eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 799/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-04-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 799/20

Komisja w składzie:
0: Przewodnicz

ący:
Jan Kuzawiński

po
rozpoznaniu
na
posiedzeniu
niejawnym
w
dniu
kwietnia
2020
r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 kwietnia 2020 r. przez
wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiających - Gminę Dąbrowa
Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza i PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze.

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwoty 20 000
zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:
………………………………

Sygn. akt KIO 799/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
prowadzą wspólnie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową
obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie
zielonej
mobilności
na
terenie
gminy
Dąbrowa
Górnicza”

Etap
I
i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa
Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej
nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości
ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami
łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn:
„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Numer
referencyjny: ZP.WID.271.4.14.2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 kwietnia 2020 roku, pod numerem 2020/S 067-
158474. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów właściwych dla
zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Dnia 3.04.2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W dniu 14.04.2020 r. wykonawca Skanska S.A. wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od treści SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
- art. 22 ust. la w zw. 22 ust. 1
b pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez sfomułowanie
war
unków udziału w Postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy
(warunek zdefiniowany w pkt 8.2.3.1 tiret drugi i czwarty SIWZ) w sposób nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności do należytego
wykonania
przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób dyskryminujący
wykonawców i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji.

Zamawiający w piśmie wniesionym w dniu 22.04.2020 r. poinformował, że uwzględnia
odwołanie w całości.

Zamawia
jący informację o wniesionym odwołaniu przekazał wykonawcom w dniu
15.04.2020 r.
Do upływu terminu na zgłoszenie przystąpienia do postepowania
odwoławczego zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp – tj. do dnia 20.02.2020 r. żaden
wyko
nawca nie zgłosił przystąpienia po stronie Zamawiającego.
Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do
umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po
stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie skutecznie żaden wykonawca, Izba
związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym.
W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów,
ustawodawca
nałożył
na
zamawiającego
obowiązek
wykonania,
powtórzenia
lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego
znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy
.
Na podstawie
§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w p
ostępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba
orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 20 000 zł uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący:
……………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie