eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 477/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-06-01
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 477/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020
roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej w dniu 6 marca 2020 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO Consulting Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka
Akcyjna w Katowicach

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe
SA w Warszawie

przy udziale wykonawcy SAFEGE S.A.S. w Nanterre (Francja),
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1.
oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach
i
2.1. z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: INKO
Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie,
Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach
tytułem wpisu
od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
INKO Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach

na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie
kwotę 3 600 zł
00 gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

………………………………..
Sygn. akt: KIO 477/20
Uzasadnienie


Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie – prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie
nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach
projekt POUŚ 5.1-14 pn,: „ Prace na Unii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory -
Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo dla zadań
inwestycyjnych: a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 151, 686t 867, 704 na odcinku
Kalina (km 66,800) Rusiec Łódzki (km 137,500),
b) LOT B - Prace na liniac
h kolejowych nr 131542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km
137,500) Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), zwanej dalej
ustawą P.z.p.

W dniu 6 marca 2020 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: INKO Consulting Sp. z o.o. w Pszczynie, Drogowa Trasa Średnicowa SA w
Katowicach
wnieśli odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na przyjęciu, że
informacje z
awarte w załącznikach do pisma odwołującego z dnia 27 listopada 2019 r.,
stanowiącego wyjaśnienia odnośnie do rynkowego charakteru zaoferowanej przez
o
dwołującego ceny, w tym:
1)
załącznika nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi;
2)
załącznika nr 2
Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji;
3)
załącznika nr 3 - Oferta w zakresie wynajmu lokali biurowych;
4)
załącznika nr 4 - Środki transportu;
5)
załącznika pr 5 - Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych;
6)
załącznika nr 6 - Oferty na obsługę laboratoryjną;
7)
załącznika nr 7 - Oferty w zakresie polisy i gwarancji.
nie zostały prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego, co
skutkuje zamiarem ich odtajnienia przez z
amawiającego i udostępnienia konkurencyjnym
wykonawcom

Zaskarżonej czynności zamawiającego odwołujący zarzucił:

- naruszenie przepisu art.
8 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz w związku z
art, 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej
jako „u.z.n.k,”) poprzez błędne przyjęcie, że informacje zawarte w załącznikach do pisma
Odwołującego z dnia 27 listopada 2019 r., stanowiącego wyjaśnienia odnośnie do
rynkowego charakteru zaoferowanej przez odwo
łującego ceny, nie zostały prawidłowo
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego, wskutek nie wykazania przez
o
dwołującego, że zastrzegane informacje spełniają przesłanki uznania ich za tajemnicę
przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy informacje zawarte w tych dokumentach, posiadające dla
Odwołującego wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa, co zostało
przez Odwołującego poprawnie wykazane.

W oparciu o przestawione wyżej zarzuty odwołujący wniósł o:
- nakazanie zamawia
jącemu unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na
ocenie, że odwołujący nieprawidłowo zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje
zawarte w załącznikach do wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r., a w ślad za tym nakazanie
z
amawiającemu zachowania tych informacji w poufności

Odwołujący podniósł, że ma interes w złożeniu niniejszego odwołania. Zamawiający
w wyniku błędnej i niezgodnej z przepisami P.z.p. oceny działań odwołującego związanych z
zastrzeżeniem jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych w załącznikach do
wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r. ma zamiar odtajnić te informacje i udostępnić je
konkurencyjnym wykonawcom. T
ymczasem informację zawarte w tych załącznikach mają
dla o
dwołującego wartość gospodarczą, decydując o przewadze konkurencyjnej
o
dwołującego i kosztach świadczenia przez niego usług oferowanych w postępowaniach
takich, jak niniejsze.
Ewentualne podanie tych informacji do wiadomości publicznej naraża
o
dwołującego na realną szkodę przejawiającą się w pozyskaniu tych informacji przez
podmioty trzecie (m.in. w zakresie sposobu kalkulacji oraz kosztów poszczególnych prac
branżowych). Te ostatnie mogą je z kolei wykorzystać w przyszłych postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej lub w celu
osłabienia pozycji odwołującego się na rynku. Sytuacja ta utrudni więc odwołującemu
możliwość konkurowania o przyszłe zamówienia.

Odwołujący podkreślił, że zastrzegane informacje nie były dotychczas ujawnione do
wiadomości publicznych, natomiast po ujawnieniu ich w postępowaniu odwołujący
bezpowrotnie utraci możliwość ich zastrzeżenia jako tajemnicę swojego przedsiębiorstwa i w
celu optymalizacji kosztów swojego działania i zbudowania na nowo swojej przewagi
konkurencyjnej będzie musiał podjąć dodatkowe działania, w tym przede wszystkim działania
organizacyjne. Zmiana zasad organizacji przedsiębiorstwa czy organizacji procesu

wykonywania konkretnego rodzaju us
ługi, poszukiwanie nowych podwykonawców,
usługodawców, czy próba podjęcia z nimi dodatkowych negocjacji cenowych wiąże się z
dodatkowymi
kosztami po stronie odwołującego. Kosztami, których odwołujący nie poniósłby,
gdyby nie błędna decyzja zamawiającego. Odwołujący zaznaczył przy tym, że złożone przez
niego kalkulac
je są wynikiem lat doświadczeń odwołującego, a co za tym idzie szkody
wyrządzonej działaniami zamawiającego nie da się naprawić w krótkim czasie.

Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 25 lutego 2020 r. zamawiający poinformował
o
dwołującego, że postanowił odtajnić uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
oraz załączniki złożone przez odwołującego wraz z pismem z dnia 27 listopada 2019 r.,
zaznaczając przy tym, że nastąpi to nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji o
zamiarze odtajnienia części informacji.

W ocenie o
dwołującego, po jego stronie zostały spełnione zarówno materialne, jak i
formalne przesłanki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił przy tym, że decyzja odnośnie tego, które z informacji
składających się na treść wyjaśnień ceny zostaną zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa, została poprzedzona pogłębioną analizą przekazywanych zamawiającemu
informacji, ich charakteru i wpływu na bieżącą działalność wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. W konsekwencji odwołujący, odmiennie niż dzieje się to w
szeregu podobnych spraw, nie zastrzegł jako tajemnicy przedsiębiorstwa całości wyjaśnień
ceny, a tylko wybrane dokumenty potwierd
zające przyjęte przez niego ceny czy
uszczegóławiające zasady zastosowanej przez niego kalkulacji kosztów. Odwołujący
zastrzegł więc jedynie niewielką cześć przekazywanych informacji - część stanowiącą
absolutne minimum z punktu widzenia ochrony jego inter
esów gospodarczych. Taki sposób
działania odwołującego potwierdza, że jego celem nie było utrudnienie konkurencji w
postępowaniu, w tym uniemożliwienie wykonawcom konkurencyjnym oceny poprawności
jego działań, a tylko ochrona jego słusznych interesów.

Prz
echodząc do poszczególnych dokumentów, których treść (informacje w nich
zawarte) zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, odwołujący podniósł, że
z
amawiający w decyzji o odtajnieniu zastrzeżonych informacji (pismo z dnia 25 lutego
2020r.) wskaz
ał, z jakich przyczyn zastrzeżenie tajemnicy względem danego dokumentu
jest, jego zdaniem, nieskuteczne.
Odwołujący stwierdził, że sposób uzasadnienia decyzji
z
amawiającego wskazuje, że w sposób wybiórczy analizował on zarówno treść
przedłożonego przez odwołującego uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy, treść
poszczególnych zastrzeganych dokumentów, jak i inne dokumenty czy informacje
przedstawione przez o
dwołującego w postępowaniu (np. informacje wynikające z części

jawnej wyjaśnień ceny czy z oferty). Wnioski, jakie wyciąga zamawiający stoją bowiem u
oczywistej sprzeczności z treścią dokumentów, w których posiadaniu jest zamawiający,

Odwołujący podniósł, że art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. (w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy
P.z.p.) wymaga
uzasadnienia każdej czynności zamawiającego w postępowaniu, zaś Izba,
zgodnie ze swoim ugruntowanym orzecznic
twem, dokonuje oceny czynności zamawiającego
pod kątem przepisów ustawy P.z.p. właśnie przez pryzmat przedstawionego przez
z
amawiającego uzasadnienia. Powyższe jest niezmiernie istotne w niniejszej sprawie, skoro
bowiem z
amawiający w sposób bardzo konkretny wskazał w piśmie z dnia 25 lutego 2020r.
na swoje „zastrzeżenia" wzglądem zastrzeganych dokumentów, to jedynie te zastrzeżenia
o
kreślają zakres rozpoznania niniejszej sprawy.

Odnosząc się do zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi jako
tajemnica przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do pisma z dnia 27 listopada 2019r.), odwołujący
podniósł, że zamawiający, oceniając skuteczność zastrzeżenia zobowiązań osób
przewidzianych do realizacji usługi, w pierwszej kolejności zasugerował brak wartości
gospodarczej danych zawartych w tych dokumentach, w
skazując, przykładowo w kontekście
argumentacji o
dwołującego odnośnie do ryzyka „podkupienia” członków personelu, że doszło
już do ujawnienia danych osobowych członków personelu wykonawcy w jawnych wykazach
osób oraz informacji o kosztach w Formularzu cenowym. Zamawiający nie zgodził się
również z tym, że dane zawarte w tych dokumentach pozwalają na wywiedzenie
zakładanego przez wykonawcę „sposobu świadczenia usługi, ujawniają w jaki sposób
Konsorcjum zaplanowało świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry i
podwykonawców”, wobec okoliczności, iż umowa oraz OPZ w sposób szczegółowy określają
zasady
świadczenia usługi przez poszczególnych członków personelu.

W ocenie odwołującego, z argumentacją zamawiającego nie sposób się zgodzić.

Odnosząc się do argumentów zamawiającego odwołujący podkreślił, że zawarty w
uzasadnieniu z
astrzeżenia tajemnicy argument odwołującego odnoszący się do ryzyka
„podkupienia” członka personelu wykonawcy w sytuacji, gdy znane jest wynagrodzenie
oczekiwane przez tego członka personelu, nie było jedynym argumentem wskazującym na
wartość gospodarczą zastrzeganych informacji. Odwołujący podkreślał, że cyt,: „wskazanie
elementów mających wpływ na ukształtowanie ceny (a takim elementem niewątpliwie jest
koszt zatrudnienia członków personelu) pozwala zaoszczędzić konkurencji czas i pieniądze
na poszukiwania dobrego rozwiązania i uzasadnienia ceny dla własnych potrzeb”.
Zastrzegane dane cyt.: „pozwalają określić wartości - koszty osobowe - zakładane na
świadczenia wykonywane przez wymaganych przez Zamawiającego członków Personelu
przyjmowane w oparciu o duże doświadczenie Wykonawcy". Odwołujący konsekwentnie

więc podkreśla w uzasadnieniu, że zastrzeżenie informacji następuje z uwagi na ich wartość
gospodarczą - wartość polegającą na możliwości konkurowania dzięki tym informacjom w
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartość organizacyjną
dla przedsiębiorstwa.

Odwołujący podniósł, że zamawiający myli stawki za pracę poszczególnych członków
personelu podane w s
zczegółowej kalkulacji wynagrodzenia z załącznika nr 1B do oferty
(tzw. Formularz ce
nowy), a więc oczekiwane przez odwołującego wynagrodzenie za danego
członka personelu, z kosztami, jakie odwołujący poniesie w związku z faktycznym
zatrudnieniem danego członka personelu w trakcie realizacji kontraktu.

Proste zestawienie
kwot podanych w poszczególnych zobowiązaniach z Załącznika
nr 1 do wyjaśnień ceny ze stawkami podanymi w Formularzu cenowym prowadzi do
wniosku, że nie są to wartości tożsame, jeżeli do tego uwzględni się, że wynagrodzenie
wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a zgodnie z pkt 13.2 SIWZ – IDW, kalkulacja wskazana
w Załączniku 1B do Formularza ofertowego „nie będzie stanowić podstawy dokonywania
płatności, ale ma charakter informacyjny i służy porównaniu oferty", to oczywistym pozostaje,
że konkurencyjni wykonawcy, znając jedynie stawkę podaną w Formularzu cenowym, nie
mają i nie mogą mieć wiedzy o kosztach, jakie rzeczywiście poniesie odwołujący,
zatrudniając danego członka personelu. Ryczałtowy model wynagrodzenia i jedynie
informacyjny charakter Formularza cenowego pozostawia miejsce na bar
dzo różne metody
wyliczania kosztów wykonania zamówienia i przypisywania ich do poszczególnych pozycji
kosztorysu (dla stosowania różnych metod składających się na tzw. inżynierię cenową).
Innymi więc słowy, na podstawie informacji, że odwołujący - przykładowo - w ofercie założył
stawkę dla Inżyniera Projektu na poziomie 16 000 zł na miesiąc, daleka jest droga do
ustalenia, jaki jest rzeczywisty koszt zatrudnienia przez o
dwołującego p. BL, który został
wskazany w ofercie wykonawcy jako osoba przewidziana do
pełnienia tej funkcji. Druga ze
wskazanych informacji wynika przy tym wprost z z
obowiązania stanowiącego załącznik nr 1
do wyjaśnień ceny.

Odwołujący wskazał, że oceny w tym zakresie nie zmienia okoliczność, że w części
jawnej wyjaśnień odwołujący wskazał ogólne założenia do kalkulacji danej grupy kosztów
czy okoliczności, które pozwalają mu na zatrudnienie członków personelu po relatywnie
niskich kosztach. Także na podstawie tych danych nie sposób odtworzyć kosztów
zatrudnienia konkretnej osoby wskazanych w z
obowiązaniach.

W kontekście powyższego, odwołujący podniósł, że zawarte w uzasadnieniu
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa argumenty co do wartości gospodarczej
zastrzeganych informacji zachowują aktualność.

Odwołujący wskazał, że na poparcie swojego stanowiska zamawiający przytoczył
fragment uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2019 r. (sygn.
akt: KIO 247/19), przy czym zdaje się nie dostrzegać, że powołane orzeczenie odnosiło się
do
możliwości weryfikacji ogólnych założeń dotyczących wyceny kosztów pracy. W
uzasadnieniu przywołanego orzeczenia podkreśla się wręcz, że wykonawca „w złożonych
wyjaśnieniach nie zawarł żadnej metodologii obliczenia ceny, żadnych szczegółowych
in
formacji dotyczących kosztów zatrudnienia czy też informacji handlowych". To te względy
przesądziły o odmowie uznania, w tamtej sprawie, zastrzeganych informacji za tajemnicę
przedsiębiorstwa, W niniejszej sprawie mamy do czynienia z odmienna sytuacją, tj.
odwołujący wskazał i udowodnił zamawiającemu konkretny koszt zatrudnia danego członka
personelu. Powyższy wyrok, a contrario, świadczy o możliwości zastrzegania szczegółowych
informacji na temat kosztów zatrudnienia członków personelu.

Odwołujący podkreślił, że informacje zawarte w zastrzeganych dokumentach mają dla
niego
wartość gospodarczą, przejawiającą się z jednej strony w jego wiedzy dotyczącej
realnych kosztów zatrudnienia, pozwalającej na właściwe prowadzenie rozmów z
potencjalnymi współpracownikami i wynegocjowanie odpowiednich stawek za świadczone
przez nich usługi, a w ślad za tym ustalenia optymalnej ceny ofertowej, w tym i kolejnych
postępowaniach, z drugiej zaś strony (co całkowicie uszło uwadze zamawiającego) wartość
gospodarcza tych informacji polega na umiejętności odpowiedniego doboru rodzaju
wynagrodzenia, który odwołujący dopasowuje do warunków zamówienia stawianych przez
z
amawiającego, co z kolei pozwala odwołującemu na realne oszacowanie kosztów realizacji
zamówienia. Łącznie zaś informacje wskazujące na poziom kosztów wszystkich członków
kluczowych personelu, wskazują na poziom rezerwy, jaka jest założona przez Odwołującego
na pozostałe koszty osobowe realizacji zamówienia, których nic można wprost odnieść do
żadnej pozycji kosztorysu (np. dodatkowego personelu).

Odwołujący stwierdził, że podstawowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia to
właśnie koszt zatrudnienia członków personelu wymaganego przez zamawiającego.
Wykonawcy na tym rynku konkurują więc przede wszystkim właśnie poprzez zapewnienie
sobie odpowiedniego personelu po relatywnie niskich kosztach. Wiedza, jakie d
okładnie
koszty związane z zatrudnieniem członka personelu kluczowego ponosi konkurent jest więc
cenna i pozwala przewidzieć zachowanie konkurenta w kolejnych postępowaniach. Dla
każdego wykonawcy oczywistym pozostaję, że stawki podawane w Formularzach cenowych
dla danego członka personelu, poza kosztem zatrudnienia tego członka personelu, muszą
uwzględniać m. in. koszty zastępstw, koszty personelu dodatkowego koniecznego na
budowie, ale nie przewidzianego do odrębnego oszacowania itp, Znając realne koszty
zatrudnienia członków kluczowych personelu, konkurencji mają wiedzę, jakie są jego

rezerwy na wspomniane
koszty dodatkowe. Nadto, zdecydowanie łatwiej jest „podkupić"
członka personelu, jeśli zna się wynegocjowany przez tą osobę poziom wynagrodzenia z
konk
retnym wykonawcą.

Odwołujący podkreślił, że ryzyko „podkupienia” członka personelu wykonawcy
personelu jest
w takich postępowaniach jak najbardziej realne, Odwołujący wskazał, że w
tym postępowaniu jeden z członków personelu wskazanego w jego ofercie zrezygnował ze
współpracy z nim po złożeniu oferty właśnie powołując się na uzyskanie lepszej oferty od
innego wykonawcy.
Nie sposób wykluczyć, że takie przypadki byłyby częstsze, gdyby poza
danymi osobowymi i stawką z Formularza cenowego konkurencyjni wykonawcy znali
informacje zawarte w treści załącznika nr 1 do pisma z dnia 27 listopada 2019 r, w tym w
szczególności informacje dotyczące uzgodnionych przez strony warunków finansowych
przyszłej współpracy.

Odnosząc się w dalszej kolejności do zamiaru odtajnienia przez zamawiającego
treści Załącznika nr 2 i 6 do wyjaśnień z dnia 27 listopada 2019 r., odwołujący wskazał, że
informacje zawarte w tych dokumentach mają dla niego wartość gospodarczą z uwagi na
zawarte w nich informację o uzgodnionych cenach i sposobie ich ustalenia przez
usługodawcę, które to informacje mogą być z łatwością wykorzystane przez konkurencję w
przyszłości, np. do wynegocjowania bardziej korzystnych warunków finansowych niż obecnie
lub nawiązanie współpracy na wyłączność, co z kolei pozbawiałoby odwołującego
możliwości korzystania z usług takiego podmiotu.

Odwołujący podniósł, że zamawiający także w tym przypadku błędnie utożsamia
wiedzę o danych podwykonawcy i cenie podanej w Formularzu cenowym (Załącznik 3 B) z
danymi zawartymi w zastrzeganym dokumencie.
Okoliczność, iż ceny podane w
zastrzega
nych dokumencie „oscylują", jak to określił zamawiający w piśmie z dnia 25 lutego
2020r. (str. 4} na poziomie sta
wek z Formularza cenowego (bo też trudno, by nie
„oscylowały") nie jest równoznaczna z tym, że dane z Formularza cenowego pokrywają się z
danymi zastrzeżonymi przez odwołującego. Przeciwnie, dane zawarte w zastrzeżonych
dokumentach nie są tożsame, w zakresie cen, z danymi z Formularza cenowego.
Odwołujący także w pozycjach, do których odnosi się zastrzegany dokument, założył
rezerwę - na ceny usługodawcy nałożył własne marże. I znów to właśnie ta informacja w
powiązaniu z informacją o rzeczywistych kosztach pozwala ustalić strategię wyceny
sto
sowaną przez odwołującego w tym postępowaniu i w oparciu o nią prognozować
zachowanie o
dwołującego w kolejnych postępowaniach, czy dążyć do nawiązania
współpracy z tym samym usługodawcą.

W ocenie odwołującego, za nadmierne należy uznać oczekiwania zamawiającego,
aby dla potwierdzenia uzyskania przez o
dwołującego korzystnych warunków cenowych, w
ofercie musiały znajdować się takie informacje, jak np. obniżenie ceny z uwagi na stalą
w
spółpracę, udzielony rabat, co zamawiający wskazuje w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r.
Odwołujący nie wyklucza oczywiście możliwości, że takie informacje mogą być zawarte w
ofertach, natomiast z całą pewnością adnotacje te nie są standardowym zapisem. Z kolei
informacja zawarta w ofercie, wskazująca na zaoferowanie ceny w wyniku „negocjacji"
potwierdza, że oferta usługodawcy ma charakter zindywidualizowany - jest wynikiem
indywidualnych ustaleń stron. Nie sposób zakładać, jak zdaje się to czynić zamawiający, że
w ramach negocjacji strony nie uwzględniały wzajemnych, wypracowanych w latach
wcześniejszych relacji biznesowych i że relacje te nie miały żadnego wpływu na przebieg
negocjacji.

Oczywistym jest przy tym, że odpowiednia sieć kontaktów ze specjalistami w branży,
j
aką z uwagi na wieloletnie doświadczenie wypracował sobie odwołujący, ma bardzo istotne
przełożenie na cenę poszczególnych usług, w tym przede wszystkim na możliwości podjęcia
negocjacji z danym przedsiębiorcą. Skoro w ofercie na weryfikację dokumentacji projektowej
w ramach przedmiotowego zadania (załącznik nr 2), kontrahent odwołuje się wprost do
rozmów i negocjacji, jakie prowadził z jednym z konsorcjantów, to całkowicie niezrozumiałe
jest odrzucanie przez zamawiającego możliwości, że odwołujący był w stanie uzyskać
korzystniejszą cenową ofertę na powyższe usługi niż jego konkurencji. Godzi się przy tym
zauważyć, że dokumenty te zawierają nie tylko dane dotyczące nazwy kontrahenta, ale
p
rzede wszystkim dane dotyczące wysokości jego wynagrodzenia, charakteru tego
wynagrodzenia, czy też sposobu kalkulacji kosztów personelu (dotyczy treści załącznika nr
2), co stanowi know-how
odwołującego. Współpraca odwołującego z odpowiednimi
kontrahentami i
możliwość wynegocjowania przez odwołującego właściwych odpowiednich
warunków finansowych oraz mechanizmów wynagradzania, pozwala bowiem na
optymalizację kosztów i finalnie niższe koszty i z tego powodu może stanowić tajemnicę jego
przedsiębiorstwa.

Odwołujący stoi również na stanowisku, że informacje dotyczące wynajmu lokali
biurowych również mogą stanowić tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Wskazał, że zgodnie z
pkt 3.2.1.1. Opi
su przedmiotu zamówienia: „do czasu przekazania placu budowy Wykonawcy
Robót w ramach danego Kontraktu Inżynier jest zobowiązany zorganizować na własny koszt
biura Kontraktowe odrębne dla każdego Kontraktu (biuro Kontraktowe - biuro przypisane do
danego Ko
ntraktu) na terenie budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości nie
większej niż 15 km od środka linii kolejowej realizowanego Kontraktu nr I i w odległości nie
większej niż 10 km od środka linii kolejowej realizowanych Kontraktów nr 2, gwarantujące

sprawny nadzór nad realizacją Umów na Roboty”. Na potrzeby wzięcia udziału w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołujący dokonał
analizy dostępnych na rynku ofert wynajmu pomieszczeń, biur i lokali użytkowych
spełniających wymagania zamawiającego. Odwołujący sprawdził i porównał oferty cenowe
dostępnych na rynku lokali i dokonał wyodrębnienia tych, które spełniają wszystkie wymogi
stawiane przez z
amawiającego dla biura i zaplecza wykonawcy. Spośród wszystkich
dostępnych na rynku ofert odwołujący wybrał dwie, które w jego ocenie w sposób najbardziej
optymalny pozwolą na sprawne i należyte świadczenie przez niego usług przy jednoczesnym
minimalizowaniu kosztów. Odwołujący brał przy tym pod uwagę nie tylko koszty wynajmu
dane
j nieruchomości, ale też ewentualne koszty dostosowania nieruchomości do
konkretnych potrzeb z
amawiającego i jej lokalizację, której dobór w oczywisty sposób
przekłada się na późniejsze koszty transportu na miejsce prowadzenia robót budowlanych.
Wbrew twierdzeniom
zamawiającego, fakt, że odwołujący przedstawił oferty z
ogólnodostępnych serwisów ogłoszeniowych dostępnych w sieci, nie pozbawia informacji
zawartych w zastrzeżeniu wartości gospodarczej. Uzasadnieniem dla zastrzeżenia test
bowiem właśnie to, że te konkretne oferty zostały, spośród wielu dostępnych ofert, wybrane
przez o
dwołującego dla potrzeb realizacji zamówienia i szacowania jego kosztów (walor
taje
mnicy przedsiębiorstwa wiąże się w tym przypadku z połączenia danych powszechnie
dostępnych z danymi poufnymi przedsiębiorcy w taki sposób, że tworzą one pewna całość).
Wartość gospodarcza zastrzeżonych informacji przejawia się tym, że zastrzeżone informacje
świadczą o umiejętności odwołującego prawidłowej selekcji ogłoszeń, spośród wszystkich
dostępnych w tym obszarze, i wybraniu tych, które pozwalają na zapewnienie
odpowiedniego standardu biura przy jednoczesnej minimalizacji kosztów jego utrzymania.
Znając wybrane przez odwołującego lokalizacje, łatwiej odtworzyć schemat działania
wykonawcy (czym wy
konawca kierował się przy wyborze nieruchomości) i zastosować go we
własnej działalności, czy wręcz ułatwić sobie funkcjonowanie na rynku poprzez skorzystanie
z ofert dobranych przez odwołującego. Fakt, że odwołując prowadził już rozmowy z
właścicielami nieruchomości świadczy przy tym o stopniu zaawansowania procesu wyboru
lokalizacji biur. Udostępnienie informacji dotyczących tych nieruchomości pozostałym
oferentom może spowodować zwiększone zainteresowanie tymi ofertami, a w konsekwencji
(z
uwagi na większy popyt) zwiększenie oczekiwań finansowych właścicieli nieruchomości
odnośnie czynszu najmu czy brak ich dostępności, co naraża odwołującego na powstanie
szkody.

Odwołujący podniósł, że był zatem uprawniony do zastrzeżenia jako tajemnicy
przedsiębiorstwa informacji dotyczących wynajmu lokali biurowych. Wiedza o tym, które z

dostępnych na rynku ofert najmu wybrał odwołujący - a ta informacja jest przedmiotem
zastrzeżenia - nie jest bowiem powszechnie dostępna.

Odwołujący podniósł, że w zakresie informacji zawartych w załączniku 4 i 5 do pisma
z dnia 27 listopada 2019
r. zamawiający wskazał, że informacje zawarte w wyżej
wymienionych załącznikach „stanowią jedynie rozwinięcie stanowiska zajętego przez
o
dwołującego w złożonych wyjaśnieniach", przez co nie mają żadnej wymiernej wartości
gospodarczej, z czym o
dwołujący się nie zgadza. Informacje zawarte w tych załącznikach
mają wartość gospodarczą właśnie z tego względu, że „rozwijają”, a więc „uszczegółowiają”
informacje zawarte w części jawnej wyjaśnień. Obrazują (odtwarzają) metodologię obliczenia
kosztów transportu, kosztów wyposażenia oraz pozostałych kosztów przez odwołującego,
pokazując, jakie dokładnie koszty i w jakiej wysokości ponosi odwołujący na innych
kontraktach (co bezpośrednio przekłada się na koszty realizacji tego i kolejnych zamówień -
znaczna część tych kosztów jest powtarzalna, skoro opiera się na umowach wieloletnich, np.
na obsługę floty). Szczegółowe rozbicie cenowe poszczególnych kosztów pozwala więc
konkurencyjnym przedsiębiorcom na rozpoznanie sposobu kalkulacji ceny przez
o
dwołującego oraz wartości poszczególnych kosztów. Z uwagi na bardzo korzystną, w
porównaniu z innymi oferentami, cenę, jaką zaoferował odwołujących za realizację
przedmioto
wego zamówienia, przyjąć należy, że sposób kalkulacji przez niego ceny będzie
szczególnie interesujący dla jego oferentów, którzy w przyszłych postępowaniach będą mogli
zastosować podobne schematy kalkulacji, co doprowadzić może do uzyskania przez nich
przewagi konkure
ncyjnej lub osłabienia pozycji odwołującego. Z tego względu odwołujący był
uprawniony do zastrzeżenia szczegółowych informacji dotyczących metod kalkulacji kosztów
transportu, wyposażenia i kosztów pozostałych jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący wskazał, że zdaniem Zamawiającego, dokumenty odnoszące się do
polisy i gwarancji nie mają charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa z uwagi na rzekomy brak
„zindywidualizowanych cech ze względu na adresata”, fakt, że gwarancja należytego
wykonania umowy będzie jawna, a więc jawna będzie nazwa gwaranta, a nadto z uwagi na,
to, że w załączniku nr 1B do Formularza ofertowego odwołujący wskazał dla tych pozycji
pewne wartości.

Odnosząc się do tych argumentów, w pierwszej kolejności odwołujący wskazał, że
obie zastrzegane infor
macje pochodzą od brokerów i nie ujawniają danych
gwaranta/ubezpieczyciela
. Wiedza o tym, z jaką firmą brokerską współpracują poszczególni
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, nie jest powszechnie znana i nie będzie
znana po udzieleniu wykonawcy zamówienia. Informacją powszechnie znaną jest to, że
brokerzy (ubezpieczyciele/banki) wyceniają koszty udzielenia zabezpieczenia czy

odpowiednio ubezpieczenia
na podstawie umów zawartych z klientem oraz danych
odnoszących się do jego sytuacji (wiarygodności finansowej, liczby i wielkości likwidowanych
szkód, liczby i wielkości udzielanych zabezpieczeń itp,). Koszty ustanowienia zabezpieczenia
czy wykupu ubezpieczenia są więc ustalane w sposób zindywidualizowany, przy czym o
owej
indywidualizacji świadczy właśnie osoba adresata oferty. Wiedza, jaki poziom kosztów
o
dwołujący ponosi w związku z zabezpieczeniem tego zamówienia, nie jest więc
powszechnie znana
, a jednocześnie sama ta wiedza pozwala przewidzieć konkurentom,
jakie koszty obaj wykonawcy tworzący konsorcjum mogą ponosić przy kolejnych sprawach.

Odwołujący wskazał, że również w tym przypadku wartość podana w Formularzu
cenowym (Załącznik IB) i w części jawnej wyjaśnień nie jest tożsama z informacją zawartą w
zastrzeganych dokumentach. Odwołujący przewidział w tym zakresie pewną rezerwę,
podobnie jak w powyższych punktach, o której poziomie konkurencyjni wykonawcy nic mają
wiedzy, a która pozostawia mu możliwość konkurowania w kolejnych postępowaniach.

Odwołujący podkreślił, że obowiązek zachowania poufności w relacjach pomiędzy
brokerem a jego klientem jest zagwarantowany przepisami prawa (broker jest zobowiązany
do zachowania tajemnicy zawodowej), a co za tym idzie
– w korespondencji pomiędzy
brokerem a klientem nie stosuje się dodatkowych zapisów odnoszących się do poufności tej
korespondencji.

Odwołujący wskazał dodatkowo, że informacje zawarte w przedłożonych ofertach w
zakresie polis i gwarancji mają dla jego przedsiębiorstwa wartość gospodarczą polegającą
na umiejętności nawiązania współpracy z odpowiednim podmiotem, który będzie w stanie
wyszukać dla niego najbardziej korzystne oferty ubezpieczeniowe, W treści załącznika nr 7
znajdują się, poza ceną polis i gwarancji, także informacje handlowe dotyczące kancelarii
brokerskiej, z którą odwołujący współpracuje. Podkreślić przy tym należy, że stanowiące
załącznik nr 7 oferty nie są dokumentem gwarancji i nie wskazują gwaranta, co dopiero
zostanie skonkretyzowane na późniejszym etapie. Oferty zawierają natomiast cenne z
punktu widzenia handlowego informacje na temat b
iura brokerskiego, który jedynie
pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych i jego głównym zadaniem jest
wyszukanie odpowiedniej oferty (obejmującej niezbędne ryzyka ubezpieczeniowe i rozsądną
cenę). Współpraca z dobrym biurem brokerskim jest więc kluczowa z punktu widzenia
możliwości uzyskania korzystnej cenowo oferty ubezpieczeniowej. Z tego względu oraz z
uwagi na wspominaną już powyżej wartość samej informacji o kosztach ustanowienia
zabezpieczeń i rezerwach tu generowanych informacje zawarte w treści załącznika nr 7, w
szczególności obejmujące dane biura brokerskiego i ustalonych kosztów zabezpieczeń mają
dla o
dwołującego wartość gospodarczą podlegającą ochronie.

Wobec powyższego, odwołujący podniósł, że zastrzegane przez niego informacje,
wbrew argumentacji za
mawiającego, mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił, że zamawiający w części wstępnej decyzji o odtajnieniu
informacji z dnia 25 lutego 202Gr. w
skazał na brak wykazania przez odwołującego
przesłanek do uznania zastrzeganych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa - przesłanki
posiadania przez zastrzegane informacje wartości gospodarczej. Zamawiający pisze w tym
miejscu o rzekomej ogólnikowości i lakoniczności przedstawionego przez odwołującego
uzasadnienia. Odwołujący wskazał, że jego uzasadnienie nie jest ani lakoniczne, ani ogólne.
Odwołujący nie poprzestał na przywołaniu przepisów prawa i poglądów orzecznictwa, jak
dzieje się to bardzo często w takich sprawach, lecz wskazał, z jakich względów uznaje
zastrzegane
informacje za mające wartość gospodarczą. Uzasadnienie to, oceniane z
uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia, jest racjonalne i przekonywujące, mimo braku
wskazania w nim konkretnych wartości liczbowych (co wszak nie jest wymagane na gruncie
art 11 u.z.n k. -
nie chodzi bowiem o „osiągniecie” przez zastrzegane informacje określonej
wartości, ale o sam fakt posiadania takiej wartości). Jednocześnie dalsza analiza
uzasadnienia decyzji z dnia 25 lutego 2020 r. prowa
dzi do wniosku, że przekonanie
z
amawiającego co do braku wartości gospodarczej zastrzeganych informacji zamawiający
wywodzi z faktu ujawnienia pewnych informacji w części jawnej wyjaśnień ceny lub w
Formularzu cenowy, co -
w świetle powyższych argumentów - nie przesądza o braku
wartości gospodarczej zastrzeganej informacji.

Odwołujący nie podzielił stanowiska zamawiającego, jakoby nie wykazał on podjęcia
działań umożliwiających zachowanie zastrzeżonych danych w poufności, co zamawiający
uzasadnia brakie
m dowodów i poprzestanie przez odwołującego na przedstawieniu
stosowanych przez niego procedur ochronnych służących zachowaniu poufności tajemnicy
przedsiębiorstwa.

Odwołujący podkreślił przy tym, że zastrzeżone informacje nie są informacjami
powszechnie dostępnymi i podjął on kroki zmierzające do zachowania tychże informacji w
tajemnicy.

Odwołujący zauważył, że w doktrynie zwraca się uwagę, że „bliższa analiza pojęcia
niezbędnych działań, które mają być podjęte w celu zachowania poufności, prowadzi do
wniosku, że podobnie jak na gruncie art 39 porozumienia TRIPS należy przyjąć, że środki te
to fizyczna ochrona i instrumenty prawne. Fizyczne środki ochrony są zróżnicowane i
obejmują takie metody ochrony jak: dozór fizyczny, kontrola dostępu do pomieszczeń,
monitoring, właściwy obieg dokumentacji, a także technologię zapewniające bezpieczeństwo
sieci informatycznych przedsiębiorstwa, środki prawne stosowane w ochronie informacji

również nie są homogeniczne i obejmują np. poinformowanie pracowników o potrzebie
ochrony informacji, wewnętrzne procedury, klauzule do umów o pracę, oddzielne umowy u
poufność, zakaz konkurencji, oświadczenia o poufności dokumentów wysyłanych drogą
elektroniczną tub tradycyjną. Odwołujący podkreślił, że metody fizyczne i prawne ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa nie są od siebie odseparowane. Relacja pomiędzy nimi jest taka,
że z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy
przedsiębiorca podjął określone działania faktyczne w celu chronienia swoich tajemnic, verba
legis:

"niezbędne działania w celu zachowania poufności”. Wprawdzie zabezpieczenie
informacji następuje również wtedy, gdy informacja jest chroniona prawnie (np. przez
zawarcie umów o poufność), jednak zawsze potrzebne jest nawet najskromniejsze
zabezpieczenie techniczne (zob. M. Sieradzka (red), M, Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Komentarz, wyd. II, WK 2016). Konsorcjanci nieprzerwanie
podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie zarówno fizycznej, jak i prawnej
ochrony informacji mających charakter tajemnicy przedsiębiorstwa,

Odwołujący wskazał, że w piśmie z dnia 27 listopada 2019 r. oświadczył wprost, że
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były ujawniane do wiadomości
publicznej oraz że nieustannie podejmowane są niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. W piśmie wyjaśnione zostało, że w Spółce INKO Consulting Sp. z o.o, obowiązują
regulacje, które pozwalają na dostęp do zastrzeżonych informacji wyłącznie osobom
uczestniczącym w przygotowaniu ofert. Krąg tych osób jest przy tym bardzo ograniczony. Co
więcej, każda z tych osób zobowiązała się, na mocy odpowiednich umów, do zachowania
tych danych w poufności, a niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą
odpowiedzialność finansową i dyscyplinarną zobowiązanego. W przypadku Partnera
Konsorcjum Spółki Drogowa Trasa Średnicowa S.A. wyjaśniono, że w spółce wdrożone
zostały procedury dotyczące archiwizacji i sposobu przesyłania danych. Dodatkowo
wskazane zostało, że Spółka wprowadziła m in. bezwzględny zakaz kopiowania treści
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz dokumentów zawierających kalkulację ceny
sporządzanych w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bez wyraźnej
zgody Zarządu Spółki. Ponadto, wydane zostało zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki
„Drogowa Trasa Średnicowa" S.A. z dnia 3 lutego 2016 r, w sprawie wprowadzenia zasad
postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa
Średnicowa” S.A. w Katowicach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w
których uczestniczy „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A, w Katowicach ze zmianami
wprowadzonymi za
rządzeniem Prezesa „Drogowej Trasy Średnicowej" S.A. w Katowicach z
dnia 1 lutego 2018 r. Powyższe dowodzi, że zasady postępowania z informacjami poufnymi
zostały w przedsiębiorstwach odwołującego wprowadzone na długo przed złożeniem oferty

w przedmiotowym postępowaniu, co wyklucza ewentualne zarzuty co do pozorności
podejmowanych działań.

Odwołujący wskazał, że jego wyjaśnieniom nie sposób zarzucić przy tym
ogólnikowości (w piśmie wskazuje się na konkretne dokumenty i konkretne mechanizmy,
jakie zostały wdrożone), przywołując ich treść, a oświadczenie złożone w tym zakresie jest
wystarczające dla uznania, że odwołujący wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
ta
jemnicę przedsiębiorstwa.

W ocenie
odwołującego zamawiający dokonuje błędnej wykładni przepisu art. 8 ust. 3
ustawy P.z.p.
, przyjmując, że „wykazanie”, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. musi
wiązać się z przedłożeniem dodatkowych dokumentów potwierdzających podnoszone
okoliczności, przez co zamawiający wyklucza de facto możliwość „wykazania” podjęcia
działań w celu utrzymania w poufności określonych informacji w drodze stosownego
oświadczenia, Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej; „uwzględniając
racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, że gdyby w art. 8 ust. 3 p.z.p. chodziło o
przedstawianie pliku dowodów, to ustawodawca wskazałby wyraźnie na wymóg
udowodnienia, tak jak to uczynił literalnie - w co najmniej kilku przepisach pzp. Użyte w treści
przepisu art. 8 ust. 3 p.z.p
pojęcie „wykazał" należy rozumieć, jako ”rzeczowo uzasadnił".
Oświadczenie jest także środkiem dowodowym, za pomocą którego można wykazać
określone okoliczności, jeśli zawiera rzetelną, logiczną i rzeczową argumentację, z
powołaniem się na obiektywne fakty podlegające weryfikacji. Oświadczenie wykonawcy
stanowi jeden z podstawowych środków dowodowych wykorzystywanych w procedurze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy p.z.p, jednoznacznie i wprost
wskazują na obowiązek przedstawienia przez wykonawcę dowodów, jeśli jest to
uzasadnione potrzebami postępowania, W art. 8 ust. 3 p.z.p, taki obowiązek nie został na
wykonawców nałożony. W świetle przepisów p.z.p. nie sposób uznać, że ustawodawca
zamiennie posługuje się pojęciami "wykazać" oraz "udowodnić"", (zob. wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2017 r„ sygn. akt; KIO 1015/17, LEX nr 2323659).

Odwołujący wskazał, że w niniejszej sprawie nie załączył wprawdzie do uzasadnienia
zas
trzeżenia dokumentów, które stosuje w swojej działalności, jednak w to miejsce złożył
oświadczenie, które w sposób bardzo szczegółowy określa rodzaj stosowanych dokumentów
i ich treść. Nie sposób przy tym odmówić oświadczeniu wykonawcy, o takim poziomie
sz
czegółowości, waloru dowodowego waloru wykazania, że wykonawca podejmuje
odpowiednie środki zabezpieczające,

Odwołujący podkreślił, że zamawiający nie twierdzi ani że środki opisane w
uzasadnieniu zastrzeżenia nie są u wykonawców przyjęte, ani tym bardziej, że środki te są

nieodpowiednie (
nie zapewniają należytej ochrony). Spór odnosi się tylko do tego, czy
wykonawca może poprzestać na szczegółowym opisaniu stosowanych przez siebie
procedur, czy dodatkowe owe procedury (dokumen
ty je zawierające) musi okazać
z
amawiającemu, Spór jest natury czysto formalnej, bowiem - niezależnie od
wykorzystywanego przez w
ykonawcę rozwiązania - Zamawiający otrzymuje w obu
przypadkach dokładnie ten sam pakiet informacji, które może poddać ocenie pod kątem
tego, czy wykonawca stosuje odpowiednie zabezpieczenie informacji poufnych. Oczekiwanie
więc, by wykonawca, poza opisaniem stosowanych przez siebie rozwiązań w zakresie
ochrony danych, każdorazowo załączał dokumenty „źródłowe” (dokumenty, których treść jest
przywoływana w wyjaśnieniach) jest niezrozumiałe.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 27 maja 2020 roku wniósł o:
1.
oddalenie o
dwołania w całości;
2.
obciążenie kosztami postępowania odwoławczego odwołującego, w tym zasądzenie
od o
dwołującego na rzecz zamawiającego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą
Odwoławczą.

Zamawiający podniósł, że w dniu 15 listopada 2019 r. wezwał odwołującego do
złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia dowodów dot. sposobu kalkulacji ceny oferty w celu
potwierdzenia, że nie nosi ona znamion ceny rażąco niskiej.

Odwołujący w dniu 27 listopada 2019 r. przedłożył zamawiającemu stosowne
wyjaśnienia wraz z dowodami, które zastrzegł jako informację stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa - załączając jednocześnie uzasadnienie zastrzeżenia przedłożonych
informacji.
Zamawiający ocenił ww. wyjaśnienia za wystarczające, a następnie przeszedł do
badania zdolności podmiotowej wykonawcy.

Zamawiający wskazał, że po wnikliwej analizie uzasadnienia zastrzeżenia informacji
jako tajemnica przedsiębiorstwa, w dniu 25 lutego 2020 r. przesłał do wykonawców pismo, w
którym poinformował o zamiarze odtajnienia zarówno dowodów złożonych przez
o
dwołującego. Zamawiający dokonał - w poszanowaniu art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. -
analogicznej oceny zastrzeżeń złożonych przez pozostałych wykonawców biorących udział
w postępowaniu, który utajnili treść złożonych wyjaśnień i/lub załączniki potwierdzające
zasadność przyjętych kalkulacji.

Zamawiający poinformował, że dokonał analogicznej oceny skuteczności utajnienia
wyj
aśnień i dowodów przez wykonawców ECM i SAFEGE - w celu zachowania zasady
równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji do wszystkich oferentów został
zastosowany jednakowy wzorzec jakości. Ww. wykonawcy nie zakwestionowali decyzji

z
amawiającego w ww. zakresie, przy czym stała się ona prawomocna i niezaskarżalna w
świetle postanowień ustawy P.z.p.

Z po
wyższą decyzją nie zgodził się odwołujący zarzucając jednocześnie
z
amawiającemu, iż dokonał on jedynie wybiórczej analizy przedmiotowego uzasadnienia
zastrzeżenia jako tajemnicę przedsiębiorstwa ww. załączników. Zamawiający poinformował,
że podtrzymuje w całości dotychczasowe stanowisko, wskazując, że podjęta czynność
związana z odtajnieniem załączników do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny czyni
zadość przepisom prawa, w tym w szczególności statuującym zasadę jawności
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie odtajnienia dokumentów
w ocenie Zamawiającego świadczy wręcz przeciwnie - o szczegółowej oraz wnikliwej
analizie uz
asadnienia dokonanego zastrzeżenia.

Zamawiający poinformował, że podtrzymuje dotychczasowe zapatrywania dotyczące
s
kuteczności zastrzeżenia przez odwołującego informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wskazał, że ocena uzasadnienia utajnienia została dokonana przez pryzmat aktualnie
wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczeń, które w sposób restrykcyjny
podchodzą do tematu zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz doświadczeń spółki
związanych z celowym zastrzeganiem przez wykonawców części dokumentów w celu
uniemożliwienia wglądu do nich konkurentów w obawie przed skutecznym
zakwestionowaniem przedstawianych informacji. W ocenie z
amawiającego, dokonując
oceny,
czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dana informacja zasługuje
na p
rzymiot tajemnicy przedsiębiorstwa, należy dokonać zarówno skuteczności dokonanego
zastrzeżenia, jak i ocenić samą informację pod kątem faktycznego posiadania przez nią
wartości gospodarczej. Taka też weryfikacja została dokonana w niniejszym postępowaniu w
odniesieniu do dokumentów odwołującego, jak i pozostałych uczestników postępowania
przetargowego, którzy - jak zostało wskazane powyżej - nie dopatrzyli się w działaniu
z
amawiającego działania niezgodnego z prawem.

Zamawiający wskazał, że każdorazowo ocena wyjaśnień uzasadnienia zastrzeżenia
informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa przebiega dwuetapowo:
a.
Etap 1 - Badanie formalne: z
amawiający ocenia czy wykonawca wypełnił obowiązek z
art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010; dalej: „uznk"), tj. czy złożył stosowne
wyjaśnienia i czy wykazał w sposób skuteczny w nich, że zastrzegane informacje posiadają
charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Zamawiający
dokonuje oceny merytorycznej i
faktycznej przytaczanych argumentów, twierdzeń, dokonuje
weryfikacji złożonych dowodów na potwierdzenie powyższych tez etc.

b.
Etap 2 - Badanie merytoryczne: z
amawiający ocenia, jakiego rodzaju informacje
stanowią przedmiot utajnienia, dokonując weryfikacji, czy na gruncie prawnym oraz
faktycznym istnieją podstawy do objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zamawiający wskazał, że dokonana ocena wyjaśnień odwołującego dała wynik
negatywny w zakresie zarówno analizy w ramach etapu 1, jak i etapu 2.

Zamawiający wskazał, że zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 uznk, aby dana
informacja mogła zostać skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa muszą
zostać łącznie spełnione poniższe przesłanki: są to informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie
znane osobom zwy
kle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne
dla takich osób, uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Zamawiający wskazał, w ślad za uzasadnieniem odtajnienia, że złożone przez
odwołującego wyjaśnienia są w jego ocenie ogólne i lakoniczne, a argumentacja
zaprezentowana w uzasadnieniu odwołania stanowi „dopowiedzenie”, wprowadzenie nowych
twierdzeń, argumentów i okoliczności, które nie zostały wyartykułowane wprost w
uzasadnieniu utajnienia. Dokonywanie rozszerzenia czy
uzupełnienia argumentacji
dotyczącej przesłanek utajnienia informacji na tym etapie postępowania jest działaniem
niedopuszczalnym i prowadzi de facto d
o zmiany wcześniej złożonego oświadczenia (co jest
sprzeczne z art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p.
, który nakazuje wykazać zasadność utajnienia na
etapie złożenia oferty, ewentualnie na etapie przedłożenia zamawiającemu danego
dokumentu).
Zamawiający podkreślił, że w ramach postępowania odwoławczego strony
winny skupić się na analizie skuteczności dokonanego zastrzeżenia aniżeli prowadzić
dywagacje i prezentować stanowiska odnoszące się do nowych okoliczności podniesionych
przez wykonawcę dopiero na etapie wniesienia odwołania. Zamawiający wniósł o pominięcie
wszelkich
twierdzeń
odwołującego
wykraczających
poza
ramy
dokumentów
wygenerowanych przez strony w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

Zamawiający podniósł, że w niniejszym stanie faktycznym nie bez znaczenia jest fakt,
że odwołujący nie zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa samych wyjaśnień w zakresie
ceny rażąco niskiej, natomiast przedstawiona argumentacja dotycząca utajnienia informacji
nie odnosi się stricte do zastrzeganych dowodów - załączników do wyjaśnień, ale do treści
samych wyjaśnień. Przykładowo w uzasadnieniu utajnienia zostało wskazane, że wartość
gospodarcza informacji materializuje się jako ryzyko sposobu kalkulacji oraz wartości
poszczególnych kosztów robót branżowych przyjętych do kalkulacji, zaoferowanych w

oparciu o oferty
podwykonawców. Zamawiający wskazał, że te okoliczności są znane
pozostałym oferentom z uwagi na ich zawarcie w ww. informacji w ww. wyjaśnieniach.

Dalej,
w zakresie wartości gospodarczej (strona 2 wyjaśnień) odwołujący wskazał
podobnie -
że przedmiotem utajnienia są wyjaśnienia, a nie załączniki - dowody. I tak, w
akapicie pierwszym wskazuje, że: „przedstawione w poniżej złożonych wyjaśnieniach
informacje posiadają wartość gospodarczą, gdyż dalej akapit czwarty:
w wyjaśnieniach, w szczególności w wyliczeniu wartości usługi pozwalają określić koszty
osobowe (...), etc.

Podobnie na stronie
3 wyjaśnień: „w wyjaśnieniach Wykonawca ujawnił elementy
mające wpływ na kalkulacje ceny „informacje zawarte W wyjaśnieniach mają charakter
organizacyjny itp.

Reasumując, zamawiający wskazał, że przeważająca część uzasadnienia utajnienia
odnosi się do treści wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej, które nie zostały objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa. Co do uzasadnienia utajnienia samych dowodów nie odniósł się
w sposób indywidualny, nie wykazał dlaczego akurat konkretne dokumenty noszą cechy
tajemnicy przedsiębiorstwa (odwołujący czyni to dopiero w odwołaniu, co de facto jest
wynikiem dokonanej w uzasadnieniu odtajnienia przez Zamaw
iającego analizy). Dlatego też
z
amawiający uznał ww. wyjaśnienia za ogólne, lakoniczne i nie dające podstaw do uznania,
że odwołujący dokonał ich skutecznego zastrzeżenia.

Zamawiający oświadczył, że podtrzymuje stanowisko, że odwołujący nie wykazał, że
utajnione dokumenty spełniają walory tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przywołanych powyżej przepisów. Zamawiający wskazał, że podstawą podjętej decyzji była
również analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, która w sposób krytyczny odnosi
się do ogólnych i niepopartych konkretnymi argumentami zastrzeżeń informacji, np. wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt KIO 1834/19).

Zamawiający stwierdził, że odwołujący nie złożył żadnych dowodów potwierdzających
wdrożenie mechanizmów zapobiegających zapoznanie się z dokumentami przez osoby
postronne.
Odwołujący wskazał, że w firmie lidera „obowiązują unormowania” ograniczające
dostęp do dokumentów, niemniej jednak nie zostało wskazane, o jakiego rodzaju
unormowania
chodzi, jaki krąg pracowników jest obowiązany do ich przestrzegania, a także,
czy na dzień złożenia wyjaśnień nadal były obowiązujące u tego wykonawcy. Odwołujący nie
przedstawił żadnych dowodów, które potwierdzałyby, że dowody faktycznie zostały
wdrożone. Co więcej - brak jest również informacji na temat wdrożonych mechanizmów
przez lidera konsorcjum. Okoliczność, że jeden z konsorcjantów wdrożył środki, nie

powoduje, że ochrona obiegu dokumentów pomiędzy wykonawcami spełnia standardy
poufności, na które powołano się w wyjaśnieniach.

Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,
w
ykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dowodów na poparcie podjętych
przez siebie działań - takie też stanowisko zostało przedstawione w wyroku z dnia 11 lutego
2019 r. (sygn. akt KIO 148/19).

Zamawiający podniósł, że prowadzi postępowanie w sposób pisemny opierając się na
oświadczeniach składanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Zamawiający nie może domniemywać określonych faktów czy okoliczności, jak
również kreować w imieniu wykonawców określonych zdarzeń w tym przypadku budować
uzasadnienia dla objęcia przedmiotowych dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe prowadziłoby absurdalnych sytuacji, w których to na zamawiającym spoczywałby
obowiązek poszukiwania argumentów dla nadania określonym dokumentom statusu
tajemnicy przedsiębiorstwa.

Abstrahując od ww. okoliczności związanych z nieskutecznym dokonaniem utajnienia
informacji jako tajemnice przedsiębiorstwa, zamawiający powziął wątpliwości co do
możliwości objęcia tajemnicą poszczególnych dokumentów. Wskazania wymaga, że
informacje takie jak imiona i nazwiska personelu wykonawcy, informacje na temat kosztów
podwykonawstwa, ubezpieczenia czy kosztów biura (a także sposobu dokonywania
kalkulacji, w tym doboru kontrahentów) zostały ujawnione w ofercie, wykazie osób czy
wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej. Dokonanie analizy ww. informacji pozwoli na
wywiedzenie istotnych z punktu widzenia biznesowego informacji dotyczących tego, co
znajduje się w utajnionych dokumentach. Nie chodzi tutaj o odwzorowanie 1:1 treści
dokumentów, ale powzięcie wiedzy na temat ich kluczowych elementów.

W ocenie zamawiającego, o ile przywołane w odwołaniu argumenty wydają się być
rzeczowe,
to na tym etapie postępowania przedkładanie dodatkowej argumentacji jest
działaniem spóźnionym oraz nie konwaliduje zaniedbań czy zaniechań odwołującego z
wcześniejszych etapów. Nieuzasadnionym wydaje się przyjęcie konstrukcji, w której
wykonawca,
dopiero po uzyskaniu informacji o decyzji zamawiającego o negatywnej ocenie
złożonych wyjaśnień, składa kompleksowe uzasadnienie utajnienia dokumentów. Powyższe
prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
w
ykonawców poprzez umożliwienie odwołującemu uzupełnienie treści uzasadnienia
utajnienia pomimo tego, że przepisy ustawy nie przewidują tego rodzaju procedury.

Odnosząc się do poszczególnych dokumentów, zamawiający wskazał, co następuje:

Ad Załącznik nr 1 - oświadczenia członków personelu

Odwołujący kwestionuje skuteczność odtajnienia oświadczeń członków personelu o
wysokości deklarowanego wynagrodzenia z tytułu zaangażowania w realizację zamówienia.

Zam
awiający oświadczył, że podtrzymuje swoje stanowisko, że w tym konkretnym
stanie faktycznym nie sposób przyjąć prawidłowości dokonanego zastrzeżenia. Na powyższe
składa się szereg czynników:
• w wyjaśnieniach jako podstawę utajnienia dokumentów wskazano ryzyko „podkupienia”
tych osób. Zamawiający wskazał, że informacja o danych osobowych personelu wykonawcy
jest znana wykonawc
om biorącym udział w postępowaniu, co w zestawieniu z informacjami
zawartymi w formularzach cenowych daje możliwość wywiedzenia, jak klaruje się wysokość
wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Innymi słowy: znając dane personalne
członków personelu wykonawcy, każdy zainteresowany podmiot ma możliwość podjęcia
rozmów z tymi osobami w celu nawiązania współpracy. W formularzu cenowym zostały
wskazane wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników, natomiast w
wyjaśnieniach odwołujący określił, w oparciu o jakie umowy osoby te są zatrudniane. Nawet
jeśli konkurent nie zna dokładnej wysokości wynagrodzenia wynikającego z oświadczenia to
na podstawie ww.
danych posiada środki do skierowania do danej osoby atrakcyjnej oferty
handlowej (oferując wynagrodzenie wyższe aniżeli wskazano w formularzu cenowym).

Zamawiający stwierdził, że utajnienie dokumentów pozostaje bez wpływu na ryzyko
podkupienia danej osoby w sytuacji, w której wykonawca nie nawiązał z daną osobą
stosunku obligacyjnego lub klauzuli o zakazie ko
nkurencji. Z treści przedłożonych
dokumentów nie wynika jakoby takie klauzule były zawierane. Utajnienie oświadczeń jest
działaniem wtórnym wobec czynności jakie powinny być podjęte dla skutecznej ochrony
posiadanego potencjału kadrowego.

Zamawiający zauważył, że odwołujący dopiero w treści odwołania urealnił istniejące
ryzyko „podkupienia” personelu, wskazując na rezygnację ze współpracy jednego z członków
personelu wskazanego w ofercie. Zamawiający podkreślił, iż taką informacją odwołujący
winien był zawrzeć w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
bowiem w chwili obecnej taka argumentacja jest spóźniona. Istotnym jest również
wskazanie, iż odwołujący nie objął przedłożonych zamawiającemu wyjaśnień dot. ceny
rażąco niskiej tajemnicą przedsiębiorstwa, bowiem odwołujący opisał wszystkie okoliczności
mające wpływ na obniżenie ceny wraz ze wskazaniem kosztów poszczególnych działań.

Zamawiający wskazał, że odwołujący stwierdził, iż przedstawione informacje mają
charakter techn
ologiczny oraz organizacyjny, ze względu na fakt, iż sposób, w jaki

zaplanował świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców, ma
przełożenie na zaoferowaną cenę i stanowi know-how wykonawcy. Zamawiający wskazał, że
ww. know - how z
ostało opisane w wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej. W
złożonych oświadczeniach nie sposób doszukać się informacji ani z ze związaną strategią
cenową ani z doborem kontrahentów. Oświadczenia zawierają jedynie informację, że osoba
X zamierza reali
zować zamówienie w oparciu o wynagrodzenie Y. Nie ma tutaj żadnych
informacji o charakterze opisywanym przez o
dwołującego. Dokumenty nie stanowią wytworu
o charakterze intelektualnym, ale są jedynie oświadczeniami woli pracowników.

Co więcej, abstrahując od ww. twierdzeń zamawiający podkreślił, iż w wyniku
szczegółowości umowy oraz OPZ, które określają zasady świadczenia usług przez
poszczególnych członków personelu oraz zasady posługiwania się podwykonawcami, nie
spo
sób zgodzić się z argumentacją odwołującego, jakoby to właśnie zastrzeżone załączniki
pozwalały na wywiedzenie zakładanego „sposobu świadczenia usługi w zakresie
wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców".

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z obecną linią orzeczniczą Krajowej Izby, w świetle
powy
ższej konstatacji, argumentacja odwołującego zdaje się być irracjonalna.

Odnosząc się do utajnienia załącznika nr 2 oraz nr 6, zamawiający podtrzymał swoje
stanowisko, bowiem z treści ww. dokumentów nie sposób wywieść, iż przedstawiona oferta
ma charakter
dedykowany. Zamawiający zauważył, że dopiero w odwołaniu odwołujący
przedstawił szczegółowe wyjaśnienia przemawiające za nadaniem im ochrony z art. 8 ust. 3
ustawy P.z.p.

Zamawiający stwierdził ponadto, jak już zostało wskazane w piśmie z dnia 25 lutego
2020 r.,
firma oferująca wykonanie dokumentacji będzie wykonywała zamówienie jako
podwykonawca.
Odwołujący nie wskazał na etapie składania ofert ani w podczas składania
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., iż zastrzega informację dotyczące
pod
wykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający wskazał, iż odwołujący w wyjaśnieniach szczegółowo opisał, jakie
koszty zostały ujęte w zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa załącznikach,
przedstawił podstawy przyjętej kalkulacji oraz opisał branże, w których działają
podwykonawcy.

Zamawiający podkreślił, iż w załącznikach nr 2 oraz nr 6 próżno szukać klauzul
poufności pomiędzy kontrahentami. W konsekwencji dany podwykonawca jest zwolniony z
utrzymania przedmiotowej oferty w tajemnicy, zatem
odwołujący nie podjął żadnych działań
uniemożliwiających konkurentom dostęp do zastrzeżonej informacji.

Zamawiający wskazał, że na etapie realizacji inwestycji informacja na temat
podwykonawstwa o
dwołującego, w tym informacja na temat podmiotu realizującego badania,
będzie miała charakter informacji publicznej (co więcej wyniki badań laboratoryjnych zostaną
udostępnione innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, chociażby wykonawcy robót
budowlanych i jego pracowników) - zatem nie sposób uznać, że zastrzeżenie będzie miało
charakter trwały.

W ocenie zamawiającego, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem odwołującego,
jakoby przedłożona „oferta” w zakresie wynajmu lokali biurowych mogła stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz zawierać wymierną wartość gospodarczą.

W pierwszej kolejności zamawiający wskazał, iż odwołujący podał bardzo dokładne
dane dotyczące lokalizacji w wyjaśnieniach, których nie zastrzegł jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Ponadto, zamawiający szczegółowo opisał w dokumentach postępowania
wymagania,
jakie lokale biurowe muszą spełnić, dotyczące, np. metrażu. Wykonawca jako
„oferty” przedłożył wydruki zrzutów ekranu z jednych z najbardziej popularnych serwisów
ogłoszeniowych w sieci Internet - które zresztą wypisał w swoich wyjaśnieniach - przez co
odszukanie wskazanych nieruchomości dla żadnego z wykonawców nie stanowi
najmniejszego problemu.

Również – jak zostało wskazane w argumentacji Zamawiającego dotyczącej
Załącznika nr 2 oraz nr 6 – przedstawione oferty nie posiadają żadnych
zindywidualizowanych cech, które pozwoliłyby chociażby przypuszczać, że zostały
przygotowane dla
odwołującego.

Zamawiający również nie zgodził się z argumentacją przedstawioną w odwołaniu,
gdzie wartość gospodarczą stanowi właśnie selekcja tychże dwóch nieruchomości spośród
wszystkich dostępnych w wymaganej przez zamawiającego okolicy. Niemniej jednak -
wskazanie lokalizacji, dane wymagane przez z
amawiającego - bez żadnego wysiłku
pozwalają każdemu zainteresowanemu podmiotowi na odszukanie ofert z nieruchomościami
na wynajem -
zatem niweczy to poufny charakter zastrzeżonych informacji.

Odnosząc się do wykazywanych środków transportu, zamawiający nie zgodził się z
argumentacją odwołującego stanowiącą o wartości gospodarczej zastrzeżonych załączników
nr 4 i 5.
Odwołujący w swoich wyjaśnieniach zawarł ogólny koszt zarówno wyposażenia, jak i
dotyczący środków transportu - załączniki jedynie pokazują rozbicie na poszczególne
składniki, które są ogólnie przyjętymi stawkami w obrocie gospodarczym, tak jak, np. koszt
wymiany opon lub uśredniony koszt ubezpieczenia rocznego - zatem próżno doszukiwać się
wymiernej wartości gospodarczej, jaką taka kalkulacją ze sobą niesie.

Zamawiający stwierdził, że zastrzeżona informacja znajduje swoje źródło w samych
wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej oraz formularza cenowego. Ww. dokument nie
zawiera szczegółowych informacji, np. na temat leasingodawcy czy też modeli posiadanych
aut. Stanowi wyłącznie uproszczony formularz kalkulacyjny.

W świetle powyższego zamawiający podtrzymał swoją argumentację przedstawioną
w piśmie z dnia 25 lutego 2020 r., że informacje w zastrzeżonych załącznikach nr 4 oraz nr 5
stanowią jedynie rozwinięcie stanowiska odwołującego w złożonych wyjaśnieniach.

Odnosząc się do załącznika nr 7 (koszty uzyskania gwarancji), zamawiający wskazał,
że z ofert przedstawionych od brokerów żaden zainteresowany podmiot nie jest w stanie
odczytać informacji takich jak np. posiadany majątek, ilość zawartych umów, wiarygodności
finansowej etc. Ponadto, wskazania
wymaga, iż INKO Consulting sp. z o.o. jako podmiot
gospodarczy jest obowiązany do prowadzenia bilansów finansowych. Konsorcjant - Drogowa
Trasa Średnicowa S.A., jako podmiot notowany na giełdzie, ma jeszcze bardziej
uszczegółowione oraz rozszerzone obowiązki sprawozdawcze. Zatem wiarygodność
finansowa o
dwołującego może być zweryfikowana przez zainteresowane podmioty.

W nawiązaniu do powyższego, zamawiający stwierdził, że analizując przedłożone
oferty nie doszukał się żadnego elementu, mogącego stanowić o unikalnych walorach tychże
ofert - widnieje jedynie informacja o zapytaniu, adresat oraz koszt. Wskaza
ł również, iż
rozb
ieżności kwot wskazanych przez odwołującego w załączniku 1B do oferty a
wynikających z ww. zastrzeżonego załącznika nr 7 oscylują na poziomie pomiędzy 2% - 6%.
Ponadto
, jak zostało wskazane w piśmie zamawiającego uzasadniającym odtajnienie ww.
z
ałączników, nazwa gwaranta oraz koszt gwarancji należytego wykonania zostaną
ujawnione, ponieważ gwarancja będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

W świetle powyższego, zamawiający podał w wątpliwość wartość gospodarczą, jaką
ma stanowić dla odwołującego w tym przypadku - sama nazwa brokera ubezpieczeniowego.

Zamawiający poinformował, że tak w treści uzasadnienia utajnienia, jak i w odwołaniu
nie dopatrzył się „schematów kalkulacyjnych”, które mogłyby zostać przejęte przez
konkurentów. W tym zakresie kalkulacja kosztów to działania na liczbach polegające na
przeniesieniu wartości do arkusza kalkulacyjnego.

Izba usta
liła, co następuje:

Pismem z dnia 15 listopada 2019 roku odwołujący został wezwany do złożenia
wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny.

Odwołujący w piśmie z dnia 27 listopada 2019 roku złożył wymagane wyjaśnienia.
Wraz z pismem złożył załączniki:
1)
załącznika nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi;
2)
załącznika nr 2
Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji;
3)
załącznika nr 3 - Oferta w zakresie wynajmu lokali biurowych;
4)
załącznika nr 4 - Środki transportu;
5)
załącznika nr 5 - Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych;
6)
załącznika nr 6 - Oferty na obsługę laboratoryjną;
7)
załącznika nr 7 - Oferty w zakresie polisy i gwarancji.

Załączniki zostały przez odwołującego zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Uzasadniając zastrzeżenie załączników odwołujący wskazał, co następuje:

„Wykonawca zastrzega informacje zawarte w dalszej części stanowiące załącznik do
niniejszego pisma jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te zawierają bowiem
informacje organiza
cyjne dotyczące m.in. sposobu kalkulacji ceny oraz warunków
zatrudniania personelu przez Wykonawcę, w tym osób współpracujących na podstawie
umowy cywilnoprawnej, które to informacje niewątpliwie posiadają wartość gospodarczą,
ponieważ decydują o konkurencyjności danego podmiotu na rynku usług inżynieryjnych, a w
konsekwencji mają odzwierciedlenie w jego wyniku finansowym.
Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 419), tajemnicą
przedsiębiorstwa są informacje, które spełniają łącznie trzy przesłanki: posiadają wartość
gospodarczą są nieujawnione do wiadomości publicznej, oraz przedsiębiorca podjął co do
nich działania niezbędne w celu zachowania ich poufności.
Tradycyjnie dzieli się tajemnicę przedsiębiorstwa na informacje handlowe, technologiczne,
techniczne czy organizacyjne, niemniej z praktycznego punktu widzenia podział ten jest bez
znaczenia. Ważne jest, by informacje posiadały wartość gospodarczą, to znaczy mogły być
zastosowane w rywalizacji konkurencyjnej.
Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku o sygn. akt XIX Ga 167/07 uznał, że zarówno
metoda kalkulacji ceny, jak i konkretne dane cenotwórcze ujawnione przez wykonawcę na
żądanie zamawiającego w celu sprawdzenia, czy cena oferty nie jest rażąco niska, stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa. Mogą być zatem przedmiotem ochrony przez ich utajnienie
przed innymi podmiotami, również tymi uczestniczącymi w przetargu.
Między innymi takie koszty, jak koszty gwarancji i ubezpieczenia, jak również koszty obsługi
geodezyjnej, zaplecza, badania laboratoryjnego czy też koszty ogólne budowy, a także ich
suma w ocenie Izby stanowią istotne informacje handlowe. Świadczą bowiem o
doświadczeniu zdobytym przez wykonawcę na rynku i kontaktach handlowych itp. Dzięki tym
informacjom można poznać sposób kalkulacji ceny przez dane przedsiębiorstwo w zakresie,
który zwyczajowo nie jest ujawniany do wiadomości konkurencji w danej branży — w tym
przypadku budowla
nej. Poznanie przez konkurencję sposobu kalkulacji oraz wartości
kosztów poszczególnych robót branżowych przyjętych do kalkulacji ceny, zaoferowanych w
oparciu o oferty podwykonawców, narażałoby wykonawcę na ujawnienie informacji
dotyczących stawek i cen oferowanych przez współpracujące z nim podmioty. Utrata tych
informacji przez przedsiębiorstwo może skutkować wykorzystaniem ich przez firmy
konkurencyjne w przyszłych przetargach w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej lub w
celu osłabienia pozycji danego wykonawcy na rynku.

Jak zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 2 sierpnia 2018 roku
(sygn.
akt KIO/KU 30/18, źródło, System Informacji Prawnej „Legalis") informacje na temat
ceny oferty przy określonym, wysokim stopniu szczegółowości i przedstawieniu autorskich
założeń i strategii wykonawcy (np. w wyjaśnieniach składanych na podstawie art. 90 ust. 1
ZamPublU), mogą - przy spełnieniu pozostałych przesłanek ochrony - być uznane za
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do wartości gospodarczej utajnionych informacji

Przedstawione w poniżej złożonych wyjaśnieniach informacje posiadają wartość
gospodarczą, gdyż wpływają na wartość przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym oraz
mają znaczenie w działalności gospodarczej osoby uprawnionej lub osoby trzeciej.

Ustawa nie stawia wymogu, by informacja miała jakąś minimalną wartość. Wystarczy,
że informacja ma znaczenie gospodarcze. Prawo nie wymaga również, by informacja miała
jakieś praktyczne zastosowanie. Co więcej, tajemnicą przedsiębiorstwa może być także
informacja, która pozornie nie ma żadnego zastosowania. Przykładem jest wskazanie
elementów mających wpływ na ukształtowanie ceny, wskazanie okoliczności oszczędności
(doświadczenie, dysponowanie wyposażeniem z ukończonych realizacji, dostępność
środków transportowych) pozwala zaoszczędzić konkurencji czas i pieniądze na
poszukiwania dobrego rozwiązania i uzasadniania ceny dla własnych potrzeb. Niewątpliwie
jest to informacja posiadająca wartość gospodarczą.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że — jak podkreśla się w orzecznictwie — w art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chodzi o taką informację (o co najmniej
minimalnej lub potencjalnej wartości), której wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę
zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy zyski (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 1
1 stycznia 2017 r., sygn. akt: Il GSK 2147/15; wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt: Il GSK 3487/15; wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt: Il GSK 1922/15), co
niewątpliwie odnosi się również do sposobu kalkulacji ceny oferty.

Dane zawarte w wyjaśnieniach, w szczególności w Wyliczeniu wartości usługi
pozwalają określić wartości — koszty osobowe - zakładane na świadczenia wykonywane
przez wymaganych przez Zamawiającego członków Personelu jak również członków
Personelu pomocniczego, wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego jak również
personelu, który według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy może okazać się niezbędny dla
pra
widłowej realizacji zamówienia, przyjmowane w oparciu o duże doświadczenie
Wykonawcy. Ponadto szczegółowe dane dotyczące wynagrodzenia osób wchodzących w
skład Ekspertów Kluczowych mogą skłonić podmioty prowadzące konkurencyjną działalność
do „podkupienia" tych osób, narażając Wykonawcę na brak wymaganego na potrzeby innych
postępowań personelu, koszty związane z poszukiwaniem osób spełniających konkretne
wymagania, jak również zapłatę na ich rzecz wynagrodzenia w większej wysokości niż
osobom, którymi dotychczas dysponował. Natomiast konkurencyjnemu przedsiębiorcy
pozyskane dane i w ich efekcie „podkupione” osoby doprowadzą do zaoszczędzenia przez
niego wydatków, a tym samym zwiększenia zysków. W takim ujęciu przedmiotowe dane
mają pośrednio także znaczenie finansowe.

Informacje te mają charakter technologiczny i organizacyjny, bowiem dotyczą
sposobu świadczenia usługi, ujawniają, w jaki sposób Konsorcjum zaplanowało świadczenie
usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców — sposób ten ma
prze
łożenie na zaoferowaną cenę i stanowi efekt know-how uczestnika postępowania,
chroniony ze względu na jego wartość gospodarczą. Wartość gospodarcza informacji,
niezależnie od ich charakteru organizacyjnego lub technologicznego stanowi przesłankę
zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. (jak:mXXII Ga 312/15 wyrok SO
w Warszawie 27.04.2015).

Z ww. powodów informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa mają
pośrednio wartość o charakterze finansowym, natomiast niewątpliwie mają one wartość
gospodarczą, decydując o sferze przychodowej Wykonawcy.

Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO informacje prezentujące szczegółowe
założenia kalkulacyjne mogą mieć wartość gospodarczą dla wykonawcy, w szczególności
przy dużej różnicy stawek, które aktualnie mogą decydować o uznaniu oferty za
najkorz
ystniejszą, nie tylko w tym ale i przyszłych postępowaniach (tak, wyrok KIO z dnia 12
kwietnia 2017 roku, sygn. Akt KIO 536/17), jak również w ocenie KIO sposób kalkulacji ceny,
w szczególności kosztów osobowych za jeden dzień pracy można zaliczyć do informacji,
które stanowią cenne źródło informacji dla konkurencji, tym bardziej w sytuacji, gdy głównym
elementem cenotwórczym jest koszt pracy pracowników (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt: KIO 63/12 i KIO 66/12).

Odnosząc się do informacji i dokumentów, na podstawie których można odtworzyć
przyjętą strategie cenową, metody minimalizacji kosztów wykonania zamówienia, sposób
kształtowania zysku oraz odpowiedzi na pytanie, na czym polega przyjęta strategia
budowania ceny oferty

Cena jest tym elementem marketing-
mix, który można w najkrótszym czasie
zmodyfikować. Jest narzędziem, za pomocą którego można niemal natychmiastowo
dostosowywać ofertę do zmian zachodzących na rynku. Oczywistym jest również wpływ
strategii cenowej na
końcowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Nawet niewielkie korekty
cen mogą spowodować nieproporcjonalnie większe zmiany w marży, i to bez żadnych
większych wysiłków. Odpowiednio realizowana polityka cenowa może przynieść więcej
korzyści, niż kosztowne kampanie marketingowe.

W wyjaśnieniach Wykonawca ujawnił elementy mające wpływ na kalkulację ceny, a
także załączył do nich szczegółowe Wyliczenie wartości usługi, obejmujące także koszty
osobowe, które to dane pozwolą konkurencji zrekonstruować strategię cenową Wykonawcy,
w tym założenia kosztowe przyjmowane do oferty w przypadku świadczenia konkretnych
usług przez osoby wskazane na stanowiska Kadry podstawowej (jak również kadry
pomocniczej).

Wykonawca wskazał również które elementy związane z organizacją pracy mają
wpływ na obniżenie kosztów związanych z realizacja zamówienia, tj. minimalizacje kosztów
wykonania zamówienia oraz sposób kształtowania zysku.

Odnosząc się do wskazania, które dokumenty i informacje zawarte w wyjaśnieniach
mają charakter organizacyjny lub techniczny lub technologiczny

Informacje zawarte w wyjaśnieniach poniżej mają charakter organizacyjny, techniczny
i technologiczny, bowiem dotyczą sposobu świadczenia usługi, ujawniają, w jaki sposób
Wykonawca zaplanował świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz

podwykonawców — sposób ten ma przełożenie na zaoferowaną cenę i stanowi efekt know-
how uczestnika postępowania, chroniony ze względu na jego wartość gospodarczą. Wartość
gospodarcza informacji, niezależnie od ich charakteru organizacyjnego lub technologicznego
stanowi przesłankę zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. (jak: XXII
Ga 312/15 wyrok SO w Warszawie 27.04.2015)

Dane obejmujące powiązanie stanowiska osoby z jej wynagrodzeniem dla danego
zamówienia mieszczą się w definicji informacji o charakterze technologicznym - dotyczy
metod działania, formy współpracy i jej kosztów oraz informacji organizacyjnej czyli
całokształtu doświadczeń i wiadomości niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Info
rmacje o charakterze organizacyjnym obejmują między innymi zasady
zarządzania i organizacji oraz wynagradzania poszczególnych pracowników w ramach
struktury organizacyjnej związanej z realizacją poszczególnych kontraktów. Takimi
informacjami bez wątpienia są dane na temat oddelegowania poszczególnych pracowników
w ramach realizowanych kontraktów, a co za tym idzie w konsekwencji optymalizację
wynagrodzeń personelu Wykonawcy, konkurenci są w stanie pozyskać wiadomości na temat
sposobu zarządzania przedsiębiorstwem Wykonawcy w zakresie świadczonych usług.

Zatem dokumentami o charakterze organizacyjnym, technicznym i technologicznym
są schematy zatrudnienia, przyjęta metoda kalkulacji dla poszczególnych zadań, przyjęte
założenia zakładające optymalizację kosztów zatrudnienia, sposób powiązania zadań w
ramach personelu
— personel pomocniczy.

W wyniku upowszechnienia tych informacji Wykonawca jest narażony na szkodę w
postaci pozyskania przez firmy konkurencyjne informacji dotyczących zastosowania
elementów mających wpływ na wysokość ceny, przyjęcia tożsamego sposobu kalkulacji, co
może mieć wymierny wpływ na pozyskiwanie zamówień przez Wykonawcę, a co za tym idzie
zmniejszenie potencjalnych szans na rynku usług nadzoru.

Wyjaśniam, że zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były
ujawniane do wiadomości publicznej, aby nie zostały pozyskane przez konkurentów, a
Konsorcjum nieustannie podejmuje niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W
przeds
iębiorstwie Wykonawcy obowiązują unormowania, zgodnie z którymi ograniczono
dostęp do tych informacji w taki sposób, że są one znane jedynie wąskiemu gronu osób
uczestniczących w przygotowaniu ofert. Co więcej, osoby te zobowiązały się na mocy
odpowiednich umów do zachowania poufności tych danych, natomiast skutkiem
niewykonania
tego
zobowiązania
jest
ich
odpowiedzialność
finansowa
oraz
odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z przepisów ustawy — Kodeks Pracy. „Drogowa
Trasa Średnicowa” SA podejmuje także działania techniczne i organizacyjne służące

ochronie przedmiotowych informacji. Jako przykład należy wskazać sposób archiwizacji
dokumentów je zawierających oraz sposób ich przesyłania. W szczególności „Drogowa
Trasa Średnicowa” SA wprowadziła bezwzględny zakaz kopiowania (powielania) treści
wyj
aśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz dokumentów zawierających kalkulację ceny
sporządzanych w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez zgody Zarządu oraz
ustanowiła zobowiązanie do przechowywania tych dokumentów w jednym wskazanym
miejscu zg
odnie z zarządzeniem Prezesa „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach
z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania z informacjami
stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestniczy „Drogowa
Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa
„Drogowej Trasy Średnicowej" S.A. w Katowicach z dnia 1 lutego 2018r.w sprawie jw.

Tym samym informacj
e te spełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawartą w
art. 1 1 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co także znajduje potwierdzenie
w dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności
przytoczonym powyżej.”

Pis
mem z dnia 25 lutego 2020 roku zamawiający powiadomił odwołującego, co
następuje:

„Zamawiający — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie art. 8 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843)
informuje, iż postanowił o odtajnieniu uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz odtajnieniu załączników złożonych na okoliczność wyjaśnienia, czy
oferta zawiera rażąco niską cenę z dnia 27 listopada 2019 r. złożonych przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. INKO CONSULTING Sp. z o.o.
(Lider), Drogowa Trasa Średnicowa S.A. (Partner) wraz z załącznikami:
1)
Załącznik nr 1 - Zobowiązania osób przewidzianych do realizacji usługi
2)
Załącznik nr 2 — Oferta w zakresie weryfikacji dokumentacji
3)
Załącznik nr 3 — Oferty w zakresie wynajmu lokali biurowych
4)
Załącznik nr 4 — środki transportu
5)
Załącznik nr 5 — Zestawienia kosztów wyposażenia oraz kosztów pozostałych
6)
Załącznik nr 6 — Oferty na obsługę laboratoryjną
7)
Załącznik nr 7 — Oferty w zakresie polisy i gwarancji

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ujawnienie w/w informacji nastąpi w terminie nie
wcześniejszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.
UZASADNIENIE
Zamawiający informuje, że podstawą odtajnienia dokumentów są następujące okoliczności:
1.
Wykonawca nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, co zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp jest warunkiem koniecznym do ich
nieujawniania. Wykonawca przede wszystkim
w sposób lakoniczny oraz ogólnikowy opisał
wartość gospodarczą zastrzeżonych informacji, jednocześnie nie wykazując, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu utajnienia wyjaśnień
Wykonawca powołuje się na okoliczności, które nie potwierdzają, że załączniki spełniają
prze
słanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.
Przykładowo Wykonawca powołuje się na możliwość „podkupienia” personelu przy
czym dane osobowe personelu Wykonawcy
zostały zawarte w Wykazach osób, a oferowane
dla ww. osób stawki zostały ujawnione w formularzu cenowym dołączonym do oferty.
Wykonawca powołuje się również, że załączniki pozwalają na wywiedzenie zakładanego
przez wykonawcę „sposobu świadczenia usługi, ujawniają w jaki sposób Konsorcjum
zaplanowało świadczenie usługi w zakresie wykorzystywanej kadry oraz podwykonawców”
— nie sposób się zgodzić z ww. założeniami w sytuacji, w której umowa oraz OPZ w sposób
szczegółowy określają zasady świadczenia usług przez poszczególnych członków
personelu, a także zasady posługiwania się podwykonawcami.
3.
Wykonawca odnosi się również do elementu ceny marketing — mix, który pozwala na
zmniejszenie ceny oferty. Wykonawca jednakże nie wskazuje w jaki sposób przyjęta polityka
cenowa daje możliwość uzyskania przewagi finansowej przed konkurentami. Wykonawca
wywodzi, że dołączone do wyjaśnień „szczegółowe wyliczenie wartości usługi” pozwoli
„zrekonstruować strategię cenową" — Zamawiający natomiast wskazuje, że wyliczenie
zawart
e w wyjaśnieniach nie zostało objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W świetle
powyższego argumentacja przedstawiona przez Wykonawcę jest nieracjonalna w kontekście
działań Wykonawcy polegających na opisaniu w wyjaśnieniach — nie objętych tajemnicą —
wszystkic
h okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny wraz ze wskazaniem kosztów
poszczególnych działań.
4 Samo twierdzenie Wykonawcy, iż przedłożone informacje posiadają wartość gospodarczą
bez sprecyzowania czym konkretnie taka wartość się wyraża jest niewystarczające. Tak też
opowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 marca 2018 r. (sygn. akt KIO
458/18; KIO 474/18): „W orzecznictwie przyjmuje się, że informacje składające się na

tajemnice przedsiębiorstwa muszą posiadać pewną wartość ekonomiczną tzn. ich
wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędza mu wydatków lub przysparza mu
więcej zysków. Podkreśla się również. że wartość gospodarcza informacji musi mieć wymiar
obiektywny, a zatem samo przekonanie przedsiębiorcy o wartości posiadanych przez niego
informacji jest
niewystarczające (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11
września 2014 r., sygn. _akt_ll PK 49/14). ”
5. Podobnie również Krajowa Izba Odwoławcza opowiedziała się w wyroku z dnia 26
października 2018 r. (sygn. akt 2063/18), w którym wskazała, iż: „Lektura uzasadnienia
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa odnosząca się do treści załączników nr 1, 1a i 1b
sprowadzała się w istocie do ogólnych, pozbawionych dowodów, stwierdzeń Odwołującego,
iż ujawnienie treści zastrzeżonych załączników może w przyszłości utrudnić lub nawet
uniemożliwić wykonawcy przedkładanie porównywalnych ofert, konkurenci uzyskają
przewagę tynkową nad wykonawcą, poprzez zastosowanie analogicznego sposobu
kalkulacji ceny, w tym zasad określania mamy, poziomu kosztów własnych czy kreowania
polityki wynagrod
zeń. W ocenie składu orzekającego Izby powyższe, wobec braku
szczegółowego skonkretyzowania i odniesienia do sytuacji Odwołującego. nie może być
uznane za
wystarczające do uznania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa. Wskazać również należ iż samo twierdzenie przez wykonawcę. iż
ujawnienie
zastrzeżonych informacji narazi wykonawcę na realne ryzyko poniesienia
znacznej szkody
majątkowej nie stanowi faktycznego wykazania szkody, którą mógłby
ponieść Odwołujący na skutek braku utajnienia informacji w postepowaniu."
6. Odnosząc się do ostatniej z przesłanek, dotyczącej podjęcia działań umożliwiających
zachowanie zastrzeżonych danych w poufności, wskazania wymaga, iż Wykonawca na tę
okoliczność nie przedstawił żadnych dowodów a uzasadnienie ogranicza się do ogólnego
przedstawienia środków, które mają świadczyć o prawidłowym zastosowaniu procedur
ochronnych do zachowania poufności tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia dowodów potwierdzających podjęte działania w celu utrzymania
informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w poufności, np. wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 148/19): „Odnosząc się do
powyższego wskazać należy, że Przystępując ograniczył się jednie do wyliczenia
obowiązujących u niego wewnętrznych uregulowań i zabezpieczeń nie przedstawiając przy
ty
m żadnych dowodów. Odwołujący nie przedstawił choćby postanowień obowiązujących u
niego regulaminów i instrukcji dotyczących zachowania w poufności zastrzeganych
informacji. Nie ujawniono
także Zamawiającemu przykładowej treści wspomnianych klauzul

poufności. Zamawiający nie miał zatem żadnych podstaw, aby stwierdzić czy klauzule te są
wystarczające i czy faktycznie obowiązują. "
7.
Odnosząc się szczegółowo do utajnionych załączników:

Załącznik 1 — oświadczenia personelu dotyczące deklarowanych wysokości wynagrodzeń
— informacje na temat danych osobowych znajdują się Wykazie osób, sposób wyliczenia
wynagrodzeń w wyjaśnieniach, a koszt pracowników został ujęty w załączniku 1b do Oferty
Wykonawcy.
Zamawiający, odnosząc się do zastrzeżenia przewidywanego wynagrodzenia członków
personelu Wykonawcy, pragnie wskazać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego
2019 r. (sygn. akt KIO 247/19), w którym w ocenie Izby „wskazanie w treści wyjaśnień
przew
idywanego wynagrodzenia dla danego specjalisty, które to wynagrodzenie stanowi
zasadniczy koszt realizacji zamówienia, a tym samym cenę jaką zaoferował Wykonawca,
która jest jawna, nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. Gdyby przyjąć, iż tajemnicą
przedsi
ębiorstwa jest wycena pracy danego specjalisty realizującego zamówienie, to
możliwości weryfikacji zasadności przyjętych założeń przez wykonawców byłaby praktycznie
niemożliwa dla zasadniczej części postępowań przetargowych. To zaś stałoby w
sprzeczności z zasadą jawności postępowania przetargowego. Umożliwienie wykonawcom
zastrzeżenia kosztu wyceny pracy danego specjalisty byłoby nieuzasadnionym naruszeniem
zasady jawności oraz niedozwolonym ograniczeniem dostępu innym wykonawcom biorącym
udział w postępowaniu prawa do analizy ofert innych wykonawców. Zbiorcza wycena
elementów składających się na realizację zamówienia nie może być w analizowanym stanie
faktycznym uznana za informację mającą wartość gospodarczą, tym bardziej, że została
przygotowana
według schematu określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Jest to element wyceny zamówienia, który podlega analizie i ocenie
przez Zamawiającego, jak również przez innych wykonawców pod względem prawidłowości i
realności wyceny.”
W związku z powyższym Zamawiający odtajnia Załącznik nr 1 do wyjaśnień.
Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 6— Zamawiający wskazuje, że z treści dokumentu nie
wynika, że oferta handlowa została wydana Wykonawcy przy uwzględnieniu okoliczności
sprzyjających takich jak np. udzielony rabat, obniżenie ceny z uwagi na stałą współpracę etc.
W załączniku mowa o „rozmowach i negocjacjach”, tym niemniej jednak z dokumentu nie
sposób wywieść, że przedstawiona oferta ma charakter dedykowany.
Wykonawca w wyjaśnieniach opisał w sposób szczegółowy jakie koszty zostały ujęte ww.
załącznikach, podstawy przyjętej kalkulacji, a także opisały branże w której działają

Podwykonawcy i jacy konkretnie członkowie personelu zostaną udostępnieni przez
kontrahentów.
Co więcej, jak wynika z treści dokumentu firma oferująca wykonanie dokumentacji będzie
wykonywała zamówienie jako podwykonawca. Wykonawca na etapie składania ofert oraz
dokumentów w trybie art. 26 Pzp nie wskazał, że zastrzega informacje dotyczące
podwykonawców jako tajemnicę przedsiębiorstwa — w związku z powyższym dane (dot.
z
aangażowanych w realizację zamówienia podwykonawców) będą dostępne dla każdego
zainteresowanego podmiotu po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dodatkowo, ceny wskazane w ww. załącznikach oscylują na poziomie wskazanym w
załączniku nr 1b do Oferty.
W świetle powyższego nie sposób wywieść, że zostały podjęte skuteczne działania
uniemożliwiające konkurentom „odszyfrowanie” podmiotu, którego wycena została przyjęta
do kalkulacji ceny zarówno na etapie oceny ofert, jak i po podpisaniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający odtajnia Załącznik nr 2 oraz nr 6 do wyjaśnień.
Załącznik nr 3 - Zamawiający wskazuje, iż przedłożone oferty nie wypełniają przesłanki dot.
nieujawnienia informacji do wiadomości publicznej. Wykonawca przedstawił oferty z
ogólnodostępnych serwisów ogłoszeniowych w sieci Internet, przez co przekazana
informacja nie wypełnia znamion tajemnicy przedsiębiorstwa — ze względu na fakt, iż każdy
Wykonawca ma dostęp do przekazanych informacji. Ponadto, wskazane w ofertach
nieruchomości stanowią jedynie przykład, który pozwala na ocenę rynkowych wartości
wynajmu nieruchomości.
Dalej, przedstawione oferty
nie wskazują żadnych zindywidualizowanych cech, które
pozwalałyby na stwierdzenie, iż oferta została przygotowana specjalnie dla Wykonawcy
przez co nie jest dostępna dla konkurencyjnych podmiotów.
W świetle powyższego Zamawiający odtajnia Załącznik nr 3 do wyjaśnień.

Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 - Zamawiający wskazuje, iż ww. załączniki stanowią
jedynie rozwinięcie stanowiska zajętego przez Wykonawcę w złożonych wyjaśnieniach ceny
rażąco niskiej, przez co nie posiadają żadnej wymiernej wartości gospodarczej dla
Wykonawcy i w konsekwencji nie mogą zostać uznane za informację stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 7 - treść załącznika nie wskazuje na unikalne walory wskazanych informacji, w
szczególności nie posiadają zindywidualizowanych cech ze względu na adresata (tj.

Wykonawcę), które byłyby niedostępne dla konkurujących wykonawców. Ponadto w treści
ofert próżno również doszukiwać się zastrzeżenia autorów o poufności przekazywanych
informacji.
Zamawiający wskazuje, że gwarancja należytego wykonania umowy będzie stanowiła
załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego — zatem każdy zainteresowany
podmiot będzie miał możliwość uzyskania wiedzy na temat nazwy gwaranta, a także
wysokości stawki ubezpieczeniowej.
Wykonawca przedstawił zbieżne wartości dot. zarówno polisy jak i gwarancji należytego
w
ykonania umowy w Załączniku nr 1b do Formularza ofertowego, przez co informacja
straciła charakter poufny.
W świetle powyższego Zamawiający odtajnia Załącznik nr 7.
Dalej, wskazania wymaga, iż celem skutecznego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa Wykonawca winien spełnić łącznie wszystkie przesłanki wynikające
bezpośrednio z dyspozycji art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), co potwierdziła Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. (sygn. akt KIO 532/19): „Aby skutecznie
wyjaśnić zastrzeżenie informacji, wykonawca musi wykazać łączne spełnienie przesłanek
definicji legalnej tajemnicy
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r, poz. 419 ze zm.)
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
technic
zne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji a
lbo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności. ”
Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie dają podstaw do
przyjęcia, iż Wykonawca wykazał spełnienie przesłanki braku ujawnienia informacji do
wiadomości publicznej.
W związku z powyższym, Wykonawca nie wypełnił dyspozycji art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
— Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jak również
nie wypełnił łącznie przesłanek wynikających z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
— zgodnie z którymi

Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa o ile wykaże,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie jest bezzasadne, chociaż nie ze wszystkimi argumentami zamawiającego
można się zgodzić.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.

Istotą sporu jest rozstrzygnięcie, czy zamawiający zasadnie postanowił o ujawnieniu
informacji zawartych w załącznikach 1-7 do wyjaśnień zaoferowanej ceny, zastrzeżonych
przed odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy P.z.p., p
ostępowanie o udzielenie zamówienia jest
jawne.
Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje p
osiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystani
a z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Tym samym, określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli
spełniają łącznie trzy warunki:
-
mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają
wartość gospodarczą,
-
informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób

-
podjęto w stosunku do nich działania w celu zachowania poufności.

Powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października
2000 r. (I CKN 304/00).

Ciężar
udowodnienia,
że
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje.
Przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i
doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy - ściślej
mówiąc - ujawnieniem. Ocena ma być dokonana ex ante, a nie ex post. Działanie
przedsiębiorcy musi doprowadzić do powstania warunków stwarzających duże
prawdopodobieństwo, że informacja pozostanie nieujawniona. Tak więc, dopóki sam
przedsiębiorca, nie podejmie działań bezpośrednio zmierzających do zachowania danych
informacji w poufności, nie można mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przedmiotowym postępowaniu odwołujący złożył wyjaśnienia na okoliczność
wykazania zasadności dokonanych zastrzeżeń. W ocenie Izby informacje, których
ujawnienia żąda odwołujący (za wyjątkiem załącznika nr 3, o czym niżej), mogą mieć
charakter uzasadniający objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa. I tak:

Izba przeanalizowała treść załącznika nr 1 do wyjaśnień i nie podzieliła stanowiska
zamawiającego, iż wysokość wynagrodzenia członków zespołu odwołującego została
ujawniona w załączniku 1B do oferty. Wysokości wynagrodzeń zadeklarowane w
oświadczeniach składanych przez personel odwołującego różnią się od stawek wskazanych
we wspomnianym załączniku. Bez znaczenia jest argumentacja zamawiającego,
podnoszona
w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, iż kwoty te są do siebie
zbliżone lub wręcz takie same. Sam fakt istnienia jakichkolwiek różnic pomiędzy kwotami
wynikającymi z oświadczeń a kwotami zawartymi w formularzu stanowi o istnieniu u
odwołującego mechanizmu ustalania tych kwot i mechanizm ten może mieć dla niego
warto
ść gospodarczą.

Izba wskazuje, iż przywołany przez zamawiającego w piśmie o ujawnieniu informacji
zastrzeżonych wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2019 roku (sygn. akt KIO
247/19) nie może stanowić poparcia stanowiska zamawiającego, gdyż dotyczy innego
rodzaju informacji niż zastrzeżone przez odwołującego, a mianowicie – wynagrodzenia za
usługi personelu wskazanego w ofercie wykonawcy. Nie są to te same stawki, które
wykonawca mógł wynegocjować z członkami zespołu. Oczywistym jest, że oficjalne stawki
w
skazane w ofercie nie mogą być zastrzeżone przed wykonawcę, ponieważ stanowią istotny

element ceny, niemniej jednak wynagrodzenie, jakie wykonawca będzie płacił członkom
zespołu, już nie stanowi informacji, która powinna być znana wszystkim uczestnikom
pos
tępowania. Ujawnienie tych informacji umożliwi bowiem innym zainteresowanym
podmiotom ustalenie mechanizmu kształtowania stawek u danego wykonawcy.

Odnosząc się do załączników nr 2 i 6 Izba podtrzymuje stanowisko wyrażone wyżej,
dotyczące załącznika nr 1. Również i w tym przypadku ceny z załączonych ofert nie są
tożsame z ceną usług laboratoryjnych oraz usługą weryfikacji dokumentów wskazaną w
załączniku 1b do formularza ofertowego. Fakt ten również dowodzi, iż odwołujący przyjął
pewną metodologię wyceny poszczególnych pozycji formularza cenowego, która może
stanowić dla niego wartość gospodarczą.

Izba nie podziela stanowiska zamawiającego, jakoby w złożonych ofertach winny
znaleźć się informacje o udzielonych rabatach lub o tym, że oferta ma charakter
dedykowany. Trudno bowiem założyć, iż tego rodzaju usługi są usługami standardowymi o
stałych cenach, dostępnymi niejako „z półki”. Zarówno charakter wykonywanych usług, jak i
ich zakres, pozwala na stwierdzenie, że zawarte w ofertach ich elementy istotne nie są
znane ogólnie wszystkim uczestnikom rynku.
W ocenie Izby załącznik nr 3 do wyjaśnień nie spełnia przesłanek pozwalających
uznać go za tajemnicę przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
aby informacja mogła zostać uznana za
tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może być powszechnie znana osobom zajmującym się tym
rodzajem informacji albo łatwo dostępna dla tych osób. Nie sposób za taką informację uznać
ofertę wynajmu nieruchomości, znajdującą się na ogólnie dostępnej stronie internetowej.
Izba nie podziela argumentacji odwołującego, że objęcie tych informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa wynika z faktu, iż te właśnie oferty zostały przez odwołującego wybrane
spośród innych. Odwołujący nie wykazał przy tym, że w drodze negocjacji z właścicielem
nieruchomości uzyskał inne warunku najmu niż zamieszczone w ogólnie dostępnym
ogłoszeniu.
W ocenie Izby załączniki nr 4 i 5 do wyjaśnień zaoferowanej ceny mogą stanowić dla
odwołującego wartość gospodarczą. Izba zgadza się z zamawiającym, iż zawarte w
załącznikach informacje stanowią rozwinięcie stanowiska odwołującego wyrażonego w
wyjaśnieniach, niemniej jednak owo „rozwinięcie” z samej definicji oznacza rozszerzenie,
rozbudowanie informacji
o elementy, które w podstawowym dokumencie nie występują. I
odwołujący jak najbardziej może być zainteresowany w tym, by tych elementów nie
upowszechniać.

Analogiczne stanowisko Izba wyraża w odniesieniu do załącznika nr 7. W ocenie
Izby, zarówno dane firm brokerskich, jak i wysokość składki mogą stanowić wartość
gospodarczą dla odwołującego. Również i w tym przypadku podana wartość w formularzu
cenowym
(załącznik 1B) i w części jawnej wyjaśnień nie jest tożsama z informacją zawartą
w zastrzeganych dokumentach.

Pomimo stwierdzenia, że zdecydowana większość dokumentów zastrzeżonych przez
odwołującego zawiera informacje, których charakter wskazuje na ich gospodarczą wartość,
w ocenie Izby zamawiający zasadnie podjął decyzję o ich ujawnieniu, a to z uwagi na fakt, że
odwołujący nie wykazał, iż w stosunku do zastrzeżonych informacji podjął działania w celu
zachowania
ich poufności.

Izba stoi na stanowisku, iż użyte przez ustawodawcę w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze
ustawy P.z.p. sformułowanie zobowiązujące wykonawcę do „wykazania”, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć jako obowiązek
„dowiedzenia”, że informacje te mają właśnie taki charakter. Podkreślić należy, że jawność
postępowania jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli ma ona
pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. Wszelkie odstępstwa od tej
zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez
wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą do jej ograniczenia. Przyjęcie
odmiennej argumentacji pozwoliłoby wykonawcom biorących udział w postępowaniach
dokonywanie zastrzeżeń jawności informacji zawartych w ofertach w każdym przypadku, w
którym takie zastrzeżenie uznaliby za korzystne dla siebie, bez konieczności poczynienia
jakichkolwiek wcześniejszych starań pozwalających na zachowanie poufności tychże
informacji. Takie działanie prowadziłoby do nagminnego naruszania zasady jawności
postępowania i – jako takie – byłoby zjawiskiem niekorzystnym i niebezpiecznym z punktu
widzenia również takich zasad postępowania, jak zachowanie uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.

Tym samym stwierdzić należy, iż art. 8 ust. 3 ustawy P.z.p. nakłada na wykonawcę
obowiązek dokonania zastrzeżenia informacji i jednoczesnego złożenia dowodów
uzasadniających dokonane zastrzeżenie. Tymczasem odwołujący dokonanego zastrzeżenia
w wyznaczonym terminie nie udowodnił. Odwołujący wskazał jedynie, że zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej, aby nie
zostały pozyskane przez konkurentów, a Konsorcjum nieustannie podejmuje niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności. Odwołujący poinformował, że w
przeds
iębiorstwie wykonawcy obowiązują unormowania, zgodnie z którymi ograniczono
dostęp do tych informacji w taki sposób, że są one znane jedynie wąskiemu gronu osób

uczest
niczących w przygotowaniu ofert, niemniej jednak nie przedłożył tych unormowań tych
nie złożył. Nie przedłożył również umów do zachowania poufności danych, mimo że
wskazywał na ich istnienie. Odwołujący poinformował o obowiązujących u jednego z
konsorcjantów, tj. „Drogowa Trasy Średnicowej” S.A., zasadach postępowania z
informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w
Katowicach
, niemniej jednak te zasady również nie zostały przez niego przedłożone.

Stanowisko Izby wyrażone w wyroku stanowi kontynuację ugruntowanej linii
orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. I tak, zgodnie z wyrokiem z dnia 13 marca 2018 r.,
sygn. akt: KIO 315/18, zasad
ność dokonania zastrzeżenia powinna być dokonywana na
podstawie podanych przez danego w
ykonawcę argumentów, a nie samego charakteru
zastrzeżonych informacji. Taka argumentacja winna być poparta dowodami, gdyż wykazanie
z tym się niewątpliwie wiąże.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
oraz art. 186 ust. 6 pkt 3b ustawy P.z.p. ustawy P.z.p.

……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie