eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 699/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-13
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 699/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
P
rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę ASSECO
Poland S. A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
w postępowaniu prowadzonym przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 02-
828 Warszawa

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Softiq sp. z
o.o., Softman S.A., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. od
rzuca odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia konsorcjum Softiq
z uwagi na wprowadzenie Zamawiającego w błąd i niewykazanie spełniania
warunku udziału w postępowaniu co do wartości usługi wykonanej na rzecz
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2. uwzgl
ędnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania wezwania konsorcjum
Softiq do wyjaśnienia lub/i uzupełnienia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie osób, wymienionych w wykazie
osób w poz. 24 - 29 w odniesieniu do specjalistów ds. administracji baz danych
Oracle oraz specjalistów ds. administrowania systemowego, nakazuje
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje
dokonanie ponownego badania i oceny ofert i wezwanie konsorcjum Softiq do
złożenia wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów i oświadczeń we wskazanym wyżej
zakresie,
3. w
pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala.


4.

kosztami postępowania obciąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 02-828 Warszawa
i:
4.1. zalicz
a w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ASSECO Poland S. A.,
ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
tytułem wpisu od odwołania.
4.2.
zasądza od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al.
Jana Pawła II 13, 02-828 Warszawa
na rzecz ASSECO Poland S. A., ul. Olchowa 14,
35-
322 Rzeszów
kwotę 18 600 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy),
stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.
5. nakazuje zwrot
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
ASSECO Poland S. A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
kwoty 135 000 zł 00 gr
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej zwor wpisu
uiszczonego w zbyt dużej wysokości.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………….Sygn. akt: KIO 699/19

Uzasadnienie


Zamawiający - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na
usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SODIP. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia
21.07.2018r. pod poz. 2018/S 139-317812.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.), dal
ej „Pzp”

W dniu 15.04.2019r. Odwołujący - Asseco Poland S.A. - wniósł do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie od:
1.
niezgodnej z przepisami ustawy oraz SIWZ czynności oceny i badania ofert,
2.
niezgodnej z przepisami ustawy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SOFTIQ Sp. z o.o. i SOFTMAN SA (dalej „Konsorcjum Softiq”), pomimo iż oferta
ta podlega odrzuceniu, a wykonawca ten podlega wykluczeniu;
3.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
u
stawy, tj. zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Softiq, pomimo
iż Konsorcjum Softiq wprowadziło Zamawiającego w błąd przedstawiając
informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego;
4.
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp
, tj. zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum Softiq,
pomimo iż Konsorcjum Softiq nie wykazało spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;
J
ako zarzut ewentualny, w przypadku uznania, iż Konsorcjum Softiq nie podlega
wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu
Odwołujący wskazał na zaniechanie wezwania
Konsorcjum Softiq do złożenia dokumentów wykazujących spełnianie warunków udziału
w postępowaniu ewentualnie zaniechanie wezwania Konsorcjum Softiq do złożenia
wyjaśnień w zakresie dokumentów wykazujących spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 91 ust. 1 Pzp przez wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum Softiq,
2. art. 24
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania
Konsorcjum Softiq, pomimo iż wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd
przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego oraz wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Softiq
z postępowania pomimo niewykazania spełniania przez tego wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu;
Z ostrożności procesowej jako zarzut ewentualny – Odwołujący zarzucił naruszenie:
1. art. 26 ust. 3 PZp
przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Softiq do uzupełnienia
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2.
art. 26 ust. 4 Pzp przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Softiq do złożenia
wyjaśnień w zakresie dokumentów wykazujących spełnianie warunków udziału
postępowaniu.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności oceny ofert, odrzucenie oferty konsorcjum Softiq, wykluczenie wykonawcy
konsorcjum Softiq, wezwanie Konsorcjum Softiq do
uzupełnienia dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwanie Konsorcjum Softiq
do złożenia wyjaśnień w zakresie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu i dokonanie ponownej oceny ofert.
Odwo
łujący wskazał, że złożenie ofert miało miejsce w dniu 8.10.2018r., w postępowaniu
złożono 8 ofert. W dniu 6.11.2018r. Zamawiający przesłał Odwołującemu „Zawiadomienie o
wyborze
najkorzystniejszej oferty”, w którym wskazał, że odrzucił oferty Goldenore Sp. z o.o.
sp.k. oraz konsorcjum Petacomp Systemy Informatyczne S.A. i Relayonit Sp. z .o. i wybrał
ofertę Sygnity S.A. jako najkorzystniejszą. Od decyzji Zamawiającego wpłynęły 4 odwołania:
Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 roku, sygn. akt: KIO 2366/18,
KIO 2374/18, KIO 2378/18 i KIO 2379/18 uwzględniła odwołania Odwołującego oraz
Konsorcjum Softiq w zakresie żądania odrzucenia oferty Sygnity. Izba oddaliła zarzut
odwołania Odwołującego w zakresie odrzucenia oferty Konsorcjum Softiq. Z takim
rozstrzygnięciem nie zgodził się Odwołujący i wniósł skargę do Sądu Okręgowego w
Warszawie na wyrok z dnia 18.12.2018r. W dniu 19.12.2019r. Zamawiający unieważnił
wybór oferty Sygnity. W dniu 19.02. Zamawiający wybrał ofertę konsorcjum Softiq jako
na
jkorzystniejszą. Odwołujący wniósł odwołanie, zarzucając nieudostępnienie części
dokumentacji
, w tym wykazu osób i wykazu usług. Po wniesieniu odwołania, a przed

rozprawą konsorcjum Softiq przesłało do Odwołującego wykaz osób, przy czym nie
udostępniło wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie.
Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 22 marca 2019 r., sygn. akt KIO 366/19
uwzględniła odwołanie, nakazując Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty
najkorzystniejszej i udostępnienie dokumentów wskazanych w wyroku. W toku postępowania
odwoławczego konsorcjum Softiq złożyło nowy dokument. Dokument ten powinien być brany
pod uwagę podczas kolejnej oceny. Dlatego też Odwołujący w dniu 1 kwietnia 2019 roku
wystosował do Zamawiającego pismo, w którym wskazywał, iż niezbędne jest wystąpienie
do Konsorcjum Softiq o wyjaśnienia, a to ze względu, że zgodnie z dokumentem
przedłożonym przez Konsorcjum Softiq jedna z usług referencyjnych nie ma wartości
minimalnej wymaganej w SIWZ. Z dokumentacji postępowania nie wynika, aby Zamawiający
dokonał jakichkolwiek wyjaśnień w tym zakresie.
W zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia Konsorcjum Softiq na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12, 16 i 17 Pzp -
wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do wartości usługi wykonanej
na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, niewykazanie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Odwołujący podniósł, że podczas rozprawy przed KIO w
dniu 20.03.2019r. konsorcjum Softiq przedłożyło „list referencyjny” wystawiony przez
Ministerstw
o Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo przedstawiło umowę zawartą
z MrPiPS ze wskazaniem poszczególnych kwot należnych konsorcjum Softiq za wykonanie
usług rozwoju o których mowa we wskazanym uzupełnionym liście referencyjnym. Zdaniem
Odwołujący, analiza postanowień umów potwierdza, że oświadczenie podpisane przez
Dyrektora Informatyki MRPiPS jest nieprawdziwe, a konsorcjum Softiq nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu.
Zgodnie z u
mową nr 10/Dl/PN/2016 - 9 ust. 2 pkt. 2 „Wynagrodzenie, o którym mowa w 5
ust. 1 pkt 1,2 i 4 -
w formie ryczałtu w łącznej kwocie 2.312.400,100 zł, w tym podatek VAT,
przy czym wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będzie wynosić 147.600,00 zł, w tym
podatek VAT.” Strony ustaliły, że „Przedmiot umowy podlegał będzie odbiorom w
trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, licząc od dnia zawarcia umowy” (tj. od dnia 13
października 2016 r.). Tak więc zgodnie z postanowieniami umowy za wykonane można
uznać usługi rozliczane ryczałtowo, które zostaną odebrane zgodnie z procedurą umowną
przez Zamawiającego. Zgodnie z nowym oświadczeniem MRPiPS Konsorcjum Softiq do
dnia 3 października 2018 r. otrzymało wynagrodzenie w kwocie 1.131.600,00 zł brutto.
Odwołujący wskazał, że wykonawca NIE MÓGŁ otrzymać wynagrodzenia w takiej,
wysokości, bo fakturę wystawia się po odbiorze. Zwrócił uwagę, że - zgodnie z umową -
usługę częściową można uznać za wykonaną z zakończeniem trzymiesięcznego okresu i po
dokonaniu odbioru
. Wykonawca nie mógł otrzymać wynagrodzenia za część okresu

rozlic
zeniowego, gdyż umowa z MPRiPS nie przewiduje takiej możliwości, co oznacza, że
Konsorcjum Softiq wykonało a Ministerstwo odebrało wyłącznie usługi za 7 okresów tj. za
1.033.200 00 zł
Złożenie ofert miało miejsce w dniu 8 października 2018 r. a koniec 8 okresu rozliczeniowego
przypadałby na dzień 13 października 2018 r. Dnia 3 października 2018 r. Konsorcjum Softiq
było wyłącznie w trakcie realizacji 8 (nieskończonego) okresu, który zgodnie z procedurą
niekoniecznie musiałby zostać odebrany! Usługi rozwoju rozliczane są ryczałtowo (w
okresach trzymiesięcznych) odbierane są zgodnie z S 8 ust. 2 pkt. 4 tzn. Wykonawca
przedstawia raport i w terminie 10 dni od otrzymania tego raportu Zamawiający ma
możliwość zgłoszenia uwag, co oznacza, że odbiór nie ma charakteru automatycznego i
Konsorcjum Softiq w sposób nieuprawniony doliczyło do „usług wykonanych” 2/3 okres
rozliczeniowego.
W podsumowaniu Odwołujący wskazał, że wykonane (oraz odebrane)
usługi rozwoju zrealizowane przez Softiq na rzecz Ministerstwa wynoszą łącznie
1.403.153,25 zł, czyli poniżej 1.5 mln złotych.
Konsorcjum Softiq celowo wpisa
ł w Wykazie usług nieprawidłową wartość usługi,
przedkładając później na rozprawie pismo od odbiorcy usług, które to pismo podaje wartości
usługi niezgodne ze stanem faktycznym (na dzień złożenia ofert). Z całą pewnością takie
zachowanie należy zakwalifikować co najmniej jako rażące niedbalstwo lub lekkomyślność,
przy czym zdaniem O
dwołującego jest to celowe działanie zmierzające do wprowadzenia
Zamawiającego w błąd. Wskazać należy, że Konsorcjum Softiq wiedziało, jaka jest wartość
usług wykonanych i odebranych na dzień złożenia ofert. Przedmiotowa usługa jest częścią
większej umowy, która obejmuje też usługi inne niż modyfikacja i rozwój. Zatem to
Konsorcjum Softiq powinno d
okonać dokładnego obliczenia wartości usługi referencyjnej.
Tymczasem Konsorcjum Softiq celowo zawyżył wartość usług, podając informację sprzeczną
ze stanem faktycznym na dzień złożenia ofert - stanowi to podstawę wykluczenia konsorcjum
Softiq z postępowania. Tym samym spełniona jest przesłanka art. 24 ust. -16 i 17 Pzp.
W przypadku braku uwzględnienia tego zarzutu, Odwołujący wskazał na konieczność
wezwani wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia wykazu o doświadczenie
własne członków konsorcjum Softiq w przedmiotowym zakresie lub co najmniej – wezwanie
w trybie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie wartości przedmiotowej usługi.
Uprzedzając argumentację Zamawiającego, iż jest to zarzut spóźniony, Odwołujący podniósł,
że zarzut jest oparty na nowym elemencie stanu faktycznego, który pojawił się po czynności
Zamawiającego, jaką był wybór konsorcjum Softiq z dnia 19.02.2019r. Zamawiający przy
dokonywaniu czynności ponownego badania i oceny ofert winien wziąć pod uwagę
całokształt okoliczności, w tym także dokument, który pojawił się w postępowaniu po dniu
poprzedniego badana i oceny ofert. Odwołujący nie miał wcześniej możliwości formułowania
zarzutów w oparciu o ten dokument.

W zakresie zarzutu dotyczącego wykazu osób i zaniechania wykluczenia Konsorcjum
Softiq na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp wobec niewykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, gdyż wykaz osób nie zawiera wszystkich informacji wymaganych
SIWZ. Niemożność uzupełnienia wykazu osób w zakresie już przez Konsorcjum Sofiiq
uzupełnionym. Brak wykazania przez Konsorcjum Softiq warunków udziału
w
postępowaniu w zakresie nie objętym wezwaniem do uzupełnienia. Wprowadzenie
Zamawiającego w błąd. – Odwołujący wskazał, że w dniu 15.01.2019r. Zamawiający
wezwał konsorcjum Softiq do złożenia dokumentów w zakresie informacji w KRK oraz do
złożenia w trybie art. 26 ust. 4 Pzp wyjaśnień dokumentów w zakresie opinii bankowej
i wykazu osób- Zamawiający wprost zażądał podania informacji, których w wykazie osób
nie było, a podanie których było wymagane SIWZ. Wezwanie o uzupełnienie zawarte było
w pkt F, G, H wezwanie dotyczyło osób wskazanych w poz. 30-39 wykazu osób.
W odpowiedzi konsorcjum
Softiq złożył dokument, który nazwał „wyjaśnienia dotyczące
wykazu osób” przy czym wprost wskazano, iż w pewnym zakresie uzupełnia pierwotny
wykaz osób podając informacje, jakich pierwotnie w tym wykazie nie było, a których
podanie było wymagane przez SIWZ. Odwołujący wskazał, że konsorcjum Softiq dokonało
już uzupełnienia wykazu osób w zakresie określonym w piśmie, tym samym nie może już
być w tym zakresie ponownie wzywane o uzupełnienie. Odwołujący wskazał, że zarzuty
dotyczące wykazu osób może podnosić dopiero na tym etapie postępowania bowiem
poprzednio wykaz osób był bezprawnie utajniony, zarzut jest podnoszony w pierwszym
możliwym terminie tj. po pierwszej czynności Zamawiającego zaistniałej po udostępnieniu
Odwołującemu wykazu osób.
W załączeniu do odwołania, Odwołujący przedstawił w formie tabelarycznej zestawienie
braków wykazu osób w stosunku do wymagań SIWZ ze wskazaniem czy i w jakim zakresie
wykaz był uzupełniany. Odwołujący wskazał m.in. na brak podania dat, które umożliwiają
weryfik
ację posiadania min. 18 miesięcy doświadczenia dla projektów trwających,
ogólnikowe wskazanie na rodzaj projektu – w miejscu wskazania rodzaju projektu
zacytowano SIWZ przy czym cytat dotyczy alternatywy kilku projektów, co powoduje że nie
wskazano rodzaju
doświadczenia, brak podania stanowisk jakie dana osoba pełniła w
projekcie,
Odwołujący wskazał także, iż nie jest możliwe pełnienie funkcji Kierownika Projektu/
Architekta Systemu w tym samym czasie w kilku różnych projektach. Okoliczność ta winna
być przedmiotem wyjaśnień,
Odnośnie Analityka z poz. 7, Odwołujący wskazał, że wykonawca wprowadził
Zamawiającego w błąd co do doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko analityka,
celowo podano dane sprzeczne w rzeczywistością w wyazie osób, nie ma możliwości

w
ykreślenia z Wykazu osób, ustawa Pzp zabrania dokonywania zmiany treści oferty,
Zamawiający nie wzywał w tym zakresie do uzupełnienia a jedynie do wyjaśnienia.
Odnośnie programisty Java z poz. 13, Odwołujący podniósł że:
-projekt 1-3 (II wykazu) nie okre
slaja dat, które umożliwiają weryfikację doświadczenia,
projekt 4 (II wykaz)
– 4,5 miesiąca doświadczenia, projekt zakończony, baza Oracle, projekt
5 (II wykaz)
– 23 miesiące doświadczenia na dzień złożenia ofert, projekt nie zakończony
baza Oracle, projek
t 6 (II wykaz) 25 miesiące doświadczenia na dzień złożenia ofert projekt
niezakończony, baza Oracle,
-
doświadczenie projektu 5 i 6 nie może się sumować, gdyż projekty toczą się w tym samym
czasie. Zatem programista, nawet pracując w tym samym czasie w 2 różnych projektach,
nabywa doświadczenie tylko 1 raz.
-
określono 2 rozłączne warunki: a. 3 letnie doświadczenie jako programista w projektach
zakończonych lub trwających- warunek nie wykazany, doświadczenie z projektów 4 i 5 to
razme 29,5 miesiąca,. b. 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów
wykorzystujących bazę Oracle – warunek nie wykazany, dla doświadczenia związanego z
bazą Oracle Zamawiający nie dopuścił projektów niezakończonych, brak odpowiedniego
postanowienia SIWZ. Konsorcj
um Softiq nie wykazało spełniania warunku udziału, wykaz
podlegał już uzupełnieniu w tym zakresie, co konsorcjum Softiq wprost wskazało –
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12Pzp.
Odnośnie programisty Java z poz. 14:
- w I wykazie oraz w II wykaz
ie (projekt 4) nie określono roli w projekcie,
- projekt 1-
4 (II wykazu) nie okreslaja dat, które umożliwiają weryfikację doświadczenia,
-projekt 5-
(II wykazu) 4,5 meisiąca doświadczenia, projekt zakończony, baza Oracle,
- projekt 6 (II wykaz)
– 23 miesiące doświadczenia na dzień złożenia ofert, projekt
niezakończony, baza Oracle,
-projekt 7 (II wykaz)
– 25 miesięcy doświadczenia na dzień złożenia ofert, projekt
niezakończony baza Oracle,
-
doświadczenie z projektu 6 i 7 nie może się sumować, gdyż gdyż projekty toczą się w tym
samym czasie. Zatem programista, nawet pracując w tym samym czasie w 2 różnych
projektach, nabywa doświadczenie tylko 1 raz.
-
określono 2 rozłączne warunki: a. 3 letnie doświadczenie jako programista w projektach
zakończonych lub trwających- warunek nie wykazany, doświadczenie z projektów 5, 6 i 7 to
razem 29,5 miesiąca,. b. 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów
wykorzystujących bazę Oracle – warunek nie wykazany, dla doświadczenia związanego z
bazą Oracle Zamawiający nie dopuścił projektów niezakończonych, brak odpowiedniego
postanowienia SIWZ.

Zamawiający i Przystępujący po jego stronie wykonawca – konsorcjum Softiq złożyli
pisemne
stanowiska w sprawie, wskazując, iż zarzut dotyczący wykazu usług (referencji z
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) nie może podlegać rozpoznaniu przez
Izbę, gdyż jest zarzutem spóźnionym a także rozpoznanym już przez Izbę w wyroku z dnia
22.03.2019r. Sygn. akt KIO 366/19. Niezależnie od powyższego, Przystępujący
kon
sorcjum Softiq z ostrożności procesowej wskazał, że wartość należycie wykonanych
usług na rzecz MRPiPS wynosiła ponad 1,5 mln zł. Odnośnie wykazu osób Zamawiający i
Przystępujący konsorcjum Softiq wnieśli o oddalenie zarzutów zgłoszonych w tym zakresie
prz
ez Odwołującego. Zamawiający stwierdził, że konsorcjum Softiq wykazał minimalne
warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, za niezrozumiałe, nielogiczne i
zmierzające do przedłużenia postępowania uznał zarzuty Asseco sprowadzające się do
twierdzeń: - wykonawca nie wskazał dat umożliwiających weryfikację okresu 18 miesięcy,
ogólnikowe wskazanie rodzaju projektu, - nie ma możliwości wykreślenia z wykazu osób –
jest to zmiana treści oferty, ogólnikowe wskazanie zakresu projektu, wykazanie tej samej
osoby
jak (dane stanowisko w projekcie) w dwóch projektach jako niemożliwe.
Przystępujący konsorcjum Softiq wskazał, że ani w opisie sposobu wykazanie spełniania
warunków ani w samym wzorze wykazu osób Zamawiający nie określił formuły, jak
wykonawca ma żądane przez niego informacje (doświadczenie) podać. Zamawiający nie
wskazał, jak należy opisać doświadczenie osób podanych w wykazie osób, nie określił
stopnia szczegółowości. Za pozbawione podstaw Przystępujący uznał stanowisko
Odwołującego, jakoby konsorcjum Softiq dwukrotnie uzupełnił wykaz osób. Pismem z dnia
15.01.2019r. Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, jednak wezwanie odnosiło
się wyłącznie do złożenia wskazanych informacji z KRK. Tym samym pismem
Zamawiający wezwał, na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień (ale nie
uzupełnienia) odnośnie wykazu osób. Konsorcjum złożyło stosowne wyjaśnienia, pismem z
dnia 22.01.2019r., wyłącznie dla przejrzystości – wyjaśnienia dotyczące osób zostały
złożone w formie tabelarycznej i nie można ich traktować jako uzupełnienie wykazu, które
powinno mieć miejsce w trybie art. 26 ust.3 Pzp. Uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
zawsze wymaga działania Zamawiającego tj. skierowania do wykonawcy wezwania do
złożenia brakującego lub poprawnego dokumentu. Takiego wezwania, zdaniem
Przystępującego konsorcjum Softiq nie było. Zamawiający i Przystępujący Softiq załączyli
w formie tabelarycznej stanowisko
odnośnie poszczególnych braków wykazu osób,
wskazywanych przez
Odwołującego.


Na podstawie dokumentacji a
kt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron
i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła,
co następuje
:

Izba dopuściła jako dowód w sprawie dokumentację postępowania odwoławczego
o Sygn akt KIO 366/19.
Izba ustaliła, że odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego
wpis.
Nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba stwierdziła jednakże, iż w odniesieniu do jednego z
zarzutów odwołania dotyczącego wykazu usług tj. zaniechania wykluczenia konsorcjum
Softiq na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 przez wprowadzenie Zamawiającego w błąd
co do wartości usługi wykonanej na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zachodzi przesłanka res
iudicata

z art. 189 ust. 2 pkt 4 Pzp powodująca, że zarzut ten nie może być poddany
merytorycznemu rozpoznaniu przez Izbę w tym postępowaniu odwoławczym a ponadto
zarzut ten należy uznać za spóźniony (art. 189 ust. 2 pkt 3Pzp).
W tym zakresie Izba
ustaliła, iż zarzut dotyczący zaniechania wykluczenia konsorcjum Softiq
z uwagi na
niespełnienie warunku dotyczącego wartości usługi zrealizowanej na rzecz
MRPiPS był przedmiotem odwołania z dnia 1marca 2019r., które zostało rozpoznane przez
KIO w wyroku z dnia 22 marca 2019r. Sygn. akt KIO 366/19. Aktualnie
, w tym postępowaniu
odwoławczym, Odwołujący powołuje się na te same okoliczności faktyczne i prawne, które
były już przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO. Izba nie podzieliła argumentacji
Odwołującego, iż podnoszony zarzut niespełnienia wartości usługi na rzecz MRPiPS oparty
jest na
nowym elemencie stanu faktycznego, który pojawił się po czynności Zamawiającego,
jaką był wybór konsorcjum Sofitq z dnia 19 lutego 2019r. i nowych dokumentach, które
zostały ocenione przez Zamawiającego tj. liście referencyjnym oraz umowie zawartej z
konsorcjum Softiq
, przedłożonych podczas rozprawy przed KIO dnia 20 marca 2019r.
Zdaniem Izby, list referencyjny na którym aktualnie Odwołujący opiera zarzut niepełnienia
wymagań co do wartości usługi nie był, wbrew temu co twierdzi Odwołujący – nowym
dokumentem złożonym Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego a był on jedynie dowodem złożonym przez konsorcjum Softiq z toku
postępowania odwoławczego przed Izbą. KIO w wyroku z dnia 22 marca 2019r, uznając
bezzasadność zarzutu odwołania dotyczącego niespełniania wartości usługi realizowanej na
rzecz MRPiPS zaliczyła w poczet materiału dowodowego referencję z dnia 7 marca 2019r. i
oceniła, że wynika z niej, że „za usługi rozwoju w okresie 13.10.2016-03.10.2018 roku
Wykonawca (
Przystępujący) otrzymał wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 1,5mln zł
brutto. Powyższy dokument zdaniem Izby jednoznacznie przesądza o niezasadności

przedmiotowego zarzutu”. Izba w przywołanym wyżej orzeczeniu oceniła także umowę
zawartą z konsorcjum Softiq, stwierdzając, że „z postanowień umowy, a w szczególności z
§5 ust. 1 pkt 4, a także § 9 ust. 2 pkt 2 jednoznacznie wynika, w ramach usług rozwoju
wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kolejne wersje CS i ZS, które będą
zawierały modyfikacje wynikające z aktualizacji platformy sprzętowo- systemowej. Zakres
usług nie obejmował jakichkolwiek dostaw”.
Z ty
ch względów, Izba uznała, że zacodzą przesłanki z art. 189 ust. 2 pkt 3 i 4 Ppz,
wyłączające możliwość merytorycznego rozpoznania zarzutu zaniechania wykluczenia
konsorcjum Softiq na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 przez wprowadzenie
Zamawiającego w błąd co do wartości usługi wykonanej na rzecz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

W zakresie zarzutu dotyczącego wykazu osób, Izba ustaliła co następuje:
W rozdz. V pkt 1.2.3 Zamawiający wskazał, że w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej uzna, że warunek udziału jest spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
(Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, przy czym jedna osoba może pełnić najwyżej
dwa stanowiska):
- co najmniej dwoma osobami na stanowis
ku kierownika projektu/zastępcy kierownika
projektu,
która posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniony
podmiot niezależny od Wykonawcy w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk
prowadzenia projektów i w okresie ostatnich trzech lat zdobyła doświadczenie na stanowisku
kierownika projektu w co najmniej dwóch zakończonych projektach informatycznych o
wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez kosztów zakupu sprzętu,
kosztów licencji oraz u owy rastru tury), obejmujących swym zakresem budowę lub
u
trzymanie lub rozwój systemów informatycznych – w płenym cyklu realizacji.

co najmniej jedną osobą na stanowisku architekta systemu, która w okresie ostatnich
trzech lat zdo
była doświadczenie na stanowisku architekta systemu w co najmniej dwóch
zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy
projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury),
obejmujących swym zakresem projektowanie i budowę lub rozwój systemów
informatycznych;

-
co najmniej trzema osobami na stanowisku analityka, która w okresie ostatnich trzech lat
zdobyła doświadczenie na stanowisku ana ityka w co najmniej dwóch zakończonych
projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez
kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym
zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań
dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML;
-
co najmniej jedną osobą stanowisku głównego analityka, która w okresie ostatnich pięciu lat
zdobyła doświadczenre na stanowisku analityka w co najmniej trzech zakończonych
projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy projekt (bez
kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury), obejmujących swym
zakresem tworzenie założeń i identyfikowanie ograniczeń systemowych, analizy wymagań
dla systemów informatycznych z wykorzystaniem technik modelowania BPMN 2.0 oraz UML
oraz w ciągu ostatnich trzech lat wykonywała zadania polegające na koordynacji prac innych
analityków;
-
co najmniej pięcioma osobami na stanowisku programisty Java, które w okresie ostatnich
trzech lat
zdobyły doświadczeme na stanowisku programista w co najmniej dwóch
zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy
projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury),
zrealizowanych z
wykorzystaniem technologii Java oraz każda złych osób posiada co
najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów
wykorzystujących bazę danych Oracle;
-
co najmniej trzema osobami na stanowisku programisty Oracle, które w okresie ostatnich
trzech lat zdobyły doświadczenie na stanowisku programista w co najmniej dwóch
zakończonych projektach infonnatycznych o wartości co najmniej 300 000 zł brutto za każdy
projekt (bez kosztów zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury),
zrealizowanych z wykorzystaniem technologii Oracle Forms /PL/SQL oraz każda z tych osób
posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów
wykorzystujących bazę danych Oracle;
-
co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. administracji bazami danych, która
posiada co n
ajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania bazami danych
Oracle;
- co najmniej trzema osobami na stanowisku specjalisty ds. administrowania systemowego,
który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami
operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną,
-
co najmniej jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów, która
posiada co najmniej trzyletnie doświadczenłe w za esłe wdrożeń złożonych systemów
zbudowanych w oparciu o stos J2EE;

-
co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat ISTQB lub równoważny (uznany
międzynarodowo certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie testowania
oprogramowania), na stanowisku spec
jalisty ds. testów, które w okresie ostatnich dwóch
lat zdobyły doświadczenie w testowaniu systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE;
-
co najmniej jedną na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, która w okresie ostatnich
dwóch lat zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń
w zakresie administracji i obsługi złożonych systemów informatycznych;
-
co najmniej jedną osobę na stanowisku głównego administratora, który posiada co
najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami
operacyjnymi i infrastrukturą teleinformatyczną oraz dwuletnie doświadczenie
w koordynacji prac innych administratorów.
Zamawiający wskazał, że uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w
postępowaniu tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnienie wszystkich
powyższych wymagań. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie
dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń.
W rozdz. VI pkt 1 lit.b SIWZ Zamawiający wskazał, że przed udzieleniem zamówienia,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdz. V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 lit
c SIWz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
, doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5
do SIWZ. Zamawiający załączył do SIWZ wzór wykazu osób, wskazując w kolumnach:
stanowisko, imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, doświadczeniem, dysponowanie
pracownikiem.
Konsorcjum Softiq, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1Pzp, złożyło
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają warunki
określone w rozdz. V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 lit. C SIWZ, który objęło tajemnicą przedsiębiorstwa.
W dniu 15 stycznia 2019r., Zamawiający, wezwał na podstawie art. 26 ust.4 Pzp do złożenia
wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie m.in. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają
warunki określone w rozdz. V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 lit. C SIWZ wskazując, że:
b. w złożonym wykazie w kolumnie pt doświadczenie pomiędzy poz. 7 pkt 2, 3 i 5 a poz. 17
pkt 1, 2 i 4 znajduje się rozbieżność w zakresie wpisanej roli w tym samym projekcie tj. poz.
7
– rola w projekcie: analityk, programista a w poz. 17 – rola w projekcie: programista.

Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie jaką rolę w wymienionych projektach pełniły
wskazane osoby, czy była to rola analityka i programisty czy tylko programisty?
C w złożonym wykazie dla stanowiska Główny Analityk w poz. 11 i 12 nie wykazano, że
wymienione w tym pozycjach osoby w ciągu ostatnich trzech lat wykonywały zadania
polegające na koordynacji prac innych analityków. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie
czy osoby wskazane w poz. 11 i 12 w ciągu ostatnich trzech lat wykonywały zadania
polegające na koordynacji prac innych analityków.
d. w złożonym wykazie dla stanowiska Programista Java w poz. 13, 14, 15, 16, 17 i 18 nie
wykazano, że wymienione w tych pozycjach osoby posiadają co najmniej dwuletnie
doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych
Oracle
. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie czy osoby wskazane w poz. 13, 14, 15, 16, 17
i 18 posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu
systemów wykorzystujących bazę danych Oracle,
e. w złożonym wykazie dla stanowiska Programista Oracle w poz. 19,20,21,22 i 23 nie
wykazano, że wymion w tych pozycjach osoby posiadają co najmniej dwuletnie
doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów wykorzystujących bazę danych
Oracle. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie czy osoby wskazane w poz. 19,20,21,22 i 23
posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów
wykorzystujących bazę danych Oracle,
f. w złożonym wykazie dla stanowiska Specjalista ds. wdrożeń systemów w poz. 30, 31 i 32
nie podano informacji na temat systemów na podstawie których Zamawiający mógłby
zweryfi
kować zdobyte doświadczenie wskazanych osób dotyczące wdrożeń złożonych
systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE. Zamawiający zwrócił się o podanie
informacji na temat systemów na podstawie których będzie mógł zweryfikować
doświadczenie wskazanych osób.
g. w złożonym wykazie w poz. 33, 34, 35, 36 specjalista ds. testów nie wynika, że wskazane
osoby posiadają certyfikat ISTQB lub równoważny oraz nie podano informacji na temat
systemów jak i okresu, w którym wskazane osoby zdobyły doświadczenie w testowaniu
systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie czy
osoby wskazane w poz. 33, 34, 35, 36 posiadają certyfikat ISTQB lub równoważny oraz
podanie informacji na temat systemów jak i okresu, w którym wskazane osoby zdobyły
do
świadczenie w testowaniu systemów zbudowanych w oparciu o stos J2EE.
h. w złożonym wykazie dla roli specjalisty ds. szkoleń w poz. 37,38, 39 nie wskazano okresu
oraz nie podano informacji o systemach informatycznych na temat których prowadzone były
szkolen
ia. Zamawiający zwrócił się o podanie informacji o systemach informatycznych na
temat których prowadzone były szkolenia oraz okresu w jakim osoby wskazane w poz.

37,38,39 zdobyły doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie
administra
cji i obsługi złożonych systemów informatycznych.
W odpowiedzi na powyższe, wykonawca złożył wyjaśnienia dotyczące wykazu osób na
wzorze formularza wykaz osób, które objął tajemnicą przedsiębiorstwa.
Pismem z dnia 7.03.2019r., po wniesieniu odwołania przez Odwołującego Asseco,
konsorcjum Softiq poinformowało, że ujawnia informacje zawarte w wykazie osób a także
wyjaśnieniach złożonych do tego wykazu, w takim zakresie, w jakim pozwolą one
zweryfikować spełnianie przez konsorcjum Softiq warunków udziału w postępowaniu, tj. za
wyjątkiem imion i nazwisk osób wskazanych w wykazie osób, nazw projektów i
zamawiających oraz numerów certyfikatów posiadanych przez dane osoby.

Uwzględniając powyższe, Izba zważyła co następuje:

Izba oddaliła zarzuty dotyczące wykazu osób i wyjaśnień złożonych do wykazu osób,
za wyjątkiem zarzutów sformułowanych w odniesieniu do osób z poz. 24-29 (specjalistów ds.
administracji baz danych Oracle
oraz specjalistów ds. administrowania systemowego).
Wykaz osób wraz z wyjaśnieniami został udostępniony Odwołującemu w dniu
7 marca 2019r. tj.
już po wniesieniu odwołania z dnia 1marca 2019r., stąd zdaniem Izby,
czynnością od której należy liczyć termin na formułowanie zarzutów względem tego wykazu
jest czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, która miała miejsce w dniu 19 lutego 2019r.
W pierwszej kolejności podnieść należy, że wezwanie z dnia 15 stycznia 2019r.
skierowane do konsorcjum
Softiq do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu osób, mimo iż
zostało wystosowane w oparciu o art. 26 ust. 4 Pzp, to jednak z jego treści wynika, że
zawiera ono w istocie wezwanie do uzupełnienia dodatkowych, nie podanych w treści
pierwotnie złożonego wykazu osób informacji. Treść zadanych przez Zamawiającego pytań
o wyjaśnienie w pkt B -F zmierzająca m.in. do podania informacji na temat ról, jaką pełniły
dane osoby w projektach, doświadczenia osób w projektowaniu i programowaniu
wymaganych systemów czy informacji na temat samych systemów i okresów, na podstawie
których Zamawiający mógłby zweryfikować zdobyte doświadczenie osób, zmuszała
wykonawcę udzielającego odpowiedzi na te pytania do podania informacji, które nie były
zawarte w pierwotnie złożonym wykazie. Zatem, mimo, iż wezwanie z dnia 15 stycznia
2019r. nie było formalnym wezwaniem w trybie art. 26 ust. 3 Pzp to jednak, udzielenie
odpowiedzi na to wezwanie wiązało się niejednokrotnie z podaniem przez wykonawcę
informacji, które nie były objęte pierwotnym wykazem. Abstrahując do formalnych podstaw
prawnych pisma z dnia 15 styczn
ia 2019r., Izba wskazuje, że wszystkie informacje podane
w załączonej do wyjaśnień tabeli mieściły się w katalogu informacji, które mogły być
przedmiotem wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 Pzp lub też uzupełnienia w trybie art. 26 ust.

3 Pzp. Stąd nawet, gdyby hipotetycznie uznać, że udzielone przez konsorcjum Softiq
wyjaśnienie jest w pewnym zakresie uzupełnieniem treści wykazu, to naruszenie takie
pozostaje bez istotnego wpływu na wynik postępowania o zamówienie publiczne. Podkreślić
też należy, że w udzielonych przez konsorcjum Softiq wyjaśnieniach nie doszło do zmiany
czy podania nowych osób wskazanych w pierwotnym wykazie, jedyne nowe informacje jakie
pojawiły się w wykazie złożonym wraz z wyjaśnieniami to projekty, potwierdzające
doświadczenie osób w zakresie objętym wezwaniem o udzielenie wyjaśnień. Nie można
zgodzić się także ze stanowiskiem Odwołującego, że poprzez wykreślenie w złożonych
wyjaśnieniach osób z poz. 16 (programisty Java) oraz poz. 7 (analityka) doszło do zmiany
treści oferty. Jak wyjaśnił Przystępujący – osoba z poz. 7 analityk – pełniła funkcje analityka i
programisty, ale ze względu na wątpliwości Zamawiającego oraz większą niż wymagana
liczbę osób przewidzianych na stanowisko analityka, konsorcjum zdecydowało się nie
udzielać wyjaśnień dotyczących tej osoby. Analiza treści pierwotnie złożonego wykazu oraz
wyjaśnień do wykazu skłania do twierdzenia, że konsorcjum Softiq wykreśliło w udzielonych
wyjaśnieniach osoby wskazane nadmiarowo na dane stanowiska, a zatem ich wykreślenie
nie m
a wpływu na ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodzić się należy z
argumentacją konsorcjum Softiq, że udzielając wyjaśnień mógł zrezygnować z podawania
informacji na temat
niektórych osób, dokonując ich wykreślenia z pierwotnie złożonego
wykazu.
Izba wskazuje
, że zgodnie z rozdz. V pkt 3 ocena spełniania warunków wymaganych
od wykonawcy
miała zostać dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. W rozdz. VI
pkt 2lit b Zamawiający podał, że przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia m.in. wykazu osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzających spełnianie
warunku określonego w rozdz. V pkt 1.2 ppkt 1.2.3 lit c SIWZ wraz z informacjami na temat
ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający podał wzór wykazu osób,
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie określił stopnia szczegółowości informacji, jakie mają być podane
w złożonym wykazie, wymagał podania – stanowiska, imienia i nazwiska, kwalifikacji
zawodowych oraz doświadczenia. Nie sformułował żadnego wymagania co do podania
dokładnych dat, w których realizowane były dane projekty, brak także wymagań co do
podania innych szczegółowych informacji o projektach realizowanych przez osoby
wymienione w wykazie osób np. precyzujących ich rodzaj. Istotne z punktu widzenia
warunku udziału w postępowaniu było to, aby dane osoby posiadały doświadczenie
określone pewnym czasookresem np. minimum 18 miesięcy w realizacji określonych

projektów. Mając na uwadze tak określone wymagania SIWZ, brak jest podstaw, aby żądać
od wykonawcy podania dokładnych dat poszczególnych projektów, jakimi legitymują się
poszczególne osoby czy dokładnych danych o rodzajach projektów, w których uczestniczyli.
Z tych względów, zdaniem Izby, wystarczającym dla spełniania warunku dotyczącego
minimum
18 miesięcy doświadczenia jest oświadczenie wykonawcy, że okres uczestnictwa
danej osoby w projekcie na dzień otwarcia ofert wynosił powyżej 18 miesięcy. Również
ogólne informacje o realizowanych projektach, potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ są
zdaniem Izby wystarczające.
W
brew temu co twierdzi Odwołujący, brak także w wymaganiach SIWZ konieczności
jakiegoś szczególnego „wykazania”, że postawione warunki dotyczące osób zostały
spełnione. Ocena spełniania wymagań w zakresie osób opierała się wyłącznie na
oświadczeniach samego wykonawcy złożonych w wykazie osób. Przywoływane przez
O
dwołującego sformułowanie zamieszczone na str. 7 SIWZ w przypisku „Uwaga” pod
wymaganiami dot
yczącymi osób odnosi się do wykazania wszystkich wymagań
wymienionych w SIWZ dotyczących osób, które pozwolą na uznanie przez Zamawiającego,
że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Odnośnie braku podania w poz. 1 Kierownik projektu – stanowiska w projekcie nr 3 –
Izba wskazuje, że brak ten pozostaje bez znaczenia dla oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu, w którym wymagano wykazania się min 2 projektami, a w wykazie dla tej
osoby podano 3 projekty.
Twierdzenia
Odwołującego, na którym spoczywał ciężar dowodu, iż nie jest możliwym
pełnienie funkcji np. architekta systemu czy kierownika projektu czy analityka projektu w tym
samym czasie w kilku różnych projektach pozostały bez żadnego uprawdopodobnienia.
Jak wyjaśniło konsorcjum Softiq oraz Zamawiający, odwołując się do własnego
doświadczenia, taka praktyka na rynku usług informatycznych jest dość powszechna.
Twierdzenia konsorcjum Softiq
uwiarygadnia także okoliczność, że udział w kilku projektach
podanych w wykazie był możliwy z uwagi na to, że były one realizowane w tym samym
czasie na rzecz tych samych zamawiających. Dla przykładu można podać osobę z poz. 2
Kierownik projektu czy poz. 4 architekt Sytemu, która prowadziła 2 projekty u tego samego
Zamawiającego (ZUS), a trzeci projekt dotyczył komponentu 500+ i eZLA i wszystkie projekty
były ze sobą powiązane.
Bez żadnego uprawdopodobnienia pozostał także zarzut Odwołującego co do
projektów trwających od 2011 i 2012 czy 2013 r. Odwołujący wskazywał, że tak długo
trwające projekty mogą świadczyć o tym, że dotoczyły ewentualnych umów utrzymania,
jednak umowy utrzymania trwające 6 lat są rzadkością i w trakcie ich realizacji nie
wykonywane są usługi „projektowania i programowania”. Twierdzenia Odwołującego

poddające w wątpliwość długość trwania projektów jako pozostawione bez dowodu, nie
zasługują na uznanie.
Niezasadnym jest także stanowisko Odwołującego odnośnie tego, że należało
wykazać się wyłącznie projektami zakończonymi - takiego wymagania Zamawiający nie
sformułował, określił jedynie wymóg co do okresu doświadczenia osób zdobytego w trakcie
realizacji projektów zarówno zakończonych jak i trwających. Ponadto Zamawiający w treści
warunków nie wskazał, że można wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji
projektów już zakończonych. Nieuzasadniona jest interpretacja treści warunku udziału
w postępowaniu, przyjęta przez Odwołującego odnośnie osób skierowanych na stanowisko
programista Java
. Z treści warunku wynika, że Zamawiający nie wymagał wykazania się 3 -
letnim doświadczeniem tylko wymagał doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 projektów
w ciągu ostatnich 3 lat.
Izba uznała natomiast za zasadny zarzut dotyczący zaniechania wezwania
konsorcjum Softiq do złożenia wyjaśnień/ uzupełnienia informacji na temat doświadczenia
i kwalifikacji
osób z poz. 24 -29 dot. specjalistów ds. administracji baz danych Oracle oraz
specjalist
ów ds. administrowania systemowego. Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko
Odwołującego, że informacje dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób ujętych w poz. 24-
29 są jedynie powieleniem treści wymagań określonych w SIWZ co do tych osób i w oparciu
o tak bardzo
ogólne informacje nie sposób zweryfikować czy dane osoby posiadają
wymag
ane przez zamawiającego doświadczenie. Określenie o treści, że osoba posiada
„wieloletnie doświadczenie w roli administratora w projektach informatycznych” czy o treści,
że posiada ”ponad trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania bazami Oracle” są
tak ogóle, że nie sposób w oparciu o nie stwierdzić czy został spełniony warunek udziału w
postępowaniu. Podobnie ogóle sformułowania zostały użyte w wykazie odnośnie
specjalistów ds. administrowania systemowego.
Wskazać należy na brak konsekwencji w działaniu Zamawiającego, który przy
podobnie
sformułowanej treści wykazu w odniesieniu do osób 30-41 np. specjalistów ds.
wdro
żeń systemów, specjalistów ds. testów czy specjalistów ds. szkoleń skierował do
konsorcjum
Softiq wniosek o wyjaśnienie, a w zakresie osób z poz. 24-29 takiego wniosku
nie wystosował. Nie zasługuje przy tym na uznanie argumentacja Zamawiającego, który brak
skierowania takiego wniosku uzasadniał tym, że zna doświadczenie i kwalifikacje osób z poz.
24-29,
ponieważ brały one udział w projektach realizowanych u samego Zamawiającego.
Izba podkreśla, że przepisy ustawy dopuszczają posłużenie się wiedzą własną
Zamawiającego co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale dotyczy to jedynie
braku konieczności przedstawiania przez wykonawcę dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie wymagań.

Ponadto w takiej sytuacji
, wykonawca odwołujący się do wiedzy własnej
Zamawiającego musi w treści oferty powołać się na taki fakt, co wynika wprost w treści
rozdz. VI pkt 9 SIWZ. Zgodnie z
tym postanowieniem wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnienie warunków udziału w postępowaniu) lub pkt 3 ustawy (brak
podstaw wykluczenia), jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych (..). Wykonawca powinien wskazać dostępność takich oświadczeń lub
dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego lub w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Podsumowaując, zdaniem Izby przedstawione lakoniczne i ogólne informacje
dotyczące osób z poz. 24-29 nie pozwalają zweryfikować spełniania wymagań z SIWZ i z
tych
względów jedynie w tym zakresie istnieje konieczność wezwania konsorcjum Softiq do
wyjaśnienia/uzupełniania treści wykazu osób.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).


Przewodniczący: …………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie