eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1113/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-02
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1113/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 2 czerwca 2020 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 11 maja 2020 r. przez odwołującego: Public
Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy

(Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A. z Legnicy
(ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica)postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze;

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy (Al. Solidarności 75/26,
00-090 Warszawa) kwoty 15.000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy.

……………………………
Sygn. akt KIO 1113/20
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp]
przez z
amawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A. z Legnicy, którego przedmiotem jest:
„Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w
pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009
”; Nr KD/OZ/U/9/2020.
O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE z dnia 11.05.2020 r. Nr
2020/S 091-218276.
Odwołujący - Public Transport Service Sp. z o.o. z Warszawy wskazał
na
naruszenie przepisów ustawy Pzp w związku ze sformułowaniem przez Zamawiającego
nieproporcjon
alnych i nieadekwatnych w stosunku do przedmiotu zamówienia warunków
udziału w Postępowaniu podanych treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez s
formułowanie warunków udziału w Postępowaniu („Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi
technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego typu
218Md lub 214Mb.”) w sposób nadmierny i nieproporcjonalny, co narusza zasady
uczciwej konkurencji oraz sprzeciwia się zasadzie proporcjonalności i uniemożliwia
ubieganie się o udzielenie zamówienia wykonawcom obiektywnie zdolnym i
przygotowanym do jego realizacji;
2)
art. 22 ust. 1a oraz art. 22d ust. 1 Pzp poprzez sformułowanie nadmiernych,
nieproporcjonalnych, nie znajdujących uzasadnienia w przedmiocie zamówienia oraz
utrudniających konkurencję ww. warunków udziału w Postępowaniu w odniesieniu do
zdolności zawodowej, co wyklucza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia
wykonawców obiektywnie zdolnych i przygotowanych do jego realizacji.

Odwołujący podał, że naruszenie ww. przepisów PZP może mieć istotny wpływ na wynik
Postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp, albowiem pozbawia wykonawcę możliwości
złożenia konkurencyjnej oferty i w konsekwencji pozbawia możliwości wyboru jego oferty
jako najkorzystniejszej.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonanie
zmiany warunków udziału w Postępowaniu w ogłoszeniu [Sekcja III. 1.3). 1] oraz SIWZ [pkt

8.1.2] poprzez zastąpienie warunku: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę,
obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5
co najmniej jednego autobusu szynowego typu 218Md lub 214Mb.” warunkiem o
następującej treści: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem
wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu
szynowego.

Do postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 26 maja 2020 r.)
wskazując na art. 186 ust. 1 ustawy Pzp oświadczył, że (…) w odpowiedzi na odwołanie
wniesione
Public Transport Service sp. z o.o. z Warszawy wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
przedmiotowym postępowaniu uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i
dokonał stosownych zmian w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz
przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr
2020/S 091-218276.

Mając na względzie powyższe Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania
odwoławczego

Izba postanowiła:

D
ziałając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp umorzyć postępowanie
odwoławcze w niniejszej sprawie. Orzekając o kosztach postępowania, Izba miała na
uwadze art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r,
poz. 972).

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.

………………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie