eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 246/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-02-18
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 246/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk, Andrzej Niwicki, Irmina Wiktoria Pawlik Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udzoałem udziału stron dnia 18 lutego 2020 r. w
Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego
2020 r. przez wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
przy udziale wykonawcy
PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego i
przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z
siedzibą w Zawierciu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego


postanawia:


1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
PORR S.A. z siedzibą w Warszawie
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

……………………………..

...……………………………Sygn. akt: KIO 246/20

Uzasadnienie

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie prowadzi w trybie przetargu
niegraniczonego postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację
robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj" dla zadania pn. LOT A - Prace na linii
kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach
projektu POIiŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na ode. Chorzów Batory -
Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo" (nr referencyjny:
9090/IRZR2/14477/03900/19/P; dalej jako „Postępowanie"). Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 126-309325
w dniu 3 lipca 2019 roku.

Odwołujący: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec czynności
oraz zaniechania czynności dokonanych przez Zamawiającego - niezgodnych z przepisami
ustawy Pzp -
polegających na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (dalej
„Intercor").
Zarzucił Zamawiającemu, iż prowadząc Postępowanie naruszył następujące przepisy:
1.
art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
Intercor z Postępowania, pomimo, iż rzeczony wykonawca w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstaw
ił informacje wprowadzającego Zamawiającego w błąd w odniesieniu
do posiadanego przez siebie doświadczenia dotyczącego inwestycji pn. „Zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E-30/C-E 30 Kraków-Medyka- granica
państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200-111,500 w ramach Projektu POIiŚ 5.1-7
„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"- FAZA II;
Przetarg 2.1", przedstawionej w ramach pozycji 1 wykazu robót budowlanych (dalej również
jako „Inwestycja Tarnów- Dębica"), podczas gdy z uwagi na zakres zadań wykonywanych
przez Intercor na przedmiotowej inwestycji nie może on legitymować się doświadczeniem
niezbędnym dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
IDW, w szczególności w ramach pkt 8.6.1 a), c) oraz d) Instrukcji dla Wykonawców ( „IDW");
ewentualnie -
w przypadku nieuwzględnienia zarzutów z pkt 1:
2.
art. 26 ust. 3 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp przez z
aniechanie wezwania Intercor do złożenia uzupełnień i/lub
wyjaśnień w zakresie warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. a, c, d

IDW, podczas gdy Intercor nie wykazał, że w ramach realizacji Inwestycji Tarnów - Dębica,
realizowanej w ra
mach konsorcjum, nabył wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykazania
spełniania ww. warunków udziału w Postępowaniu i nie mógł legitymować się tym
doświadczeniem w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu.
W związku z powyższym wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności wyboru oferty Intercor i powtórzenia czynności badania i oceny
ofert, w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania, w ramach której nastąpi:
-
wykluczenie Intercor z uwagi na fakt posłużenia się przez tego Wykonawcę informacjami
wprowadzającymi Zamawiającego w błąd w zakresie posiadanego doświadczenia,
ewentualnie:
-
wezwanie Intercor do złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w zakresie wykazania spełniania
warunków udziału w Postępowaniu określonych w pkt 8.6.1. lit. a), c), d) IDW.

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca Intercor, a po
stronie odwołującego wykonawca PORR S.A. .

Odwołujący dnia 17 lutego 2020 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wobec cofnięcia odwołania, postępowanie
odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie
drugie ustawy pzp.

O k
osztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.
poz. 972), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.


Przewodniczący: ………………………

………………………

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie