eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1102/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-01
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1102/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 1 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 maja 2020 roku przez wykonawcę Polis
Security Glob Sp. z o. o.
z siedzibą w Szczecinie


w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie

przy udziale wykonawcy
SIGN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
odrzuca odwołanie,
2.
kosztami
post
ępowania
obciąża
wykonawcę
Polis
Security
Glob
Sp. z o. o.
z siedzibą w Szczecinie
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy)
uiszczoną przez wykonawcę Polis Security Glob Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie
tytułem wpisu od odwołania;
3.
nakazuje
zwrócić wykonawcy Polis Security Glob Sp. z o. o. z siedzibą
w Szczecinie

kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero
groszy)

tytułem nadpłaconego wpisu

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.


Przewodniczący: …………….………


Sygn. akt: KIO 1102/20

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
w Szczecinie
, zwany dalej
także „Zamawiającym”, wszczął i prowadzi postępowanie
pn.
„Ochrona obiektów, osób i mienia na terenie Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na podstawie
art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
nr postępowania:
20/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na platformie elektronicznej
wskazanej przez Z
amawiającego, na której prowadzone jest postępowanie w dniu 27 marca
2020 r.
W dokumentacji postępowania wskazano, że postępowanie prowadzone jest między
innymi na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne
o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr
34/2017 z dnia 05.04.2017 Dyrektora SPZOZ „Zdroje” w Szczecinie

W dniu 20 maja 2020 roku wykonawca Polis Security Glob Sp. z o. o.
z siedzibą
w Szczecinie
(zwany dalej
„Odwołującym”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
I.
art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 Pzp w zw.
z art. 138r ust. 1 Pzp poprzez uznanie, iż Odwołujący
nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, podczas gdy przedstawił on wyjaśnienia
i uzupełnił wyliczenia ceny zgodnie z wezwaniem Zamawiającego z dnia 4 grudnia 2019 r.;
II.
art. 138o ust. 2 Pzp poprzez
niezapewnienie przez Zamawiającego zasad udzielania
zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
Odwołujący wnosił o:
1.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania;
2.
nakazanie Zamawiającemu powtórnego dokonania czynności badania i oceny ofert
oraz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

K
rajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje:


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia,
sklasyfikowana pod kodami
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 79.71.00.00-4;
79.71.10.00-1; 79.71.40.00-2; 79.71.50.00-9.
Usługi te zostały wymienione w załączniku nr

XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE, a zatem, zgodnie z art.
138 h ustawy Pzp, są tzw. „usługami społecznymi i innymi szczególnymi usługami”.
W dalszej kolejności ustalono na podstawie informacji przekazanej Prezesowi Izby
w dniu 22 maja 2020 roku oraz odpowiedzi na o
dwołanie (w aktach sprawy), że szacunkowa
wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750.000 euro,
określonej w art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp.

Do
postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca SIGN Polska
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie.
Izba potwierdziła
skuteczność zgłoszonego przystąpienia.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że złożone odwołanie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp, bowiem w sprawie nie mają
zastosowania przepisy ustawy.

Izba zauważa, że uregulowania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne
i
inne szczególne usługi zostały wyodrębniony w ustawie Pzp w dziale III rozdziale 6 ustawy.
Przedmiotem za
mówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do
dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, zgodnie z dyspozycją
art. 138h ustawy pzp. W ramach tego rodzaju zamówień Ustawodawca przewidział niejako
dwie procedur
y w zależności od wartości udzielanego zamówienia.
Mianowicie, przepisy rozdziału 6 ustawy stosuje się do zamówień na usługi
społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty: 1) 750 000 euro
– w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 2) 1 000 000 euro – w przypadkach
zamówień sektorowych. Zgodnie z art. 138l ustawy Pzp postępowanie o udzielenie
zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I
rozdział 2a, działu 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI, a przepisy art.
22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-
35 stosuje się odpowiednio.
Jednocześnie, w przypadku gdy wartość zamówienia na usługi społeczne jest
mniejsza od wymienionych wyżej kwot, zamawiający może udzielić zamówienia stosując
przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. W takim przypadku z
amawiający jest zobowiązany
udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący (art. 138o ust. 2
ustawy P
zp). Ponadto, zamieszcza na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli
nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej,
ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego
udzielenia w szczególności: 1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do

przygotowania i złożenia oferty, 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub
zakresu zamówienia, 3) kryteria oceny ofert (ust. 3 art. 138o ustawy Pzp). Niezwłocznie
po udzieleniu zamówienia zamawiający jest zobligowany zamieścić na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej na stronie internetowej
, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo
imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
W
razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publ
icznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej na stornie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia
(ust. 4 art. 138o ustawy pzp).

W ocenie Izby uregulowania zawarte w art. 138o ustawy P
zp stanowią odrębną
procedurę udzielania zamówienia na usługi społeczne, na co wskazuje analiza treści oraz
chronologia przywołanych przepisów.
Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ustalenia i opisania szczegółowej
procedury, w ramach której udzieli zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż
wskazana w art. 138g ust. 1 ustawy P
zp, mając na względzie co najmniej minimalne
wymagania opisane w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp, to jest zachowanie zasad
przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji wykonawców.
Zauważenia również wymaga, że procedura udzielania zamówień publicznych na
usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tworzona jest przez samego
z
amawiającego, tym samym nie jest procedurą opartą na ustawie Prawo zamówień
publicznych, choć zamawiający uprawniony jest do zastosowania instytucji przewidzianych
w ustawie, jednak owa procedura stosowana przez z
amawiającego nie będzie procedurą
określoną ustawą - a jedynie procedurą własną zamawiającego. Tym samym zamawiającego
nie wiążą inne przepisy ustawy, w tym również przepisy odnoszące się do środków ochrony
prawnej. Zauważenia wymaga, że Ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp do
stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak ma to miejsce w przypadku zamówień
o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro
– w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa oraz 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych
(w
tych przypadkach odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 138l ustawy Pzp). Ustawodawca
nie odsyła także do treści art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, zakreślającego katalog czynności, od
których przysługuje odwołanie w postępowaniach poniżej progów.

Odnosząc wskazane rozważania do niniejszego zamówienia, Zamawiający
poinformował w ogłoszeniu, że prowadzi postępowanie w trybie procedury określonej w art.

138o ustawy Pzp,
wskazał także, że jest to zamówienie o wartości mniejszej niż wskazana
w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp. W konsekwencji wykon
awcy ubiegającemu się o zamówienie,
o którym mowa w art. 138o ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej. Co więcej, Zamawiający w SIWZ przekazanej Wykonawcom nie wskazał i nie
przywołał, że w postępowaniu będzie miał zastosowanie dział VI ustawy Pzp dotyczący
środków ochrony prawnej. Dodać warto, że przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do
możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej także w przypadku zamówień, których
wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonych w art. 11 pkt 8 ustawy
Pzp, a przeprowadzane są takie postępowania na podstawie regulaminów wewnętrznych
zamawiających. Tymczasem w przypadku tzw. zamówień bagatelnych stanowisko doktryny i
orzecznictwa, w tym sądów wyższej instancji jest jednolite i jednoznacznie wskazuje się, że
w takich przypadkach wykonawcom odwołanie nie przysługuje. Oznacza to, że w przypadku
postępowań na usługi społeczne poniżej progów, podobnie jak w każdym innym
postępowaniu poniżej progów, od których stosowanie ustawy jest obowiązkowe, nie ma
możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej. Ustawodawca unijny pozostawił
bowiem do kompetencji ustawodawcy krajowego uregulowanie systemu odwoławczego w
przypadku postępowań o wartości poniżej progów. W przypadku postępowań na usługi
społeczne polski ustawodawca do równowartości kwoty 750 000,00 euro ograniczył
stosowanie przepisów ustawy Pzp do ściśle określonych jej elementów, nie ujmując w tym
zakresie środków ochrony prawnej.

Zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Izba rozstrzyga spory dokonując
oceny czynności, do których zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, nie zaś
w oparciu o postanowienia ogłoszenia stanowiącego uregulowania własne zamawiającego,
nawet
jeśli stanowią pośrednio odzwierciedlenie instytucji przewidzianych ustawą. Pamiętać
należy, że Krajowa Izba Odwoławcza może rozstrzygać spory pomiędzy stronami wyłącznie
w granicach art. 180 ust. 1 ustawy, zatem Izba nie posiada kognicji w zakresie czynn
ości czy
zaniechań zamawiającego w sytuacji, gdy te czynności nie mają oparcia w ustawie.
Tym samym Izba nie może rozpoznawać odwołań opartych na wzorcu stworzonym
wyłącznie przez Zamawiającego. Ustawa Pzp zawiera bowiem wzorce uniwersalne, które
muszą znaleźć odzwierciedlenie w każdym postępowaniu, podczas gdy zamawiający
związany jest jedynie trzema podstawowymi zasadami, a pozostałe elementy postępowania
może ukształtować w sposób dowolny. Można sobie wyobrazić sytuację, w której
zamawiający w sposób odmienny niż zakłada ustawa Pzp ureguluje sposób rozstrzygania
sporów w postępowaniu.
Izba podkreśla również, że przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.,
poz.
972; dalej rozporządzenie), nie regulują wysokości wpisu od odwołania w postępowaniu
na usługi społeczne o wartości poniżej progów, co potwierdza intencje Ustawodawcy, że
w
takich przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Izba stwierdziła, że przedmiotowe odwołanie podlega zatem odrzuceniu w oparciu
o
art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako że w sprawie nie mają zastosowania przepisy
ustawy. Skład orzekający w tym zakresie podziela stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej
prezentowane m.in. w postanowieniach: z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2283/17,
z dnia 13 listopada 2017 r., KIO 2339/17, z dnia 4 stycznia 2018r., sygn. akt KIO 2697/17, z
dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 168/18, z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 169/18, z
dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 638/18, z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt KIO 973/18,
z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt KIO 1051/18; z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt
KIO 1933/
18, z dnia 9 października 2018 r. sygn. akt KIO 1917/18; z dnia 29 października
2018r., sygn. akt KIO 1917/18; z dnia 6 listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2249/18, z dnia 21
listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2356/18, z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 159/19, z dnia
6 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 160/19; z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt: KIO 868/19, z dnia 7
czerwca 2019 roku, sygn. akt KIO 998/19; z dnia 10.06.2019 r., sygn. akt: KIO 1008/19, z
dnia 21 sierpnia 2019 roku, sygn. akt KIO 1582/19.

Dodatkowo w
skazać należy, że ustawodawca nie odsyła w artykule 138o ustawy Pzp
do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp (środki ochrony prawnej) w przypadku
zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż określona w art. 138g ustawy Pzp,
tak jak ma to miej
sce w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty
wskazane w art. 138g (w tych przypadkach odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 138l
ustawy Pzp). Ustawodawca nie odsyła także do treści art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
zakreślającego katalog czynności, od których przysługuje odwołanie w postępowaniach
poniżej progów. Co więcej postępowania poniżej określonych progów prowadzone są na
podstawie ogólnych zasad i przepisów ustawy Pzp, z zawężeniem jedynie katalogu
czynności, od których przysługuje odwołanie, podczas gdy w art. 138o i następnych ustawy
Ustawodawca wprost określa, że przy postępowaniach na usługi społeczne stosuje się
jedynie wybrane regulacje ustawy Pzp, ściśle określając zakres i nie ma wśród nich
odesłania do przepisów o środkach ochrony prawnej.

O braku możliwości korzystania ze środka ochrony prawnej jakim jest odwołanie w
postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 138 o ustawy Pzp wypowiedzieli się także
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych a także przedstawiciele doktryny i piśmiennictwa.

1. opinia prawna
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona na stronie
internetowej
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-
odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-
inne-szczegolne-uslugi
Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o
ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro – w przypadku
zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa lub 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest
przez samego zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w
art. 138o ust. 2
–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do
stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w
art. 138g ustawy Pz
p. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy
uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp
zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4
powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie
ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy
Pzp.
2.
Dopuszczalność odwołań. Przedmiotowa kwestia może budzić spore wątpliwości, choć
zdaniem autorki interpretacja przepisów PrZamPubl nie pozwala na przyjęcie tezy o
dopuszczalności odwołań w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów
unijnych. Argumenty wskazujące na zasadność dopuszczalności odwołań, choć w dużej
mierze zasadne, nie powinny prowadzić do wykładni przepisów contra legem, a raczej
skutkować odpowiednimi zmianami w prawie. (Marzena Jaworska, Prawo Zamówień
Publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck wydanie 1, Warszawa 2018, Komentarz
do art. 138o PZP
za pośrednictwem Legalis 11187289).
3.

Z
e względu na ograniczony zakres stosowania przepisów pzp w ramach postępowań na
usługi społeczne o wartości poniżej kwot wskazanych w przepisach art. 138g ust. 1 i 2 pzp
podjęcie przez KIO kontroli czynności podmiotu zamawiającego byłoby utrudnione a wręcz
niemożliwe. Izba ocenia bowiem czynności i zaniechania podmiotu zamawiającego w
odniesieniu do skonkretyzowanych w przepisach nakazów i zakazów – nie ma przy tym
upr
awnień do wypełniania zasad prawa (jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
określonymi i nowymi treściami. Izba jest sądem faktów i ocenia te fakty przez pryzmat norm


o charakterze ius cogens, które to normy muszą oznaczać ściśle określone wzorce
p
ostępowania. Tym samym analiza przepisów rozdziału 6 zawartego w dziale III pzp
(zatytułowanym „Przepisy szczególne") wraz z przepisami odnoszącymi się do środków
ochrony prawnej nakazuje przyjąć, że w postępowaniach dotyczących usług społecznych o
wartości mniejszej niż kwoty wskazane w treści art. 138g ust. 1 pkt 1 i 2 pzp wykonawcom
nie przysługują środki ochrony prawnej
" (Paweł Trojan, Zamówienia społeczne a odwołanie,
Przetargi Publiczne 2017, Nr 10, s. 54)
4.
Środki ochrony prawnej. W postępowaniu na usługi społeczne o wartości niższej niż kwoty
określone w art.138g ust. 1 ZamPublU wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze
środków odwoławczych przewidzianych w Dziale VI ZamPublU(dr hab. Małgorzata
Sieradzka,
Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck wydanie 1,
Warszawa 2018, Komentarz do art. 138o PZP
za pośrednictwem Legalis 11187289).

5.
Artykuł 138o Pzp wprowadza wyjątek od stosowania przepisów rozdziału VI ustawy,
ponieważ określa procedury dla zamówień poniżej ww. progów kwotowych. Skoro więc do
„dużych” zamówień na usługi społeczne na mocy art. 138l Pzp stosuje się przepisy o
środkach ochrony prawnej, to a contrario wobec zamówień, o których mowa w art. 138o Pzp,
trzeba uznać, że środki ochrony prawnej nie znajdą zastosowania. (Piotr Wiśniewski, Spór o
możliwość wnoszenia odwołań – opinia praktyka, Monitor Zamówień Publicznych, nr 158,
grudzień 2017 r.).

6.
Zasady udzielania podprogowych zamówień na usługi społeczne (…). Do zamówień tych nie
ma obowiązku stosowania innych przepisów pzp (przy tym nie przysługują wykonawcom
środki odwoławcze określone w dziale VI pzp) (…) Joanna Filipiak, Praktyczne spojrzenie na
usługi społeczne, Przetargi Publiczne, grudzień 2016, s. 10).


Końcowo Izba zauważa, że nawet gdyby uznać, ze w prowadzonym postępowaniu
wykonawcy mogli korzystać ze środków ochrony prawne przewidzianych ustawą Pzp w
zakresie ograniczonym treścią art. 180 ust. 2 ustawy Pzp , to odwołanie podlegałoby
odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako wniesione po terminie.
Z akt sprawy przekazanych przez Zamawiającego oraz z oświadczenia samego
Odwołującego wynika, iż informacja o odrzuceniu oferty i wyniku postępowania została mu
przekazana w dniu 13 maja 2020 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O ile
kopię odwołania przekazano Zamawiającemu na platformę w dniu 17 maja 2020 roku, to
odwołanie we właściwej, wymaganej przepisami prawa formie pisemnej do Prezesa Krajowej

Izby Odwoławczej wpłynęło w dniu 20 maja 2020 roku. Ostateczny termin na wniesienie
odwołania w postępowaniu podprogowym wynosi 5 dni, a więc upływał w dniu 18 maja 2020
roku.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2, art. 189 ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 189 ust. 3 zd.
pierwsze ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz
w oparciu o przepi
sy § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 15 marca 2010
r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).
W myśl powołanych przepisów, a także zgodnie z poglądem
jednolicie prezentowany
m w orzecznictwie tak Izby jak i Sądów Okręgowych, w przypadku
odrzucenia odwołania Odwołującego obciąża się całością wniesionego wpisu, zgodnie
z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy
Pzp (por. przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., sygn. akt
XII Ga 517/11).
Izba orzekła również o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty nadpłaconego wpisu.

Przewodniczący: …………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie