eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 399/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 399/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 9 marca 2020 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r.
przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Zakład
Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), z siedzibą w Krakowie
oraz BC
ODERS S.A. (Partner Konsorcjum), z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A., z siedzibą Konstancinie - Jeziorna,

przy udziale wykona
wców: Matic S.A., z siedzibą w Warszawie, Compuex Sp. z o.o., sp.
k.
, z siedzibą w Warszawie, Comtegra S.A., z siedziba w Warszawie, Intertrading
Systems Technology Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Apex.IT Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie,

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia konsorcjum: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.


(Lider Konsorcjum)
z siedzibą w Krakowie oraz BCODERS S.A. (Partner
Konsorcjum), z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 złotych (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
……………………………

……………………………
Sygn. akt: KIO 399/20

U z a s a d n i e n i e


W dniu 24 lute
go 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
konsorcjum wykonawców w składzie: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
(Lider Konsorcjum) Kraków oraz BCODERS S.A. (Partner Konsorcjum) Warszawa (dalej
Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego wskutek uznania, że ten nie odpowiedział na wezwanie
Zamawiającego dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny; (ii) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Matic S.A.
z powodu niezgodności treści
oferty z treścią SIWZ; (iii) ewentualnie naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie wezwania wykonawcy Matic do uzupełnienia wyników testów dla konfiguracji
wskazanej w Części II SIWZ dla danego rodzaju serwera wykonanych na oferowanym
modelu serwera; (iv) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust 1 ustawy Pzp poprzez
wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej.

W oparciu o przedstaw
ione wyżej zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą
wpływ na wynik postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego
uznając, że wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień ceny z dnia 13.01. br nie zostało
przekazane skutecz
nie, przy wezwaniu Odwołującego do wyjaśnień ceny w sposób
umożliwiający przedstawienie wyjaśnień wraz z koniecznymi dowodami, odrzucenie oferty
wykonawcy Matic S.A. z p
ostępowania z powodu niezgodności treści oferty z SIWZ w
zakresie zaoferowanego asortymentu, ewentualnie nakazanie wezwania do uzupełnienia
wyników testów, powtórzenie czynności oceny ofert w postępowaniu, co spowoduje wybór
oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W dniu 9 marca 2020 r. do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.


Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie