eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 782/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-05-15
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 782/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Kawa - , Ogorzałek Członkowie: Daniel Konicz, Ernest Klauziński Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 15 maja 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 kwietnia 2019 roku przez wykonawcę
SINMED
Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach
, w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
przy udziale wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą w Zabrzu,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
odrzuca odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę SINMED Sp. z o.o. z siedzibą
w Przyszowicach
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę SINMED
Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Odwołującego SINMED Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach na rzecz
Zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

kwotę 4.723,94 gr (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy
złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów podróży.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: .............................................

Członkowie: ……………………………….

……………………………….

UZASADNIENIE


Zamawiający – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
prowadzi,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.
; dalej: „Pzp”), postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowego
użytku dla SPWSZ w Szczecinie”.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Wykonawca SINMED sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (dalej: „Odwołujący”)
w
dniu 29 kwietnia 2019 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na
czynność Zamawiającego polegającą na uznaniu, że nie złożył skutecznie oferty
w p
ostępowaniu, oraz – w konsekwencji – na dokonaniu wyboru oferty dla części określonych
numerami: 4,16, 48, 63, czym Zamawiający naruszył:
1.
art. 7 ust. 1 Pzp, tzn. zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowania
w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
2.
art. 10b Pzp, zobowiązujący Zamawiającego do zapewnienia, aby narzędzia
i
urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków
komu
nikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące,
ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu
przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym
użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania,
3.
art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, tzn. obowiązek unieważnienia postępowania,
gdy
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W
oparciu o powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i o nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia postępowania dla części określonych numerami: 4,16, 48, 63.

W dniu 6 maja 2019
r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
przystąpienie zgłosił wykonawca ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Zabrzu,
wnosząc o oddalenie odwołania.
Izba, wobec spełnienia przez ww. wykonawcę przesłanek określonych przepisem art.
185 ust. 2
Pzp, postanowiła dopuścić wykonawcę ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Zabrzu do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego
po stronie
Zamawiającego.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 14 maja 2019r. Zamawiający wniósł o jego
odrzucenie na podstawie art. 189 ust. 2
pkt 3 Pzp wskazując, iż datą od której należy liczyć
termin na wniesienie odwołania jest dzień 25 lutego 2019r.

Na podstawie dokumentacji postępowania skład orzekający Izby dodatkowo
ustalił, co następuje.


Zamawiający w dniu 21 lutego 2019 r. dokonał otwarcia ofert złożonych
w
postępowaniu.
W dniu 25 lutego 2019 r., w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego, Zamawiający poinformował o braku możliwości otwarcia oferty
Odwołującego. Wskazał, że przy próbie pobrania oferty wykonawcy SINMED sp. z o.o.
(złożonej za pośrednictwem skrzynki ePUAP w dniu 20.02.2019 r. o godzinie 15:16
i zarejestrowanej na miniPortalu
o godzinie 13:35) wyświetlał się komunikat o treści:
„Błąd pobierania pliku z repozytorium. Plik (…) został uszkodzony lub usunięty.”.

Odwołujący na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 15 maja 2019 r.
potwierdził, że w dniu 25 lutego 2019 r. uzyskał wiedzę o braku możliwości otwarcia jego oferty.

Izba zważyła.


Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp.
Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 3 pkt 1
Pzp odwołanie wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
– w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Zamawiający w dniu 25 lutego 2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej
informację z otwarcia ofert, w której wskazał m.in. na brak możliwości otwarcia oferty
O
dwołującego. W tym samym dniu Odwołujący – jak wynika z odwołania oraz wyjaśnień
złożonych na posiedzeniu - powziął wiadomość w tym zakresie.
W związku z powyższym dziesięciodniowy termin na wniesienie odwołania upłynął
7 marca 2019
r. Tymczasem odwołanie wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej po
tym terminie, tj. 29 kwietnia 2019 r., a zatem zosta
ło wniesione z uchybieniem ustawowego
terminu, co skutkuje obowiązkiem jego odrzucenia przez skład orzekający Izby na podstawie
art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp.
Podkreślić należy, że termin na wniesienie odwołania ma charakter zawity i nie podlega
przywróceniu. W konsekwencji uchybienie terminowi powoduje wygaśnięcie prawa do
wniesienia odwołania.
W odwołaniu w uzasadnieniu zachowania terminu do wniesienia odwołania Odwołujący
wskaza
ł:
„Termin wniesienia odwołania został zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1) PZP zachowany,
ponieważ odwołanie zostało wniesione w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o
uznaniu przez Zamawiającego, że Odwołujący nie złożył skutecznie oferty w Postępowaniu.
Informację tę Odwołujący otrzymał drogą elektroniczną w dniu 18 kwietnia 2019 r., natomiast
zawiadomienie o wyborze oferty dla Części określonych numerami: 4, 16, 48, 63 Zamawiający
opublikował na stronie internetowej w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Odwołujący informuje, iż wprawdzie wiedzę o braku możliwości otwarcia jego oferty
u
zyskał już w dniu 25 lutego 2019 r., na podstawie pisma „Informacja z otwarcia ofert"
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, jednak w następstwie tego
Zamawiający prowadził procedurę wyjaśniającą, m.in. poprzez zgłoszenie sprawy jako
incydentu do Service Desk ePUAP. Dopiero zatem po pierwsze informacja o uznaniu przez
Zamawiającego, że Odwołujący nie złożył skutecznie oferty w Postępowaniu, a po drugie
informacja o wyborze oferty dla Części objętych ofertą Odwołującego, stanowią podstawę do
w
niesienia środka odwoławczego odnoszącego się do żądania unieważnienia Postępowania,
przy czym z ostrożności Odwołujący wnosi odwołanie w terminie liczonym od zawiadomienia
o uznaniu przez Zamawiającego, że Odwołujący nie złożył skutecznie oferty w Postępowaniu,
czyli od dnia 18 kwietnia 2019 r.
”.

Podkreślenia w związku z powyższym wymaga, że Odwołujący błędnie przyjął jako
podstawę do obliczenia terminu do wniesienia odwołania przepis art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp,
zamiast art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp. Termin ten bowiem należało liczyć od dnia, w którym
Odwołujący dowiedział się o braku możliwości otwarcia złożonej przez niego oferty, tj. od dnia
25 lutego 2019 r.
Izba w składzie orzekającym popiera pogląd wyrażony w wyroku KIO z dnia
14 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2671/18, iż termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój
bieg w dniu, w którym Odwołujący dowiedział się wadliwym działaniu narzędzia
informatycznego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 oraz
art. 192 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w oparciu o § 3 pkt 1) lit. a) oraz
§ 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972).


Przewodniczący: .............................................

Członkowie: ……………………………….

……………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie