eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 446/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-27
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 446/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 27 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę Luxury Medical Care
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Warszawie
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy
), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 446/20

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu [dalej
„Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na
usługę transportu sanitarnego i osobowego pacjentów (znak
postępowania: Szp/FZ–3/2020).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 21 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 037-087777.

W dniu 2 marca 2020 r. wykonawca
Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Warszawie [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 353 1 Kodeksu cywilnego [dalej „Kc”] oraz art. 484 § 2, art. 5 Kc w zw. z art. 7 ust. 1,
art. 14 oraz art. 139
ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego
i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec wykonawcy, polegające na nałożeniu
w SIWZ rażąco wygórowanych i nieadekwatnych kar umownych na wykonawcę;

2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 Kc w z art. 14
ustawy Pzp oraz art. 139 ustawy Pzp poprzez opisanie kar umownych w sposób
niejed
noznaczny i niedookreślony, nieograniczający wysokości kar umów do maksymalnego
limitu.


Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania w całości;
2. przeprowadzenie zmian w dokumentacji postępowania, które spowodują usunięcie wszystkich
naruszeń wskazanych w treści odwołania, w tym w szczególności nakazanie Zamawiającemu zmiany
treści SIWZ oraz Ogłoszenia wraz z załącznikami w tym poprzez: modyfikację kar umownych i
wprowadzenie
adekwatnych
wysokości
za
konkretne,
opisane
w umowie naruszenia zgodnie z uzasadnieniem;
3. zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego zgodnie
z rachunkiem przedstawionym na rozprawie.

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie, o którym mowa
w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp żaden wykonawca.

W dniu 13 marca 2020 r.
Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie z dnia 2 marca 2020 r.

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania
wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8
ustawy Pzp. Zgodni
e bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu
zamknięcia rozprawy. Tym samym skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki
prawne związane z jego wniesieniem.
W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania
odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy
Pzp
– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.
Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz
na podstawie § 5 ust. 1
pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) Izba orzekła
o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości
15 000
,00 zł.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie