eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1372/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-01
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1372/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jan Kuzawiński, Jolanta Markowska, Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2019
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2019 r. przez wykonawcę: Sport Halls
Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-
452 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów,

przy udziale wykonawcy
Serwis Rozwój Sp. z o.o., ul. Zgody 28, 40-573 Katowice
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.

kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Sport Halls Sp. z o.o., ul. Komuny
Paryskiej 57/15, 50-
452 Wrocław
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Sport
Halls Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-
452 Wrocław
tytułem wpisu od
odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Krośnie.

………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 1372/19
Uzasadnienie


Zamawiający, Gmina Rymanów, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa (modernizacja) stadionu
Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 514201-N-2019
w dniu 14 lutego 2019 r.

Pismem z dnia 12 lipca 2019 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze
oferty najkorzystniejszej
złożonej przez wykonawcę Serwis — Rozwój Sp. z o. o. oraz o
odrzuceniu oferty
złożonej przez wykonawcę Sport Halls sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia ww. oferty
wskazał, iż wykonawca zaoferował produkt o parametrach: 34 pęczki na 1 m szerokości x 31,5
pęczków na 1m długości =1071 pęczków w 1 m
2
, podczas gdy Zamawiający wymagał
minimum 7500 pęczków w 1m
2
. Zamawiający wskazał także, że z przedstawionych przez
w
ykonawcę dokumentów wynika, iż oferowany produkt zawiera lateks, co jest niezgodne z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.


Wykonawca Sport Halls sp. z o.o.
wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty
Odwołującego i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zarzucił naruszenie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
zwanej „Pzp”:
a)
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
poprzez niesłuszne stwierdzenie, że treść oferty złożonej przez
Sport H
alls jest niezgodna z treścią SIWZ, tj. że produkt zaoferowany przez Sport Halls nie
spełnia wymogu ilości pęczków z powodu mniejszej niż wymagana przez Zamawiającego ilość
pęczków w 1m
2
,
podczas gdy ilość pęczków jest jedynie parametrem wtórnym, a
najistotniejsz
a role odgrywa ilość włókien w 1m
2
. zaś produkt zaoferowany przez Sport Halls
gwarantuje osiągniecie takiej samej ilości włókien na m
2

i znacznie przewyższa wymogi
minimalne Zamawiającego;
b)
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
poprzez jego błędne zastosowanie, podczas gdy oferta Sport
H
alls w całości odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i brak jest
podstaw faktycznych i prawnych do odrzucenia tej oferty,
bowiem z żadnych dokumentów ani
próbek dołączonych przez Sport Halls do złożonej oferty nie wynika, iż oferowany produkt
zawiera lateks;
c)
art. 7 ust. 1 Pzp
,
poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób utrudniający
zachowanie uczciwej konkurencji poprzez niedopuszczenie Sport H
alls do złożenia

stosownych wyjaśnień celem usunięcia zaistniałych nieścisłości i wątpliwości, co bezpośrednio
doprowadziło do niekorzystnego dla Sport Halls wyniku postępowania, a także faktu iż w
postępowaniu został wyłoniony wykonawca, który złożył dużo wyższą ofertę cenową niż Sport
Halls, pomimo tego
, że kryterium cenowe stanowiło aż 60% oceny oferty;
d)
art. 87 ust. 1 Pzp,
poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy w postępowaniu
wystąpiły nieścisłości i wątpliwości po stronie Zamawiającego odnośnie złożonej przez Sport
H
alls oferty, które miały bezpośredni wpływ na wynik postępowania i stanowiły jedyną
przesłankę do odrzucenia oferty złożonej przez Sport Halls.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wykonania lub powtórzenia
czynności, które doprowadziły do nieprawidłowego rozstrzygnięcia lub unieważnienia tych
czynności, albo jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp — o unieważnienie
umowy,
a w sytuacji gdy unieważnienie umowy nie będzie możliwe:
a)
unieważnienie umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożenie kąty
finansowej, albo
b)
nałożenie kąty finansowej, albo
c)
orzeczenie skrócenia okresu obowiązywania umowy
7

w przypadku stwierdzenia, że
utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym.
Jednocześnie, Odwołujący wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania
odwoławczego.
Odwołujący wyjaśnił, że w dniu 24 czerwca 2019 r. na wezwanie Zamawiającego
przesłał pismo wraz z wymaganymi dokumentami, tj.:
-
autoryzacja producenta maty, z określeniem przeznaczenia w oryginale, karta
techniczna maty wzmacniającej,
-
raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzający metodę produkcji i parametry
maty
7

wzmacniającej,
-
próbka oferowanego produktu,
-
atest PZH,
-
protokół z badań potwierdzających możliwość recyklingu oferowanej nawierzchni,
-
referencje.
Odwołujący podniósł, że bezzasadny jest zarzut Zamawiającego odnośnie
niespełnienia przez Odwołującego wymogu ilości pęczków na 1m
2
,
gdyż ilość pęczków jest
parametrem wtórnym, a istotną rolę odgrywa ilość włókien na 1 m
2
, która jest wypadkową ilości
pęczków pomnożoną przez ilość włókien w pęczku (kępce). W sytuacji, kiedy Zamawiający
żądał, aby oferowana nawierzchnia tkana posiadała min. 45 000 włókien na m
2
,
przy ilości
pęczków 7500 m
2
-
w pojedynczym pęczku wymaganej nawierzchni musi się znajdować
minimum sześć. Zaoferowany przez Odwołującego produkt firmy Greenfields XtraGrass

gwarantuje osiągniecie tej samej ilości włókien na m
2
,
poprzez zastosowanie większej ilości
pojedynczych włókien - 48 w pojedynczym pęczku (kępce). Na rynku traw syntetycznych tylko
dwóch producentów oferuje trawę w technologii tkanej - jest to firma Dywilan oraz firma
Greenfields
, która jest dodatkowo preferowanym producentem Fifa. W przypadku odrzucenia
produktu firmy Greenfields brak jest produktu równoważnego do opisanego w dokumentacji
produktu firmy Dywilan. Ilość włókiem w pęczku nie jest parametrem użytkowym, a
wypadkowym k
onkretnego rozwiązania konkretnego producenta. Natomiast to, co jest istotne
z punktu użytkowego i końcowego, to jest ilość włókien trawy hybrydowej. Parametr ten
zaoferowanej trawy Greenfields XtraGrass znacznie przewyższa wymogi minimalne
Zamawiającego, co potwierdza orzecznictwo - wyrok KIO z dnia 24 sierpnia 2015 r., sygn. akt
KIO 1699/15.
Niezasadny jest zarzut
, iż produkt oferowany przez Odwołującego zawiera lateks. Z
żadnych złożonych Zamawiającemu dokumentów dotyczących trawy hybrydowej nie wynika,
że zaoferowany produkt zawiera lateks, nie wynika to także z załączonej do oferty próbki.
Treścią oferty, mającą „potwierdzać, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych” zgodnie z wymogiem SIWZ jest próbka oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków jakościowych dla nawierzchni z trawy hybrydowej. Dostarczona do
Zamawiającego próbka oferowanej nawierzchni potwierdza, że przedmiotem oferty jest
nawierzchnia Greenfields KtraGrass, która nie zawiera w sobie lateksu.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem,
próbka stanowi treść oferty, a zatem nie jest
O
dwołującemu znane z jakich przyczyn przy badaniu oferty Zamawiający nie wziął jej pod
uwagę. Jeśli bowiem istniały jakiekolwiek wątpliwości, lub jakiekolwiek nieścisłości w treści
oferty, to zamawiający zgodnie z utrwalonym orzecznictwem winien wezwać wykonawcę do
złożenia wyjaśnień. Skoro Sporthalls przedłożył ofertę dotyczącą produktu, który nie zawierał
w sobie lateksu, to odrzucenie tej
oferty stanowi rażące naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
W konsekwencji
Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób utrudniający
zachowanie uczciwej konkurencji
poprzez niedopuszczenie Odwołującego do złożenia
stosownych wyjaśnień celem usunięcia zaistniałych nieścisłości i wątpliwości, co bezpośrednio
doprowadziło do niekorzystnego dla Sporthalls wyniku postępowania. Naruszenie art. 7
uzasadnia również fakt, iż w postępowaniu został wyłoniony wykonawca, który złożył dużo
wyższą ofertę cenową niż Sporthalls, pomimo tego, że kryterium cenowe stanowiło aż 60%
oceny oferty.

Wykonawca
Serwis Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie po stronie Zamawiającego. Wniósł o
oddalenie odwołania. Pismem z dnia 30 lipca 2019 r. wykonawca złożył wniosek dowodowy o

przesłuchanie świadka na okoliczności braku pożądanych przez Zamawiającego właściwości
i parametrów technicznych maty zaoferowanej przez Odwołującego.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, pismem z dnia 24 lipca 2019 r. Wniósł o
oddalenie odwołania oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów
postępowania odwoławczego. W odniesieniu do zarzutów odwołania Zamawiający wskazał,
że są one nieuzasadnione, a także nie znajdują żadnego pokrycia w dokumentach złożonych
przez Odwołującego.
ZARZUT NR 1
Nie jest prawdziwe twierdzenie jakoby Odwołujący „złożył kompletną i w pełni zgodną
z SIWZ ofertę”. Oferta złożona przez Odwołującego nie odpowiadała treści SIWZ albowiem z
przedłożonych przez wykonawcę dokumentów (certyfikaty, karty techniczne, atesty, próbki
trawy hybrydowej) nie wynika potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów
technicznych trawy hybrydowej opisanych w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem
do SIWZ.
Odwołujący zaoferował produkt o parametrach: 34 pęczki na 1 m szerokości x 31,5
pęczków na 1 m długości 1.071 pęczków w 1 m
2
. Tymczasem
Zamawiający wymagał minimum
7.500 pęczków w 1 m
2
.
Ponadto, z przedstawionych dokumentów wynika, że oferowany
produkt zawiera lateks, co jest niezgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Zamawiający podniósł, że skoro Odwołujący nie zaoferował produktu równoważnego,
to zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zamawiający w Rozdziale IV pkt 6 i 7 SIWZ zawarł zapisy umożliwiające zaoferowanie
produktów równoważnych:
„6. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów
wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawia
jącego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7.
Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie
rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w
szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat
parametrów technicznowytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów,
aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych.
Niniejsze dokum
enty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność
proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji
Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań
stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w
dokumentach przetargowy
ch”.

W ocenie Zamawiającego, każdy parametr trawy hybrydowej opisany w dokumentacji
technicznej ma jednakowo ważne znaczenie, więc twierdzenie Odwołującego, że „ilość
pęczków jest jedynie parametrem wtórnym a najistotniejszą rolę odgrywa ilość włókien w 1 m
2

jest nieuprawnione i nieadekwatne do opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Zamawiający w dokumentacji technicznej wymagał konkretnej ilości pęczków w 1 m
2
, a nie
tak
jak to nadinterpretuje Odwołujący — ilości włókien.
Ponadto, Odwołujący podejmuje próbę wykazania równoważności oferty dopiero na
etapie postępowania odwoławczego, co jest nieuprawnione i sprzeczne z treścią wymogów
SIWZ oraz ustawy Pzp.
Aby uznać, że dany wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne
do opisanych w SIWZ, musiałby to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie, podając
konkretnie, jaki produkt lub produkty oferuje. Wobec
braku wykazu towarów (materiałów i
urządzeń równoważnych) oraz opisu rozwiązań równoważnych nie można uznać, że
wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne. Dokumentów tych przy ich braku nie można
uzupełnić - stanowią one ścisłą treść oferty i takie działanie prowadziłoby do zmiany oferty.
Bez wątpienia ciężar wykazania, że proponowane rozwiązania równoważne spełniają
wymagania zamawiającego spoczywa na wykonawcy, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp.
ZARZUT NR 2
Wymóg, aby oferowany produkt pozbawiony był lateksu wynika z treści Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (pkt 5.2. — Nawierzchnia z trawy
hybrydowej), gdzie zostały opisane minimalne wymagane dotyczące maty wzmacniającej.
Zamawiający nie dopuścił wprost „maty podklejanej lateksem butadienowo-styrenowym.”
Odwołujący przedłożył w ofercie atest higieniczny PZH dotyczący trawy GreenFields
XtraGraas z dnia 10 października 2017r. z którego wynika, że zaoferowany produkt zawiera
polipropylen, polietylen, poliuretan, lateks stabilizator.
Aktualnie Odwołujący stara się
wykazać, że zaoferowany produkt nie zawiera lateksu i w tym celu przedłożył m.in. pismo
producenta
potwierdzające, że zaoferowany produkt jednak nie zawiera lateksu. Zamawiający
wskazał, że Odwołujący przedłożył sprzeczne ze sobą dokumenty, przy czym znaczenie
kluczowe ma atest PZH
— albowiem oświadczenie producenta dot. zawartości lateksu nie
może być uznane za wystarczające w świetle wymagań Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (pkt 5. 2. — Nawierzchnia z trawy hybrydowej) i obowiązku
dołączenia do oferty m.in. atestu PZH.
W okolicznościach tej sprawy dokonana przez Zamawiającego ocena oferty
Odwołującego nie budziła wątpliwości czy niejasności. Przedłożony przez Odwołującego atest
higieniczny PZH wprost wskazuje
na zawartość lateksu w oferowanym produkcie stąd też brak
było jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do formułowania wezwania do złożenia
wyjaśnień. Dopiero wraz z odwołaniem Odwołujący przedłożył pismo z dnia 16 lipca 2019 r. z

treści którego wynika, że produkt GreenFields XtraGrass nie zawiera rzekomo lateksu, co nie
może odnieść obecnie pożądanego przed Odwołującego skutku.
ZARZUT NR 3
Zamawiający stwierdził, że prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Pzp
oraz zapisami SIWZ oraz
ocenił ofertę na podstawie złożonych dokumentów i po stronie
Zamawiającego nie wystąpiły żadne wątpliwości, które uzasadniałyby wyjaśnienie treści
złożonej oferty.
Ponadto, w
postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział XIV, zostały określone
dwa kryteria oceny ofert, tj.: cena
— 60 % i okres gwarancji — 40%, zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa. W r
ozdziale XIV pkt 4 SIWZ Zamawiający zawarł zapis: „Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert”. W postępowaniu została
odrzucona oferta Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający nie mógł
przyjąć oferty, która nie spełnia warunków opisanych w SIWZ.
ZARZUT NR 4
Zamawiający wskazał, że oferta Odwołującego została oceniona w sposób rzetelny,
zgodnie z SIWZ i ustawą Pzp, na podstawie przedłożonych dokumentów. Zgodnie z treścią
art. 87 ust. 1 Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie ma jednak obowiązku
wyjaśniania treści oferty w sytuacji, gdy ta podlega odrzuceniu. Przepis art. 87 ust. 1 powinien
być rozpatrywany w kategoriach uprawnień zamawiającego, a więc prawa zamawiającego do
żądania wyjaśnień, połączonego z obowiązkiem zażądania tychże wyjaśnień w celu
wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badania i oceny ofert w sposób staranny i należyty.
Tylko zaniechanie przez zamawiającego wyjaśniania treści oferty, jeżeli jest to konieczne w
celu dokonania rzetelnego badania oferty,
stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień
publicznych.
Po stronie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu nie wystąpiły jednak
żadne nieścisłości i wątpliwości, które wymagałyby wezwania Odwołującego do złożenia
wyjaśnień, a zatem zarzut niezastosowania art. 87 ust. 1 Pzp jest bezpodstawny.

Krajowa Izba Odwoławcza
, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
i
uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.

Wykonawca
Serwis Rozwój Sp. z o.o. skutecznie przystąpił do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp.

Prze
dmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury
Fizycznej w Rymanowie wraz z
niezbędną infrastrukturą. W Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót w pkt 5.2 Zamawiający określił minimalne wymagania techniczne
dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej (hybrydowej), w tym minimalne wymagane
parametry maty wzmacniającej:

Wysokość włókna
45-50 mm
Rodzaj włókna runa
Polietylen, Monofilament 100%
Rodzaj włókna podkładu
Polietylen/Polipropylen
Grubość włókna runa
min. 300 μm
Kolor włókna runa
Zielony
Gęstość pęczków runa
min. 7 500/m2
Gęstość fi lamentów
min. 45 000/m2
Masa całkowita
Min. 800 g/m2
Masa podkładu
Min. 250 g/m2
Metoda produkcji
TKANIE
Trwałość produktu
Produkt nie podlega biodegradacji

Zamawiający wymagał zaoferowania maty tkanej przy czym nie dopuścił stosowania
maty tuftingowej.
Mata powinna być wykonana w całości z włókien nie podlegających
biodegradacji, zapewniająca wieloletnią stabilność wzmacnianej nawierzchni. Zamawiający
jednoznacznie wskazał również, że nie dopuszcza maty podklejanej lateksem butadienowo-
styrenowym.
Zamawiający wymagał dołączenia do oferty:
-
autoryzacji producenta maty, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale, -
karty technicznej
maty wzmacniającej,
- raportu
z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego metodę produkcji i parametry
maty wzmacniającej,
-
próbki oferowanego produktu,
- atestu PZH,

- protok
ołu z badań potwierdzających możliwość recyclingu oferowanej nawierzchni (atest
ekologiczny).
Zamaw
iający określił wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należało
złożyć wraz z ofertą:
a. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny.
b. Kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry i rodzaj zastosowanych
komponentów określone w pkt a), wydane przez niezależne laboratoria posiadające
akredytację.
c. Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość
pierwiastków chemicznych określonych w pkt b), wydane przez niezależne laboratorium
posiadające akredytację.
d. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane
laboratorium.
e. Karta techniczna oraz potwierdzająca jej technologie wykonania.
f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji
g. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
h. Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
W wyniku odpowiedzi na pytania
do treści SIWZ z dnia 27 lutego 2019 r. Zamawiający
dokonał modyfikacji powyższych wymagań, poprzez następujące wyjaśnienie:

„2. Proszę określić, na którym etapie postępowania Oferent winien przedłożyć
Zamawiającemu wymagane w dokumentacji przetargowej:
-
autoryzacja producenta maty wzmacniającej wystawiona dla Wykonawcy z potwierdzeniem
gwarancji oraz podaniem miejsca montażu,
-
karta techniczna maty wzmacniającej z określeniem miejsca wykonywania prac,
-
próbka maty wzmacniającej.
Odpowiedź: Wskazane w pytaniu dokumenty wraz z próbką maty wzmacniającej należy złożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania.
3, Czy Zamawiający dopuści zastosowanie maty wzmacniającej o cechach i parametrach
innych niż wskazane w dokumentacji projektowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści tkaną matę wzmacniającą o cechach i parametrach nie
gorszych niż te wskazane w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych.
4. W dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych zawarte zostały minimalne oczekiwane przez Zamawiającego cechy i

parametry ma
ty wzmacniającej. Różnią się jednak zapisem o minimalnej grubości źdźbła.
Proszę o doprecyzowanie, który zapis należy uwzględnić w ofercie przetargowej
Odpowiedź: Należy przyjąć cechy i parametry maty wzmacniającej zawarte w Specyfikacji
Technicznej Wykona
nia i Odbioru Robót Budowlanych.”
Zgodnie z rozdziałem XI SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert, w pkt 8 Zamawiający
wskazał, że na ofertę składa się formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz
pełnomocnictwo, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ (potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu), zobowiązanie
podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), dokument potwierdzający wniesienie wadium.
W rozdziale IV pkt 5, 6 i 7
SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania
rozwiązań równoważnych. Zgodnie z pkt 6, Zamawiajacy wymagał wykazania przez
wykonawcę, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, natomiast w pkt 7 wskazał, że „Stosownie do art.
30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych
winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez
udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów
technicznowytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat,
deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze
dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych
mate
riałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego.
Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie
domniemanie zaoferowania rozwi
ązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowy
ch”.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego 6 ofert, w tym oferta
Odwołującego. Odwołujący złożył ofertę, w której w formularzu ofertowym potwierdził
zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. W ofercie Odwołujący
nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zaoferowanie rozwiązań
równoważnych, w tym dokumentów mających na celu wykazanie spełnienia parametrów
minimalnych określonych w dokumentacji technicznej.
W dniu 24 czerwca 2019 r.
Odwołujący przesłał do Zamawiającego pismo wraz z
dokumentami
dotyczącymi oferowanej maty hybrydowej: autoryzacja producenta maty, z
określeniem przeznaczenia w oryginale, karta techniczna maty wzmacniającej, raport z badań
niezależnego laboratorium potwierdzający metodę produkcji i parametry maty
7

wzmacniającej,
próbka oferowanego produktu, atest PZH, protokół z badań potwierdzających możliwość
recyklingu oferowanej nawierzchni, referencje.
Jednocześnie Odwołujący wyjaśnił w ww.
piśmie, że oferuje matę hybrydową równoważną lub lepszą w porównaniu do opisanej w
przetargu.

Zamawiający w oparciu o złożone przez Odwołującego dokumenty stwierdził, że
wykonawca zaoferował produkt o parametrach: 34 pęczki na 1 m szerokości x 31,5 pęczków
na 1m długości =1071 pęczków w 1 m
2
, podczas gdy Zamawiający wymagał minimum 7500
pęczków w 1m
2
, a także że zaoferowana przez Odwołującego mata wzmacniająca zawiera
lateks, co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Odwołujący
nie kwestionował ustaleń Zamawiającego dotyczących ilości pęczków zawartych w 1 m
2

oferowanej nawierzchni.

W danym stanie faktycznym Izba zważyła, co następuje:
Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ, tj. że produkt zaoferowany przez
Odwołującego nie spełnia wymogu ilości pęczków w 1m
2
.
Treść oferty złożonej przez Odwołującego wynika z treści oświadczeń złożonych przez
wykonawcę w ofercie oraz w oparciu o wymagane przez Zamawiającego w ofercie dokumenty.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia oferty na formularzu
ofertowym
, w którym wykonawca zobowiązany był potwierdzić zgodność treści oferty z
wymaganiami SIWZ. Takie oświadczenie złożył w ofercie Odwołujący. Zgodnie natomiast z
rozdz. IV
pkt 7 SIWZ, oferując rozwiązanie równoważne Odwołujący zobowiązany był do
złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających jaki produkt równoważny oferuje oraz że
produkt ten spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego dla produktu
referencyjnego, określonego w SIWZ (dokumentacji technicznej). Brak złożenia przez
Odwołującego tych dokumentów w ofercie powoduje, że treść oferty można wywodzić jedynie
z oświadczenia złożonego przez Odwołującego w formularzu ofertowym, a to oświadczenie
nie pozostawia
żadnych wątpliwości, że przedmiot oferty nie obejmuje rozwiązań
równoważnych. Wobec powyższego, przyjęcie oświadczenia Odwołującego złożonego na
etapie oceny ofert, że zaoferował rozwiązanie równoważne, jest nieuprawnione, gdyż
prowadziłoby de facto do zmiany treści złożonej oferty. Z drugiej strony zaoferowanie produktu,
który nie spełnia wprost parametrów określonych w SIWZ - w zakresie wymaganej liczby
pęczków - należy ocenić jako niezgodność treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ, która
nie podlega poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
Podnoszona przez Odwołującego w odwołaniu okoliczność, że „ilość pęczków jest
jedynie parametrem wtórnym, a najistotniejszą rolę odgrywa ilość włókien w 1m
2

zaś produkt
zaoferowany przez Sport H
alls gwarantuje osiągniecie takiej samej ilości włókien na m
2
i
znacznie przewyższa wymogi minimalne Zamawiającego” nie ma znaczenia dla oceny oferty
Odwołującego w okolicznościach niniejszej sprawy, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ,
ponieważ kwestia ta powinna być podnoszona przez wykonawcę na etapie formułowania
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub też w ramach

wykazywania równoważności zaoferowanego rozwiązania, pod warunkiem dokonania tego w
trybie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
Podkreślić należy, że oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu nie z tego względu,
że zaoferowany przez Odwołującego produkt firmy Greenfields XtraGrass nie gwarantuje
osiągnięcia parametrów równoważności w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego
w SIWZ lecz dlatego
, że z treści oferty złożonej w terminie składania ofert nie wynika, że
Odwołujący oferuje rozwiązanie równoważne, ponieważ stosowne dokumenty na taką
okoliczność nie zostały w ofercie Odwołującego złożone. Uwzględnienie tych dokumentów na
etapie oceny ofert stanowiłoby niedozwoloną zmianę treści złożonej oferty. W tym kontekście
też Izba nie uwzględniła wniosku Przystępującego o przesłuchanie w charakterze świadka
osoby Piotra Jakubiaka na okoliczność braku pożądanych przez Zamawiającego właściwości
i parametrów maty zaoferowanej przez Odwołującego, uznając, że okoliczności sprawy
konieczne do rozstrzygnięcia zarzutów odwołania zostały ustalone na podstawie dokumentacji
postępowania, a wniosek ten zmierzałby jedynie do przewlekłości postępowania.

W zakresie zarzutu braku podstaw faktycznych i prawnych do odrzucenia oferty
złożonej przez Odwołującego z tego względu, że zaoferowana trawa hybrydowa zawiera
lateks Izba ustaliła, że złożony przez Odwołującego dokument potwierdzający spełnienie
warunków jakościowych dla nawierzchni z trawy hybrydowej, tj. atest PZH wystawiony dla
grupy produktów, w tym nawierzchni Greenfields XtraGrass, wprost wskazuje na zawartość
lateksu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że składnik ten nie został wskazany w karcie
katalogowej tego produktu ani w pozostałych dokumentach odnoszących się do tego produktu,
Zamawiający powinien był wezwać Odwołującego do wyjaśnienia powyższej kwestii w trybie
art. 87 ust. 1 Pzp, w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości. Wskazać należy przy tym,
że Zamawiający nie mógł badać złożonej przez Odwołującego próbki trawy na etapie oceny
ofert, gdyż zgodnie z warunkami SIWZ, o których była mowa powyżej, próbka ta była
wymagana na etapie przed zawarciem umowy.

Biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy, w tym fakt, że oferta złożona przez
Odwołującego i tak podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, uchybienie
obowiązkowi zastosowania art. 87 ust. 1 Pzp, nie może mieć wpływu na wynik postępowania,
a zatem stosownie do art. 192 ust. 2 Pzp stwierdzone naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp nie może
stanowić podstawy do uwzględnienia odwołania.

W ocenie Izby,
w przedmiotowym postępowaniu nie został naruszony przez
Zamawiającego przepis art. 7 ust 1 Pzp w wyniku odrzucenia oferty Odwołującego oraz w
konsekwencji
– w wyniku wyboru oferty z wyższą ceną, jako oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu.
Uwzględniając stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

………………………………

………………………………

………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie