eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 951/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-06-24
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 951/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 i 18 czerwca 2019 r.
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2019 r. przez
odwołującego:
CAT TRAFFIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Botaniczna 10,
60-
586 Poznań w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Główny Inspektorat
Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie żądania: 1.) ustalenia wymogu: „waga
w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w punktach
kontrolnych (…) z zachowaniem następujących tolerancji: - 2% w kierunku
prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne) i 2.) skreślenia
wymogu
„Serwisowanie wagi, jej wyposażenie i oprogramowania w okresie
gwarancyjnym musi się odbywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.
2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.
3.
kosztami postępowania obciąża CAT TRAFFIC Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań i
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez CAT
TRAFFIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Botaniczna 10, 60-586
Poznań tytułem wpisu od odwołania
Sygn. akt KIO 951/19

3.2.
zasądza od CAT TRAFFIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.
Botaniczna 10, 60-
586 Poznań na rzecz Główny Inspektorat Transportu
Drogowego Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa
kwotę 3.617,00 zł (słownie:
trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika
zamawiającego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………..…………………………

Sygn. akt KIO 951/19

Uzasadnienie
1.
Złożone odwołanie pismem z dnia 24 maja 2019 r. przez spółkę CATTRAFFIC Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań zwaną dalej
„odwołującym” dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez
Główny Inspektorat Transportu Drogowego AL Jerozolimskie 94, 00-
807 Warszawa
Przedmiotem postępowania jest dostawa 64 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych
(furgonów) wraz z wyposażeniem.
Przetarg prowadzony jest pod numerem wewnętrznym: BDG.ZPB.072.4.2019
2.
Odwołanie złożono na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na
podstawie art. 179 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018r.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 ze zm.), dalej jako
„ustawa” oraz art. 180 ust. 1 i 3
ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiającemu zarzucono:
2.1 naruszenie art. 7 ustawy przez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w
sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, a także w sposób ograniczający konkurencję z naruszeniem zasady
proporcjonalności, przejawiającym się dopuszczeniem w ramach opisu przedmiotu
zamówienia wyłącznie wag do ważenia dynamicznego a pośrednio wskazaniem jedynej marki
urządzeń ważących, która spełnia wymagania SIWZ i to pomimo braku obiektywnie
usprawiedliwionych potrzeb zamawiającego;
2.2 naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
(i)
w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,
przejawiający się dopuszczeniem w ramach opisu przedmiotu zamówienia wyłącznie
przenośnych wag do ważenia dynamicznego z pominięciem przenośnych wag do pomiarów
statycznych, a w rezultacie poprzez pośrednie wskazanie jedynej marki urządzeń ważących,
które - w ocenie zamawiającego - spełniają wymagania SIWZ, a także
(ii) w sposób wewnętrznie sprzeczny, a przez to niewyczerpujący i to w zakresie mogącym
mieć wpływ na sporządzenie oferty, odnośnie parametrów określonych w części III SIWZ Opis
Przedmio
tu Zamówienia (dalej jako OPZ) w zakresie Części X „Wyposażenie dodatkowe"
punkt 83 dotyczący kompletu wag przenośnych:
Sygn. akt KIO 951/19

podpunkt 1) Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów w
ruchu wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację
wyników ważenia, zwanych dalej „wagą')
podpunkt 3) Waga musi być dopuszczona do pomiarów realizowanych w czasie ruchu pojazdu
(ważenie dynamiczne), musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25
września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do
ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr
188 poz. 1345);
podpunkt 5) Zakres pomiarowy wagi, klasy dokładności dla pomiarów nacisków osi oraz
rzeczywistej masy całkowitej, maksymalna liczba osi ważonych pojazdów, muszą być
wskazane w certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji zatwierdzenia typu;
podpunkt 9)
Oferowana waga, za pomocą oprogramowania, musi zapewniać ważenie
dynamiczne, rozumiane jako pomiar nacisku osi oraz rzeczywistej masy pojazdu bez
zatrzymywania na platformach Wagowych;
podpunkt 22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w
punktach kontrolnych (...) z zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne);
-
% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
podpunkt 29) Serwisowanie wagi, jej
wyposażenie i oprogramowania w okresie gwarancyjnym
musi
się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Na podstawie powyższych zarzutów wnoszę o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu - Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego z siedzibą w
Warszawie zmianę Części III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ) w
zakresie Części X „Wyposażenie dodatkowe" punkt 83 dotyczący kompletu wag
przenośnych podpunkty 1), 3), 5), 9),22), 29) w następujący sposób:
3.1. w miejsce podpunktu:
1)
Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów w ruchu wraz
z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację wyników ważenia,
zwanych dalej „wagą”
wpisać podpunkt:

Sygn. akt KIO 951/19

1)
Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz z
wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację wyników ważenia,
zwanych dalej „wagą”;
3.2 w miejsce podpunktu:
3) Waga musi być dopuszczona do pomiarów realizowanych w czasie ruchu pojazdu (ważenie
dy
namiczne), musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września
2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia
pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas
praw
nej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188 poz.
1345);
wpisać podpunkt:
3) W przypadku oferowania wag nieautomatycznych, waga musi spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dl
a wag nieautomatycznych (Dz.U.2016 poz. 802), a w przypadku oferowania wag do ważenia
dynamicznego, waga musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25
września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do
ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007r. Nr 188
poz. 1345);
3.3 w miejsce podpunkt:
5) Zakres pomiarowy wagi, kl
asy dokładności dla pomiarów nacisków osi oraz rzeczywistej
masy całkowitej, maksymalna liczba osi ważonych pojazdów, muszą być wskazane w
certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji zatwierdzenia typu;
wpisać podpunktu:
5) Zakres pomiarowy wagi musi być wskazany w certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji
zatwierdzenia typu.
3.4 w podpunkcie 9) usunąć fragment:
9) Oferowana waga, za pomocą oprogramowania, musi zapewniać ważenie dynamiczne,
rozumiane jako pomiar nacisku osi oraz rzeczywistej masy pojazdu bez zatrzymywania na
platformach wagowych;
3.5 w miejsce podpunktu:
Sygn. akt KIO 951/19

22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w punktach
kontrolnych (...) z zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne);
-
% w kierunku prostopadłym: do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
wpisać podpunkt:
22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w punktach
kontrolnych (...) z zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne);
-
2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
3.6
usunąć podpunkt 29) o treści:
29) Serwisowanie wagi, jej wyposażenie i oprogramowania w okresie gwarancyjnym musi się
odbywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.
Na podstawie art. 190 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 190 ust. 3 p.z.p. wnoszę o dopuszczenie
i przeprowadzenie następujących dowodów z:
4.1 dokumentu stanowiącego unieważnienie przetargu prowadzonego za sygnaturą
BDG.ZPB.072.2.2018;
4.2 pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2018 r. za
sygnaturą BGD.ZPB.072.2.2018;
4.3
wydruk publikacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze strony internetowej zamawiającego;
4.4
tłumaczenia świadectwa aprobaty typu nr CH-W1-15018-02;
4.5
wydruku artykułu pt. „Ważenie pojazdów w ruchu" „Drogownictwo" 7-8/2014, s. 242;
4.6
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar nr ZT 1/2016 z 5 stycznia 2016 r.;
4.7
broszury informacyjnej pt. „Elektroniczne Wagi Przemysłowe Legalizowane wagi osiowe
MARS i WWS";
4.8
pisma Katedry Metrologii i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 9 listopada 2018 r.;
jednocześnie wnoszę o zobowiązanie zamawiającego do złożenia ofert, jakie wpłynęły w toku
unieważnionego postępowania prowadzonego przez zamawiającego za sygnaturą
B
DG.ZPB.072.2.2018, a następnie:
Sygn. akt KIO 951/19

4.8
przeprowadzenie dowodu z uzupełnionych formularzy wymaganych warunków
technicznych i
użytkowych w części dotyczącej punktu 89 „Komplet wag przenośnych".
FORMALNE PRZESŁANKI ODWOŁANIA
5. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy
odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ze względu
na fakt, że wartość zamówienia jest wyższa aniżeli kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, w sprawie niniejszej nie stosuje się
ograniczeń określonych w art. 180 ust. 2 ustawy
6.
Odwołanie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanych w
dniu 14.05.2019 r.
Odwołujący posiada w swoje ofercie m.in. wagi przeznaczone dla celów nadzoru nad ruchem
drogowym i jest zainteresowany ubieganiem się o udzielenie tego zamówienia. Pobieżna
analiza ry
nku pozwala ustalić, że cena samochodu oscyluje na poziomie 100.000 zł, z kolei
cena pary wag wynosi od 32.500 zł do 72.500 zł. Kwestionowana treść postanowień SIWZ
uniemożliwia odwołującemu dostęp do zamówienia, albowiem posiadane przezeń wagi nie są
waga
mi do ważenia dynamicznego. Na tym etapie już sama deklaracja wykonawcy, że jest
zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia wystarcza dla uznania jego interesu w złożeniu
odwołania.
7.
Termin na złożenie odwołania zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy upływa w dniu
24.05.2019 r. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu przed upływem terminu
do złożenia odwołania. Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15.03.2010 r. (Dz.U.2010, Nr 41, poz. 238) od odwołania uiszczono wpis w wysokości
15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) przelewem z rachunku odwołującego na rachunek
Urzędu Zamówień Publicznych.
8.
Nie zachodzi żadna z podstaw odrzucenia odwołania, o której mowa w art. 189 ust. 2 p.z.p.
UZASADNIENIE
9.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji
Transportu Drogowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Priorytetu: III
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, działania: rozwój
drogowej i lotniczej sieci TEN-
T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -
2010. Jest to drugi przetarg prowadzony przez zamawiającego w przedmiocie dostawy 64
fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem. Poprzednie
postępowanie prowadzone za sygnaturę BDG.ZPB.072.2.2018 zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W jego trakcie odwołujący zwracał się do zamawiającego
Sygn. akt KIO 951/19

z wnioskiem o modyfikację SIWZ, wskazując przy tym postanowienia naruszające przepisy
ustawy. Ni
estety bezskutecznie. W aktualnym postępowaniu zamawiający zachował te same
oczekiwania co do rodzaju Wag przenośnych, które mają stanowić obligatoryjne wyposażenie
każdego zamawianego pojazdu.
10.
Aktualnie w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnione do kontroli
ruchu drogowego organy, w tym Inspekcja
Transportu Drogowego, stosują powszechnie
dostępne w obrocie gospodarczym wagi samochodowe. Są to zarówno wagi przenośne (tzw.
mobilne), jak i
wagi stacjonarne (na stałe wbudowane w jezdnię na stanowiskach wagowych).
Każde z tych urządzeń może dokonywać pomiarów nacisków osi i mas całkowitych, albo w
trakcie postoju pojazdu na pomoście wagi (wagi statyczne), albo w trakcie przejazdu pojazdu
posz
czególnymi osiami przez pomost wagi z niewielka prędkością (wagi dynamiczne). Zatem
wagi przeznaczone do celów nadzoru nad ruchem drogowym stanowią:
1)
wagi przenośne do pomiarów dynamicznych,
2)
wagi przenośne do pomiarów statycznych,
3)
wagi stacjonarne
do pomiarów dynamicznych,
4)
wagi stacjonarne do pomiarów statycznych.
11.
W ramach opisu przedmiotu zamówienia zamawiających oczekuje wyposażenie każdego
z pojazdów specjalnych w komplet wag przenośnych do pomiarów dynamicznych, czyli
wskazanych w ppkt. 1
) powyżej. Wyeliminowanie wag stacjonarnych jest obiektywnie
uzasadnione z uwagi na ich gabaryty oraz masę. Takiego samego wniosku nie sposób jednak
przyjąć w odniesieniu do wag przenośnych do pomiarów statycznych.
12.
W toku ostatecznie unieważnionego pierwszego przetargu zamawiający pismem z dnia
14.11.2018 r. (sygnatur BGD.ZPB.072.2.2018) podjął próbę odpowiedzi na pytania (i)
dlaczego zdecydował o dopuszczeniu wyłącznie przenośnych urządzeń ważących
działających w oparciu o dynamiczną metodę pomiaru nacisków osi i mas całkowitych
pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym oraz (ii) dlaczego ta decyzja nie narusza w jego
ocenie przepisów ustawy. I tak, w ocenie zamawiającego:
1) wymagania dotyczące miejsca użycia wag mobilnych do pomiarów statycznych oraz
przeprowadzana z ich użyciem procedura kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów
uczestniczących w ruchu drogowym nie są przedmiotem regulacji prawa materialnego
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; taki stan ma utrudniać eliminowanie
przez Inspekcję Transportu Drogowego niepożądanych zjawisk w transporcie drogowym;
Sygn. akt KIO 951/19

2) brak jednolitych wymagań co do miejsc używania wag mobilnych do pomiarów statycznych
ma ograniczać lub wręcz uniemożliwiać wcześniejsze przygotowywanie przez poszczególnych
zarządców dróg publicznych odpowiednich miejsc do ważenia pojazdów;
3) ważenie dynamiczne przebiega szybciej niż ważenie statyczne pojazdu o takiej samej
liczbie osi, ponieważ nie wymaga zatrzymywania się pojazdu każdą kolejną osią na pomoście
wagi;
4) istnieją techniczne, metrologiczne i prawne możliwości dopuszczenia wag przenośnych do
pomiarów statycznych, jako urządzeń dokonujących pomiaru metodą dynamiczną, wobec
czego potencjalnie każdy producent statycznych urządzeń ważących może uzyskać
dopuszczenie metrologiczne swoich urządzeń do dynamicznych pomiarów osi i mas
całkowitych pojazdów i po spełnieniu tego wymogu przystąpić do przetargu;
5) choć polska jednostka notyfikowana (Prezesa Głównego Urzędu Miar) wydała tylko jedno
zatwierdzenia typu do ważenia dynamicznego, które spełnia wymagania SIWZ, to
zamawiający dopuścił do udziału w postępowaniu każdy rodzaj wag przenośnych do ważenia
dynamicznego posiadający certyfikat zatwierdzenia typu lub decyzję zatwierdzenia typu,
wystawiony przez uprawnioną jednostkę metrologiczną, spełniające wymogi polskiego prawa
w tym zakresie.
Powyższe argumenty miały uzasadnić odmowę zmiany SIWZ w zakresie dotyczących wag
przenośnych do pomiarów statycznych, choć w rzeczywistości chybiają celu.
13.
Pośród podstawowych aktów prawnych odnoszących się w sposób szczegółowy do
urządzeń przeznaczonych do celu nadzoru nad ruchem drogowym należy wskazać:
(i)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym
powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego
zakresu badań i sprawdzeń; wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych (dalej jako „rozporządzenie o wagach samochodowych") - zostało
wskazane w SIWZ;
(ii)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym
powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyr
ządów pomiarowych (dalej
jako „pierwsze rozporządzenie o wagach nieautomatycznych ") - zostało pominięte w SIWZ;
(iii)
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca: 2016 r. w sprawie wymagań dla wag
nieautomatycznych (dalej jako:
„drugie rozporządzenie o wagach nieautomatycznych") -
zostało pominięte w SIWZ; stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I
Sygn. akt KIO 951/19

Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego! 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz.U.UE
L z dnia 29 marca.2014 r.).
14.
Rozporządzenie o wagach samochodowych oraz pierwsze rozporządzenie o wagach
nieautomatycznych zostały wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 9a pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. P
rawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.):
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzeń, dla poszczególnych
rodzajów lub grup przyrządów pomiarowych:
1) wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe podlegające prawnej
kontroli metrologicznej w zakresie konstrukcji, wykonania, materiałów oraz charakterystyk
metrologicznych,
a także, jeżeli jest to niezbędne, w zakresie warunków właściwego
stosowania tych przyrządów oraz miejsc umieszczania na nich cech legalizacji i
zabezpieczających, (...)
Ustawodawca delegował do uregulowania zakres spraw związanych z przyrządami
pomiarowymi dotyczących konstrukcji, wykonania, materiałów oraz charakterystyk
metrologicznych. Kwestia warunków właściwego stosowania ma być przedmiotem regulacji
tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do właściwego stosowania przyrządów. Organ
uprawniony do wydania rozporządzenia trafnie przyjął, że właściwe stosowanie wag
nieautomatycznych do celów nadzoru nad ruchem drogowym nie wymaga dodatkowej
regulacji. W przeciwnym razie należałoby stwierdzić, że minister właściwy do spraw
gospodarki zaniechał od 2004 r. wydania aktu wykonawczego zgodnie z delegacją ustawową.
Otóż zasady użytkowania urządzeń określa producent w ramach instrukcji m.in. w oparciu o
którą uprawniona jednostka wystawia certyfikat zatwierdzenia typu, czy decyzję zatwierdzenia
typu.
Takie stanowisko potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II GSK
2124/13):
Skoro więc nie jest kwestionowane, że świadectwa homologacji, certyfikaty zatwierdzenia typu
oraz świadectwa legalizacji weryfikowane są w oparciu o zasady użytkowania urządzeń
określonych przez producentów wag, to instrukcje te - dla zbadania prawidłowości
wykorzystania wag -
muszą, być dołączone do materiału dowodowego i muszą być
przedmiotem oceny w uzasadnieniu decyzji, tak aby rozważania w tym zakresie podlegały
instancyjnej kontroli sądów administracyjnych.
Sygn. akt KIO 951/19

Jak pokazały późniejsze postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne prawidłowe
stos
owanie się do instrukcji producenta nie nastręczało użytkownikom (ergo zamawiającemu)
trudności, tak m.in. wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 350/16:
W ocenie Sądu bezzasadny jest zarzut naruszenia 7, art. 8, art. 77 § 1 k.p.a. przez oparcie
kolejnych
rozstrzygnięć w wynikach pomiarów dokonanych wagami SAW 10C/II (wagi do
ważenia statycznego, które w przeszłości oferował odwołujący), użytymi niezgodnie z
postanowieniami instrukcji producenta oraz niezgodnie z postanowieniami dokumentów
stanowiących o dopuszczeniu metrologicznym tych przyrządów. Główny Inspektor Transportu
Drogowego ponownie rozpoznając sprawę załączył do akt administracyjnych sprawy instrukcję
obsługi wag oraz poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego pisma International Road
Dynamics INC (producenta
wag SAW10C/JI) z dnia 10 grudnia 2014 r. Jak słusznie wskazał
organ odwoławczy, kontroli nacisków osi i rzeczywistej masy całkowitej samochodu
ciężarowego wykorzystano przenośne wagi do pomiarów statycznych typu SAW 10C/II.
Inspektorzy I
nspekcji Transportu Drogowego podczas pomiarów stosują zapisy instrukcji
obsługi wag. Jak stanowi instrukcja obsługi wag typu SAW 10C/II eksploatacja tych wag bez
wykorzystania żadnych środków możliwa jest na wszystkich normalnych nawierzchniach drogi;
a w
przypadku nawierzchni nierównej należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania co
najmniej 5 mm odległości przy nawierzchni drogi wskutek pomiaru odchylenia (ugięcia)
nawierzchni przy obciążeniu. Z instrukcji wag SAW 10C/II wynika, że waga może pracować
s
amodzielnie lub w parach i grupach od 4 do 6 wag w celu pomiaru, nacisku koła, nacisku na
oś, na grupę osi lub pomiaru ciężaru samochodów ciężarowych oraz zestawów pojazdów.
Instrukcja jednocześnie stanowi, iż jeżeli, niemożliwe jest jednoczesne zważenie kół mostów
dwu -
lub trzy osiowych, należy zrównoważyć różnicę wysokości przy pomocy płyt
pomocniczych Z wykorzystania podkładek można zrezygnować, jeżeli istnieją odpowiednie
wgłębienia w nawierzchni w miejscu przeprowadzenia pomiarów, w których można umieścić
wagę SAW. Kontrolę przeprowadzono w miejscu zbadanym pod kątem pochylenia terenu,
wyposażonym we wnękę fundamentową, celem umieszczania w niej wag. Tym samym
kontrolujący nie użył podkładek wyrównawczych. Użycie takich podkładek w przypadku
umieszczen
ia wag we wnęce uniemożliwiłoby uzyskania rzeczywistych wyników pomiarów.
Instrukcja obsługi wag wskazuje, gdzie nie powinno się przeprowadzać pomiaru, a mianowicie
w miejscu o nachyleniu ponad 2% w kierunku jazdy. Miejsce ważenia legitymowało się
protokołem z pomiaru pochylenia terenu na stanowisku ważenia pojazdów z dnia 24 kwietnia
2013 r. Pomiary zawarte w jego treści wskazują, że pomierzone spadki mieszczą się także w
normie, przewidzianej nawet dla wag do pomiarów dynamicznych (do ważenia pojazdów w
ruchu) tj. 0,66% -
0,82% spadku podłużnego (przy dopuszczalnym 1%), 1,24% - 1,32% spadku
poprzecznego (przy dopuszczalnym 2%), co oznacza, że na takim miejscu mogłyby być
Sygn. akt KIO 951/19

również dokonywane pomiary dynamiczne. (...) Pojazd został ważony przy pomocy dwóch wag
umieszczonych we wnęce fundamentowej. Wyniki pomiarów poszczególnych osi zostały
sumowane w wyniku czego otrzymano naciski na osiach, osiach wielokrotnych oraz masę
całkowitą pojazdu.
15.
Oczekiwane przez odwołującego dopuszczenie w ramach postanowień OPZ do
zaoferowania wag przenośnych do pomiarów statycznych ani nie ograniczy, a tym bardziej nie
uniemożliwi wcześniejszego przygotowywania przez poszczególnych zarządców dróg
publicznych odpowiednich miejsc do ważenia pojazdów. Problem jest tym bardziej
wy
imaginowany, że sam zamawiający za pośrednictwem swojej strony internetowej informuje
o zwiększonej skuteczności działań Inspekcji Transportu Drogowego w obszarze eliminowania
z dróg przeładowanych pojazdów właśnie dzięki przenośnym wagom do pomiarów
statycznych.
W praktyce organy uprawnione do kontroli w ramach nadzoru nad ruchem stosują oba rodzaje
wag przenośnych. Informacje o tym, w jakich warunkach może być używana dana waga jest
określona w certyfikacie /decyzji zatwierdzenia typu danej wagi lub instrukcji jej producenta,
które stanowią podstawę do wydania rzeczonego certyfikatu / decyzji i których to dokumentów
i tak oczekuje zamawiający (vide: podpunkt 2 i 24 Części III SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia w zakresie Części X „Wyposażenie dodatkowe''). Według najlepszej wiedzy
odwołującego przenośne wagi do pomiarów statycznych mogą być używane w miejscach,
gdzie wagi do ważenia dynamicznego użyte być nie mogą. Przeciętne wagi do ważenia
statycznego mogą być używane w terenie o nachyleniu do 5% {vide: punkt 5 tiret2 aneksu do
świadectwa aprobaty typu nr CH-W1-15018-2 dla nieautomatycznych urządzeń ważących),
podczas gdy dla wag do ważenia dynamicznego maksymalne nachylenie nie może
przekraczać 1% w kierunku ruchu pojazdów i 2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu
pojazdów. Wymagania stawiane wagom do ważenia statycznego są zatem mniej restrykcyjne,
przy jednoczesnym zachowaniu realizacji funkcji nadzoru nad ruchem.
16.
Nawet gdyby przyjąć, że stosowanie różnych wag przenośnych może utrudniać
przygotowywanie
przez poszczególnych zarządców dróg publicznych odpowiednich miejsc do
ważenia pojazdów, to zamawiający zdecydował się na środek nieproporcjonalny do
zamierzonego celu. W zupełności wystarczające byłoby takie określenie minimalnych
wymagań co do miejsc użycia oferowanych wag, aby zachowana została zgodność z
przepisami rozporządzenia o wagach samochodowych. W rezultacie zarówno wagi do
pomiarów statycznych (w ofercie odwołującego) mogą być stosowane w dokładnie tych
samych miejscach, co aktualnie oczek
iwane przez zamawiającego wagi do pomiarów
dynamicznych.
Sygn. akt KIO 951/19

17. Skoro oba rodzaje wag przenośnych mogą być wykorzystywane w tym samym miejscu, to
jedyna różnica sprowadza się do procedury ważenia. Choć potoczne rozumienie pojęcia
dynamicznie odwołuje się do żywiołowości, prężności, to ważenia dynamiczne fachowo
określane jest mianem ważenia wolno przejazdowego (w skrócie LS-WIM z ang. Low-Speed
Weighing vehides in Motion). Przy ważeniu wolno przejazdowym pojazd przejeżdża przez
urządzenie ważące ze stałą prędkością, a przy ważeniu statycznym zatrzymuje się
poszczególnymi osiami na połączonej parze platform ważących. Zamawiający nie dysponuje
obiektywnymi danymi pozwalającymi stwierdzić, czy procedura ważenia dynamicznego
przebiega szybciej, niż procedura ważenia statycznego. W trakcie ważenia dynamicznego
kontrolowany pojazd musi utrzymać określoną prędkość (od 1km/h do 5km/h), a przy jej
niezachowaniu konieczne jest powtórzenie całej procedury. Nie trudno wyobrazić sobie
praktyczne
trudności
zawrócenia
i
ponownego
ustawienia
kontrolowanego,
kilkunastoosiowego pojazdu. Dodatkowe utrudnienie stanowi pomiar prędkości w trakcie
ważenia dynamicznego. Na te i inne mankamenty wskazuje literatura fachowa:
Wspólną cechą ważenia wolno przejazdowego i statycznego jest jednak to, że kontrola
wymaga wyłączenia pojazdu z ruchu drogowego i skierowania go na stanowisko pomiarowe.
Ponadto do wad systemów LS-WIM należy również zaliczyć trudności z utrzymaniem małej
prędkości przez pojazd, a w przypadku jej zmiany wymagane jest powtórne ważenie.
Szczególne problemy mogą stwarzać pojazdy przewożące materiały płynne, które powinny
być ważone po stabilizacji przewożonego ładunku. Ze względu na konieczność przygotowania
specjalnego stanowiska pomiarowego, koszty instalacji i utrzymania
systemów LS-WIM są
wysokie,
18. Wykluczenie przez Zamawiającego a priori wag nieautomatycznych prowadzi do
nieuzasadnionego ograniczenia potencjalnych Wykonawców, w tym dostawców wyposażenia
pojazdów specjalnych. 0 ile w ogóle możliwe będzie dostarczenie urządzeń ważących
zgodnych z OPZ. W ocenie odwołującego zamawiający pośrednio wskazał jedyną markę
przenośnych wag do pomiarów dynamicznych, która może stanowić niezbędne wyposażenie
zamawianych pojazdów. Jak wynika z rejestru decyzji zatwierdzenia typu wag do ważenia
pojazdów w ruchu prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar decyzja
zatwierdzenia typu została wydana w odniesieniu do trzech rodzajów urządzeń. Dwa
urządzenia, to wagi stacjonarne, a zatem niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W
rezul
tacie opisowi przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie model WWS, objęty decyzją
nr ZT 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. Tylko i wyłącznie ta waga posiada decyzję zatwierdzenia
typu do pomiarów dynamicznych:
Sygn. akt KIO 951/19

Firma Elektroniczne Wagi Przemysłowe (EWP) została założona w 1991 roku przez Z. N . Od
tamtej pory niepr
zerwanie działamy na rynku przemysłowych wag elektronicznych. W kolejne
25-l
ecie wchodzimy z nową aprobatą typu na wagi samochodowe do ważenia pojazdów w
ruchu. Wagi osiowe MARS I WWS to nowoczesne wagi
do ważenia pojazdów osobowych,
dostawczych i
ciężarowych. Ważenie odbywa się bez zatrzymania pojazdu na platformie
wagowej: system pomiaru nacisk
ów poszczególnych osi i wyznaczenia masy całkowitej.
Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar (nr decyzji ZT 1/2016) firma EWP otrzymała
zatwierdzenie typu numer PLT 161.
Tym samym potwierdzone zostało że nasze wagi spełniają
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 25.09.2007r. dotyczące wag
samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu. Aktualnie tylko EWP posiada polską aprobatę
typu na przenośne do ważenia pojazdów w ruchu, umożliwiające legalizowany pomiar nacisku
osi oraz legalizowane
wyznaczanie masy całkowitej a także kontroli i nakładania kar
administracyjnych związanych z przeciążeniem. Wagi osiowe do ważenia pojazdów w ruchu
posiadają następujące klasy dokladności18…20. Cyfra oznacza dopuszczalny błąd
sumowania
a litera dopuszczalny błąd pomiaru nacisków osi.

19.
Osobnego wyjaśnienie wymaga w tym miejscu możliwość ważenia ładunków, których
środek ciężkości przemieszcza się w czasie ważenia. Zamawiający oczekuje, aby ustalenie
nacisków osi pojedynczych, nacisków grup osi oraz rzeczywistej masy całkowitej nie było
ograniczone rodzajem przewożonych ładunków. Takie ograniczenia nie występuje w
przypadku przenośnych urządzeń do pomiarów statycznych. Inaczej sprawa przedstawia się
w odniesieniu do wag do ważenia dynamicznego. Decyzja zatwierdzenia typu nr ZT 1/2016 z
dnia 5 stycznia 2016 r. zawiera adnotację o treści: Nie stosować do ważenia ładunków, których
środek ciężkości przemieszcza się w czasie ważenia. A to oznacza - wbrew twierdzeniom
zamawiającego artykułowanym w treści pisma z dnia 14 listopada 2018 r. - że nie ma na rynku
urządzeń ważących przeznaczonych do nadzoru, które spełniałyby wszystkie wymagania
opisu przedmiotu zamówienia.
20. W ocenie zamawiającego istnieją techniczne, metrologiczne i prawne możliwości
dopuszczenia wag przenośnych do pomiarów statycznych, jako urządzeń dokonujących
pomiaru metodą dynamiczną, wobec czego potencjalnie każdy producent statycznych
urządzeń ważących może uzyskać dopuszczenie metrologiczne swoich urządzeń do
dynamicznych pomiarów osi i mas całkowitych pojazdów i po spełnieniu tego wymogu
przystąpić do przetargu. Mając na uwadze harmonogram, czyli opublikowanie SIWZ (14 maja
2019 r.) i termin składania ofert (18 czerwca 2019 r.) możliwość taka nie istnieje choćby
teoretycznie. Decyzja nr ZT 1/2016 w sprawie wytypowanej przez zamawiającego wagi WWS
została wydana w dniu 5 stycznia 2016 r., choć jak wynika z jej uzasadnienia wniosek w tej
sprawie wpłynął 10 czerwca 2015 r. Cała procedura zajęła zatem niemal 7 miesięcy.
Sygn. akt KIO 951/19

21.
Zamawiający rzeczywiście nie wymaga zatwierdzenia typu wydanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar, a w treści opisu przedmiotu zamówienia posługuje się sformułowanie
jednostki notyfikowanej, czy uprawnionej jednostki metrologicznej Zgodnie z § 2
rozporządzenia o wagach samochodowych:
Wymagań określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do wag samochodowych do ważenia
po
jazdów w ruchu:
1)
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej albo Republice Turcji,
2)
wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) -
będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
-
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przyrządy te
spełniają wymagania w stopniu odpowiadającym przepisom rozporządzenia.
Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że do przepisów rozporządzenia o wagach
samochodowych niestosuje się do wag wprowadzonych do obrotu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Republice Turcji, czy EFTA, to jednak kluczowe znaczenie
ma ww. pogrubiony fragment o spełnianiu wymogów odpowiadających przepisom
rozporz
ądzenia. Zgodnie z art. 2a Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z
późn. zm.):
Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza się do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzecz w tym, że wagi do ważenia dynamicznego pojazdów, nie są przedmiotem harmonizacji.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na
rynku wag nieautomatycznych, jak wskazuje sam tytuł obejmuje swym zakresem wagi
nieautomatyczne. Rozważania Zamawiającego o możliwości posłużenia się zatwierdzeniem
typu jednostki notyfikowanej mają zatem charakter teoretyczny, albowiem poszczególne kraje
UE dopuszczają do obrotu wagi do ważenia dynamicznego na podstawie przepisów prawa
krajowego.
22. Wskazując oczekiwany przez zamawiającego model wagi, odwołujący celowo posłużył się
określeniem marki, a nie producenta. Z przywoływanej decyzji zatwierdzenia typu nr ZT 1/2016
wynika, że producentem urządzenia ważącego WWS jest Z. N. - Elektroniczne Wagi i Pomiary.
Tymczasem model WWS jest objęty ochroną patentową numer 1.342.302, przyznaną przez
Sygn. akt KIO 951/19

Dini Argeo z si
edzibą w Modenie (Włochy). Niezależnie od tego jaki podmiot dostarczyłby
urządzenia ważące, jako obowiązkowe wyposażenia zamawianych pojazdów, to i tak będzie,
to model WWS. Odwołujący zaryzykuje tezę, że tak też się stało w ramach unieważnionego
przetargu
prowadzonego za sygnaturą BDG.ZPB.072.2.2018. Stąd wniosek o zobowiązanie
zamawiającego do złożenia w toku niniejszego postępowania ofert złożonych w
unieważnionym przetargu numer BDG.ZPB.072.2.2018.
23. Nieuwzględnienie przez zamawiającego w opisie przedmiotu przetargu wag statycznych
nie opiera się na żadnych uzasadnionych potrzebach ani obiektywnych okolicznościach.
Obydwa rozwiązania charakteryzują podobne cechy i dokładność (vide: dr inż. P. B. ). Co
więcej a priori odrzucone przez zamawiającego urządzenia pozwalają w takim samym stopniu
realizować cel efektywnego eliminowania przez Inspekcję Transportu Drogowego
niepożądanych zjawisk w transporcie drogowym.
24. Za pozbawiony jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia należy również uznać
obowiązek serwisowanie wagi, jej wyposażenie i oprogramowania w okresie gwarancyjnym i
musi się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane świadczenia mają
charakter uboczny w stosunku do świadczenia głównego. Z perspektywy zamawiającego
miejsce ich wykonania jest irretewantne.
WNIOSKI
Wobec wyżej opisanych naruszeń odwołujący wnosi o nakazanie zamawiającemu - Głównemu
Inspektoratowi Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie zmianę Części III SIWZ Opis
Przedmiotu Zamówienia (dalej jako" OPZ) w zakresie Części X „Wyposażenie dodatkowe"
punkt 83 dotyczący kompletu wag przenośnych podpunkty 1), 3), 5), 9), 22), 29) zgodnie z
punktem 3 niniejszego odwołania.
Koszty postępowania.
Zgodnie z dyspozycją art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Odwołujący wnosi o zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, na które składa się uiszczony
wpis, koszty zastępstwa radcy prawnego oraz równowartość uiszczonej opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa.

Odpowiedź zamawiającego na odwołanie.
Na dat
ę posiedzenia: dnia 17 czerwca 2019 r. godz. 13:00.
Sygn. akt KIO 951/19

Dotyczy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą „Dostawa 64 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych
(furgonów) wraz z wyposażeniem” nr ref: BDG.ZPB.072.4.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr
2019/S 092221531 z 14 maja 2019 r.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t
.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa PZP” Zamawiający — Skarb Państwa
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: GITD) przedkłada odpowiedź na odwołanie.
Zamawiający wnosi o:
1.
oddalenie odwołania w całości;
2. przeprowadzenie d
owodów wskazanych w treści odpowiedzi na odwołanie;
3.
obciążenie Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego wraz z kosztami
zastępstwa prawnego Zamawiającego w wysokości 3600 zł oraz opłaty skarbowej w
wysokości 17 zł.
Uzasadnienie odpowiedzi na odwo
łanie
Uwagi ogólne. Istota sporu
4 Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w całości. Istota sporu zawarta w odwołaniu
sprowadza się w pierwszej kolejności do ustalenia czy Zamawiający jest uprawniony do
dokonania opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby przy zastosowaniu obiektywnego
i niedyskryminującego oraz proporcjonalnego opisu wskazać jakimi cechami dany przedmiot
zamówienia ma się charakteryzować uwzględniając potrzeby i doświadczenia
Zamawiającego.
5. Po drugie, co istotniejsze, czy ur
ządzenia do pomiaru masy pojazdu oferowane przez
Odwołującego, są zdatne do realizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję Transportu
Drogowego.
Zmiana treści specyfikacji
6 Zamawiający informuje, że dnia 6 czerwca 2019 r. dokonał zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu w cz. III (Opis
przedmiotu zamówienia) Część X „Wyposażenie dodatkowe” w ten sposób, że:
Podpunkt 22 otrzymał poprawione brzmienie usuwające literówkę na którą zwrócił uwagę
Sygn. akt KIO 951/19

Odwołujący (brak jednej z cyfr)

Podpunkt 29 otrzymał brzmienie zgodne treścią wnioskowaną przez
Odwołującego.
Dowód: ogłoszenie o zmianie SIWZ wraz z modyfikacjami w aktach postępowania)
7 W związku z powyższym zarzuty zawarte w pkt 2.2. odwołania dotyczące ww. postanowień
SIWZ są bezprzedmiotowe wobec dokonania zmiany treści SIWZ. Izba bierze bowiem pod
uwagę stan sprawy z chwili orzekania. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ przed dniem
rozpoznania odwołania, a tym samym usunięty został substrat zaskarżenia.
Wyłączne uprawnienie Zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia
8
Odwołujący w treści całego odwołania próbuje zasugerować czy wręcz narzucić Wysokiej
Izbie tezę, że Inspekcja Transportu Drogowego jest organem, który nie wie lub ma ograniczoną
wiedz
ę na temat posługiwania się wagami przenośnymi, jak je stosować, ile trwa procedura
kontroli, czy wreszcie rzekomo nie wie, że sądy administracyjne podzielają w tym zakresie
stanowisko Odwołującego. W dalszej części odpowiedzi na odwołanie wykazana zostanie
ponad wszelką wątpliwość nieprawdziwość tych tez.
9.
Kluczowym dla zrozumienia stanowiska Zamawiającego jest fakt, że to on jest gospodarzem
postępowania i to na nim ciąży obowiązek sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Jest
to jednocześnie jego wyłącznie uprawnienie. Opis przedmiotu zamówienia musi być
sporządzony w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.
Natomiast w pierwszej kolejności opis przedmiotu zamówienia ma prowadzić do ustalenia jaki
rodzaj dobra materialneg
o jest przez Zamawiającego nabywany oraz jakimi przesłankami
kierował się Zamawiający opisując go w taki, a nie innych sposób
10. Należy wskazać, że każdy opis warunków udziału w postępowaniu czy opis przedmiotu
zamówienia już sam w sobie prowadzi do eliminacji niektórych wykonawców z udziału w
postępowaniu. Ważne, aby to ograniczenie nie było nadmierne i uzasadnione obiektywnymi
potrzebami Zamawiającego. Ustawa PZP nie może być interpretowana przez pryzmat
absolutnej zasady równej konkurencji, w oderwaniu od innego podstawowego celu jej
regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Zamawiający
w dalszych częściach odpowiedzi na odwołanie wykaże te racjonalne przesłanki które
kierowały nim przy formułowaniu opis przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający niejednokrotnie spotkał się z identycznym zarzutem ze strony wykonawców,
którzy podnosząc rzekome zarzuty formalne dotyczące opisu przedmiotu w sposób faktyczny
dążyli do tego by sprzedać produkty znajdujące się akurat w ich ofercie. Tymczasem „celem
Sygn. akt KIO 951/19

postępowania o zamówienie publiczne jest bowiem nabycie przez zamawiającego
odpowiadającego jego uzasadnionym potrzebom przedmiotu, a nie umożliwienie sprzedaży
posiadanego asortymentu przez wykonawców. Nie sposób kwestionować wymagania przez
zamawiającego odpowiedniego terminu dostawy, jeśli ma to istotne znaczenie d/a
wykonywania jego działalności. W związku z tymi zamierzeniami zamawiającego,
planowanego przez zamawiającego przeznaczenia zamawianego przedmiotu, zamawiający
ma prawo p
ostawić szczegółowe oczekiwania, w tym te związane z terminem dostawy”.
12.
Zamawiający z analogiczną sytuacją spotkał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego które było przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą sygn. KIO
2730/17
gdzie oczekiwał dostarczenia w jednej z części postępowania kart SIM do łączności
bezprzewodowej z wykorzystaniem jednej określonej i bardzo specyficznej technologii.
Pomimo faktu, że na rynku dostępne są różne inne technologie oferowane przez różne
podmi
oty, KIO uznało, że Zamawiający ze względu na swoje wymagania techniczne oraz
organizacyjne był uprawniony do dokonanie takiego opisu przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem jednej konkretnej technologii.
13 Niezależnie od powyższych argumentów Zamawiający podziela pogląd wyrażony przez
Krajową Izbę Odwoławczą sygn. KIO 114/13 oraz KIO 469/15.
U
prawnienia Inspekcja Transportu Drogowego. Doświadczenia w zakresie stosowania wag
przenośnych
14. Inspekcja Transportu Drogowego jest jednostką powołaną do kontroli przestrzegania
przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.
Jednym z jej podstawowych zadań jest kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym. Zadania Inspekcji wykonują inspektorzy transportu drogowego. W celu realizacji
zadań ustawowych inspektorzy posiadają m. in. uprawnienia określone w art. 55 ustawy o
transporcie drogowym w tym: „kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy
użyciu przyrządu pomiarowego” oraz uprawnienia określone w art. 129 ust. 2 w związku z art.
129a ust. 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym, w tym: „używania przyrządów kontrolno-
pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub
prędkości, stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu
trzeźwości kierującego”. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego posiadają również
uprawnienia do nakładania kar pieniężnych o których mowa w art. 140 aa ustawy Prawo o
ruchu drogowym m. in. za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
lub niezgodnie z warunkami w nim określonymi (w tym z przekroczeniem dopuszczalnego
nacisku osi pojazdu lub przekroczenie dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu) oraz do
Sygn. akt KIO 951/19

nakładania kar o których mowa w art. 92a ustawy o transporcie drogowym oraz załączniku nr
3 do tej ustawy (w tym m. in. za naruszenie przepisów dotyczących masy i wymiarów
pojazdów).
15. Innymi słowy w chwili obecnej Inspekcja Transportu Drogowego jest jedynym organem
administracji publicznej dokonującej kontroli masy i nacisku pojazdów w sposób
zorganizowany i masowy. Niezrozumiałe są zatem sugestie zawarte w odwołaniu, z których
wynika teza, że Inspekcja Transportu Drogowego nie ma żadnych danych dotyczących
długości i sposobu prowadzenia kontroli w zakresie ważenia pojazdów i w związku z tym
powinna nabyć produkt który oferowany jest przez Odwołującego.
16. Zamawiający informuje, że jego wiedza, zdaniem Odwołującego niewystarczająca
(faktyczny zarzut braku empirycznych danych) w zakresie użytkowania wag oparta jest o
doświadczenie wynikające z poniższych liczb:
Liczba przeprowadzonych kontroli wykonanych przy użyciu przyrządów pomiarowych

przenośne wagi do pom. statycznych
20 877/23 013 /13104/10 794/8 913/2 041/78752/
przenośne wagi do pom. dynamicznych
653/266/569/555/284/2778
stacjonarne wagi do pom. statycznych 226119 /52/33/ 32/3/465
.stacjonarne wagi do pom. dynamicznych 3 023/ 1 934/ 1 098/ 1 149/ 1 084/ 430/
8718/
tylko kontrole wykonane za
pomocą przyrządów do pomiarów liniowych (w trakcie których nie
dokonywano
pomiarów za pomocą wag)1 351/
957/
1 145/ 964/
742/
56/
5215
- pomiar
wagą preselekcyjną zakończony mandatem 645/ 185/41/52/43/ 12/978

SUMA:
96.906
Zestawienie
obrazuje
kontrole
wykonano
w
latach
:
2014,2015,2016,2017,2018,I-
IV 2019 i łącznie w poszczególnych latach
17
Zamawiający w ostatnich pięciu latach dokonał łącznie ważenia 96 906 pojazdów za
pomocą różnych urządzeń pomiarowych dostępnych GITD. Przedstawione dane pochodzą z
Centralnej
Ewidencji Naruszeń — rejestru utworzonego i prowadzonego przez Inspekcję
Transportu Drogowego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym
Procedura oraz czas trwania kontroli masy i nacisku przy zastosowaniu wagi dynamicznej oraz
wagi statycznej (nieautomatycznej)
18
Zamawiający uważa, że twierdzenia Odwołującego zawarte w pkt 17 odwołania, jakoby
GITD nie miało wiedzy na temat czasu trwania procedury ważenia pojazdów przy
Sygn. akt KIO 951/19

zastosowaniu
różnych urządzeń, za nieprawdziwe oraz mające w sposób oczywisty
wprowadzić Wysoką Izbę w błąd.
19.
Jednym z dwóch najważniejszych powodów dla którego opis przedmiotu zamówienia
zawiera wymagania dotyczące dostarczenia wag pozwalających na dokonywanie pomiaru w
ruchu (wagi dynamiczne) jest czas trwania procedury ważenia oraz prostota stosowania
takiego narzędzia Ważenie za pomocą wagi dynamicznej trwa zazwyczaj kilkanaście do
kilkudziesięciu sekund, podczas gdy ważenie za pomocą wag nieautomatycznych
(statycznych) zajmuje od kilku do
kilkudziesięciu minut.
20.
Jako dowód wykazujący prawdziwość twierdzeń Zamawiającego do niniejszego
odwołania zostają załączone dwa filmy obrazujące procedurę ważenia pojazdów za pomocą
dwóch różnych typów urządzeń. Filmy załączone są na nośniku CD, a także na pamięci
przenośnej.
Dowód: film z przebiegu ważenia za pomocą wagi nieautomatycznej (ważenie statyczne.mp41
Dowód: film z przebiegu ważenia za pomocą wagi dynamicznej (ważenie dynamiczne.mp41
21.
Z ostrożności procesowej Zamawiający załącza wszystkie wymagane przepisami prawa
dokumenty, tak aby wykazać, że dokonany pomiar został przeprowadzony na urządzeniu
posiadającym ważne zatwierdzenie świadectwo legalizacji ponownej, a także zgodnie z
instrukcją obsługi dla danego urządzenia. Dodatkowo kontrola została przeprowadzona przez
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego posiadających wieloletnie doświadczenie w tym
zakresie. W obu przypadkach kontroli został poddany ten sam pojazd,
Dowód: wynik ważenia na wadze statycznej (zdjęcie) Dowód: wynik ważenia na wadze
dynamicznej (zdjęcie)
Dowód: świadectwo aprobaty typu dla wagi SAW III
Dowód: instrukcja obsługi dla wagi SAW III
Dowód: decyzja zatwierdzenia typu PL T 161 (EWP-WWSE)
Dowód: świadectwo legalizacji ponownej dla wagi PL T 161 (EWP-WWSE)
Dowód: instrukcja użytkownika dla wagi EWP-WWSE
22.
Twierdzenia Odwołującego, że ważenie dynamiczne nie przebiega szybciej niż ważenie
statyczne z uwagi na konieczność powtarzania pomiarów przy niezachowaniu równomiernej
prędkości pojazdu, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości i są po prostu gołosłowne.
Prawidłowe ważenie dynamiczne przebiega szybciej niż ważenie statyczne pojazdu o takiej
samej liczbie osi
chociażby z uwagi na fakt, że ważenie dynamiczne w ogóle nie wymaga
Sygn. akt KIO 951/19

zatrzymy
wania się pojazdu każdą kolejną osią na pomoście wagi. Inspekcja Transportu
Drogowego od kilkunastu lat z powodzeniem używa różnego typu wag dynamicznych (np.
Byczyna w woj. opolskim, Wola Dębińska w woj. małopolskim, Bydgoszcz w woj. kujawsko-
pomorskim, Łódź w woj. łódzkim). Każda z tych wag ma dopuszczalny zakres prędkości
przejazdu poszczególnymi osiami przez pomost wagi, np. 1-5 km/h, 2-6 km/h itp. oraz tzw.
dopuszczalną prędkość tranzytową (kiedy pomost wagi znajduje się pomiędzy kolejnymi
osiami), która wynosi np. do 10 km/h. Uzyskanie prawidłowych wyników pomiarów nie wymaga
zatem utrzymania dokładnie stałej prędkości przejazdu całym pojazdem podczas jego
ważenia, lecz utrzymanie tej prędkości w zakresie określonym dla danej wagi, co przeciętnemu
kier
owcy pojazdu ciężarowego nie nastręcza żadnych trudności. Niezachowanie tego warunku
skutkuje brakiem wyników ważenia i świetleniem lub drukiem komunikatu o konieczności
powtórzenia pomiarów. Przepisy rozporządzenia (pkt 31 odpowiedzi na odwołanie eliminują
zatem ewentualny problem uzyskania nieprawidłowych wyników ważenia wskutek przejazdu
ważonego pojazdu przez pomost wagi z niewłaściwą prędkością, wykraczającą poza zakres
przewidziany dla danego typu wagi. Odsetek niedochowania tego warunku, skutkującego
koniecznością powtórzenia ważenia, jest zatem znikomy — w praktyce niezauważalny.
23. Zamawiający wskazuje, że przy ważeniu dynamicznym nie ma żadnego znaczenia to, że
punkt w którym dokonuje się pomiary (miejsce ważenia) charakteryzuje się spadkiem
po
dłużnym (maksymalnie do 1%) oraz to, w jaką skrzynię biegów wyposażony jest ważony
pojazd. Ważenie polega bowiem na przejeździe przez pomost wagi z prędkością mieszczącą
się w szerokim przedziale od 1 km/h do 5 km/h, co nie sprawia kierowcom żadnych trudności.
Przy nie zachowaniu tego warunku waga nie poda wyników ważenia, lecz wyświetli komunikat
o konieczności powtórzenia pomiaru. Sytuacje takie są wyjątkowe i praktycznie nie mają
miejsca.
Jedynym ograniczeniem wagi jest ważenie ładunków, których środek ciężkości przemieszcza
się w trakcie ważenia, czyli w praktyce cysterny z płynami bez falochronów, gdzie środek
ciężkości ładunku przemieszcza się pomiędzy ważonymi osiami. Jednakże w przypadku wag
przenośnych do pomiarów dynamicznych istnieje możliwość dokonania pomiaru w trybie
statycznym .
24.Na marginesie odnosząc się do zarzutów zawartych w pkt 19 odwołania w zakresie ważenia
pojazdów zawierających przemieszczający się środek ciężkości Zamawiający wskazuje, że
wyłączenie z ważenia „ładunków, których środek ciężkości przemieszcza się w czasie
ważenia”, nie stanowi ograniczenia przewożonych ładunków ze względu na ich rodzaj. Jest to
ograniczenie wynikające wyłącznie z cech fizycznych ładunku oraz jego sposoby przewozu
lub mocowania, a nie jego rodzaju. I
tak, jeżeli pojazd przewozi np. rury stalowe umieszczone
Sygn. akt KIO 951/19

w poprzek ładowni i nie zabezpieczone przed zmianami położenia, to ich środek ciężkości
przemieszcza się w czasie ważenia w sposób mogący wpłynąć na wyniki pomiarów nacisków
poszczególnych osi, a poprzez to, na wyniki pomiaru masy całkowitej. Jeżeli natomiast rury te
są zabezpieczone przed zmianami położenia (unieruchomione), wówczas to zjawisko nie
występuje. Analogiczna sytuacja dotyczy np. cieczy przewożonych luzem w cysternie bez
komór (gdzie występuje jej falowanie, czyli zmiana położenia środka ciężkości) oraz tej samej
cieczy przewożonej w DPPL (dużych pojemnikach do przewozu towarów niebezpiecznych),
bębnach, kanistrach, gdzie tego zjawiska nie ma. Zatem nie można postawić tezy, że wagami
dyna
micznymi co do zasady nie można ważyć pewnych rodzajów ładunków: rur stalowych,
czy cieczy. Ograniczenie dotyczy tylko pewnych cech fizycznych ładunków, ich rodzaju
przewozu lub mocowania, a nie generalnie rodzajów tych ładunków. Należy przy tym wskazać,
że niezależnie od rodzaju zastosowanych wag przy ważeniu cysterny bez komór i
występowaniu zjawiska falowania dokładny pomiar masy lub nacisku osi pojazdu jest w
praktyce niemożliwy.
25. Tymczasem zgodnie z pkt 7.2 instrukcji obsługi wagi SAW III (wagi nieautomatycznej
oferowanej przez Odwołującego): „Aby uniknąć nieprawidłowości przy ważeniu
spowodowanych przemieszczeniem obciążeń od kół lub osi, hamulce pojazdu powinny być
zwolnione przed odczytem wartości”.
Z kolei zgodnie z pkt 5 Świadectwa Aprobaty Typu nr CH-W1-15018-02 „(...) urządzenie jest
aprobowane do nachylenia 5%”.
Tym samym wagi SAW III dopuszczone są do prowadzenia pomiarów metodą statyczną w
miejscach charakteryzujących się pochyleniem poprzecznym, a także pochyleniem
wzdłużnym — nawet do 5%. Jednocześnie w trakcie postoju pojazdu kołami ważonej osi na
platformach ważących hamulce muszą być zwolnione, co może powodować samoistne
toczenie się pojazdu w kierunku spadku wzdłużnego. Dlatego, w przypadku samoistnego
staczania się pojazdu, pomiary należy prowadzić przy wyłączonym silniku, zwolnionych
hamulcach i włączonym biegu drogowym i wówczas układ przeniesienia napędu (włączony
bieg) blokuje pojazd na platformach ważących, gdy jego hamulce pozostają zwolnione.

Jeżeli ważony pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, wówczas nie można
wyłączyć silnika przy włączonym biegu drogowym. Możliwość wyłączenia silnika daje jedynie
bieg jałowy (N). W takiej sytuacji podczas postoju pojazdu kołami ważonej osi na wagach, aby
zapobiec jego samoi
stnemu toczeniu się w kierunku spadku podłużnego, konieczne jest jego
zablokowanie np. za pomocą klina podkładanego pod koło osi innej niż ważona.
26.
Ponieważ miejsce, w którym wykonywane były pomiary uwidocznione na filmie
charakteryzowało się spadkiem podłużnym do 1%, a ważenie statyczne należy przeprowadzać
Sygn. akt KIO 951/19

przy zwolnionych hamulcach (zgodnie z instrukcją producenta wag SAW III), pojazd staczał
się w kierunku spadku. Koniecznym zatem było wyłączenie silnika i zabezpieczenie pojazdu
przed stoczeniem się za pomocą układu przeniesienia napędu tj. poprzez włączenie biegu
drogowego. Niestety, ponieważ pojazd wyposażony był w automatyczną skrzynię biegów, nie
było możliwe wyłączenie silnika przy włączonym biegu drogowym. W takim przypadku — aby
zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się — konieczne było jego zabezpieczenie za pomocą
klina podkładanego pod koło osi innej niż aktualnie ważona. Powyższe przedłuża proces
ważenia przy czym pojazdy użytkowe w transporcie drogowym obecnie standardowo
produkowane są w półautomatycznymi lub automatycznymi skrzyniami biegów. Powyższe, w
połączeniu z dopuszczeniem wag SAW III do ważenia w miejscach charakteryzujących się
spadkami do 5%, w większości przypadków wymagało będzie klinowania pojazdów przed
stoczeniem się podczas ważenia statycznego — co oczywiście wydłuża proces ważenia.
27.
Podsumowując Zamawiający stoi na stanowisku, że korzystanie z wag nieautomatycznych
jest znacznie bardziej czasochłonne i pracochłonne, ma istotny wpływ na szybkość realizacji
procesu kontroli
, a tym samym na efektywność inspektorów, liczbę skontrolowanych pojazdów
w trakcie
służby.
28. Zamawiający twierdzi, że orzecznictwo w sprawach dotyczących stosowania wag
statycznych (nieautomatycznych) jest bardzo niestabilne, a Inspekcja Transportu Drogowego
spotyka się z masowym kwestionowaniem wyników pomiarów dokonywanych za pomocą tych
urządzeń oraz licznymi przegranymi sprawami. Odwołujący przytoczył jeden wyrok o sygn. VI
SA/Wa 350/16 który ma popierać tezę przez niego forsowaną.
Niemniej jednak, t
ylko na potrzeby przedmiotowego postępowania Zamawiający chciałby
wskazać na dokonany pobieżnie przegląd orzeczeń dotyczących legalności, a więc
dopuszczalności stosowania wag nieautomatycznych do pomiary masy i nacisku pojazdów.
Wszystkie poniższe wyroki zakończyły się negatywnym dla Inspekcji Transportu Drogowego
wynikiem postępowania ze względu na niemożność zastosowania takich urządzeń:
wyrok WSA w Warszawie z dnia 18.12.2018 r. sygn. VIII SA/Wa 677/18;

wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2018 r. sygn. VI SA/Wa 280/18;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 5.09.2018 r. sygn. VI SA/Wa 585/18;
wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.01.2018 r. sygn. VI SA/Wa 2130/17;

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.04.2018 r. sygn. Il GSK 4542/16; wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.02.2018 r. sygn. Il GSK 1088/16; wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.04.2018 r. sygn. Il GSK 2337/16; wyrok
Sygn. akt KIO 951/19

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05.06.2018 r. sygn. Il GSK 2346/16; wyrok
Nacz
elnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.08.2017 r. sygn. Il GSK 3433/15.
29 Jednocześnie chciałbym wskazać, że Inspekcja Transportu Drogowego nie ma żadnych
prawnych problemów, w tym problemów związanych z kwestionowaniem przez sądy
administracyjne decyzji
o nałożeniu sankcji z tytułu przekroczenia dopuszczalnej masy lub
nacisku na osie, w sytuacji stosowania wag dynamicznych.
(Wymogi prawa w zakresie ważenia pojazdów)
30. Przepisy prawa materialnego nie określają zamkniętego katalogu urządzeń, przy użyciu
których można dokonywać administracyjnych (urzędowych) pomiarów nacisków osi i mas
całkowitych pojazdów przez organy administracji państwowej, w celu nadzoru nad ruchem
drogowym. Dlatego uprawnione do kontroli ruchu drogowego organy, w tym Inspekcja
Trans
portu Drogowego, stosują powszechnie dostępne w obrocie gospodarczym wagi
samochodowe. Są to zarówno wagi przenośne (tzw. mobilne), jak i wagi stacjonarne (na stałe
wbudowane w jezdnię na stanowiskach wagowych) — przy czym każde z tych urządzeń może
dokony
wać pomiarów nacisków osi i mas całkowitych, albo w trakcie postoju pojazdu na
pomoście wagi (wagi statyczne), albo w trakcie przejazdu pojazdu poszczególnymi osiami
przez pomost wagi z niewielką prędkością (wagi dynamiczne).
31.Każde z ww. rodzajów urządzeń musi legitymować się dokumentami metrologicznymi
potwierdzającymi ich zatwierdzenie do pomiarów nacisków osi i mas całkowitych pojazdów (
certyfikat lub decyzja zatwierdzenia typu) oraz świadectwem legalizacji, wystawionymi przez
uprawnione jednostki metrologiczne
— po to, aby użycie tych urządzeń w celu nadzoru nad
ruchem drogowym odbywało się w zgodzie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa.
32. W przypadku wag przenośnych mamy do czynienia z dwoma rozporządzeniami. Wagi do
ważenia dynamicznego (rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w
ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188 poz. 1345); Wagi
nieautomatyczne (rozporządzenie Ministra Gospodarki Z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie
wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu
sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
pomiarowych (Dz.U. Nr 26, poz. 152)
33. Tylko w przypadku wag do ważenia w ruchu (wag dynamicznych) mamy do czynienia z
uregulowaniem w rozporządzeniu kluczowych dla kontroli drogowej w zakresie wyznaczania
Sygn. akt KIO 951/19

rzeczywistej masy całkowitej pojazdu”, gdyż wagi statyczne również mają klasy dokładności i
błędy pomiaru, ale odnoszą się one do pomiaru masy kola lub pomiaru masy osi pojedynczej.,
a w konsekwencji nakładania sankcji administracyjnych, parametrów tj.:


Klasa dokładności urządzenia,


Odchylenie dopuszczalne każdego obciążenia osi lub osi wielokrotnej od
skorygowanego obciążenia osi lub osi wielokrotnej pojazdu kontrolnego innego
niż dwuosiowy podczas ważenia dynamicznego;


Błędy graniczne dopuszczalne wagi podczas ważenia statycznego dla
dowolnego obciążenia zawartego w zakresie ważenia wagi;


Wartość działki elementarnej wagi, minimalna i maksymalna liczba działek
elementarnych wagi i minimalna wartość obciążenia minimalnego w zależności
od klasy dokładności.


Błędy graniczne dopuszczalne sumarycznej masy pojazdu.
34. Z punktu widzenia działalności Inspekcji Transportu Drogowego niezwykle istotna jest
klasa dokładności użytkowanej wagi, a także błąd graniczny dopuszczalnej masy sumarycznej
pojazdu. Wartość tego ostatniego błędu jest określona przez organ uprawniony do
prowadzenia prawnej kontroli metrologicznej wyłącznie dla wag dynamicznych.
35.Nieprawdą jest twierdzenie Odwołującego, że wagi przenośne do pomiarów statycznych i
wagi przenośne do pomiarów dynamicznych wymagają takiej samej infrastruktury. Jest to
twierdzenie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wagi nieautomatyczne oraz
automatyczne mogą być używane albo w miejscach wyposażonych w odpowiednie
za
głębienia, albo w zespoły najazdowe (podkładki lub maty), których zadaniem jest
wyrównanie położenia kół ważonego pojazdu do wysokości użytych wag.
Jednakże TYLKO w odniesieniu do wag dynamicznych wymagania dla miejsc ich użycia
określają przepisy prawa materialnego obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Niezależnie od rodzaju (stacjonarna tub przenośna) oraz konkretnego typu i modelu wagi
dynamicznej, miejsce jej użycia musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 25 wr
ześnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi
samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 188 poz. 1345).
Tenże akt prawa materialnego w sposób jednoznaczny reguluje
zarówno wymagania jakim powinno odpowiadać miejsce użycia wag (5 7-9), jak również
sposób przeprowadzenia kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdu (5 27). Powyższe
czyni działania organów administracji państwowej, w zakresie dokonywania pomiarów
nacisków osi i mas całkowitych pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym oraz nakładania
Sygn. akt KIO 951/19

na tej podstawie kar porządkowych, umocowanymi w obowiązujących przepisach prawa
materialnego.
36.
W odniesieniu do wag przenośnych do pomiarów statycznych, żaden przepis prawa
materialnego nie reguluje wymagań dla miejsc ich użycia oraz procedury kontroli nacisków osi
i mas całkowitych pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. Jedynymi źródłami
regul
ującymi sposób użycia tych urządzeń są zapisy instrukcji obsługi konkretnego typu wagi.
Zatem dla każdego typu wag przenośnych do pomiarów statycznych miejsca ich użycia muszą
spełniać inne wymagania, a sposób ich użycia może diametralnie różnić się z zależności od
konkretnego typu i modelu. W przypadku działań organów administracji państwowej
uprawnionych do nadzoru nad ruchem drogowym, których skutkiem jest nakładanie kar
porządkowych na użytkowników pojazdów nienormatywnych, brak uregulowań prawnych w
za
kresie dokonywania pomiarów, których wyniki są podstawą naliczania kar administracyjnych
(mandatów i decyzji), brak jednolitych przepisów regulujących warunki tych pomiarów, stanowi
istotny problem w eliminowaniu niepożądanych zjawisk w transporcie drogowym.
37.
Na powyższy problem zwracają uwagę sądy administracyjne rozpatrujące odwołania od
decyzji organów administracji publicznej (w tym organów Inspekcji Transportu Drogowego),
będących następstwem postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z
ujaw
nionymi przy użyciu przenośnych statycznych urządzeń ważących przekroczeniami
dopuszczalnych nacisków osi i mas całkowitych pojazdów uczestniczących w ruchu
drogowym. Przykładem jest wyrok WSA w Warszawie z dnia 07.01.2009 r. o sygn. VI SA/Wa
1851/08, zgod
nie z którym: „C..) Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika
jednak, czy ważenia dokonano prawidłowo, bowiem nie wiadomo, kto i na jakiej podstawie
opracował instrukcję ważenia pojazdów i czy instrukcja ta jest zgodna z wymogami
przewidzianymi dla
wag użytych do ważenia w toku kontroli. Dla wag nieautomatycznych,
przenośnych, elektronicznych do pomiarów statycznych wymogi te nie wynikają z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, co nie oznacza, dowolności sposobu ważenia (...). Użyte
w czasie ko
ntroli wagi w dacie wydawania świadectwa legalizacji podlegały uregulowaniom
cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3
października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi
nie
automatyczne, co oznacza, że wagi, mające ważną legalizację, spełniały wymagania
określone w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie określało m.in. konstrukcję i wykonanie wag
oraz niektóre warunki ich użytkowania (..) Ani z rozporządzenia, ani ze świadectwa legalizacji
nie wynika jednak sposób przeprowadzania ważenia, tj. ustawienie wag, wypoziomowanie
terenu, dopuszczalne pochylenie terenu, sposób najazdu na wagę, możliwość lub konieczność
użycia podkładek pod koła samochodu itd., a są to okoliczności, które mogą mieć wpływ na
prawidłowość funkcjonowania wag i co z tym idzie, na rzetelność wyniku ważenia (...)”
Sygn. akt KIO 951/19

38 Ponadto Zamawiający wskazuje, że brak jednolitych dla wszystkich wag statycznych
wymagań co do miejsc ich użycia oraz fakt, że to producent reguluje wymagania dla miejsc
ich użycia, uniemożliwia Zamawiającemu określenie minimalnych wymagań dla miejsca ich
użycia, ponieważ ogłaszając postępowanie Zamawiający nie wie, jakie typy wag zostaną
zaoferowane przez poszczególnych Oferentów. Ustalenie zatem pewnych minimalnych
wymagań nie wynikających — jak w przypadku wag dynamicznych z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i jednakowych dla wszystkich urządzeń tego typu,
ograniczyłoby konkurencyjność postępowania. Mogłoby bowiem zdarzyć się tak, że część
zaoferowanych urządzeń statycznych nie spełniłaby tych minimalnych wymagań
Zamawiającego ustalonych o kryteria nie wynikające z przepisów prawa.
Nowy taryfikator sankcji administracyjnych do ustawy o transporcie drogowym
39.
W ustawie o transporcie drogo
wym w załączniku nr 33 określone zostały nowe kary
administracyjne za przekroczenie dopuszczalnej masy i wymiarów pojazdów. W pozycji 10.1
oraz 10.2. uregulowane zostały sankcje administracyjne za dopuszczenie do wykonywania
przewozu drogowego pojazdem lub
zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 12 t., a także powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została
przekroczona.
40.Dla nałożenia sankcji administracyjnej za ww. naruszenia obowiązujących przepisów
konieczne jest
określenie za pomocą wagi przenośnej faktycznej wagi kontrolowanego
pojazdu w korelacji do jego dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). W przypadku wag
dynamicznych rozporządzenie wprost i jednoznacznie reguluje jaki może być graniczny
dopuszczalny sumaryczn
y błąd w obliczeniu masy pojazdu.
41.W przypadku wag nieautomatycznych przepisy nie
regulują tej kwestii; co powoduje, że
błąd ustalany przy pomiarach dla każdej z osi pojazdu będzie zwielokrotniany przy
dokonywaniu sumarycznego obliczenia masy pojazdu. W ocenie Inspekcji Transportu
Drogowego takie przeprowadzenie pomiaru w żadnym razie nie daje podstaw do ustalenia w
sposób wiarygodny i jednoznaczny faktycznej masy kontrolowanego pojazdu przy
uwzględnieniu błędu pomiarowego sumowania, który dla wag nieautomatycznych nie został
po prostu określony.
Postępowanie prowadzone przez GDDKiA oraz inne postępowania
42.
Odwołujący powołuje się na postępowanie przetargowe zorganizowane przez innego
zamawiającego tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (nr GDDKiA.O.BY.
D3.2414.1.2016.6 pn. „Dostawa 108 zestawów wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz
z wyposażeniem oraz oprogramowaniem na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego”). W
Sygn. akt KIO 951/19

tamtym postępowaniu zaoferowane zostały zarówno przenośne urządzenia ważące
certyfikowane jako statyczne, jak również przenośne urządzenia ważące certyfikowane
najpierw jako statyczne, a następnie tako dynamiczne
Powyższy fakt potwierdza tym samym, że istnieją techniczne, metrologiczne i prawne
możliwości dopuszczenia wag przenośnych do pomiarów statycznych jako urządzeń
dokonujących pomiarów metodą dynamiczną.
Powyższe z kolei dowodzi, że potencjalnie każdy z producentów statycznych urządzeń
ważących może uzyskać dopuszczenie metrologiczne swoich urządzeń do dynamicznych
pomiarów nacisków osi i mas całkowitych pojazdów i po spełnieniu tego wymogu przystąpić
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
43 Przyczyny wyboru metody ważenia dynamicznego, uregulowanej w przepisach prawa
materialnego w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający obszernie
wyjaśnił wcześniej. Tym samym nieuzasadniony jest argument, że wskazanie wyłącznie
metody ważenia dynamicznego w nieuzasadniony sposób ogranicza konkurencyjność
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
44.
W tym miejscu należy wskazać, że poszczególne jednostki Inspekcji Transportu
Drogowego, w ramach konkurencyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
dokonują zakupu wag do ważenia dynamicznego oraz pojazdów specjalnych typu furgon wraz
z wyposażeniem kontrolnym, które stanowią m.in. wagi dynamiczne. W latach 2016-2018
takich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których podmiotami
zamawiającymi byty poszczególne wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego i których
przedmiotem byt zakup przenośnych wag do ważenia dynamicznego, zostało zrealizowanych
co najmniej trzy zamówienia. W toku ogłoszonych i zrealizowanych ww. postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, obejmujących chęć pozyskania wag przenośnych do
ważenia dynamicznego, Odwołujący nie kwestionował faktu ograniczenia przez
Zamawiającego wyłącznie jednej metody ważenia.
45.
Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, że Odwołujący nie kwestionował
faktu ograniczenia sposobu kontro
li masy i nacisku (ważenie dynamiczne) także na etapie
ogłaszania postępowań o udzielenie zamówień publicznych obejmujących zakup wag
przenośnych do ważenia dynamicznego pojazdów przez zarządców dróg publicznych, którzy
— obok Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej
— wskazani są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1990, z późn zm.) jako podmioty uprawnione do ważenia pojazdów
uczestniczących w ruchu drogowym i nakładania z tego tytułu kar porządkowych. Przykładem
może być postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o sygn. PZP 454/2017 pn.
Sygn. akt KIO 951/19

„Dostawa jednego fabrycznie nowego zestawu (dwóch sztuk) wag przenośnych do ważenia
pojazdów w ruchu wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i
archiwizację wyników ważenia", ogłoszone w dniu 11.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta
Torunia, będącego organem zarządzającym drogami publicznymi w granicach
administracyjnych miasta i uprawnionym do ważenia administracyjnego pojazdów
uczestniczących w ruchu drogowym.
W przedmiotowym postępowaniu Odwołujący składał Zamawiającemu zapytanie, jednakże
nie kwestionował faktu, iż ten ograniczył się wyłącznie do wag przenośnych dokonujących
pomiarów nacisków osi i mas całkowitych wyłącznie w oparciu o metodę dynamiczną, co
potwierdza treść pisma o sygn. WGK.TD.720.155.2017.Wsz będącego odpowiedzią udzieloną
w dniu 21.08.2017 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia na złożone
wówczas przez Wnioskodawcę zapytanie.
Dowód: pytania do zapytania ofertowego UM w Toruniu wraz z odpowiedziami.

0graniczenie konkurencji. Zatwierdzenie typu
46.Zamawiający kwestionuje tezę o ograniczeniu konkurencji i naruszeniu równego
traktowania wykonawców w postępowaniu. Odwołujący twierdzi, że z posiadanych przez niego
informacji wynika, że Prezes Głównego Urzędu Miar wydał tylko jedno zatwierdzenie typu do
ważenia dynamicznego, Zamawiający wskazuje, że nie znajduje on potwierdzenia w
rzeczywistości.
W treści OPZ Zamawiający wskazał m.in.: „Waga musi posiadać certyfikat zatwierdzenia typu
lub decyzję zatwierdzenia typu, wystawione przez jednostkę notyfikowaną (uprawnioną
jednostkę metrologiczną), spełniające wymogi polskiego prawa w tym zakresie (...). Wszystkie
dokumenty potwie
rdzające dopuszczenie wagi do obrotu, w tym instrukcje i certyfikaty, muszą
być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego
47. Zamawiający dopuścił zatem do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego każdy rodzaj wag przenośnych do ważenia dynamicznego
posiadający odpowiednie dokumenty metrologiczne potwierdzające możliwość dokonywania
nimi legalnych pomiarów nacisków osi i mas całkowitych — przy czym nie ograniczył się
wyłącznie do urządzeń posiadających polskie zatwierdzenie typu wydane przez krajową
jednostkę notyfikowaną, tj. Główny Urząd Miar oraz jednostki jemu podległe.
Sygn. akt KIO 951/19

48.
Zamawiający nie ma wiedzy odnośnie dostępnych w obrocie gospodarczym wag
samochodowych wykorzystujących poszczególne metody pomiarów (statyczną i dynamiczną),
dopuszczonych do użytkowania na terenie Europy na podstawie dokumentów wystawionych
przez jednostki notyfikowane w innych krajach.
49. Jak wynika z treści odwołania, takiej wiedzy nie posiada także sam Odwołujący. Dlatego
Zamawiający, właśnie w celu maksymalnego zwiększenia konkurencyjności niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dopuszczenia możliwie największej
liczby oferentów, wyraźnie wskazał — zastrzegając jednocześnie, że dokumenty wystawione
przez zagraniczne jednostki notyfikowane muszą zostać przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
Są to zapisy tożsame z treścią OPZ postępowania przetargowego nr GDDKiA.O.BY.D3.
2414.1.2016.6, na które Odwołujący się powołuje. Odwołujący w tamtym postępowaniu
zaoferował urządzenia wagowe dopuszczone do użytkowania na podstawie Świadectwa
Aprobaty Typu nr CHANI-150-18-
00 wystawionego przez jednostkę notyfikowaną mającą
swoją siedzibę w Szwajcarii, tj. Federalny Instytut Metrologiczny METAS. Przedmiotowy
dokument został w tamtym postępowaniu uznany, a podmiot oferujący te urządzenia w efekcie
uzyskał zamówienie publiczne. Twierdzenie zatem, że z uwagi na fakt wydania przez polską
jednostkę notyfikowaną jednego zatwierdzenia typ do ważenia dynamicznego, treść OPZ
stanowi dyskryminację pośrednią potencjalnych oferentów, jest całkowicie nieuzasadnione.
50. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestii harmonizacji lub braku harmonizacji
przepisów rozporządzenia pkt 31 odpowiedzi na odwołanie (wagi dynamicznej Zamawiający
pragnie wskazać, że wskazany przepis § 2 rzeczonego rozporządzenia jasno wprowadza
możliwość
niestosowania
przepisów
rozporządzenia
w
przypadku
urządzeń
wyprodukowanych lub wprowadzonych do użytkowania w innych państwach (UE, Turcji lub
stron umowy o EOG).
51. Podsumowując, wybór metody dynamicznej jako sposobu uzyskiwania wyników pomiarów
nacisków osi i mas całkowitych pojazdów wagami przenośnymi, jest w pełni uzasadniony i
wynika z faktu, że metoda ważenia dynamicznego, w szczególności wymagania dla miejsc
użycia wag oraz procedura samego ważenia, jest uregulowana w przepisach prawa
materialnego obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w przeciwieństwie do
metody ważenia statycznego), co w przypadku działań organów administracji państwowej ma
kluczowe znaczenie dla oceny ich prawidłowości, a z drugiej strony, w żaden sposób nie
ogranicza konkurencyjności samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
dopuszczając nieograniczoną liczbę podmiotów, których oferta będzie spełniała warunki
zawarte w OPZ.
Sygn. akt KIO 951/19

Stanowisko Najwyższej Izby Kontroli
52 Zamawiający pragnie zwrócić uwagę Wysokiej Izby na stanowisko zaprezentowane przez
Najwyższą Izbę Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 lipca 2011 nr LLU-4114-
0401/2011 w którym to NIK poddaje pod wątpliwość możliwość stosowania wag
nieautomatycznych do wyznaczania masy całkowitej pojazdu
Dowód: wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lipca 2011, s. 6-8;
Opinia prywatna Odwołującego
53. Wątpliwości Zamawiającego budzi powoływanie się przez odwołującego na opinie
pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr inż. P. B. w
przedmiotowym odwołaniu w sytuacji ścisłej współpracy AGH z Odwołującym. W związku z
powyższym ciężko jest uznać, żeby przedstawione stanowisko było niezależną opinią ośrodka
naukowego.
Zamawiający kwestionuje przedstawione stanowisko w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła


Spór zawisły przed Izbą dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę 64 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych
(furgonów) wraz z wyposażeniem” nr ref: BDG.ZPB.072.4.2019. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 092221531 z 14 maja
2019 roku. Przedmiotem sporu jest wyposażenie pojazdów specjalnych w wagi do
sprawdzania przez inspekcję drogową poruszających się po drogach pojazdów
samochodowych w zakresie dotrzymywania dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów oraz
dopuszczalnego nacisku osi
pojazdów na nawierzchnię drogową. Odwołujący kwestionuje
zapis postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zakresie określenia
rodzaju wag to jest ograniczenia ich do wag automatycznych (dynamicznych) a nie
również
dopuszczalnych wag stałych. Zasadnicza różnica funkcjonowania tych wag sprowadza się do
tego,
że wagi stałe to takie, które funkcję ważenia wykonują gdy pojazd ważony jest w
bezruchu (zatrzymany) a wagi
dynamiczne to takie gdzie ważenie pojazdu odbywa się w
trakcie poruszania się pojazdu ważonego. Cecha wspólną tych wag jest to, że są one
przenośne i będą przewożone furgonami, które są też zasadniczym przedmiotem zamówienia.
Odwołujący powołuje się na dotychczasową praktykę zamawiającego, który dopuszczał wagi
statyczne oprócz dynamicznych i wywodzi ze zmiany tej praktyki jako działanie ograniczające
Sygn. akt KIO 951/19

uczciwą konkurencję, ponieważ zajmuje się dostawą wag stałych a wagi dynamiczne
dostarcza tylko jeden podmiot.
Uważa on, że zamawiający nie ma potrzeby zmiany
dotychczasowej praktyki, obydwa rodzaje wag to jest stałe i dynamiczne właściwie wypełnią
oczekiwania, wymogi i potrzeby zamawiającego.
W tym stanie rzeczy odwołujący sformułował następująco zarzuty i żądania odwołania oraz
przywołał dowody jak poniżej.
Zamawiającemu zarzucono:
1.
naruszenie art. 7 ustawy przez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w
sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, a także w sposób ograniczający konkurencję z naruszeniem zasady
proporcjonalności, przejawiający się dopuszczeniem w ramach opisu przedmiotu zamówienia
wyłącznie wag do ważenia dynamicznego a pośrednio wskazaniem jedynej marki urządzeń
ważących, która spełnia wymagania SIWZ i to pomimo braku obiektywnie usprawiedliwionych
potrzeb zamawiającego;
2.
naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,
przejawiający się dopuszczeniem w ramach opisu przedmiotu zamówienia wyłącznie
przenośnych wag do ważenia dynamicznego z pominięciem przenośnych wag do pomiarów
statycznych, a w rezultacie poprzez pośrednie wskazanie jedynej marki urządzeń ważących,
które - w ocenie zamawiającego - spełniają wymagania SIWZ, a także
w sposób wewnętrznie sprzeczny, a przez to niewyczerpujący i to w zakresie mogącym mieć
wpływ na sporządzenie oferty, odnośnie parametrów określonych w części III SIWZ Opis
Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ) w zakresie Części X „Wyposażenie dodatkowe"
punkt 83 dotyczący kompletu wag przenośnych:
podpunkt 1) Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów w
ruchu wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację
wyników ważenia, zwanych dalej „wagą”
podpunkt 3) Waga musi być dopuszczona do pomiarów realizowanych w czasie ruchu pojazdu
(ważenie dynamiczne), musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25
września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do
ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr
188 poz. 1345);
Sygn. akt KIO 951/19

podpunkt 5) Zakres pomiarowy wagi, klasy dokładności dla pomiarów nacisków osi oraz
rzeczywistej masy całkowitej, maksymalna liczba osi ważonych pojazdów, muszą być
wskazane w certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji zatwierdzenia typu;
podpunkt 9) Oferowana waga, za pomocą oprogramowania, musi zapewniać ważenie
dynamiczne, rozumiane jako pomiar nacisku osi oraz rzeczywistej masy pojazdu bez
zatrzymywania na platformach wagowych;
podpunkt 22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w
punktach kontrolnych (...) z
zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne);
-
% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
podpunkt 29) Serwisowanie wagi, jej wyposażenie i oprogramowania w okresie gwarancyjnym
musi się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie
tak sformułowanych zarzutów odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie zamawiającemu - Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego z siedzibą w
Warszawie zmianę Części III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ) w zakresie
Części X „Wyposażenie dodatkowe" punkt 83 dotyczący kompletu wag przenośnych
podpunkty 1), 3), 5), 9),22), 29) w następujący sposób:
3.1. w miejsce podpunktu:
1) Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów w ruchu wraz
z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację wyników ważenia,
zwanych dalej „wagą”
wpisać podpunkt:
1) Fabrycznie nowy zestaw dwóch sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz z
wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym wydruk i archiwizację wyników ważenia,
zwanych dalej „wagą”;
3.2 w miejsce podpunktu:
3) Waga musi być dopuszczona do pomiarów realizowanych w czasie ruchu pojazdu (ważenie
dynamiczne), musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września
2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia
pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188 poz.
1345);
Sygn. akt KIO 951/19

wpisać podpunkt:
3) W przypadku oferowania wag nieautomatycznych, waga musi spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań
dla wag nieaut
omatycznych (Dz.U.2016 poz. 802), a w przypadku oferowania wag do ważenia
dynamicznego, waga musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25
września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do
ważenia pojazdów w ruchu oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007r. Nr 188
poz. 1345);
3.3 w miejsce podpunkt:
5) Zakres pomiarowy wagi, klasy dokładności dla pomiarów nacisków osi oraz rzeczywistej
masy całkowitej, maksymalna liczba osi ważonych pojazdów, muszą być wskazane w
certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji zatwierdzenia typu;
wpisać podpunktu:
5) Zakres pomiarowy wagi musi być wskazany w certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji
zatwierdzenia typu.
3.4 w podpunkcie 9) usunąć fragment:
9) Oferowana waga, za pomocą oprogramowania, musi zapewniać ważenie dynamiczne,
rozumiane jako pomiar nacisku osi oraz rzeczywistej masy pojazdu bez zatrzymywania na
platformach wagowych;
3.5 w miejsce podpunktu:
22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w punktach
kontrolnych (...) z zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne);
-
% w kieru
nku prostopadłym: do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
wpisać podpunkt:
22) Waga w zakresie pełnego działania pomiarowego musi umożliwiać jej użycie w punktach
kontrolnych (...) z zachowaniem następującej tolerancji:
-
1% w kierunku ruchu po
jazdów (pochylenie wzdłużne);
-
2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne);
Sygn. akt KIO 951/19

3.6
usunąć podpunkt 29) o treści:
29) Serwisowanie wagi, jej wyposażenie i oprogramowania w okresie gwarancyjnym musi się
odbywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednocześnie na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy w zw. z art. 190 ust. 3 ustawy odwołujący
wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów z:
4.1 dokumentu stanowiącego unieważnienie przetargu prowadzonego za sygnaturą
BDG.ZPB.072.2.2018;
4.2 pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2018 r. za
sygnaturą BGD.ZPB.072.2.2018;
4.3 wydruk publikacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze strony internetowej zamawiającego;
4.4 tłumaczenia świadectwa aprobaty typu nr CH-W1-15018-02;
4.5
wydruku artykułu pt. „Ważenie pojazdów w ruchu" „Drogownictwo" 7-8/2014, s. 242;
4.6 decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar nr ZT 1/2016 z 5 stycznia 2016 r.;
4.7 broszury informacyjnej pt. „Elektroniczne Wagi Przemysłowe Legalizowane wagi osiowe
MARS i WWS";
4.8 pisma Katedry Metrologii i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 9 listopada 2018 r.;
J
ednocześnie odwołujący wniósł o zobowiązanie zamawiającego do złożenia ofert, jakie
wpłynęły w toku unieważnionego postępowania prowadzonego przez zamawiającego za
sygnaturą BDG.ZPB.072.2.2018, a następnie:
4.8 przeprowadzenie dowodu z uzupełnionych formularzy wymaganych warunków
technicznych
i użytkowych w części dotyczącej punktu 89 „Komplet wag przenośnych".
Z kolei zmawiający wnosząc odpowiedź na odwołanie na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019
roku
żądał oddalenia odwołania w zakresie nie uwzględnionych żądań. Bowiem w dniu 6
czerwca 2019 roku
dokonał zmian SIWZ w następującym zakresie, przedkładając na
rozprawie uzupełnioną dokumentację postępowania. I tak:
Zamawiający wniósł o:
1. oddalenie odwołania w całości;
2. przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści odpowiedzi na odwołanie;
Sygn. akt KIO 951/19

3. obciążenie odwołującego kosztami postępowania odwoławczego wraz z kosztami
zastępstwa prawnego zamawiającego w wysokości 3600 zł oraz opłaty skarbowej w wysokości
17 zł.
Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w całości. Istota sporu zawarta w odwołaniu
sprowadza się w pierwszej kolejności do ustalenia czy zamawiający jest uprawniony do
dokonania opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby przy zastosowaniu obiektywnego
i niedyskryminującego oraz proporcjonalnego opisu wskazać jakimi cechami dany przedmiot
zamówienia ma się charakteryzować uwzględniając potrzeby i doświadczenia zamawiającego.
Po drugie, co istotniejsze, czy urządzenia do pomiaru masy pojazdu oferowane przez
o
dwołującego, są zdatne do realizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję Transportu
Drogowego.
Zmiana treści specyfikacji
Zamawiający poinformował, że dnia 6 czerwca 2019 r. dokonał zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu w cz. III (Opis
przedmiotu zamówienia) Część X „Wyposażenie dodatkowe” w ten sposób, że:
Podpunkt 22 otrzymał poprawione brzmienie usuwające literówkę na którą zwrócił uwagę
Odwołujący (brak jednej z cyfr). Podpunkt 29 otrzymał brzmienie zgodne treścią wnioskowaną
przez Odwołującego.
Dowód: ogłoszenie o zmianie SIWZ wraz z modyfikacjami w aktach postępowania)
7 W związku z powyższym zarzuty zawarte w pkt 2.2. odwołania dotyczące ww. postanowień
SIWZ są bezprzedmiotowe wobec dokonania zmiany treści SIWZ. Izba bierze bowiem pod
uwagę stan sprawy z chwili orzekania. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ przed dniem
rozpoznania odwołania, a tym samym usunięty został substrat zaskarżenia.
Reasumując zamawiający uzupełnił liczbę procentowego nachylenia jezdni przez wpisanie 2
(2%) oraz
wykreślił punkt według którego serwis urządzeń ma odbywać się na terenie kraju.
Powyższe wynika z protokołu rozprawy z dnia 17 czerwca 2019 roku gdzie zamawiający
oświadczył przed omówieniem dowodów załączonych do pisma z 16.06.2019 roku, że w
związku z przesunięciem terminu posiedzenia, pierwotnie wyznaczonego na 07.06.2019,
dokonał w międzyczasie zmiany SIWZ w dniu 06.06.2019 w zakresie pominięcia między
innymi nachylenia nawierzchni i wpisał przy % - 2, również uwzględnił żądanie zawarte w
odwołaniu na str. 4 i skreślił wymóg, aby serwisowanie wag odbywało się na terenie Polski. W
tym miejscu przedstawia uzupełnienie dokumentacji postępowania, zawierające tę zmianę
oraz prowadzoną od odroczenia terminu posiedzenia korespondencję z Izbą oraz pytania,
Sygn. akt KIO 951/19

które wpłynęły, a nie znajdowały się w dotychczas przekazanej dokumentacji. Pytania
dotyczyły przede wszystkim pojazdów i ich wyposażenia, a nie wag.

W tym miejscu na pytanie pełnomocnika Odwołującego, że zapoznał się ze zmianami, o
których mówił Zamawiający, ale nie wie, czy nie było innych, pełnomocnik Zamawiającego
potwierdza, że odnośnie wag były tylko dwie zmiany.
W tym miejscu strony oświadczają, że zmiany obejmują 20 stron, a wg oświadczenia
Zamawiającego pozostałe zmiany dotyczą pojazdów i innego sprzętu będącego na
wyposażeniu niż przedmiotowe wagi.
W tym stanie rzeczy po oświadczeniu pełnomocnika zamawiającego do protokołu w związku
z przedłożoną dokumentacją uzupełniającą dokumentację pierwotnie dostarczoną odwołujący
do protokołu cofa częściowo zarzuty i żądania odwołania ”Odwołujący w tym miejscu w
związku z przedłożoną zmianą SIWZ z 06.06.2019 cofa zarzuty dotyczące braku
procentowego nachylenia poprzecznego oraz obowiązku serwisowania na terenie RP”.

Izba wobec oświadczenia odwołującego umarza w części uwzględnionej odwołania
post
ępowanie odwoławcze, co znajduje odzwierciedlenie w sentencji wyroku.

Jak wyżej Izba przedstawiła w uzasadnieniu zarówno odwołujący w złożonym odwołaniu jak i
zamawiający w złożonej odpowiedzi na odwołanie wnioskowali o przeprowadzenie szeregu
dowodów z dokumentów uzupełniając materiał dowodowy do protokołu z posiedzenia i
rozprawy zarówno w dniu 17 czerwca 2019 r. jak i 18 czerwca 2019 roku. Izba dopuściła
materiał dowodowy zgłoszony przez strony, przeprowadzając na rozprawie postępowanie
dowodowe zarówno z dokumentów zgłoszonych w odwołaniu jak i odpowiedzi na odwołanie
oraz dowody zgłoszone bezpośrednio na posiedzeniu i rozprawie w dniach 17 i 18 czerwca
2019 roku.
Przy czym należy podkreślić, że Izba nie przeprowadziła postępowania dowodowego z
postępowania o udzielenie zamówienia bezpośrednio poprzedzającego przedmiotowe
post
ępowanie, które zamawiający umorzył w dniu 15 stycznia 2019 roku z powodu trzech
złożonych ofert, które każda z nich przewyższała kwotę jaką może zamawiający przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Wniosek odwołującego dotyczył:
Sygn. akt KIO 951/19

jednocześnie wnoszę o zobowiązanie zamawiającego do złożenia ofert, jakie wpłynęły w toku
unieważnionego postępowania prowadzonego przez zamawiającego za sygnaturą
BDG.ZPB.072.2.2018, a następnie:
4.8 przeprowadzenie dowodu z uzupełnionych formularzy wymaganych warunków
technicznych i użytkowych w części dotyczącej punktu 89 „Komplet wag przenośnych".
Na posiedzeni
u w dniu 17 czerwca 2019 roku odwołujący podtrzymał powyższy wniosek
dowodowy
motywując, że ma służyć on potwierdzeniu, że w poprzednim postępowaniu
przetargowym
unieważnionym a dotyczącym przedmiotowego zamówienia, w złożonych
trzech ofertach zaoferowano rodzaj wagi dynamicznej WWSE jednego producenta (waga
dynamiczna).
Z kolei z
amawiający w celu przyspieszenia postępowania potwierdził ten fakt jako przyznany.
Tym samym pełnomocnik odwołującego nie podtrzymał wniosku dowodowego, zawartego w
od
wołaniu o przeprowadzenie dowodu na powyższą okoliczność z poprzednio
unieważnionego postępowania.
W zaistniałym stanie rzeczy Izba w pozostałym zakresie dopuściła dowody złożone przez
odwołującego i zamawiającego, które przedstawiają się następująco.
Ze
strony odwołującego zgłoszone zostały następujące dowody do odwołania, które
podtrzymał na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku to jest dowody z:
1.
dokumentu stanowiącego unieważnienie przetargu prowadzonego za sygnaturą
BDG.ZPB.072.2.2018;
2.
pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2018 r. za sygnaturą
BGD.ZPB.072.2.2018;
3.
wydruk publikacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. ze strony internetowej zamawiającego;
4. tłumaczenia świadectwa aprobaty typu nr CH-W1-15018-02;
5.
wydruku artykułu pt. „Ważenie pojazdów w ruchu" „Drogownictwo" 7-8/2014, s. 242;
6.
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar nr ZT 1/2016 z 5 stycznia 2016 r.;
7.
broszury informacyjnej pt. „Elektroniczne Wagi Przemysłowe Legalizowane wagi osiowe
MARS i WWS";
8.
pisma Katedry Metrologii i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 9 listopada 2018 r.;
S
ą to dowody zawarte w odwołaniu na okoliczność zasadności odwołania.
Sygn. akt KIO 951/19

P
ełnomocnik odwołującego zaznaczył, że przepisy zharmonizowano w Unii dla wag do
ważenia statycznego, natomiast dla ważenia dynamicznego przepisy nie są zharmonizowane
i wówczas obowiązuje prawo krajowe. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy wagę
dynami
czną ma zarejestrowany jeden podmiot w kraju, czyli można tylko zaoferować w tym
postępowaniu wagę dynamiczną tego podmiotu, co narusza uczciwą konkurencję.
Pełnomocnik oświadczył, że odwołujący wystąpił do wszystkich państw Europejskiego
Obszaru Gospodar
czego plus do Turcji, przy czym w poszczególnych państwach występuje w
niektórych sytuacjach kilka organów, które mają prawo wydawać certyfikaty na wagi. „Na 60
wystąpień otrzymaliśmy 28 odpowiedzi, co obrazuje przedstawiona tabela w dniu dzisiejszym
jako
dowód, w tej chwili stwierdzam, że 24”.
Na posiedzeniu na poparcie twierdzeń odwołania o naruszeniu uczciwej konkurencji w związku
z ograniczeniem wag tylko do wag dynamicznych,
ważących pojazdy tylko w ruchu a nie na
wagach statycznych,
ważących pojazdy po zatrzymaniu ich, odwołujący złożył następujący
materiał dowodowy:
1) tabela podmiotów mających uprawnienia do wydawania certyfikatów zatwierdzenia typu:
zawierająca kraj, nazwę podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatu zatwierdzenia typu,
nr NB czy
li uprawnienie do wydawania, mail, odpowiedź anglojęzyczna i tłumaczenie
odpowiedzi
– 24 pozycje;
2) informacja ze strony internetowej Głównego Urzędu Miar: na str. 1-3 – są wymienione
przepisy, które są zharmonizowane na terenie Unii, wymagań dla wag statycznych; na str. 1-
8
– jakie urządzenia mogą być oceniane wg przepisów europejskich – wagi statyczne; na str.
1-4 -
dotyczy wag automatycznych (dynamiczne), które zostały zharmonizowane, ale nie służą
do ważenia pojazdów samochodowych, tylko np. wagonów kolejowych;
3) odpowiedź organu duńskiego, tłumaczenie dokumentu znajduje się na str. 3;
4) odpowiedź organu węgierskiego, Węgierski Instytut Metrologiczny, tłumaczenie dokumentu
znajduje się na str. 4;
5) odpowiedź organu norweskiego, Norweski Instytut Metrologiczny, tłumaczenie dokumentu
znajduje się na str. 4
na okoliczność braku harmonizacji przepisów dopuszczających wagi dynamiczne do ważenia
pojazdów mechanicznych, a w konsekwencji braku możliwości występowania na rynku
Europejskiego Obszaru Gospodarc
zego i Turcji podmiotu, który mógłby złożyć ofertę na wagę
dynamiczną do przedmiotowego postępowania. Jednocześnie podkreśla, że wykonawca
wystąpił do 60 podmiotów na wskazanym obszarze gospodarczym, na dzień dzisiejszy
otrzymał odpowiedzi od podmiotów ujętych w tabeli, tj. 24 jednostek notyfikowanych.
Sygn. akt KIO 951/19

Z kolei zamawiający złożył do odpowiedzi na odwołanie jak i na posiedzeniach w dniach 17 i
18 czerwca 2019 roku następujące dowody z dokumentów:
Zamawiający złożył następujące dowody załączone do odpowiedzi na odwołanie z dnia
16.06.2019 roku:
1)
– płyta CD ważenie statyczne i dynamiczne pojazdu;
2)
– wynik ważenia na wadze statycznej (zdjęcie);
3)
– wynik ważenia na wadze dynamicznej (zdjęcie);
4)
– świadectwo aprobaty typu CH-W1-15018-02 dla wagi SAW III (7stron);
5)
– instrukcja obsługi SAW seria III znajdująca się na 36 stronach;
6)
– decyzja zatwierdzenia typu PLT161(EWP-WWSE) – decyzja nr ZT1/2016 z
05.01.2016
– Prezes Głównego Urzędu Miar;
7)
– świadectwo legalizacji ponownej PLT161(EWP-WWSE) – 1 strona;
8)
– instrukcja użytkownika dla wagi PLT161(EWP-WWSE) – 32 strony;
9)
– pytania do zapytania ofertowego UM w Toruniu wraz z odpowiedziami – 3 strony;
10)
– wystąpienie pokontrolne NIK z 21.07.2011 do p. T. P. – Głównego Inspektora
Transportu Drogowego
– 10 stron
na okolicz
ność: dowód z filmu wraz z dowodami od 2 do 8 - jak przebiega procedura
sprawdzania masy pojazdu na wagach dynamicznych i statycznych, dowód 9 – dowód na
to, że inni zamawiający, również tak jak zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
dopuszczali tylko wa
gi dynamiczne i było zapytanie UM w Toruniu do Odwołującego i tej
okoliczności nie kwestionował, dowód 10 – z zaznaczeniem str. 6-8 – wynika z niego, że
NIK podważała zasadność stosowania do pomiaru masy pojazdów wag statycznych.
Zamawiający wyjaśnia, że SAW III – to waga statyczna, a WWSE to waga dynamiczna.

Izba dokonując oceny materiału dowodowego, złożonego przez obydwie strony, na
potwierdzenie porównywalności przez odwołującego jak i braku porównywalności przez
zamawiającego, w zakresie funkcji i przeznaczenia jak i użyteczności wag statycznych i
dynamicznych
uwzględniła wyjaśnienia i oświadczenia składane do protokołu w dniach 17
i 18 czerwca 2019 r. na rozprawie
przez radcę prawnego jak dyrektora Biura Nadzoru
Inspekcyjnego zamawiającego oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Transportu Drogowego.
„Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania. Istota problemu sprowadza się do tego, czy
Zamawiający miał prawo opisać przedmiot zamówienia wg jego potrzeb. Zamawiający
formułując opis przedmiotu zamówienia kieruje się stanem posiadanych wag, które w
większości są wagami statycznymi. Decydując się na zamówienie z wymogiem tylko wag
Sygn. akt KIO 951/19

dynamicznych ma na uwadze szybkość, bezpieczeństwo inspektorów, efektywność,
uniknięcie problemów prawnych i zakup najnowocześniejszej technologii. Jeżeli chodzi o
różnice w pomiarach wagami dynamicznymi i statycznymi w zakresie szybkości
dokonywanego pomiaru, to powołuje się na przeprowadzoną prezentację filmu na
poprzednim terminie. Z przedstawionego materiału filmowego wynika, że kontrola
statyczna zawsze jest dłuższa, bo samochód musi się zatrzymać, a kontrola dynamiczna
trwa krócej, co również pokazaliśmy na przedstawionym przez nas filmie. W związku z
podniesionym na wczorajszym terminie zarzucie, że materiał nie jest wiarygodny,
ponieważ nieokreślone są spadki terenu, na którym dokonywane były pomiary, na tę
okoliczność przedstawiam: protokół z pomiaru pochylenia terenu na stanowisku ważenia
pojazdów z dnia 26.04.2019, gdzie wskazano, iż spadek podłużny wynosi 1,06%, a spadek
poprzeczny 1,50%, dokument przedłożono w 2 egzemplarzach, z czego 1 przekazano
pełnomocnikowi Odwołującego. Chciałbym również zwrócić uwagę, że oprogramowanie
do wagi, którą dokonywano pomiarów, tj. wagi statycznej, wykonywał Cat Traffic, czyli
Od
wołujący. Uważam, że brak przeciwdowodu ze strony Odwołującego na okoliczność
braku wiarygodności przedstawionego materiału filmowego. Chciałbym, również odnieść
się do twierdzenia pełnomocnika Odwołującego, co do konieczności zawracania
samochodu w przypa
dku ważenia na wadze dynamicznej. Przywołuje tutaj certyfikat, z
którego wynika, że samochód w sytuacjach, gdy przekroczył dopuszczalną prędkość,
wycofuje się, a nie zawraca. Co do kwestionowania, iż pomiar dokonywał inspektor
drogowy p. M. M.
, to uważam, że dzięki temu materiał jest bardziej obiektywny i zbliżony
do rzeczywistości. Reasumując wyniki filmu wykazaliśmy większą efektywność przy wadze
dynamicznej. Jeżeli chodzi o wspomniane problemy prawne, to już w odpowiedzi na
odwołanie wskazałem na dużą ilość odwołań do sądów administracyjnych, a dotyczy to
wag statycznych, gdzie podważane są miejsca do ważenia, procedury legalności,
natomiast nie spotykamy się z odwołaniami w przypadku wag dynamicznych. Dyrektor p.
H. J. wskazuje
na certyfikaty będące w materiale dowodowym, które wskazują, że w
przypadku wag statycznych brak określenia klasy dokładności i błędów dla sumowania
masy całkowitej, przeciwnie wagi dynamiczne mają określoną klasę dokładności i błędy w
ważeniu, na co wskazuje rozporządzenie z 2007 r. ważenie w ruchu, załącznik nr 2. W
statycznych ważeniach błąd określa się dla każdej osi i jest on większy im większa jest
ilość osi w pojeździe, gdzie ilość osi dochodzi nawet do 19, przy sumowaniu masy
całkowitej. W tym miejscu radca prawny kontynuuje i stwierdza, że zarzut, iż wbrew
obowiązkowi konkurencyjności nie dopuszcza się wag statycznych, to wskazuje na
argumentację ich użycia przywołując również rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej
w sprawie o sygn. KIO 2730/17.
Dodaje jeszcze, że odnosząc się do wag statycznych
zdarzają się przypadki, można nawet sugerować, że rozmyślne, celem uniknięcia
Sygn. akt KIO 951/19

procedury ważenia, kierowcy niszczą nam wagi zbyt energicznie, zbyt gwałtownie ruszając
przy pomiarze kolejnej osi pojazdu, wyr
ywając często nam całe urządzenie unikając w ten
sposób ważenia. Dalej odnosząc się do przedstawionej tabeli przez Odwołującego na
posiedzeniu, odnośnie praktyk w innych krajach, to jest ich około 20, przy czym nie
wszystkie zawierają informacje, a jednocześnie z nich wynika, że Węgrzy u siebie wydali
certyfikat na wagę dynamiczną, czyli odpada argument braku konkurencyjności, gdzie
Odwołujący wskazał producenta jedynie z terenu Włoch. Jeżeli chodzi o tłumaczenia
informacji, to z nich wynika, że Węgry potwierdzają praktyki, w kierunku których zmierza
Zamawiający. Odnośnie pisma załączonego do odwołania, gdzie Odwołujący wskazuje, iż
Prezes Urzędu był informowany o praktykach w zakresie braku konkurencji, to pismo z
14.11.2018 zawiera wyjaśnienia z jakich przyczyn Zamawiający zdecydował się na
wprowadzenie wag dynamicznych, obszerne fragmenty tego uzasadnienia przenieśliśmy
wprost do odpowiedzi na odwołanie, a odpowiadając wprost na zarzut Odwołującego, że
nie było kontroli bo postępowanie zostało unieważnione, to wskazuje, że unieważnienie
nastąpiło w styczniu 2019. Dalej przywołuje również str. 4 mojej odpowiedzi na odwołanie,
gdzie zawarta jest tabela, co do ilości badań statystycznych. W tym miejscu dyrektor
uzupełniająco stwierdza, odnosząc się do dowodu przedstawionego do odwołania, na
którym Zamawiający informuje o zakupie wag statycznych, że jest to normalna informacja,
związana z przedmiotowym postępowaniem, o postępowaniu w okresie 2016 -2017,
zakończonego w 2018, gdzie informowaliśmy społeczeństwo o przekazaniu 108
kompletów wag statycznych, natomiast z tabeli wynika również, że mimo posiadanej
nieznacznej ilości wag dynamicznych zachodzi wzrost badań na wagach dynamicznych.
Zwracam uwagę, że przez Polskę, jako kraj tranzytowy, przejeżdża około kilku mln
samochodów ciężarowych rocznie, a w ciągu 5 lat dokonaliśmy zważenia tylko 100 000
pojazdów. W tym miejscu p. M. M. – wojewódzki inspektor transportu drogowego oddziału
kujawsko-
pomorskiego oświadcza, że w tej chwili same oddziały również prowadzą zakupy
wag dynamicznych, dla przykładu wymienił także Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Katowice i
oczywiście Bydgoszcz, gdzie sami zakupują wagi. Przykładem na taką politykę jest
przywołane pismo UM z Torunia. W przedmiotowym postępowaniu chcemy zakupić 64
komplety, czyli 128 wag. Jednocześnie podkreśla, że wagi o symbolu WWSE posiadają
zarówno certyfikaty na ważenie statyczne i dynamiczne. Kontynuuje radca prawny, który
stwierdza, że zarzut praktyk antykonkurencyjnych można odeprzeć chociażby wskazując
na
to, że Odwołujący także może zostać nazwany ze względu na rozmiary prowadzonej
działalności i udział w postępowaniach, jako potentat na rynku krajowym, wręcz
monopolista. Przykładem jest zakup 108 kompletów wag od Odwołującego przez GDDKiA,
przetarg z 2016
r. Również w tym miejscu dyrektor wskazuje na zmianę przepisów w
transporcie drogowym, gdzie przewiduje się karanie nie tylko za brak zezwolenia, ale
Sygn. akt KIO 951/19

również za naruszenie warunku dopuszczalnej masy całkowitej, a nie tylko nacisku osi,
gdzie tym bardziej
potrzebne są wagi dynamiczne, które umożliwią określenie klasy
dokładności i błędów, jakie mogą wystąpić w czasie pomiarów, przy badaniu dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdów. Jest to załącznik nr 2 do rozporządzenia z 2007 r. (Dz. U. 188
poz. 1345). Dla
przykładu wskazuje świadectwo legalizacji w dwóch egzemplarzach,
również dla Odwołującego, dla wagi do ważenia w ruchu, gdzie jest klasa dokładności dla
obciążenia osi, jak również dla sumarycznej masy pojazdu i drugie świadectwo legalizacji
ponownej, gdzi
e występuje tylko klasa dokładności przy pomiarze osi bądź koła, (decyzje
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z 12.12.2018 na podstawie wniosków
6W4/2514/2018 i 6W4/2511/2018). W tym miejscu radca prawny odnosząc się do
znaczenia opinii AGH pozostaw
ia ocenę naukową do uznania Izby, niemniej w tym miejscu
wskazuje, jak w odpowiedzi na odwołanie, na okoliczność, iż powstał zespól z tegoż
wydziału AGH, który współpracuje z biznesem i w tym miejscu dyrektor potwierdza, iż
nawet Urząd był zapraszany do współpracy, niemniej z uwagi na przejrzystość postępowań
nie bierzemy udziału w tych pracach, a jednocześnie zwracam uwagę, że powstał zespół
z udziałem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, GDDKiA i Urzędu Miar, gdzie są
prowadzone w tym zespole prace nad opracowaniem metody badania w ruchu szybko
przejeżdżających pojazdów bez zatrzymywania i ważenia pomiaru masy i nacisku osi z
możliwością egzekwowania karania za przekroczenia”. W tym miejscu pełnomocnik
Odwołującego radca prawny odnosząc się do stwierdzenia Zamawiającego, że w 2018 r.
Odwołujący, który wygrał przetarg, dostarczył około 216 wag, co wskazuje na to, iż jest
monopolistą na rynku dostaw, wyjaśnia, że zaprzecza tym twierdzeniom, bo w tym
postępowaniu, gdzie były dopuszczone zarówno wagi dynamiczne jak i statyczne, a tylko
miały spełniać określone tam warunki SIWZ, brało udział 6 oferentów, w tym 1 konsorcjant
składający się z 2 wykonawców, co zaprzecza pozycji monopolistycznej przypisanej
Odwołującemu przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza liczbę
ofert.
W tym miejscu pełnomocnik Zamawiającego przedstawia w dwóch egzemplarzach,
1 dla Izby, 2 dla Odwołującego, tabele „kontrole ważenia – skuteczność”. Z tego wynika,
że w Kujawsko-pomorskim i Małopolskim stosowane są wagi dynamiczne, a skuteczność
decyzji jest 110% i 104%. W tym miejscu p. M. M.
wyjaśnia, że skuteczność decyzji
określono na powyżej poziomu 100% z uwagi na to, że w poszczególnych sytuacjach
dochodzi do karania zarówno posiadacza pojazdu (przewoźnika) jak i na załadowcę
towarów w przypadku stwierdzenia, że z powodu tego drugiego podmiotu nastąpiło
przeładowanie, podstawę prawną stanowi art. 140aa prawa o ruchu drogowym.
Jednocześnie dla porównania wskazuje na liczbę decyzji z ważenia PRD, gdzie poziom
ważeń jest ilość 313 kujawsko-pomorskie i małopolskie 276, a to dlatego, że tam są
używane wagi dynamiczne”.
Sygn. akt KIO 951/19

Z kolei odwołujący wykazywał, że zamawiający z nieznanych przyczyn wprowadził nakaz
wag dynamicznych co powoduje ograniczenie konkurencji do jednego wykonawcy z terenu
Polski dystrybuującego wagi producenta włoskiego. Wykazał również w ramach
przyznania zamawiającego, że w poprzednio umorzonym postępowaniu, ze względu na
ceny ofert, oferty złożone obejmowały wagi dynamiczne jednego producenta. Ponadto
przedłożył szereg odpowiedzi udzielonych przez podmioty zagraniczne pełniących funkcje
jednostek notyfikowanych
do zatwierdzania wag, że wagi dynamiczne do ważenia
pojazdów samochodowych praktycznie nie występują w ich rejestrach.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego w sprawie oraz oceny
argumentacji stron, w ocenie Izby odwołujący nie uprawdopodobnił utrudnienia uczciwej
konkurencji w rozumieniu zarówno art.7 ust.1ustawy a w szczególności art.29 ust.2 ustawy
przez sformułowanie wymogu wag dynamicznych w opisie przedmiotu zamówienia. W
szczególności przeprowadzona na rozprawie demonstracja filmowa z pomiaru wagi
pojazdu metodą statyczną i dynamiczną wykazała, że prawem zamawiającego jest
dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa pomiaru przez inspektorów (podkładanie klinów
pod koła pojazdu ważonego metodą statyczną), szybkości (kilkanaście sekund czy kilka
minut w przypadku cofania pojazdu
a minimum kilkanaście minut do kilkudziesięciu minut
w za
leżności od ilości osi ważonego pojazdu), kompletności badania (dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu oraz nacisku osi) unikanie strat finansowych w związku z umyślnym
niszczeniem wag statycznych celem uniknięcia zważenia przez kierujących pojazdami,
konsekwencje finansowe w związku z przegranymi sprawami w postępowaniach
sądowych administracyjnych z tytułu nakładania kar finansowych na przewoźników,
zwiększenie liczebności badanych pojazdów samochodowych.
Ponadto sam odwołujący przedstawił dowód na to, że na Węgrzech dopuszczono ważenie
metod
ą dynamiczną co potwierdza, że nie ma jak twierdził odwołujący poza jedyną firmą
na rynku polskim oferującym produkcję włoską innych podmiotów dopuszczonych do
dystrybucji wag dynamicznych na rynku europejskim.
Również zamawiający wykazał, że
dysponuje głównie wagami statycznymi co wiąże się z wieloma mankamentami,
utrudnieniami
w ich użytkowaniu więc należy w ocenie Izby umożliwić zamawiającemu
nabycie wag opartych o inną technologię ważenia celem optymalizacji wykonywanych
funkcji
przez zamawiającego.
Natomiast odwołujący nie przedstawił kontr dowodów na dowody, twierdzenia i
oświadczenia zamawiającego.
W tym stanie rzeczy Izba orzekła na podstawie art.192 ust.2 ustawy jak w sentencji
orzeczenia.
Sygn. akt KIO 951/19

O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b
oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając
na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony
przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz zasądzając od odwołującego na rzecz
zamawiającego koszty poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 617,00
zł na podstawie faktury vat złożonej na rozprawie oraz poniesionej opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa.

Przewodniczący:
……………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie