eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 584/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-06-22
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 584/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2020 r. przez
W
ykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna
1, 82-1
00 Nowy Dwór Gdański)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
Gmina Nowy Dwór Gdański (Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański)
przy udziale Wykonawcy D. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OAZA
Usługi Ogrodnicze D. G. (ul. Koszarowa 1A, 82-550 Prabuty)
zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
oddala odwołanie
2.
kosztami postępowania obciąża Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-
Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański)
i
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. (ul. Pszenna 1, 82-
1
00 Nowy Dwór Gdański)
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Przewod
niczący: ………………………..


Sygn. akt: KIO 584/20
UZASADNIENIE


Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Gdański prowadzi postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonywanie usług pn. „Utrzymanie terenów zielonych
administrowanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański".
Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych Sp. z o.o. wniósł odwołanie
wobec czynności wyboru oferty Wykonawcy D. G. prowadzącego działalność gospodarczą
pod
firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G. .
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty ww.
Wykonawcy, w sytuacji, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania wyboru
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej spełniającej wymagania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia; naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp będące konsekwencją naruszeń
w powyższym zakresie, poprzez udzielenie zamówienia Wykonawcy wybranemu niezgodnie
z przepisami, naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp będące konsekwencją naruszeń w
powyższym zakresie, poprzez prowadzanie postępowania w sposób nie zapewniający
zachowania uczciwej konkurenc
ji oraz równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia decyzji o wyborze oferty Wykonawcy D. G. prowadzącego działalność
gospodarcz
ą pod firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G.; powtórzenia czynności badania i
oceny ofert; odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród nieodrzuconych, tj. oferty Odwołującego,
ewentualnie, na wypa
dek nieuwzględnienia żądania wniósł o: uwzględnienie odwołania w
całości i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia decyzji o wyborze oferty Wykonawcy D.
G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G.;
wezwania tego
Wykonawcy do wyjaśnień odnośnie złożonego Wykazu osób i po ich
otrzymaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Zamawiający w treści siwz (pkt V ppkt 2 lit c) wskazał warunki udziału w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, stano
wiąc, że:
„c) warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami - min. 6 osób, w tym co najmniej jedna osoba
posiadająca prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania ciągnikiem z przyczepą lub
samochodem ciężarowym lub dostawczym (...)”.
Natomiast w pkt VII ppkt 4 Zamawiający wskazał dokumenty, jakie będzie zobowiązany

złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
„W zakresie wskazanym w pkt V ust 2 lit. c) niniejszej SIWZ - wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonanie zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru na załącznikach nr
4 do SIWZ
”.
Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w Opisie przedmiotu
zamówienia w jego pkt 14 zastrzegł, że „wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności
dotyczące utrzymania terenów zielonych." Szczegółowy sposób dokumentowania
zatrudnienia ww
. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia tego
wymogu przez wykonawcę oraz możliwe do nałożenia sankcje w razie jego niespełnienia
doprecyzowano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.
W § 7 projektu umowy znalazło się zobowiązanie Wykonawcy do zatrudniania pracowników
wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz uprawnienia
kontrolne Zamawiającego. Z kolei w § 6 ust. 1 pkt 5) projektu umowy przewidziano
uprawnienie Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej za niedopełnienie
wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający, działając w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego
o
ferta była najkorzystniejsza, tj., Wykonawcę D. G. prowadzącego działalność gospodarcza
pod
firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G., do przedłożenia w ciągu 5 dni dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w tym
wykazu osób wg załącznika nr 4 do siwz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami.
W odpowiedzi na to wezwanie, Wykonawca w dniu 3.03.2020r. złożył żądane przez
Zamawiającego dokumenty, w tym wykaz osób sporządzony wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do siwz.
W kolumnie tabeli „podstawa dysponowania" w odniesieniu do osób wskazanych w
wierszach 2-
6 (wiersz 1 dotyczył Wykonawcy osobiście) Wykonawca wskazał, że będzie
współpracował z tymi osobami na podstawie umowy cywilno-prawnej, a nie umowy o pracę,
co zdaniem Odwołującego nastąpiło wbrew jednoznacznym wymogom Zamawiającego
zawartym w siwz.
Jak dalej wskazał Odwołujący, pomimo wymogu siwz, Wykonawca D. G. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G. nie oświadczył, że

wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności dotyczące utrzymania terenów
zielonych, w trakcie realizacji przedmiotu za
mówienia zostaną przez Wykonawcę
zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, ale złożył wprost oświadczenie, że będzie wykonywał przedmiot zamówienia
niezgodnie z wymogami siwz-
współpracując z tymi osobami na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Tym samym Wykonawca złożył jasne oświadczenie w tym zakresie -
oświadczając, pomimo jasnego i klarownego wymogu siwz, że nie zrealizuje tego wymogu
OPZ wykonując przedmiot zamówienia. Okoliczność ta zdaniem Odwołującego, powinna
stanowić podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
Odwołujący wskazywał także, że Zamawiający winien jest dokonać oceny złożonej oferty
zgodnie z wymaganiami, które sam ukształtował i nie jest w obliczu obowiązujących
przepisów uprawniony do odstępowania od tych zasad dla jednego z oferentów - narusza to
bowiem podstawowe zasady polskiego systemu zamówień publicznych, zawarte choćby w
art.
7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzyst
ości." Tak dokonany wybór narusza także zasadę zawartą w ust. 3 przywołanego
art.
7 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustaw.
W ocenie Odwołującego, ta część oferty (oświadczenie co do podstawy dysponowania) nie
podlega procedurze uzupełnień, przewidzianej w art. 26 ustawy Pzp, bowiem zatrudnienie na
umowę o pracę nie było warunkiem udziału w postępowaniu (warunek dotyczył liczby osób i
stanowisk, na jakich miały być one zatrudnione), a tylko tego może dotyczyć wezwanie do
uzupełnień czy wyjaśnień przewidziane w tym przepisie. Tym samym złożenie innego
oświadczenia przez wykonawcę na wezwanie (tj. wskazującego umowę o pracę jako
podstawę dysponowania tymi osobami) na tym etapie stanowiłoby niedopuszczalna zmianę
oferty. Niemniej, wyłącznie na wypadek nie podzielenia tego poglądu przez Izbę, z
ostrożności Odwołujący zawarł żądanie ewentualne, co do nakazania Zamawiającemu
unieważnienia decyzji o wyborze oferty D. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G., wezwania tego Wykonawcy do wyjaśnień odnośnie
złożonego Wykazu osób i po ich otrzymaniu powtórzenia czynność badania i oceny ofert.
Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę na inne nieprawidłowości w ofercie Wykonawcy D. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OAZA Usługi Ogrodnicze D. G., w tym
oświadczeń według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do siwz, które w ocenie
Odwołującego zostały złożone nieprawidłowo, a mianowicie nie zostały w ogóle złożone
oświadczenia na str. 4 oferty - nie wiadomo zatem, względem czego Wykonawca na dole tej
strony oświadczył, że „wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są

aktualne i zgodne z prawdą", skoro żadnych nie podał. Zamawiający wyraźnie przy każdym z
tych oświadczeń wskazał, że „w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy,
należy przekreślić oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY"".

Izba zważyła i ustaliła co następuje:

Izba ustaliła, że przygotowując ofertę, wykonawcy byli zobowiązani wypełnić formularz
ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz oświadczenie wykonawcy stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca D. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Oaza Usługi Ogrodnicze D. G. podpisał (a także opatrzył datą i nazwą miejscowości)
zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ oświadczenia: „Oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.”, a także:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1) ustawy Pzp.” Powyższe oznacza, że Wykonawca złożył w treści oferty oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Prawo z
amówień publicznych, a także art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawca ten nie wypełnił oświadczenia zawartego na kolejnej stronie: „Oświadczam, że
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze……” Zamawiający nad oświadczeniem dopisał
uwagę: „w przypadku, gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić
oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”.
Oświadczenie to pozostało niewypełnione przez Wykonawcę. Jednakże na dole strony
znalazły się wypełnione odręcznie data i podpis Wykonawcy.
W ocenie Izby,
Wykonawca złożył oświadczenie co do braku podstaw do wykluczenia go z
postępowania. Okoliczność, że nie wypełnił wskazanego oświadczenia nie oznacza, że
zachodzą podstawy do wykluczenia go z postępowania. Przede wszystkim oświadczenie
było skierowane do podmiotów, co do których zachodzi podstawa do wykluczenia z
postępowania. Fakt, że Wykonawca nie przekreślił oświadczenia, nie oznacza
automatycznie
podstawy do wykluczenia, w sytuacji, gdy w treści oferty znajduje się
podpisane jednoznaczne
oświadczenie Wykonawcy o tym, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na tych samych podstawach prawnych. Treść oferty Wykonawcy, w sytuacji
wypełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania i
niewypełnienia oświadczenia, zgodnie z którym zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do

wykluczenia z postępowania (na tych samych podstawach prawnych), jednoznacznie
wskazuje na brak podstaw do wykluczen
ia Wykonawcy z postępowania.
Podobne uwagi należy odnieść do oświadczeń dotyczących realizacji zamówienia przy
udziale podwykonawców lub podmiotów trzecich. Odwołujący wskazał na niewypełnione
oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ załączony do oferty):
„Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……(podać nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia”. Zamawiający dopisał uwagę: „w przypadku, gdy oświadczenie nie dotyczy
Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”.
„Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą …… (podać
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia”. Zamawiający dopisał
uwagę: „w przypadku, gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić
oświadczenie lub wpisać „NIE DOTYCZY”.
W ocenie Izby, brak w
ypełnienia przez Wykonawcę tych oświadczeń oznacza, że
Wykonawca nie zamierza
realizować zamówienia przy udziale podwykonawców, jak również
przy udziale podmiotów trzecich. W szczególności, w sytuacji gdy w ofercie w formularzu
ofertowym str. 2 znajduje si
ę również niewypełnione oświadczenie (pkt. V i VI) o treści: „V.
Podwykonawca: Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców:
……” Zamawiający dodał uwagę: „w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający
uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.”
„VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: Informujemy, że będziemy polegać na
zasobach podmiotu trzeciego. Nazwa podmiotu: ……” Zamawiający dodał uwagę: „w
przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał
na zasobach podmiotu trzeciego.”
Powyższe oznacza, że brak wypełnienia oświadczeń oznaczał (zgodnie z sugestią/
dyspozycją Zamawiającego), że Wykonawca nie zamierza realizować zamówienia ani przy
udziale
podwykonawców, ani przy udziale podmiotów trzecich.
Tym samym, z treści całości oferty wynikał sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca nigdzie nie wpisał podmiotów, przy udziale których zamierza realizować
zamówienia i zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oznacza to, że zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
Nie można zatem uznać, że oferta nie została wypełniona, skoro sam
Zamawiający opisał sposób rozumienia braku wypełnienia poszczególnych pól oferty. Nie
można także uznać, że z treści przedmiotowej oferty nie można odczytać informacji, których
wymagał Zamawiający.

W świetle powyższych ustaleń brak było podstaw do uwzględnienia zarzutu Odwołującego.

Zamawiający w treści SIWZ przedstawił warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej, stanowiąc, że:
„c) warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami - min. 6 osób, w tym co najmniej jedna osoba
posiadająca prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania ciągnikiem z przyczepą lub
samochodem ciężarowym lub dostawczym (...)”.
Wykonawca przedstawił wykaz osób, w którym w kolumnie ostatniej „podstawa
dysponowania” wpisał w wierszach 2-6 „umowa cywilno-prawna”.

Jak wynika
z treści warunku, nie odnosi się on do podstawy zatrudnienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. Treść warunku odnosi się do dysponowania osobami (w ilości min. 6),
które posiadają określone kwalifikacje. W treści wykazu wykonawcy zamieścić mieli dane
dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących
cz
ynności dotyczące utrzymania terenów zielonych.
Powyższe oznacza zatem, że postanowienie pkt 14 OPZ dotyczy sposobu realizacji
zamówienia.
Z treści SIWZ (pkt. XV.2 SIWZ) wynika także, że oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu
określonych osób na podstawie umowy o pracę musi zostać dostarczone do Zamawiającego
najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem na podpisanie umowy. Postanowienie to
dodatkowo wskazuje, że oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu będzie składane w
terminie późniejszym (na 2 dni przed wyznaczonym terminem na podpisanie umowy), nie
zaś na etapie składania ofert. Trudno zatem wywieść z postanowień SIWZ, aby Zamawiający
postawił wymaganie co do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w
momencie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przewidział w treści SIWZ
zatrudnienie określonego personelu na podstawie umowy o pracę dopiero na czas realizacji
zamówienia.
Zamawiający na pytanie Izby wyjaśnił, że zawarte w załączniku stanowiącym wykaz osób
stwierdzenie: „podstawa dysponowania” dotyczyć miało oświadczenia wykonawcy, czy
zrealizuje zamówienie przy wykorzystaniu zasobów własnych, czy podmiotu trzeciego.
Oświadczenie takie jest wymagane przepisami prawa.
Powyższe okoliczności oznaczają, że nie można uznać, aby oświadczenie o podstawie
dysponowania
poszczególnymi osobami zawarte w wykazie osób odnosiło się do sposobu

zatrudnienia wskazanych w wykazie osób w trakcie realizacji zamówienia.
Nawet jeśli istniały ku temu wątpliwości, Zamawiający miał możliwość ich wyjaśnienia na
podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Izba nie nakazywała
jednak Zamawiającemu dokonania takich wyjaśnień, gdyż pisemne wyjaśnienie w tym
zakresie złożył Wykonawca D. G., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oaza
Usługi Ogrodnicze D. G. . Wyjaśnienie to zostało złożone w piśmie procesowym z 20 marca
2020 roku,
stanowiącym przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego. W treści przystąpienia Wykonawca wyjaśnił, że: „Firma Oaza w załączniku
nr 4 do SIWZ przedstawiła w tabeli „podstawa dysponowania” jaki jest stan faktyczny na
dzień składania oświadczenia. W trakcie realizacji firma Oaza zmieni podstawę
dysponowania pracowników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) tak jak
w jego pkt 14 zastrzegł Zamawiający, że „wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności
dotyczące utrzymania terenów zielonych.”
W związku z powyższym, Izba uznała za nieuzasadniony zarzut naruszenia przez
Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy D. G.,
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Oaza Usługi Ogrodnicze D. G., z uwagi na niezgodność treści oferty
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W konsekwencji Izba uznała za
bezzasadny zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Prawo z
amówień publicznych, poprzez
zaniechanie dokonania wyboru of
erty Odwołującego jako najkorzystniejszej oraz naruszenia
art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy Prawo z
amówień publicznych, będące konsekwencją
naruszeń w powyższym zakresie poprzez prowadzanie postępowania w sposób nie
zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem
postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).
Izba nie zasądziła kosztów dojazdu na rozprawę, o które wnioskował Zamawiający.
Zamawiający przedstawił fakturę z 12 czerwca 2020 roku wystawioną przez Polski Koncern
Naftowy Orlen S.A.
na kwotę 235,61 zł. Nie przedstawił jednak żadnego rozliczenia
kilometrów. Co więcej, faktura został wystawiona 12 czerwca 2020 roku, natomiast rozprawa
miała miejsce 18 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym Izba nie zasądziła kosztów

dojazdu na rozprawę.

Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie