eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 249/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-02-18
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 249/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk, Andrzej Niwicki, Irmina Wiktoria Pawlik Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron dnia 18 lutego 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2020 r. przez
wykonawcę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w
Warszawie

przy udziale wykonawcy
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego i
przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul.
Okólna10, 42-400 Zawiercie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie
zamawiającego


postanawia:


1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

……………………………..

...……………………………Sygn. akt: KIO 249/20

Uzasadnienie

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie prowadzi w trybie przetargu
niegraniczonego postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację
robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj" dla zadania pn. LOT A - Prace na linii
kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach
projektu POIiŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory -
Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo" (nr referencyjny:
9090/IRZR2/14477/03900/19/P; dalej jako „Postępowanie"). Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 126-309325
w dniu 3 lipca 2019 roku.

Odwołujący: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, Warszawa, zaskarżył w odwołaniu czynności i
zaniechania Zama
wiającego z 28 stycznia 2020 r. polegające na:
1.
wyborze, jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu („Intercor") oraz zaniechaniu
wykluczenia wykonawcy Intercor z Postępowania z uwagi na przedstawienie informacji
dotyczących spełnia warunków udziału w postępowaniu, a wprowadzających Zamawiającego
w błąd i mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w Postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz niewykazanie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
oraz, ewentualnie, zaniechaniu wezwania wykonawcy Intercor do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, oraz
2.
nieudostępnieniu Wykonawcy zobowiązania do udostępnienia zasobów spółki Idom
Consulting, Engineering & Architecture SAU oraz Wykazu personelu w zakresie
doświadczenia Głównego projektanta przedłożonego przez Intercor w Postępowaniu w
zakresie zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zaskarżonej powyżej czynności Zamawiającego zarzucił naruszenie:
1)
art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 PZP oraz w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK") poprzez niezasadne przyjęcie, że informacje
zastrzeżone przez wykonawcę Intercor, tj. część Wykazu personelu oraz zobowiązania
podmiotu udostępniającego potencjał - spółki Idom Consulting, Engineering & Architecture
SAU, w której wskazano osobę skierowaną do realizacji zamówienia na stanowisko
Głównego projektanta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zostały skutecznie zastrzeżone
jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Intercor, a w konsekwencji zaniechanie udostępnienia

wskazanych dokumentów Odwołującemu, podczas gdy Intercor nie wykazał, że ww.
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. (i) posiadają wartość gospodarczą, (ii) nie
są powszechnie znane oraz (iii) Odwołujący podjął działania w celu utrzymania ich w
poufności.
2)
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP przez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy Intercor z Postępowania, podczas gdy Intercor przedstawiło informację
wprowadzające Zamawiającego w błąd w zakresie spełniania warunków udziału dot.
wymaganego doświadczenia z pkt 8.6.2. poz. 6 IDW przez osobę skierowaną do realizacji
zamówienia na stanowisko głównego projektanta (p. E. R. I.), podczas gdy doświadczenie
wskazane dla ww. osoby nie spełnia wymogów Zamawiającego, tj. w ramach inwestycji pn.:
Korytarz północno-północno zachodni. Odcinek Venta de Banos - Palencia - Leon
(„Inwestycja Hiszpania"), ponieważ (1) osoba ta nie wykonała projektu budowlanego i
projektu wykonawczego dla branży srk oraz (2) nie wykonała dokumentacji projektowej dla
wszystkich odcinków na szlakach Palencia - Villada, Villada - Leon, a ponadto (3)
zaprojektowana w ramach Inwestycji Hiszpania stacja Vi
llada nie posiada 3 (trzech) krawędzi
peronowych, co było wymogiem Zamawiającego, zaś w ramach inwestycji pn. Opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy infrastruktury kolejowej dla
projektu integralnej modernizacji infrastruktury kolejowej, odcinek Santiago - Rancagua
(Chile) („Inwestycja Chile") nie została wykonana budowa lub przebudowa łącznie co
najmniej dwóch szlaków o długości co najmniej 10 (dziesięć) km każdy na zelektryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej, a wykonawc
a Intercor nie wykazał spełniania warunku udziału w
Postępowaniu opisanego w pkt 8.6.2. poz. 6 IDW;
3)
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 12 PZP przez zaniechanie
wykluczenia Intercor z Postępowania, podczas gdy Intercor przedstawił informacje
wprowadzające Zamawiającego w błąd w zakresie roboty budowlanej wskazanej w pozycji 1
wykazu robót tego wykonawcy, tj. informację, że Intercor faktycznie nabył i może posługiwać
się doświadczeniem przy realizacji inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych na linii kolejowej E- 30/C-
E 30 Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku
Tarnów - Dębica w km 80,200 - 111,500 w ramach Projektu POliŚ 5.1-7„Modernizacja linii
kolejowej E-30/C-
E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - FAZA II, Przetarg 2.1. na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału wskazanych w pkt 8.6.1. lit. a-f IDW, podczas
gdy Intercor rzeczywiście i faktycznie nie zrealizował robót, które odpowiadałyby warunkom
udziału wskazanym w punkcie 8.6.1. lit. a-f IDW, a zatem wykonawca ten nie jest uprawniony
aby powoływać się na to doświadczenie, a wykonawca Intercor nie wykazał spełniania
warunku udziału w Postępowaniu opisanego w pkt 8.6.1. lit. a-f IDW;
ew. w przypadku niepotwierdzenia się zarzutu nr 3 wskazanego powyżej, zarzuca
naruszenie:

4)
art. 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP przez zaniechanie wezwania
Intercor do przedstawienia uzupełnień w zakresie spełniania warunków udziału w
Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. a-f IDW, podczas gdy Intercor nie wykazał, aby w
ramach roboty budowlanej wskazanej w pozycji 1 Wykazu robót, która była realizowana w
ramach konsorcjum, Intercor faktyczne nabył doświadczenie przy realizacji tej inwestycji
uprawniające tę spółkę do powoływania się na to doświadczenie w celu wykazania
spełniania warunków udziału w Postępowaniu z pkt 8.6.1. a-f IDW.
W związku z postawionymi zarzutami, wniósł o:
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
nakazanie
wykluczenia
Intercor
z
Postępowania,
ewentualnie,
w
przypadku
nieuwzględnienia
zarzutów
dotyczących
wykluczenia
wykonawcy
Intercor
z
Postępowowania, nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert
złożonych w Postępowaniu oraz wezwania Intercor do uzupełnień i wyjaśnień w zakresie
wykazania spełniania warunków udziału wskazanych w punkcie 8.6.1. a-f) IDW tj.
uzupełnienia wykazu robót budowlanych przedstawionego przez Intercor.

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca Intercor oraz
wykonawca
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie po stronie odwołującego .

Odwołujący dnia 17 lutego 2020 r. złożył oświadczenie, że w związku z czynnością PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. polegającą na unieważnieniu czynności
wyboru jako najko
rzystniejszej oferty Przedsiębiorstwo Usług Techniczncyh INTERCOR oraz
oświadczeniem pełnomocnika Zamawiającego z dnia 17 lutego 2020 r., zgodnie z którym
Zamawiający przystąpi do ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem kwestii
podniesionych w zar
zutach obu odwołań:
1) na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) cofa w całości
odwołanie z dnia 7 lutego 2020 r. (sprawa o sygn. KIO 249/20);
2) wnosi
o umorzenie postępowania odwoławczego oraz wydanie postanowienia na
posiedzeniu bez udziału stron;
3) na podstawie art. 187 ust. 8 PZP, w związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem
rozprawy, wnosi
o zwrot na rachunek bankowy Odwołującego kwoty stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu od odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wobec cofnięcia odwołania, postępowanie
odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym
z
udziałem stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie
drugie ustawy pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.
poz. 972), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.Przewodniczący: ………………………

………………………

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie