eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1189/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-07-15
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1189/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez wykonawcę
T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
w postępowaniu
prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 747, 03-734 Warszawa.

przy udziale wykonawców, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Odwołującego:
A.
AIUT Sp. z o.o., ul. L. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice
B.
Vetasi Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie wymogu
dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licencji SAP, wynikających
z integracji rozwiązania informatycznego z systemem SAP, funkcjonującym u
Zamawiającego, zawartego w pkt 6 ppkt 6.4 Opisu przedmiotu zamówienia -
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w § 11 pkt 13 Projektu umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.1.
kosztami postępowania obciąża PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 747,
03-734 Warszawa
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul.
Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
tytułem wpisu od odwołania.
2.2.
zasądza od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 747, 03-734 Warszawa
na rzecz T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
kwotę
18
600 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów
wpisu oraz
wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………
Sygn. akt: KIO 1189/19


Uzasadnienie
Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
przygotowanie i budowa prototypu rozwiązania informatycznego Enterprise Asset
Management. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 12.06.2019r. nr 2019/S 111-273662.
Postępowanie prowadzone jest na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej Pzp.

W dniu 24 czerwca 2019r. Odwołujący - T- Systems Polska Sp. z o.o. - wniósł do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie
art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmiany zaskarżonych odwołaniem postanowień SIWZ w sposób zgodny z
żądaniami zawartymi w treści odwołania przez usunięcie wymogu dostarczenia w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia i wyceny w ofercie licencji SAP wynikających z integracji
Rozwiązania Informatycznego z systemem SAP funkcjonującym u Zamawiającego
(wymaganie wyartykułowane w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 2 do Umowy –
OPZ.
Odwołujący podniósł, że kwestionowane elementy opisu przedmiotu zamówienia ograniczają
w sposób nieuzasadniony konkurencyjność postępowania. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług polegających na przygotowaniu i budowie prototypu rozwiązania
informatycznego wspierającego procesy utrzymania infrastruktury kolejowej w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i wykonawca, czego nie kwestionuje, w ramach oferowanego rozwiązania
informatycznego zobowiązany jest dostarczyć licencję na ww. rozwiązanie informatyczne.
Oprócz tych licencji Zamawiający wymaga także dostarczenia dodatkowych licencji firmy SAP
dla już posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Oczekuje dostarczenia
od wykonawców licencji SAP do systemów funkcjonujących u Zamawiającego, które to licencje
nie mają bezpośredniego związku z rozwiązaniem informatycznym do wsparcia procesów
utrzymania infrastruktury kolejowej, a stanowią jedynie niezależny element w zakresie
potencjalnej integracji między rozwiązaniem wynikającym z postępowania zakupowego a
systemami SAP funkcjonującymi u Zamawiającego. Licencje te, stanowiąc niezależny element
mogą zostać przez Zamawiającego nabyte bez przeszkód w niezależnym postępowaniu
zakupowym. Mimo długotrwałych prac przygotowawczych nad postępowaniem, w tym
prowadz
eniem dialogu technicznego, Zamawiający nie był w stanie określić, ile konkretnie
licencji oprogramowania SAP wymaga w celu implementacji ww. rozwiązania – wskazując
ogólnikowo w dokumentacji przetargowej, iż w zakresie realizacji postępowania zakupowego
w
ymaga niezbędnych licencji SAP. Powyższe zaś poza nieokreśleniem przedmiotu

zamówienia, co stanowi wprost naruszenie zasady określania przedmiotu zamówienia w
sposób konkretny (każdy z wykonawców mógłby przy tak sformułowaniu opisu przedmiotu
zamówienia przyjąć różne ilości licencji), wprost zmusza w przedmiotowym postępowaniu
Wykonawców innych technologii do tego, aby warunki i zakres ich dostarczania były
dyktowane przez firmę SAP. Nawet zatem w sytuacji dookreślenia ilości licencji o których
mowa powyżej w SIWZ, przewaga producenta od którego konieczne będzie otrzymanie
wyceny tych licencji jest naturalna i oczywista i ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność
przetargu a ta przełoży się na wybór oferty najkorzystniejszej. W tej sytuacji samo
doprecyzowani
e ilości „niezbędnych" licencji nie przywróci właściwego stanu konkurencyjności
procedury. Ponadto, Odwołujący wskazał, że w dokumentacji przetargowej Zamawiający
zaznaczył, że zapewnia licencje na oprogramowanie innych dostawców: Oracle, Vmware,
DellEMC,
natomiast SAP nie. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający żądając dostarczenia
oprogramowania firmy SAP, niezależnego wprost w stosunku do rozwiązania oczekiwanego
przez Zamawiającego dot. wsparcia procesów utrzymania infrastruktury kolejowej, wprost
chce dopro
wadzić do sytuacji nierównego traktowania Wykonawców oraz postawienia SAP na
pozycji uprzywilejowanej.
Odwołujący wskazał, że dany wykonawca nie może bez uzyskania odpowiednich uprawnień
nabyć czy dostarczyć od klienta oprogramowania firmy SAP. Wymagane są do tego
odpowiednie uprawnienia tzw. partnerstwo. Bez partnerstwa dana firma nie może takich
licencji dostarczyć do klienta. Jednocześnie, w przypadku podmiotów mających taki status
jedynym źródłem oferty i jej wyceny będzie sam SAP, który w tym postępowaniu jest
konkurencyjnym wykonawcą. Nie można zatem mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji
w przypadku gdy wykonawca ma konkurować z producentem oprogramowania, którego
wycena jest konieczna do złożenia oferty, a tymczasem sam producent także taką ofertę i
wycenę tych samych licencji w postępowaniu ma zaprezentować Zamawiającemu. Zadaniem
Odwołującego Zamawiający świadomie doprowadził do sytuacji nierównego traktowania
Wykonawców oraz postawienia firmy SAP na uprzywilejowanej pozycji w zakresie realizacji
przedmiotowego zamówienia. Można wręcz stwierdzić, iż Zamawiający doprowadził do
sytuacji gdzie, Wykonawcy chcący złożyć ofertę w oparciu o inny produkt niż SAP nie są
w stanie tego dokonać względnie składać będę oferty nieporównywalne i nie potrafią właściwie
ustalić ilości licencji co ma bezpośrednie przełożenie na wycenę oferty. Część wykonawców
nie jest w stanie bez pozyskania tzw. partnerstwa z firmą SAP dostarczyć oprogramowania tej
firmy (nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o oprogramowaniu do systemów trzecich - już
funkcjonujących u Zamawiającego.
W ocenie Odwołującego przedmiotowe postępowanie jest jedynym, gdzie Zamawiający, PKP
Polskie Unie Kolejowe S.A. zawarł w specyfikacji przetargowej tego typu postanowienia tj.

zapis, który zmusza Wykonawców do dostarczenia produktów do systemów integrowanych
SAP Zamawiającego. Przykładem w tym zakresie może być postępowanie zakupowe
Zamawiającego pn. „Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego wspierającego proces
zakupowy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
”. W tym postępowaniu Zamawiający również
precyzyj
nie zdefiniował warunki integracji rozwiązania do wsparcia procesów zakupowych z
rozwiązaniami SAP funkcjonującymi u Zamawiającego. Natomiast nie oczekiwał od
wykonawcy dostarczenia licencji na oprogramowanie SAP.
W ocenie Odwołującego Zamawiający, nie tylko może nabyć niezależnie licencje SAP poprzez
realizację odrębnego zamówienia, ale również takie podejście jest dla niego dużo bardziej
korzystne, przede wszystkim z uwagi na brak przeniesienia kosztów wcześniejszego zakupu
licencji SAP przez Wykonawców na Zamawiającego. Z uwagi na harmonogram realizacji
przedmiotowego projektu licencje SAP dla systemów integrowanych Zamawiającego
wymagane są na sam koniec projektu - etap „IV Przygotowanie startu". Z punktu widzenia
ryzyka związanego z brakiem wymaganych licencji SAP dla ww. systemów integrowanych,
Zamawiający może bez przeszkód takowe licencje nabyć w trakcie realizacji przedmiotowego
projektu. Wcześniejsze prace będą się odbywały tylko i wyłącznie na środowiskach
rozwojowo-
testowych Zamawiającego, a w odniesieniu do polityki licencyjnej SAP, licencje
wymagane są tylko na działania w środowiskach produkcyjnych - czyli na sam koniec
przedmiotowego projektu -
konkretnie od produktu zdefiniowanego przez Zamawiającego pn.
„PR35"). Jeżeli Wykonawcy nabędą produkty licencyjne SAP (zgodnie z aktualnym SIWZ) to
nastąpi to już na początku projektu, czyli za cały okres wsparcia od nabycia ww. licencji przez
wykonawców do końcowej fazy projektu (czyli do momentu, kiedy faktycznie będą wymagane)
zapłaci za nie Zamawiający (pomimo iż licencje nie będą wykorzystane) takie są warunki
ofertowe SAP a koszty te zostaną przeniesione na Zamawiającego, co przesądza o
nieracjonalnym gospodarowaniu środkami. Odwołujący podniósł także, że w interesie
Zamawiającego winno być przeprowadzenie jak najbardziej konkurencyjnego postępowania
zakupowego, gdzie mogą zaoferować swoje rozwiązanie informatyczne różni producenci.
Odwołujący wskazał, że w sytuacji, gdy każdy z wykonawców, będzie musiał uwzględnić w
ofercie i skalkulować dostarczenie identycznego zakresu oferty - m.in. rozwiązanie
informatyczne i licencje z nim związane - oferty staną się porównywalne. Ważne jest również,
iż nie dojdzie do sytuacji nierównego traktowania Wykonawców oraz postawienia firmy SAP
na uprzywilejowanej pozycji. Ponadt
o Odwołujący podkreślił, że bez względu na zaoferowane
przez wykonawców w aktualnym postępowaniu rozwiązania informatyczne, ilości licencji SAP,
o których wyłączenie z przedmiotu niniejszego przetargu Odwołujący wnosi, nie powinny być
znacząco różne.
Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania
z uwagi na bezzasadność podniesionej przez Odwołującego argumentacji. W ocenie

Zamawiającego sformułowany przez niego opis przedmiotu zamówienia nie narusza
pr
zepisów wskazanych w treści odwołania i nie ogranicza konkurencyjności postępowania.
Opis został sporządzony w sposób uzasadniający zaspokojenie potrzeb Zamawiającego.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek tak
kształtować opis przedmiotu zamówienia, aby jak najlepiej odpowiadał jego uzasadnionym
potrzebom. Skonkretyzowane, obiektywne potrzeby zamawiającego mogą usprawiedliwiać
ograniczenie konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wprowadzić
wymog
i, które ograniczą krąg potencjalnych podmiotów, po to aby uzyskać przedmiot
zamówienia faktycznie odpowiadający jego obiektywnym potrzebom. Zamawiający wskazał,
że z opisu interfejsów określonego w załączniku nr 6 do OPZ i pkt 8.10 OPZ wynika, że dla
mode
l „Zapis” oraz „odczyt i zapis” wystąpi dostęp pośredni i niezbędne będą dla tych modeli
interfejsów licencje SAP. W przypadku interfejsu „odczyt” jeżeli dane wysyłane z SAP ERP
będą zdarzeniem zainicjowanym w ramach SAP ERP, nie będzie występował dostęp pośredni,
a co za tym idzie nie będą wymagane dodatkowe licencje na oprogramowanie SAP. Natomiast,
w przypadku jeśli proces odczytu danych z SAP ERP i/lub SAP NetWeaver BW jest inicjowany
z zewnątrz, to w takim modelu będzie występował dostęp pośredni i niezbędne będą licencje
na oprogramowanie SAP. Odnośnie zarzutu dotyczącego nieprecyzyjnego określenia liczy
licencji SAP Zamawiający wskazał, że na potrzeby projektu precyzyjnie zdefiniował 38 ról
biznesowych, które wymienił w piśmie procesowym. Do tych ról w ramach planowanego
pilotażu przypisanych jest 407 pracowników, których licencje Zamawiający podał w piśmie.
Zamawiający w oparciu o te dane mógłby precyzyjnie określić ilość licencji SAP, jednak
rozwiązania innych dostawców mają różną architekturę, co skutkuje różnym
zapotrzebowaniem na licencje SAP rozwiązań poszczególnych dostawców. Podkreślił, że
pilotaż jest przeprowadzany tylko w jednym z 23 Zakładów i w jednej z 77 sekcji m a jednym
z celów pilotażu jest oszacowanie całkowitych kosztów pełnego wdrożenia rozwiązania EAM,
w tym jak deklarowana liczba licencji na etapie postępowania ma się do rzeczywistej na etapie
wdrożenia. Ponadto, zauważył, że jeśli Zamawiający będzie pokrywał koszty zakupu licencji
SAP powstaje zagrożenie, że potencjalny wykonawca w trakcie projektowania rozwiązania
będzie wybierał taką konfigurację architektury rozwiązania oraz sposobu obsługi procesów, by
było dla niego jak najbardziej wygodne i jak najmniej czasochłonne, generując tym samym
zapotrzebowania na większą ilość licencji SAP. Nie ma, zdaniem Zamawiającego podstaw aby
nabywał on samodzielnie w ramach odrębnego postępowania licencje SAP. Nie jest także
zasadne, aby zamówienia zostało udzielane w częściach. Ustawa Pzp ani akty wykonawcze
nie nakładają bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części oraz nie nakładają
minimalnej lub maksymalnej części zamówienia, czy też sposobu merytorycznego podziału
zamówienia na części.

Wykonawcy
AIUT Sp. z o.o. oraz Vetasi Sp. z o.o. zgłosili przystąpienie po stronie
Odwołującego, popierając argumentację przedstawioną w odwołaniu.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnik
ów postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła
co następuje:


W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis. Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone
w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie
interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
Na rozprawie stro
ny i uczestnicy postępowania podtrzymały swoje pisemne stanowiska .

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i budowa prototypu rozwiązania
informatycznego Enterprise Asset Management. W pkt 6 ppkt 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ
podano „Wykonawca zapewni pozostałe niezbędne licencje SAP wynikające z integracji
rozwiązania informatycznego z systemem SAP funkcjonującym u Zamawiającego”. W § 11
pkt 13 Własność intelektualna Projektu umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ podano: „Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu pozostałe niezbędne licencje SAP wynikające z
integracji rozwiązania informatycznego z systemem SAP funkcjonującym u Zamawiającego”.
Zakres przedmiotu zamówienia został podany w Załączniku nr 1 i obejmuje on m.in.:
przeprowadzenie analizy i zamodelowanie
procesów biznesowych utrzymania „jak jest” i jak
powinno być”, opracowanie Specyfikacji Biznesowej oraz Specyfikacji Technicznej, wdrożenie
rozwiązania informatycznego składającego się z aplikacji stacjonarnej oraz mobilnej,
dostarczenie licencji dla rozwiązania informatycznego wraz z Asystą Techniczną,
dostosowanie działających u Zamawiającego modułów SAP ERP w zakresie projektu
biznesowego i technicznego oraz integrację rozwiązania informatycznego z systemami
dziedzinowymi Zamawiającego.

Izba,
oceniając istotę sporu między stronami, rozważyła z jednej strony obiektywne potrzeby
zamawiającego w realizacji przedmiotu zamówienia a z drugiej konieczność zachowania
zasady uczciwej konkurencji między wykonawcami i stwierdziła, że w tym stanie faktycznym

Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia dopuścił się naruszenia art. 29 ust. 2
Pzp, zgodnie z
którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję. Wedle utrwalonego stanowiska Izby przejawem naruszenia
uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń
wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów
wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób ale także określenie na tyle rygorystycznych
wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nawet w sposób pośredni mogą prowadzić do
ograniczenia uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Podkreślenia wymaga, że dla
uznania naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie
utrudnienia uczciwej
konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia, co w ocenie Izby
Odwołujący uczynił w toku rozprawy. Odwołujący wykazał, że przez wprowadzenie wymogu
dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licencji SAP, wynikających
z
konieczności integracji rozwiązania informatycznego z systemem SAP funkcjonującym
u Zamawiającego doszło do preferowania rozwiązań opartych na systemie SAP i tym samym
może dojść do zachwiania konkurencji między potencjalnymi wykonawcami, zdolnymi do
realizacji tego zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą bowiem udział nie
tylko sam
producent SAP, ale także inne podmioty, które oferują rozwiązania oparte na
systemie SAP oraz pod
mioty, oferujące inne rozwiązania techniczne posiadające lub nie
posiadające status partnera SAP. Uwzględniając fakt, że dostarczenie licencji SAP ma istotny
wpływ na cenę oferty należy uznać, że wymóg dostarczenia licencji SAP, które są elementem
towarzys
zącym zamówieniu podstawowemu jakim jest przygotowanie prototypu rozwiązania
informatycznego wspierającego procesy utrzymania infrastruktury kolejowej, stawia w
uprzywilejowanej sytuacji samego producenta SAP i wykonawców, oferujących rozwiązania
informatyczne oparte na systemie SAP.
Działanie takie może w efekcie doprowadzić do
wyeliminowania konkurencji między wykonawcami oferującymi różne rozwiązania techniczne
prototypu rozwiązania informatycznego Enterpise Asset Management, które jest głównym
elementem tego zamówienia publicznego. Zauważyć trzeba, że niektórzy wykonawcy jak np.
przystępujący AIUT, który nie są partnerami SAP, nie będą mogli samodzielnie złożyć oferty
bez pozyskania partnerstwa SAP
, co stawia takich wykonawców w gorszej konkurencyjnie
pozycji.

Poza tym, jak wykazał Odwołujący i Przystępujący po jego stronie wykonawcy, na etapie
składania oferty nie jest znana jeszcze dokładna ilość licencji SAP, która jest zależna od
przyjętej przez wykonawcę architektury rozwiązania i będzie ona ostatecznie znana

w późniejszej fazie realizacji projektu (etap IV Przygotowanie startu). Okoliczność ta powoduje,
że wykonawcy szacując cenę oferty mogliby wliczyć ryzyko związane z dostarczeniem licencji
SAP na zbyt
wygórowanym poziomie, przez co mogłoby dojść do zawyżenia całkowitych
kosztów realizacji zamówienia publicznego, które w efekcie obciążyłyby Zamawiającego.
Izba nie
neguje przy tym konieczności zakupu licencji pośrednich SAP, które są niezbędne do
integracji rozwiązania informatycznego, zaproponowanego przez wykonawców z istniejącym
u Zamawiającego systemem. W tym aspekcie Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego
zaprezentowanego w odwołaniu, iż licencje SAP nie mają bezpośredniego związku z
rozwiązaniem informatycznym. Są one koniecznym elementem uruchomienia systemu, ale ich
zakup może zostać z powodzeniem zrealizowany w odrębnym postępowaniu o zamówienie
publiczne, w momencie gdy znane będą niezbędne ilości licencji SAP.

Uwzględniając powyższe, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi
konkurencyjnej między wykonawcami, Izba nakazała wykreślenie postanowień SIWZ
dotyczących wymogu dostarczenia przez wykonawcę licencji SAP, wynikających z integracji
rozwiązania informatycznego z systemem SAP funkcjonującym u Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2,
§ 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).


Przewodniczący:
………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie