eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1125/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-01
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1125/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2020
r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajow
ej Izby Odwoławczej w dniu 25 maja 2020 r. przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o.,
Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto
Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o.,
Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice
kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1125/20

U z a s a d n i e n i e

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostarczenie
sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej
w Warszawie.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21 maja 2020 r.
w Biuletyn
ie Zamówień Publicznych pod pozycją 542289-N-2020.
W postępowaniu tym wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„PIOMAR” Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) w dniu 25 maja 2020 r. złożył odwołanie do
Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 26 maja 2020 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O k
osztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie