eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 777/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-06-08
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 777/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Ewa Sikorska, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 8 czerwca 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r.
przez
wykonawcę Budimex S.A., z siedzibą we Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,


przy udziale wykonawcy
Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: „SP”
SINE MIDAS STO
RY” sp. z o.o., z siedzibą w Kazachstanie, Limited Liability
Partnership „TODINI CENTRAL ASIA”, z siedzibą w Kazachstanie oraz FABE Polska
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego,postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze.

2. nakazuje
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy Budimex S.A.
z siedzibą w Warszawie kwoty
18 000
,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……..

Członkowie:
…………………………….

……………………………..Sygn. akt: KIO 777/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 10 kwietnia
2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Skarbowi Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej
Zamawiający”) naruszenie:

1) art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie wezwania Mostostal
S.A. (dalej „Mostostal”) do złożenia
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość zaoferowanej ceny oraz wyjaśnień treści oferty zmierzających do
weryfikacji czy oferta uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, podczas
gdy w okolicznościach przedmiotowego Postępowania takie działanie było konieczne
i uzasadnione;

2)
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. z §2 ust. 4
pkt 1)
Rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej jako „Rozporządzenie
ws. dokumentów") poprzez zaniechanie wezwania Mostostal do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa
drogi 57 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK
73 węzeł Wiśniówka - Chęciny (węzeł Chęciny), w sytuacji, w której przedstawione
świadectwo przejęcia robót nie potwierdza, że roboty wykonane na przedmiotowej
inwestycji zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
pra
widłowo ukończone;

3) art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. z art. 22
ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Mostostal do złożenia uzupełnień i/iub wyjaśnień w zakresie warunków udziału w
Postępowaniu określonych w Rozdziale 1 ust. 7.2. pkt 3) lit. a) i b) SIWZ, podczas
gdy Mostostal nie w
ykazał, że w ramach realizacji Inwestycji Rozbudowa drogi S7 do
parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł
Wiśniówka - Chęciny (węzeł Chęciny), realizowanej w ramach konsorcjum, nabył
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania ww. warunków udziału w
Postępowaniu i mógł legitymować się tym doświadczeniem w celu wykazania
spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

Od
wołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty
Mostostal i
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, wezwanie Mostostal do złożenia
wyjaśnień w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość zaoferowanej ceny oraz złożenia wyjaśnień treści oferty w kontekście jej
zgodności z treścią SIWZ, wezwanie Mostostal do złożenia wyjaśnień i/Iub uzupełnienia w
przedmiocie wykazania, iż zakres zaangażowania ww. wykonawcy w realizację inwestycji pn.
Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc,
Kielce (DK 73 w
ęzeł Wiśniówka - Chęciny (węzeł Chęciny) uprawniał go do posługiwania się
rzeczoną inwestycją w celu wykazania spełniania warunków zdefiniowanych w Rozdziale 1
ust. 7.2. pkt 3) lit. a) i b) SIWZ, wezwanie
Mostostal do uzupełnienia dokumentu
potwierdzającego należytą realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi S7 do parametrów
drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc,; Kiel
ce (DK 73 węzeł Wiśniówka - Chęciny
(węzeł Chęciny).

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił
wykonawca Mostostal Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, zaś po stronie odwołującego
konsorcjum: „SP” SINE MIDAS STORY” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Limited Liability
Partnership „TODINI CENTRAL ASIA”, z siedzibą w Kazachstanie oraz FABE Polska sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie.

W dniu 5 czerwca 2020 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
prawidłowo umocowanego pełnomocnika Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa, w
imieniu
Odwołującego, wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

spos
obu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 18 000,00 zł.Przewodni
czący: ……………………..……

Członkowie:
…………………………..

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie