eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 742/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-01
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 742/20

Komisja w składzie:
0: Ewa Sikorska, Przewodnicząca:

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 29 maja 2020 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020 roku przez ERBUD
OPERATIONS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Jasionce
w postępowaniu
prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie S
półkę
z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

przy udziale wykonawcy
WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żywcu,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ERBUD
OPERATIONS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jasionce
kwoty
9
000 zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Krakowie.

....................................................................
Sygn. akt: KIO 742/20

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
w Krakowie
– prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest przebudowa wejścia oraz holu głównego Szpitala Specjalistycznego im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), zwanej dalej
ustawą P.z.p.

W dniu 6 kwietnia 2020 roku wykonawca ERBUD OPERATIONS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Jasionce (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie od
niezgodnych z przepisami ustawy czynności zamawiającego:
1) czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy WODPOL Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także: „WODPOL Sp. z o.o.) dokonanej pismem
zamawiającego z 30 marca 2020 r. (znak: DZP.271-88/2020), ogłoszonym 31 marca 2020 r.

Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący zarzucił:
- naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. poprzez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
mimo że oferta tego wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w
konsekwencji c
zego oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona;
-
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie czynności odrzucenia
oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego
wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
-
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 58 § 1 w zw.
z art. 104 K.c. w zw. z art. 205 § 1 K.s.h. poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej
oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego
wykonawcy jest nieważna z uwagi na brak podpisania oferty przez osoby do tego
upoważnione;
-
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 58 § 1 w zw.
z art. 104 K.c
. w zw. z art. 205 § 1 K.s.h. poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty
wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego
wykonawcy jest nieważna z uwagi na brak podpisania oferty przez osoby do tego
upoważnione;
- naru
szenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. w zw. z art. 387 § 1 K.c. poprzez dokonanie
wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, mimo że oferta tego wykonawcy obejmuje wykonanie świadczenia
niemożliwego;
-
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 387 § 1 K.c. poprzez zaniechanie czynności
odrzucenia oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że
oferta tego wykonawcy obejmuje wykonanie świadczenia niemożliwego;
- naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej
oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że wskazany
wykonawca nie złożył prawidłowo podpisanych oświadczeń potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. i nie został wezwany do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia;
-
naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez wybór oferty wykonawcy
WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako najkorzystniejszej, mimo że oferta
wskazanego wykonawcy powinna zostać odrzucona.

Wskazując na powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu:
1)
unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy WODPOL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
dokonania powtórnego badania i oceny złożonych ofert;
3)
odrzucenia oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a
ewentualnie wezwania wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.;
4)
dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

W dniu 29 maja 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, od
wołujący cofnął odwołanie
wniesione w dniu 6 kwietnia 2020 roku.

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze z
m.), umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.


…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie