zatem tak określona w SOPZ funkcjonalność patchcordu miała być realizowana za
pośrednictwem wkładek SFP, to obowiązkiem wykonawcy (tu – Odwołującego) było ich
zaoferowanie w odpowiedniej licz
bie, czego Odwołujący nie uczynił.
[Zarzut dot. braku kompatybilności zaoferowanych przez Odwołującego urządzeń
producenta Fortinet z systemami bezpieczeństwa Zamawiającego]

Zarzut podlegał oddaleniu.
W SOPZ Zamawiający zawarł ogólne wymaganie, że dostarczone urządzenie
(nie
gorsze niż Barracuda F600) ma być zgodne z wyszczególnionymi w dalszej części SOPZ
wymaganiami, a także kompatybilne z istniejącymi w infrastrukturze Zamawiającego innymi
rozwiązaniami tego producenta. Zamawiający podał przy tym producenta posiadanych
rozwiązań – Barracuda Networks i wskazał, że urządzenia współpracują ze sobą na różnych
poziomach funkcjonalnych, w szczególności tworzą całość w systemie bezpieczeństwa
organizacji. SIWZ o takiej treści Odwołujący nie zaskarżył, a jedynie dopytywał
Zamawiającego o numery seryjne posiadanych obecnie urządzeń, uzyskując niezbędne
informacje w tym zakresie (vide
str. 10 odpowiedzi na odwołanie).
Argumentacja Odwołującego, a zwłaszcza przytoczona przez niego w odwołaniu
definicja
kompatybilności, zgodna z przywołaną powyżej intencją Zamawiającego wynikającą
z SOPZ, doprowadziła skład orzekający do wniosku, że Odwołujący zdawał sobie sprawę
z
zakresu, w jakim urządzenia dostarczane i posiadane przez Zamawiającego powinny być ze
sobą kompatybilne. W konsekwencji, w okolicznościach sprawy, nie znajdowało uzasadnienia
ograniczanie owej kompatybilności wyłącznie do wskazanych w SOPZ protokołów wymiany
danych, a przedstawiony w tej materii
przez Odwołującego dowód 5 dotyczył okoliczności,
które nie były między stronami sporne. W szczególności Odwołujący pominął zamieszczoną
w SOPZ wzmiankę, że urządzenia tworzą całość w systemie bezpieczeństwa organizacji.
Na
tym tle Odwołujący we wniesionym odwołaniu zbudował argumentację dotyczącą
rzekom
ego wprowadzenia nowych wymogów dotyczących kompatybilności rozwiązań,
mimo
że – jak wspomniano – prawidłowo zdefiniował jej istotę, a ponadto miał szczegółową
wiedzę o posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach, ponieważ wystąpił do
Zamawiającego o podanie ich numerów seryjnych. W konsekwencji Odwołujący nietrafnie
argumentował, że Zamawiający zweryfikował oferowane przez niego świadczenie
w
kontekście wymagań, które nie zostały opisane w SIWZ, natomiast na rozprawie nie obalił
tez zawartych w odnoszącej się do kwestii kompatybilności części uzasadnienia odrzucenia
jego oferty z Postępowania.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Izba uznała, że dowody 2 i 3 nie były
przydatne dla rozstrzygnięcia o omówionym zarzucie odwołania.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła stosownie do jego wyniku, na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r.
poz. 972).
Do kosztów postępowania odwoławczego Izba nie zaliczyła wynagrodzenia
pełnomocnika Przystępującego z uwagi na fakt, że nie podlegały one zasądzeniu na jego
rzecz, pomimo częściowo korzystnego dla Wykonawcy S wyniku postępowania
odwoławczego. Z przepisów przywołanego powyżej rozporządzenia wynika bowiem,
że zasądzenie na rzecz Przystępującego kosztów wynagrodzenia pełnomocnika możliwe
byłoby li tylko w sytuacji oddalenia odwołania rozpoznanego w wyniku wniesienia przezeń
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych
w
odwołaniu (argument z § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia), co w tej sprawie nie miało miejsca.
W konsekwencji rozliczeniu podlegały koszty postępowania odwoławczego w łącznej
kwocie 18.600,00 zł (15.000,00 zł – wpis od odwołania, 3.600,00 zł –
wynagrodzenie
pełnomocnika Odwołującego). Zważywszy na fakt, że Odwołujący uległ
w
części obejmującej zarzuty dotyczące swojej oferty, ale wygrał w części odnoszącej się do
oferty Przystępującego, Izba za zasadne uznała zasądzenie na jego rzecz połowy tak
wyliczonych kosztów postępowania odwoławczego, tj. kwoty 9.300,00 zł, o czym orzeczono
w pkt. 3 sentencji wyroku.
Przewodniczący: ……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie