eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 941/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-06-12
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 941/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2019
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2019r. przez wykonawcę B. K.
pr
owadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji Zawodowej –
ATUT B. K.
z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny Bacewiczówny nr 2 lok. 13
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana
Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14

przy udziale
SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 941/19 po stronie zamawiającego
orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie czynności odrzucenia oferty
wykonawcy B. K.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Centrum
Aktywizacji Zawodowej
– ATUT B. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny
Bacewiczówny nr 2 lok. 13 oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,

2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie, ul. Wojciechowska 9a
i
2.1.
Zalicza na p
oczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B. K.
prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą Centrum Aktywizacji
Zawodowej
– ATUT B. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny
Bacewiczówny nr 2 lok. 13
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
Zasądza od wykonawcy SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul.
Wojciechowska 9a
na rzecz wykonawcy B. K.
prowadzącej działalność
gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji Zawodowej – ATUT B. K. z
siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny Bacewiczówny nr 2 lok. 13
kwotę 18
60
0 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
tytułem zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ………………………Sygn. akt KIO 941/19

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia
Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”
zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z
dnia r. za numerem 2018/S 200-454845.
W dniu 13 maja 2019r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. oferty
wykonawcy SYNTEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz o odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy oferty B. K.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firma
Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT z siedziba w Warszawie
– dalej odwołujący.
W dniu 23 maja 2019r. odwołanie wniósł odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez
właściciela firmy odwołującej się. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu
23 maja 2019r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez nieuprawnione odrzucenie oferty
odwołującego,
2) art. art. 92 ust. 1 in fine ustawy, przez
niepodanie pełnego uzasadnienia faktycznego i
prawnego odrzucenia oferty
odwołującego,
a w konsekwencji:
3) art. 91 ust. 1 ustawy, przez w
ybranie oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w
p
ostępowaniu,
4) oraz art. 7 ust 1 ustawy
Wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania przez nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,
4) dokonania wyboru oferty
odwołującego jako najkorzystniej.
Ponadto o zasądzenie od zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego poniesionych
przez
odwołującego.
Odwołujący podniósł, że przez nieuprawnione odrzucenie oferty odwołującego jego interes w
uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku, bowiem jego oferta nie mogła zostać wybrana,
pomimo iż przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert spośród ofert
złożonych w przedmiotowym postępowaniu (część 11). W ten sposób zamawiający pozbawił
odwołującego możliwości uzyskania zamówienia. Dowodzi to naruszenia interesu oraz szkody

odwołującego i stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania ze środków ochrony
prawnej przewidzianych w art. 179 i nast. ustawy
, a w szczególności do wniesienia odwołania.
W zakresie części 11, której dotyczy odwołanie, przedmiot zamówienia obejmował
zorganizowanie i przeprowadzeniu dodatkowych
szkoleń specjalistycznych zakończonych
procesem walidacji i
certyfikacji uzyskanych kwalifikacji dla 600 uczestników z zakresu:
a) Zadanie 1 -
Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów
b) Zadanie 2 -
Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą
c) Zadanie 3 -
Zarządzanie projektami
d) Zadanie 4 - Systemy prezentacji informacji w biznesie
e) Zadanie 5 - Podstawy grafiki komputerowej
f) Zadanie 6 - Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
g) Zadanie 7 - Programy biurowe w administracji
W rozdz. XI siwz (Opis sposobu przygotowania ofert)
zamawiający określił, jakie dokumenty
wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą, w tym m. in.:
„ Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną" sporządzony z
wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr la/lb/lc/ld/le/lf/lg/lh/li/lj/lk do SIWZ;
1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy" sporządzony z wykorzystaniem wzoru
sta
nowiącego Załącznik nr 2 do siwz, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o
akceptacji ws
zystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację,
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; (...)"
4.
Składając ofertę na część 11 wykonawcy zobowiązani byli, zgodnie ww. instrukcją, złożyć
załącznik nr lk. Treść tego załącznika podzielona była na trzy części oznaczone kolejnymi
cyframi rzymskimi, z których w pkt I znajdował się opis przedmiotu zamówienia (wymagania
zamawiającego), w pkt II tabel do kalkulacji ceny, którą należało wypełnić, a w pkt III
oświadczenie o treści:
„III. NAZWA OFEROWANEGO CERTYFIKATU
Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu
, którego nazwę należało podać dla każdego zadania.
W Postępowaniu na część 11 wpłynęły 2 oferty.
Odwołujący w ofercie, w wypełnionym Załączniku nr lk w pkt III, wskazał:
„III. NAZWA OFEROWANEGO CERTYFIKATU
Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu:
Zadanie 1 - egz.PTE - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zadanie 2 - egz.PTE - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Zadanie 3 - ECDL S5
Zadanie 4 - ECDL S2
Zadanie 5 - ECDL S4
Zadanie 6 - ECDL e- nauczyciel test
Zadanie 7 - ECDL Profile Digcomp 45"
7.
Z dokumentacji postępowania, którą odwołujący otrzymał po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wynika, iż w dniu 06.12.2018r. wpłynęło do zamawiającego pismo
wykonawcy Syntea S.A.,
konkurującego z odwołującym w zakresie części 11. W piśmie tym
Syntea S.A. kwestionuje prawidłowość oferty odwołującego, wskazując, m. in. iż:
- w zakresie zadania 1 i 2 o
dwołujący nie wskazał certyfikatu (nazwy/rodzaju certyfikatu) do
uzyskania jakiego będzie uprawniał egzamin zewnętrzny oraz że nie jest możliwe - w oparciu
o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie internetowej PTE) zweryfikowanie czy
oferta
odwołującego spełnia wymagania określone w siwz.
- w zakresie zadania 3 -
„w oparciu o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego http://www.pti.org.pl oraz http://ecdl.pl)
- Sylabu
s do „ECDL S5" określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności, bez obszaru
kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się aplikację (narzędziem) do
zarządzania projektami" oraz że nie weryfikuje szeregu wymienionych w piśmie efektów
uczenia
się
- w zakresie zadania 4 -
„w oparciu o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego http://www.pti.org.pl oraz http://ecdl.pl)
-
Sylabus do „ECDL S2" określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności, bez obszaru
kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia
i edycji prezentacji multimedialnych" oraz że nie weryfikuje szeregu wymienionych w piśmie
efektów uczenia się
- w zakresie zadania 5 -
„w oparciu o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego http://www.pti.orq.pl oraz http://ecdl.pl)
-
Sylabus do „ECDL S4" określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności, bez obszaru
kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do grafiki
komputerowej" oraz że nie weryfikuje szeregu wymienionych w piśmie efektów uczenia się
- w zakresie zadania 6 -
„w oparciu o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego http://www.oti.orq.pl oraz http://ecdl.pl)
-
Sylabus do „ECDL e- nauczyciel test" określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności, bez
obszaru kompetencji społecznych)" oraz że nie weryfikuje szeregu wymienionych w piśmie
efekt
ów uczenia się
- w zakresie zadania 7 -
„w oparciu o publicznie dostępne informacje (m. in. na stronie

internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego http://www.pti.org.pl oraz http://ecdl.pl)-
na egzamin „ECDL profile Digcomp 45" składa się obszar 2 egzaminów: „ECDL/ICDL
Przetwarzanie tekstów" oraz „ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne". Syllabus do każdego z
obszarów (egzaminów) określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności, bez obszaru
kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do
przetwarzania tekstów (ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów) oraz arkuszy kalkulacyjnych
ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne" oraz że nie weryfikuje szeregu wymienionych w piśmie
efektów uczenia się
W dniu 21.01.2019r. -
pismem przesłanym drogą elektroniczną (mailem) zamawiający wezwał
odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie, cyt.:
„1) ZADANIE 1 i 2: zgodności zaoferowanego szkolenia zakończonego certyfikatem egz. PTE
- Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego z wymaganiami zamawiającego , w szczególności
zgodności z zasadami i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu
do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej"
czy doku
ment można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników
monitorowania
EFS
dot.
uzyskiwania
kwalifikacji:
https://www.funduszeeuropeiskie.qo\
/.pl/media/37804/Zalacznik 8 Materiał o kwalifikacjach z
lista, pdf. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności informacje w zakresie: programu,
efektów uczenia, zewnętrznego egzaminu i certyfikatu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w załączniku nr lk do SIWZ dla zadnia 1 i zadnia 2.
2)
ZADANIE 3: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL S5 w zakresie efektów uczenia się w
poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr lk do SIWZ dla
zadania 3. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności efekty kształcenia w obszarze
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia się określone w
Załączniku nr lk do SIWZ dla zadania 3:
a) Wiedzy:
• Zdefiniować, czym są dobre praktyki w obszarze zarzadzania projektami.
• Określić prawne aspekty związane z zarządzaniem projektami.
• Omówić, jak realizować projekty, które są finansowane ze środków UE.
b)
Umiejętności:
• Sprawdzać kwalifikowalność dokumentów.
• Korzystać z doświadczeń projektowych w fazie planowania i realizacji kolejnych projektów.
c)
Kompetencji społecznych:
• Współpracować z innymi osobami w zespole projektowym.
• Zarządzać zespołem.

• Brać odpowiedzialność za projekt i jego rezultaty.
• Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.
• Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.
• Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.
• Brać odpowiedzialność za siebie i inne osoby.
• Przewidywać skutki swoich działań i minimalizować ryzyko z tym związane.
3) ZADANIE 4: zgo
dności wskazanego certyfikatu ECDL S2 w zakresie efektów uczenia się w
poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr lk do SIWZ dla
zadania 4. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności efekty kształcenia w obszarze
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia się określone w
Załączniku nr lk do SIWZ dla zadnia 4:
a) Wiedzy:
• Przedstawić kwestie związane z potrzebami tworzenia prezentacji i zainteresowaniami
słuchaczy.
• Omówić typy prezentowanych informacji.
• Zdefiniować przekaz informacji.
• Określić główne zasady prezentacji biznesowych.
• Przedstawić główne zasady publicznego zabierania głosu.
• Scharakteryzować strukturę prezentacji i wymienić najczęściej popełniane błędy.
• Przedstawić zasady sztuki przemawiania.
b)
Umiejętności:
• Tworzyć prezentacje uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy.
• Przekazywać informacje spójny z treścią prezentacji i grupą docelową.
• Przygotowywać wystąpienia według przyjętych zasad.
• Trzymać się reguł sztuki przemawiania.
c)
Kompetencji społecznych:
• Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
• Kreatywnie realizować cele zawodowe.
• Odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań.
• Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie nowych technologii.
• Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.
• Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania
4) ZADANIE 5: zgodn
ości wskazanego certyfikatu ECDL S4 w zakresie efektów uczenia się w
poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr lk do SIWZ dla
zadania 5. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności efekty kształcenia w obszarze
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. zamawiający nie znalazł informacji

potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia się określone w
Załączniku nr lk do SIWZ dla zadnia 5:
a) Wiedzy:
• Zdefiniować ryzyko dla zdrowia i specyfikę w zawodzie grafika komputerowego.
• Podać znaczenie barw w grafice.
• Scharakteryzować znaczenie typografii w grafice komputerowej.
• Wymienić i scharakteryzować główne rodzaje umów cywilno-prawnych przydatnych we
współpracy z grafikiem.
b) Kompetencji społecznych:
• Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.
• Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
• Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.
• Komunikować się w sposób przejrzysty i przewidywać możliwe reakcje na sytuacje
nietypowe.
• Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
• Współpracować z innymi osobami w zespole.
• Zachowywać tajemnicę zawodową.
• Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
5)
ZADANIE 6: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL e-nauczyciel test w zakresie efektów
uczenia się w poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr lk do
5IWZ dla zadania 6. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności efekty kształcenia w
obszarze wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. zamawiający nie znalazł
informacji potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia się
określone w Załączniku nr lk do SIWZ dla zadnia 6:
a) Kompetencji społecznych:
• Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.
• Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
• Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.
• Radzić sobie ze stresem.
• Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
• Współpracować z innymi osobami w zespole.
• Zachowywać tajemnicę zawodową.
• Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
6)
ZADANIE 7: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL profile Digcomp 45 test w zakresie
efektów uczenia się w poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku
nr lk do SIWZ dla zadania 7. Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności efekty
kształcenia w obszarze wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. zamawiający nie

znalazł informacji potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia się
określone w Załączniku nr lk do SIWZ dla zadnia 7:
a) Wiedzy:
• Właściwie określać cel, funkcje i podstawowe zadania pracy biurowej.
• Charakteryzować cechy działalności biurowej.
b)
Umiejętności:
• Korzystać z komputera i programów biurowych zainstalowanych na nim (MS Access, MS
Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook).
• Korzystać z programu pocztowego i zarządzać kontaktami.
• Odbierać, przeglądać, tworzyć oraz wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
• Zbierać informacje i tworzyć korespondencję grupową z wykorzystaniem poczty
elektronicznej.
• Korzystać z połączeń audio i wideo.
• Tworzyć prezentację, umiejętnie komponując jej różnorodne elementy.
• Stosować animacje oraz inne elementy multimedialne, które w adekwatny sposób
podkreślają przekaz treści.
cl Kompetencji społecznych:
• Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.
• Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
• Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.
• Radzić sobie ze stresem.
• Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
• Współpracować z innymi osobami w zespole.
• Zachowywać tajemnicę zawodową.
• Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
Wyżej wymienione efekty uczenia, dla których wg wezwania zamawiający nie znalazł
informacji potwierdzającej, że oferowany przez odwołującego certyfikat je weryfikuje stanowiły
wierne powtórzenie braków w zakresie efektów uczenia się wymienionych w piśmie Syntea
S.A.
Odwołujący pismem z dnia 4 lutego 2019 złożył w odpowiedzi wyczerpujące i obszerne
wyjaśnienia 85 Stron).
W protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej nr 8 z dnia 06.02.2019r. wskazano m. in.
„Członkowie Komisji przygotowujący i odpowiedzialni za opis przedmiotu zamówienia (...)
uzna
li, że nie dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie prawidłowej oceny merytorycznej
przedstawionych
wyjaśnień (odwołującego - przypis odwołującego) wraz z załącznikami,
dlatego Komisja zdecydowała, iż należy powołać niezależnego eksperta: osobę lub zespół
osób merytorycznych w zakresie zgodności efektów kształcenia w szkoleniach oraz

wytycznych Ministers
twa Rozwoju a zwłaszcza w temacie tzw. listy sprawdzającej. Komisja
postanowiła wnioskować do Kierownika zamawiającego o wyznaczanie/powołanie w/w
eksperta lub grupy ekspertów".
W piśmie z dnia 12 lutego 2019r. skierowanym do Kierownika zamawiającego wskazuje się:
„Niestety członkowie Komisji Przetargowej - osoby odpowiedzialne za merytoryczny zakres
postępowania (tj. Pani D. B. i Pani B. C.) poinformowały, iż nie posiadają wiedzy pozwalającej
na prawidłowa i rzetelną weryfikację złożonych przez wykonawcę dokumentów".
W protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej nr 11 z dnia 13 marca 2019r. wskazano m.
in.: „(...) że względu na brak możliwości pozyskania do weryfikacji dokumentów
biegłego/eksperta zewnętrznego oraz fakt, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony
i podpisany przez Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji weryfikacja
powinna zostać dokonana przez tę osobę."
W protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej nr 12 z dnia 4 kwietnia 2019r. wskazano m.
in.: „1/1/ dn. 13.03.2019 - 04.04.2019, po procedurze dotyczącej wyznaczenia osoby lub
zespołu osób merytorycznych w zakresie zgodności efektów kształcenia w szkoleniach oraz
wytycznych Ministerstwa Rozwoju a zwłaszcza w temacie tzw. listy sprawdzającej, trwała
ekspercka ocena
treści dokumentów złożonych przez firmę B. K. (...) Z polecenia Rektora (...)
zadecydowano, że w części 11 mają zostać podjęte dalsze działania na podstawie złożonych
(..) dokumentów, w. in. opinii Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji,
przewodniczącej Komisji Przetargowej Pani dr D. B. (załącznik nr 1 do protokołu nr 12). Z
wskazanych dokumentów wynika, że oferta formy B. K. (...) nie spełnia wymagań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia w część 11 (...)"
Dnia 13 maja 2019r. zamawi
ający przesłał odwołującemu informację o wyborze oferty
najkorzystniejszej w zakresie części 11, zamierającą także informację o odrzuceniu oferty
odwołującego.
W tej części informacja powyższa zawierała tabelę w której w kolumnie czwartej wymieniono
„Zakres wezwania do wyjaśnień treści oferty" kierowanego do odwołującego pismem z dnia
21.01.2019r., co stanowiło powielenie treści tego wezwania w podziale na poszczególne
zadania. Natomiast w kolumnie piątej tej tabeli zatytułowanej „Ocena przedłożonych wyjaśnień
zgodnie z opinią ekspercką" zawarto następujące informacje:
-
w zakresie zadania 1 i 2: „Nie można potwierdzić ani zweryfikować czy zakres efektów
uczenia się wskazany w SIWZ jest adekwatny do zaproponowanego przez wykonawcę
egzaminu zewnętrznego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, gdyż
w
ykonawca nie wskazał nazwy tych egzaminów w odniesieniu do zadania 1 i 2. W związku z
tym nie ma możliwości zweryfikowania czy efekty uczenia się określone przez zamawiającego
w SIWZ są weryfikowane podczas zewnętrznego egzaminu",
-
w zakresie zadania 3: „Sylabus ECDL S5 określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności,

bez kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się aplikację do zarządzania
projektami. Potwierdza tylko kompetencje związane z obsługą urządzenia. Nie są zatem
weryfikowane w procesie walidacji następujące efekty uczenia się wskazane w siwz
odnoszące się do tego jak: (...)" i tu następuje wyliczenie efektów tożsamych teściowo z tymi
wskazanymi w wezwaniu do wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. oraz piśmie Syntea SA,
-
w zakresie zadania 4: „Sylabus ECDL S2 określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności)
odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia i edycji prezentacji
multimedialnych. Nie są zatem weryfikowane w procesie walidacji następujące efekty uczenia
się wskazane w siwz odnoszące się do tego jak: (...)"" (...)“ i tu następuje wyliczenie efektów
tożsamych teściowo z tymi wskazanymi w wezwaniu do wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. oraz
piśmie Syntea SA,
- w zakre
sie zadania 5: „Sylabus ECDL S4 określa efekty uczenia się (wiedzę i umiejętności,
bez kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do grafiki
komputerowej. Nie znajdziemy tam jednak efektów odnoszących się do tego jak:" i tu
następuje wyliczenie efektów tożsamych teściowo z tymi wskazanymi w wezwaniu do
wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. oraz piśmie Syntea SA,
-
w zakresie zadania 6: „W Sylabusie do certyfikatu ECDL e- nauczyciel brak jest wskazanych
w siwz przez
zamawiającego następujących efektów uczenia się odnoszących się do tego jak:"
i tu następuje wyliczenie efektów tożsamych teściowo z tymi wskazanymi w wezwaniu do
wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. oraz piśmie Syntea SA,
-
w zakresie zadania 7: „No egzamin „ECDL profile Digcomp 45" składa się egzamin
ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów oraz „ECDL/IDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabusy do tych
egzaminów określają efekty uczenia się odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem
do przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych. Nie są zatem weryfikowane w procesie
walidacji następujące efekty uczenia się wskazane w siwz odnoszące się do tego jak: (...)" i tu
następuje wyliczenie efektów tożsamych teściowo z tymi wskazanymi w wezwaniu do
wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. oraz piśmie Syntea SA.
Odwołujący nie zgodził się z ww. oceną oraz decyzją zamawiającego i podniósł, że odrzucenie
oferty
odwołującego zostało dokonane z naruszeniem przepisów ustawy i zasad
przeprowadzenia p
ostępowania określonych w siwz. W szczególności odwołujący wskazał, co
następuje:
Odwołujący kwestionuje wiarygodność i prawidłowość oceny zamawiającego dokonanej na
podstawie opinii eksperckiej dotyczącej przedłożonych przez odwołującego wyjaśnień.
Wbrew opisowi zawartemu w ostatniej kolumnie tabeli z uzasadnienia odrz
ucenia, którą
nazwano „Ocena przedłożonych wyjaśnień zgodnie z opinia ekspercka", a która sugerowała
odwołującemu, iż jego oferta została oceniona przez powołanego w sprawie biegłego,
zamawiający nie przeprowadził oceny oferty odwołującego przez eksperta. Ocena ta została

bowiem dokonana przez Panią D.B, która jest przewodniczącą Komisji Przetargowej i - jak
wynika z dokumentacji postępowania cytowanej wyżej w opisie stanu faktycznego (pkt 9 i 10)
-
w ocenie własnej a także Komisji Przetargowej, nie dysponuje odpowiednią wiedzą i
kompetencjami wystarczającymi do rzetelnej i prawidłowej oceny wyjaśnień odwołującego.
Z dokumentacji p
ostępowania wynika zatem według odwołującego, że jego oferta została
uznana za niezgodą z siwz na podstawie opinii osoby, która nie ma odpowiedniej wiedzy do
oceny tej oferty. Powyższe absolutnie podważa prawidłowość tej oceny.
Poza tym ocena powyższa stanowi w istocie powielenie informacji zawartych w piśmie
konkurującego z odwołującym w zakresie części 11 wykonawcy - Syntea S.A. W „ocenie
eksperckiej" nie ma
żadnych własnych ocen Komisji Przetargowej, a jedynie stanowisko
drugiego wykonawcy. Przy czym co
odwołujący podkreślił, stanowisko to bazuje na
informacjach zaczerpniętych ze stron internetowych, które nie zawierają pełnej i wyczerpującej
oferty podmiotów do których strony te należą, nierzadko są nieaktualizowane i w żadnej mierze
nie mogą stanowić wiarygodnego źródła wyczerpujących danych do oceny oferty
odwołującego. Ponadto nie mogą być podstawą oceny oferty skoro zamawiający nie wskazał
w siwz, iż będzie weryfikował przedmiot oferty na podstawie stron internetowych podmiotów
przeprowadzających egzaminy zewnętrzne.
Co zaś najważniejsze - w ocenie oferty odwołującego przedstawionej w „opinii eksperckiej"
zamawiający arbitralnie stwierdza, że certyfikat z oferty odwołującego poprzedzony jest
egzaminem o określonych elementach składowych oraz określonych „brakach" (np. dla
zadania 7 wskazano: „Na egzamin ECDL profile Digcomp 45 składa się egzamin ECDL/ICDL.
Przewarzanie tekstów oraz EDCL/IDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabusy do tych egzaminów
określają efekty uczenia się odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do
przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych. Nie są zatem weryfikowane wskazane
prze
zamawiającego efekty uczenia odnoszące się do tego jak: a) Wiedzy: Właściwie określać
cel, funkcje i podstawowe zadania pracy biurowej" itd.), ale nie podaje do wiadomości
odwołującego skąd zamawiający czerpie te informacje.
Powyższe, przede wszystkim, uniemożliwia odwołującemu odniesienie się w odwołaniu do
wiarygodności źródła tej informacji i przedstawienia kontrargumentów, co samo w sobie
dowodzi, iż uzasadnienie odrzucenia nie jest kompletne i nie spełnia wymagań art. 92 ust. 1
in fine.
Poza tym, powyższe świadczy niedochowaniu należytej staranności przez zamawiającego, a
wręcz o niedokonaniu tej oceny. Powyższe skłania odwołującego do konstatacji, iż
zamawiający w ogóle nie dokonał oceny wyjaśnień odwołującego, a powielił jedynie
informacje zwarte w piśmie Syntea S.A.
Zda
niem odwołującego ocena zamawiającego zawiera błędy merytoryczne, co także świadczy
o braku należytej staranności. Przykładowo:

- dla zadnia 3
zamawiający podaje „Sylabus ECDL S5 określa efekty uczenia się (wiedzę i
umiejętności, bez obszaru kompetencji społecznych) odnoszące się do posługiwania się
aplikacją do zarządzania projektami. Potwierdza tylko kompetencje związane z obsługą
urządzenia".
Ocena powyższa jest wewnętrznie sprzeczna, gdyż z jednej strony stwierdza, że Sylabus
określa efekty uczenia się w zakresie posługiwania się aplikacją do zarządzania projektami, a
drugiej strony że potwierdza wyłącznie kompetencje związane z obsługą urządzenia.
- dla zadania 7
zamawiający podaje, że „Sylabusy do tych egzaminów określają efekty uczenia
się odnoszące się do posługiwania się oprogramowaniem do przetwarzania tekstów oraz
arkuszy kalkulacyjnych.", a jednocześnie że „Nie są zatem weryfikowane wskazane prze
zamawiającego efekty uczenia odnoszące się do tego jak: (...) b) Umiejętności: Korzystać z
komputera
i programów biurowych zainstalowanych na nim ((...)MS Excel, MS Word (...))."
Ocena powyższa także jest wewnętrznie sprzeczna, gdyż z jednej strony stwierdza, że
egzamin określa efekty uczenia się odnoszące się do oprogramowania do przetwarzania
tekstów i arkuszy kalkulacyjnych, a z drugiej strony że nie weryfikuje umiejętności
posługiwania się takim właśnie oprogramowaniem (MS Word - to oprogramowanie do
przet
warzania tekstów, a MS Excel to oprogramowanie do przetwarzania arkuszy
kalkulacyjnych).
W konsekwencji o
dwołujący podniósł, iż zamawiający naruszył art. 92 ust 1 in fine ustawy nie
podjąć uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty, a jedynie „przepisał"
stanowisko innego wykonawcy, wprowadzając przy tym odwołującego w błąd przez podanie,
iż ocena dokonana jest na podstawie „opinii eksperckiej" podczas gdy opinię wydał nie
powołany biegły, ale przewodniczącą Komisji, która we własnej ocenie nie dysponuje
dostateczną wiedzą do oceny oferty odwołującego.
Ponadto naruszył art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy odrzucając ofertę odwołującego pomimo, iż nie
było ku temu podstaw.
Odnosząc się zaś szczegółowo do podanych przez zamawiającego przyczyn mających
uzasadniać ocenę, iż oferta odwołującego jest sprzeczna z siwz, odwołujący podniósł, co
następuje:
a. do
t. podstaw odrzucenia oferty w zakresie zadań 1 i 2
W odniesieniu do zadań 1 i 2 odwołujący wskazał w ofercie (załączniku nr lk):
„Oświadczamy; że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu:
Zadanie 1 - egz.PTE - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Zadanie 2 - egz.PTE - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego"
Za
mawiający uzasadniając odrzucenie oferty pisze, iż „Nie można potwierdzić ani
zweryfikować czy zakres efektów uczenia się wskazany w SIWZ jest adekwatny do

zaproponowanego przez w
ykonawcę egzaminu zewnętrznego realizowanego przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, gdyż wykonawca nie wskazał nazwy tych egzaminów w
odniesieniu do zadania 1 i 2. W związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania czy efekty
uczenia się określone przez zamawiającego w SIWZ są weryfikowane podczas zewnętrznego
egzaminu"
Powyższe stanowisko zamawiającego jest oparte na nieistniejących wymaganiach siwz, a
ponadto błędne merytorycznie.
Przede wszystkim odwołujący wskazał, iż zamawiający nie żądał w siwz podania nazwy
egzaminu, a jedynie nazwy certyfikatu.
Zgodnie bowiem z cytowanym w opisie stanu faktycznego (pkt 4) wymaganiem przedstawienia
wypełnionego formularza na wzorze stanowiącym załącznik nr lk do siwz, pkt III tego
formularza brzmiał:
„III. NAZWA OFEROWANEGO CERTYFIKATU" oraz zawierał oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu
Jednoznacznie
zdaniem odwołującego wynika z tego zapisu, iż żądanie zamawiającego
dotyczyło nazwy certyfikatu, a nie nazwy egzaminu.
W związku z powyższym zamawiający dokonał odrzucenia oferty odwołującego powołując się
na niewypełnienie przez odwołującego obowiązku, którego w siwz nie zawarto. Co więcej, w
wezwaniu do wyjaśnień z dnia 21.01.2019r. zamawiający także nie wskazywał by jego
wątpliwości co do zgodności z siwz oferowanego przez odwołującego szkolenia wynikały z
niejasności co do nazwy egzaminu, czy certyfikatu.
Tym samym działanie zamawiającego należy uznać zdaniem odwołującego za absolutnie
bezpodstawne i naruszające zasady udzielenia zamówienia ustalone w siwz.
Po drugie skoro w siwz nie wymagano podania nazwy egzaminu, niezasadne jest stanowisko
zamawiającego jakoby nie było możliwe wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień w tym
zakresie
. Jak się bowiem wydaje zamawiający - w tzw. uzasadnieniu prawnym uzasadnienia
odrzucenia oferty
odwołującego, które w istocie polega wyłącznie na cytowaniu fragmentów
uzasadnień orzeczeń KIO i SO odnoszących się do innych stanów faktycznych (a co także
dowodzi naruszenia art. 92 ust 1 in fine ustawy) -
próbuje wyjaśnić, iż w niniejszej sprawie nie
miał obowiązku wezwania odwołującego do wyjaśnień w zakresie „nazwy egzaminu" albowiem
byłoby to zdaniem zamawiającego niedozwolone negocjowanie treści oferty lub uzupełnienie
oferty o elementy, które są istotne, a których w niej nie zawarto.
Stanowisko to jest absolutnie chybione, bowiem -
jak to już wyżej wykazano - zamawiający
nie żądał od wykonawców wskazania nazwy egzaminu. Nawet zatem gdyby przyjąć tok
roz
umowania jaki wydaje się przedstawiać zamawiający w uzasadnieniu prawnym odrzucenia
oferty -
iż nie można było w drodze wyjaśnień żądać informacji, które powinny w ofercie być

ujęte, to odwołujący podkreślił, że zamawiający nie żądał podania w ofercie nazwy egzaminu.
Nic więc nie stało na przeszkodzie by w tym zakresie, jeżeli było to zamawiającemu niezbędne
do oceny oferty, poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. Tym bardziej, iż w żądaniu złożenia
wyjaśnień jakie wystosował do odwołującego w dniu 21.02.1019r. zamawiający nie żądał
informacji w tym zakres
ie, ani nawet nie sugerował iż jego wątpliwości związane są z „nazwą
egzaminu".
Niezależnie od powyższego odwołujący wskazał, iż nazwa egzaminu była podana w ofercie,
albowiem w sytuacji, gdy ani egzamin zewnętrzny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ani
certyfikat uzyskiwany w wyniku tego egzaminu nie posiad
ają żadnej specyficznej nazwy,
o
dwołujący przedstawił w najlepszej wierze takie informacje, jakie w takich okolicznościach
mógł, a które pozwalały zidentyfikować certyfikat, przez podanie podmiotu, który będzie
przeprowadzał egzamin i który wyda certyfikat. Należy podkreślić, że PTE nie posługuje się
żadnymi specyficznymi, szczegółowymi oznaczeniami (nazwami) certyfikatów, czy
egzaminów. Odwołujący zatem nie mógł, nawet gdyby chciał, podać innego oznaczenia niż to
wskazane w ofercie, w szczególności zaś nie był i nie jest uprawniony do korygowania czy
zmieniania oryginalnych oznaczeń PTE.
Odwołujący nadmienił, iż zamawiający jest w swojej ocenie i podejmowanych działaniach
niekonsekwentny, naruszając w ten sposób art. 7 ust 1 ustawy. Zamawiający bowiem nie miał
wątpliwości co do „nazwy egzaminu" i uznał za spełniające wymagania siwz podane w ofertach
innych wykonawców oznaczenia certyfikatów takie jak „VCC" czy „TELC", podczas gdy te
nazwy także nie są nazwami identyfikującymi egzamin, ani certyfikat w takim znaczeniu iż
można na podstawie tak podanej „nazwy" dokonać oceny czy egzamin będzie weryfikował te
konkretne efekty kształcenia, których wymaga w siwz zamawiający .
Przykładowo można wskazać na oznaczenie certyfikatu w ofercie wykonawcy, który także
złożył ofertę w części 11 (tj. Syntea S.A.). W ofercie tej wskazano:
„Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu:
Zadanie 1 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 2 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 3 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 4 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 5 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 6 - Vocational Competence Certificate (VCC)
Zadanie 7 -Vocational Competence Certificate (VCC)"
[dowód: fragm. Oferty Syntea SA – str. 1,17,18. załącznik nr lk]
Odwołujący zauważył, iż ww. oznaczenie nie jest nazwą skonkretyzowaną na tyle by było
możliwe dokonanie takiej weryfikacji o jakiej pisze zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia

oferty
odwołującego. Po pierwsze VCC to przede wszystkim oznaczenie podmiotu czyli
Fundacji VCC (podobnie jak PTE). Po drugie „nazwą" VCC oznacza się wszystkie certyfikaty
wydawane przez Fundację VCC, niezależnie od zakresu tematycznego, którego dany
certyfikat dotyczy. Potwierdzeniem tego jest chociażby treść oferty Syntea SA, gdzie (jak wyżej
cytowano) dla każdego zadania od 1 do 7 (obejmującego przecież różne zakresy tematyczne
i różne wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
do weryfikacji w trakcie egzaminu) wska
zano dokładnie to samo oznaczenie „Vocational
Competence Certificote (VCC)". Na podstawie samego tylko oznaczenia „VCC" w ofercie
także zatem nie można stwierdzić, czy egzamin będzie weryfikował te konkretne efekty
uczenia się, których wymaga w siwz zamawiający . Tymczasem, w odniesieniu do oferty
Syntea S.A.
zamawiający bez najmniejszych wątpliwości, już w protokole Komisji Przetargowej
nr 6 z dnia 21.01.2019r. ocenił, iż spełnia wymagania siwz.
W konsekwencji powyższego, wbrew twierdzeniom zamawiającego, mógł on dokonać oceny,
czy przedmiot oferty
odwołującego odpowiada treści siwz. Zamawiający jednak zaniechał
powyższego, poprzestając na bezpodstawnym twierdzeniu, iż brak nazwy egzaminu (której
nie wymagał) uniemożliwia mu zweryfikowanie zgodności oferty odwołującego z siwz.
Tymczasem -
co odwołujący podkreślił - w wezwaniu do wyjaśnień z dnia 21.01.2019r.
zamawiający wskazał, iż ma wątpliwości czy szkolenia zakończone „certyfikatem egz. PTE -
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi
przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania
kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w tzw. „liście sprawdzającej" czy dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na
potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik 8 Materiał o kwalifikacjach z
lis ta.pdf.
W o
dpowiedzi na powyższe wezwanie odwołujący złożył bardzo obszerne i szczegółowe
wyjaśnienia zawierające m. in. tabelę ewaluacyjną, w której dokonał porównania wymagań
zamawiającego co do zakresu szkolenia z programem oferowanym przez siebie, oraz efekty
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także zakres
egzaminu i metody weryfikacji efektów kształcenia.
Informacje te w pełni potwierdzają zgodność oferty z wymaganiami siwz - zarówno w zakresie
programu szkolenia, jaki i certyfikatu i poprzedzającej jego wydanie weryfikacji efektów
kształcenia w drodze egzaminu, w szczególności zaś potwierdzają zgodność oferty (w tym
certyfikatu PTE) z tzw. „listą sprawdzającą".
Tym samym nie było podstaw do odrzucenia oferty odwołującego.
b. dot podstaw odrzucenia oferty w zakresie zadań 3-7
W odniesieniu do zadań 3-7 Odwołujący wskazał w ofercie (załączniku nr lk):

„Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu:
Zadanie 3 - ECDL S5
Zadanie 4 - ECDL S2
Zadanie 5 - ECDL S4
Zadanie 6 - ECDL e- nauczyciel test
Zadanie 7 - ECDL Profile Digcomp 45"
Z
amawiający uzasadniając odrzucenie oferty - jak zostało to już wyżej podniesione - arbitralnie
wskazał, iż poszczególne egzaminy w wyniku których wydawane są ww. certyfikaty dotyczą
weryfikacji tylko określonych elementów wiedzy i umiejętności, a określonych nie, w
szczególności zaś wskazał iż nie weryfikują żadnych kompetencji społecznych wymaganych
przez
zamawiającego.
Z
amawiający nie podał na jakiej podstawie tak twierdzi (z jakiego źródła pochodzą te
stwierdzenia
zamawiającego), jednak mając na uwadze, iż w ocenie odwołującego źródłem
tych informacji jest pismo Syntea S.A., w którym jako uzasadnienie przywołano strony
internetowe http://www.pti.org.pl oraz http://ecdl/pl i zawarte tam informacje o Sylabusach do
tych egzaminów, odwołujący ponownie wskazał, że odwoływanie się do stron internetowych
przy ocenie oferty
odwołującego jest bezpodstawne i wprowadzające w błąd.
Odwołujący podkreślił, że zamawiający nie wskazywał w siwz że będzie weryfikował treść
ofe
rty badając strony internetowe podmiotów, które będą przeprowadzać egzaminy
zewnętrzne. W szczególności nie wskazał, że informacje o zakresie egzaminów muszą być
dostępne na stronie internetowej takiego podmiotu (stronie podmiotowej egzaminu). Strony
inter
netowe ww. podmiotów, ani informacje zawarte na ww. stronach nie zostały w siwz
wskazane jako podstawa do badania zgodności treści oferty z treścią SIWZ. Oparcie zatem
oceny oferty o informacje zawarte na stronach internetowych, prowadzi do dowolności w
oc
enie złożonych ofert, a w konsekwencji do złamania zasady równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Wykonawcy nie mogą bowiem pozostawać w niepewności co do
kryteriów, jakimi będzie kierował się zamawiający przy ocenie złożonych ofert (wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt KIO 2196/10). Generalnie danym
podawanym na stronach internetowych, nie można wprawdzie odmówić waloru
informacy
jnego, należy jednak zauważyć, iż mogą być one zdezaktualizowane, przestarzałe,
niepełne, lub nie zawierać wszystkich informacji na dany temat. Mogą także mieć walor
reklamowy, a nie merytoryczny. Wartość dowodowa informacji tego typu uzyskanych ze stron
i
nternetowych została zresztą oceniona jako nie mogąca stanowić samodzielnej podstawy do
weryfikacji wymagań oferowanych zamówień w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej -
por. np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 października 2010 r. (KIO 2196/10), gdzie

Izba podniosła m.in., że „Izba zwraca uwagę, że w dobie szybkiego rozwoju i informatyzacji
należy uznać, iż informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanych zamówień
mogą znaleźć się na wielu stronach internetowych, jednakże informacje te nie zawsze są
aktualne, mogą być zmieniane bądź modyfikowane, dlatego też zdaniem Izby powyższe
informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do weryfikowania wymagań co do
oferowanych zamówień. Ponadto Izba zauważa, że podstawowym dokumentem w tym
zakr
esie jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania zamawiającego co
do oferowanych zamówień powinny być jasno określone w SIWZ, a zamawiający powinien
oceniać wymagania techniczne wyłącznie o kryteria i dokumenty wskazane w specyfikacji"
oraz w wyroku KIO z dnia 13 lipca 2015 r. (KIO 1370/15).
Ponadto o
dwołujący podniósł, że zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w
Załączniku nr lk w pkt I:
„Każde szkolenie będzie kończyć się zewnętrznym egzaminem i certyfikatem, zgodnie z
zasadami i wym
aganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do
sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej" czy dokument można
uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS
dot.
uzyskiwania
kwalifikacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach
_z_lis ta.pdf
Dla zadań 3-7 odwołujący zaoferował certyfikaty ECDL, które jako typy certyfikatów
(kwalifikacji), wymienione są w ww. „tzw. „liście sprawdzającej" Ministerstwa Rozwoju. Skoro
zamawiający żądał zaoferowania szkolenia, które będzie kończyć się uzyskaniem certyfikatu
zgodnego z tzw. „listą sprawdzającą", a certyfikat zaoferowany przez wykonawcę jest
wymieniony na tej liście, to oczywistym jest, że spełnia on wymagania zamawiającego.
Odwołujący wspomniał, iż zamawiający uznaje certyfikat ECDL za spełniający wymagania
wynikające z „listy sprawdzającej", co potwierdza wyrok KIO o sygn. akt KIO 821/18, w którym
Izba rozpatru
jąc odwołanie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego uznała za
niedopuszczalne wymaganie
zamawiającego dot. certyfikacji odnoszące się do jedynego tylko
standardu - ti. VCC.
Poza tym ce
ntra egzaminacyjne ECDL realizowały w poprzedniej perspektywie finansowej i
realizują obecnie uznawane przez instytucie finansujące, projekty europejskie.
Powyższe jednoznacznie i wprost potwierdza spełnianie wymagań siwz, niezrozumiałym jest
zatem ocena i
ż także w tym zakresie oferta odwołującego jest sprzeczna z siwz.
Powyższe się tym bardziej niezrozumiałe, iż np. certyfikat VCC nie jest wymieniony na ww.
„liście sprawdzającej".
Niezależnie od powyższego odwołujący podniósł, iż zamawiający powinien odnieść się do

wyjaśnień przestawionych na jego żądanie przez odwołującego. Mając to na uwadze
odwołujący wskazał, w którym konkretnie miejscu wyjaśnień złożonych w odpowiedzi na
wezwanie z dnia 21.01.2019r. zamieścił informacje pozwalające zamawiającemu na ocenę, iż
wymagane elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane
oferowanym certyfikatem (egzaminem poprzedzającym wydanie certyfikatu). Jednocześnie,
mając na względzie, iż wyjaśnienia te objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą być
powszechnie udostępniane, Odwołujący wskazuje konkretne miejsca tabel w wyjaśnieniach,
w których są one zawarte, bez przywoływania przedmiotowych treści.
W tym miejscu odwołujący w odwołaniu zamieścił tabelę, w której zestawił wymagania
zamawiającego dotyczące elementów uczenia, których miałby nie weryfikować ECDL i
przedstawił informację z którego wiersza i kolumny wyjaśnień odwołujący wynika, że ta
certyfikacja ECDL waliduje dane efekty uczenia.

Niniej
sze wskazuje jednoznacznie, iż odwołujący wykazał, iż egzamin i certyfikat będą
weryfikować efekty kształcenia, o których mowa w uzasadnieniu odrzucenia oferty.
Powyższe dowodzi, iż odrzucenie oferty odwołującego było bezpodstawne i stanowiło
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Powyżej opisane czynności zamawiającego stanowią jednocześnie naruszenie art. 7 ust 1
ustawy przez
prowadzenie postępowania w sposób uchybiający zasadom zachowania
uczciwej konkurencji i równego traktowania oraz przejrzystości.
W dniu
23 maja 2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.
W dniu
27 maja 2019r. przystąpienie do postepowania odwoławczego zgłosiła Syntea Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Lublinie po stronie zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania.
Wskazała, że jej oferta została uznana jako najkorzystniejsza i ma interes w oddaleniu
zarzutów odwołania, gdyż tylko w taki sposób ma szansę na wykonanie zamówienia i
osiągnięcie zysku z jego realizacji. Zgłoszenie zostało podpisane przez wiceprezesa zarządu
bez KRS
i dowodów przekazania kopii stronom. Zgodnie ze złożonym na posiedzeniu odpisem
z KRS wiceprezes zarządu jest upoważniony do samodzielnej reprezentacji. W dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia nadesłanej przez zamawiającego znajduje się dowód
przekazania kopii zgłoszenia zamawiającemu. Przystępujący przedłożył dowód przesłania
zamawiającemu i odwołującemu drogą elektroniczną kopii przystąpienia.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w dniu 6 czerwca 2019r., w której oświadczył, że
uwzględnia zarzuty odwołania w całości.

Przystępujący zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
odwołania.

Przystępujący złożył pisemne stanowisko, w którym wniósł o oddalenie odwołania podnosząc,
że zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę odwołującego. Przedstawił tabelaryczne
zestawienie wymagań zamawiającego dla zadania nr 4 i porównał je z ECDL S2 syllabus 5.0
Grafika menedżerska i prezentacyjna i stwierdził, że w obszarze wiedzy odwołujący nie spełnia
wymogów:
- Wiedzy:
• Przedstawić kwestie związane z potrzebami tworzenia prezentacji i zainteresowaniami
słuchaczy.
• Omówić typy prezentowanych informacji.
• Zdefiniować przekaz informacji.
• Określić główne zasady prezentacji biznesowych.
• Przedstawić główne zasady publicznego zabierania głosu.
• Scharakteryzować strukturę prezentacji i wymienić najczęściej popełniane błędy.
• Przedstawić zasady sztuki przemawiania.
-
omówić kwestie związane z ochroną i szyfrowaniem prezentacji.
b)
Umiejętności:
• Tworzyć prezentacje uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy.
• Przekazywać informacje spójny z treścią prezentacji i grupą docelową.
• Przygotowywać wystąpienia według przyjętych zasad.
• Trzymać się reguł sztuki przemawiania.
-
zabezpieczać prezentacje
c)
Kompetencji społecznych:
• Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
• Kreatywnie realizować cele zawodowe.
• Odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań.
• Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie nowych technologii.
• Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.
• Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania
przedstawienia kwestii
Przystępujący podniósł, że certyfikaty zaoferowane do zadań 3-7 w ogóle nie obejmują
procesem walidacji obszaru kompetencji społecznych. Podkreślił, że przedmiotem sporu
certyfikat ECDL jako typ certyfikatu, ale to, że konkretny certyfikat nie weryfikuje w sposób
kompletny konkr
etnie wskazanego siwz merytorycznego zakresu wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych, co oznacza, że oferta jest niezgodna z siwz i musi zostać
odrzucona. Lista sprawdzająca nie odnosi się do zakresu zgodności merytorycznej
jakiegokolwiek certyfikatu, a obowiązkiem zamawiającego jest ocena czy oferowany certyfikat

(dokument) potwierdza że oczekiwany kompletny zakres merytoryczny. Zamawiający
dochował należytej staranności.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, złożonych
ofert, pisma Syntea do zamawiającego, wezwania do wyjaśnień do odwołującego, wyjaśnień
złożonych przez odwołującego, notatek z posiedzeń Komisji Przetargowej i korespondencji
pomiędzy członkami Komisji i zamawiającym, informacji o wyniku postępowania, dowodów
załączonych do odwołania, oświadczeń PTE i PTI oraz wzoru certyfikatu ECDL Standard oraz
syllabusa v. 5.0 Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2.
Z treści siwz wynika:
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” sporządzony z
wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1a/1b/1c/1d/1e/1f/1g/1h/1i/1j/1k do SIWZ;
1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o
akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację,
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
Załącznik nr 1 k do siwz
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
dodatkowych szkoleń specjalistycznych zakończonych procesem walidacji i certyfikacji
uzyskanych kwalifikacji dla 600 uczestników z zakresu:
a)
Zadanie 1
– Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów
b)
Zadanie 2
– Własny biznes - jak otworzyć́ i prowadzić́ działalność́ gospodarczą
c)
Zadanie 3
– Zarządzanie projektami
d)
Zadanie 4
– Systemy prezentacji informacji w biznesie
e)
Zadanie 5
– Podstawy grafiki komputerowej
f)
Zadanie 6
– Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
g)
Zadanie 7
– Programy biurowe w administracji
ZADANIE 1. SZKOLENIE
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PODSTAWY EKONOMII DLA
NIEEKONOMIST
ÓW” w łącznym wymiarze 320 godz. szkoleniowych (dydaktycznych), dla
150 osób.

Szkolenie realizowane będzie dla 150 osób, podzielonych na 10 grup (po 15 osób w grupie),
w wymiarze 32 godz. szkoleniowych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
320 go
dz. szkoleniowych. Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 10 grup; jednak szkolenia
i egzaminy muszą zostać zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian liczby grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy
turami), w sytuacjach tego wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników
szkoleń/projektu.
Sz
kolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):

Nauki ekonomiczne. Geneza i rozwój terminu przedsiębiorczości w odniesieniu do
nauk ekonomicznych
i nauk o zarządzaniu. Podstawowe terminy używane w naukach
ekonomiczn
ych. Bankructwo banku Baringsa. Podstawy żargonu ekonomicznego.

Krzywe podaży i popytu. Pojęcia równowagi rynkowej oraz model pajęczyny. Czynniki
kształtujące popyt i podaż (włącznie z regulacjami państwowymi). Mania tulipanowa i cykl
świński.

Krzywa
zdolności produkcyjnych. Koszt alternatywny i marginalny. Model produkcji na
przykładzie chłodni państwowych z okresu PRL. Kryteria decyzji producenta.

Kryteria decyzji konsumenta a linia budżetowa i krzywa obojętności.

Próg rentowności i elastyczność podaży. Sezonowość produkcji.

Optimum konsumenta a elastyczność popytu. Jak moda wpływa na popyt w
poszczególnych branżach?

Sposoby liczenia PKB. Jakie są różnice między PKB i PNB? Problemy związane z
porównywaniem PKB. Rachunki narodowe. Metodologia liczenia wskaźnika rozwoju
społecznego (HDI). Rozwój społeczny w kontekście wpływu kultury i tradycji.

Krzywa Laffera i polityki makroekonomiczne.

Naturalna stopa bezrobocia. Klasyczna krzywa Philipsa i efekt wypychania. Rozwój
gospodarczy w Japonii.

Polskie progi ostrożnościowe w kontekście budżetu państwa. Cykl koniunkturalny:
przyczyny, przebieg, typy.

Bezpieczeństwo systemu bankowego. Upadłości banków w Polsce.

Struktura bankowa: bank centralny, Narodowy Bank Polski. Inflacja w kontekście
zatru
dnienia. Jak wpływa NBP na sytuację gospodarczą w Polsce. System i cele Rezerw
Federalnych jako banku centralnego.

Produkty oferowane przez banki. Cash-
pooling. Wpływ jezuitów na rozwój produktów
bankowych. Cash-pooling.

Rynek pieniężny a rynki długu. Finanse behawioralne. Catalyst.

Rozwój polskiej giełdy, a rynek akcji. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych.
Język giełdowy.


Mechanizm derywatów. Największe afery giełdowe w Polsce.

Podstawowe strategie opcyjnie. Wykresy świecowe i barowe – ćwiczenia.

Bilans i inne elementy sprawozdania finansowego.

Rachunki kosztów. Rachunek zysków i strat. Wskaźniki finansowe.

Jak afery oddziałują na realny kształt gospodarki np. upadłości banków, systemów
transakcyjnych, rekomendacji bankowych). Syste
my powiązań w gospodarce.
Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy

Omawiać podstawowe kwestie mikroekonomiczne.

Określić kryteria decyzji producenta, konsumenta oraz równowagę towarów na rynku.

Omawiać podstawowe kwestie makroekonomiczne: polityki makroekonomiczne i ich
kanały oddziaływania.

Scharakteryzować bazowe zagadnienia z obszaru finansów publicznych, jak również
klasyczny cykl koniunkturalny.

Wyjaśnić różnice pomiędzy PKB i PNB.

Wymienić źródła przychodów i wpływów budżetowych.

Określić typowe zagadnienia z obszaru bankowości: organizację systemu bankowego
w Polsce, oddziaływanie polityki pieniężnej NBP na gospodarkę.

Zdefiniować powody ukształtowania się sektora bankowego w bieżącej formie oraz
ofertę produktową sektora bankowego w przestrzeni detalicznej.

Formułować bazowe pojęcia z zakresu rynków finansowych: rynku pieniężnego i
kapitałowego, rynku terminowego oraz spot.

Wymienić i omówić rodzaje papierów dłużnych.
Umiejętności

Scharakteryzować jak ewoluowała przedsiębiorczość w kontekście nauk
ekonomicznych i nauk
o zarządzaniu.

Przeprowadzić analizę czynników, które oddziałują na poziomy podaży i popytu i
poprzeć tę analizę przykładami.

Wyznaczyć w postaci graficznej i obliczyć krzywą popytu i podaży.

Przedstawić cele analizy wskaźnikowej.

Użyć wzoru na ilościowy próg rentowności.

Przeprowadzić obliczenie progu rentowności, marginesu bezpieczeństwa oraz marż
brutto i netto.

Wykonać wskazane elementy sprawozdania finansowego.

Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.
Kompetencji społecznych

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.


Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.

Komunikować się w sposób przejrzysty i przewidywać możliwe reakcje na sytuacje
nietypowe.

Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Współpracować z innymi osobami w zespole.

Zachowywać tajemnicę zawodową.

Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, z
ewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
mat
eriałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
- prowadzenia dokument
acji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
- p
rzygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
ZADANIE 2. SZKOLENIE
„WŁASNY BIZNES - JAK OTWORZYĆ́ I PROWADZIĆ́
DZIAŁALNOŚĆ́ GOSPODARCZĄ” w łącznym wymiarze 360 godz. szkoleniowych
(dyda
ktycznych), dla 135 osób.
Szkolenie realizowane będzie dla 135 osób, podzielonych na 9 grup (po 15 osób w grupie), w
wymiarze 40 godz. szkoleniowych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
360 godz. szkoleniowych. Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 9 grup, jednak szkolenia
i egzaminy muszą zostać zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian liczby grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy
turami), w sytuacjach tego wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników
szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):

Mój potencjał i cele życiowe.


Moje umiejętności i predyspozycje. Przeprowadzenie analizy swoich zalet i wad oraz
szans i zagrożeń życiowych.

Kreatywne myślenie w kontekście poszukiwania pomysłu na własny biznes.

Wymagania rynku i wybranej branży. Szukanie pomysłów na biznes w grupach o
podobnych zainteresowaniach branżowych. Wypracowywanie większej rentowności poprzez
szukanie nowych przestrzeni działalności i rynków.

Negocjacje i komunikacja w działalności biznesowej. Mowa ciała i aktywne słuchanie.
Wpływanie na innych. Negocjowanie umów.

Etapy procedur marketingu: rozpoznawanie rynku, tworzenie o
ferty, przyciągani
klientów, dostawa produktu.

Elementy związane z marketingiem: produkt, cena, dystrybucja i promocja.
Analizowanie pomysłów pod kątem rynkowym.

Sprzedaż w ujęciu marketingowym i jej proces.

Rodzaje klienta. Techniki sprzedaży i reklama.

Ocena pomysłu pod kątem rynkowym.

Doskonalenie i ocena pomysłów podczas zajęć grupowych.

Konsultacja i ocena pomysłów przez organizacje branżowe.

Ponoszenie ryzyka w biznesie.

Relacja pomiędzy bezpieczeństwem a dochodowością.

Analiza ceny
sukcesu na podstawie udanych przedsięwzięć w regionie. Korzystanie z
reklamy jako czynnika zmniejszania ryzyka.

Rodzaje zasobów w firmie (zasoby ludzkie, środki trwałe, informacje oraz kapitał).

Sposoby pozyskiwania zasobów oraz potrzeby kapitałowe.

Udziały kapitału własnego i obcego oraz jego źródła.

Pozyskiwanie kapitału od instytucji.

Urzędy pracy a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki
pomocowe z UE.

Pożyczki i fundusze gwarancyjne.

Przychody, dochody i koszty
– finanse firmy.

Płynność finansowa firmy – jak działać w sytuacji jej zagrożenia?

Oprogramowanie służące do prowadzenia księgowości..

Podstawy prawne funkcjonowania firmy.

Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej: rodzaje działalności,
pozyskiwanie zgód i zezwoleń.

Podatki
– VAT, PIT.

Formy opodatkowania.

Programy komputerowe służące do rozliczania z urzędem skarbowym.


Składki ubezpieczeniowe ZUS – emerytalne i zdrowotne.

Sposoby naliczania składek.

Programy służące do prowadzenia rozliczeń z ZUS.

Rejestrowanie działalności gospodarczej (procedura tradycyjna lub tzw. „jedno
okienko”).

Cele tworzenia biznes planu i jego niezbędne elementy.

Tworzenie uproszczonego biznes planu.
Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:

Scharakteryzować bazowe pojęcia z zakresu prowadzenia własnego biznesu.

Omówić metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zdefiniować metody negocjowania.

Scharakteryzować skuteczne metody komunikacji w biznesie.

Wymienić i omówić metody planowania marketingowego i sprzedaży oraz tworzenia
biznes planu.

Scharakteryzować zagadnienia finansowe, takie jak planowanie kosztów i przychodów
w działalności gospodarczej, form opodatkowania, zobowiązania wobec ZUS.

Omówić różnice w różnych rodzajach działalności gospodarczej.

Wymienić ważne daty w kalendarzu przedsiębiorcy (rozliczenia z urzędami,
sprawozdania finansowe itp.).

Omówić proces rejestracji firmy w CEIDG.

Wymienić sposoby finansowania działalności i pozyskiwania środków finansowych.
Umiejętności:

Sporządzić autodiagnozę.

Rozwiązywać problemy w sposób kreatywny.

Aktywnie się komunikować.

Skutecznie komunikować się w procesie rozwiązywania sporu/konfliktu oraz
współpracy biznesowej.

Racjonalnie planować działania marketingowe i sprzedaż.

Oszacować koszty i przychody własnej działalności gospodarczej.

Samodzielnie dokonać najlepszego wyboru formy opodatkowania własnej działalności
gospodarczej.

Samodzielnie zarejestrować własną działalność gospodarczą w CEIDG.

Samodzielnie sporządzić biznes plan.

Wyszukiwać możliwe źródła finansowania działalności.
Kompetencji społecznych:

Przestrzegać zasad kultury i etyki biznesowej.


Koncentrować się na problemie i działaniu.

Aktywnie ukierunkowywać się na osiąganie celu.

Skutecznie radzić sobie ze stresem.

Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.

Współpracować z innymi osobami w zespole.

Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.

Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.

Brać odpowiedzialność za siebie i inne osoby.

Przewidywać skutki swoich działań i minimalizować ryzyko z tym związane.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
ZADANIE 3. SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI” w łącznym wymiarze 240 godz.
szkoleniowych (dydakt
ycznych), dla 150 osób.
Szkolenie realizowane będzie dla 150 osób, podzielonych na 10 grup (po 15 osób w grupie),
w wymiarze 24 godz. szkoleniowych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
240 godz. szkoleniowych. Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 10 grup, jednak szkolenia
i egzaminy muszą zostać zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian liczby grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy
turami), w sytuacjach tego wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników
szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):
INICJOWANIE PROJEKTU

1.
Etap planowania i przygotowania do realizacji projektu.

Analizowanie zmiennych.

Przykłady narzędzi planowania projektów.
2.
Zarządzanie projektami pod kątem:

Specyfiki, cech i roli projektów.

Efektywności.
3.
Praca w zespole projektowym.

Sposoby i czas rekrutacji zespołu.

Dzielenie ról w zespole projektowym.

Komunikowani
e się w zespole.

Dzielenie odpowiedzialności w zespole projektowym.
4.
Budżet.

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Rodzaje wydatków i kategorie budżetowe.
REALIZACJA PROJEKTU
1.
Kwestie prawne projektów.

Metody ochrony danych osobowych.

J
ak dokonywać zmian w projekcie w trakcie realizacji.
2.
Promowanie projektów.

Cele promocji.

Skuteczne promowanie.

Definiowanie i selekcja działań pod kątem grupy adresatów.

Dobieranie skutecznych narzędzi promocji.

Finansowanie promocji.

Zbier
anie oznakowani i logotypów.

Warianty materiałów promocyjnych.
3.
Jak wybrać wykonawców?

Jednostki z Sektora Finansów Publicznych.

Jednostki spoza Sektora Finansów Publicznych.
4.
Jak zarządzać ryzykiem?

Identyfikowanie czynników ryzyka.

Analiza,
nadzór i kontrola ryzyka.

Wybieranie odpowiedniej strategii.
5.
Monitorowanie i ocena projektów.

Etapy oceny.

Selekcja metody badań.

Raportowanie oceny.


Monitorowanie prawidłowego przebiegu projektów (w tym wskaźników).
6.
Dokumentowanie wydatków w ramach projektów.

Ewidencjonowanie wydatków.

Zasady i dokumentowanie ponoszonych wydatków.
7.
Księgowanie projektu.

Opisywanie dokumentów księgowych i faktur.

Obieg dokumentów w projekcie.
8.
Prowadzenie rozliczeń projektu.

Zarządzanie harmonogramami płatności i tworzenie dokumentacji sprawozdawczej dla
Inwestora.

Łączenie dokumentacji merytorycznej z dokumentacją finansową.

Rozliczenie projektu.
9.
Praktyczne aspekty rozliczania projektów.
10.
Prowadzenie projektów realizowanego w partnerstwie.
11.
Audyt wewnętrzny i kontrola w projekcie.

Najczęściej popełniane błędy.
FINALIZACJA PROJEKTU
1.
Rozliczenie projektu i raport końcowy.

Przekazanie dokumentów.
2.
Archiwizowanie projektu.

Zasady archiwizowania.
3.
Prowadzenie dziennika doświadczeń.
Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:

Scharakteryzować sposoby zarządzania projektami.

Zdefiniować reguły monitoringu i ewaluacji projektów.

Określić zasady budżetowania i rozliczania projektów.

Scharakteryzować reguły budowania zespołów projektowych.

Zdefiniować, czym są dobre praktyki w obszarze zarzadzania projektami.

Określić prawne aspekty związane z zarządzaniem projektami.

Omówić, jak realizować projekty, które są finansowane ze środków UE.
Umiejętności:

Koordynować prace w projekcie.

Budować zespół projektowy oraz zarządzać nim.

Monitorować, a następnie przeprowadzić ewaluację projektu.

Ocenić ryzyko w projekcie.

Tworzyć budżet projektowy.


Prowadzić odpowiednią dokumentację wydatków projektowych.

Przygotowywać dokumentację finansową pod kątem sprawozdawczości.

Sprawdzać kwalifikowalność dokumentów.

Prowadzić finansową dokumentację projektową weryfikując jej zgodność z
dokumentacją merytoryczną.

Zamknąć projekt i przygotować dokumentację do archiwizacji.

Korzystać z doświadczeń projektowych w fazie planowania i realizacji kolejnych
projektów.
Kompetencji społecznych:

Współpracować z innymi osobami w zespole projektowym.

Zarządzać zespołem.

Brać odpowiedzialność za projekt i jego rezultaty.

Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.

Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.

Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.

Brać odpowiedzialność za siebie i inne osoby.

Przewidywać skutki swoich działań i minimalizować ryzyko z tym związane.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- zapewnienia dla ka
żdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
Z
ADANIE 4. SZKOLENIE „SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE” w łącznym
wymiarze 100 godz. szkoleniowych (dydaktycznych), dla 30 osób .

Szkolenie realizowane będzie dla 30 osób, podzielonych na 2 grupy (po 15 osób w grupie), w
wymiarze 5
0 godz. szkoleniowych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
100 godz. szkoleniowych.
Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 2 grup, jednak szkolenia i egzaminy muszą zostać
zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby
grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy turami), w sytuacjach tego
wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):

Powody tworzenia prezentacji informacji w biznesie.

Elementy prezentacji interesujące dla słuchaczy.

Rodzaje przekazywanych informacji i sposoby ich przekazywania.

Sprzedawanie produktów oraz usług.

Reguły prezentowania treści biznesowych.

Ogólnie przyjęte zasady zabierania głosu w sytuacjach publicznych.

Elementy podsumowujące i kończące prezentację.

Reguły skutecznego przemawiania.

Zasady uczenia się i sprzedaży.

Najczęściej popełniane błędy w prezentacjach.

U
nikanie przeładowywania prezentacji treścią.

Dobieranie odpowiedniej liczby slajdów prezentacji.

Dbanie o spójność prezentacji.

Finalizacja prezentacji.

Reguły tworzenia prezentacji multimedialnych.

Etapy tworzenia prezentacji.

Definiowanie cel
u i grupa do której skierowana jest prezentacja.

Opracowywanie planu i zbieranie materiałów.

Tworzenie slajdów.

Opracowanie pokazu slajdów.

Dobre wzorce komponowania prezentacji.

Selekcja kolorów i barw.

Właściwe rozplanowanie elementów na slajdach.

Dodawanie dźwięku do prezentacji.

Dbanie o atrakcyjność pokazy.

Wykorzystywanie gotowych rozwiązań.

Korzystanie z szablonów.

Stosowanie motywów.

Dobieranie odpowiedniego oprogramowania prezentacji.


Korzystanie z darmowego oprogramowania (Open OpenOffice.org Impress /
LibreOffice Impress, IBM Lotus Symhony Presentation, 280Slides).

Korzystanie z oprogramowania komercyjnego (Microsoft PowerPoint, Prezi,
Sliderocket).

Tworzenie i odpowiednie formatowanie slajdów i ich elementów.
o
Wstaw
ianie slajdu oraz wybór układu.
o
Wstawianie tekstów i grafiki.
o
Osadzanie elementów multimedialnych slajdów (dźwięk i wideo).
o
Formatowanie slajdu i dodawanie tła.
o
Formatowanie tekstu oraz grafiki.
o
Dodawanie nagłówków i stopek i dodawanie w nich treści.
o
Dodawanie pól niestandardowych.
o
Tworzenie hiperłączy (do slajdów w tej samej prezentacji lub innej, nowego pliku, strony
internetowej lub adresu email).
o
Cel korzystania ze spisu treści.
o
Generowanie spisu treści.

Tworzenie zaawansowanych animacji z wykorzystanie
niestandardowych ścieżek
ruchu i modyfikowanie ich.

Wykorzystywanie zewnętrznych narzędzi animacji.

Korzystanie z oprogramowania tablicy interaktywnej.

Używanie oprogramowania Flash.

Drukowanie prezentacji (slajdów, notatek, materiałów informacyjnych).

Ustawianie parametrów wydruku (rozmiar, orientacja, skala szarości).

Tworzenie pokazu niestandardowego (np. do quizów).

Korzystanie z makropoleceń (podstawy języka VBA).

Zapisywanie plików z prezentacjami z wykorzystaniem makr.

Edytowanie i usuwanie makr.

Zabezpieczanie pliku za pomocą hasła (otwieranie lub edytowanie).

Zabezpieczanie pliku przed wydrukiem i przesyłaniem.
Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:

Przedstawić kwestie związane z potrzebami tworzenia prezentacji i zainteresowaniami
słuchaczy.

Omówić typy prezentowanych informacji.

Zdefiniować przekaz informacji.

Określić główne zasady prezentacji biznesowych.

Przedstawić główne zasady publicznego zabierania głosu.


Scharak
teryzować strukturę prezentacji i wymienić najczęściej popełniane błędy.

Przedstawić zasady sztuki przemawiania.

Omówić reguły tworzenia prezentacji multimedialnych.

Wymienić oprogramowania wykorzystywane w prezentacjach.

Przedstawić etapy tworzenia slajdów.

Scharakteryzować zawartość slajdów: hiperłącza, grafiki, nagłówki i stopki,
niestandardowe pola.

Zaprezentować możliwości korzystania z animacji w prezentacjach.

Opisać możliwości korzystania makropoleceń w prezentacjach.

Przedstawić reguły drukowania prezentacji.

Omówić kwestie związane z ochroną i szyfrowaniem prezentacji.
Umiejętności:

Tworzyć prezentacje uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy.

Przekazywać informacje spójny z treścią prezentacji i grupą docelową.

Przygotowywać wystąpienia według przyjętych zasad.

Trzymać się reguł sztuki przemawiania.

Tworzyć prezentacje multimedialne zgodnie z zasadami.

Korzystać z różnych rodzajów oprogramowania do tworzenia prezentacji.

Generować slajdy zawierające różnorodne elementy: hiperłącza, grafiki, nagłówki i
stopki, niestandardowe pola.

Korzystać z animacji oraz makropoleceń w prezentacjach.

Drukować elementy prezentacji w stopniu dostosowanym do potrzeb i wymagań
słuchaczy.

Zabezpieczać prezentacje.
Kompet
encji społecznych:

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Kreatywnie realizować cele zawodowe.

Odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań.

Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie nowych technologii.

Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.

Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane

skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
- zapewnienia wydan
ia certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
ZADANIE 5. SZKOLENIE „PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w łącznym wymiarze
120 godz. szkoleniowych (dydaktycznych), dla 60 osób .
Szkolenie realizowane będzie dla 60 osób, podzielonych na 4 grupy (po 15 osób w grupie), w
wymiarze 30 godz. szkoleniowych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
120 godz. szkoleniowych.
Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 4 grup, jednak szkolenia i egzaminy muszą zostać
zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby
grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy turami), w sytuacjach tego
wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):

Teoria grafiki komputerowej.

Podstawowe aspekty grafiki komputerowej (definiowanie, historia, podział z
uwzględnieniem historii i zastosowania).

Rodzaje i porównanie grafiki rastrowej i wektorowej.

Terminy najczęściej używane w grafice komputerowej (punkt, piksel, linia, obraz
rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość́).

Termin i definicja barwy/koloru (podstawy teorii kolorów, barwy, dobór kolorów).

Modele barw stosowane w terminologii komputerowej (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS).

Przykładowe oprogramowanie stosowane w przypadku grafiki rastrowej (np. Adobe
Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, GIMP, Paint).

Przykładowe oprogramowanie stosowane w przypadku grafiki wektorowej (np.
CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Inkscape, Maya, 3D Studio Max, Lightwave).

Najczęściej stosowane formaty plików graficznych (kategorie plików, rodzaje
kompresji).

Typografia (podstawowe terminy, kroje pisma, fonty).


Sprzęt komputerowy wykorzystywany w grafice komputerowej (komputer, monitory,
drukarni, skanery).

Tworzenie i edytowanie obrazów rastrowych.

Praca z obszarem roboczym (ustawienie wyświetlania okien i narzędzi, zarzadzanie
położeniem i wyglądem okien aplikacji).

Typowe operacje w
ykonywane podczas tworzenia oraz edytowania obrazów
rastrowych (otwieranie istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o określonych
parametrach, edycja parametrów, transformacje, zapisywanie obrazów).

Zaznaczenia (zaznaczanie prostokątne, eliptyczne i odręczne, zaznaczanie na
podstawie
koloru,
zaznaczanie
na
podstawie
utworzonych
ścieżek,
dodawanie/odejmowanie/cześć́ wspólna zaznaczeń́).

Operowanie na warstwach (tworzenie, kopiowanie, usuwanie, scalanie, przesuwanie,
grupowanie, ustalanie kolejności, zmiana parametrów warstw, tworzenie i edycja maski
warstwy, dodanie styli warstw).

Dostosowywanie obrazu (korekcja za pomoc
ą̨ poziomów i krzywych, ustawienie
ekspozycji, jasności, kontrastu, nasycenia, balans kolorów, zastosowanie filtrów).

Malowa
nie i stosowanie wypełnień (malowanie narzędziem pędzel, zmiana
parametrów malowania, wykorzystanie gotowych wzorów pędzla, wypełnienie obrazu
kolorem, gradientem).

Retuszowanie obrazu (zastosowanie dostępnych narzędzi oraz technik
wykorzystywanych do r
etuszu, wymazywanie narzędziem gumka, wykorzystanie dostępnych
narzędzi w retuszu i modyfikacji fotografii).

Tworzenie nowych obiektów i przekształcanie istniejących (wpisywanie tekstu i jego
edycja, rysowanie obiektów geometrycznych, korzystanie z gotowych kształtów).

Tworzenie i edytowanie obrazów wektorowych.

Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego w grafice wektorowej.

Bazowe operacje wykonywane podczas pracy z obrazami wektorowych (otwieranie
istniejących obrazów, tworzenie nowych obrazów o określonych parametrach, edycja
parametrów obrazu, zapisywanie obrazów).

Generowanie obiektów wektorowych (rysowanie figur geometrycznych, podstawowe
operacje na obiektach, transformacje obiektów, zmiana właściwości obiektów).

Wpisywanie i edytowanie t
ekstów (rocznica pomiędzy tekstem ozdobnym a
akapitowym, wprowadzanie i modyfikacje tekstu).

Tworzenie obrazów z konkretnym przeznaczeniem.

Przygotowywanie obrazów z przeznaczeniem do druku.
Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:


Zdefiniować ryzyko dla zdrowia i specyfikę w zawodzie grafika komputerowego.

Przedstawić rodzaje grafiki komputerowej (rastrowa, wektorowa) i poprzeć je
konkretnymi przykładami.

Podać definicje pojęcia grafiki komputerowej (np. piksel, punkt, rozdzielczość, obraz
rastrowy, obraz wektorowy).

Podać znaczenie barw w grafice.

Określić podstawowe komputerowe modele barw (RGB, CMYK, HSV, HSL).

Omówić różne formaty plików używanych w grafice komputerowej.

Wymienić oraz podać zastosowanie różnych programów do tworzenia grafiki
komputerowej.

Wymienić sprzęt informatyczny, który jest najczęściej wykorzystywany w grafice
komputerowej.

Przedstawić panele narzędziowe programów graficznych.

Scharakteryzować znaczenie typografii w grafice komputerowej.

Wskazać różnice pomiędzy podstawowymi rodzajami druku.

Wymienić i scharakteryzować główne rodzaje umów cywilno-prawnych przydatnych we
współpracy z grafikiem.
Umiejętności:

Posługiwać się sprzętem komputerowym wykorzystywanym w grafice komputerowej.

Korzystać z oprogramowania grafiki rastrowej i wektorowej.

Tworzyć i edytować obrazy rastrowe – dostosować obszar roboczy, wykonywać
różnorodne operacje, np. na warstwach, tworzyć zaznaczenia, malować i wypełniać obiekty,
retuszować obrazy, tworzyć nowe obiekty i je przekształcać.

Tworzyć i edytować obrazy wektorowe – dostosowywać obszar roboczy, wykonywać
podstawowe operacje na obiektach, wprowadzać i edytować tekst.

Generować animacje obiektów.

Przygotować pliki graficzne na potrzeby druku.

Tworzyć pliki graficzne na potrzeby publikacji w Internecie.

Korzystać ze skrótów klawiaturowych.
Kompetencji społecznych:

Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.

Komunikować się w sposób przejrzysty i przewidywać możliwe reakcje na sytuacje
nietypowe.

Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Współpracować z innymi osobami w zespole.


Zachowywać tajemnicę zawodową.

Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogram
em przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
ZADANIE 6. SZKOLENIE
„TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY
DYDAKTYCZNEJ” w łącznym wymiarze 240 godz. szkoleniowych (dydaktycznych), dla 60
osób .
Szkolenie realizowane będzie dla 60 osób, podzielonych na 4 grupy (po 15 osób w grupie), w
wymiarze 60 godz. szkoleniow
ych (dydaktycznych) dla każdej grupy, tj. w łącznym wymiarze
240 godz. szkoleniowych.
Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 4 grup, jednak szkolenia i egzaminy muszą zostać
zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby
grup w poszczególnych turach (przesunięć grup pomiędzy turami), w sytuacjach tego
wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):
Wykorzystanie kanałów komunikacyjnych w pracy w szkole (poczta email, komunikatory,
chmura, planer i kalendarze w systemie Windows 10)

Obsługa urządzeń cyfrowych w pracy dydaktycznej (urządzenia peryferyjne, rzutnik,
tablice multimedialne).

Wyko
rzystanie narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej (wyszukiwanie i gromadzenie
materiałów cyfrowych za pośrednictwem Internetu, korzystanie z programów do prezentacji

multimedialnych, narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, które można
wykorzysta
ć w pracy nauczyciela, źródła pozyskiwania aplikacji edukacyjnych).

Nowoczesne metody i techniki kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
(Metoda Webquest, Odwrócone nauczanie (ang. „Flipped classroom”, YouTube).

Zachowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (narzędzia chroniące komputer i
programy, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami sieciowymi, zachowanie
zasad bezpieczeństwa w serwisach społecznościowych).

Korzystanie z zasobów edukacyjnych w Internecie (serwisy edukacyjne dla nauczycieli,
wirtualne muzea i miejsca kultury, cyfrowe biblioteki i archiwa).

Administrowanie infrastrukturą sieciową w szkole (podstawy sieci i urządzenia lokalnej
sieci komputerowej, typy siec, konfigurowanie urządzeń sieciowych).
Oczekiwane efekty
uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:

Podać różne metody komunikowania się w internecie.

Wymienić popularne aplikacje i wyjaśnić zasady działania komunikatorów
internetowych.

Scharakteryzować zalety dysków umieszczonych w chmurze.

Wskazać charakterystyczne elementy zestawu interaktywnego.

Omówić sposoby działania urządzeń peryferyjnych.

Omówić zasady podłączania i kalibrowania tablicy interaktywnej.

Zdefiniować podział praw autorskich.

Wskazać i określić nowe metody kształcenia.

Wymienić zagrożenia bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci internet, a w szczególności
z portali społecznościowych.

Wymienić portale i serwisy edukacyjne.

Podać nazwy urządzeń sieciowe i wytłumaczyć do czego służą.
Umiejętności:

Korzystać z komunikatorów internetowych oraz poczty.

Korzystać z przestrzeni dyskowej w chmurze.

Korzystać z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w pracy nauczyciela.

Obsługiwać tablicę multimedialną.

Korzystać z urządzeń peryferyjnych.

Prezentować dane z wykorzystaniem rozmaitych aplikacji.

Wyszukiwać materiały, pomoce i oprogramowanie edukacyjne w Internecie.

Korzystać i tworzyć ankiety i testy, używając systemów do głosowania.

Wdrażać nowe metody dydaktyczne z użyciem narzędzi cyfrowych.

Sprawować kontrolę na komputerem zarządzając kontami użytkowników.


Identyfikować zagrożenia w sieci internetowej.

Korzystać z zasobów edukacyjnych w Internecie.

Korzystać ze szkolnej sieci informatycznej.
Kompetencji społecznych:

Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.

Radzić sobie ze stresem .

Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Współpracować z innymi osobami w zespole.

Zacho
wywać tajemnicę zawodową.

Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
-
opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
ZADANIE 7. SZKOLENIE „PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI” w łącznym wymiarze
80 godz. szkoleniowych (dydaktycznych), dla 15 osób.

Szkolenie realizowane będzie dla 15 osób, dla 1 grupy (15 osób w grupie), w wymiarze 80
godz. szkoleniowych (dydaktycznych).
Planuje się w roku 2018/19 – szkolenie dla 1 grupy, jednak szkolenia i egzaminy muszą zostać
zrealizowane nie później niż do 30.09.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczby

grupy w sytuacjach tego wymagających ze względu na potrzeby i możliwości uczestników
szkoleń/projektu.
Szkolenie musi obejmować co najmniej następujący zakres merytoryczny (program szkoleń):

Praca z tekstem (edytowanie, formatowanie oraz praca z szablonami).

Organizowanie dokumentu oraz korzystanie ze spisu treści.

Korz
ystanie z nagłówków, stopek oraz przypisów dolnych i końcowych.

Ochrona dokumentu hasłem oraz usuwanie blokad.

Korzystanie z formularzy w dokumentach tekstowych.

Używanie arkuszy danych.

Korzystanie z makropoleceń (tworzenie, uruchamianie i przypisywanie makr do
przycisków).

Zastosowanie zaawansowanych funkcji drukowania.

Importowanie, sortowanie i filtrowanie danych.

Stosowanie funkcji obliczeniowych (podatek, upust, rabat, funkcje warunkowe).

Narzędzia służące do obliczeń i kosztorysowania, scenariusze działań.

Wpływ środowiska przeprowadzania prezentacji na odbiorców.

Maksymalizacja efektowności przekazu poprzez tworzenie i dobór odpowiednich
wzorców, kolorów i formatowania w slajdach oraz zapis w odpowiednich formatach
graficznych.

Konwertowanie grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów.

Korzystanie z efektów podczas pokazów slajdów.

Edycja za pomocą dostępnych narzędzi obiektów graficznych użytych w prezentacji.

Używanie wykresów i diagramów w prezentacji, ich edycja oraz formatowanie.

Kontrolowanie pokazu slajdów.

Skorelowanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w
formie obiektu w prezentacji.

Oczekiwane efekty uczenia (uczestnik będzie potrafił):
Wiedzy:

Właściwie określać cel, funkcje i podstawowe zadania pracy biurowej.

Charakteryzować cechy działalności biurowej.

Omawiać możliwości wykorzystania programów komputerowych w pracy biurowej.

Scharakteryzować zasady na jakich można korzystać programów komputerowych w
świetle przepisów prawa.

Przedstawić funkcje i operacje, które są wykorzystywane w komputerowych
programach biurowych.

Omówić główne reguły budowania struktury dokumentu tekstowego.


Wskazać i przedstawić narzędzia usprawniające pracę nad obszernymi dokumentami
tekstowymi.

Wymienić zastosowanie arkuszy danych.

Omówić zasady tworzenia i komponowania prezentacji.

Określić możliwości stosowania animacji i multimediów, aby w adekwatny sposób
podkreślić przekazywane treści.

Scharakteryzować zasady tworzenia zestawień w arkuszach kalkulacyjnych.

Omówić reguły tworzenia formuł i funkcji, aby przyśpieszyć i ułatwić proces liczenia z
użyciem arkusza kalkulacyjnego.

Przedstawić metody zabezpieczania i raportowania danych w programach biurowych.
Umiejętności:

Korzystać z komputera i programów biurowych zainstalowanych na nim (MS Access,
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook).

Korzystać z programu pocztowego i zarządzać kontaktami.

Odbierać, przeglądać, tworzyć oraz wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

Zbierać informacje i tworzyć korespondencję grupową z wykorzystaniem poczty
elektronicznej.

Korzystać z połączeń audio i wideo.

Tworzyć, edytować i formatować dokumenty.

Odpowiednio dobierać formularze i szablony dokumentów.

Zarządzać treścią w obszernych dokumentach tekstowych.

Używać baz danych.

Tworzyć prezentację, umiejętnie komponując jej różnorodne elementy.

Stosować animacje oraz inne elementy multimedialne, które w adekwatny sposób
podkreślają przekaz treści.

Korzyst
ać z opcji edytowania obiektów graficznych za pomocą dostępnych narzędzi.

Przeprowadzać obliczenia i generować zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym.

Przeprowadzać operacje na danych, takie jak importowanie, sortowanie i filtrowanie.

Właściwie dobierać funkcje obliczeniowe i warunkowe.

Hasłować dokumenty, usuwać blokady oraz drukować dokumenty.
Kompetencji społecznych:

Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.

Radzić sobie ze stresem.

Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Współpracować z innymi osobami w zespole.


Zachowywać tajemnicę zawodową.

Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
Wykonawca zobowiązuje się do:
-
zapewnienia wykwalifikowanych: trenera, zewnętrznego egzaminatora;
-
przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym
planem i harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udost
ępnienia określonym przez Zamawiającego osobom
materiałów dydaktycznych w zakresie objętym przedmiotem tych zajęć (np. zbindowane
skrypty, materiały dodatkowe, niezbędne w trakcie realizacji procesu szkolenia, np. w formie
kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich);
-
prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć,
list obecności podpisywanych przez słuchaczy podczas każdego dnia szkoleniowego,
protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, testów sprawdzających
wiedzę słuchaczy itp.;
-
przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
-
zapewnienia dla każdego uczestnika/czki podejścia do certyfikowanego egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie
zgodnym z zakresem programu adekwatnie do zadania;
-
zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin.
Informacje i wymagania wspólne dla wszystkich szkoleń opisanych w zadaniach 1-7:
1.
Każde szkolenie będzie kończyć się zewnętrznym egzaminem i certyfikatem, zgodnie
z zasadami i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju w odniesieniu do
sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejsk
iego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej” czy dokument można
uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS
dot. uzyskiwania kwalifikacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach
_z_lista.pdf.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zmian treści „Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” obejmujących ww.
„listę sprawdzającą”, stosowana będzie wersja najbardziej aktualna.
III. NAZWA OFEROWANEGO CERTYFIKATU
Oświadczamy, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał do uzyskania następującego
certyfikatu:
Zadanie 1 do 7

Wyjaśnienia treści siwz:

Pytanie nr 3
– zgodnie z siwz wykonawca proponuje rodzaj egzaminu, zgodnie z warunkami
określonymi na str. 16 w zał. Nr 1k tj. z tzw. warunkami listy sprawdzającej. Czy na
jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia zamawiający będzie ingerował w rodzaj egzaminu
zaproponowanego przez wykonawcę?, zamawiający odpowiedział, że wykonawca ma
obowiązek przeprowadzić egzamin zgodnie z warunkami określonymi na tzw. Liście
sprawdzającej.
Z oferty odwołującego str. 18 załącznika 1k wynika, że egzamin zewnętrzny będzie uprawniał
do uzyskania następującego certyfikatu:
Zadania 1
– egz. PTE – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Zadanie 2
– egz. PTE – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Zadanie 3
– ECDL S5,
Zadanie 4 ECDL S2,
Zadanie 5 ECDL S4,
Zadanie 6
– ECDL e-nauczyciel test,
Zadanie 7 ECDL Profile Digcomp 45.

Izba na podstawie zgromadzon
ych dowodów ustaliła, że w ofercie Syntea dla zadań 1-7
podano w pkt. III formularza cenowego Vocational Competence Certificate (VCC).
Z oferty SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe z Lublina dla części 4 podano certyfikat TELC
(The European Language Certificate).
W dniu 6 grudnia 2018r. Syntea zakwestionowała wskazane w części III załącznika 1k
certyfikaty odwołującego – treść tego pisma odwołujący dokładnie przytoczył w odwołaniu.
W dniu 21 stycznia 2019r. zamawiający podjął decyzję o zwróceniu się do odwołującego o
wyjaśnienia dotyczące wykazanych w rozdziale III załącznika 1k certyfikatów wskazując w
jakim zakresie wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego.
Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w części 11 w
następującym zakresie:
1)
ZADANIE 1 i 2: zgodności zaoferowanego szkolenia zakończonego certyfikatem egz.
PTE
— Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z wymaganiami zamawiającego, w
szczególności zgodności z zasadami i wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Rozwoju
w odniesieniu do sposobów uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tzw. „liście sprawdzającej”
czy dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników
monitorowania
EFS
dot.
uzyskiwania
kwalifikacji:
https://www.funduszeeuropejskie.goy:pJ/media/37804/Zalacznik 8 Materiał o kwalifikacjach z
lista.pdf.

Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności informacje w zakresie: programu, efektów
uczenia, zewnętrznego egzaminu i certyfikatu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w
załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 1 i zadania 2.
2)
ZADANIE 3: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL S5 w zakresie efektów uczenia
w poszczeg
ólnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr Ik do SIWZ dla
zadania 3.
Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności: efekty kształcenia w obszarach wiedzy i
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwier
dzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia określone w
Załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 3:
a)
Wiedzy:

Zdefiniować, czym są dobre praktyki w obszarze zarzadzania projektami.

Określić prawne aspekty związane z zarządzaniem projektami.

Omówić jak realizować projekty, które są finansowane ze środków UE.
b) Umie
jętności:


Sprawdzać kwalifikowalność dokumentów.

Korzystać z doświadczeń projektowych w fazie planowania i realizacji kolejnych
projektów.
c) Kompeten
cji społecznych:

Współpracować z innymi osobami w zespole projektowym.

Zarządzać zespołem.

Brać odpowiedzialność za projekt i jego rezultaty.


Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.

Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.
Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.

Brać odpowiedzialność za siebie i inne osoby.

Przewidywać skutki swoich działań i minimalizować ryzyko z tym związane.
3)
ZADANIE 4: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL S2 w zakresie efektów uczenia
w poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr Ik do SIWZ dla
zadania 4.
Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności: efekty kształcenia w obszarach wiedzy i
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia określone w
Załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 4:
a)
Wiedzy:

Przedstawić kwestie związane z potrzebami tworzenia prezentacji i zainteresowaniami
słuchaczy

Omówić typy prezentowanych informacji.

Zdefiniować przekaz informacji.

Określić główne zasady prezentacji biznesowych.

Przedstawić główne zasady publicznego zabierania głosu.

Scharakteryzować strukturę prezentacji i wymienić najczęściej popełniane błędy.
Przedstawić zasady sztuki przemawiania.
b)
Umiejętności:

Tworzyć prezentacje uwzględniające potrzeby i zainteresowania słuchaczy.

Przekazywać informacje spójne z treścią prezentacji i grupą docelową.

Przygotowywać wystąpienia według przyjętych zasad.

Trzymać się reguł sztuki przemawiania.
c)
Kompetencji spo
łecznych:

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Kreatywnie realizować cele zawodowe.

Odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych zadań.

Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie nowych technologii.

Odpowiednio zarządzać własnym czasem oraz organizować własną pracę.

Odpowiednio dobierać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania.
4)
ZADANIE 5: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL S4 w zakresie efektów uczenia
w poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr Ik do SIWZ dla
zadania 5.
Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności: efekty kształcenia w obszarach wiedzy i
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia określone w
Załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 5:
a) Wiedzy:Zdefiniować ryzyko dla zdrowia i specyfikę w zawodzie grafika komputerowego.

Po
dać znaczenie barw w grafice.
' Scharakteryzować znaczenie typografii w grafice komputerowej.

Wymienić i scharakteryzować główne rodzaje umów cywilno-prawnych przydatnych we
współpracy z grafikiem
b) kompetencji społecznych:
- d
ziałać kreatywnie i realizować cele zawodowe.
-
Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.
-
Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.
-
Komunikować się w sposób przejrzysty i przewidywać możliwe reakcje na sytuacje
nietypowe.

-
Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.
-
Współpracować z innymi osobami w zespole.
-
Zachowywać tajemnicę zawodową.
-
Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
5) ZADANIE 6: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL e-nauczyciel test w zakresie efektów
uczenia w poszczeg
ólnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr Ik do SIWZ
dla zadania 6.
Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności: efekty kształcenia w obszarach wiedzy i
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwier
dzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia określone w
Załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 6:
a) Kompetencj
i społecznych:

Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe.

Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań.

Radzić sobie ze stresem .

Pozostawać otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Współpracować z innymi osobami w zespole. Zachowywać tajemnicę zawodową.

Umiejętnie negocjować warunki porozumień.
6) ZADANIE 7: zgodności wskazanego certyfikatu ECDL Profile Digcomp 45 w zakresie
efektów uczenia w poszczególnych obszarach z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr Ik
do SIWZ dla zadania 7.
Wyjaśnienia powinny obejmować w szczególności: efekty kształcenia w obszarach wiedzy i
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zamawiający nie znalazł informacji
potwierdzającej, że w/w certyfikat weryfikuje następujące efekty uczenia określone w
Załączniku nr Ik do SIWZ dla zadania 7:
a)
Wiedzy:
Właściwie określać cel, funkcje i podstawowe zadania pracy biurowej. -
c
harakteryzować cechy działalności biurowej.
b)
Umie
jętności:

Korzystać z komputera i programów biurowych zainstalowanych na nim (MS Access,
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook).
Korzysta
ć z programu pocztowego i zarządzać kontaktami.
Odbierać, przeglądać, tworzyć oraz wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
Zbierać informacje i tworzyć korespondencję grupową z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Korzystać z połączeń audio i wideo.
Tw
orzyć prezentację, umiejętnie komponując jej różnorodne elementy.

S
tosować animację i inne elementy multimedialne, które w adekwatny sposób podkreślą
przekaz treści
Kompetencji społecznych
Działać kreatywnie i realizować cele zawodowe,
przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej
wykazywać się odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań
Radzić sobie ze stresem
Pozostawać otwartym na zmieniająca się rzeczywistość
Współpracować z innymi osobami w zespole
Zachować tajemnicę zawodową
umiejętnie negocjować warunki porozumień
Ponadto wykonawca zobowiązany był do złożenia szczegółowych wyjaśnień, czy wskazana w
zadaniu 7 certyfi
kacja posiada możliwość walidacji obszarów aplikacji biurowych: MS Access
praca z bazami danych, MS Power Point aplikacja do prezentacji danych oraz MS Outlook --
praca z aplikacjami pocztowymi.
Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia szczegółowych wyjaśnień i przedstawienia
dowodów w w/w zakresie.

To wezwanie zakwestionował odwołujący podnosząc, że certyfikaty ECDL są na liście
spra
wdzającej i jako takie powinny być uznane za spełniające wymagania zamawiającego,
zaś certyfikaty PTE zostały dobrane na zasadzie analogii do certyfikatów Polskiego
Stowarzyszenia Księgowych, które jest na liście sprawdzającej. PTE jest upoważnione do
egza
minowania z przedmiotów: przedsiębiorczość i własna działalność gospodarcza, w ten
sam sposób ja Stowarzyszenie Księgowych egzaminuje z rachunkowości wg. listy
sprawdzającej. Weryfikacja certyfikacji pod kątem zgodności z lista sprawdzającą jest
pracochłonna i długotrwała, czego najlepszym dowodem jest to, że nie została opracowana
przez Ministerstwo Rozwoju ostateczna lista certyfikatów wiążąca beneficjentów projektów
europejskich.
W dniu 4 lutego 2019r. odwołujący złożył pismo wyjaśniające wraz z zastrzeżeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa, które zamawiający uznał w protokole posiedzenia Komisji Przetargowej z
dnia 6 lutego 2019r. za prawidłowo zastrzeżone.
W części jawnej tych wyjaśnień odwołujący wskazał, że sporządził tabelaryczne zestawienie
zgodności, matrycę zgodności efektów kształcenia, przykładowy egzamin, w formie testu lub
zestawu pytań, dwie listy zgodności egzaminów z listą sprawdzającą oraz referencje. W
skrajnej kolumnie lewej odwołujący wykazywał zgodność treści oferowanego szkolenia z
progra
mem zamawiającego i zgodność oferowanego certyfikatu pod kątem weryfikacji efektów
uczenia
. Odwołujący podniósł, że egzaminy PTE są zgodne z lista sprawdzającą, certyfikaty

ECDL są wpisane na listę sprawdzającą, a w zadaniu 7 sam zamawiający nie wymagał objęcia
zakresem szkolenia baz danych i programów pocztowych.

Komisja przetargowa występowała do Władz Uczelni o wskazanie osoby biegłego/eksperta do
oceny złożonych wyjaśnień, gdyż p. D. B. i B. C. nie posiadają wiedzy pozwalającej na
prawidłową i rzetelną weryfikację złożonych przez wykonawcę dokumentów. W dniu 15 lutego
2019r. nadal trwała procedura dotycząca wyznaczenia osoby lub zespołu osób
merytory
cznych w zakresie zgodności efektów kształcenia w szkoleniach oraz wytycznych
Ministerstwa Rozwoju, a zw
łaszcza w temacie tzw. listy sprawdzającej. Stan ten utrzymywał
się nadal w dniu 13 marca 2019r., kiedy Pani Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania
Kompetencji miała podjąć działania zmierzające do pozyskania biegłego/eksperta.
W aktach znajduje si
ę opinia D. B. z której wynika, że w zakresie zadania 1 i 2 nie da się
zweryfikować, czy efekty uczenia określone przez zamawiającego są weryfikowane podczas
egzaminu, a dla
zadań 3-7 z opinii wynika, że zaoferowanymi certyfikatami nie są
weryfikowane wymi
enione oddzielnie dla każdego zadania efekty uczenia.
Dowody przedłożone przez odwołującego na rozprawie:
-
pismo firmy PTE objęte częściowo tajemnicą przedsiębiorstwa – Izba oceniła, że
ograniczenie przystępującemu dostępu do powyższego dokumentu jest uzasadnione, gdyż
dokument ten nie tylko potwierdza informacje związane z certyfikacją, ale stanowi w utajnionej
części ofertę handlową dedykowaną odwołującemu, która określa szczegóły współpracy
pomiędzy PTE, a odwołującym, których poznanie przez konkurencję może mieć wpływ na
organizację odwołującego, nadto zawiera informacje o mające wymiar ekonomiczny, a
odwołujący poczynił czynności zmierzające do zachowania tych informacji w poufności. W
ocenie Izby udostępniony przystępującemu fragment oświadczenia obejmuje informację, która
może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia i w ten sposób pozwala na zachowanie równowagi
procesowej stron. Izba ustaliła, że dokument nie został opatrzony datą. Z treści jawnej Izba
ustaliła, że PTE wyda certyfikat, który nie ma nazwy i jest to certyfikat PTE, a w jego treści
podana jest nazwa szkolenia.
Z oświadczenia PTI wynika, że instytucja ta potwierdza, że sylabusy ECDL i egzaminy
zgłoszone przez odwołującego w ofercie weryfikują wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne ujęte w siwz jako efekty uczenia.
Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że powyższe oświadczenia stanowią oświadczenia
wiedzy, dla których nie jest wymagane ich sporządzenie i podpisanie przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli i reprezentowania w imieniu obu instytucji.
Dowody złożone przez przystępującego:
Z ECDL standard certificate wynika, że certyfikat ten zaświadcza, że osoba dla której został
wystawiony posiada wiedze i umiejętności wymagane dla uzyskania certyfikatu ECDL

Standard. Z cer
tyfikatu nie wynika, że posiada także kompetencje społeczne i że takie
kompetencje społeczne są potwierdzane za pomocą wydawanego przez ECDL certyfikatu.
Z sylabusa ECDL/ECDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 wersja 5.0 wynika,
że sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności kandydata, z treści tego sylabusa wynika, że
kandydat ma zademonstrować umiejętności używania oprogramowania do prezentacji. Musi
potrafić używać aplikacje i zapisywać prezentacje w różnych formatach plików, korzystać z
istn
iejących funkcji w celu zwiększenia wydajności pracy, rozróżniania sposobów wyświetlania
prezentacja wraz z umiejętnością zastosowania podczas ich użycia różnych sposobów układu
i wyglądu slajdów, wprowadzenia edycji i formatowania teksu w prezentacjach oraz
stosowania dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom, wybierania rodzaju, tworzenia i
formatowania wykresów w celu przekazywania w odpowiedni sposób specyficznych informacji,
wstawiania i edycji obrazów i rysunków, stosowania animacji i różnych efektów przejść oraz
sprawdzenia i poprawienia zawartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i
rozpowszechnieniem.
Z tego sylabusa można ustalić, że przynajmniej częściowo może on odpowiadać zakresowi
wymagań zamawiającego choćby wskazane w sylabusie korzystanie z istniejących funkcji w
celu zwiększenia wydajności pracy wpisuje się w wymagane kompetencje społeczne jak
odpow
iedzialne podejście do powierzonych zadań, odpowiednie zarządzanie swoim czasem
on organizowanie pracy, z kolei wprowadzenie stosowania dobrych praktyk w nadawaniu
tytułów slajdom może wskazywać na przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej, a także
na umiejętność tworzenia prezentacji uwzględniających zainteresowania i potrzeby słuchaczy,
temu celowi mogą też służyć umiejętności rozróżniania sposobów wyświetlania, użycie
różnych sposobów układu i wyglądu slajdów, czy tworzenie i formatowanie wykresów w celu
przekazania specyficznych informacji, a także tworzenie obrazów rysunków animacji także
można ocenić jako umiejętność prezentacji uwzględniającej potrzeby i zainteresowania, a
także tworzącej informacje spójne z treścią prezentacji i grupą docelową.
W ocenie Izby złożony dowód nie podważa w sposób jednoznaczny, że zaoferowany przez
odwołującego przedmiot zamówienia jest niezgodny z siwz.
Izba oceniając informację o wyniku postępowania ustaliła, że zamawiający nie odniósł się do
złożonych przez odwołującego wyjaśnień, nie wskazał dlaczego nie dał wiary tym
wyjaśnieniom i na czym oparł swoje rozstrzygnięcie. W zakresie zadań 1 i 2 zamawiający
jedynie lakonicznie podał, że wykonawca nie wskazał nazw egzaminów, co nie pozwala
zweryfikować efektów uczenia, podczas gdy w wyjaśnieniach odwołujący wskazał na efekty
uczenia we wszystkich trzech aspektach wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych
przedstawił program szkolenia oraz określił nazwę egzaminu w sposób zgodny z
oświadczeniem PTE przedłożonym na rozprawie. Izba ustaliła także, że w informacji o wyniku
postepowania dla zadań 3-7 zamawiający odwoływał się do bliżej nieokreślonych sylabusów

ECDL, natomiast nie były to wyjaśnienia przedłożone przez odwołującego które składały się z
tabeli zgodności, matryc zgodności efektów uczenia i przykładowych testów, natomiast nie
były nazwane przez odwołującego sylabusami, a w dokumentacji postępowania brak jest
załączenia sylabusów, na których mógł opierać się zamawiający. Tym samym Izba ustaliła, że
zamawiający nie dokonał oceny złożonych wyjaśnień, a oceny oferty odwołującego dokonał
na podstawie bliżej nie określonych dokumentów, których istnienia nie można było
zweryfikować na podstawie załączonej przez zamawiającego dokumentacji postępowania.
Izba oceniła, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie jest możliwe
ustalenie w sposób jednoznaczny tezy przystępującego, że oferta odwołującego jest
sprzeczna w swej treści z treścią siwz. Przeczą temu złożone wyjaśnienia, a rozstrzygającego
dowodu nie stanowi złożony sylabus, bo w ocenie Izby sam fakt, ze w dany sylabusie nie użyto
sformułowań, którymi posłużył się zamawiający w siwz nie przesądza o braku określonych
efektów uczenia w aspekcie wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych. Brak oceny
zamawiającego wyjaśnień odwołującego i oparcie się na niezałączonych do dokumentacji
postępowania sylabusach nie pozwala na ustalenie, że treść oferty odwołującego nie
odpowiada w swej treści, treści siwz.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust.
2 ustawy.
Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w myśl art. 189 ust. 2 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość poniesienia
szkody w związku z potencjalnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 92 ust. 1 in fine ustawy, przez niepodanie pełnego
uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty
odwołującego

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika ze stanu faktycznego ustalonego przez Izbę
zamawiający wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień i odwołujący takie wyjaśnienia w
zakresie zgodności treści jego oferty z treścią siwz. Wyjaśnienia zawierały tabelę zgodności
matrycę efektów uczenia i przykładowe testy oraz referencje polecające przeprowadzone
szkolenia. Wyjaśnienia zostały objęte tajemnica przedsiębiorstwa, jednak po zapoznaniu się z
ich treścią nie można było ustalić, że przedstawione efekty uczenia oraz programy nie
odpowiadają treści siwz, nie potwierdziła tego również informacja o odrzuceniu oferty
odwołującego, gdyż zamawiający nie wskazał okoliczności faktycznych, na których oparł swoje
przekonanie, że złożone wyjaśnienia potwierdzają niezgodność treści oferty z treścią siwz.
Izba nie podziela tu stanowiska przystępującego, że fakt, iż uzasadnienie odrzucenia szeroko
wskazywało na elementy, których rzekomo brak było w ofercie odwołującego, jest

wystarczającym uzasadnieniem faktycznym. W niniejszej sprawie uzasadnienie faktyczne
zamawiającego sprowadzało się do tabelarycznego ujęcia z jednej strony zestawienia
zagadnień, o które pytał zamawiający odwołującego, a z drugiej informacji, że tych zagadnień
mu nie wyjaśniono i ponownego przytoczenia tych zagadnień. Nadto zamawiający odwoływał
się do sylabusów ECDL, których Izba nie znalazła w dokumentacji postępowania, a nie były to
dokumenty załączone przez odwołującego do wyjaśnień. Tym samym w ocenie Izby brak
wskazania przez zamawiającego czego rzeczywiście nie zawierały wyjaśnienia odwołującego
i dlaczego jeśli jakieś zagadnienia zostały w tych wyjaśnieniach przez odwołującego
wskazane, zamawia
jący odmówił im wiary, nie zostało też wskazane skąd zamawiający
pozyskał sylabusy, na których oparł w dużej części uzasadnienie odrzucenia. Zamawiający nie
wyjaśnił także dlaczego akurat sylabusy, na które wskazywał w uzasadnieniu rozstrzygnięcia,
a nie w
yjaśnienia odwołującego uznał za wiarygodne i uczynił podstawą rozstrzygnięcia. W
ocenie Izby tak sporządzone uzasadnienie odwołujący słusznie uznał za niespełniające
wymogów wynikających z art. 92 ust. 1 ustawy, czyli obowiązku przedstawienia uzasadnienia
faktycznego i prawnego dla czynności odrzucenia oferty. Zamawiający nie odniósł się do
żadnego ze złożonych dokumentów i opracowań odwołującego, a opierając się na sylabusach
niezałączonych do akt postępowania praktycznie uniemożliwił ocenę prawidłowości swojej
czynności. Tak dokonana czynność zamawiającego nie może być uznana za skuteczną w
świetle art. 92 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie czynności odrzucenia oferty
odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez nieuprawnione
odrzucenie oferty
odwołującego

Zarzut potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający nie żądał załączania do oferty oświadczeń
instytucji certyfikujących, sylabusów będących opisem zakresu wiedzy umiejętności i
kompetencji społecznych jakie nabędzie beneficjent szkolenia podczas szkolenia i które będą
walidowane w drodze zewnętrznego egzaminu i certyfikowane przez jednostkę certyfikującą.
Zamawiający na potwierdzenie spełniania przez treść oferty zgodności z treścią siwz żądał
jedynie wskazania certyfikatów, co odwołujący uczynił. Nie oznacza to, że zamawiający nie
miał prawa badać zgodności treści oferty z treścią siwz i sięgania do instytucji wyjaśnień treści
oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. Jednakże w przedmiotowej sprawie zamawiający mimo
wystąpienia do odwołującego o wyjaśnienia nie przedstawił oceny tych wyjaśnień w informacji
o wyniku po
stepowania odwołując się jedynie do opinii eksperckiej, która została sporządzona
przez członka komisji przetargowej nie mającego statusu biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4
ustawy. Opinia ta może być jedynie traktowana jako stanowisko komisji przetargowej, a nie

opinia biegłego rozstrzygająca o wiadomościach specjalnych. Tym samym nie stanowi ona
dowodu na dokonanie oceny z zastosowaniem wiedzy specjalnej. Nadto zamawiający nie
wykazał, że w ogóle dokonał oceny złożonych przez odwołującego wyjaśnień. Brak jest także
oceny przydatności tych wyjaśnień dla usunięcia wątpliwości zamawiającego. Przeciwnie w
zakresie zadań 1 i 2 zamawiający kwestionuje jedynie nazwę egzaminu, nie weryfikując
całości wyjaśnień do tych zadań złożonych przez odwołującego pod kątem zgodności z siwz.
Natomiast w zakresie zadań 3-7 zamawiający opiera się na sylabusach, których nie włączył w
poczet materiału postepowania o udzielenie zamówienia i których wiarygodności i mocy
dowodowej nie można w żaden sposób zweryfikować. Zamawiający jednocześnie nie dokonał
w tym zakresie oceny wyjaśnień odwołującego. Te wszystkie okoliczności świadczą w ocenie
Izby, że zamawiający nieprawidłowo badał ofertę odwołującego opierając się nie na jej treści,
ale na bliżej niesprecyzowanych informacjach, których na potrzeby tego postępowania nie
utrwalił. W konsekwencji czynności zamawiającego związanych z badaniem oferty
odwołującego nie można było uznać za zgodną z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy i dlatego Izba
nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i
unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzenie czynności badania
i oceny ofert.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy, przez wybranie oferty, która nie
jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu,

Zarzut potwierdził się. Biorąc pod uwagę, że Izba doszła do przekonania, że zamawiający
niesłusznie odrzucił ofertę odwołującego naruszając przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, to w
konsekwencji nieprawidłowo ustalił krąg ofert, które powinien był poddać ocenie. Nie
prawidłowości w tym zakresie muszą skutkować uchyleniem czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, co Izba nakazała zamawiającemu.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust 1 ustawy
Zarzut potwierdził się. Zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców przez
oparcie badania oferty odwołującego nie na jego własnych wyjaśnieniach, ale na nieznanych
odwołującemu dokumentach, których przydatności dla badania nie można było zweryfikować.
O nierównym traktowaniu świadczy także to, że zamawiający nie poddał ocenie wyjaśnień
odwołującego i wyników tej oceny odwołującemu nie przedstawił. Mając to na uwadze Izba
nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie czynności
odrzuceni
a oferty odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

Biorąc powyższe pod uwagę tj. uwzględnienie wszystkich zarzutów odwołania,

rozpoznawanych na skutek sprzeciwu przystępującego Izba orzekła o uwzględnieniu
odwołania na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności §
5 ust. 2
pkt. 2 rozporządzenia w związku w § 3 pkt. 1 i 2 lit. b rozporządzenia, tj. zasądzono
od przystępującego na rzecz odwołującego zwrot kosztów wpisu i zastępstwa prawnego w
wysokości 3 600zł., to jest w wysokości maksymalnej dopuszczonej przez rozporządzenie, na
podstawie przedstawionego rachunku.

Przewodniczący:
…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie