eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1390/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-07-31
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1390/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Andrzej Niwicki, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postepowania
odwoławczego w dniu 31 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających
s
ię o udzielenie zamówienia konsorcjum Cubic Defense Applications Inc. w San Diego (USA),
Unitronex Poland Sp. z o.o. w
Warszawie, „Siltec” Sp. z o.o. w Pruszkowie, Wojskowa
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w postępowaniu
prowadzon
ym przez zamawiającego Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie

przy udziale:

wykonawcy SAAB AB w Link
öping (Szwecja),

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Polska
Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France SAS w Merignac (Francja)
i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
odrzucić odwołanie,

2.
kosztami postępowania odwoławczego obciążyć konsorcjum Cubic Defense
Applications Inc. w San Diego (USA), Unitronex Poland Sp. z o.o. w Warszawie, „Siltec”
Sp. z o.o. w Pruszkowie,
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie i zaliczyć na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
w
wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez powyższych tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………

U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1390/19


Zamawiający Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7 00-909
Warszawa, prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa,
instalacja
i uruchomienie taktycznych systemów symulacji pola walki”, o numerze nadanym
przez zamawiającego IU/170/X-36/ZO/NZO/DOS/Z/2015, o ogłoszeniu o zamówieniu
publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia
2015 r., pod numerem nr 2015S 246-
447263), zwane dalej jako „postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie, wszczęte 19 grudnia 2015 r., jest prowadzone w trybie
negocjacji z ogłoszeniem, w oparciu o przepisy Działu III Rozdziału 4a – zamówienia
w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej jako „p.z.p.”
W dniu 19 lipca 2019 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego konsorcjum Cubic Defense Applications Inc., 9333 Balboa Avenue, San Diego,
California 92123, USA, Unitronex Poland Sp. z o.o., ul. Grochowska 341/68, 03-822
Warszawa, „Siltec” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków, Wojskowa Akademia
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
(dalej zwani jako „odwołujący”), wnieśli środek zaskarżenia w postępowaniu.
Odwołanie zostało wniesione wobec czynności zamawiającego polegającej na
nieprawidłowym, w ocenie odwołującego, obniżeniu wartości ceny odwołującego, w tym
również w zakresie samodzielnego ustalenia ceny przez zamawiającego, w miejsce
zaniechania wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień.
W odwołaniu zostały postawione zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia
(pisownia oryginalna):
1.
art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 PZP poprzez zaniechanie podjęcia przez
Zamawiającego czynności polegających na ponownym zwróceniu się do
Odwołującego o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym przede
wszystkim ceny, pomimo
świadomości Zamawiającego, iż istnieją istotne rozbieżności
pomiędzy treścią oświadczenia woli Odwołującego złożonego w Postępowaniu
w
postaci oferty, a rozumieniem przez Odwołującego formularza stanowiącego wzór
oferty (dołączonego jako załącznik nr 5 do SIWZ) oraz ceną oferty przyjętą przez
Zamawiającego i w konsekwencji dokonania poprawienia błędów w ofercie
Odwołującego, które Odwołujący zakwestionował;
2.
art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP poprzez jego zastosowanie i dokonanie zmiany treści
oświadczenia woli Odwołującego złożonego w Postępowaniu w postaci oferty,
polegającej na niezgodnej z prawem i zasadami PZP rekalkulacji cen cząstkowych
oferty, znacząco wykraczającej poza dozwolone uprawniania Zamawiającego
w
zakresie poprawienia błędów w ofercie Odwołującego;
3.
art. 87 ust. 2 pkt. 1 PZP poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie dokonania
poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie Odwołującego, polegającej na
błędnym podaniu cen jednostkowych poszczególnych elementów oferty bez
uwzględnienia w nich cen szkoleń dotyczących poszczególnych przedmiotów
zamówienia;
4.
art. 65 § 1 KC w związku z art. 14 ust. 1 PZP poprzez dokonanie wykładni oświadczenia
woli Odwołującego w sposób nieprawidłowy, bez uwzględnienia dodatkowych
okoliczności wskazywanych przez Odwołującego w zakresie oferowanej ceny;
5.
art. 7 ust. 1 PZP poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości
Postępowania na skutek zaniechania podjęcia czynności zmierzających do
poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, podjęcia wadliwej czynności poprawienia
oczywistej omyłki rachunkowej oraz przygotowania formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w
sposób nieprawidłowy i wprowadzający w błąd wykonawców co do sposobu
przedstawienia cen za poszcz
ególne elementy oferty objęte zakresem umowy.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz unieważnienie czynności
zamawiającego polegającej na poprawieniu błędów w treści oferty odwołującego w zakresie
dotyczącym nie uwzględnienia cen szkoleń w cenach jednostkowych poszczególnych
elementów zamówienia, nakazanie zamawiającemu dokonania czynności polegającej na
zwróceniu się do odwołującego o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty odwołującego
i nakazanie powtórzenia badania treści ofert.
Ponadto wniesiono o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego.

Wobec
spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. Izba dopuściła do udziału
w
postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania wykonawcę SAAB
AB w Linköping (Szwecja) i konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales
AVS France SAS w Merignac (Francja) i Thales Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Izba nie uwzględniła opozycji przeciwko przystąpieniu ww. wykonawców, ponieważ
odwołujący nie uprawdopodobnił, że wykonawcy zgłaszający przystąpienie nie mają interesu
w uczestnictwie w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego. W ocenie składu
orzekającego umknęło uwadze odwołującego, że interes wykonawcy zgłaszającego
przystąpienie, określony w art. 185 ust. 2 p.z.p., jest rozumiany w sposób szeroki.
Ustawodawca zasadniczo, w sposób świadomy, mając na uwadze zasady zupełności
i
racjonalności systemu prawa, rozróżnił przesłankę materialnoprawną interesu z art. 179 ust.
1 p.z.p. i art. 185 ust. 2 p.z.
p., zaś wykładnia prowspólnotowa, stosowana przy wykładni tych
przepisów, w sposób stanowczy zmierza do rozszerzenia ochrony prawnej przedsiębiorców
w
postępowaniach odwoławczych (por. TSUE w wyrokach z 05.04.2016 r. sygn. C 689/13 oraz
z 04.07.2013 r. sygn. C 100/12).
Powyższe ma odzwierciedlenie ugruntowanym orzecznictwie Izby, która wielokrotnie
wypowiadała się, że interes wykonawcy w rozumieniu art. 185 ust. 2 p.z.p. powinien być
szeroko rozumiany, zaś funkcją opozycji jest zapewnienie prawidłowego składu uczestników
postępowania odwoławczego.
Tak jak wskazał przystępujący SAAB AB w Linköping w jego interesie leży korzystne
rozstrzygn
ięcie na rzecz zamawiającego w postaci oddalenia lub odrzucenia odwołania, zaś
uwzględnienie odwołania mogłoby prowadzić do utraty możliwości uzyskania zamówienia
przez przystępującego. Natomiast, jak podniósł przystępujący konsorcjum Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Thales AVS France SAS w Merignac (Francja) i Thales Polska
Sp. z o.o. w Warszawie,
ma on realną szansę na uzyskanie zamówienia, o ile odwołanie nie
zostanie uwzględnione i Izba nie nakaże poprawienia omyłki w ofercie odwołującego. Ponadto,
w interesie obu wykonawców jest przystąpienie po stronie zamawiającego, ponieważ jedynie
w ten sposób mogliby zgłosić ewentualną opozycję, przeciwko uwzględnieniu odwołania przez
jednostkę zamawiającą, co byłoby czynnością dla nich niekorzystną.
W oce
nie składu orzekającego kluczowym dla analizy interesu, o którym mowa w art.
185 ust. 2 p.z.p., jest moment jego badania oraz zakres możliwych do uzyskania rozstrzygnięć,
co oznacza, że interes ten należy badać mając na względzie naczelny cel strony,
z per
spektywy z której się go ustala. Wyłącznie przystąpienie do sprawy po stronie
zamawiającego pozwoli wykonawcom przystępującym na możliwość niedopuszczenia do
realizacji wniosków odwołania, odnoszących się do poprawienia oferty odwołującego, lub
dodatkowego
wezwania do jej wyjaśnienia, do czego wykonawcy nie byliby uprawieni
przystępując po stronie odwołującego, z uwagi na dyspozycję art. 185 ust. 5 p.z.p.
Rozstrzygnięcie sprawy w sposób bezpośredni przekłada się na zarzuty podniesione
przez przystępujący w swoich odwołaniach (sygn. akt: KIO 1383/19 i KIO 1392/19)
w
rozpoznawanym odwołaniem postępowaniu. Zatem uwzględnienie opozycji odwołującego
i
wykładanie interesu przystępujących w sposób wąski, tak jak feruje to odwołujący,
w przedmiotowym stanie
faktycznym, sprzeciwia się wykładni celowościowej i funkcjonalnej
art. 185 ust. 2 p.z.p. i pomijałoby cel tej instytucji procesowej. Nie jest bowiem możliwym do
zaakceptowania przyjęcie, że przedsiębiorcy, który chce wziąć udział w procesie, a nie zgadza
s
ię ze stanowiskiem odwołującego, winno się pozbawić możliwości zajęcia stanowiska do
czynności, które mają bezpośredni wpływ na jego sytuację. Interpretacja taka nie znajduje
dającego się uchwycić celu i prowadziłaby do znaczącego obniżenia transparentności
postępowania odwoławczego.

Krajowa Izba Odwoławcza, na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przedstawionej w kopii uwierzytelnionej przez zamawiającego,
ustaliła, że odwołujący pismem z dnia 26 listopada 2018 r. otrzymał informację od
zamawiającego w przedmiocie poprawienia w jego ofercie oczywistej omyłki rachunkowej.
W rzeczonej
informacji zamawiający wskazał, że „różnice w wartościach w stosunku do
oferowanych cen jednostkowych oraz różnice w łącznych wartościach LSS, KSSPW oraz
STWPW w stosunku do cen jednostkowych, uwzględniających wartość szkolenia
i dokumentacji technicznej (DT),
w ocenie zamawiającego, wynikają z omyłki rachunkowej
odwołującego przy obliczaniu łącznych cen”. Wobec czego zamawiający dokonał poprawy
omyłek rachunkowych, zgodnie z treścią informacji, obniżając cenę oferty odwołującego
z 137 528 893,00
zł na 132 614 694,75 zł.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p., mającym
zastosowanie w ust
alonym stanie sprawy, odwołanie wobec czynności zamawiającego,
polegającej na zmianie ceny oferty odwołującego, w konsekwencji dokonania poprawienia
omyłki rachunkowej, powinno być wniesione w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy
informacji o obniżeniu ceny. Z akt sprawy wynika, że odwołujący otrzymał zawiadomienie
o
poprawieniu omyłek w dniu 26 listopada 2018 r., fakt ten został również przyznany przez
odwołującego w treści odwołania (vide str. 5 pkt 6 odwołania). Zatem należy przyjąć, że zawity
termin na wniesienie środka ochrony prawnej co do zmienienia wartości ceny oferty
odwołującego, określony w art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p., rozpoczął bieg z dniem 26 listopada
2018 r. i skutecznie upłynął z dniem 6 grudnia 2018 r. (art. 14 ust. 1 p.z.p. w zw. z art.
111
§ 2 k.c. oraz art. 111 § 1 k.c.).
W konsekwencji powyższego odwołanie, które wpłynęło 19 lipca 2019 r. należy uznać
za wniesione z uchybieniem ustawowego terminu.
Warto zaznaczyć, że odwołujący podniósł, iż powziął informację, stanowiącą podstawę
do wniesienia odwołania w dniu 9 lipca 2019 r. „w związku z przesłaniem, za pomocą drogi
elektronicznej, zaproszenia do podpisania umowy, gdzie wskazano, że cena oferty
odwołującego, zgodnie ze stanowiskiem zamawiającego wynosi 132 614 694,75 zł”, co
w
ocenie odwołującego powoduje zachowanie terminu, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
Krajowa Izba
Odwoławcze ustaliła, że stanowisko odwołującego jest sprzeczne z aktami
postępowania odwoławczego, bowiem okoliczność, że zamawiający poprawił cenę oferty na
132 614 694,75
zł wynika z treści zawiadomienia o poprawieniu omyłki rachunkowej (vide str.
6 pkt 2 zawiadomienia). Izba stwierdziła również, że z żadnej treści dokumentacji
postępowania nie wynika, aby czynności zamawiającego z 26 listopada 2018 r. została
unieważniona czy zmieniona. Natomiast założenia odwołującego, ze dopiero 9 lipca 2019 r.
zamawiający wskazał wykonawcy, że „uznawana” przez zamawiającego cena to
132 614
694,75 zł nie znajdują potwierdzenia w materiale procesowym.
W odwołaniu wykonawca w sposób jednoznaczny wskazuje, że podstawą wniesienia
środka zaskarżenia jest okoliczność, iż odwołujący nie zgadza się z czynnością
zamawiającego polegającej na poprawieniu omyłki rachunkowej w zakresie wartości szkoleń,
wskazanych w formularzu cenowym odwołującego, tj. z przeliczeniem dokonanym przez
zamawiającego w tym zakresie, co spowodowało obniżenie wynagrodzenia o 4 914 196,86 zł,
a która to czynność – zdaniem odwołującego – wymagała podjęcia dalszych czynności,
w postaci zastosowania art. 87 ust. 1 p.z.p.
lub 90 ust. 1 p.z.p. Nie można jednak nie
zauważyć, że pod pozorem podniesienia zarzutów zaniechania wyjaśnień wartości ceny,
odwołujący skarży czynność obniżenia ceny jego oferty. W ocenie Izby całe odwołane dotyczy
czynności rekalkulacji ceny szkoleń, z którą nie zgadza się wykonawca, która została dokona
26 listopada 2018 r. Z odwołania wynika, że odwołujący, zamiast wnieść środek zaskarżenia,
w ustawowym terminie, dopiero
w dniu 14 grudnia 2018 r. przesłał zamawiającemu
wyjaśnienia, że nie zgadza się ze zmianą treści oferty, polegającej na obniżeniu ceny
o
wartość szkoleń. Zatem skład orzekający stwierdził, że – pod pozorem postawienia zarzutu
w
zakresie zaniechania wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny i zaniechania wyjaśnień treści
oferty
– odwołujący usiłował obejść zawity termin na wniesienie odwołania co do sposobu
poprawienia omyłki przez zamawiającego i obniżenia jego ceny do 132 614 694,75 zł.
Następczo wskazywano na rzekome wątpliwości, czy niejasności w zakresie ceny, które
winien powziąć zamawiający, celem przywrócenia terminu na czynność ustalenia jej
wysokości przez zamawiającego, w zawiadomieniu o poprawieniu omyłki rachunkowej w tym
zakresie.
Izba zauważa również, że odwołujący żądał unieważnienia czynności zamawiającego,
polegającej na poprawieniu błędów w treści jego oferty w zakresie dotyczącym nie
uwzględnienia cen szkoleń w cenach jednostkowych poszczególnych elementów zamówienia
i w tym przedmiocie o nakazani
e zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień. Jednoznacznie zatem
żądano dokonania oceny przez Izbę czynności zamawiającego z dnia 26 listopada 2018 r.,
w
stosunku do której zarzuty zostały wniesione po terminie. Przyjęcie przez Krajową Izbę
Odwoławczą odwołania do merytorycznego rozpoznania spowodowałoby usankcjonowanie
możliwości przywrócenia ustawowego dziesięciodniowego terminu na wniesienie odwołania
od tej czynności, co jest nie tylko niedopuszczalne na kanwie p.z.p., ale również byłoby
sprzeczne z zasadami
naczelnymi zamówień publicznych.
W konsekwencji powyższego, skład rozpoznający spór stwierdził, że zawity termin
na skorzystanie przez
odwołującego ze środka ochrony prawnej, co do wysokości
ustalenia jego ceny przez
zamawiającego, w tym również w zakresie ustalonej przez
zamawiającego ceny szkoleń, skutecznie upłynął 6 grudnia 2018 r. i na tym etapie nie ma
możliwości konwalidowania terminu, w szczególności w postaci próby obejścia prawa, poprzez
postawienie
zarzutów wadliwego przeliczenia ceny, pod pozorem zarzutu zaniechania
wezwania do złożenia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny, czy wyjaśnienia treści oferty,
bowiem zarzut ten wprost prowadzi do zaskarżenia wysokości ceny, ustalonej w dniu
26 listopada 2018 r.
W konsekwencji powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzuty
postawione w odwołaniu są zarzutami spóźnionymi.

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 189 ust. 2 pkt 3 p.z.p. w zw. z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
i
zobligowana była odwołanie odrzucić, w związku z czym orzeczono jak w sentencji. Zgodnie
z art. 189 ust. 3 zd. pierwsze p.z.p. postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego Izba wydała na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 p.z.p. oraz § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz.U. Nr 41 poz. 238), obciążając odwołującego kosztem wpisu, zgodnie z zasadą
odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie