eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1430/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-12
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1430/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2020 r. przez wykonawcę
GE
Medical Systems Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Bielsko – Biała,
Urząd Miejski w Bielsku - Białej
przy udziale:
A.
wykonawcy Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
B.
wykonawcy Health Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
C.
wykonawcy TIMKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego wskazanych przez
zamawiającego stawek podatku od towarów i usług (VAT) i nakazuje zamawiającemu
wykreślenie z części XII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Opis sposobu
obliczenia ceny punkt
drugi postanowień wskazujących konkretne stawki podatku od
towarów i usług (VAT) i zastąpienie ich postanowieniem: „Stawkę podatku od towarów
i
usług (VAT) należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.”.

2. Oddala
odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących: w odniesieniu do części
1
zamówienia: kryterium oceny ofert: średnica otworu gantry pacjenta oraz zaniechania
wprowadzenia jako kryterium oceny ofert zaoferowania aparatu z szerszym zakresem
energetycznym
detektorów w obszarze wysokich energii oraz w odniesieniu do części 3
zamówienia: kryterium oceny ofert: wykonanie badania w pozycjach pacjenta: upright
(siedzącej) i supine (leżącej na plecach) oraz zaniechania wprowadzenia jako kryterium
oceny ofert: dostarczenia
oprogramowania, które pozwala na kwantyfikację funkcji
wieńcowo - naczyniowych przez odniesienie się do przepływu krwi mięśnia sercowego
(MBF), a
następnie obliczenie współczynników rezerwy przepływu wieńcowego (CFR)
na danych zebranych na kamerze SPECT oraz dostarczenia oprogramowania do
detekcji i
korekcji ruchów oddechowych (motion detection and correction) bez użycia
żadnych zewnętrznych urządzeń, a wyłącznie w oparciu o liczbę zliczeń.
3.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie pozostałych zarzutów.
4.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego w części 5/6 i zamawiającego w części
1/6 , i:

4.1. zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego: kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
ponie
sioną przez odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;
4.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 3 100 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sto złotych zero groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Bielsku Białej.

Przewodniczący: ….……………………………Sygn. akt: KIO 1430/20
Uzasadnienie

Zamawiający - Miasto Bielsko - Biała prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz
wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana
Pawia II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-
Białej’’ – 9 części postępowania. Wartość
ww.
zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w dniu w dniu 16 czerwca 2020 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

pod nr 2020/S
115-278685.
W dniu 26 czerwca 2020 r. wykonawca GE Medical Systems Po
lska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia („SIWZ”) ustalonych przez zamawiającego w ww. postępowaniu.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 22 ust. 1a ustawy Pzp i art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp w zw. z art. 22b ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27
lipca 2016 r., poz. 1126)
poprzez niewłaściwe określenie warunków udziału
w
postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, pomimo że odrębne przepisy nie wymagają ich posiadania,
a
także w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy
Pzp poprzez określenie opisu
sposobu obliczenia ceny w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie narzucenia nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,
poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań
technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, a także opisu

przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny, co uniemożliwia
złożenie oferty odwołującemu;
4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 91 ust.
2d ustawy
Pzp poprzez określenie sposobu oceny ofert w kryterium jakość „parametry
techniczne” w sposób nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego
traktowania i uczciwe
j konkurencji, w sposób premiujący rozwiązania charakterystyczne
dla konkretnego producenta, a także w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości
i nakazanie z
amawiającemu dokonania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ -
zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania.
W treści uzasadnienia odwołania odwołujący wskazał między innymi co następuje:
Z
arzut dotyczący określenia sposobu obliczenia ceny w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie narzucenia nieprawidłowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT)
Odwołujący stwierdził, iż zamawiający stosuje nieprawidłową stawkę VAT. Odwołujący
w
szczególności podniósł, że zamawiający narzuca stawkę 23 % do części 1-3, podczas gdy
prawidłowa stawka powinna być stawką mieszaną 8 % i 23 %, ponieważ zasadniczo dostawa
systemu spect/ct -
część 1, dostawa gammakamery w częściach 2 i 3 są to dostawy wyrobów
medycznyc
h, ale też posiadają elementy, które są obciążone stawką podstawową. Z kolei w
częściach 6, 8 i 9 zamawiający narzucił wykonawcom stawkę 8 %, podczas gdy właściwa
powinna być stawka mieszana 8 i 23 %, ze względu na to, iż w przedmiocie zamówienia na te
części występują elementy nie tylko traktowane jako wyroby medyczne, dlatego w części
będzie miała zastosowanie stawka 23 %. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu
wykreślenia z części XII SIWZ, punktu 2 Opisu sposobu obliczenia ceny zapisów dotyczących
obowiązku określenia wskazanej przez zamawiającego stawki VAT, w szczególności stawki
23 %
w stosunku do części 1, 2 i 3 postępowania i stawki 8 % w stosunku do części 6, 8 i 9, i
wprowadzenia zapisu: „Stawkę podatku VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi
przepisami”, tak jak zostało to uczynione w formularzu ofertowym.
Zarzuty dotyczące części 1 - System SPECT/CT - parametry wskazane w Załączniku nr 1.1 a:
[pkt 2]
Wiersz II.2: Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany punktacji
przedmiotowego parametru na:
najwyższa wartość - 2 pkt; wymagana wartość – 0 pkt; reszta
proporcjonalnie.
Odwołujący zwrócił uwagę, że większa średnica gantry nie przekłada się na
żadną korzyść kliniczną, a wymagana przez zamawiającego apertura 70 cm dowodzi, że sam
z
amawiający uznaje ją za wystarczającą do wykonania badań medycyny nuklearnej. Skoro

zwiększenie średnicy gantry pogarsza jakość, czyli wartość kliniczną badania, podwyższa
dawkę pochłoniętą przez pacjenta, powoduje większe zużycie energii i zużycie lampy RTG,
trudno uznać ten parametr za tak znaczący w ocenie technicznej aparatu.
[pkt 3]
Wiersz III.2: Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu wprowadzenia punktacji
za zaoferowanie aparatu z szerszym zakresem energetycznym detektorów w obszarze
wysokich en
ergii. Wyjaśnił, że możliwa akwizycja radioizotopów o wyższym piku
energetycznym niż wymagane 200 keV poszerza paletę możliwych do wykonania badań

medycyny nuklearnej zwłaszcza w obszarze onkologii np. poprzez możliwość detekcji
promieniowania gamma o ener
gii dochodzącej do 250 keV, co pokrywa się z drugim pikiem
energetycznym Lu-177 oraz ln-111. Poszerzenie zakresu ener
getycznego detektorów
umożliwi zamawiającemu wykonanie spersonalizowanych oraz precyzyjnych badań medycyny
nuklearnej (teragnostyka) w tym
bardzo prężnie rozwijającej się dziedzinie leczenia nowotworu
prostaty Lu-
177 PSMA. W związku z dużym znaczeniem klinicznym zaoferowanej cechy,
odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu wprowadzenia punktacji i zmianę brzmienia
parametru w sposób następujący:
Zakres energetyczny detektorów (zakres energii promieniowania gamma możliwy do detekcji)
[keV] - minimum: 40 - 200 keV (szerszy zakres po stronie wysokich energii podlega punktacji)
-
TAK, podać – … keV - najwyższa wartość w zakresie wysokich energii 10 pkt -wartość
wymagana 0 pkt -
pozostałe proporcjonalnie punktacja = wartość oferowana/

wartość
najwyższa x 10.
Zarzuty dotyczące części 3 - system SPECT do badań kardiologicznych - parametry wskazane
w Załączniku nr 1.3a:
[pkt 2] wiersz II.4:
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany zapisu na brzmiący:
„Wykonanie badania w pozycjach pacjenta: upright (siedzącej), supine (leżącej na plecach) i
prone (leżenie na brzuchu)” Tak/Nie. Za każdą z pozycji tak - po 10 pkt, nie - 0 pkt. Łącznie
maksymalnie 30 pkt. Odwołujący stwierdził, iż taki zapis zapewni uczciwą konkurencję
porównywanych ofert, i pozwoli na uzyskanie punktacji odzwierciedlającej realną wartość
techniczną ofert.
[pkt 8]
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu wprowadzenia dodatkowej punktacji
za dostarczenie oprogramowania, które pozwala na kwantyfikację funkcji wieńcowo-
naczyniowych przez odniesienie się do przepływu krwi mięśnia sercowego (MBF), a następnie
obliczenie współczynników rezerwy przepływu wieńcowego (CFR) na danych zebranych na
kamerze SPECT. Wskazał, iż te współczynniki mogą być dodatkową informacją do badań
perfuzyjnych w diagnostyce choroby nac
zyń wieńcowych. Odwołujący wniósł o nakazanie
z
amawiającemu wprowadzenia poniższego opisu parametru określonego w wierszu III.4:

4.
Oprogramowania, które pozwala na kwantyfikację funkcji wieńcowo-naczyniowych przez
odniesienie się do przepływu krwi mięśnia sercowego (MBF Myocardial Blood Flow),
a
następnie obliczenie współczynników rezerwy przepływu wieńcowego (CFR Coronary Flow
Reserve) na danych zebranych na kamerze SPECT II KRYTERIUM OCENY OFERTY

TAK/NIE
– TAK-10 pkt NIE-0 pkt.
[pkt 10] III STACJA AKWIZYCYJNA I OPISOWA:
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu wprowadzenia dodatkowej punktacji za
wymóg oprogramowania do detekcji i korekcji ruchów oddechowych (motion detection and
correction) bez użycia żadnych zewnętrznych urządzeń, a wyłącznie w oparciu o liczbę
zliczeń:
6.
Oprogramowania do detekcji i korekcji ruchów oddechowych (motion detection and
c
orrection) bez użycia żadnych zewnętrznych urządzeń, a wyłącznie w oparciu o liczbę zliczeń
II KRYTERIUM OCENY OFERTY
– TAK, Opisać / NIE – TAK-10 pkt NIE-0 pkt.
Odwołujący stwierdził, iż ww. funkcja poprawia wartość diagnostyczną badań.

Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 6 sierpnia 2020 r.
zamawiający udzielił
odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu części zarzutów
odwołania. W odniesieniu do pozostałych zarzutów zamawiający wniósł o oddalenie
odwołania.

Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 1 lipca 2020 r. wykonawca Health Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 2 lipca 2020 r. wykonawca Siemens Healthcare
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 2 lipca 2020 r. wykonawca TIM
KO Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Na posiedzeniu z ud
ziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołujący
złożył oświadczenie o wycofaniu wszystkich zarzutów odwołania za wyjątkiem zarzutu
dotyczącego określenia sposobu obliczenia ceny oraz zarzutów dotyczących wskazanych

przez zamawiającego parametrów technicznych: w zakresie części 1 - pkt 2 dotyczący wiersza
II.2 i pkt 3 dotyczący wiersza III.2 oraz w zakresie części 3 - pkt 2 dotyczący wiersza II.4 oraz
pkt 8 i pkt 10.


Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania (Health
Technologies Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie), Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i zważyła, co następuje.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp, do wniesienia odwołania.
W odniesieniu do zarzutów będących przedmiotem rozpoznania:
Z
arzut dotyczący określenia sposobu obliczenia ceny w sposób sprzeczny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie narzucenia nieprawidłowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT).
W postanowieniach zawartych w
części XII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny punkt drugi
z
amawiający wskazał konkretne stawki podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do
poszczególnych części postępowania. Jak natomiast wynika z treści odpowiedzi na odwołanie
oraz stanowiska ustnego przedstawionego na rozprawie zamawiający w wyniku zapoznania z
treścią odwołania powziął wątpliwości co do wskazanych stawek podatku od towarów i usług
(VAT) w odniesieniu
do wszystkich części postępowania i w związku z tym w dniu 15 lipca
202
0 r. wystąpił z wnioskami o wydanie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) do Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w Bielsku-
Białej. Tym samym zamawiający nie potwierdził
prawidłowości wskazanych w treści SIWZ stawek podatku od towarów i usług (VAT) w
odniesieniu do poszczególnych części postępowania, a wręcz przeciwnie – zamawiający
potwierdził, iż na chwilę obecną, do czasu otrzymania Wiążących Informacji Stawkowych
(WIS)
, nie posiada pewności co do prawidłowości ww. stawek. Mając na uwadze powyższe
podniesiony w tym zakresie przez odwołującego zarzut jak i żądanie nakazania
zamawiającemu wykreślenia z części XII SIWZ, punktu 2 Opisu sposobu obliczenia ceny
zapisów dotyczących obowiązku określenia wskazanej przez zamawiającego stawki VAT
należało uznać za zasadne.
Zarzuty dotyczące ustalonych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert:
Zarzut
dotyczący części 1 - System SPECT/CT (Załącznik nr 1.1 a) - [pkt 2] Wiersz II.2

Ww. postanowienie SIWZ ustalające kryterium oceny ofert zostało przez zamawiającego
sformułowane w następujący sposób:
Średnica otworu gantry pacjenta [cm] - minimum 70 cm II KRYTERIUM OCENY OFERTY -
TAK,
podać - …… cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość wymagana: 0 pkt - pozostałe
proporcjonalnie

wartość oferowana
punktacja = --------------------- x 10

wartość najwyższa
Zarzut
dotyczący części 3 - system SPECT do badań kardiologicznych (Załącznik nr 1.3a) -
[pkt 2] wiersz II.4
Ww. postanowienie SIWZ ustalające kryterium oceny ofert zostało przez zamawiającego
sformułowane w następujący sposób:
Wykonanie badania w pozycjach pacjenta: upright (siedzącej) i supine (leżącej na plecach)
II KRYTERIUM OCENY OFERTY - TAK / NIE - TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
Zarzuty odnoszące się do części 1 - System SPECT/CT (Załącznik nr 1.1 a) - [pkt 3] Wiersz
III.2 oraz
części 3 - system SPECT do badań kardiologicznych (Załącznik nr 1.3a) - [pkt 8 oraz
pkt 10]
dotyczyły zaniechania wprowadzenia przez zamawiającego postulowanych przez
odwołującego kryteriów oceny ofert, z tym że pierwszy z wymienionych zarzutów odwoływał
się do parametru technicznego niepunktowanego: Zakres energetyczny detektorów (zakres
energii promieniowania gamma możliwy do detekcji) [keV] - minimum: 40 - 200 keV.
Powy
ższe zarzuty Izba uznała za niezasługujące na uwzględnienie. Należy wyjaśnić, iż
dokonując opisu przedmiotu zamówienia i ustalając kryteria oceny ofert zamawiający
obo
wiązany jest przestrzegać zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Powyższe nie oznacza jednak konieczności
rezygnowania przez zamawiającego ze swoich uzasadnionych potrzeb. Zamawiający nie
powinien
obniżać swoich wymagań co do przedmiotu zamówienia jedynie w celu zrównania
szans poszczególnych wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
przede wszystkich procedurą zakupową, mającą na celu otrzymanie przez zamawiającego
świadczenia, które będzie odpowiadać jego potrzebom. To wykonawcy winni dostosować się
do uzasadnionych potrzeb zamawiającego, a nie zamawiający do możliwości wykonawców w
zakresie oferowanego
przedmiotu świadczenia.
W
zakresie zarzutów dotyczących ustalonych kryteriów oceny ofert Izba uznała, iż
zamawiający wykazał istnienie swoich potrzeb uzasadniających sposób sformułowania tych

kryteriów. W przypadku średnicy otworu gantry pacjenta [cm] Izba uznała, iż zasadne jest
kierowanie się nie tylko parametrem nośności stołu, lecz także anatomią człowieka – w celu
zapewnienia dostępu do urządzenia możliwie jak najszerszemu gronu pacjentów. Jest to tym
bardziej uzasadnione, gdy weźmie się pod uwagę okoliczność, że urządzenie objęte częścią
1 postępowania jest urządzeniem wysokospecjalistycznym. Należy również dodać, iż
odwołujący nie udowodnił przedstawionych w odwołaniu twierdzeń co do tego, że zwiększenie
średnicy gantry pogarsza jakość, czyli wartość kliniczną badania. W odniesieniu do kryterium
oceny ofert wykonanie badania w pozycjach
pacjenta: upright (siedzącej) i supine (leżącej na
plecach)
Izba przychyliła się do stanowiska zamawiającego co do braku wprowadzenia do
treści tego kryterium postulowanej przez odwołującego pozycji prone (leżenie na brzuchu) jako
równoważnej (zdaniem odwołującego) pozycji upright (siedzącej). Odwołujący stwierdził, że
ww. pozycje są co najmniej równoważne z punktu widzenia diagnostyki, natomiast – kierując
się zasadami doświadczenia życiowego - za słuszną należy uznać argumentację
zamawiającego co do tego, że pozycja upright (siedząca) jest dla pacjentów znacznie bardziej
komfortowa i mniej stresogenna od pozycji
prone (leżenie na brzuchu), co ma szczególne
znaczenie w przypadku pacjentów onkologicznych. Uzasadnieniem dla postulowanej zmiany
brzmienia ww. p
arametru poprzez wprowadzenie punktowania także pozycji prone (leżenie na
brzuchu)
mogłyby być wskazywane przez odwołującego zalety tej pozycji, jednakże
przedstawione przez odwołującego twierdzenia nie zostały wystarczająco udowodnione. Na
ich potwierdzenie
odwołujący złożył dowody z publikacji, które zawierają przetłumaczone na
język polski jedynie wybrane fragmenty, co nie pozwala na dokonanie całościowej oceny tych
materiałów. Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż odwołujący nawet nie
uprawdopodobnił, że ww. kryteria oceny ofert naruszają w postępowaniu uczciwą konkurencję
– twierdzenia odwołującego podniesione w tym zakresie nie zostały niczym poparte.
Zarzuty
zaniechania wprowadzenia przez zamawiającego postulowanych przez odwołującego
kryteriów oceny ofert (zarzut dotyczący części 1 - System SPECT/CT (Załącznik nr 1.1 a) -
[pkt 3] Wiersz III.2 oraz zarzuty dotyczące części 3 - system SPECT do badań kardiologicznych
(Załącznik nr 1.3a) - [pkt 8 oraz pkt 10]) Izba uznała za niezasadne. W szczególności należy
podkreślić, że odwołujący nawet nie uprawdopodobnił, iż zaniechanie wprowadzenia tych
kryteriów oceny ofert narusza zasadę uczciwej konkurencji. Odwołujący podnosił, że ustalenie
sposobu oceny ofert
w sposób nieuzasadniony premiuje konkurencyjny produkt, jednakże
przedstawione w tym zakres
ie twierdzenia pozostały gołosłowne, nie zostały niczym poparte.
Należy podkreślić, iż odwołujący powinien powyższe twierdzenia (co najmniej)
uprawdopodobnić w stosunku do zarzutów podtrzymanych. Jedynie dodatkowo należy
wskazać, ze odwołujący nie udowodnił również zasadności wprowadzenia, ze względów
klinicznych, postulowanych kry
teriów oceny ofert. Należy to w szczególności odnieść do ww.

zarzutów w zakresie części 3 postępowania. Na ich potwierdzenie odwołujący złożył dowody
z publikacji
, które zawierają przetłumaczone na język polski jedynie wybrane fragmenty, co nie
pozwala na dokonanie całościowej oceny tych materiałów.
Bi
orąc pod uwagę powyższe Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym i drugim sentencji, na
podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W zakresie zarzutów wycofanych przez odwołującego postępowanie odwoławcze podlegało
umorzeniu na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 i 2 lit. b
oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z d
nia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.
poz. 972). Zgodnie z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp strony ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Jak wynika z
postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt X Ga 280/16 – w
przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do Krajowej Izby
O
dwoławczej zostaje oddalona, a część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za wynik
postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego rozdzielenia kosztów
postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Podobnie w:
wy
roku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15,
postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga
286/13, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII
Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga
653/16, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt
XXIII Ga 1886/17, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.
sygn. akt XXIII Ga 830/18 i postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12
października 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 1123/18. W ostatnim z wymienionych orzeczeń Sąd
Okręgowy wskazał, iż „przychylił się do zarzutu skargi na wyrok KIO i głównej tezy jej
uzasadnienia, zgodnie z którą wynik sprawy winien być badany w odniesieniu do ilości
uwzględnionych i oddalonych zarzutów.” W niniejszej sprawie Izba – co wynika z sentencji
orzeczenia -
częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Kosztami postępowania
o
bciążono odwołującego w części 5/6 oraz zamawiającego w części 1/6 mając na uwadze
stosunek ilości zarzutów uwzględnionych do ilości zarzutów oddalonych. Na koszty
postępowania odwoławczego składa się kwota 15 000,00 zł uiszczona przez odwołującego

tytułem wpisu od odwołania oraz kwota 3 600,00 zł poniesiona przez odwołującego tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika. Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania
od
woławczego w wysokości 18 600,00 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 15 500,00 zł (5/6
z 18
600,00 zł). Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego
kwotę 3 100,00 zł (18 600,00 zł – 15 500,00 zł), stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami
p
oniesionymi dotychczas przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał
w świetle jego wyniku.

Przewodniczący: …..……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie