eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1392/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-31
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1392/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Andrzej Niwicki, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 31 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2019 r. przez wykonawcę SAAB AB w Linköping
(Szwecja)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Inspektorat
Uzbrojenia w Warszawie przy udziale:


wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Elbit
Systems Ltd. w Haifa (Izrael), RUAG Defence France SAS w Terssac (Francja)
i Autocomp Management Sp. z o.o. w Szczecinie,


wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Polska
Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France SAS w Merignac (Francja)
i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy SAAB AB w Linköping
(Szwecja) kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………

U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1392/19


Zamawiający Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7 00-909
Warszawa, prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa,
instalacja i uruchomienie taktycznych systemów symulacji pola walki”, o numerze nadanym
przez za
mawiającego IU/170/X-36/ZO/NZO/DOS/Z/2015, o ogłoszeniu o zamówieniu
publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia
2015 r., pod numerem nr 2015S 246-
447263), zwane dalej jako „postępowanie”.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła, że postępowanie, wszczęte 19 grudnia 2015 r., jest
prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w oparciu o przepisy Działu III Rozdziału 4a –
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, art. 131h ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej
dalej jako „p.z.p.”

W dniu 19 lipca 2019 r.
odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w
postępowaniu wniósł wykonawca SAAB AB, Brköderna Ugglas Gata, SE-581 88 Linköping,
Szwecja (dalej zwany
jako „odwołujący”).
W odwołaniu zostały postawione zamawiającemu następujące zarzuty (pisownia
oryginalna):
1.
naruszenie art. 90 ust. 3 p.z.p. i art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. w zw. z art. 14 p.z.p. oraz
art. 106 i art. 104 Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum i przyjęcie, że Konsorcjum złożyło skutecznie wyjaśnienia dotyczące
rażąco niskiej ceny pomimo tego, że Konsorcjum w rzeczywistości nie złożyło
skutecznie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, w związku z brakiem umocowania
osoby podpisującej przedmiotowe wyjaśnienia do działania w imieniu Konsorcjum,
a
złożone przez Konsorcjum dokumenty należało uznać w związku z tym za
niewywołujące skutków prawnych;
2.
naruszenie art. 90 ust. 3 p.z.p. i art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że Konsorcjum nie złożyło skutecznie
wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, ponieważ wyjaśnienia te odnosiły się do innej
ceny, niż cena oferty wskazana w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty
w
Postępowaniu;
3.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 6 p.z.p. w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2) p.z.p. poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum zawierającej błędy w obliczaniu ceny lub
kosztu, które nie są możliwe do poprawienia jako oczywista omyłka rachunkowa oraz
bezpodstawne dokonanie poprawienia oferty Konsorcjum, kwalifikując niesłusznie
istniejący w niej błąd jako oczywistą omyłkę rachunkową w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt
2) p.z.p.;
4.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum, pomimo tego, że cena zaproponowana przez Konsorcjum jest rażąco
niska;
5.
naruszenie 89 ust. 1 pkt. 3 p.z.p. w zw. z art. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku (ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że złożenie przez
Konsorcjum oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji polegający na skalkulowaniu
istotnego elementu ceny oferty (to jest kosztu wykonania dokumentacji technicznej)
jako kwoty 0 złotych, co stanowi przejaw działania naruszającego dobre obyczaje
i
interes Zamawiającego oraz Odwołującego, a także utrudnia dostęp innym
wykonawcom do rynku poprzez sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia;
6.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum, pomimo tego, że treść oferty nie odpowiada SIWZ w niniejszym
Postępowaniu w zakresie dotyczącym zgodności oferowanego produktu z określonymi
w SIWZ wymogami Załącznika nr 1 do WZTT dla KSSPW i dla LSS, a także w zakresie
zgodności ze standardem SISO i wymogami dotyczącymi stosowania rozwiązań
laserowych;
7.
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3) p.z.p. poprzez niewykluczenie
Konsorcjum z Postępowania i w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty
Konsorcjum pomimo złożenia przez Konsorcjum w wyjaśnieniach Konsorcjum z dnia
3
czerwca 2019 roku oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, mające
wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
8.
naruszenie art. 7 p.z.p.
poprzez prowadzenie Postępowania niezgodnie z zasadami
równego traktowania wykonawców.

Wobec powyższego wniesiono o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie
zamawiającemu dokonania następujących czynności:
unieważnienia czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty
złożonej przez konsorcjum Cubic Defense Applications Inc. w San Diego
(USA), Unitronex Poland Sp. z o.o. w
Warszawie, „Siltec” Sp. z o.o. w Pruszkowie i Wojskowa
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,

pow
tórzenia badania i oceny
ofert złożonych w postępowaniu,

odrzucenia
oferty złożonej przez konsorcjum, lub alternatywnie


w przypadku uwzględnienia zarzutu oznaczonego numerem 7, wykluczenie konsorcjum
z p
ostępowania i w konsekwencji odrzucenie oferty konsorcjum oraz wybór oferty odwołującego.

Odwołujący wniósł również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych
w o
dwołaniu, na okoliczności w nim przywołane.

Wobec
spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p., Izba dopuściła do udziału
w
postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania – zgłaszających
przystąpienie po stronie odwołującego – konsorcjum Elbit Systems Ltd. w Haifa (Izrael),
RUAG Defence France SAS w Terssac (Francja) i Autocomp Management Sp. z o.o.
w Szczecinie i konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France
SAS w Merignac (Francja) i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
Skład orzekający stwierdził, że nie zgłoszono przystąpień, po stronie zamawiającego.

W dniu 30 lipca 2019 r.
zamawiający przekazał Izbie oświadczenie o uwzględnieniu
odwołania w całości. Przedmiotowe stanowisko procesowe zostało złożone przez osobę
właściwie umocowaną do reprezentacji zamawiającego i podtrzymane przez zamawiającego
na posiedzeniu z
udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 186 ust. 2 p.z.p. „W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim
przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzie
lenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”
Przenosząc powyższe unormowanie na grunt postępowania zainicjowanego
odwołaniem należy uznać, że zamawiający w piśmie z 30 lipca 2019 r. w sposób skuteczny
uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu, zaś wobec braku przystępujących po stronie
zamawiającego – w wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym – Izba stwierdziła spełnienie
przesłanek opisanych w dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i zobligowana była postępowanie
umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego Izba wydała na podstawie
art. 186 ust. 6 pkt 1 p.z.p.
, ponieważ uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia, zatem koszty
postępowania znoszą się wzajemnie. Izba nakazała dokonanie
zwrotu
na rzecz odwołującego kwoty uiszczonego wpisu, stosownie do § 5 ust. 1 pkt
1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie