eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 445/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-03-13
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 445/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Edyta Koral

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2020
r., w Warszawie, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 marca 2020 r. przez wykonawcę
Aeroklub Kielecki (stowarzyszenie)
z siedzibą w Masłowie

w postępowaniu prowadzonym przez
Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
w Kielca
ch z siedzibą w Kielcach


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Województwu Świętokrzyskiemu: unieważnienie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i
oceny ofert oraz ponowne wezwanie wykonawcy M. K.
prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K. do wyjaśnień co do wiedzy
i
doświadczenia wskazanych w ofercie osób w zakresie posiadania doświadczenia
„w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wewnętrznego i publicznych
1
” ze wskazaniem, jakie konkretne czynności spośród
wymienionych w rozdziale V punkt 1. litera B podpunkt a) przypis dolny numer 1
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w jakim okresie były wykonywane
przez wskazane osoby oraz w zakresie wykazania upraw
nień radiotelegrafisty,
2.
kosztami postępowania obciąża Województwo Świętokrzyskie – Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
Aeroklub Kielecki
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
zasądza od Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na rzecz Aeroklubu Kieleckiego
kwot
ę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu
i wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.


Przewodniczący: ……………………..…



Sygn. akt: KIO 445/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „usługę polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 23 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 638341-N-2019
. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I Zarzuty o
dwołania
Odwołujący – stowarzyszenie Aeroklub Kielecki z siedzibą w Masłowie wniósł odwołanie
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 12 [poprawnie
– art. 24 ust. 1 pkt 12] ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy M. K. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K., zwanego dalej także „P.P.H.U. MK
M. K.
”, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (nie wykazał
spełnienia przez J. N. oraz A. G. wymagań w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i
uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust.
4 ustawy Prawo z
amówień publicznych poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U.
MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej,
2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 16 [poprawnie
– art. 24 ust. 1 pkt 16] ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.,
który w wyniku zamierzonego działania, ewentualnie rażącego niedbalstwa, wprowadził
Z
amawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie spełniania przez J. N. oraz A. G. wymagań z zakresu
doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit.
a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art.
89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako
najkorzystniejszej,

3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 17 [poprawnie art. 24 ust. 1 pkt 17] ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.,
który w wyniku lekkomyślności, ewentualnie niedbalstwa, przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego o spełnianiu przez J. N. oraz A. G. wymagań z
zakresu
doświadczenia,
wiedzy,
umiejętności
i
uprawni

określonych
w
rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy
P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej,
4. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na
zaniechaniu
dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
faktycznie dysponuje osobami
spełniającymi warunki udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c)
i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy zarówno z oferty i wyjaśnień
wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
, jak i z dokumentów przez niego załączonych wynika
poważna wątpliwość w zakresie potwierdzenia spełniania tych warunków, a w konsekwencji
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. art. 2
4 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego
oferty jako najkorzystniejszej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1.
nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej
oferty złożonej przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K., powtórzenie czynności badania i oceny
ofert, wykluczenie wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. i odrzucenie jego oferty,
2. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego,
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu
odwołania.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że złożona w przedmiotowym
postępowaniu oferta wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. obejmowała oświadczenie wykonawcy,
że osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganych przez Zamawiającego są J. N.
mający 30 lat wymaganego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia doświadczenia
oraz A. G. m
ający 12 lat wymaganego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
doświadczenia.
W toku postępowania Odwołujący skierował do Zamawiającego trzy pisma, w których
wskazał na informacje i dokumenty konieczne do ustalenia spełnienia przez wykonawców

wymogów określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zasadą jest, że to na wykonawcy biorącym udział w postępowaniu spoczywa
ciężar wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pismem
z 16 stycznia 2020 r.,
wezwał wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. (podobnie jak pozostałych
oferentów) do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego oświadczenia dotyczącego
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazał, że celem wystąpienia
jest usunięcie wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie osób w zakresie
spełniania przez te osoby wymaganych warunków udziału w postępowaniu co do
posiadanych kwalifikacji i liczb
y lat doświadczenia. Zamawiający wskazał jednocześnie na
zapisy
rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz
wezwał
wykonawcę
P.P.H.U.
MK
M.
K.
do
udzielenia
wyjaśnień
i ewentualnego przedstawienia dowodów, które potwierdzą, że J. N. oraz A. G. na dzień
sporządzenia oferty posiadali stosowne kwalifikacje i doświadczenie.
Wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
21 stycznia 2020 r. przedłożył: świadectwo pracy J. N.,
zaświadczenie Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r., licencję pilota śmigłowcowego
zawodowego J. N.
wskazującą na uprawnienia instruktora śmigłowcowego I klasy,
sporządzony w języku angielskim dokument z 18 kwietnia 1999 r. zatytułowany „Certificate of
completion” wskazujący na ukończenie kursu językowego w 1999 r., wydruk komputerowy (z
niewyraźną parafką bliżej nieokreślonej osoby) opisujący „Podsumowanie zawodowe,
umiejętności specjalistyczne, doświadczenie, zatrudnienie, stanowisko, obowiązki,
dodatkowe obowiązki, sukcesy, wykształcenie, zainteresowania” J. N., oświadczenie J. N.,
wydruk komputerowy (bez podpisu) opisujący „Streszczenie, wykształcenie, uprawnienia
zawodowe, praktykę zawodową, doświadczenie międzykulturowe” A. G., posmo w języku
angielskim podpisane przez Tima
Bero, licencję załogi lotniczej A. G. (częściowo zasłonięta
kopia
dokumentu), kopia dokumentu zatytułowanego „Official transport of academic record”
i w całości sporządzonego w języku angielskim.
Zamawiający pismem z 23 stycznia 2020 r. wezwał wykonawcę do złożenia kompletnych
i wy
czerpujących wyjaśnień z ewentualnymi dowodami.
Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. M. K.
pismem z 24 stycznia 2020 r. opisał doświadczenie J.
N. oraz A. G.
w sposób ogólnikowy i niekonkretny załączając ponownie te same dokumenty
oraz nowy załącznik „Instrukcja operacyjną lotniska „Szczytno-Szymany [EPSY]”, który nie
wskazuje w żaden sposób na autorstwo J. N. bądź jakikolwiek udział tej osoby w stworzeniu
tego dokumentu, pismo z
17 stycznia 2020 r. w języku angielskim podpisane przez T. B. .
Zamawiający pismem z 18 lutego 2020 r. wezwał po raz trzeci tego oferenta do złożenia
wyczerpujących wyjaśnień poprzez wskazanie rzeczywistej liczby lat doświadczenia

w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznych dla J. N..
Pismem z 20 lutego 2020 r. wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
oświadczył, że zgodnie
z przesłanymi wcześniej dokumentami J. N. posiada on minimum 30-letnie udokumentowane
doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
w
yłącznego lub publicznego. Oświadczył, że J. N. „posiada dodatkowo 15 lat doświadczenia
w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznego w ni
epełnym wymiarze godzin”. Precyzując doświadczenie J. N. podał
następujące okresy: 28.02.1984 r. służba wojskowa 15 lat doświadczenia, 28.02.2005 r.
Aeroklub Polski 20 lat doświadczenia, lata 2002-2015 własna działalność 10 lat
doświadczenia.
W
ocenie Odwołującego złożone wyjaśnienia nie pozwalają na potwierdzenie, że A. G. oraz
N.
spełniają
wymagania
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
w zakres
ie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1
ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odnośnie J. N. wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień w następującym zakresie:
1. co do wymiaru czasu pracy, w którym, pozostając w zatrudnieniu w Biurze Zarządu
Aeroklubu Polskiego wykonywał funkcje określone w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a)
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jak również co do wskazania konkretnych
lotnisk,
2. co do związku między pełnieniem funkcji dowódcy eskadry w Wojsku Polskim
a wymaganym doświadczeniem na lotniskach cywilnych określonym w rozdziale V pkt 1 ppkt
B lit. A specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
3. wymiaru czasu pracy, w którym w ramach prowadzonej indywidualnej działalności
gospodarczej wykonywał funkcje określone w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jak również co do wskazania konkretnych lotnisk, na
których pełnił funkcje,
4. co do poziomu biegłości w języku angielskim z użyciem obowiązujących w lotnictwie
metod weryfikowania tej biegłości oraz ważności (aktualności) egzaminu,
5. co do ważności uprawnień radiooperatora.
Od
nośnie A. G. wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie:
1. co do związku między pełnieniem funkcji zarządzającego prywatnym lotniskiem w Bero
Field (USA) oraz zarządzającego lotniskiem użytku publicznego Evergreen Field (USA)
a doświadczeniem na lotniskach cywilnych użytku wyłącznego lub publicznych określonym
w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. co do poziomu biegłości w języku polskim z użyciem obowiązujących w lotnictwie metod
weryfikowania tej biegłości oraz ważności (aktualności) egzaminu (z przedstawionych
dokumentów nie wynika, że A. G. posługuje się językiem polskim),
3. co do ważności uprawnień radiooperatora.
Mimo braków o tak istotnym dla postępowania znaczeniu Zamawiający zaniechał
wystąpienia do wykonawcy o udzielenie precyzyjnych i wyczerpujących wyjaśnień.
O
dwołujący w zakresie kwalifikacji i doświadczenia J. N. zarzucił dodatkowo, że:
1) Przedłożone świadectwo pracy wskazuje, że w okresie niepełnych 10 lat był on
zatrudniony w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego w pełnym wymiarze etatu, a następnie
w okresie niepełnych 10 lat w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego w wymiarze 0,5 etatu na
stanowisku inspektora szkolenia lotniczego, specjalisty ds. szkolenia lotniczego, starszego
specjalisty do zadań specjalnych w Dziale Szkolenia i Sportu, które to stanowiska nie
wypełniają znamion, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. uzyskania „doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli
prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych” – wykonawca nie
wskazał nawet konkretnego lotniska wyłącznego lub publicznego, na którym J. N. wykonywał
swoje obowiązku pracownicze, a zamawiający nie dopuścił zatrudnienia w wymiarze 0,5
etatu,
2) T
reść zaświadczenia Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r. wskazująca, że J. N. m.
in. brał udział w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego
będących
w
strukturach
Aeroklubu
Polskiego
nie
precyzuje
w aspekcie c
zasowym bądź miejscowym (okres zatrudnienia, wymiar etatu poświęconego
tym funkcjom, podanie konkretnego lotniska z określeniem jego rodzaju) okresu
wykonywania powyższych obowiązków, przez co wykonawca nie wykazał wypełnienia
przesłanki, o której mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pełnym zakresie wykonywanych funkcji w okresie 8 lat wymaganych do
uzyskania maksymalne
j liczby punktów za doświadczenie osób wskazanych do realizacji
zamówienia stosownie do rozdziału XIII pkt 3 ust. II specyfikacji istotnych warunków
zamówienia), ani tym bardziej 30 lat deklarowanych według treści oferty. Wzmianka, że J. N.
brał udział w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego nie może być podstawą ustalenia doświadczenia w tym zakresie
zwymiarowanego w latach dla potrzeb oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.
O
dwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z oświadczenia z 2 marca 2020 r.
podpisanego
przez
prezesa
Aeroklubu
Polskiego,
na
o
koliczność obowiązków
pracowniczych J. N.
. Z dokumentu wynika, że J. N. w okresie zatrudnienia w Aeroklubie
P
olskim nie spełniał wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako że niektóre
czynności wymagane w specyfikacji stanowiły marginalny udział i nie były wykonywane

samodzielnie, przez co nie dają podstaw do uznania za uzyskanie przez J. N. doświadczenia
w obsłudze nawigacyjnej i kontroli działania lotnisk użytku wyłącznego. Treść zaświadczenia
Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r. wskaz
uje, że dokument został sporządzony przez
p
rezesa Aeroklubu Polskiego, przy czym osoba ta nie ma umocowania do składania
samodzielnych
oświadczeń w imieniu Aeroklubu Polskiego.
Wyjaśnienia wykonawcy dotyczące doświadczenia J. N. nie pokrywają się
z treścią przedkładanych dokumentów dotyczących zatrudnienia. Mimo trzykrotnego
wezwania wykonawca
nie wskazał ani okresów, ani konkretnych lotnisk spełniających
w
ymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na których J. N. zdobył deklarowane
30-
letnie doświadczenie. Tym samym w ocenie Odwołującego zarzucalna jest bezczynność
Z
amawiającego w zakresie zaniechania dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy J. N. spełnia
warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia określone w rozdziale V pkt 1
ppkt B li
t. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również bezczynność w
zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17
ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualnie podjęcia czynności na podstawie art. 26
ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na dalszym wyjaśnieniu
okoliczności szczegółowych.
3) Dokument w postaci licencji pilota śmigłowcowego zawodowego J. N. wskazujący na
uprawnienia instruktora śmigłowcowego oraz uprawnienia radiotelefonisty pokładowego
(uzyskany w 1984 r.) utracił ważność, przez co nie może świadczyć o spełnieniu przez tę
osobę warunku posiadania doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych ani o posiadaniu wiedzy z zakresu
określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Licencja pilota śmigłowcowego zawodowego J. N. została udzielona na podstawie przepisów
r
ozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 8 października w sprawie personelu lotniczego.
Z przepisów tych wynika, że okres ważności licencji powinie być przedłużany co 12 miesięcy,
a w przedłożonych dokumentach brak wzmianek o przedłużeniu okresu ważności licencji,
brak także stron 4,5, 8 i 9, zatem istotna dla określenia okresu ważności licencji strona 4 i 5
(XII
A „Przedłużenie ważności uprawnień lotniczych”) została celowo pominięta. 20 grudnia
2003 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września
2003 r. w sprawi
e licencjonowania personelu lotniczego, którego § 36 wprost stanowi o
obowiązku wymiany licencji i uprawnień uzyskanych na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów. Rozporządzenie to zmieniło również nazewnictwo uprawnień z
„uprawnień instruktora śmigłowcowego klasy I” na „uprawnienia instruktora śmigłowcowego
szkolenia zasadniczego
– klasy 1”. Licencje krajowe wydane zgodnie z przepisami ICAO na
podstawie przepisów obowiązujących przed 24 czerwca 2009 r. utraciły ważność z dniem 1

sierpnia 2010 r. nie
zależnie od daty ważności wpisanej na licencji (§ 2 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
licencjonowania personelu lotniczego).
Z załącznika nr 2 „Wzory licencji członków personelu lotniczego” rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mors
kiej z dnia 2 września 2013 r. wynika, że
jakkolwiek licencje załogi lotniczej, mechanika lotniczego obsługi technicznej, dyspozytora
lotniczego, radiooperatora pokładowego udzielane są bezterminowo, to jednak
wykorzystywanie licencji może się odbywać wyłącznie z dowodem tożsamości oraz ważnym
orzeczeniem lotniczo-lekarskim oraz
uprawnienia lotnicze wynikające z licencji mają
określoną w dokumencie licencji ważność.
Zatem na podstaw
ie powszechnie obowiązujących przepisów można z łatwością stwierdzić,
że licencja wystawiona w roku 1984 r. i nieprzedłużana od tego czasu nie jest licencją
ważną, a tym samym zarzucalna jest bezczynność Zamawiającego w zaniechania dalszego
wyjaśnienia okoliczności, czy wykonawca faktycznie dysponuje min. dwiema osobami
spełniającymi warunki udziału w postępowaniu w doświadczenia, wiedzy, umiejętności
i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. c) i d) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jak również bezczynność w zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 lub 17
ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualnie
podjęcia czynności na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
polegających na dalszym wyjaśnieniu okoliczności szczegółowych.
4) S
porządzony w języku angielskim dokument z 18 kwietnia 1999 r. zatytułowany
„Certificate of completion” wskazujący na ukończenie kursu językowego w żadnej mierze nie
wskazuje, czy wiedza J. N.
została potwierdzona egzaminem kończącym, czy egzamin ten
został
zdany
z
wynikiem
pozytywnym,
nie
wskazuje
ocen
uzyskanych
z egzaminu, nie wskazuje również według jakich kryteriów ustalono stopień zaawansowania
kursu, a tym samym wykonawca
nie wykazał, że J. N. posiada znajomość języka
angielskiego. Przedmiotowy dokument świadczy wyłącznie o ukończeniu ponad 20 lat temu
bliżej nieokreślonego kursu językowego na poziomie 3. (nisko zaawansowany), przy czym
znajomość języka nie została potwierdzona w sposób wymagany przepisami prawa
lotniczego. Dokument ten sporządzony został w języku angielskim i złożony bez przysięgłego
tłumaczenia na język polski, przez co nie spełnia on wymogów wynikających z art. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w rozdziale VII pkt 5 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wyraźnie wskazał, że wymaga, aby cała korespondencja dotycząca
przedmiotowego postępowania prowadzona była w języku polskim.
P
rzeprowadzanie egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kandydatów na pilotów
odbywać się winno wg „Procedury KSEJ PILOT do przeprowadzania egzaminu z języka
angielskiego dla
pilotów i kandydatów na pilotów” stosownie do decyzji nr 20 Prezesa

Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sposobu organizacji egzaminu
z j
ęzyka angielskiego dla pilotów i kandydatów na pilotów w Krajowym Systemie Egzaminów
Językowych (KSEJ), która została wydana na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 7 oraz ust. 2a
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Postanowienia w zakresie trybu oceny b
iegłości
językowej oraz uzyskiwania uprawnień językowych w zakresie języka angielskiego
kontrolerów ruchu lotniczego, praktykantów – kontrolerów ruchu lotniczego i kandydatów na
praktykantów – kontrolerów ruchu lotniczego przewidują zapisy decyzji nr 21 Prezesa
Ur
zędu Lotnictwa Cywilnego z 4 maja 2015 r.
5) T
reść wydruku komputerowego (z niewyraźną parafką nieokreślonej osoby) opisującego
„Podsumowanie zawodowe, umiejętności specjalistyczne, doświadczenie, zatrudnienie,
stanowisko, obowiązki, dodatkowe obowiązki, sukcesy, wykształcenie, zainteresowania” J.
N.
nie może świadczyć o spełnieniu przez tę osobę warunku posiadania „doświadczenia w
obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznych” ani o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit.
a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż doświadczenie tam
wykazane nie jest podparte żadnymi precyzyjnymi odniesieniami (rodzaj ważnych uprawnień
lotniczych, miernik znajom
ości języka angielskiego, ważność uprawnień radiotelefonisty), a
wręcz zawierają wiernie przepisane postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (rozdział V pkt 1 ppkt B). Treść przedmiotowego dokumentu zawęża
doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego lub publicznych do przygotowania i realizowania zapisów, a także
aktualizowania i uzgadniania z właściwymi podmiotami dokumentów wymaganych do
bieżącego funkcjonowania lotniska, co w ocenie Odwołującego nie spełnia szerokich
wymagań określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Przedmiotowy wydruk komputerowy nie może być uznany za dokument
prywatny (oświadczenie złożone przez konkretną osobę), gdyż nie ma możliwości ustalenia
od kogo pochodzi podpis pod tym dokumentem. Podpis osoby składającej oświadczenie
powinien być na tyle czytelny, by umożliwić zidentyfikowanie osoby, która się na nim
podpisuje. P
rywatne oświadczenie J. N. z 18 stycznia 2020 r. potwierdzające jego rzekome
kwalifikacje
nie
może
zadośćuczynić
wymogowi
wykazania
doświadczenia
i kwalifikacji tej osoby, gdyż zakres czynności wynikający z tego oświadczenia w niewielkiej
części pokrywa się z zapisami rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Co do dokumentów dotyczących A. G.:
1)
wydruk komputerowy (bez podpisu) opisujący „Streszczenie, wykształcenie, uprawnienia
zawodowe, praktykę zawodową, doświadczenie międzykulturowe” nie może świadczyć
o spełnieniu przez tę osobę warunku posiadania „doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej

i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego publicznych” ani o posiadaniu
wiedzy z zakresu określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, gdyż doświadczenie i kwalifikacje tam wykazane nie są
podpart
e żadnymi odniesieniami ani nie odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego.
Wskazana praktyka zawodowa A. G.
obejmuje pełnienie przez niego funkcji
„zarządzającego” na dwóch lotniskach na terenie USA, które nie podlegają przepisom Unii
Europejskiej.
Pełniona rzekoma funkcja, jak i wzmiankowana klasyfikacja tych lotnisk nie jest
oparta o wymogi prawne Unii Europejskiej
ani z nimi skorelowana. Tym samym wątpliwe jest
uw
zględnianie pełnienia tych funkcji jako wymaganego doświadczenia. Pełnienia rzeczonych
funkcji zarządzającego („airport manager") na lotniskach Bero Field (prywatne lotnisko) oraz
Evergreen Field (lotnisko użytku publicznego) nie zostało należycie potwierdzone, a tym
bardziej w zakresie wymiaru czasu pracy, bez czego nie jest możliwe ustalenie okresu
posiadanego doświadczenia.
2) Kopi
a pisma w języku angielskim z 21 października 1997 r. podpisanego przez W. O. nie
dość, że nie spełnia wymogów wynikających z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż nie zostało ono przetłumaczone na język polski, to z pismem tym nie koresponduje
dokument wskazujący na uprawnienie W. O. do sporządzenia przedmiotowego pisma. Z tych
samych względów nie mogło zostać uwzględnione przez Zamawiającego pismo z 17
stycznia 2020 r. w języku angielskim podpisane przez T. B. . Zamawiający w rozdziale VII pkt
5
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyraźnie wskazał, że wymaga, aby cała
korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona była w języku
polskim.
3)
Licencja załogi lotniczej wskazuje, że A. G. posiada biegłość językową
w zakresie języka angielskiego na poziomie 4. ważną do 21 lipca 2020 r., natomiast nie
posiada stwierdzonej biegłości językowej z języka polskiego. Licencja została przedłożona
w stanie niekompletnym, gdyż brakuje dalszych stron, w szczególności rubryki „XII
Przedłużenie ważności uprawnień lotniczych”, na podstawie której można ustalić datę
ważności poszczególnych uprawnień.
4) Kopia dokum
entu zatytułowanego w nagłówku „Official transport of academic record”,
sporządzonego w języku angielskim, nie spełnia wymogów wynikających z art. 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zostało ono przetłumaczone na język polski. Z uwagi
na to dokument ten
nie mógł zostać uwzględniony przez Zamawiającego jako należyte
udokumentowanie okoliczności określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odwołujący, uzasadniając zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy
Pra
wo zamówień publicznych wskazał, że zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy Prawo

zamówień publicznych zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1. W przypadku niejasności albo wewnętrznej sprzeczności w przedłożonych przez
wykonawcę dokumentach potwierdzających spełnianie warunków o charakterze
podmiotowym czy też przedmiotowym (na potwierdzenie spełniania wymagań odnoszących
się do przedmiotu zamówienia) zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do
wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistego brzmienia złożonych w nich oświadczeń.
Obowiązek ten, wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, aktualizuje
się w sytuacji, gdy złożone oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.
Regulacja ta służy wyłącznie wyjaśnieniu treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu
treści w nich uprzednio niezawartych.
Wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
odnośnie doświadczenia J. N. kilkukrotnie modyfikował treść
wyjaśnień. Do wyjaśnień z 21 stycznia 2020 r. podał następujące doświadczenie: 1972 -
1986 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego, 1986 - 2008 Zarząd Aeroklubu Polskiego, 2002 -
2015 działalność gospodarcza, firma „Kontakt” Consulting – przepisy lotnicze, oraz
następujące stanowiska: nawigator eskadry, główny specjalista ds. szkolenia i sportu,
konsultant
– opracowanie dokumentacji lotnisk i kontrola ich działania. W wyjaśnieniach z 24
stycznia 2020 r.
pojawiły się nowe twierdzenia, w zakresie nowych zakresów zadań w
Aeroklubie Polskim (nowa treść stanowiąca kopię zapisu rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w zakresie zadań wykonywanych w Wojsku
Polskim nowy, dłuższy okres służby wraz ze zmianą stanowiska na „dowódcę eskadry
zarządzającego lotniskami”. W zakresie działalności gospodarczej wykonawca posłużył się
enigmatycznym co do wymiaru czasu pracy oraz co zajmowania się wyszczególnionymi w
oświadczeniu czynnościami. Odwołujący podkreślił, że czym innym jest okres prowadzenia
działalności gospodarczej (podany wprost), a czym innym okres wykonywania konkretnych
czy
nności istotnych dla zamawiającego.
W
wyjaśnieniu z dnia 20 lutego 2020 r. wskazano nas nowe okresy: 28.02.1984 r. służba
wojskowa 15 lat doświadczenia, 28.02.2005 r. Aeroklub Polski 20 lat doświadczenia, lata
2002 -
2015 własna działalność 10 lat doświadczenia, co istotnie odbiegało od dotychczas
przedstawianych twierdzeń. Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. w piśmie z 20 lutego twierdzi, że
J. N. posiada 30-letnie
doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznego, a dodatkowo 15 lat takiego samego
doświadczenia w niepełnym wymiarze godzin, choć nie sposób potwierdzić tego faktu w
złożonej przez niego dokumentacji ani przypisać tych okresów do konkretnych źródeł
zdobycia tego doświadczenia.
S
kładając wyjaśnienia odnośnie A. G. wykonawca w żadnym dokumencie nie wyjaśnił, że
osoba ta
spełnia wymagania rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postaci szerokiego zakresu konkretnych czynności z zakresu obsługi
nawigacyjnej i
kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych. Z
natury wskazanych czynności nie da się tych umiejętności nabyć w trakcie wykonywania
funkcji na lotniskach na terenie USA. P
rzedłożone wyjaśnienia i załączone do nich
dokumenty w
skazują na brak odpowiedniego stopnia biegłości w języku polskim, co
w ocenie O
dwołującego dyskwalifikuje tę osobę w kontekście spełnienia oczekiwań
zamawiającego określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wskazane wyżej niejasności nie zostały przez Zamawiającego dostrzeżone i nie skutkowały
stosownym wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, co
dowodzi
o nienależytym wykonaniu przez Zamawiającego obowiązków z zakresu badania
oferty, a w konsekwencji skutkowało wadliwością czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Co do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16
ustawy Prawo zamówień
publicznych Odwołujący wskazał, że wykonawca, przedstawiając nieważne dokumenty
z pom
inięciem istotnych stron dokumentu (licencje), dokumenty niezgodne z przepisami
prawa lotniczego (zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego J. N.), dokumenty wprost
świadczące o niespełnieniu kluczowych wymogów z zakresu doświadczenia (dokumenty
wskazuj
ące na zarządzanie lotniskami w USA przez A. G., co nie wiąże się z wykonywaniem
czynności, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia), brak uwidocznienia biegłości w języku polskim, a także składając sprzeczne ze
sobą wyjaśnienia umyślnie (ewentualnie rażąco niedbale), a swoim zamiarem obejmował
(w
zględnie obejmować powinien) wprowadzenie Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1
ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ocenie O
dwołującego świadczy to o zamierzonym zatajeniu informacji dotyczących
niepodleganiu
wykluczeniu lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie sposób
bowiem racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego M. K. pominął przedmiotowe strony licencji
prz
ekazując kopie tych dokumentów Zamawiającemu.
Powyższe okoliczności winny skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie przepisu
art. 24 ust. 1 pkt
16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niewątpliwie zaniechanie
Z
amawiającego w tym zakresie skutkowało bezpodstawnym wyborem oferty wykonawcy
jako najkorzystniejszej.

Co do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Prawo zamówień
publicznych Odwołujący wskazał, że powyższe okoliczności faktyczne, w razie
nieuwzględnienia ich jako podstawy do wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16
ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowią podstawę do
przyjęcia, że wykonawca przedstawił informacje, które wprowadzały w błąd Zamawiającego i
które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który przedstawił
wprowadzające w błąd informacje w wyniku lekkomyślności ewentualnie niedbalstwa,
skutkowało bezpodstawnym wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej.
Art. 24
ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych posługuje się zwrotem w formie
dokonanej „wprowadził w błąd”, zatem podstawą wprowadzenia w błąd nie może być sama
próba bądź zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd, a jedynie faktyczne wywołanie
mylnego wyobrażenia o faktach dotyczących kwestii podlegania wykluczeniu wykonawcy,
spełnienia warunków udziału lub kryteriów selekcji. Ustawodawca odmiennie ukształtował
przesłankę wykluczenia w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla jej
zaistnienia wystarczające jest samo przedstawienie (w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa) informacji „wprowadzających w błąd” zamawiającego, które to informacje mogą
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. Z powyższego wynika,
że po stronie zamawiającego nie musi powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek
przedstawionych przez wykonawcę informacji, wystarczającym jest, iż takie wyobrażenie
mogło powstać. Istotna jest zatem sama treść informacji i to, jaki skutek mogły one wywołać
w świadomości zamawiającego, niezależnie od okoliczności, czy wprowadzenie w błąd
rzeczywiście nastąpiło.
W świetle przepisu art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Przepis ten koresponduje z treścią art. 89 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle zaistnienia podstaw wykluczenia
wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
zasadne było odrzucenie jego oferty.

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art.
26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
polega na zaniechaniu dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy wykonawca P.P.H.U. MK M.
K. faktycznie dysponuje dwiema osobami
spełniającymi warunki udziału w postępowaniu w
zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1
ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy z
oświadczeń i wyjaśnień oraz dokumentów przez niego złożonych wprost wynikał brak
potwierdzenia spełniania tych warunków. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie
doprowadziły do wyjaśnienia rozbieżnych treści oświadczeń, lecz stały się podstawą
wprowadzenia do
dokumentacji postępowania nowych treści, uprzednio w niej niezawartych.
W ocenie Odwołującego Zamawiający bezpodstawnie zaniechał wezwania wykonawcy do
ostatecznego wyjaśnienia konkretnych okoliczności wynikających z: nieważnych
doku
mentów (dotyczy obu licencji lotniczych), dokumentów niezgodnych z przepisami prawa

lotniczego (zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego), dokumentów wprost
świadczących o niespełnieniu kluczowych wymogów z doświadczenia (dokumenty
wskazujące na zarządzanie lotniskami w USA, co nie pokrywa się ze szczegółowymi
czynnościami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, brak uwidocznienia
w licencji A. G.
biegłości w języku polskim, brak uwidocznienia w licencji J. N. biegłości w
języku angielskim, brak doświadczenia J. N. w zakresie szczegółowych czynności opisanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozbieżności w zakresie pełnionych funkcji i
zakresu obowiązków (funkcje pełnione w Wojsku Polskim, czas trwania tej służby, wymiar
czasu wykonywania funkcji istotnych dla postępowania w ramach każdej z form
wykonywania działalności przez J. N. oraz A. G.), czym pozbawił się możliwości
prawidłowego przeprowadzenia badania i oceny ofert. Skutkiem tego zaniedbania był brak
wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
oraz bezpodstawny wybór jego oferty jako
najkorzystniejszej.
W ocenie O
dwołującego powyższe zarzuty mają istotne znaczenia dla oceny pod kątem
spełnienia warunków postępowania oraz zdolności do realizacji przedmiotu umowy.
W świetle braku doświadczenia wykonawcy Zamawiający winien z należytą starannością
zweryfikować prawdziwość składanych przez niego oświadczeń w dokumentacji ofertowej,
uwzględniając m. in. podnoszone przez Odwołującego okoliczności (wątpliwości co do
posiadania wykwalifikowanych zasobów własnych; brak spełnienia warunków uczestnictwa
w przetargu przez brak zasobów osobowych z wymaganym doświadczeniem).

II Stanowisko Zamawiającego
W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie zwrotu
kosztów postępowania odwoławczego.
Zamawiający wskazał, że oferty w postępowaniu złożyło trzech wykonawców: Odwołujący,
P. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.P. „TYTAN” P. M. oraz M. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MK M. K. .
Po złożeniu ofert do Zamawiającego wpłynęło pierwsze pismo Odwołującego, w którym
podniesiono, że osoby wskazane przez wykonawców winny posiadać licencje
potwierdzające aktualne uprawnienia lotnicze, aktualne badania lekarskie, dokumenty
potwierdzające znajomość języka angielskiego wraz z poziomem znajomości, świadectwa
radiotelegrafisty, dokumenty wskazujące na stanowisko, zakres obowiązków, wymiar czasu
pracy w zakresie postulowanego doświadczenia. W piśmie tym wskazano także, że J. N. i A.
G.
nie posiadają określonych w ofertach okresów doświadczenia wynikającego z
zatrudnienia
na
stanowiskach
obejmujących
łącznie
obsługę
nawigacyjną
i kontrolę prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych. Wskazano
także, że J. N. nie jest osobą znaną (rozpoznawaną) w środowisku lotniczym,

a A. G.
, według wiedzy Odwołującego posiada doświadczenie w zakresie mechanika
samolotowego.
W konsekwencji Zamawiający 16 stycznia 2020 r. wezwał w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. o udzielenie wyjaśnień w
zakresie przedstawionych domniemanych zarzutów wobec wskazanych zasobów
i ewent
ualnego przedstawienia dowodów, które potwierdzają, że osoby wskazane
w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą posiadają kwalifikacje i doświadczenie, o których
mowa w rozdziale V pkt 1.B) a)-
d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodatkowo posia
dają doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych w liczbie lat wskazanych w wyżej
wymienionym oświadczeniu dla tych osób.
W odpowiedzi, 21 stycznia 2020 r., wykonawca przesłał skany dokumentów dotyczących:
1) J. N.
: informacje o kwalifikacjach (podsumowanie zawodowe, umiejętności
specjalistyczne, doświadczenie, zatrudnienie, stanowisko, obowiązki, kopię licencji,
świadectwo pracy wraz z zaświadczeniem, oświadczenie odnośnie własnej działalności,
2) A. G.
: „Certificate of Completion”, list potwierdzający (w języku angielskim) 12-letnie
doświadczenie w zarządzaniu lotniskiem, dokument dotyczący ukończenia studiów (The
University of Arizona), kopię świadectwa operatora radiotelefonisty, dokument
zaświadczający zatrudnienie w charakterze menedżera lotniska, dokument zawierający opis
kwalifikacji zawodowych wraz ze skanami dokumentów. Z korespondencji tej wynikało, iż
obie osoby posiadają znajomość języka angielskiego oraz uprawnienia radiotelegrafisty.
Na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 16 stycznia 2015 r. w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych, § 6 pkt 1 „Świadectwa operatora urządzeń
radiowych wydaje się na czas nieokreślony”.
Z uwagi na dalsze wątpliwości co do okresu doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej
i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych tych osób
Zamawiający ponownie wezwał wykonawcę do złożenia „kompletnych i wyczerpujących
wyjaśnień z ewentualnymi dowodami, z których wynikać będzie jednoznacznie okres
odpowiednio 30-letniego i 12-
letniego doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli
prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych dla wskazanych osób”.
Wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
złożył 24 stycznia 2020 r. pismo wyjaśniające
i ponownie skany tych samych dokumentów, uzupełnionych o opracowanie Instrukcji
Operacyjnej lotniska „Szczytno-Szymany”.
Z uwagi na brak jednoznacznych wyjaśnień dotyczących okresu doświadczenia posiadanego
przez J. N.
Zamawiający 18 lutego 2020 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonych
wyjaśnień o jednoznaczne wskazanie okresu doświadczenia wymaganego do oceny
punktowej oferty.

W dniu 20 lutego 2020 r. wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
złożył wyjaśnienia,
w
których
potwierdził
posiadanie
przez
J.
N.
30-
letniego
doświadczenia
w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznych dla wykazanych.
26 lutego 2020 r. Zamawiający, po analizie złożonych wyjaśnień, dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty.

W punkcie 1 rozdziału V specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Warunki udziału w
postępowaniu i podstawy wykluczenia określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy: A) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz B) spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż do wykonania
zamówienia zapewnią minimum dwie osoby, które: a) posiadają min. 2-letnie doświadczenie
w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznych (przygotowywanie i realizowanie zapisów, a także aktualizowanie i uzgadnianie
z właściwymi podmiotami dokumentów wymaganych do bieżącego funkcjonowania lotniska
w tym: wszelkich procedur oraz regulaminów określających metody postępowania m.in.
w zakresie: zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji
Lotniczych, inspekcji pola r
uchu naziemnego (PRN); ruchu statków powietrznych, pojazdów
i pieszych w PRN; korzystania z płyty postojowej; eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN;
eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego; odśnieżania PRN;
bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie wykonywania prac na Lotnisku; kontroli
przeszkód lotniczych w obszarze ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu; przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt; udzielania pomocy statkom
powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu;
wykonywania lotów w otoczeniu Lotniska, w tym w porze nocnej; przechowywania,
transportu oraz dystrybucji materiałów niebezpiecznych, eksploatacji stacji paliw oraz
tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na
cele nielotnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód
Zamawiającego, przygotowywanie opinii oraz wystąpień przed Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego oraz przygotowywanie informacji NOTAM (Notice To AirMan) w sprawie
zamknięcia Lotniska dla ruchu lotniczego, bądź wprowadzenia odpowiednich ograniczeń
w jego eksploatacji, z określeniem przyczyn ich występowania i przewidywanym okresie
trwania, jak również przygotowywanie niezbędnych zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej (Alp
Polska); stałym utrzymywaniu lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom
technicznym, wynikającym z właściwych przepisów (m.in. Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 10
października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych

i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzającej – Dz, U. 2019, poz. 2152) lub określonych pracz
właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
realizacja zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wynikających z właściwych
przepisów lub określonych przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do
dokumentacji rejestracyjnej Lotniska i re
jestru lotnisk cywilnych, w szczególności zadań
opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015
r. (Dz. U. L299 z 14.1 L2015 z póżn. zm.), Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa
Cywilnego (Dz U. 2018.631 z dnia 2018.03.2
8) oraz Krajowym Programie Kontroli Jakości
(Dz U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony
zgodnie z postanowieniami KPKJ); b) posiadają wiedzę z zakresu: - ustawy Prawo lotnicze
z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 p
oz.1580), rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania
lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013,
poz. 487 z póżn. zm.); rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. 2018
poz. 2145); rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2018,
poz. 631); instrukcji operacyjnej lotniska zgodnej z art. 69 ustawy Prawo lotnicze z dnia
3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 poz.1580); Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia zgodnego
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych
służb ratowniczo- gaśniczych (Dz. U. 2013, poz. 487 z póżn. zm.); programu ochrony
lotniska prz
ed aktami bezprawnej interwencji zgodnego z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego {Oz. U. 2018, poz. 631); c) posiadają znajomość
języka angielskiego; d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia radiotelegrafisty.
W rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarty został opis kryteriów,
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryte
riów i sposobu oceny ofert, gdzie drugim kryterium obok ceny (60%) było doświadczenie
osób wskazanych do realizacji zamówienia (40%), przy czym liczba punktów uzależniona
była od liczby lat doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania
lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych – każdej z dwóch wykazanych w oświadczeniu
osób (po maksymalnie 20 pkt każda), wg schematu: doświadczenie osoby w latach – liczba
punktów przyznanych w kryterium doświadczenie w punktach: 2 lata – 0 punktów, powyżej 2
do 4 lat
– 5 punktów, powyżej 4 do 6 lat – 10 punktów, powyżej 6 do 8 lat – 15 punktów,
powyżej 8 lat – 20 punktów.

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu żaden z wykonawców nie zadawał pytań co do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunki udziału w postępowaniu nie były
przedmiotem odwołania.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Krajowa izba
Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które
miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Z przepisu tego wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie
jedynie kwalifikowanego naruszenia ustawy, tj. takiego, które wywiera lub może wywrzeć
istotny wpływ na wynik postępowania, zatem stwierdzenie braku naruszenia lub naruszenia
niekwalifikowanego musi skutkować oddaleniem odwołania. W zaistniałej sprawie nie doszło
ze strony Zamawiającego do jakiegokolwiek naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, a zarzu
ty Odwołującego są bezzasadne i nie znajdują potwierdzenia w stanie
faktycznym.
Odwołujący m.in. zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na zaniechaniu dalszego wyjaśniania
okolicz
ności, czy M. K. faktycznie dysponuje osobami spełniającymi warunki udziału w
postępowaniu w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i uprawnień określonych
w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Odwołujący uważa, iż wyjaśnienia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. nie pozwalają na
potwierdzenie, że A. G. oraz J. N. spełniają ww. wymagania.
Odwołujący twierdzi, iż wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień w następującym zakresie:
1) co do wymiaru czasu pracy, w którym J. N., pozostając w zatrudnieniu
w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego, wykonywał funkcje określone w rozdzile V pkt 1 ppkt
B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również co do wskazania
konkretnych lotnisk, 2) co do związku między pełnieniem przez J. N. funkcji dowódcy
eskadry w Wojsku Polskim a wymaganym przez Zmawiającego doświadczeniem na
lotniskach cywilnych określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, c) wymiaru czasu pracy, w którym J. N. w ramach prowadzonej
indywidualnej
działalności
gospodarczej
wykonywał
swoje
funkcje
określone
w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) co do
związku między pełnieniem przez A. G. funkcji zarządzającego prywatnym lotniskiem w Bero
Field (USA) oraz zarządzającego lotniskiem użytku publicznego Evergreen Field (USA) a
doświadczeniem na lotniskach cywilnych użytku wyłącznego lub publicznych określonych w
rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zam
awiający w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a wskazał, iż o udzielenie przedmiotowego
zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. wykażą, iż do wykonania zamówienia
zapewnią min. dwie osoby, które posiadają min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze

nawi
gacyjnej I kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych.
Zamawiający nie określił wymiaru czasu pracy i sposobu, w jaki wskazane osoby miały
zdobywać doświadczenie. Zamawiający nie poczynił w tym zakresie żadnego ograniczenia
i nie sformułował warunku, iż doświadczenie ma być zdobywane wyłącznie w ramach
stosunku pracy. Tym samym mogą być uznane wszelkie możliwe formy zdobywania
doświadczenia, tj. działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne a także stosunek pracy
(brak jest o
graniczenia co do wymiaru etatu). Nie jest więc prawdą twierdzenie
Odwołującego, iż „zamawiający nie dopuścił zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu celem
potwierdzenia okresu wymaganego doświadczenia”. Zamawiający nie wymagał również, aby
wykonawcy przedkładali nazwy lotnisk, na których wskazane przez nich osoby zdobywały
swoje doświadczenie.
Odwołujący twierdzi też, iż wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień „co do poziomu
biegłości w języku angielskim posiadanego przez J. N., z użyciem obowiązujących w
lotni
ctwie metod weryfikowania tej biegłości oraz ważności (aktualności) egzaminu”. W
rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający
określił, iż osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać znajomość
języka angielskiego, nie wskazał jednak poziomu/stopnia znajomości języka angielskiego,
tym samym wykonawcy nie byli zobligowani do przedłożenia jakichkolwiek dokumentów
potwierdzających ukończenie kursu językowego czy zdania egzaminu. Zarzut więc, iż
wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
nie wykazał, że J. N. posiada znajomość języka angielskiego
jest nietrafiony a wywody Odwołującego na ten temat pozostają w oderwaniu od wymagań
postawionych w ww. punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W warunkach
udz
iału w postępowaniu nie ma również warunku, iż osoby wykazane do realizacji
zamówienia mają wykazać się znajomością języka polskiego. Postawiony przez
Odwołującego zarzut co do nieudzielenia przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. wyjaśnień
dotyczących poziomu biegłości w języku polskim A. G. może wskazywać na nie dość
dokładne zapoznanie się Odwołującego z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W kwestii zarzutu nieudzielenia przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. żadnych wyjaśnień
dotyczących ważności uprawnień radiooperatora J. N. i A. G. Zamawiający wskazał, iż
wykonawca nie miał takiego obowiązku, ponieważ nie był o to poproszony w wezwaniu, które
do niego skierował Zamawiający.
Zamawiający podjął procedurę określoną w art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych i wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień tylko co do zarzutów, które zostały
określone w pismach Odwołującego z uwzględnieniem postawionego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia warunku, a Odwołujący nie wskazywał, iż osoby te nie

posiadają uprawnień radiotelegrafisty. Zamawiający nie powziął więc wątpliwości co do tego
faktu i nie wzywał wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
Co do zarzutów dotyczących poszczególnych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę
Zamawiający wskazał:
1) świadectwo pracy J. N. – Zamawiający nie postawił warunku zatrudnienia, a wymóg
doświadczenia. Nie jest więc prawdą, że „zamawiający nie dopuścił zatrudnienia
w wymiarze 0,5 etatu celem potwierdzenia okresu wymaganego doświadczenia”.
Zamawiający, dokonując oceny oferty, brał pod uwagę całokształt oświadczeń i dowodów
przedstawionych przez danego wykonawcę. Przedstawione więc świadectwo pracy należało
oceniać w zestawieniu z innymi dokumentami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie
Z
amawiającego.
2) Zaświadczenie Aeroklubu Polskiego z 20 stycznia 2020 r. – Odwołujący zarzucił, iż
przedłożone przez wykonawcę zaświadczenie nie może być podstawą ustalenia
doświadczenia dla potrzeb oceny ofert, gdyż nie precyzuje okresu zatrudnienia, wymiaru
etatu poświęconego tym funkcjom, podania konkretnego lotniska z określeniem jego rodzaju.
W ocenie Zamawiającego przedłożone zaświadczenie, które uzupełnia świadectwo pracy J.
N.
potwierdza lata posiadanego przez niego i wskazanego w ofercie doświadczenia.
Zamawiający nie postawił warunku, iż doświadczenie ma być zdobywane
w ramach stosunku pracy i to pełnego etatu, a także, że wykonawca zobowiązany jest do
wskazania lotnisk, na których zdobywał doświadczenie. Zarzut, iż zaświadczenie Aeroklubu
Polskie
go jest podpisane przez podmiot nieuprawniony, nie jest zasadny. Z treści
przedłożonego zaświadczenia wynika, iż wystawione zostało jako uzupełnienie świadectwa
pracy. Świadectwo pracy i samo zaświadczenie nie jest oświadczeniem woli, lecz wiedzy, nie
powo
duje też zaciągania zobowiązań ze strony Aeroklubu Polskiego, do jego podpisania nie
jest więc wymagana reprezentacja określona w KRS i statucie Aeroklubu Polskiego,
wystarczająca jest reprezentacja jednoosobowa prezesa Aeroklubu Polskiego.
Zamawiający wniósł o oddalenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z oświadczenia
z 2 marca 2020 r. podpisanego przez prezesa Aeroklubu Polskiego, gdyż Odwołujący nie
dołączył go do przekazanej Zamawiającemu kopii odwołania, Zamawiający nie ma więc
możliwości zapoznania się z jego treścią i odniesienia się do zawartych w nim treści. Poza
tym oświadczenie to zostało wystawione już po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego i po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3) Licencja pilota śmigłowcowego J. N. – zarzuty Odwołującego dotyczące tego dokumentu
nie wnoszą nic do przedmiotowej sprawy, gdyż dokument ten nie był przez Zamawiającego
brany pod uwagę przy ocenie ofert jako potwierdzający spełnienie warunku postawionego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której nie postawił warunku posiadania
uprawnień pilota śmigłowcowego zawodowego.

4) „Certificate of Completion” J. N. – Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia określił, iż osoby wskazane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia mają posiadać znajomość języka angielskiego, lecz nie wskazał poziomu ani
stopnia znajomości tego języka, a fakt posiadania znajomości języka angielskiego został
przez wykonawcę potwierdzony w wyjaśnieniach z 24 stycznia 2020 r.
5) Kserokopia pisma „Podsumowanie zawodowe, umiejętności specjalistyczne,
doświadczenie, zatrudnienie, stanowisko, obowiązki (...) – pismo to ma dla Zamawiającego
jedynie charakter informacyjny, który w jego ocenie tylko uszczegóławia wyjaśnienia złożone
przez wykonawcę, nie jest natomiast dla Zamawiającego dokumentem, który samodzielnie
może stanowić potwierdzenie spełniania przez J. N. warunków określonych w rozdziale V
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Oświadczenie J. N. z 18 stycznia 2020 r. – Zamawiający nie podziela argumentacji
Odwołującego,
jakoby
przedmiotowe
oświadczenie
potwierdzające
zdobyte
w ramach prowadzanej działalności gospodarczej doświadczenie nie czyniło zadość
wymogowi wykazania doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a)
specyfikacji ist
otnych warunków zamówienia i nie mogło być jednym z dokumentów
potwierdzających spełnienie ww. warunku.
7) Wydruk komputerowy dotyczący wiedzy i doświadczenia A. G. nie stanowił dla
Zamawiającego samodzielnej podstawy do uznania, iż wskazana przez wykonawcę osoba
spełnia warunki udziału w postępowaniu, miało charakter informacyjny, który w jego ocenie
tylko uszczegóławia wyjaśnienia złożone przez wykonawcę.
8) Kopia pisma w języku angielskim z 21 października 1997 r. nie stanowiła dla
Zamawiającego podstawy do uznania, iż wskazana przez wykonawcę osoba spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
9) Licencja załogi lotniczej A. G. nie stanowiła dla Zamawiającego podstawy do uznania, iż
wskazana przez wykonawcę osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdobytego doświadczenia. Potwierdza za to fakt znajomości przez A. G. znajomości języka
angielskiego (pkt XIII licencji).
10) Kopia dokumentu zatytułowanego „Official transport of academic record” nie stanowiła
dla Zamawiającego podstawy do uznania, iż wskazana przez wykonawcę osoba spełnia
warunki udziału w postępowaniu z uwagi na treść dokumentu sporządzoną w języku
angielskim.
Zmawiający nie zgodził się z twierdzeniem Odwołującego, iż wykonawca, składając
wyjaśnienia odnośnie A. G. w żadnym dokumencie nie wyjaśnił, że spełnia on wymagania
wynikające z zapisów rozdziału V pkt 1 ppkt B lit. A specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. w złożonych 24 stycznia 2020 r. wyjaśnieniach
potwierdził oświadczenie złażone wraz ofertą oraz fakt posiadania przez A. G. 12 lat

doświadczenia. Zatem Zamawiający uznał, iż Odwołujący nadinterpretuje postawione przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz zarzuca mu zaniechanie czynności,
które faktycznie zostały przez Zamawiającego dokonane (prowadzenie procedury
wyjaśniającej do momentu całkowitego rozwiania wątpliwości Zamawiającego).
Postępowanie wyjaśniające Zamawiający przeprowadził na skutek składanych przez
Odwołującego pism, w których podważano prawdziwość danych dotyczących osób
przedstawionych w ofertach konkurencyjnych i wskazywano na inne czynniki, które w ocenie
Odwołującego uniemożliwiały udzielenie zamówienia innemu wykonawcy.
Dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu określa rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, w odniesieniu do
wymaganej zdolności technicznej i zawodowej, określił warunek udziału w postępowaniu
odnoszący się wyłącznie do doświadczenia i kwalifikacji osób. Jedynym dokumentem,
jakiego mógł żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania tak określonego warunku
udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia wskazanego w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych jest wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takie
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (§ 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia). Zamawiający mógł zatem prowadzić
postępowanie wyjaśniające wyłącznie w zakresie określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia warunku udziału w postępowaniu.
Składane przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków oświadczenia
sporządzone zostały na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. Z uwagi na
konieczn
ość dokonania oceny ofert w oparciu o kryteria dotyczące liczby lat doświadczenia
poszczególnych osób wymagane było podanie w oświadczeniu wszystkich informacji
niezbędnych do dokonania pełnej oceny spełniania przez wykonawcę postawionego
warunku. W oświadczeniu tym wykonawcy mieli także obowiązek wskazać liczbę lat
doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego lub publicznych dla każdej z wykazanych osób. Przeprowadzone postępowanie
nie potwierdziło, że inni wykonawcy nie wykazali spełniania warunku udziału
w postępowaniu. Istotne jest także podejście Odwołującego, który w sposób
nieproporcjonalny formułuje wymagania i oczekiwania wobec ofert złożonych przez
pozostałych uczestników postępowania.
Zdaniem
Zamawiającego nie potwierdził się żaden z zarzutów Odwołującego w zakresie
zaniechania wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
. Odwołujący nie przedłożył

dowodów, które uwiarygodniłyby domniemane wprowadzanie w błąd Zamawiającego, nie
potwierdził się też zarzut dokonania wyboru oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. przy
jednoczesnym zaniechaniu dalszego wyjaśniania okoliczności w zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Dokonując oceny ofert i wybierając ofertę wykonawcy
P.P.H.U MK M. K. jako naj
korzystniejszą Zamawiający nie naruszył żadnego
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało wpływ lub mogło mieć istotny
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

III Ustalenia Izby
Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący
ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania (w szczególności treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, treść oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K., treść wezwań
do wyjaśnień i udzielonych przez tego wykonawcę wyjaśnień i załączonych dokumentów) w
zakresie postawionyc
h zarzutów nie jest sporny między Stronami. Stan faktyczny został
szczegółowo opisany powyżej, a ze względu na fakt, że nie jest on sporny, Izba uznała go za
ustalony i nie będzie powtarzała.

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron, w oparciu o stan
faktyczny ustalony na podstawie przedstawionych dokumentów oraz stanowisk Stron Izba
ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
, który nie wykazał
spełnienia przez J. N. oraz A. G. wymagań w zakresie doświadczenia, wiedzy, umiejętności i
uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust.
4 ustawy Prawo z
amówień publicznych poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U.
MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej,
2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16
ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K., kt
óry w wyniku zamierzonego
działania,
ewentualnie
rażącego
niedbalstwa,
wprowadził
Z
amawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu

w zakresie spełniania przez J. N. oraz A. G. wymagań z zakresu doświadczenia, wiedzy,
umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z
art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy
P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako najkorzystniejszej,
3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Prawo zamówień publicznych poprzez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
, który w wyniku lekkomyślności,
ewentualnie niedbalstwa,
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego o
spełnianiu przez J. N. oraz A. G. wymagań z zakresu doświadczenia, wiedzy, umiejętności i
upr
awnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c) i d) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Z
amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji naruszenie art.
89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 2
4 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez
nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego oferty jako
najkorzystniejszej,
4. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na
zaniechaniu
dalszego wyjaśnienia okoliczności, czy wykonawca P.P.H.U. MK M. K.
faktycznie dysponuje osobami
spełniającymi warunki udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia, umiejętności i uprawnień określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a), b), c)
i d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sytuacji, gdy zarówno z oferty i wyjaśnień
wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
, jak i z dokumentów przez niego załączonych wynika
poważna wątpliwość w zakresie potwierdzenia spełniania tych warunków, a w konsekwencji
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. art. 2
4 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
i bezpodstawny wybór jego
oferty jako najkorzystniejszej.

Wskazane przepisy brzmią następująco:
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.”
Art. 24 ust. 1 pkt 12,
16 i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się: (…)
12)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
16)
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, z
wane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wp
rowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.”
Art.
89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli: (…) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.”
Art. 26 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych: „Zamawiający wzywa także,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.”, przy czym art. 25 ust. 1 odnosi się do
„oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego; brak podstaw wykluczenia; wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert”.
Już z samego brzmienia przepisów wynika, że Zamawiający nie mógł naruszyć przepisów
art. 91 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem nie
odpowiadają one swoim zakresem stanowi faktycznemu i podniesionym zarzutom.
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się bowiem do obowiązku
dokonania wyboru oferty
– a dokładniej wcześniejszej oceny ofert – według kryteriów oceny
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający mógłby go więc
naruszyć, gdyby nie ustanowił kryteriów oceny ofert albo dokonał oceny w oparciu o inne
przesłanki niż wskazane wcześniej w opisie kryteriów, co w tej sytuacji nie miało miejsca.
Z kolei art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy sytuacji, w których
oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert – czyli dotyczy postępowań
etapowych, w których wpierw następuje weryfikacja spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a dopiero potem składanie ofert, np. przetarg ograniczony oraz
postępowań, w których ofertę można złożyć tylko na zaproszenie jak np. zapytanie o cenę.

W rozdziale V pkt 1
specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Warunki udziału
w postępowaniu i podstawy wykluczenia”, Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A)
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych,
B)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, tj. wykażą, iż do wykonania zamówienia zapewnią min. dwie (2) osoby, które:
a)
posiadają min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych
1
,
b)
posiadają wiedzę z zakresu:
- ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 poz.1580), ro
zporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie
przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych
(Dz. U. 2013, poz. 487 z późn. zm.),
- r
ozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145),
- r
ozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2018, poz.
631),
- instrukcji operacyjnej lotniska zgodnej z art. 69 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.
(Dz. U. 2019 poz.1580),
-
Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania
lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013,
poz. 487 z późn. zm.),
-
programu
ochrony
lotniska
przed
aktami
bezprawnej
interwencji
zgodnego
z r
ozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2018, poz.
631);
c)
posiadają znajomość języka angielskiego;
d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia radiotelegrafisty.
Przy czym w literze a) Zamawiający zawarł odnośnik nr 1 (przypis dolny), w którym wyjaśnił;
„przygotowywanie i realizowanie zapisów, a także aktualizowanie i uzgadnianie z właściwymi
pod
miotami dokumentów wymaganych do bieżącego funkcjonowania lotniska, w tym:
wszelkich procedur oraz regulaminów określających metody postępowania m.in. w zakresie:
zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych,
inspekcji
pola ruchu naziemnego (PRN); ruchu statków powietrznych, pojazdów i pieszych
w PRN; korzystania z płyty postojowej; eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN;
eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego; odśnieżania PRN;
bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie wykonywania prac na Lotnisku; kontroli

przeszkód lotniczych w obszarze ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu; przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt; udzielania pomocy statkom
powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu;
wykonywania lotów w otoczeniu Lotniska, w tym w porze nocnej; przechowywania,
transportu oraz dystrybucji materiałów niebezpiecznych, eksploatacji stacji paliw oraz
tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na
cele nielotnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód
Zamawiającego, przygotowywanie opinii oraz wystąpień przed Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego oraz przygotowywanie informacji NOTAM (Notice To AirMan) w sprawie
zamknięcia Lotniska dla ruchu lotniczego, bądź wprowadzenia odpowiednich ograniczeń
w jego eksploatacji, z określeniem przyczyn ich występowania i przewidywanym okresie
trwania, jak również przygotowywanie niezbędnych zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej
(AIP
Polska); stałym utrzymywaniu lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym
warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów (m.in. rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z d
nia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych
i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzającej – Dz. U. 2019, poz. 2152) lub określonych przez
właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
realizacja zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wynikających z właściwych
przepisów lub określonych przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do
dokumentacji rejestracyjnej Lotnis
ka i rejestru lotnisk cywilnych, w szczególności zadań
opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015
r.
(Dz. U. L299 z 14.1 L2015 z późn. zm.), Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa
Cywilnego (Dz U. 2018.631 z dnia 20
18.03.28) oraz Krajowym Programie Kontroli Jakości
(Dz.
U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony
zgodnie z postanowieniami KPKJ
”.

Na potwierdzenie powyższego wykonawcy mieli przedstawić dokumenty potwierdzające
spe
łnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego (przed
wyborem oferty), zgodnie z art. 26 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych: wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami
– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę, według wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dodatek nr 6 do specyfikacji).

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie
„doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia” z wagą 40%. Liczba punktów
dla każdej ocenianej oferty miała zostać przyznana na podstawie liczby lat doświadczenia
osób wskazanych do realizacji zamówienia, ponad wymagane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Punktacji podlegają tylko lata doświadczenia 2 pierwszych osób
wskazanych w tabeli zawartej w dodatku nr 3
– oświadczenie dotyczącego spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Każda ze wskazanych osób może otrzymać
maksymalnie po 20 pkt
, w następujący sposób: doświadczenie osoby w latach – liczba
punktów przyznanych w kryterium doświadczenie: 2 lata – 0 punktów, powyżej 2 do 4 lat – 5
punktów, powyżej 4 do 6 lat – 10 punktów, powyżej 6 do 8 lat – 15 punktów, powyżej 8 lat –
20
punktów.

Wykonawca P.P.H.U. MK M. K. wskaza
ł, że dysponuje dwiema osobami spełniającymi
wymagania Zamawiającego, z których J. N. posiada 30 lat doświadczenia, a A. G. 12 lat
doświadczenia. W kolumnie „Opis doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozdz.
V pkt 1 lit. B) S
IWZ” wykonawca zawarł treść będącą kopią warunku udziału w
postępowaniu.
W konsekwencji Zamawiający uznał, że wykonawca spełnia warunek udziału
w postępowaniu, a w kryterium doświadczenia przyznał każdej z osób maksymalną możliwą
liczbę punktów, co pozwoliło wykonawcy uzyskać pierwsze miejsce w rankingu, pomimo że
jednocześnie jego oferta nie była ofertą z najniższą ceną.

Zamawiający trzykrotnie wzywał wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. do złożenia wyjaśnień w
zakresie doświadczenia powyżej wskazanych osób: 16 i 23 stycznia oraz
18 lutego 2020 r.
Po otrzymaniu pierwszych wyjaśnień Zamawiający, w drugim wezwaniu do wyjaśnień
wskazał, że z wyjaśnień tych nie wynika jednoznacznie, że wskazane osoby posiadają
odpowiednio 30- i 12-
letnie doświadczenie „w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych” i wezwał do złożenia „kompletnych
i wyczerpujących wyjaśnień z ewentualnymi dowodami, z których wynikać będzie
jednoznacznie okres odpowiedni 30-letniego i 12-
letniego doświadczenia w obsłudze
nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych dla
wskazanych osób (na dzień złożenia oferty, tj. 8.01.2020 r.)”.
Następnie, w piśmie z 18 lutego 2020 r. zatytułowanym „Wezwanie do uzupełnienia
wyjaśnień” wskazał, że ze złożonych 21 i 24 stycznia wyjaśnień wykonawcy „nadal nie
wynika liczba 30 lat doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości
działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych dla pana J. N., wskazanego w złożonym

wraz z ofertą oświadczeniu (dodatek nr 3 do SIWZ). Ze złożonych wyjaśnień i świadectwa
pracy dotyczących zatrudnienia w Aeroklubie Polskim wynika, że pan N. posiada
doświadczenie 20 lat w pracy wykonywanej jako inspektor szkolenia lotniczego, specjalista
ds.
szkol.
lot.,
st.
spec.
ds.
zadań
specjalnych
w
dziale
Szkolenia
i Sportu. W dołączonym zaświadczeniu wskazano, że pan N., oprócz udokumentowanych w
świadectwie pracy zadań, między innymi brał udział w obsłudze nawigacyjnej i kontroli
prawidłowości
działania
lotnisk
użytku
wyłącznego
będących
w strukturach Aeroklubu Polskiego. Nie ma tu zatem jednoznacznej informacji wskazującej
na okres, w którym pan N. brał udział w wykonywaniu dodatkowo wykazanych zadań. W
dalszej części wyjaśnień wskazano 21 lat doświadczenia w wymaganym zakresie (8 lat w
Wojsku Polskim i 13 lat podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej), które
mogą
wpisywać
się
we
wskazany,
trzydziestoletni
okres
doświadczenia.”
W konse
kwencji Zamawiający wezwał wykonawcę do „uzupełnienia w jednoznaczny sposób
dotychczas złożonych wyjaśnień, poprzez wskazanie rzeczywistej liczby lat doświadczenia
w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub
publicznych dla pana J. N.
. W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania prawidłowej
oceny złożonej oferty należy uzupełnić wyjaśnienia o następującą treść: <<Oświadczam, że
Pan

posiada
…-letnie
doświadczenie
w
obsłudze
nawigacyjnej
i kontroli
prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych>>”.
Wykonawca w odpowiedzi złożył wymagane oświadczenie.
Również w protokole z posiedzenia komisji przetargowej sporządzonym przed wezwaniem
do wyjaśnień z 18 lutego 2020 r. wskazano na brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia
wymaganego doświadczenia.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy (ustawy Prawo zamówień publicznych)
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Tym samym Izba
bada prawidłowość czynności zamawiającego.
W niniejszym przypadku Izba stwierdziła, że działanie Zamawiającego nie było prawidłowe.

Izba przyznaje Zamawiającemu rację, iż nie postawił on w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia konkretnych wymogów dotyczących poziomu znajomości języka angielskiego
lub polskiego, zatem nie ma postaw, by zarzucać którejś z osób zbyt mało zaawansowaną
biegłość w tym języku. Izba nie widzi też realnych podstaw, by nie dać wiary zapewnieniom
wykonawcy P.P.H.U. MK M. K.
, że pan G. posługuje się językiem polskim.

Izba uznała również twierdzenie Zamawiającego, że Odwołujący nie wykazał związku
pomiędzy koniecznością posiadania/okazania Zamawiającemu ważnej licencji pilota
a pełnieniem funkcji dotyczącej obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk
oraz zapewnienie, że Zamawiający nie brał pod uwagę dokumentów sporządzonych
w języku angielskim i nieprzetłumaczonych na język polski.

Osobną kwestią pozostają jednak wymogi zawarte w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. a) i d)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przede wszystkim, czy wskazane osoby
pos
iadają doświadczenie w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk
użytku wyłącznego lub publicznych.
Pojęcia lotniska użytku wyłącznego i lotniska publicznego zostały wyjaśnione w art. 54 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2020 r. Praw
o lotnicze (Dz.U z 2019 r., poz. 1580 z późn. zm.),
natomiast zakres czynności wymaganych w ramach „obsługi nawigacyjnej i kontroli
prawidłowości działania lotnisk” został wyjaśniony w odnośniku nr 1 (przypisie dolnym) do
litery a) rozdziału V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obejmuje, jak
już wskazano powyżej: „przygotowywanie i realizowanie zapisów, a także aktualizowanie
i uzgadnianie z właściwymi podmiotami dokumentów wymaganych do bieżącego
funkcjonowania lotniska, w tym: wsze
lkich procedur oraz regulaminów określających metody
postępowania m.in. w zakresie: zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym
Pakiecie Informacji Lotniczych, inspekcji pola ruchu naziemnego (PRN); ruchu statków
powietrznych, pojazdów i pieszych w PRN; korzystania z płyty postojowej; eksploatacji
i utrzymania nawierzchni PRN; eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania
elektrycznego; odśnieżania PRN; bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie wykonywania
prac na Lotnisku; kontroli przeszkód lotniczych w obszarze ograniczeń wysokości zabudowy
na lotnisku i w jego otoczeniu; przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt; udzielania
pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego
pobliżu; wykonywania lotów w otoczeniu Lotniska, w tym w porze nocnej; przechowywania,
transportu oraz dystrybucji materiałów niebezpiecznych, eksploatacji stacji paliw oraz
tankowania statków powietrznych; korzystania z lotniska, w tym wykorzystywania lotniska na
cele nielo
tnicze oraz pobierania opłat lotniczych, które stanowić będą ewentualny przychód
Zamawiającego, przygotowywanie opinii oraz wystąpień przed Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego oraz przygotowywanie informacji NOTAM (Notice To AirMan) w sprawie
zamknięcia Lotniska dla ruchu lotniczego, bądź wprowadzenia odpowiednich ograniczeń
w jego eksploatacji, z określeniem przyczyn ich występowania i przewidywanym okresie
trwania, jak również przygotowywanie niezbędnych zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej
(AIP Polska);
stałym utrzymywaniu lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym
warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów (m.in. rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych
i eksploatacyjnych
w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzającej – Dz. U. 2019, poz. 2152) lub określonych przez
właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
realizacja zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wynikających z właściwych
przepisów lub określonych przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do
dokumentacji rejestracyjnej Lotniska i rejestru lotnisk cywilnych, w szczególności zadań
opisanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015
r. (Dz. U. L299 z 14.1 L2015 z późn. zm.), Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa
Cywilnego (Dz U. 2018.631 z dnia 2018.03.28) oraz Krajowym Programie Kontroli Jakości
(Dz. U. 2016, poz. 1497 z późn. zm.), w tym organizowania wewnętrznych audytów ochrony
zgodnie z postanowieniami KPKJ”.
Tym samym każda ze wskazanych osób powinna wykazać się wykonywaniem,
w deklarowanym okresie doświadczenia, wskazanych powyżej czynności – przy czym co do
zasady, o
gółem czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem lotniska, choć
oczywiście niektóre wydarzenia mogły na danym lotnisku nigdy nie zaistnieć, jak np.
konieczność
udzielania
pomocy
statkom
powietrznym,
które
znalazły
się
w niebezpieczeństwie. Izba zgadza się ze stwierdzeniem, że Zamawiający nie określił
wymiaru czasu pracy i sposobu, w jaki wskazane osoby miały zdobywać doświadczenie, tj.
w szczególności umowy o pracę, zatem możliwe są wszelkie formy zatrudnienia (np. umowa
zlecenia) czy świadczenia usługi w ramach działalności gospodarczej albo zatrudnienie
w wymiarze ½ etatu. Istotny jest bowiem zakres czynności powierzonych danej osobie
i przez nią wykonywanych czynności oraz odpowiedzialności danej osoby, który pozwala jej
uzyskać daną wiedzę i umiejętności składające się na „doświadczenie”. Jednak nie mogły
być to czynności jednorazowe czy okazjonalne, które nie prowadzą do osiągnięcia stanu,
który można nazwać doświadczeniem.

Zamawiający wymagał bowiem, by dana osoba „posiadała doświadczenie w obsłudze
nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk”
Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego” (www.sjp.pwn.pl) doświadczenie to: 1. „ogół
wiadomości i umiejętności zdobytych na podstawie obserwacji i własnych przeżyć”,
2. „wydarzenie, zwłaszcza przykre, które wpłynęło na czyjeś życie”, 3. „wywoływanie lub
odtwarzanie
zjawiska w sztucznych warunkach”, 4. „w filozofii: całokształt procesu
postrzegania rzeczyw
istości lub ogół postrzeżonych faktów”, zaś „doświadczony” to „mający
doświadczenie, biegły w czymś”. W przedmiotowej sprawie adekwatna jest definicja zawarta
w punkcie 1.

Tr
ybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 (Esaprojekt)
w odpowiedzi na pytanie nr 3 wskazał, że nie dopuszcza się „by wykonawca biorący
indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na
doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym,
jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”. Odpowiedź ta dotyczy co
prawda innego zakresu powoływania się na uzyskane doświadczenie, ale wskazuje, że
Tr
ybunał przychylił się do stanowiska, zgodnie z którym doświadczenie jest kwestią
rzeczywistą i dany podmiot, aby móc powoływać się na uzyskane doświadczenie, musi je
faktycznie i realnie uzyskać.
Tym samym, każda ze wskazanych przez wykonawcę P.P.H.U. MK M. K. osób powinna, w
ramach „własnych obserwacji i przeżyć” (czynności) dokonywanych na danym stanowisku,
zdobyć ogół wiadomości i umiejętności wymaganych przez Zamawiającego od osoby
zajmującej się obsługą nawigacyjną i kontrolą prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego lub publicznych, tj. czynnościami wymienionymi w przypisie dolnym nr 1 do litery
a) z wymogu z rozdziału V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Tymczasem z opisu stanowisk zajmowanych przez pana N.
i jego uprawnień, tj. pilot,
nawigator/dowódca eskadry, inspektor szkolenia lotniczego, specjalista ds. szkolno-
-
lotniczych, starszy specjalista do zadań specjalnych w dziale szkolenia i sportu, czy też
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie „consulting – przepisy lotnicze”,
wykonywanie i zatwierdzanie dokumentacji firm lotniczych i ośrodków szkolenia lotniczego
FTO, TRTO nie wynika, by zajmował on stanowiska związane z wykonywaniem zakresu prac
skutkujących uzyskaniem wymaganego doświadczenia.
Co prawda w wyjaśnieniach wykonawcy pojawiła się również informacja w zakresie „obsługa
nawigacji i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego będącego
w strukturach Aeroklubu Polskiego”, ale bez wskazania zajmowania stanowiska z tym
związanego, konkretnych dat czy zakresu czynności. W oświadczeniu z 20 stycznia 2020 r.
zatytułowanym „Zaświadczenie” prezes Aeroklubu Polskiego stwierdza co prawda, że pan N.
„brał udział w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku
wyłącznego będących w strukturach Aeroklubu Polskiego”, ale wymogiem Zamawiającego
nie było „branie udziału”, lecz posiadanie konkretnego doświadczenia w tej obsłudze i
kontroli, wskazanego w ww. przypisie dolnym. Należy też zauważyć, że
w oświadczeniu z 2 marca 2020 r. prezes Aeroklubu Polskiego stwierdził, że czynności te
„stanowiły marginalny udział w czasie jego pracy i nie były wykonywane samodzielnie”, „były
wykonywane incydentalnie”. Sam zaś J. N. w oświadczeniu z 18 stycznia 2020 r. wymienił
tylko dość wąski zakres wykonywanych przez siebie czynności w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w porównaniu ze wskazanym przez Zamawiającego.

Powyższe jest nieadekwatne do oświadczenia wykonawcy z 20 lutego 2020 r., iż pan N.
„posiada minimum 30 lat udokumentowanego doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i
kontroli prawidłowości działania lotnisk użytku wyłącznego lub publicznych” oraz „dodatkowo
15 lat doświadczenia w obsłudze nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk
użytku
wyłącznego
lub
publicznych
w
niepełnym
wymiarze
godzin”,
tj.
1969-
1984 służba wojskowa (15 lat), 1985-2005 Aeroklub Polski (20 lat) i 2002-2015 własna
działalność (10 lat). Budzi to przede wszystkim wątpliwości, co wykonawca w ogóle ujmuje
pod pojęciem „obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk”.

Co zaś do doświadczenia A. G., to należy wskazać, że Zamawiający w ww. przypisie do
wymogu z lit. a) rozdziału V pkt 1 ppkt B specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wielokrotnie odnosił się do wymogów prawa lokalnego: przygotowywanie opinii oraz
wystąpień przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przygotowywanie niezbędnych
zmian w Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP Polska), utrzymywanie lotniska i jego elementów w
stanie odpowiadającym warunkom technicznym wynikającym z właściwych przepisów (m.in.
rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
10
października
2019
r.
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku
wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej), zadań opisanych
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.,
Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Krajowym Programie Kontroli Jakości
itd. Niezależnie więc nawet od kwestionowanego zakresu czynności związanych
z „zarządzaniem” lotniskami w USA – który również nie został jasno wyjaśniony
i skonfrontowany z zakresem wymogu
– z samego założenia terytorialnego obowiązywania
przepisów ww. zakres nie może dotyczyć doświadczenia nabytego w USA.

Zamawiający w trakcie postępowania przetargowego co prawda poprosił wykonawcę
o wyjaśnienia, jednak nie przeprowadził ich skutecznie i racjonalnie. Jak sam wskazał
w dokumentach, wyjaśnienia wykonawcy budziły jego wątpliwości – co jest zrozumiałe – lecz
rozwiązanie, które zastosował w ostatnim wezwaniu nie może być zaakceptowane jako
adekwatna metoda. Zamawiający powinien był bowiem, zamiast oświadczenia wykonawcy,
które niczego do jego wiedzy nie wnosi, poprosić wykonawcę o konkretne informacje
związane z doświadczeniem posiadanym przez wskazane w ofercie osoby w wymaganym
zakresie obsługi nawigacyjnej i kontroli prawidłowości działania lotnisk ze wskazaniem, jakie
konkretne czynności spośród wymienionych w rozdziale V punkt 1. litera B podpunkt a)
przypis dolny numer 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w jakim okresie były
wykonywane przez wskazane osoby, ewentualnie w jakiej liczbie
. Nie było też przeszkód, by
Zamawiający wymagał podania nazw lotnisk czy pracodawców/odbiorców usług, w celu

weryfikacji danych.
Skoro Zamawiający już postanowił przeprowadzić procedurę wyjaśnień,
powinien ją przeprowadzić skutecznie, aby uzyskać informacje pozwalające mu na
dokonanie oceny kwestionowanego doświadczenia.
Owszem, Zama
wiający opiera się na oświadczeniach i dokumentach wymaganych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przedstawionych przez wykonawcę
w ofercie, na wezwanie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy
w wyjaśnieniach, ale nie dotyczy to sytuacji podejrzenia złożenia nieprawdziwych informacji.
Nie ma bowiem większego sensu, by Zamawiający, mając wątpliwości co do informacji
podanych wcześniej przez wykonawcę, rozstrzygał je wyłącznie na podstawie powtórnego
oświadczenia wykonawcy – które de facto wcześniej już zakwestionował, skoro powziął
wątpliwości co do jego prawdziwości. Zamawiający musi więc to złożone oświadczenie lub
dokumenty sprawdzić, potrzebuje więc konkretnych informacji, które jak najbardziej ma
prawo zweryfikować. Dlatego w ramach wyjaśnień może (a nawet powinien) zażądać
dodatkowych informacji czy dowodów, które pozwolą mu dokonać oceny, czy
kwestionowane informacje są prawdziwe, czy też nie. Może w tym celu zwrócić się też
o informacje do podmiotów trzecich.
Nie są to dokumenty obowiązkowe, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych i ich nieprzedstawienie nie powoduje skutków wskazanych w art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, ale służy ocenie oferty tak samo jak dokumenty
przedsta
wiane w ramach wyjaśnień z art. 87 ust. 1 czy art. 90 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Znajduje to odzwierciedlenie nawet w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.)
: § 2 ust. 6: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
p
odmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
”, § 7 ust. 4. „W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotycz
ących tego dokumentu.”, § 8 ust. 2: „W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.”

Ze względu jednak na to, że Zamawiający nie przeprowadził prawidłowo i konsekwentnie
wyjaśnień, a w wezwaniu z 18 lutego 2020 r. – nie zadał konkretnych pytań i nie zażądał
konkretnych informacji odnoszących się do zakresu czynności z ww. przypisu dolnego,
a finalnie zażądał jedynie oświadczenia wykonawcy i to w ograniczonym zakresie, Izba nie
może wyciągnąć negatywnych skutków dla wykonawcy P.P.H.U. MK M. K. i uznać, że złożył
on nieprawdziwe informacje,
czy też nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Należy jednak zwrócić Zamawiającemu uwagę, że gdy będzie ponownie dokonywał badania
oferty, a nie potwierdzi się całe 30- i 12-letnie doświadczenie spornych osób w wymaganym
zakresie, to wykonawca
– aby uznać, że złożone przez niego informacje nie miały wpływu na
decyzje Zamawiającego – powinien wykazać dla każdej z tych osób nie 2-letnie
doświadczenie wymagane w warunku udziału w postępowaniu, lecz co najmniej 8-letnie, bo
takie pozwala uzys
kać 20 punktów w kryterium oceny ofert, które uzyskał wskazując na 30
i 12 lat doświadczenia.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, iż w ogóle nie prowadził wyjaśnień
w zakresie
uprawnień radiotelegrafisty wymaganych w rozdziale V pkt 1 ppkt B lit. d)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ustosunkował się do wątpliwości
podniesionych przez Odwołującego, który wskazał m.in. na zmianę przepisów. Zatem
Zamawiający, skoro będzie wzywał wykonawcę do wyjaśnień, dla porządku powinien
wyjaśnić także tę kwestię.

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
1
, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),
uwz
ględniając poniesione przez Odwołującego koszty wpisu w wysokości 7.500 złotych
i koszty wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600 złotych.


Przewodniczący: ……………………..…





Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie