eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2168/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-14
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2168/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r., w Warszawie,
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 października 2019 r. przez
wykonawcę K.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EUTRA K.R., ul.
Kasjopei 71; 01-934 Warszawa,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874
Warszawa,

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A.J.-B. i
P.K.
, działających jako wspólnicy spółki cywilnej EWIMAP s.c. A.J.-B., P.K. z siedzibą
w Warszawie
, ul. Żołnierzy Wyklętych 15/10; 01-493 Warszawa,
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 2, 3 i 4, odrzucenie oferty
wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A.J.-B. i P.K., działających jako
wspólnicy spółki cywilnej EWIMAP s.c. A.J.-B. i P.K. z siedzibą w Warszawie, ul.
Żołnierzy Wyklętych 15/10; 01-493 Warszawa w zadaniach 2, 3 i 4, ponowną ocenę
ofert w zadaniach 2, 3 i 4.


2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874 Warszawa
i:

2.1. za
licza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez K.R.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EUTRA K.R., ul. Kasjopei
71; 01-934 Warszawa,

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874 Warszawa
na rzecz K.R.
prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą EUTRA K.R., ul. Kasjopei 71; 01-934
Warszawa

kwotę 18 617 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset
siedemnaście złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu: wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz opłaty
skarbowej od pełnomocnictwa.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………


sygn. akt: KIO 2168/19
Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
p
rowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie,
ul. Mińska 25, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest „Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020,
bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych administrowanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z podziałem na
4 zadania
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu
31 lipca 2019 roku, pod numerem 2019/S 146-359865.
Dnia
18 października 2019 roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia
28 października 2019 roku wykonawca K.R. prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą EUTRA K.R. (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej od zaniechania przez zamawiającego czynności w zakresie zadań 2, 3 i 4,
polegającego na nieodrzuceniu oferty wykonawcy A.J.-B. i P.K., działających jako wspólnicy
spółki cywilnej EWIMAP s.c. A.J.-B. i P.K. z siedzibą w Warszawie, (dalej EWIMAP), jako nie
odpowiadającej treści s.i.w.z., co jest niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zaniechanie to skutkowało oceną tej oferty, jako najkorzystniejszej i wyborem jako
wykonawcy firmy EWIMAP.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i odrzucenie oferty firmy EWIMAP,
unieważnienie czynności wyboru EWIMAP, jako wykonawcy zamówienia w zakresie zadań
2, 3 i 4 oraz ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie z
adań 2, 3 i 4.
Ponadto odwołujący wniósł o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego w postaci
uiszczonego wpisu od odwołania i kosztów zastępstwa w postępowaniu przez radcę
prawnego w
edług norm prawem przepisanych, oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie
następujących dowodów: ogłoszenie o przetargu, s.i.w.z., oferta EWIMAP z próbkami filmów,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
na okoliczność, że przedstawiona oferta
EWIMAP, której zamawiający przyznał największą liczbę punktów w zadaniach 2, 3 i 4, nie
odpowiada treści s.i.w.z.
Odwołujący wskazał, że ze wszystkich zapisów (IDW, OPZ i „Wytycznych GPR 2020”)
wynika, że wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące próbki prezentujące
ruch pojazdów:
a)
w nocy ze sztucznym oświetleniem w przekroju jednojezdniowym,
b)
w nocy bez sztucznego oświetlenia w przekroju jednojezdniowym,

c)
włączenie lub wyłączenie oświetlenia w przekroju jednojezdniowym (okres
przejściowy - wieczorem lub rano).
Zdaniem odwołującego, jeżeli wykonawca zamierza wykonywać pomiary na drogach
dwujezdniowych za pomocą jednej kamery powinien przedstawić powyższe trzy rodzaje
nagrań również dla przekroju dwujezdniowego, co nie zwalnia z obowiązku przedstawienia
nagrań dla przekroju jednojezdniowego. Te są w każdym przypadku obowiązkowe. Nie jest
to jedynie wymóg formalny, lecz ma uzasadnienie merytoryczne. Rozpoznawanie kategorii
pojazdów „od tyłu” jest trudniejsze przy torze ruchu znajdującym się bliżej kamery (jak w
przypadku jednej jezdni) niż przy torze ruchu znajdującym się dalej kamery (jak przy dwóch
jezdniach), co wynika z powiązania odległości od pojazdu z kątem, pod jakim jest widoczny.
Odwołujący wskazał, że wybrany wykonawca w „Oświadczeniu o spełnieniu wymagań
przez urządzenia wideorejestracji i nagrania zgłoszone w Ofercie” zadeklarował, że będzie
prowadził na drogach dwujezdniowych pomiar z wykorzystaniem jednej kamery przy
zachowaniu pełnej widoczności i czytelności wszystkich pasów ruchu pozwalającej na
zarejestrowanie wszystkich pojazdów w przekroju pomiarowym i ich jednoznaczne
zakwalifikowanie do jednej z kategorii. Powinien zatem załączyć wyżej wymienione trzy
rodzaje próbek zarówno dla przekroju jednojezdniowego jak i dwujezdniowego.
Odwołujący podniósł, iż EWIMAP s.c., przedstawił w ofercie sześć następujących próbek
nagrań:
próbka nr 1 o nazwie „ Próbka 1_opady_deszczu_dzień" - przedstawiającą warunki
dzienne z opadem deszczu w przekroju jednojezdniowym;
próbka nr 2 o nazwie „Próbka2_opady_deszczu_noc" - przedstawiającą warunki nocne
z opadem deszczu w przekroju jednojezdniowym;
próbka nr 3 o nazwie „Próbka3_opady_śniegu” - przedstawiającą warunki nocne
z opadem śniegu w przekroju dwujezdniowym;
próbka nr 4 o nazwie „Próbka4_przejście_dzień_noc” - przedstawiającą warunki nocne
(przed zmierzchem) w przekroju jednojezdniowym;
próbka nr 5 o nazwie „Próbka5_noc” - przedstawiającą warunki nocne z włączonym
oświetleniem drogowym w przekroju dwujezdniowym;
próbka nr 6 o nazwie „Próbka6_uruchomienie oświetlenia drogi” - przedstawiającą
moment włączenia latarń w przekroju dwujezdniowym.
Zdaniem odwołującego, żadna z wymienionych próbek nie zawiera nagrania w nocy bez
sztucznego oświetlenia, ani dla przekroju jednojezdniowego, ani dla dwujezdniowego. Do tej
kategorii z pewnością nie można zaliczyć nagrań w okresie zachodu słońca. W okresie
bowiem co najmniej godziny po zachodzie i co najmniej g
odziny przed wschodem słońca
panują warunki przejściowe (półmrok), co nie wystarcza do stwierdzenia, że wykonawca
zapewni pełną widoczność, czytelność i rozpoznawalność kategorii wszystkich pojazdów

w całkowitej ciemności, czyli w nocy bez sztucznego oświetlenia. Oczywiste jest,
że w świetle celu, jakiemu ma służyć zastosowanie rejestracji wideo w Generalnym
Pomiarze Ruchu, pojęcie „noc bez sztucznego oświetlenia” oznacza warunki całkowitej
ciemności, a więc najgorsze warunki oświetleniowe, mogące wystąpić w punkcie
pomiarowym. Interpretację tę potwierdzają zapisy zatwierdzonych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i obowiązujących w niniejszym postępowaniu
„Wytycznych GPR 2020” (Część 3, punkty 12.3 i 12.4), gdzie oprócz punktów
nieoświetlonych zwraca się także uwagę na możliwość wystąpienia awarii oświetlenia
i konieczność zapewnienia na tę okoliczność technologii gwarantujących poprawne
wykonanie pomiaru także w takich warunkach. Udowodnieniu dysponowania takimi
technologiami, co oczywiste,
służyć miał wymóg przedstawienia nagrań w nocy, bez
sztucznego oświetlenia, czyli w całkowitej ciemności, a w przypadku wykonawców
deklarujących wykonanie pomiaru na drogach dwujezdniowych za pomocą jednej kamery,
wykazania, że w tych warunkach obraz zapewnia rozpoznawalność kategorii pojazdów także
na drogach dwujezdniowych (np. zasięg oświetlaczy podczerwieni). Wykonawca EWIMAP
w sposób oczywisty nie wykazał zdolności wypełnienia tych wymagań.
W ocenie odwołującego, przedstawione przez EWIMAP próbki nr 4 i 6 nie przedstawiają
nocnych warunków oświetleniowych, lecz okres tuż po zachodzie słońca, charakteryzujący
się bardzo dobrym oświetleniem naturalnym. Nie ulega wątpliwości, że żadna z tych próbek
nie zawiera nagrania w całkowitej ciemności. Dla wskazania, co oznaczałyby takie warunki,
można posłużyć się przykładem nagrań, zawartych w próbkach nr 2, 3 i 5 tego samego
w
ykonawcy, tyle że przy doskonałym oświetleniu drogowym. Wystarczy porównać niebo.
Niezależnie od podniesionych wyżej argumentów odwołujący wskazał, że próbki nagrań
nr 4 i 6 złożone do oferty przez wykonawcę EWIMAP nie spełniają kryterium jakości,
pozwalającego na jednoznaczne przyporządkowanie pojazdów do konkretnej kategorii
według tablicy 1 zawartej w tomie III s.i.w.z. - „Wytycznych organizacji i przeprowadzenia
Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach krajowych” w części 3 - „Instrukcja
o sposobie przeprowadzenia generalnego pomiaru ruchu w 2020 r.” - punkt 5.2. Wymóg taki
został zawarty w I tomie s.i.w.z. w punkcie 19.1.3. podpunkt 3 e) oraz w tomie III s.i.w.z.
punkt IV.3.e -
Opis Przedmiotu Zamówienia - „Próbki nagrań muszą umożliwiać
zarejestrowanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy (m.in.
eliminacja zjawiska zasłaniania się pojazdów na drogach dwujezdniowych) oraz pozwalać na
ich jednoznaczne zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdów, niezależnie
od warunków oświetleniowych. (...) Oferta ulega odrzuceniu jako niespełniająca warunków
udziału w postępowaniu również w przypadku kiedy po odtworzeniu, przekazanych przez
Wykonawcę pomiarów, próbek nagrań okaże się, że są one nieczytelne (nie pozwalają na
jednoznaczne określenie kategorii pojazdów wymaganych w GPR w wymaganych

warunkach oświetleniowych, w tym w warunkach nocnych bez oświetlenia ulicznego) i nie
spełniają tym samym wymagań określonych w „Wytycznych GPR 2020”. Również w tomie III
s.i.w.z. -
„Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020
roku na drogach krajowych” w części 3 - „Instrukcja o sposobie przeprowadzenia
generalnego pomiaru ruchu w 2020 r.” zawarte są wymogi jednoznacznego kwalifikowania
pojazdów. W punkcie 5.2. zobrazowana jest tabela z podziałem pojazdów na kategorie,
a w punkcie 5.3. zawarte są informacje o potencjalnych trudnościach w prawidłowym
klasyfikowaniu
pojazdów:
„Należy
zwrócić
szczególną
uwagę
na
właściwe
przyporządkowanie zliczanych pojazdów do poszczególnych kategorii. Najtrudniejsza do
przyporządkowania kategorię pojazdów stanowią pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie
całkowitej (dmc) do 3,5 tony (kategoria „d”). Do kategorii tej należy zaliczać tylko te pojazdy,
których nadwozie zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów. Nie należy
zaliczać do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu
ładunków, lecz oparte są na nadwoziach samochodów osobowych, jak np.: Citroen
Berlingo/Peugeot Partner, Fiat Doblo, Opel Combo, Vo
lkswagen Caddy itp., pojazdów
kemp
ingowych, różnego rodzaju pickupów oraz tzw. „samochodzików z kratką” - wszystkie
tego typu pojazdy powinny być zakwalifikowane do kategorii pojazdów osobowych (kategoria
„c”).” Dalej w tym samym dokumencie w punkcie 12.7, zamawiający opisując wymagania
techniczne nagrań w toku GPR 2020 stwierdza, że musi być spełniony podstawowy
warunek: „rejestracji każdego przejeżdżającego pojazdu z możliwością jego
jednoznacznego. zakwalifikowania do jednej z wymaganych kategorii. Następnie w punkcie
12.9 Zamawiający; wskazuje: „Zarejestrowane w toku prowadzonego pomiaru nagrania
muszą zapewniać jednoznaczną rozpoznawalność sylwetek pojazdów zgodnie
z wymaganymi kategoriami wymienionymi w tablicy 1, bez względu na warunki
oświetleniowe lub pogodowe.”.
Odwołujący podniósł, iż próbki nr 4 i 6 złożone do oferty przez EWIMAP, nie dają
możliwości „... jednoznacznego zakwalifikowania pojazdu do określonej kategorii, w każdych
warunkach pogodowych (...) i oświetleniowych...” lub - tak jak w przypadku próbki nr 4 - nie
dowodzą takiej możliwości, bo zarejestrowane są na niej wyłącznie samochody osobowe.
Już nawet jakość obrazu w próbce nr 4 w przypadku tej łatwej do rozpoznania kategorii
pojazdów nie pozostawia złudzeń co do możliwości rozpoznania innych kategorii i to mimo
dobrego jeszcze oświetlenia naturalnego. Potwierdza to próbka nr 6, gdzie nie sposób
zidentyfikować liczby osi pojazdów ciężarowych z przyczepą, co jest niezbędne do
przeprowadzenia pomiaru dodatkowego. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów
poruszających się po jezdni bardziej oddalonej od kamery, pojawiających się na przykład
o god
zinach: 21:00:15, 21:00:55, 21:01:47, 21:02:31, 21:04:13, 21:04:17; ale też na jezdni
znajdującej się bliżej kamery, na przykład o godzinach: 21:02:35, 21:04:47, 21:06:00,

21:06:43, czy też pojazdu, poruszającego się bliższą jezdnią, którego nie można
przy
porządkować do jednej z kategorii osobowy/lekki ciężarowy o godz. 21:03:08, z uwagi
na brak możliwości weryfikacji istnienia przeszklenia boku pojazdu; żeby tylko poprzestać na
sam
ym początku próbki, gdzie mamy do czynienia z bardzo dobrym naturalnym
oświetleniem.
Odwołujący podniósł, iż zamawiający kładzie w GPR 2020 duży nacisk na
jednoznaczność zakwalifikowania pojazdów do konkretnej kategorii. Wymóg przedstawienia
do oferty próbek nagrań miał na celu weryfikację profesjonalizmu wykonawców.
Zamawiający przewidział sankcję odrzucenia oferty w przypadku braku możliwości
jednoznacznego zakwalifikowania
pojazdów na próbkach nagrań złożonych do oferty, tak
obowiązkowych jak i wszystkich dodatkowych. Próbki nagrań EWIMAP nie spełniają wymogu
możliwości jednoznacznego zakwalifikowania pojazdów do konkretnych kategorii.
Wykonawca EWIMAP nie przedstawił także próbki z nagraniem przedstawiającym moment
włączenia lub wyłączenia oświetlenia w przekroju jednojezdniowym. Tak więc próbki nagrań
nie s
pełniają warunków s.i.w.z., co najmniej z następujących powodów:
-
brak nagrania w nocy przy braku oświetlenia w przekroju jednojezdniowym;
-
brak nagrania w nocy przy braku oświetlenia w przekroju dwujezdniowym;
-
brak nagrania zawierającego moment włączenia lub wyłączenia oświetlenia
w przekroju jednojezdniowym;
-
niska jakość obrazu, także w dzień, powodująca rozmycie sylwetek pojazdów,
uni
emożliwiająca przyporządkowanie pojazdów, do właściwych kategorii, szczególnie
w przypadku pomiaru dodatkowego, w którym niezbędne jest m.in. określanie liczby osi
pojazdów ciężarowych.
Odwołujący zaznaczył, że wystąpienie chociażby jednego z opisanych powyżej braków
powinno skutkować stwierdzeniem, że oferta nie spełnia warunków s.i.w.z. w zakresie
przedstawiania wymaganych nagrań wideo, który to brak nie może być konwalidowany na
dalszym etapie postępowania. Brak ten powinien skutkować obligatoryjnym odrzuceniem
oferty jako niespełniającej wymagań s.i.w.z. Wytyczne GPR 2020 zostały sformułowane,
m.in. w celu zweryfikowania na podstawie p
róbek nagrań, czy wykonawca składający ofertę
będzie w stanie wykonać pomiary w planowanym przez GDDKiA zakresie w różnych
warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. Nie sposób uznać, że przedstawione przez
EWIMAP w jej ofercie próbki nagrań spełniają wskazany cel.
Interes odwołującego.
Odwołujący wskazał, że jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1
ustawy Pzp
, bowiem złożył ofertę w postępowaniu i w przypadku odrzucenia kwestionowanej
przez o
dwołującego oferty to oferta odwołującego w przypadku zadań 2, 3 i 4, byłaby
najkorzystniejsza. Odwołujący mógłby zostać wybrany i pozyskać zamówienie publiczne,

bowiem oferta o
dwołującego spełnia wszystkie wymogi s.i.w.z. Zaniechanie przez
z
amawiającego odrzucenia oferty wykonawcy naraża odwołującego na szkodę z powodu
nieuzyskania odpłatnego zamówienia publicznego, na które mógł liczyć.
Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie
odwołania.
Do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, skuteczne przystąpienie
zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: A.J.-B. i P.K.,
działających jako wspólnicy spółki cywilnej EWIMAP s.c. A.J.-B., P.K. (dalej przystępujący
lub EWIMAP).

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierd
ziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 189 ust. 2 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uw
zględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.


Zamawiający w treści dokumentacji składającej się na przedmiotowe postępowanie
o udzielnie zamówienia publicznego podał, w punkcie 14.5 tomu I s.i.w.z. (Instrukcja dla
Wykonawców), że ofertę stanowi m.in. (podpunkt 3) „... próbka nagrań wideo, o której mowa
w Kryterium oceny ofert „Jakość - nagranie wideo”...”. W opisie tego kryterium w punkcie
19.1.2.1 tomu I s.i.
w.z. (IDW) zamawiający stwierdził, że „... załączone próbki nagrań muszą
(...) zawierać elementy pozwalające na dokonanie ich oceny zgodnie z powyższymi
wymaganiami: Próbki nagrań wideo powinny mieć długość 10-15 minut każda i być
zarejestrowane przy drodze i prezentować ruchu pojazdów w przekroju jezdni, w różnych
warunkach oświetleniowych, przede wszystkim w nocy (ze sztucznym oświetleniem i bez,

w tym moment włączenia/wyłączenia oświetlenia) (...), i spełniać wymagania dotyczące
jakości obrazu i technologii wykonania pomiaru określone „Instrukcji GPR 2020”.
Wystarczające jest przedstawienie próbek nagrań zarejestrowanych dla przekroju
jednojezdniowego. Wyjątek stanowi sytuacja (...), gdy Wykonawca pomiarów chce prowadzić
pomiar na drogach dwujezdniowych z wykorzystaniem jednej kamery, wówczas próbki
nagrań powinny być zarejestrowane również dla przekroju dwujezdniowego...”.
Zgodnie z treścią punktu IV.3.e tomu III s.i.w.z. (OPZ) „... Zamawiający wymaga by
Wykonawca pomiarów dostarczył wraz z ofertą próbki nagrań spełniające wymagania
określone w punkcie 12 „instrukcji GPR 2020”, które będą podlegać ocenie przez
Zamawiającego. Próbki nagrań muszą umożliwiać zarejestrowanie wszystkich pojazdów
przejeżdżających przez przekrój pomiarowy (...) oraz pozwalać na ich jednoznaczne
zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdów, niezależnie od warunków
oświetleniowych...”
Wsp
omniane wymagania „Instrukcji GPR 2020” określają m.in., że:
-
(podpunkt 12.2) „...Wykonawca pomiarów zobowiązany jest do złożenia w ofercie
próbek nagrań wideo o długości 10-15 minut każda, (...) prezentujących ruch pojazdów
w przekroju jezdni, w różnych warunkach oświetleniowych, przede wszystkim w nocy
(ze sztucznym oświetleniem i bez, w tym moment włączenia/wyłączenia oświetlenia) (...),
spełniających wymagania jakości obrazu i technologii wykonania pomiaru określone
w niniejszej „instrukcji GPR 2020”. Wystarczające jest przedstawienie próbek nagrań
zarejestrowanych dla przekroju jednojezdniowego. Wyjątek stanowi sytuacja (...), gdy
Wykonawca pomiarów chce przeprowadzić pomiar na drogach dwujezdniowych
z wykorzyst
aniem jednej kamery, wówczas próbki nagrań powinny być zarejestrowane
również dla przekroju dwujezdniowego...”,
-
(podpunkt 12.4) „... Wykonawca pomiarów wideo musi zapewnić poprawną rejestrację
obrazu wideo, gwarantującą możliwość jednoznacznego zakwalifikowania pojazdu do
określonej kategorii, w każdych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, zakres temperatur
otoczenia od -
30°C do +50°C, itp.) i oświetleniowych (w tym również w nocy przy braku
oświetlenia ulicznego)...”
- punkt 19.1.2.2 podpunkt C tom I s.i.w.z. (I
DW) określa, że oferta otrzyma 0 punktów
w zakresie kryterium „Jakość - nagranie wideo (J)”, jeżeli: „... próbki nagrań wideo nie
spełniają wymagań opisanych w s.i.w.z. oraz w punkcie 19.1.2.1 (...) (brakuje, co najmniej
jednego elementu z niżej wymienionych):
1) Wykonawca nie dostarczył próbek nagrań wideo o długości minimum 10 minut każda
prezentujących ruch pojazdów w przekroju jezdni, w różnych warunkach oświetleniowych,
przede wszystkim w nocy (ze sztucznym oświetleniem i bez, w tym moment
włączenia/wyłączenia oświetlenia ulicznego);

(...)
4) Zarejestrowany obraz, na chociaż jednej z dostarczonych próbek nagrań wideo, nie
umożliwia jednoznacznego zakwalifikowania pojazdu do określonej kategorii...”; co zgodnie
z treścią przywołanego punktu skutkuje otrzymaniem przez ofertę 0 punktów w kryterium
„Jakość - nagranie wideo (J)” i tym samym odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zarzuty oraz argumentacja odwołującego znajduje
swoje oparc
ie w dokumentacji postępowania.
Zamawiający w pkt IV ppkt 3 lit. e, t. III s.i.w.z., w zakresie nałożonych na wykonawców
obowiązków odnoszących się do pomiarów na etapie składania ofert wskazał,
iż: „Zamawiający wymaga by Wykonawca pomiarów, dostarczył wraz z ofertą próbki nagrań
spełniające wymagania określone w punkcie 12 «Instrukcji GPR 2020», które będą podlegać
ocenie przez Zamawiającego. Próbki nagrań muszą umożliwiać zarejestrowanie wszystkich
pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy (m.in. eliminacja zjawiska zasłaniania
się pojazdów na drogach dwujezdniowych) oraz pozwalać na ich jednoznaczne
zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdów, niezależnie od warunków
oświetleniowych. (…). W dniu podpisania umowy Wykonawca pomiarów składa
oświadczenie, że w trakcie wykonywania zamówienia, jakość rejestrowanych przez niego
nagrań w poszczególnych terminach pomiarowych będzie spełniać wymagania określone
w „Wytycznych GPR 2020” i będzie nie gorsza, niż jakość próbek nagrań dostarczonych
z ofertą (Załącznik nr 5 do OPZ).”.
Wyżej przytoczone brzmienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób
bezpośredni wskazuje, że celem badania próbek złożonych przez wykonawców, było
ustalenie przez zamawiającego, czy sposób realizacji zamówienia pozwala na precyzyjne
przeprowadzenie badania natężenia ruchu w podziale na określone kategorie pojazdów
samochodowych.
Złożone przez wykonawców próbki miały zatem za zadanie wykazać,
że w różnych warunkach pogodowych, w zależności od pory dnia (dzień, noc), również
w fazie przejściowej, wykonawca posiada stosowny potencjał sprzętowy, umożliwiający
jednoznacznie ustalić (zmierzyć) poziom ruchu, z podziałem na kategorie pojazdów.
Jednocześnie, zamawiający w s.i.w.z. wskazał, że w dniu podpisania umowy wykonawca
zobligowany będzie do podpisania oświadczenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,
że jakość nagrań nie będzie gorsza, niż jakość próbek nagrań dostarczonych z ofertą.
Powyższe ustalenia w sposób bezpośredni korespondują z wytycznymi zamawiającego,
określonymi w pkt 19.1.2.1. t. I s.i.w.z., w których zamawiający podał, że „Wystarczające jest
przedstawienie próbek nagrań zarejestrowanych dla przekroju jednojezdniowego. Wyjątek
stanowi sytuacja opisana w punkcie 4.5 k), gdy Wykonawca pomi
arów chce prowadzić

pomiar na drogach dwujezdniowych z wykorzystaniem jednej kamery, wówczas próbki
nagrań powinny być zarejestrowane również dla przekroju dwujezdniowego”.
Z powyższego wynika, iż obligiem było złożenie przez wykonawców próbek nagrań
zarej
estrowanych dla przekroju jednojezdniowego, gdyż zamawiający podał, że będzie to
wystarczające, czyli jest to wymaganie obowiązkowe - minimalne. Jednakże w przypadku,
gdy wykonawca pomiarów, chce prowadzić pomiar na drogach dwujezdniowych z
wykorzystaniem je
dnej kamery, wówczas próbki powinny być zarejestrowane również dla
przekroju dwujezdniowego.
W celu ustalenia, jaki sposób pomiarów przewidział w realizacji zadania przystępujący,
Izba kierowała się treścią oświadczenia przystępującego, złożonego wraz z ofertą (załącznik
nr 5)
, w którym to oświadczeniu przystępujący, w pkt 5 podał, że „na drogach
dwujezdniowych będę prowadził pomiar z wykorzystaniem, co najmniej dwóch kamer, po
jednej na każdy kierunek ruchu
LUB
na drogach dwujezdniowych będę prowadził pomiar z wykorzystaniem jednej kamery przy
zachowaniu pełnej widoczności i czytelności wszystkich pasów ruchu pozwalającej na
zarejestrowanie wszystkich pojazdów w przekroju pomiarowym i ich jednoznaczne
zakwalifikowanie do jednej z kategorii, a przedstawione w Ofercie
próbki nagrań z dróg
o takim przekroju spełniają wymagania w zakresie jakości obrazu określone w „Wytycznych
GPR 2020”.
Zamawiający w przypisie na dole załącznika nr 5 wskazał, iż w przypadku pkt 5,
możliwość wyboru obu lub jednej z opcji jest zależne od decyzji oferenta. Przystępujący nie
zakreślił którejkolwiek z opcji, co należało odczytać, jako wybór obu opcji realizacji
zamówienia.
Powyższe ustalenie ma decydujące znaczenie dla ustalenia, czy oferta złożona przez
przystępującego, jest zgodna z treścią s.i.w.z., czyli czy nie zachodzi przesłanka do
odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, oferta złożona przez przystępującego, wypełnia
dyspozycję przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, i jako, że jej treść jest sprzeczna z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, winna podlegać odrzuceniu.
Ustalenie takie Izba wywiodła wprost z brzmienia treści s.i.w.z., która nakazywała
wykonawcom obligatoryjne złożenie próbek dla pomiarów nagrań zarejestrowanych dla
przekroju jednojezdniowego
oraz w przypadku wykorzystania przez wykonawcę nagrań dla
przekroju dwujezdniowego z jednej kamery również złożenie takich próbek do oferty.
Przystępujący takiego wymagania nie spełnił, albowiem do oferty załączył nagrania jedynie
dla trzech parametrów, z sześciu, odpowiednio dla przekroju jednojezdniowego oraz
dwujezdniowego, co z kolei oznacza, że zamawiający zgodnie z dyspozycją tomu I s.i.w.z.,

pkt 3.2. lit. C ppkt 1, powinien przyznać ofercie przystępującego 0 pkt, a zgodnie z uwagą
poczynioną poniżej tego punktu - Nieprzedłożenie próbek nagrań wideo wraz z ofertą, a
także uzyskanie 0 pkt w tym kryterium oceny ofert, skutkować będzie odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W ocenie Izby, oferta przystępującego podlegała również odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, albowiem
nie spełniała wymogu określonego w pkt
3.2. lit C ppkt 4 tomu I s.i.w.z., tj. z
arejestrowany obraz, na chociaż jednej z dostarczonych
próbek nagrań wideo, nie umożliwia jednoznacznego zakwalifikowania pojazdu do określonej
kategorii wymienionej w tabeli 1 „Instrukcji GPR 2020”.
Krajowa Izba Odwoławcza przeprowadziła dowód z próbki nr 6 przystępującego,
odtwarzając w szczególności fragment dotyczący przejazdu pojazdu w dniu 29 maja 2019
roku, godz. 21:03:08 (wydruk z kadru próbki nr 6 z oferty przystępującego – dowód nr 2
złożony przez odwołującego, oraz dowód nr 3 złożony przez przystępującego – tożsamy
wydruk (ostatnia
strona ze złożonego pliku dowodów) i stwierdziła, że jakość nagrania jest
na tyle nieczytelna, że nie da się ustalić czy przejeżdżający pojazd należałoby
zakwalifikować do kategorii pojazdów osobowych czy lekkich samochodów ciężarowych.
W związku z powyższym, na mocy ww. przepisów s.i.w.z., oferta przystępującego podlegała
odrzuceniu.

Za niezasadny Izba uznała zarzut odnoszący się do definicji „nocy”, w braku legalnej
definicji ustalonej przez zamawiającego, gdyż zamawiający ani w s.i.w.z., ani w Instrukcji -
w zakresie, w jakim odnoszą się one wymogu nagrania próbki w nocy - nie wskazał, jak
należy rozumieć to pojęcie. Wobec tego należało posłużyć się rozumieniem nocy
przyjmowanym powszechnie,
jako okres od zmierzchu do świtu, gdyż jest to ten fragment
doby, który w obecnych czasach można łatwo określić za pomocą dwóch zdarzeń - zachodu
i wschodu słońca.
Ponadto wskazać należy, iż dowód zgłoszony i złożony przez zamawiającego do
odpowiedzi
na
odwołanie,
w
postaci
wydruku
ze
strony
internetowej
https://www.timeanddate.com/sun/poland/warsaw?month=5&vear-2019
wprost wskazuje na
bezzasadność zarzutu stawianego przez odwołującego, albowiem przystępujący nagrał
próbkę nr 4 w dniu 8 maja 2019 r., począwszy od godz. 20.30, a próbkę nr 6 - 29 maja 2019
r., począwszy od godz. 21.00. W tych dniach - zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie
internetowej
zachód słońca miał miejsce, odpowiednio, o 20.12 i 20.43. Ponieważ więc
próbki zostały nagrane po zachodzie słońca, należy uznać, że oferta przystępującego,
spełnia wymóg zaprezentowania nocnych warunków oświetleniowych.
Za
niezasadny Izba uznała zarzut dotyczący braku możliwości zidentyfikowania, w próbce
nr 6, liczby osi pojazdów ciężarowych z przyczepą. Izba przeprowadziła dowód

z odtworzenia próbki nr 6 i nie miała problemów z ustaleniem liczby osi przejeżdżającego
pojazdu ciężarowego. Ponadto, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
dodatkowego pomiaru liczby osi, zam
awiający może dokonywać w godzinach pomiędzy
8 a 16, a próbka zawiera nagranie z okolicy godziny 21.

Dowód nr 1 złożony przez odwołującego, tj. opracowanie własne przygotowane przez
Wydziału Ruchu Drogowego Politechniki Wrocławskiej, złożony na okoliczność, jak należy
rozumieć przekrój jednojezdniowy i dwujezdniowy, zgodnie z przepisami odpowiednich
rozporządzeń, Izba uznała jako stanowisko strony w sprawie, albowiem nie został on
(dowód) podpisany przez osoby je sporządzające.

Dowód nr 1 złożony przez przystępującego, tj. opracowanie własne dotyczące próbek,
jakie zostały złożone przez przystępującego, Izba uznała jako stanowisko przystępującego,
nadto wynikające bezpośrednio z próbek złożonych wraz z ofertą.
Dowód nr 2 złożony przez przystępującego, tj. Informacje o źródle pochodzenia próbek,
Izba uznała za stanowisko strony. Nadto dowód ten nie potwierdza okoliczności na jakie
został złożony, tj. że były one realizowane na rzecz m.in. GDDKiA i przy tożsamych
parametrach zostały przyjęte bez zastrzeżeń, albowiem przystępujący nie wykazał,
że w wymienionych w dokumencie postępowaniach, wymagania zamawiających były
tożsame z wymaganiami zamawiającego postawionymi w przedmiotowym postępowaniu.
Dowód nr 3 złożony przez przystępującego, tj. wydruki kadrów z próbek, Izba oddaliła,
uznając, iż nie mają one wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, albowiem Izba posiadała
bezpośredni dostęp do próbek złożonych do oferty przez przystępującego. Jedynie
w zakresie przykładu 11 (ostatnia strona dowodu), Izba stwierdziła, że potwierdził on
pośrednio prawidłowość stanowiska odwołującego. Z przykładu nr 11 nie sposób bowiem
wywieść, do jakiej kategorii pojazdów można przypisać pojazd uwidoczniony na tym kadrze.
Dowód nr 4 złożony przez przystępującego, tj. kadr z próbki nr 4 odwołującego, Izba
oddaliła, jako nie mający znaczenia w sprawie, albowiem nie dotyczył on zarzutów
postawionych w odwołaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust.
1 pkt 2, § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972)
, uwzględniając koszty poniesione przez
odwołującego związane z wpisem od odwołania, wynagrodzeniem pełnomocnika oraz opłatą
skarbową od pełnomocnictwa.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie