eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 770/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-17
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 770/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska, Lubomira Matczuk - , Małgorzata Matecka, Mazuś Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2019
r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie: Eksametr Sp. z o.o., MILIARIUM Sp. z o.o., Schuessler-
Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą lidera konsorcjum: ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,

przy udziale wykonawcy: Integral sp. z o.o., ul.
73 Pułku Piechoty 1 lok. E, 40-467 Katowice

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie: Eksametr Sp. z o.o., MILIARIUM Sp. z o.o., Schuessler-Plan
Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą lidera konsorcjum: ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie: Eksametr Sp. z o.o., MILIARIUM Sp.
z o.o., Schuessler-
Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą lidera konsorcjum:
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,

2)
zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
od
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Eksametr Sp. z o.o.,
MILIARIUM Sp. z o.o., Schuessler-
Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą lidera
konsorcjum: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

na rzecz zamawiającego

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa

stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 770/19
Uzasadnienie

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie -
prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie w przedmiocie:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i
realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi
krajowej nr 45".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 16.10.2018 r. pod numerem 451431-2018.
Zamawiający pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. poinformował wykonawców o wyborze
oferty najkorzystniejszej -
oferty złożonej przez Integral Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum:
Eksametr Sp. z o.o., Miliarium Sp. z o.o., Schuessler-
Plan Inżynierzy Sp. z o.o. wnieśli
odwołanie wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
, zwanej dalej „Pzp”:
I.
art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp,
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Integral Sp. z o.o., która winna być odrzucona lub wykonawca Integral winien być w pierwszej
kolejności wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art 90. Ust. 1 Pzp lub art 87 ust. 1 Pzp, co
prowadzi do naruszenia zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości jak
również zasady udzielania zamówienia jedynie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
Pzp;
II.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art 82 ust. 3 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Integral Sp. z o.o.
mimo, iż treść ww. oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie wskazanym
w uzasadnieniu odwołania, ewentualnie naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp, poprzez brak wezwania
Integral Sp. z o.o.
do wyjaśnienia treści oferty w odniesieniu do wskazanych w ofercie -
formularzu cenowym -
cen jednostkowych i wartości netto dla pozycji 1.5 „Personel biurowy";
1.6 „Personel pomocniczy", 4.5 „Personel biurowy", 4.6 „Personel pomocniczy", 1.1 „Biuro
Konsul
tanta"; 1.3 „Biuro Zamawiającego"; 4.1 „Biuro Konsultanta" oraz 4.3 „Biuro
Zamawiającego" w sytuacji gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości, czy w ww. pozycjach
uwzględnione zostały wszelkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
związane z zatrudnieniem Personelu biurowego i Personelu pomocniczego, w tym również
koszty zapewnienia zastępstwa podczas nieobecności osób wchodzących w skład Personelu
Biurowego i Personelu pomocniczego, z uwzględnieniem kosztów pracy, których wartość

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wymagania SIWZ związane
z zapewnieniem biura;
III.
art 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art 90 ust. 1 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Integral Sp. z o.o.
mimo, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia, ewentualnie naruszenie przez Zamawiającego art 90 ust. 1 Pzp,
poprzez zaniechanie wezwania Integral Sp. z o.o.
do wyjaśnienia wyliczeń ceny i kosztów
złożonej oferty lub ceny istotnych części składowych oferty, w tym złożenia dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w sytuacji gdy zachodziły
uzasadnione wątpliwości co do jej realności, co winno wzbudzić wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie
ceny i kosztów wskazanych przez Integral Sp. z o.o. w ofercie - formularz cenowy dla cen
jednostkowych i wartości netto dla pozycji:
-
1.5 „Personel biurowy''; 1.6 „Personel pomocniczy", 4.5 „Personel biurowy" oraz 4.6
„Personel pomocniczy" w zakresie czy w przedmiotowych pozycjach formularza cenowego
Integral Sp. z o.o.
uwzględnił i rzetelnie wycenił wszelkie wymagania SIWZ związane z
zatrudnieniem Personelu biurowego i Personelu pomocniczego, w tym również koszty
zapewnienia zastępstwa podczas nieobecności osób wchodzących w skład Personelu
biurowego i Personelu pomocniczego, z uwzględnieniem kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki go
dzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
-
1.1 „Biuro Konsultanta"; 1.3 „Biuro Zamawiającego"; 4.1 „Biuro Konsultanta" oraz 4.3
„Biuro Zamawiającego" w zakresie czy w przedmiotowych pozycjach formularza cenowego
Integral Sp. z o.o.
uwzględnił i rzetelnie wycenił wszelkie wymagania SIWZ odnośnie
obo
wiązku zapewnienia biura w odniesieniu do cen rynkowych;
które to pozycje formularza cenowego, zgodnie z ofertą Integral Sp. z o.o. stanowią łącznie
13,85% wartości całej oferty Integral Sp. z o.o., a tym samym stanowią istotną część składową
ceny oferty.
Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w
odwołaniu, uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności oceny ofert;
2.
unieważnienia czynności wyboru oferty Integral Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej;
3.
odrzucenia oferty Integral Sp. z o.o.
ze względu na fakt, że:
a.
jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ewentualnie

wezwania Integral Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp;
b.
zawier
a rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
ewentualnie wezwania Integral Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1-3 Pzp;
4.
dokonanie czynności ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
ofert niepo
dlegających odrzuceniu.
Odwołujący wyjaśnił, że jego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu, zatem
w razie uwzględnienia odwołania ma on szansę na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej,
a w konsekwencji na zreali
zowanie zamówienia i osiągnięcie zysku z tego tytułu. W ocenie
Odwołującego, oferta złożona przez Integral Sp. z o.o. podlega odrzuceniu ze względu na fakt,
że jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Odwołujący podniósł, że w złożonej ofercie Integral Sp. z o.o. dokonał wyceny
elementów określonych w poz.: 1.1, 1.3,1.5, 1.6, 4.5, 4.6, 4.1, 4.3, których łączna cena stanowi
13,85%
wartości całej oferty, a tym samym stanowi istotną część składową ceny oferty.

[koszty personelu]

Odwołujący wskazał na postanowienia § 11 ust. 6, 7, 8, 18 i 20 projektu umowy (Tom
II SIWZ) oraz
punkt 15.3 Tomu I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców, a także odpowiedzi
Zamawiającego na pytania nr 6 i 7 z dnia 20 grudnia 2018 r., stosownie do których, wszelkie
koszty związane z zatrudnieniem personelu biurowego, w tym koszty zastępstwa w czasie
urlopu
należy ująć w pozycji 1.5 i 4.5 Formularza cenowego, a wszelkie koszty związane z
zatrudnieniem personelu pomocniczego
, w tym koszty zastępstwa w czasie urlopu należy ująć
w pozycji 1.6 i 4.6 Formularza cenowego. W świetle powyższych postanowień SIWZ, cena
jednostkowa każdej pozycji formularza cenowego musi zawierać wszelkie składniki
cenotwórcze.

Zgodnie z pkt 2.1 Tomu III SIWZ, w okresie
projektowania i wykonywania robót
Konsultant zobowiązany jest zapewnić minimum 2 osoby personelu biurowego i 2 osoby
personelu pomocniczego, a w okresie
przeglądów i rozliczenia Kontraktu Konsultant
zobowiązany jest zapewnić minimum 1 osobę personelu biurowego i 1 osobę personelu
pomocniczego. Personel biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biura
Konsultanta w minimalnym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 na wszystkich
etapach Kontraktu.

Z
treści oferty IntegraI Sp. z o.o. wynika, że wykonawca zaoferował wynagrodzenie
Konsultanta
z tytułu zapewnienia każdej z osób wchodzących w skład Personelu Biurowego i
Personelu Pomocniczego w wysokości 2.800 złotych netto miesięcznie. Stosownie natomiast
do treści § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2019 r., w 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 złotych.

Koszty, jakie ponosi pracodawca
przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę
z wynagrodzeniem równym minimalnej (przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu -
111,25 zł) - wynoszą 2.710,81 zł. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę powoduje,
że Integral Sp. z o.o. powinien ująć w cenie oferty nie tylko koszty samego zatrudnienia, ale
również koszty urlopów i konieczności zapewnienia zastępstwa w tym czasie (zgodnie z § 11
ust. 18 projektu Umowy -Tom II SIWZ).

Minimalna roczna ilość urlopu, zgodnie z treścią art. 154 § 1 pkt 1 kodeksu pracy
wynosi 20 dni (co przekłada się na 160 godzin pracy w przypadku zatrudnienia na pełny etat).
Przykładowo w 2019 r. jest 251 dni pracujących. Tym samym 20 dni urlopu przekłada się na
7,97% w odniesieniu do
wszystkich dni pracujących w roku 2019. Tym samym minimalny
miesięczny koszt zatrudnienia personelu biurowego i personelu pomocniczego - pozycja 1.5
oraz 1.6 - wynosi
5.853,73 zł (2 x 2.710,81 zł x 107,97%). Tymczasem oferta złożona przez
Integral Sp. z o.o. w przedmiotowych pozycjach formularza cenowego wskazuje na
wynagrodzenie w kwocie
5.600 zł (w każdej z tych pozycji).

Nawet gdyby uznać, że Integral Sp. z o.o. w ofercie zakładał zapewnienie zastępstwa
w razie urlopu personelu biurowego i personelu pomocniczego
przez osoby, które świadczą
swoje usługi na innej podstawie niż umowa o pracę, to cena zaoferowana przez Integral Sp. z
o.o.
(przy wzięciu pod uwagę minimalnej stawki godzinowej w wysokości 14,70 zł- zgodnie z
§ 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 12 powyżej), zapewniłaby świadczenie usług w
zakresie zastępstwa personelu biurowego i personelu pomocniczego jedynie w wymiarze
niecałych 73 godzin rocznie za osobę.

Minimalna roczna ilość urlopu wynosi 20 dni, co przekłada się na 160 godzin pracy w
przypadku zatrudnienia na pełny etat. Tym samym oferta Integral Sp. z o.o. faktycznie zakłada
pokrycie mniej niż połowy czasu nieobecności personelu biurowego i personelu pomocniczego
w związku z urlopami (przy założeniu zatrudnienia tego personelu z minimalnym
wynagrodzeniem z przysługującym urlopem w wymiarze rocznym nie większym niż 20 dni),
nie wliczając w to innych przypadków nieobecności personelu biurowego i pomocniczego.
Biorąc pod uwagę jednoznaczne postanowienia cytowanego powyżej § 11 ust. 20 projektu
umowy - Tomu II SIWZ,
muszą to być zastępstwa spoza zespołu, osobno płatne i osobno
kalkulowane w cenie oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe, oferta Integral Sp. z o.o. zawiera nierealną nierynkową
cenę poniżej kosztów własnych Integral Sp. z o.o. lub w przedmiotowym zakresie Integral Sp.
z o.o.
nie ujął w ofercie wszystkich wymagań Zamawiającego, a tym samym oferta Integral Sp.
z o.o.
jest ofertą sporządzoną niezgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
lub
treść oferty powinna budzić wątpliwości Zamawiającego co do zgodności oferty z SIWZ lub
też, cena/koszt istotnego składnika ceny oferty sprawia wrażenie rażąco niskiej i winna budzić
w tym
zakresie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów.
[koszty biura]

W punkcie 2.2.1 i 2.2.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ) Zamawiający
zawarł szereg wymagań, jakie spełniać ma biuro Konsultanta oraz biuro Zamawiającego, które
Konsultant zobowiązany jest zapewnić. W szczególności z zakresie biura Zamawiającego, w
okresie wykonywania Robót, Konsultant zobowiązany jest zapewnić na potrzeby Kierownika
Projektu pomieszczenia biurowe o powierzchni co najmniej 20 m
²
zlokalizowane w tym samym
miejscu co biura Inżyniera lub w bezpośrednim sąsiedztwie, wyposażenia biura w meble i
sprzęt, ubezpieczenia, zapewnienia parkingu dla co najmniej 2 samochodów, pokrycia
koszt
ów związanych m.in. z zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą
zaplecza Zamawiającego, wykonaniem przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych, ew. innych niezbędnych), eksploatacją i bieżącą
obsługą zaplecza Zamawiającego i zlikwidowaniem Biura Zamawiającego.

W okresie projektowania oraz w pozostałym Okresie Przeglądów i Rozliczenia
Kontraktu Zamawiający dopuścił zmniejszenie biura Zamawiającego i zmianę jego lokalizacji
(przy zachowaniu wymogu, by znajdowało się w tym samym budynku co biuro Inżyniera
Kontraktu lub w bezpośrednim sąsiedztwie) pod warunkiem, że zostaną zapewnione dogodne
warunki do pracy dla 2 osób wraz niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą, o której mowa
wyżej. Konsultant zobowiązany ponadto jest zapewnić dla Zespołu Kierownika Projektu sprzęt
komputerowy przenośny (którego Zamawiający będzie Administratorem) w ilości 2 sztuk
(laptop) wraz z oprogramowaniem (tożsamym z oprogramowaniem będącym na wyposażeniu
Konsultanta i mobilnym internetem.

Jeszcze bardziej szczegółowe wymogi zostały określone odnośnie biura Konsultanta
-
bez określenia jednakże minimalnej powierzchni tego biura.

Oferta Integral Sp. z o.o.
w zakresie pozycji formularza cenowego związanych z
zapewnieniem i utrzymaniem biura wskazuje wynagrodzenie Konsultanta jedynie w
wysokości:
-
800 złotych netto za miesiąc dla pozycji 1.1 „Biuro Konsultanta" - w okresie od rozpoczęcia
świadczenia usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia;
-
210 złotych netto za miesiąc dla pozycji 1.3 „Biuro Zamawiającego" - w okresie od
rozpoczęcia świadczenia usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia;
-
400 złotych netto za miesiąc dla pozycji 4.1 „Biuro Konsultanta" - w okresie od wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności;
-
105 złotych netto za miesiąc dla pozycji 4.1 „Biuro Konsultanta" - w okresie od wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
Jest to wycena nierynkowa, nierealna
i poniżej kosztów własnych wykonawcy Integral Sp. z

o.o.
Odwołujący, dla uwidocznienia nierealności przedmiotowej wyceny, wskazał, że
najbardziej miarodajne jest po
równanie wynagrodzenia Integral Sp. z o.o. wskazanego w
pozycji 1.3 „Biuro Zamawiającego", jako że OPZ jednoznacznie wskazuje, że w ramach tej
pozycji Konsultant zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu pomieszczenia
biurowego o powierzchni nie mniejszej niż 20 m
2
.
Wskazane wynagrodzenie miesięczne za
zapewnienie pomieszczenia biurowego oznacza, że sam koszt netto najmu wynosiłby 10,5 zł
netto za metr kwadratowy powierzchni biurowej, tymczasem rynkowe ceny wynajmu
powierzchni biurowej w okolicy, gdzie usługi mają być realizowane oscylują w granicach od 14
złotych netto za metr kwadratowy do prawie 34 złotych za metr kwadratowy.

Odwołujący wskazał, że wyliczenie dotyczące możliwości zapewnienia biura o
określonej powierzchni przez Integral Sp. z o.o. za cenę wskazaną w ofercie nie uwzględnia
innych obowiązków Konsultanta związanych z zapewnieniem biura, opisanych w punktach
2.2.1 oraz 2.2.2 OPZ. P
rzy uwzględnieniu konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, w
szczególności takich jak koszty eksploatacyjne biura, koszty zapewnienia odpowiedniego
sprzętu, koszty zapewnienia miejsc parkingowych, zapewnienie biura nawet o wskazanej
powyżej powierzchni jest nierealne.

Powyższe prowadzić winno do wniosku, że oferta Integral Sp. z o.o. jest ofertą
zawierającą nierealną, nierynkową cenę, poniżej kosztów własnych Integral Sp. z o.o. lub też,
że w przedmiotowym zakresie Integral Sp. z o.o. nie ujął w ofercie wszystkich wymagań
Zamawiającego, a tym samym, że oferta Integral Sp. z o.o. jest sporządzona niezgodnie z
SIWZ lub
treść oferty powinna budzić wątpliwości Zamawiającego co do zgodności oferty z
SIWZ lub też cena/koszt istotnego składnika ceny oferty sprawia wrażenie rażąco niskiej i
winna budzić w tym zakresie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
[narusze
nie obowiązku wezwania Integral Sp. z o.o.
do wyjaśnień]

W opinii Odwołującego, treść oferty złożonej przez Integral Sp. z o.o. jak również
całokształt okoliczności faktycznych wskazuje, że oferta Integral Sp. z o.o. zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia lub jest niezgodna z SIWZ, jako
że nie obejmuje wszystkich wymagań Zamawiającego. Stąd też oferta Integral Sp. z o.o.
powinna być odrzucona bez uprzedniego wzywania Integral Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień
treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp bądź bez uprzedniego wzywania Integral Sp. z o.o. do
udzielenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w
trybie art. 90 ust. 1 Pzp.

Z
daleko posuniętej ostrożności, w razie gdyby Izba doszła do wniosku, że nawet w
przypadku tak oczywistych podstaw do odrzucenia oferty Integral Sp. z o.o. odrzucenie takie
musiałoby zostać postępowaniem wyjaśniającym w trybie art. 87 ust. 1 Pzp lub art. 90 ust. 1

Pzp
, Odwołujący wyjaśnił, że zarzuca Zamawiającemu również naruszenie tych przepisów.

W niniejszej sprawie
zaistniały okoliczności, które generować powinny co najmniej
wątpliwości co do realności ceny zaoferowanej przez Integral Sp. z o.o. i obligować
Zamawiającego do wszczęcia procedury jej wyjaśnienia. Odwołujący wskazał, że cena oferty
Integral Sp. z o.o.
znacznie odbiega od cen zaoferowanych przez pozostałych wykonawców.
Średnia arytmetyczna wszystkich złożonych ofert wyniosła 7.883.068,38 złotych, a oferta
Integral Sp. z o.o.
jest niższa od tej średniej arytmetycznej aż o 25,7%.

Dodatkowo, wycena przez Integral Sp. z o.o.
pozycji związanych z Personelem
Biurowym, Personelem Pomocniczym, Biurem Konsultanta
oraz Biurem Zamawiającego
poniżej kosztów własnych, po stronie Zamawiającego powinna wzbudzić wrażenie, że
elementy te,
jako stanowiące istotną część składową ceny oferty, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
II
.

W przedmiotowym postępowaniu SIWZ wprost określa wymagania stawiane cenom
jednostkowym
, które muszą uwzględniać wycenę wykonania danej pozycji w przyjętej
jednostce czasu/ilości rozliczenia w Formularzu cenowym.

Łączna cena pozycji w Formularzu cenowym oferty Integral Sp. z o.o., które zostały
wycenione poniżej kosztów własnych, wynosi 659.340 zł netto, co w relacji do całkowitej ceny
oferty (4.762.000 zł netto) stanowi 13,85%, a zatem istotną część składową ceny oferty.

Ponadto, skoro
istotne części składowe ceny oferty wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia (w szczególności w zakresie pozycji 1.1, 1.3, 1.5, 1.6,
4.1, 4.3, 4.5 i 4.6 formularza cenowego) to powinny powsta
ć po stronie Zamawiającego
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów.

Brak chociażby zapewnienia zastępstwa podczas nieobecności Personelu Biurowego
lub Personelu p
omocniczego faktycznie prowadzi do niemożliwości wykonywania obowiązków
Konsulta
nta w zakresie obowiązków przypisanych temu personelowi - a wymienionych
szczegółowo w punkcie 2.1. OPZ (strona 6 i 7 OPZ), w tym zapewnienie pracy i dostępności
biura Konsultanta w minimalnym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 na
wszystkich etapach Kontraktu
, ponieważ oferta Integral Sp. z o.o. zawiera wycenę kosztów
pracy personelu biurowego i personelu pomocniczego poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Wykonawca Integral Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie po stronie Zamawiającego. Wykonawca
wniósł o oddalenie odwołania. Potwierdził na rozprawie, że złożona przez niego oferta zawiera
wszystkie wskaźniki wymagane przez Zamawiającego. Została skalkulowana na poziomie
minimalnym, biorąc pod uwagę wymóg konkurencji w postępowaniu. Stwierdził, że zastępstwo

wymagane przez Zamawiającego w tym postępowaniu dotyczyło wyłącznie Personelu
K
onsultanta, tj. osób posiadających określone uprawnienia, których nie może zastąpić
jakakolwiek inna osoba, nie odnosi się to do personelu biurowego i pomocniczego. Wyjaśnił,
że w złożonej ofercie przewidział rezerwę, która zabezpiecza możliwość zastąpienia
pracowników biurowych i pomocniczych na wypadek nieobecności w pracy. W celu
zorganizowania Biura Konsultanta i B
iura Zamawiającego przewidział pozyskanie terenu dla
lokalizacji systemu kontenerowego.

Pismem z dnia 11 maja 2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o
oddalenie odwołania w całości. Podniósł, że zarzuty oraz wnioski Odwołującego nie znajdują
uzasadnienia w przedmiotowym stanie fakty
cznym, a tym samym nie zasługują na
uwzględnienie w żadnym zakresie.
Zdaniem Zamawiającego, kwestionując dokonany przez Integral Sp. z o.o.

sposób
wyceny zaledwie czterech
elementów wyceny oferty tego wykonawcy dotyczących „Personelu
biurowego” i „Personelu pomocniczego” oraz „Biura Konsultanta” i „Biura Zamawiającego”
Odwołujący błędnie wywodzi, jakoby miały one charakter „istotnej części składowej ceny
oferty” w rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp. Jednocześnie niezasadnie twierdzi, jakoby ww.
elementy (części składowe) zaoferowanej przez Integral Sp. z o.o.

ceny lub kosztu w
rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp
były rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a
sposób wyceny tych elementów powinien budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Odwołujący zarzuca w istocie
rzekome zaniżenie tych pozycji zaledwie o marginalną kwotę 253,73 zł w każdej z nich, która
to kwota stanowi zaledwie 4,5 % każdej z tych pozycji ceny ofertowej (określonych na kwotę
5.600,00 zł) i zaledwie 0,035 % łącznych kosztów administracyjnych zaoferowanych przez
Inte
gral w kwocie 714.240,00 złotych (poz.1 Formularza cenowego) oraz zaledwie 0,00532 %
łącznej ceny ofertowej netto określonej na kwotę 4.762.000,00 zł (poz. A formularza
cenowego).
Odnośnie innych cen jednostkowych kwestionowanych w treści odwołania, tj. co do
pozycji 4.5 „Personel biurowy”, pozycji 4.6 „Personel pomocniczy” (dotyczących kosztów
administracyjnych za okres „od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności”) Odwołujący nie wskazał konkretnych kwot rzekomego
zaniżenia tych elementów i nie przedstawił w tym zakresie żadnych wiarygodnych
argumentów, co czyni jego zarzuty całkowicie dowolne, nieweryfikowalne i merytorycznie
nieuzasadnione.

K
onstruując zarzut rażącego zaniżenia przez wykonawcę Integral Sp. z o.o.

dwóch
części składowych ceny oferty: „Biuro Konsultanta” i „Biuro Zamawiającego” (zawarte
odpowiednio w pozycji 1.1 i 1.3
— w okresie „od rozpoczęcia usługi do wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia” oraz w pozycji 4.1 i 4.3 w okresie od wystawienia ostatniego
Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności") Odwołujący nie
przedstawi
ł żadnej wiarygodnej kalkulacji, poprzestając jedynie na statystycznym i dowolnym
powołaniu się na kilka wybranych historycznych ofert wynajmu nieruchomości biurowych w
Kluczborku i Praszce
, a zatem bez uwzględnienia innych potencjalnych możliwości (w oparciu
o inny tytuł prawny niż najem) oraz w innej lokalizacji, i bez uwzględnienia całego aktualnego
wachlarza cen rynku najmu nieruchomości biurowych, z uwzględnieniem planowanego na
okres 61,5 mies. czas wykony
wania przedmiotowego zamówienia. Tymczasem koszty
ponoszone przez wykonawców, w tym koszty najmu i utrzymania lokalu biurowego, w każdym
przypadku zależą od wielu różnych i zmiennych czynników.
Odwołujący się błędnie powołuje się na § 11 ust. 18 i ust. 20 projektu Umowy (Tom II
SIWZ)
, które nie dotyczą Personelu biurowego ani Personelu pomocniczego, ale „Personelu
Konsultanta”, zdefiniowanego w § 1 „Definicje” projektu umowy. „Personel biurowy i personel
pomocniczy
” został zdefiniowany jako „personel, skierowany przez Konsultanta do realizacji
Umowy, zapewni
ający działanie Biura Konsultanta w pełnym zakresie opisanym w umowie i
Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie będący Personelem Konsultanta”. Z tego powodu
błędne są wnioski i twierdzenia Odwołującego, jakoby Zamawiający przy wykonywaniu Umowy
bezwzględnie wymagał, aby w przypadku urlopu którejkolwiek z osób Personelu biurowego
lub Personelu pomocniczego, konieczne było natychmiastowe zastępstwo tej osoby i
ponoszenie związanych z tym kosztów. Takie wymogi sformułowane zostały w SIWZ
(projekcie U
mowy) przez Zamawiającego wyłącznie co do „Personelu Konsultanta”. W zapisie
punktu 2.1 pkt. 2) i 3) Tom III SIWZ
— Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzono jedynie
ogólny wymóg, aby w celu realizacji zamówienia Konsultant zapewnił odpowiedni Personel
biurowy - dla okresu projektowania oraz okresu wykonywani
a robót budowlanych min 2 osoby,
np.: sekretariat, obsługa techniczno - administracyjna itp., dla okresu przeglądów i rozliczenia
Kontraktu min 1 osobę, np.: sekretariat, obsługa techniczno - administracyjna itp. i
odpowiednio
Personel pomocniczy niezbędny do właściwego wykonania przedmiotu
zam
ówienia.
Jednocześnie w postanowieniu § 11 ust. 3 i 4 projektu Umowy (Tom II SIWZ)
Zamawiający zastrzegł, że: „W terminie do 7 dni od Daty rozpoczęcia świadczenia Usługi,
Konsultant przekaże Kierownikowi Projektu pierwszy Harmonogram Pracy Personelu
Konsultanta (HPPIK) określający planowaną liczbę osób Personelu Konsultanta w każdym
miesiącu Świadczenia Usług oraz uwzględniający terminy mobilizacji zasobów
administracyjnych określonych w Formularzu Cenowym w punktach od 1.1 do 1.6 i od 4.1 do

4.6 oraz terminy prowadzeni
a działań promocyjnych, określonych w Formularzu Cenowym w
punktach od 3.1 do 3.8.” oraz że: „W kolejnych okresach rozliczeniowych, tj. co miesiąc,
Konsultant jest zobowiązany do aktualizacji HPPK.” Powyższe postanowienie wskazuje, że
Zamawiający nie przewidywał przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy
bezwzględnego obowiązku równoległego i jednoczesnego świadczenia pracy przez każdą z
osób zatrudnionych Personelu biurowego i Personelu pomocniczego, a tym samym dopuścił
możliwość, aby w danym okresie czasu obowiązki wynikające z umowy w zakresie
zapewniającym działanie Biura Konsultanta w pełnym zakresie opisanym w umowie i Opisie
Przedmiotu Zamówienia wykonywane były przy wykorzystaniu niektórych tylko członków
Personelu biurowego lub Personelu pomocniczego, adekwatnie do ustaleń stron w
Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta (HPPK). Ponadto, z
akres obowiązków
Personelu biurowego i Personelu pomocniczego jest
tożsamy, co umożliwia wzajemne
zastępstwo.
Zgodnie z zapisami SIWZ (m.in. zapis
§ 13 ust. 7 projektu Umowy), w okresie od
wystawieni
a ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności Zamawiający nie wymagał zatrudnienia Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego na pełen etat, co w połączeniu z wynikającą z przepisów prawa pracy
możliwością udzielania urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi za dany rok,
do końca września roku następnego (art. 168 kodeks pracy) daje wykonawcom stosunkowo
dużą elastyczność w planowaniu i kalkulacji kosztów Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego.
Zamawiający zobowiązany był tę elastyczność uwzględnić przy ocenie, czy w
sprawie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 90 ust. 1, co do możliwości zwrócenia się do
danego w
ykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W
przedmiotowej sprawie w stosunku do oferty Integral Sp. z o.o.
takie podstawy nie zachodziły.
Zamawi
ający wyjaśnił, że wykonawcy w postępowaniu złożyli oferty, które miały dość
wysoki rozrzut cenowy, tj. od
5.857.260,00 zł do 9.107.070,15 zł. Cena oferty Odwołującego
wyn
osi 7.594.143,00 zł, a różnica między ceną oferty Integral Sp. z o.o., a ceną oferty
Odwołującego wynosi 1.736.883,00 zł.
Z
daniem Zamawiającego, wszelkie koszty personelu biurowego i pomocniczego
zostały uwzględnione w ofercie Integral Sp. z o.o. zgodnie z SIWZ i obowiązującymi
przepisami. Zarzut, jakoby
Zamawiający badając ofertę pod katem wystąpienia rażąco niskiej
ceny nie uwzględnił wielu czynników mogących potencjalnie wystąpić w trakcie realizacji
zam
ówienia, w szczególności prawa do urlopu i innych hipotetycznie występujących
składników (szkolenie bhp, badania medycyny pracy) jest chybiony, gdyż celem nadrzędnym
Zamawiającego jest realizacja samego zadania, nie zaś drobiazgowa kontrola wykonawców
połączona z wysnuwaniem wniosków obarczonych dużym ryzykiem błędu. Takie stanowisko
zasadnie zostało zaaprobowane przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 14

listopada 2017 r. sygn. akt KIO 2267/1
7 i KIO 2290/17 wydanym w zbliżonym stanie
faktycznym.

Krajowa Izba Odwoławcza
, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
i
uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.

Wykonawca Integral Sp. z o.o.
skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp.


Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru nad projektowaniem,
zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w ramach kontraktu na
z
aprojektowanie i wykonanie zadania „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr
45". Zgodnie z pkt 1.1 OPZ (SIWZ)
Przedmiot zamówienia, zakres obowiązków Konsultanta
został określony w Umowie, OWK i SWK.

Zgodnie z pkt 2.1 OPZ,
w celu realizacji zamówienia Zamawiający wymagał
zapewnienia przez Konsultanta:
1. Personelu Konsultanta (Eksperci Kluczowi, Inni Eksperci),
2. Personelu biurowego
– dla okresu projektowania oraz okresu wykonywania robót
budowlanych min. 2 osoby, np.: sekretariat, obsługa techniczno-administracyjna itp., dla
okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu min. 1 osobę np. sekretariat, obsługa
techniczno-administracyjna itp.
3. Personelu pomocniczego
– dla okresu projektowania oraz okresu wykonywania robót
budowlanych min. 2 osoby, inne osoby niezbędne w czasie realizacji usługi, dla okresu
przeglądów i rozliczenia Kontraktu min. 1 osobę, inne osoby niezbędne w czasie realizacji
usługi.

W §1 projektu Umowy zostały zawarte definicje m.in. pojęcia „Personel Konsultanta”
(Eksperci skierowani przez Konsultanta do realizacji Umowy: „Eksperci Kluczowi” i „Inni
Eksperci”) oraz pojęcia „Personel biurowy i pomocniczy” – który został określony jako
„personel, skierowany przez Konsultanta do realizacji Umowy, zapewniający działanie Biura

Konsultanta w pełnym zakresie opisanym w umowie i Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
nie będący Personelem Konsultanta”.
W postanowieniu pkt 2.1 ppkt. 2 i 3 Tom III SIWZ
— Opis Przedmiotu Zamówienia
wprowadzono
ogólny wymóg, aby w celu realizacji zamówienia Konsultant zapewnił
odpowiedni Personel biurowy - dla okresu projektowania oraz okresu wykonywani
a robót
budowlany
ch min 2 osoby, np.: sekretariat, obsługa techniczno - administracyjna itp., dla
okresu przeglądów i rozliczenia Kontraktu min 1 osobę, np.: sekretariat, obsługa techniczno -
administracyjna itp. i odpowiednio
Personel pomocniczy niezbędny do właściwego wykonania
przedmiotu zam
ówienia. Zgodnie z
postanowieniem
§ 13 ust. 7 projektu Umowy, w okresie
od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa
Płatności Zamawiający nie wymagał zatrudnienia Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego na pełen etat
.

W pkt 2.2.1 OPZ
Zamawiający określił wymagania dotyczące organizacji Biura
Konsultanta
, które wykonawca zapewni na własny koszt oraz które będzie funkcjonowało na
potrzeby Personelu Konsultanta, Personelu biurowego i Personelu pomocniczego.

W pkt 2.2.2 OPZ
Zamawiający określił wymagania dotyczące Biura Zamawiającego,
które ma być zapewnione przez wykonawcę w terminie 14 dni od podpisania umowy i będzie
funkcjonowało na potrzeby Kierownika Projektu, przy czym pomieszczenia biurowe o
powierzchni co najmniej 20m
2

zlokalizowane w tym samym miejscu co biura Inżyniera lub w
bezpośrednim sąsiedztwie wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem i zapewnioną ochroną,
powinny umożliwiać dogodne warunki pracy dla min. 2 osób.

W pkt 15.3 Tomu I SIWZ-
Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający postanowił, że
ka
żda cena jednostkowa zawarta w Ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania
danej pozycji w przyjętej jednostce czasu/ilości rozliczenia w Formularzu cenowym.

W ramach wyjaśnień treści SIWZ - w odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 20
grudnia 2019 r. nr 6 i 7 -
Zamawiający wskazał pozycje formularza cenowego, w których należy
ująć wszystkie koszty związane z zatrudnieniem Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr
8 Zamawiający wyjaśnił, że „Pozycja
„Personel biurowy” musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura Konsultanta. Pozycja „Personel
pomocniczy” musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem wszelkich innych
asystentów i pracowników, którzy są niezbędni do prawidłowego wykonania Usługi, zgodnie z
Umową i OPZ.
W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający potwierdził, że wymaga
zatrudnienia osób w ramach Personelu biurowego i pomocniczego na podstawie umowy o
pracę, a w odpowiedzi na pytanie nr 10 wyjaśnił, że zastępstwo w czasie urlopu Personelu
biurowego i pomocniczego nie może być sprawowane przez osoby pozostałe z personelu
Konsultanta tj. Ekspertów kluczowych lub Innych Ekspertów wskazanych w punkcie 2.1.1 i

2.1.2 OPZ.

Żadna z ww. odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców nie potwierdza
obowiązku zapewnienia przez wykonawcę zastępstwa w czasie nieobecności osób w ramach
Personelu biurowego i pomocniczego.
Obowiązek taki został sformułowany jedynie wobec
osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta (ekspertów) w §11 ust. 18 projektu Umowy.

Wartość przedmiotowego zamówienia została oszacowana przez Zamawiającego na
kwotę 6 085 785,00 zł, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp w kwocie 2 028
595,00 zł. Wartość zamówienia
podstawowego z uwzględnieniem podatku VAT wynosi zatem 4 990 343,70 zł.

Wykonawca Integral Sp. z o.o. złożył ofertę z ceną 5 857 260,00 zł, która jest ceną
najniższą wśród 6 złożonych ofert. W pozycjach formularza cenowego zakwestionowanych
przez Odwołującego, jako zaniżone, tj. w pozycjach: 1.5 „Personel biurowy"; 1.6 „Personel
pomocniczy", 4.5 „Personel biurowy", 4.6 „Personel pomocniczy", 1.1 „Biuro Konsultanta"; 1.3
„Biuro Zamawiającego"; 4.1 „Biuro Konsultanta" oraz 4.3 „Biuro Zamawiającego" wykonawca
wskazał wartości, które są wyższe od wartości, które ustalił dla tych pozycji Zamawiający w
ramach szacowania wartości zamówienia – Formularz cenowy Szacunkowa wartość
zamówienia z dnia 8 października 2018 r. Odwołujący w ramach materiału dowodowego na
potwierdzenie zasadności zarzutów złożył wydruk ze strony internetowej na potwierdzenie
wysokości cen wynajmu lokali użytkowych w miejscowości Kluczbork i Praszka.

W danym stanie faktycznym Izba zważyła, co następuje:

Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, poprzez
wybór oferty wykonawcy Integral Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. W ocenie Izby, nie
wystąpiły przesłanki do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ani na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 zw. z art. 90 ust. 1 i 3 Pzp.
Zamawiający nie miał również podstaw
do wezwania wykonawcy Integral Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień w trybie art 87 ust 1 lub art.
90 ust. 1 Pzp.

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art 90 ust 1 i 3 Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Integral
Sp. z o.o., jako zawierającej rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia. W świetle utrwalonego orzecznictwa KIO i sądów
okręgowych nie budzi wątpliwości fakt, że zamawiający nie może odrzucić oferty z powodu
rażąco niskiej ceny bez umożliwienia wykonawcy złożenia wyjaśnień co do sposobu kalkulacji
ceny w jego ofercie. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca Integral Sp. z o.o. nie był
wzywany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, zatem zarzut zaniechania
odrzucenia oferty jako zawie
rającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
jest przedwczesny
z tego względu, że wykonawca nie miał szansy złożenia wyjaśnień co do
tej kwestii
. Ponadto, Odwołujący oprócz wysokości cen wynajmu lokali użytkowych w

Kluczborku i Praszce nie
wykazał jakichkolwiek innych okoliczności na potwierdzenie
postawionych w odwołaniu tez. Zamawiający nie naruszył przy tym art. 90 ust. 1 Pzp, poprzez
zaniechanie wezwania wykonawcy Integral Sp. z o.o. do
złożenia wyjaśnień dotyczących
kalkulacji ceny lub kosztu
złożonej oferty lub ceny istotnych części składowych oferty, w tym
złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej
ceny.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp, j
eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych db
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r.
poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) (...);
2) pomo
cy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) pow
ierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Kluczową kwestią w zakresie tego zarzutu jest to, czy zachodziły uzasadnione
(obiektywne)
wątpliwości co do realności ceny oferty (kosztu), które powinny wzbudzić obawy
Z
amawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w zakresie cen
(
kosztów) wskazanych przez wykonawcę Integral Sp. z o.o. w formularzu cenowym w
pozycjach:
1.5 „Personel biurowy''; 1.6 „Personel pomocniczy", 4.5 „Personel biurowy" oraz
4.6 „Personel pomocniczy" oraz 1.1 „Biuro Konsultanta"; 1.3 „Biuro Zamawiającego"; 4.1
„Biuro Konsultanta" oraz 4.3 „Biuro Zamawiającego".

W zakresie
zaniżenia wyceny wynagrodzenia za pracę Personelu biurowego i
Personelu pomocniczego, Odwołujący powołał się w odwołaniu na treść postanowień § 11
projektu Umowy (Tomu II SIWZ) ust.
6, 7, 8, 18 i 20, na podstawie których, zdaniem
Odwołującego, na wykonawcę został nałożony obowiązek zapewnienia zastępstwa w czasie
nieobecności pracowników Personelu biurowego i pomocniczego. Na rozprawie Odwołujący

zmienił po części swoją argumentację, przyznając, że ww. ust. 18 i 20 dotyczą wyłącznie
obowiązku zapewnienia zastępstwa w odniesieniu do Personelu Konsultanta, natomiast
obowiązek zastępstwa w czasie nieobecności pracowników Personelu biurowego i
pomocniczego należy wywodzić z postanowień § 13 ust. 6, 7 i 8 projektu Umowy oraz
wyjaśnień Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 20 grudnia 2019 r.

Izba zważyła, że w § 13 ust. 6 projektu Umowy Zamawiający postanowił, że wymaga
zatrudnienia osób wykonujących obowiązki określone dla Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego wskazane w pkt. 2.1. OPZ na podstawie umowy o pracę. W ust. 7 wskazano
m.in., że osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj.
wskazane w ust 5 i 6, przez okres realizacji u
sługi, do wydania ostatniego Świadectwa
Przejęcia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, tzn.
będą pełnili obowiązki we wszystkie dni robocze w miesiącu, natomiast w ust. 8 Zamawiający
wskazał, że Konsultant zobowiązuje się przez cały okres realizacji Usługi, do wydania
ostatniego Świadectwa Przejęcia, utrzymywać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na zasadach opisanych w ust. 7, co oznacza, że rozwiązanie umowy o pracę
z daną osobą zatrudnioną w trakcie realizacji zamówienia będzie rodziło po stronie wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zatrudnienia nowej osoby na miejsce tej osoby.

Powyższe postanowienia nie zawierają żadnej wzmianki o obowiązku zapewnienia
zastępstwa osób zatrudnionych jako Personel biurowy lub Personel pomocniczy w czasie ich
nieobecności w pracy z powodu urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej. Biorąc pod uwagę,
że Zamawiający określił literalnie w projekcie Umowy taki obowiązek wyłącznie wobec
Personelu Konsultanta, nie ma podstaw twierdzenie, że analogiczny obowiązek wywodzić
należy w odniesieniu do Personelu biurowego i Personelu pomocniczego, pomimo, że takie
regulacje nie zostały w SIWZ wprost zawarte. Fakt, że Zamawiający określił ten obowiązek
wprost wobec Personelu Konsultanta potwierdza, że gdyby takie wymaganie chciał
sformułować także wobec Personelu biurowego i pomocniczego, to również określiłby je w ten
sam sposób (literalnie) w treści SIWZ.
Odwo
łujący nie wykazał zatem, że wymaganiem SIWZ było zapewnienie zastępstwa
w czasie nieobecności osób wchodzących w skład Personelu biurowego i Personelu
pomocniczego, a tym samym
, że koszty takiego zastępstwa powinny być uwzględnione w
określonych pozycjach. Dodatkowo należy zauważyć, że w zakresie poz. 4.5 i 4.6 formularza
cenowego,
dotyczących kosztów zatrudnienia ww. personelu w okresie od wystawienia
ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,
Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji w odwołaniu ani na rozprawie.

Z
powoływanych przez Odwołującego wyjaśnień Zamawiającego na pytania nr 6 i 7 z
dnia 20 grudnia 2018 r. wynika jedynie
, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem
Personelu biurowego n
ależy ująć w pozycji 1.5 i 4.5 formularza cenowego, a koszty związane

z zatrudnieniem Personelu pomocniczego - w pozycji 1.6 i 4.6 Formularza cenowego.
Natomiast wyjaśnienie Zamawiającego na pytanie 9 potwierdza, że Zamawiający wymaga
zatrudnienia osób w ramach Personelu biurowego i pomocniczego na podstawie umowy o
pracę, a w odpowiedzi na pytanie nr 10 Zamawiający wyjaśnił, że zastępstwo w czasie urlopu
Personelu biurowego i pomocniczego nie może być sprawowane przez osoby pozostałe z
personelu Konsultanta tj. Ekspert
ów kluczowych lub Innych Ekspertów wskazanych w punkcie
2.1.1 i 2.1.2 OPZ. Treść powyższych wyjaśnień Zamawiającego nie formułuje zatem wobec
wykonawcy obowiązku zapewnienia zastępstwa w czasie nieobecności osób zatrudnionych w
ramach Personelu biurowego i pomocniczego.

Biorąc pod uwagę wymagania Zamawiającego odnośnie liczby osób Personelu
biurowego i Personelu p
omocniczego z treści oferty wykonawcy IntegraI Sp. z o.o. wynika, że
wykonawca
wycenił koszty zatrudnienia osób wchodzących w skład ww. zespołów
pracowników na poziomie przewyższającymi kwoty oszacowane przez Zamawiającego, które
pokrywa
ją koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o
pracę, stosownie do treści przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018
r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2019 r. Wobec braku w SIWZ
wymogu zapewnienia zastępstwa tych
osób, poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników na podstawie umowy o pracę w czasie
ich nieobecności (urlopy i inne), Zamawiający nie miał podstaw do żądania od wykonawcy
wyjaśnień co do sposobu kalkulacji tych kosztów.

Odwołujący wskazywał ponadto w odwołaniu, że wykonawca Integral Sp. z o.o.
zaofe
rował w powyższych pozycjach nierealną, nierynkową cenę, poniżej kosztów własnych
lub w przedmiotowym zakresie nie ujął w ofercie wszystkich wymagań Zamawiającego.
Powyższe tezy nie zostały wykazane w toku postępowania odwoławczego – Odwołujący nie
przedstawi
ł jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie, że koszty własne wykonawcy Integral
Sp. z o.o. przewyższają wartości wskazane w wycenie pozycji dotyczących zatrudnienia
Personelu biurowego i pomocniczego.

W
odniesieniu do zarzutu dotyczącego wyceny w formularzu cenowym w pozycji 1.5,
1.6 oraz 4.1 i 4.3
kosztów organizacji Biura Zamawiającego i Biura Konsultanta Odwołujący
nie wskazał, które szczegółowe wymagania z zawarte w pkt 2.2.1 i 2.2.2. OPZ (Tom III SIWZ)
nie zostały uwzględnione w ofercie Przystępującego. Nie przedstawił on także jakiegokolwiek
wyliczenia,
jakie koszty wykonawca musi ponieść na zapewnienie tych wymagań. Na poparcie
zarzutu zaniżonej wyceny ww. pozycji Odwołujący przedstawił przykładowe ceny najmu lokali
użytkowych w oparciu o wybrane oferty, pochodzące z jednej ze stron internetowych.
Powyższy dowód nie może jednak świadczyć o zaniżeniu wyceny ww. pozycji przez
Przystępującego, gdyż ten wyjaśnił na rozprawie, że jego oferta przewiduje sposób organizacji
biura nie na podstawie umowy najmu lokalu lecz z wykorzystaniem systemu kontenerowego.

Odwołujący nie odniósł się w żaden sposób do kosztów tego systemu. Ponadto, w odniesieniu
do
poz. 4.1 i 4.3 Odwołujący nie przedstawił żadnej dodatkowej argumentacji. Należy
zauważyć jednocześnie, że wartość wycenionych ww. pozycji w ofercie wykonawcy Integral
przewyższa kwoty przyjęte przez Zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia.
Odwołujący nie wykazał, że oferta wykonawcy Integral Sp. z o.o. jest niezgodna z
postanowieniem 15.3 Tom I SIWZ-
Instrukcja dla Wykonawców, ponieważ wyceny
przewidziane w pozycjach:
1.1 „Biuro Konsultanta"; 1.3 „Biuro Zamawiającego"; 4.1 „Biuro
Konsultanta"; 4.3
„Biuro Konsultanta" są nierynkowe, nierealne i znajdują się poniżej kosztów
własnych wykonawcy Integral Sp. z o.o. Odwołujący twierdząc, że przy uwzględnieniu
konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, w szczególności takich jak koszty
eksploatacyjne biura, koszty zapewnienia odpowiedniego sprzętu, koszty zapewnienia miejsc
parkingowych, zapewnienie biura nawet o wskazanej powyżej powierzchni jest nierealne, nie
przedstawił w tym zakresie jakiejkolwiek kalkulacji tych kosztów.
Biorąc pod uwagę fakt, że Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji co do
wyceny pozycji 4.1, 4.3 oraz 4.5 i 4.6, n
ie sposób też zgodzić się z Odwołującym, że łączna
cena wszystkich zakwestionowanych
przez Odwołującego elementów w formularzu cenowym
Przystępującego stanowi 13,85% wartości całej oferty, gdyż poza wskazaniem pozycji żadne
okoliczności potwierdzające zaniżenie cen w stosunku do rzeczywistych kosztów, w ww.
pozycjach nie zostały przez Odwołującego przedstawione.

W danych okolicznościach sprawy należało zatem przyjąć, że w złożonej ofercie
wykonawca Integral Sp. z o.o.
dokonał wyceny elementów oferty określonych w poz.: 1.1,
1.3,1.5, 1.6, 4.5, 4.6, 4.1, 4.3., stosownie do wymagań określonych przez Zamawiającego w
SIWZ w tym pkt 15.3 Tom I SIWZ
oraz z uwzględnieniem wyjaśnień treści SIWZ. W
konsekwencji, w
świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie sposób uznać, że na
etapie badania oferty wykonawcy Integral Sp. z o.o. Zamawiający powinien był powziąć
wątpliwości co do możliwości prawidłowego zrealizowania zamówienia przez ww. wykonawcę
za cenę wskazaną w ofercie. Nie wystąpiły bowiem okoliczności, które powinny wzbudzić
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie miał podstaw do uznania, że pozycje związane z Personelem biurowym,
Personelem p
omocniczym, Biurem Konsultanta raz Biurem Zamawiającego, zostały
wycenione w formularzu cenowym
poniżej kosztów własnych wykonawcy, a ponadto w
zakresie,
w jakim zostały zakwestionowane i uzasadnione przez Odwołującego, nie stanowią
one
istotnej części składowej ceny oferty, która mogłaby wpłynąć na ocenę ceny oferty, jako
rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przedmiotowej sprawie nie zostały
przedstawione dowody
chociażby uprawdopodabniające zaniżenie wyceny zatrudnienia
Personelu biurowego i pomocniczego oraz organizacji biura, zatem
nie wystąpiły okoliczności

uzasadniające podejrzenie co do rażąco niskiej ceny oferty Integral Sp. z o.o.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 w zw. z art 82 ust 3 Pzp, Izba nie
znalazła podstaw do stwierdzenia, że treść oferty wykonawcy Integral Sp. z o.o. nie odpowiada
treści SIWZ w zakresie pozycji 1.5 „Personel biurowy"; 1.6 „Personel pomocniczy", 4.5
„Personel biurowy", 4.6 „Personel pomocniczy", 1.1 „Biuro Konsultanta"; 1.3 „Biuro
Zamawiającego"; 4.1 „Biuro Konsultanta" oraz 4.3 „Biuro Zamawiającego". Odwołujący nie
wykazał, że w przedmiotowych pozycjach formularza cenowego wykonawca Intergal Sp. z o.o.
nie uwzględnił wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związanych z
zatrudnieniem Personelu biurowego i Personelu pomocniczego, w związku z niezapewnieniem
zastępstwa podczas nieobecności osób wchodzących w skład Personelu biurowego i
Personelu pomocniczego oraz
wymagań SIWZ dotyczących obowiązku zapewnienia przez
wykonawcę Biura Konsultanta i Biura Zamawiającego, w szczególności biorąc pod uwagę, że
Odwołujący opierał ten zarzut na argumentacji związanej z tezą o zaniżeniu wyceny tych
pozycji,
która nie potwierdziła się w niniejszej sprawie.


W odniesieniu do możliwości zastosowania trybu wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1
Pzp, wskazać należy, że przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy treść oferty budzi
wątpliwości, jest niespójna, zawiera sprzeczności, w szczególności w zakresie spełnienia
wymagań SIWZ co do merytorycznej treści oferty. Tego rodzaju okoliczności nie zostały w
niniejszym postępowaniu przez Odwołującego wykazane. Odwołujący nie wykazał, co do
jakich
konkretnych elementów przedmiotu zamówienia oferta budzi wątpliwości lub jest
niespójna. Odwołujący podnosił, że w kontekście treści oferty złożonej przez Integral Sp. z
o.o.
, w tym w szczególności wyceny poszczególnych pozycji Formularza cenowego poniżej
kosztów własnych, może okazać się, że wykonawca ten faktycznie nie ujął w treści swojej
oferty konieczności wypełnienia wszystkich obowiązków, wskazanych w SIWZ, co uzasadniać
może „ewentualną konieczność wezwania Integral do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w
trybie art. 87 ust. 1PZP
”. Powyższe wskazuje, że zarzut dotyczący niezgodności treści oferty
z SIWZ został postawiony jedynie hipotetycznie.
Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, oferta Integral, nie
podlega
ła odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp lub art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.
90 ust. 3 Pzp. Stanowczo
należy podkreślić, że oferta nie może zostać odrzucona bez
uprzedniego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, a w tej sprawie nie wystąpiły
przesłanki do zastosowania trybu wezwania wykonawcy Integral Sp. z o.o. do złożenia
wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp lub art. 90 ust. 1 Pzp.

Wobec powyższego Izba orzekła, jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O koszta
ch postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 972).

………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie