eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 945/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-06-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 945/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawny
m z udziałem stron postępowania
odwoławczego w dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Iz
by Odwoławczej w dniu 23 maja 2019 r. przez wykonawcę Sinmed sp. z o.o., ul.
Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice
w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1, im. Norberta
Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz wykonawcy Sinmed sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice
kwoty 13 500 zł
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.


Przewodniczący……………………Sygn. akt KIO 945/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki
Szpital Kliniczny nr 1, im. Norberta Barlickiego,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul.
Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu
medycznego radiologicznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz cewników
do podawania tlenu przez nos i opasek do mocowania rurki intubacyjnej, znak: 8/ZP/2019,
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 029-064243 w dniu 11
lutego 2019 r.,
między innymi dla Pakietu nr 9 „Maska anestezjologiczna”.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Odwołujący: Sinmed sp. z o.o., ul.
Graniczna 32B, 44-
178 Przyszowice otrzymał drogą elektroniczną w dniu 13 maja 2019 r.
N
ie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem przetargu Odwołujący w dniu 23 maja
2019 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w związku z czynnością
Zamawiającego polegającą na ocenie ofert dla Pakietu 9, czym – jego zdaniem -
Zamawiający naruszył:
- art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
, zwanej dalej ustawą Pzp, poprzez zaniechanie
sporządzenia pełnego, spójnego i czytelnego dla wykonawców uzasadnienia faktycznego dla
dokonanej oceny ofert, czyli punktacji przyznanej poszczególnym wykonawcom w kryterium
„Ocena techniczna (jakość)", co skutkowało także naruszeniem zasady przejrzystości
wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz zasady jawności wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy
Pzp,
-
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez dokonanie oceny ofert niezgodnie z
kryteriami określonymi w Rozdziale XXVI SIWZ, w sposób arbitralny i bez zachowania
obiektywizmu oraz należytej staranności, co skutkowało także naruszeniem zasad
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także
proporcjonalności i przejrzystości, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Wska
zując na powyższe zarzuty wnosił o uwzględnienie odwołania i o nakazanie
Zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności badania i oceny ofert dla Pakietu 9, w tym
unieważnienia wyboru oferty wykonawcy SUMI Sp. z o.o., Sp. k., ul. Drobiarska 35, 05-070
Sulejówek, zwanej dalej jako „SUMI” jako najkorzystniejszej w Postępowaniu dla Pakietu 9,

-
dokonania ponownego badania i oceny ofert złożonych w Postępowaniu dla
Pakietu 9, w sposób zgodny z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XXVI SIWZ
oraz w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców i zachowanie pomiędzy nimi
uczciwej konkurencji, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny.
Ponadto wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:
-
dowód nr 1 - pismo o wyborze ofert z dnia 13 maja 2019 r., potwierdzające
punktację przyznaną poszczególnym ofertom,
-
dowód nr 2 - wniosek Odwołującego z dnia 16 maja 2019 r. o dostęp do
informacji publicznej, w sprawie przesłania w formie elektronicznej skanu wszystkich
dokument
ów dotyczących oceny jakości w postępowaniu,
-
dowód nr 3 - odpowiedź Zamawiającego z dnia 16 maja 2019 r. na wniosek o
dostęp do informacji publicznej, wraz z dokumentem „Sposób ocen jakości próbek",
potwierdzającym brak uzasadnienia faktycznego dokonanej oceny jakości,
-
dowód nr 4 - ulotki dotyczące zaoferowanych produktów (zarówno przez
Odwołującego, jak i SUMI), potwierdzające równoważność tych produktów.

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

W dniu 5 czerwc
a 2019r., przed wyznaczoną rozprawą, do siedziby Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z tej samej daty o cofnięciu odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.),
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.2 ustawy Pzp Izba postanowiła zwrócić na rzecz
Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
p
rzepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3
lit. a i ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 wraz ze zm.).

Przewodniczący……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie