eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 453/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-12
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 453/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Irmina Wiktoria Pawlik, Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 marca 2020 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2
marca 2020 r. przez
odwołującego:
Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981
Warszawa
w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9 B, 43-600 Jaworzno

przy udziale
przystępujących:
1.
Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno, po
stronie
zamawiającego
2. FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10,41-
800 Zabrze, po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze
2.
kosztami postępowania obciąża Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981
Warszawa i:
2.1.
zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 00 gr (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Remondis Sp. z o.o. ul.
Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
tytułem wpisu od odwołania
2.2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa
kwotę 13.500,00 00
Sygn. akt KIO 453/20

gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą 90%
uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: ………………………………..

Członkowie: …………………………………

…………………………………

Sygn. akt KIO 453/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, którego przedmiotem
jest
„Świadczenie usługi odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jaworzna oraz ich transport do miejsc
zagospodarowa
nia”.
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało opublikowane w dniu 19 lutego
2020r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 035-083523.
Odwołujący pismem z dnia 10 marca 2020 roku, wniesionym drogą mailową w dniu 10
marca 2010r. a w dniu 12 marca 202
0r. za bezpośrednim wpływem, cofnął odwołanie
wn
osząc o umorzenie postępowania i zwrot na rachunek bankowy z którego dokonano wpisu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust.
8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie
w sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972)
orzekła o dokonaniu zwrotu na
rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w
koszty postępowania kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00złotych.


Przewodniczący: ………………………………..

Członkowie: …………………………………

…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie