eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 664/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-30
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 664/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw
ołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. w Jaworze
oraz P. W.,
prowadzącego w Legnicy działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa
P. W.


w
postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

przy udziale wykonawcy
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z
o.o. w Legnicy

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
odrzucenia oferty odwołującego,

2.
kosztami postępowania obciąża Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy i:
2.1.
zalicza w poczet kos
ztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. w Jaworze
oraz P.
W.

, prowadzącego w Legnicy działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Handlowo Usługowa P. W.
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwa
Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „COM-D” sp. z o.o. w Jaworze
oraz
P. W.
, prowadzącego w Legnicy działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Handlowo Usługowa P. W.
kwotę 18.600 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy

sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony
poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy.

Przewodniczący: ………………….…Sygn. akt: KIO 664/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy – prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
którego przedmiotem jest „oczyszczanie miasta”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
17 października 2018 r., nr 2018/S 200-455677.
1 kwietnia 2019
r. zamawiający przesłał wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu i Handlowemu „COM-D”
sp. z o.o. w Jaworze oraz P. W.
, prowadzącemu w Legnicy działalność gospodarczą pod
nazwą Firma Handlowo Usługowa P. W., zwanym dalej „odwołującym”, zawiadomienie o
odrzuceniu oferty złożonej przez odwołującego.
Wobec
czynności odrzucenia oferty złożonej przez siebie oferty odwołujący wniósł 11
kwietnia 2019
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 4 i 3
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez nieuzasadnione i
dowolne przyjęcie, że argumenty powołane w pismach z dnia 27 grudnia 2018 r., 04
marca 2019 r. oraz 20 marca 2019 r. poparte stosownymi dowodami złożone przez
o
dwołującego nie wyjaśniają w sposób wystarczający, iż zaoferowana cena nie jest ceną
rażąco niską co w konsekwencji skutkowało nieuzasadnionym przyjęciem, że oferta
o
dwołującego zawiera rażąco niską cenę oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
podczas, gdy prawidłowa analiza treści powołanych pism w powiązaniu z przedłożonymi
dokumentami w sposób wskazuje, że odwołujący posiada realną możliwość realizacji
zadania za kwotę przedstawioną w ofercie przy uwzględnieniu przyzwoitego zysku jak
również wykazał i udowodnił stawkę utylizacji odpadów zgodnie z nakazem wskazanym
w wyroku Izby z dnia 11
lutego 2019 r, sygn. akt: KIO 109/19 oraz na żadnym etapie
postępowania nie utrudniał pozostałym podmiotom dostępu do rynku w rozumieniu art.
15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie pos
tępowania o udzielenie zamówienia w
sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia
oferty złożonej przez odwołującego.

W uzasadnieniu odw
ołania odwołujący podniósł, że Izba wyrokiem z dnia 11 lutego
2019 r. wydanym w sprawie prowadzonej za sygn. akt: KIO 109/
19 uwzględniła odwołanie i
nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz
nakazała powtórne wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust.
1a ustawy Pzp z
uwzględnieniem dotychczasowej analizy składników wynagrodzenia, w tym
w szczególności wezwanie do wykazania i udowodnienia stawki utylizacji odpadów.
Zdaniem odwołującego, zamawiający nie respektuje powołanego powyżej orzeczenia
Izby. Zgodnie z orzeczeniem z
amawiający winien uwzględnić dotychczasową analizę
składników wynagrodzenia oraz wezwać do wykazania i udowodnienia stawki utylizacji
odpadów. Tymczasem zamawiający w sposób dowolny wykraczał poza ust. 1 wyroku Izby,
albowiem w pismach z dnia 4 marca 2019
r. oraz 18 marca 2019 r. żądał wyjaśnień nie
pozostających w bezpośrednim związku z przedmiotowym postępowaniem jak chociażby
żądał przedstawienia faktur za odbiór odpadów w okresie od stycznia 2016 r. do listopada
2017 r. obej
mujących realizację umowy nr 18/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. Odwołujący
wywiódł, że zgodnie z ww. wyrokiem Izby odwołujący winien wykazać i udowodnić stawkę
utylizacji odpadów. Odwołujący uczynił zadość temu obowiązkowi. Analizując w sposób
wnikliwy złożoną przez odwołującego dokumentację nie sposób stwierdzić, że zaoferowana
cena jest ceną rażąco niską, albowiem w sposób szczegółowy i skrupulatny przedstawił
wszystkie składniki cenotwórcze w pismach kierowanych do zamawiającego. Pomimo tego
z
amawiający - z niezrozumiałych względów - wciąż ponawiał te same pytania, chociaż we
wcześniejszych pismach Odwołujący udzielił już na nie odpowiedzi. Co gorsza Zamawiający
zadawał pytania nie mające na celu wyjaśnienia składników cenowych. Zamawiający sam
przyznał w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty, że jego pytania wykraczały ponad żądane w
SIWZ warunki. Odwołujący nie uchylał się od udzielania odpowiedzi na zdawane pytania
wr
ęcz przeciwnie bardzo dokładnie i precyzyjnie odpowiadał na zadane pytania. Poza
wszystkim podnoszone przez o
dwołującego okoliczności poparte zostały obszerną
dokumentacją.
Odwołujący wywiódł, że stwierdzenie Zamawiającego jakoby oferta odwołującego
stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione. Ceny stosowane przez
o
dwołującego nie są cenami poniżej kosztów ich świadczenia i gwarantują przyzwoity zysk,
co wielokrotnie
odwołujący udowadniał zamawiającemu. Odwołujący na żadnym etapie
postępowania nie utrudniał pozostałym podmiotom gospodarczym dostępu do rynku. W
realiach przedmiotowej sprawy zdumiewającym wręcz jest, iż zamawiający dotychczas nie
dopatrzył się naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w stosunku
jednego z oferentów, którego pozycja dominująca oraz nieukrywane wsparcie udzielane
przez Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy (między innymi

zama
wiającego) bardzo silnie ograniczają działalność małych i średnich przedsiębiorstw
działających w tej samej branży.
Odwołujący argumentował, że zamawiający w piśmie DT-P/470/2760/2018 z dnia
19.12.2018 r. zwrócił się do odwołującego o sporządzenie kosztorysu i podania w jednym z
elementów kosztorysowym „opłaty za składowanie odpadów na wysypisko miejskie ilość w
jednym miesiącu - przyjąć średnią z 11 miesięcy 2018 r.
”. Dlatego też w kosztorysie podano
średnią arytmetyczną z 11 miesięcy, która dla odpadu o kodzie 20.03.03 wyniosła 48,11 Mg.
Odpady były oddawane na bieżąco, a ilość miesięczna jest każdorazowo inna, np. w
kwietniu 2018 było oddanych 40,48 Mg, a w październiku 46,12 Mg. Różnica prawie 14%.
Oferent, który zaproponował cenę wyższą od odwołującego, czyli Legnickie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., jest właścicielem RIPOK-u i nie ponosi
opłat za składowanie odpadów na własnym RIPOK-u. Podane przez zamawiającego ilości
168 Mg, które zostały przyjęte w RIPOKU w Legnicy, mogą pochodzić z kilku innych gmin i
zostały przywiezione przez inne podmioty trudniące się wywozem odpadów. Nie są to
odpady pochodzące z legnickich ulic, gdyż to właśnie odwołujący przez ostatnie trzy lata
wykonywał usługę oczyszczania miasta na terenie miasta Legnicy na zlecenie
za
mawiającego i odpady te w 2018 r. nie były składowane na legnickim RIPOKU.
Odwołujący, odnośnie ceny za przyjęcie odpadu w roku 2019 i 2020 w firmie
Ekopartner Recykling,
wyjaśniał, że złożył zamawiającemu wraz z wyjaśnieniem z dnia
20.03.2019 r. pismo z firmy Ekopartner
potwierdzające przyjęcie odpadu o kodzie 20.03.03 w
cenie 38 zł netto za 1 Mg odpadu. Ponadto odwołujący złożył zamawiającemu faktury za
przyjęcie odpadu 20.03.03 w cenie 38 zł netto / 1 Mg.
Zdaniem odwołującego kalkulacja transportu odpadów na wysypisko została
wykonana prawidłowo i jest zgodna z prawdą. Odpad z zamiatarki jest zbierany w
kontenerach i wywożony na bieżąco. Zgodnie z art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013 poz. 21), zbieranie odpadów należy rozumieć jako
gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne
sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i
niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.
Nato
miast składowanie odpadów nie jest bezpośrednio zdefiniowane w ustawie, ale z
zapisów w niej zawartych można w sposób jednoznaczny wywnioskować, że jest to metoda
unieszkodliwiania, a więc należy ją stosować do tych odpadów, z których zostały
wysortowane odpady nadające się do odzysku. Zaznaczał, że nawet firma Ekopartner
Recykling, odbierająca od odwołującego odpady 20.03.03 nie składuje tych odpadów, ale je
przetwarza.
Odnośnie kalkulacji zamiany śmieciarki na pojazd obsługujący zbiórkę koszy,
odwołujący podniósł, że w wyjaśnieniach z dnia 20.03.2019 r. udzielił zamawiającemu

odpowiedzi na zadane przez niego pytanie i wykazał koszty pośrednie oraz zysk.
Jednocześnie zauważał, że aktualny kosztorys ofertowy został już wcześniej tabelarycznie
przedstawiony
zamawiającemu, dokładnie i skrupulatnie a w kosztorysie zostały ujęte
wszystkie składniki cenotwórcze oraz wykazano opłacalność zaoferowanej ceny.
Odwołujący podniósł, że pomimo wielokrotnych odpowiedzi odwołującego na wciąż
takie same pytania, zamawia
jący zadawał pytania, które nie miały związku z aktualnym
postępowaniem. Obowiązkiem zamawiającego, zgodnie z wyrokiem Izby z dnia 11 lutego
2019 r., sygn. akt
KIO 109 /19 było wezwanie odwołującego do wykazania i udowodnienia
stawki utylizacji odpa
dów, a nie analizowanie jakie ceny odbioru odpadów obowiązywały w
łatach 2015 - 2018. Odwołujący świadczył te same usługi przez ostatnie 3 łata na rzecz
z
amawiającego, który nie miał żadnych zastrzeżeń co do jakości i terminowości ich
wykonania. Ponadto wcześniej zawarta umowa, a także projekt obecnej umowy nie
przewidują sprawozdań dla zamawiającego odnośnie ilości i ceny odbioru odpadów.
Zamawi
ający w innych ogłaszanych przez siebie postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego, sprawę wywozu i składowania odpadu przerzuca całkowicie na wykonawców,
nie wymagając nawet dokumentów potwierdzających oddanie odpadów do przetworzenia,
wskazując wykonawcę zadania jako wytwórcę odpadu.
Odnośnie ilości odpadów z koszy ulicznych, odwołujący także odpowiedział na
zadam py
tanie, w wyjaśnieniu z dnia 20.03.2019 r. Odwołujący przyjął ilość odpadów na
podstawie do
świadczenia ze świadczenia tych usług z ostatnich lat. Wytłumaczył, że nie
można przyjąć do obliczenia kilogramów odpadów z jednego kosza, gdyż ilość oraz skład
odpadów w koszach jest różna, duża większość koszy nie generuje zbyt dużej ilości
odpadów, są to zazwyczaj butelki typu PET, opakowania po napojach oraz papier. W
różnych okresach jest inna ilość, np. w sezonie wakacyjnym jest ich o wiele mniej, a już
całkowicie mało podczas opadów. Zamawiający po raz kolejny bierze dane z RIPOK-u
drugiego oferenta, czyli LPGK sp.
z o. o. Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie i
pozycję konkurencyjną do odwołującego, dane te zostały zawyżone i nie pochodzą jedynie z
terenu miasta Legnicy, gdyż należy nadmienić, że LPGK swoje usługi (odbiór odpadów)
świadczy także na terenach innych gmin.
Mając na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
który nie widział żadnych zaniedbań u partnera konsorcjum, FHU P. W., wręcz
nieprawdopo
dobnym jest poddawanie w wątpliwość przez zamawiającego ustaleń
pow
ołanego powyżej organu. Z kolei imputowanie odwołującemu fałszowania dokumentów
jest wręcz kuriozalne. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach i
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a także realizację wcześniej
obowiązującej umowy na oczyszczanie i zakończyła się bez uwag. To dowodzi, że
dokumentacja była prowadzona w sposób prawidłowy oraz to, że odpady zostały przekazane

do zagospodarowa
nia prawidłowo. Odwołujący nadmieniał, że w sprawozdaniu pojawiły się
także odpady o innych kodach jak chociażby np. 130206* czy 160107*, ponieważ
konsorcjum oraz jego partner świadczą także inne usługi na rzecz innych podmiotów. Tym
samym pojawienie się w protokole kontroli WIOŚ odpadu o kodzie 20.03.02 w żaden sposób
nie może być podstawą do odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołujący podniósł, że w toku postępowania zamawiający swoim postępowaniem
naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców przejawiające się w odrzuceniu oferty odwołującego z powodu rażąco niskiej
ceny oferty podczas gdy odwołujący posiada realną możliwość realizacji zadania za kwotę
przedstawioną w ofercie. Zamawiający dokonał odrzucenia oferty odwołującego z powodu
rażąco niskiej ceny, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych dla dokonania tej
czynności. Wskazywał, że zamawiający dokonał błędnych ustaleń, które skutkowały zupełnie
dowolnym uznaniem, że oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę w sytuacji, gdy
prawidłowa analiza dokumentów znajdujących się w aktach niniejszego postępowania
jednoznacznie wskazuje, że zaoferowana przez odwołującego cena uwzględnia wszelkie
koszty związane z realizacją zadania jak również przyzwoity zysk odwołującego. Dokonując
analizy wszystk
ich wezwań do wyjaśnień wysłanych przez zamawiającego a także
„Zawiadomienia o odrzuceniu oferty ” DN/DTP/400/812/19, można odnieść wrażenie, ze
pytania formułowane przez zamawiającego, nie miały na celu wyjaśnienia stawki odbioru
odpadów, ale uporczywie oscylowały wokół innych tematów, tak aby za wszelką cenę
znaleźć powód do odrzucenia oferty odwołującego. Zamawiający w uprzywilejowanej pozycji
stawia miej
ską spółkę LPGK, której to chce przekazać to zlecenie.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania.
W odpowiedzi i w trakcie rozprawy p
rzedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska.
Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z
o.o. w Legnicy. W
niósł o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.


Uwzg
lędniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych


warunków zamówienia (SIWZ), ofertę odwołującego, wezwanie zamawiającego
skierowane do
odwołującego w toku postępowania w trybie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp
z 19 grudnia 2018 r.
, odpowiedź odwołującego na ww. wezwanie z 27.12.2018 r.,
zawiadomienie zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego z 14 stycznia 2019 r.,
odwołanie wniesione w sprawie o sygn. akt KIO 109/19, wyrok Izby z dnia 11 lutego
2019 r. sygn. akt KIO 109/19, wezwanie
skierowane do odwołującego w toku
postępowania w trybie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp z 4 marca 2019 r., odpowiedź
odwołującego na ww. wezwanie z 7 marca 2019 r., wezwanie skierowane do
o
dwołującego w toku postępowania w trybie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp z 18 marca
2019 r., odpowiedź odwołującego na ww. wezwanie z 20 marca 2019 r., zawiadomienie
o
odrzuceniu oferty odwołującego z 1 kwietnia 2019 r., odwołanie, odpowiedź na
odwołanie, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dokumenty
złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy,
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis.
Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze
uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawcę Legnickie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy
uznając, że zostały spełnione wszystkie
przesłanki formalne zgłoszenia przystąpienia wynikające z art. 185 ustawy Pzp, w tym
przystępujący wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego.

Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego
zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp. Oferta odwołującego została odrzucona, zaś w świetle kryteriów oceny ofert
może być wybrana jako najkorzystniejsza. Odwołujący domagał się nakazania
zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty. Ustalenie, że zamawiający
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp odrzucił ofertę odwołującego skutkować będzie
koniecznością nakazania zamawiającemu unieważnienia tej czynności, czego efektem może
być uzyskanie zamówienia przez odwołującego. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179
ust. 1 ustawy Pzp.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Ustalono
, iż postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Legnicy.

Jak wynika
ło z załącznika nr 1 do SWIZ – zatytułowanego Przedmiot zamówienia –
oczyszczanie miasta w okresie 01.01.2019 r.
– 31.12.2020 r. wykonawcy mieli wskazać
miesięczne ryczałtowe lub jednostkowe stawki wynagrodzenia (bez szczegółowego rozbicia
ceny na ele
menty kosztotwórcze). Podstawą wyliczenia wynagrodzenia był kosztorys
zawierający długości pasów ulic wraz z częstotliwością zamiatania i czasookresami dla tej
czynności, zaś w przypadku opróżniania koszy z odpadków podstawą była ilość koszy wraz
z częstotliwością ich opróżniania.

Ustalono, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, których ceny
przedstawi
ały się następująco:
1) EPA Green sp. z o. o. we
Wrocławiu - cena 4.022.212,80 zł brutto,
2)
odwołujący - cena 1.463.845,44 zł brutto,
3) przyst
ępujący - cena 2.611.695,36 zł brutto.

Ustalono ponadto, że zamawiający pismem z dnia 19.12.2018 r. zwrócił się do
o
dwołującego, działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, o złożenie wyjaśnień w
zakresie ceny wskazując, co następuje.
Zgodnie z art
. 90 ust. 1a ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r poz. 1986), który obliguje nas do
wystąpienia z zapytaniem o rażąco niską cenę zwracamy się o wyjaśnienia w związku z :
I. Ceny całkowite złożonych ofert:
1) EPA Green Sp. z o. o , ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-2
38 Wrocław- cena 4 022
212,80 zł brutto,
2) Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Usługowo — Produkcyjne i Handlowe „COM-D”
Sp. z o.o ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor Partner: Pan P. W. Firma Handlowo
Usługowa P. W. ul. Chocianowska 17B, 59-220 Legnica - cena 1 463 845,44 zł brutto,
3) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Nowodworska 60, 59-
220 Legnica
— cena 2 611 695,36 zł brutto,

Wartość zamówienia na usługi rozliczane ryczałtami miesięcznymi tj. mechaniczne
zamiatanie uli
c i opróżnianie koszy na odpadki, to wartość c.a 2.400.000,00 zł brutto wg cen
z ostatnich 3 lat -
za okres 24 miesięcy.


Zwracamy uwagę na różnice w poziomie cen, które w Waszej ofercie odbiegają 0
54% od średniej arytmetycznej złożonych ofert.
Ponadto, zg
odnie z wyrokiem KIO z dnia 18 października 2016 r. (sygn. akt KIO
1855/16): „chociaż co do zasady pojęcie rażąco niskiej ceny odnosi się do całości
przedmiotu zamówienia, to w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania oferty w trybie
art. 90 ust 1 Pzp.
może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych, jako elementów, które
będą służyć do ustalenia ostatecznej ceny. Zamawiający powinien zbadać ceny
kosztorysowe wyraźnie niższe od cen rynkowych, aby wyeliminować możliwość
zaoferowania cen nierealnych, które mogą wpływać negatywnie na ostateczną realizację
przedmiotu zamówienia”.
Prosimy zatem o przedstawienie kalkulacji na pozycje kosztorysowe jako ryczałty
miesięczne, które stanowią o cenie całego zamówienia:

Pkt II. Kosztorysu: mechaniczne zamiatanie ulic wg harmonogramu -
ryczałt
miesięczny / razem poz. II pkt. 1-4 Wasza cena ; 40.010,18 zł/ m-c brutto, Prosimy:
-
wskazać stawkę godzinową kierowcy, ilość planowanych roboczogodzin w ciągu lego
miesiąca. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
-
koszty pracy zamiatarki, ilość godzin pracy w ciągu I m-ca, ilość przejechanych km,
-
koszty zużycia paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednego miesiąca:
zużycie paliw określonych według dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub
posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu,
zużycie olejów i smarów obliczone zgodnie z normami w dokumentacji techniczno - ruchowej
maszyny, wg aktualnych cen paliw, olejów,

-
opłata za składanie odpadów na wysypisko miejskie ilość w jednym miesiącu przyjąć z 201
8r. średnią z 11 m-cy. - amortyzacja sprzętu,
-
koszty naprawy zamiatarki i obsługi technicznej obejmującej naprawy główne, naprawy
bieżące, naprawy awaryjne oraz okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, - koszty
wymiany szczotek
— podać koszt zakupu szczotek oraz czas ich zużycia,
- ubezpieczenia OC i AC,
-
koszty pośrednie,
- planowany zysk,
-
podatek od środka transportu,

Pkt IV. Kosztorysu


e) Opróżnianie koszy na odpadki - dwa razy w tygodniu. Wasza cena — ryczałt
miesięczny 13.338 zł/1 m-c brutto Prosimy przedstawić kalkulację:

wskazać stawkę godzinową kierowcy, ilość planowanych roboczogodzin w ciągu 1-
ego miesiąca. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - koszty pracy
samochodu do wywozu odpadów, ilość godzin pracy, ilość przejechanych km za 1 m-c,
wskazać jaki samochód będzie używany do wykonania powyższych prac, - koszty zużycia
paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednego miesiąca:

z
użycie paliw określonych według dokumentacji techniczno-ruchowej samochodu lub
posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu,

zużycie olejów i smarów obliczone zgodnie z normami w dokumentacji technicznoruchowej
samochodu, wg aktualnych cen paliw,
olejów,

-
opłata za składanie odpadów na wysypisko miejskie ilość w jednym miesiącu przyjąć z
2018r. średnią z 11 m-cy.
-
amortyzacja sprzętu,
-
koszty naprawy samochodu i obsługi technicznej obejmującej naprawy główne, naprawy
bieżące, naprawy awaryjne oraz okresowe przeglądy techniczne i konserwacje,
- ubezpieczenia OC i AC,
-
koszty pośrednie,
- planowany zysk,
-
podatek od środka transportu,
Zamawiający wnosi także o przedstawienie kalkulacji na pracę polewaczki do
zmywania ulic -
skąd taka cena? Pkt III. kosztorysu

3. Cena pracy polewaczki do zmywania ulic 1.500 zł/godz. brutto
Przedstawić kalkulację na pracę polewaczki w ciągu 1 godz. w zł brutto.
-
wskazać stawkę godzinową kierowcy. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
-
koszty zużycia paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednej godz. pracy:

zużycie paliw określonych według dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub
posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu,zużycie olejów i smarów obliczone zgodnie z normami w dokumentacji technicznoruchowej
maszyny, wg aktualnych cen paliw, olejów,
- amortyzacja s
przętu,
-
koszty naprawy samochodu i obsługi technicznej obejmującej naprawy główne, naprawy
bieżące, naprawy awaryjne oraz okresowe przeglądy techniczne i konserwacje,
-
koszty pośrednie,
- zysk,

Prosimy w terminie do 27.12.2018r do godz. 12.00 złożyć wyjaśnienia.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 90 ust. 2 obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy


W dalszej kolejności ustalono, że odwołujący pismem z dnia 27.12.2018 r. złożył
wyjaśnienia odnosząc się do treści powyższego wezwania zamawiającego, wskazując co
następuje:
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. z siedzibą
w Jaworze (59-400) przy ul. Poniatowskiego 25 w odpowiedzi na wezwanie z dnia
19/12/2018 r. nr DT-
P/470/2760/2018 oświadcza, że cena zaoferowana w przedmiotowym
postępowaniu nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu ustawy PZP.
Wyjaśnienie : PKT II. Kosztorysu: mechaniczne zamiatanie ulic wg harmonogramu:

W tabelach Odwołujący przedstawił w sposób szczegółowy wszystkie żądane przez
Zamawiającego składniki kosztotwórcze wraz z ich podsumowanie.
Wyjaśnienie : PKT III. Kosztorysu: Cena pracy polewaczki do zmywania ulic:
W 2018 r. polewaczka nie przepracowała ani 1 godziny. Poniesione koszty związane
z
utrzymaniem polewaczki (ubezpieczenie przegląd techniczny, utrzymanie sprawności
technicznej) wyniosły około 2500 zł / rok. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że mogą
nie wystąpić takie prace lub w znikomej ilości, dlatego cena wynajmu jest dosyć wysoka.
Gdyby zakres prac był określony ilością godzin, cena wynajmu byłaby skalkulowana do
przewidywanych kosztów.

Odwołujący wskazał ponadto, że istotne jest to, że świadczymy przedmiotową usługę
w trybie ciągłym od 2015/12/07 na podstawie umowy nr 18/2015 zawartej z Gminą Legnica
— Zarządem Dróg Miejskich w Legnicy dzięki czemu szczegółowo dokonana analiza
kosztów oraz zdobyte doświadczenie umożliwiło nam znaczną optymalizację technologii
wykonawstwa usługi. Partner konsorcjum jako lokalna firma posiadająca siedzibę na terenie
Miasta Legnicy oraz zatrudniająca mieszkańców Gminy Legnica zminimalizowała koszt


wykonania usługi poprzez brak nakładów finansowych na koszty dojazdów pracowników
bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zadania.
Domniemanie Zamawiającego, że złożona oferta jest rażąco niska cenowo i żądanie
wezwaniem nie zasługuje na uwzględnienie.
Specjalizujemy się w realizacji przedmiotowych zamówień nie tylko na terenie Gminy
Legnica i potrafimy efektywnie wykorzystać posiadane zasoby kadrowe, sprzętowe oraz
posiada wiedzę i zdolności organizacyjne. Istotnym faktem jest również to, iż wykonawca
podczas sporządzania oferty skalkulował ceny na możliwie niskim poziomie z uwagi na
zakup paliwa w cenach hurtowych.
Wykonawca nadmienia, że jak każdy podmiot, który funkcjonuje od wielu lat na rynku
w ramach swojej działalności prowadzi negocjacje z różnymi podmiotami i uzyskuje dzięki
ich skuteczności ceny paliw, olejów oraz innych składowych znacznie niższe od cen
rynkowych łącznie z ich zaopatrzeniem. Takie postępowanie producentów potwierdza
zdobycie ich pełnego zaufania i jest potwierdzeniem naszej wiarygodności poprzez
wywiązywanie się z zobowiązań umownych oraz renomy jaką posiadamy na rynku.
Utrzymujemy stałą współpracę z finnami dostarczającymi materiały konieczne do realizacji
zadań (uzyskane znaczne opusty do cen cennikowych materiałów, oraz znaczne wydłużenie
terminów płatności skutkują obniżeniem kosztów finansowych pozwalającym obniżyć
znacznie ceny oferowane Zamawiającym).
Mając powyższe na uwadze złożoną przez nas ofertę uznać należy, za wiarygodną, a
zaoferowaną cenę za realną i nie odbiegającą od cen oferowanych oraz aktualnie
występujących na rynku.
Wykonawca z całą stanowczością stwierdza, że jest gotów w pełni do zrealizowania
przedmiotowego
zadania za cenę oferowaną w postępowaniu.

Wykonawca potwierdza z całkowitą pewnością, iż zaoferowana w ofercie cena nie
jest w żadnym wypadku ceną rażąco niską i w całości pokryje wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zapisami SIWZ i oczekiwaniami
Zamawiającego co do jakości wykonania i zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego,
objętego niniejszym zamówieniem oraz zapewni wykonawcy przewidywany zysk.


Do wyjaśnień odwołujący dołączył dokument zatytułowany "Informacja handlowa -
wynajem" zamiatarki drogowej Johnston VT 651 rok prod. 2013 - Euro 5 wraz z jej danymi
technicznymi
i specyfikacją techniczną z ceną wynajmu na poziomie 5000 zł netto/miesiąc
przy wynajmie min. 12 miesięcy oraz 4000 zł netto/miesiąc przy wynajmie na minimum 24
miesiące.

Ustalono ponadto, że zamawiający pismem z dnia 14.01.2019 r. poinformował
o
dwołującego o odrzuceniu jego oferty wskazując następującą argumentację:
Po przeanalizowaniu Waszego pisma L.dz. 1829/18 złożonego na wezwanie o rażąco
nisk
ą cenę na niniejsze postępowanie, postanawiam odrzucić Waszą ofertę z niniejszego
postępowania.
1. Uzasadnienie prawne art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (Dz.U, z 2018r poz. 1986)
— oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp
( Dz.U. z 2018r poz. 1986)-
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę do przedmiotu zamówienia.
2. Uzasadnienie faktyczne:
Na podstawie art. 90 ust. 1
a ustawy Pzp, zwróciliśmy się pismem z dnia 19.12.2018 r.
o wyjaśnienie i analizę cen Waszej oferty.
Ceny całkowite złożonych ofert przedstawiają się następująco:
1) EPA Green Sp. z o.o , ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-
238 Wrocław- cena 4 022
212,80 zł brutto,
2) Konsorcjum firm:
Lider Przedsiębiorstwo Usługowo — Produkcyjne i Handlowe „COM-D”
Sp. z o.o ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor Partner: Pan P. W. Firma Handlowo
Usługowa P. W. ul. Chocianowska 17B, 59-220 Legnica - cena 1 463 845,44 zł brutto,
3) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. Nowodworska 60, 59-
220 Legnica
— cena 2 611 695,36 zł brutto,
Średnia arytmetyczna złożonych ofert to 2 699 251,20 zł zatem cena Waszej oferty
jest o niższa od średniej arytmetycznej złożonych ofert.
Wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług to 3 597
896,31 zł, zatem różnica cen Waszej oferty jest niższa o 59 % od wartości zamówienia.
Kwota na sfinansowanie zadania 4 200 000,00 zł brutto, wskazana przy otwarciu ofert
w postępowaniu, stanowi zabezpieczenie finansowe w przypadku zwiększenia ilości prac na
nieprzewidywalne warunki pogodowe i zmiany cen wynikających z przepisów ustawowych.
Prosiliśmy o przedstawienie kalkulacji na pozycje kosztorysowe określone jako
ryczałty miesięczne, które stanowią o cenie niemal całego zamówienia:

I. Jak wskazał Zamawiający w uzasadnieniu podstawową ceną, która najbardziej
generuje koszty to mechaniczne zamiatanie ulic -
ryczałt miesięczny.
Wasza cena na 2019 r. wg kosztorysu ofertowego to
40 010,18 zł/ miesiąc brutto.
Porównaliśmy ceny, które obowiązywały w 2016, 2017, 2018r wg umowy zawartej z Waszą
firmą - to 75 357,45 zł miesięcznie brutto.
Porównanie złożonych ofert w niniejszym
1) EPA Green Sp. z o.o -
mechaniczne zamiatanie ulic: 94 307,36 zł brutto miesięcznie,


2) Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Usługowo --- Produkcyjne i Handlowe „COM-D”-
mechaniczne zamiatanie ulic
– 40.010,18 zł brutto miesięcznie,
3) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o - mechaniczne zamiatanie
ulic
— 60 502,52 zł brutto miesięcznie.
W przedstawionej kalkulacji są również koszty opłaty za składanie odpadów na
wysypisko miejskie za ilość w jednym miesiącu .
Podane koszty odpadów z mechanicznego oczyszczania ulic (kod 20 03 03) są
stawką nierealną. Kwota 38 zł/Mg jest wysoko zaniżona w stosunku do cen obowiązujących
u wszystkich dostępnych składowiskach w okolicy. Poniżej przedstawiamy cennik
przykładowych składowisk.
- RIPOK Legnica: kod 20 03 03
– 180,00 zł netto za tonę,
-MUNDO Lubin : kod 20 03 03 - 17
4,70 zł netto za tonę + opłata środowiskowa 94,70 zł
- PGM Polkowice: kod 20 03 03 -
242,00 zł za tonę.
Po analizie cen rynkowych, w tym kosztów paliwa, stawki roboczogodziny, kosztów
ubezpieczenia i opłat ZUS i przy założeniu, że zakres świadczonych usług jest analogiczny
we wszystkich latach, nie możemy przyjąć Waszej ceny ryczałtowej miesięcznej za
mechaniczne czyszczenie ulic, jako wiarygodnej.
Przedstawione przez Waszą firmę kalkulacje szczegółowe również nie możemy
uznać za wiarygodne.
Koszty za składowanie: przyjęto średnią z 11 m-cy 2018 r, 48,11 Mg * 38 zł daje
kwotę 1.828,18 zł.
WG stawek MUNDO Lubin: kod 20 03 03 -
174,70 zł netto za tonę (bez opłaty
środowiskowej) to: 48,11 Mg * 174,70 zł daje kwotę 8.404,82 zł.
Różnica z powyższej kalkulacji to kwota: 6.576,64 zł którą należy dodać do Waszego
ryczałtu netto: (37.046,46 zł - 1.828,01zł) + 6.576,64 zł = 41.795,09 zł netto + VAT daje
kwotę — 45.138,70 zł / m-c,

2. Drugą ceną, która również ma znaczny wpływ na wartość oferty, to opróżnianie
koszy na odpadki -
dwa razy w tygodniu , Wasza cena ryczałt 13.338 zł m-c brutto
Porównaliśmy ceny, które obowiązywały w 2016, 2017, 2018r wg umowy zawartej z
Waszą firmą - to 23 400,00; zł miesięcznie brutto.
Stawki pozostałych Wykonawców:
1)
EPA Green Sp. z o.o
— 52 416,00 zł brutto za miesiąc,
2)
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o — 28 548,00 zł brutto
za miesiąc
Przy kalkulacji tej stawki należało również uwzględnić koszty opłaty za składanie
odpadów na wysypisko miejskie.


Wobec po
wyższych faktów, Wasze ceny są jednoznacznie nierealne i nie gwarantują
należytego wykonanie zamówienia,

Wnosiliśmy także o przedstawienie kalkulacji na pracę polewaczki do zmywania ulic,
ponie
waż podana cena w ofercie tj. 1.500 zł/godz. brutto, według naszej wiedzy, jest „rażąco
wysoka” i jest zawyżona prawie pięciokrotnie od cen rynkowych. Argument, że w
poprzednich latach nie była zbyt często używana i stąd ta cena, nie może być wyjaśnieniem
zawyżonej ceny. Zlecenie polewania ulic wg. waszej stawki byłoby nieracjonalne. Tym
samym cena ta eliminuje polewanie ulic z
zamówienia. Przy obecnych temperaturach
panujących w okresie letnim, jest to nie do przyjęcia.
Cena całkowita oferty ma być tak skalkulowana, aby pokryć koszty Wykonawcy oraz
przynieść Wykonawcy przyzwoity zysk. Jednocześnie ma umożliwić Zamawiającemu
zrealizowanie zadań wynikających z umowy. W ofercie Wykonawcy nie widzimy takiej
możliwości. Jest ona zdecydowanie dumpingowa i stanowi przykład nieuczciwej konkurencji.


Ustalono ponadto, że na powyższą czynności odwołujący wniósł odwołanie do
Prezesa Izby w dniu 23 stycznia 2019 r.
zarzucając zamawiającemu naruszenie:
1) art. 90 ust 3 ustawy Pzp
w związku z art 89 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp przez
nieuzasadnione przyjęcie, że argumenty powołane w piśmie z dnia 27 grudnia 2018 r.
złożone przez odwołującego nie wyjaśniają w sposób wystarczający, iż zaoferowana
cena nie jest ceną rażąco niską co w konsekwencji skutkowało nieuzasadnionym
przyjęciem, że oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę podczas, gdy prawidłowa
analiza treści pisma z dnia 27 grudnia 2018 r. w sposób jednoznaczny wskazuje, że
Odwołujący posiada realną możliwość realizacji zadania za kwotę przedstawioną w
ofercie przy uwzględnieniu przyzwoitego zysku.
2) art 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
w związku z art. 7 ust 1 ustawy Pzp przez przedstawienie
uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty o
dwołującego w sposób
niepełny; niejasny i budzący wątpliwości interpretacyjne, a w konsekwencji prowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Ustalono
również, że wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn.
akt KIO 109/19,
Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art.
90 ust. 3 ustawy Pzp i nakaz
ała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty
odwołującego oraz powtórne wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie
art. 90 ust. 1a ustawy Pzp
z uwzględnieniem dotychczasowej analizy składników
wynagrodzenia, w tym w szczególności wezwanie do wykazania i udowodnienia stawki
utylizacji odpadów. W pozostałym zakresie Izba oddaliła zarzuty zawarte w odwołaniu.

W uzasadnieniu faktycznym wyroku Izba wskazała m.in., że:

w okolicznościach faktycznych stwierdzonych w ramach rozpoznania niniejszego odwołania
Izba uznała, że Zamawiający nie uzyskał na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wystarczających informacji mogących skutkować przyjęciem, że Odwołujący,
miał prawo ustalić wynagrodzenie na takim jak w ofercie poziomie. Tym samym w ocenie
Izby procedura oparta o treść art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp powinna być kontynuowana
wobec tego wykonawcy.

Wskazano także, że:
W trakcie kontynuacji analizy prowadzonej przez Zamawiającego Izba zaleca
zwrócenie szczególnej uwagi na koszt zagospodarowania odpadów, który został przez
Odwołującego przedstawiony na poziomie 38 zł netto za Mg. Odwołujący na etapie
postępowania odwoławczego przedstawił dowody w postaci faktur od podmiotu Eko Partner,
jednakże Przystępujący i Zamawiający wskazywali, że rynkowy koszt zagospodarowania
tego rodzaju odpadów jest znacznie wyższy. Stąd też ten element kalkulacji powinien zostać
poddany szczególnej analizie łącznie z koniecznością wyjaśnienia, jakie powody stoją za
tym, że podmiot współpracujący z jednym z członków Odwołującego się Konsorcjum oferuje
taki koszt zagospodarowania tych odpadów.
Dopiero ewentualne wyjaśnienie tej kwestii pozwoli na jednoznaczne przyjęcie, czy
zaoferowane przez Odwołującego wynagrodzenie nosi znamiona ceny rażąco niskiej, czy też
u takiego sposobu skalkulowania jego składników leżą obiektywne okoliczności.

W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający pismem z dnia 4 marca 2019 r.
unieważnił czynność odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórnie wezwał odwołującego
do złożenia wyjaśnień. Zamawiający wskazał, co następuje:
Zgodnie z art. 90 ust. 1
a ustawy Pzp. Dz.U. z 2018r poz. 1986, z uwzględnieniem
dotychczasowej analizy składników wynagrodzenia, zwracamy się o wyjaśnienia w związku
przede wszystkim z :
-
przedstawionymi wraz z odwołaniem fakturami za okres od grudnia 2017r. do listopada
2018r. odnoszącymi się do czynności przetwarzania odpadów o kodach 20 02 01 oraz 20 03
03 w cenach jednostkowych na poziomie 38 i 48 złotych netto za 1 Mg, wskazanie jakie
powody stoją za tym, że podmiot współpracujący z jednym z członków Konsorcjum oferuje
taki koszt zagospodarowania tych odpadów, wskazanie czy taki koszt jest oferowany również
innym odbiorcom? Wskazanie również jakie ceny oferował ten podmiot zagospodarowujący
odpady innym podmiotom w tym samym okresie oraz jakie ceny oferuje on w 2019r.

Przedstawienie faktur za odbiór odpadów w okresie od stycznia 2016r do listopada 2017r
obejmujących realizację umowy nr 18/2015 z dnia 07.12.2015r.


Niezależnie od powyższego wnosimy o uzupełnienie wyjaśnień w zakresie objętym
wcześniejszym zapytaniem Zamawiającego tj.
1)
Proszę o wyjaśnienie ilości przyjętych kilometrów do realizacji zadania.
2)
Proszę o wskazanie ile kilometrów w ciągu jednej motogodziny zamiatania powinna
wykonać Państwa zamiatarka.
3)
Proszę o wyjaśnienie czy w informacji handlowej dotyczącej ewentualnego wynajmu
zamiatarki przez firmę Integra K. Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy tyczy się wynajmu
zabudowy zamiatarki czy całego zespołu (podwozie do zamiatarki + zabudowa zamiatarki).
Przy realizacji mechanicznego zamiatanie ulic należy wprowadzić do pracy dwie zamiatarki
w ciągu jednego dnia ponieważ jedna zamiatarka nie jest w stanie obsłużyć dwa rejony,
proszę o udzielnie informacji czy obydwie zamiatarki będą wynajmowane?
4)
Czy w wyliczeniach dotyczących zużycia paliwa Wykonawca wzięto pod uwagę
zużycie paliwa przez podwozie zamiatarki, czy tylko zabudowy zamiatarki. Jeżeli tak, to
proszę o wskazanie podziału oraz w jakich normach. Jeżeli nie, to dlaczego nie zostało to
uwzględnione w kalkulacji.
5)
Proszę o wskazanie jakie ilości szczotek zamierza zużywać się przez dwie zamiatarki
w ciągu miesiąca i jakie Wykonawca poniesie koszty z tego tytułu (cenę podać w
przeliczeniu na
sztuki i ich ilości względem jednej zamiatarki). W odpowiedzi na poprzednie
pytanie Wykonawca wskazał jedynie zużycie jedynie jednej szczotki walcowej i jednej
szczotki rotacyjnej w ciągu miesiąca.
6)
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ilości zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03
zdeponowanych przez Wykonawcę do Eko Partner Recykling Sp. z o.o. (na podstawie
faktur) są na jednakowym poziomie miesięcznym. Dlaczego w miesiącach pozimowych nie
występuje zwiększona ilość zbierania odpadów?
7)
Proszę wskazać, czy Wykonawca może mieć gwarancję odbioru odpadów o kodzie
20 03 03 w cenie 38 zł/Mg przez firmę Eko Partner Recykling Sp. z o.o. Czy wykonawca ma
innego odbiorcę, który może odebrać odpady po takiej cenie, gdy wszystkie inne pobliskie
składowiska i RIPOKi deklarują odbiór odpadów o kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł /
tonę.
8)
Czy, gdzie i jaki składowane są odpady z obu grup przed oddaniem ich do Eko
Partner?
9) Jakie czynniki wpłynęły na tak znaczącą obniżkę ceny zamiatania mechanicznego ulic w
stosunku do poprzednich lat?
W 2018 roku ryczałt miesięczny oczyszczania jezdni w Waszej ofercie wynosił 75 357,45 zł
brutto. W proponowanej obecnie przez Was ofercie wynosi 40 010,18 zł brutto.


Wasze wyjaśnienia, że ceny są wynikiem wieloletniej współpracy z kontrahentami i
możliwością uzyskiwania materiałów po znacznie korzystniejszych cenach, nie zostały przez
Was udokumentowane .
Nie można pomijać faktu, że Wykonawcy działający na rynku w danej branży również
korzystają z rabatów czy upustów dostawców oraz posiadają wymagane doświadczenie,
własne bazy magazynowe, warsztaty i sprzęt oraz możliwość zakupu paliwa po cenach
hurtowych.
Zwracamy uwagę na różnice w poziomie cen, które w Waszej ofercie odbiegają o 54% od
średniej arytmetycznej złożonych ofert, a także o 49% od Waszych cen z przetargu
ogłoszonego na te same czynności w latach 2016/2017/2018.
10) Jakie czynniki wpłynęły na znaczną obniżkę ceny opróżniania koszy.
W 2018 roku ryczałt miesięczny na opróżnianie koszy wynosił 23 400 zł brutto. W
proponowanej
przez Was ofercie ona 13 338 zł brutto.
1
1) Proszę o wyjaśnienie ilości oddawanych odpadów komunalnych z opróżniania koszy. IIe
kilogramów wykonawca przyjął na jeden cykl opróżniania koszy zgodnie ze SIWZ
(
opróżnianie 2x w tygodniu w poniedziałek i piątek)
12) Proszę o podanie ilości zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 01 przez wykonawcę w
roku 2018.


W dalszej kolejności ustalono, że odwołujący złożył zamawiającemu wyjaśnienia w
piśmie z dnia 7 marca 2019 r. W wyjaśnieniach tych wskazał, co następuje:
Prz
edsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., z siedzibą w
Jaworze, w odpowiedzi na wezwanie z dnia 04.03.2019 r. o nr DT-P/470/518/2019
oświadcza, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu nie jest ceną rażąco
niską w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nawiązując do wcześniejszego zapytania Zamawiającego i naszego wyjaśnienia
ponownie
przedstawiamy
wyjaśnienia
z
uwzględnieniem
dodatkowych
pytań
Zamawiającego. Kalkulacja przedstawiona wcześniej w wyjaśnieniu z dnia 27.12.2018 r. nie
zmienia się.
Ilość przyjętych kilometrów do realizacji zadania zamiatania, wynosi zgodnie z SIWZ
Zamawiającego 276 km tygodniowo. Do kalkulacji Wykonawca przyjął 480 km tygodniowo,
mając na uwadze inne przejazdy nie związane bezpośrednio z zamiataniem i posiadanym
kilkuletnim doświadczeniem. Zgodnie z danymi technicznymi efektywne zamiatanie
(prędkość robocza) wynosi 15-18 km / h. Wykonawca przyjął w kalkulacji 15 km/h.
Inform
ujemy, że zgodnie z załączoną także do wcześniejszego wyjaśnienia wynajem
dotyczy całej zamiatarki. W kalkulacji przyjęto wynajem dwóch zamiatarek ponadto
Wykonawca informuje, że posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły. Wykonawca


nie spotkał się z tym by jakakolwiek firma wynajmowała oddzielnie podwozia do zamiatarki i
zabudową do zamiatarki. Zużycie paliwa podane w kalkulacji dotyczy całej zamiatarki.
Zgodnie z doświadczeniem wykonawcy oraz danymi technicznymi zamiatarki (w
załączeniu), żywotność szczotki talerzowej wynosi 80 godzin pracy a żywotność szczotki
walcowej 150 godzin pracy.
Zamiatanie w roku 2018 nie dotyczy aktualnego zadania, pomimo tego wyjaśniamy.
Zamiatanie odbywało się cyklicznie wg grafików zamiatania w każdym miesiącu. Jedyna
różnica wystąpiła w miesiącu marcu, zamiast 22 dni zamiatania, było 19 dni, co nie miało
większego wpływu na ilość zmiotek.
Wykonawca ma gwarancję odbioru i zapewnioną cenę zagospodarowania odpadu —
38 zł (pismo z EkoPartner w załączeniu). Odpady zielone nie występują w tym zadaniu. Na
znaczną obniżkę ceny miały wpływ zdobyte doświadczenia, zmniejszenie z dwóch etatów na
1,5 etatu kierowcy, pozyskanie tańszego odbiorcy odpadu, spłata leasingu zamiatarek,
pozyskania wynajmu zamiatarek. Do poprzedniej kalkulacji sprzed 3 lat przyjęto koszt
leasingu zamiatarek 18.000 zł miesięcznie. Wykonawca we wcześniejszym przetargu
zakładał oddawanie zmiotek do RIPOK-u w Legnicy. Różnica pomiędzy Legnicą a
Ekopartnerem wynosi: 142 zł (180 zł — 38 zł).
Przy ilości zmiotek średnio miesięcznie wynoszących 48,11 Mg, różnica ceny za
zagospodar
owanie wynosi 6831,62 zł netto. Zaoszczędzone 1/2 etatu kierowcy daje
oszczędność 1650 zł netto miesięcznie.
Zaoszczędzone koszty jednostkowe:
6831,62 + 1650 + 10.000 - 18.481,62 netto + VAT- 19.960,15
Koszt pośredni - 12734,58 zł
Zysk 10 % -
3.269,47 zł
Zaoszczędzone 35.967,73 zł

Poprzedni przetarg
75.357,45 zł
Zaoszczędzone
35.967,73 zł
Pozostaje 39.389,72 zł

Konsorcjum do oferty na oczyszczanie miasta zaoferowało cenę 40.010,18 zł brutto.
Jest to
dowód na to, że nie jest to rażąco niska cena.
Ponadto
informujemy, że pozyskaliśmy również niższe ceny za szczotki (w załączeniu
aktualna oferta na szczotki). Na znaczą obniżkę ceny opróżniania koszy wpłynęły takie
czynniki jak zamortyzowany samochód, (we wcześniejszej kalkulacji, sprzed 3 lat koszt
samochod
u wynosiły 7.000 — zakładano śmieciarkę a wystarczy przystosowany samochód
dostawczy) to daje nam różnicę 10.000 zł. Ilość przekazywanych odpadów z koszy średnio


miesięcznie została przekazana w szczegółowej kalkulacji przedłożonej na żądanie
Zamawiającego.
Ilość zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2018 przez Wykonawcę nie
dotyczy zadania, a dokładna ilość będzie ujęta w sprawozdaniu do odpowiednich instytucji.
Należy też wziąć pod uwagę, że obsługujemy kilkanaście innych gmin, nie tylko Legnicę.
Faktury za odbiór odpadu o kodzie 20 03 03 w latach 2016 — 2017 nie dotyczą tego
zadania.
Wszystkie powyższe informację stanowią tajemnice handlową konsorcjum a w
szczególności załączone oferty i pisma naszych partnerów handlowych. Informacje stanowią
taj
emnicę przedsiębiorstwa albowiem są to informacje przedstawiające bardzo szczegółowy
sposób kalkulacji oferty i ujawnienie tych informacji pozbawi nasze konsorcjum przewagi
konkurencyjnej w kolejnych postępowaniach, w których będziemy brać udział i konkurować z
pozostałymi uczestnikami postępowania.

Do pisma
z 7 marca 2019 r. odwołujący załączył m.in. pismo EkoPartner Recykling
sp. z o.o. w Lubinie z dnia 6 marca 2019 r. W piśmie tym, podmiot ten oświadcza, że „w
odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2019, w zak
resie zagospodarowania odpadów o kodzie 20
03 03
– odpady z czyszczenia ulic i placów, w ilości ok 50 Mg/mc, informujemy, że
dysponujemy możliwościami przyjęcia i zagospodarowania w/w odpadów. Niniejszym
potwierdzamy gotowość przyjęcia odpadów. Warunki handlowe do ustalenia.”.

Do pisma załączono także pismo odwołującego z 6 marca 2019 r. skierowane do
EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie, w którym czytamy „w ramach wieloletniej
współpracy i dobrych relacji handlowych prosimy o potwierdzenie czy Wasze
p
rzedsiębiorstwo utrzyma cenę za zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady
z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł za 1 Mg w 2019 r.? Ilości do zagospodarowania to
około 50 Mg miesięcznie
.”.
Do pisma załączono ponadto pismo EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie z dnia
7 marca 2019 r. W piśmie tym ww. podmiot oświadcza, że w odpowiedzi na pismo z dnia
6.03.2019 r., w ramach kontynuacji współpracy potwierdza na chwilę obecną cenę za
zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie
38 zł netto z 1 Mg odpadu.


W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający pismem z dnia 18 marca 2019 r.,
działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp zwrócił się do odwołującego o uściślenie
udzielonych odpowiedzi. Zamawiaj
ący wskazał, co następuje.
W celu głębszej weryfikacji składników, które budzą wątpliwość w poprawne i rzetelne
wykonanie usługi Oczyszczania Miasta wskazujemy na zauważone nieprawidłowości
logiczne w wyliczeniach podanych przez Was w piśmie przedstawionym w dniu 07.03.2019r.


1.
Proszę o podanie informacji jaki rodzaj podwozia oferuje Wykonawcy Firma Integra K.
Sp. z o.o. zgodnie z załączoną specyfikacją. Prosimy ponownie o wskazanie podziału
zużycia paliwa dla zabudowy zamiatarki oraz podwozia zamiatarki.
Proszę o podanie dokumentów stwierdzających własność pojazdów zgodnie z
przedstawionym zdaniem : „posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły.”
2.
Ponownie prosimy o podanie zużycia paliwa z osobna dla podwozia zamiatarki oraz
zabudowy zamiatarki.
3.
Prosimy ponownie o podanie ilości szczotek jakich zamierza Wykonawca zużywać
wciągu miesiąca. Ile razy w miesiącu zamierza Wykonawca wymieniać zestaw szczotek w
jednej zamiatarce? Czy założenie, że jedna szczotka walcowa będzie wykorzystywana na
j
ednej zamiatarce przez 4 miesiące jest prawidłowa? Czy założenie, że jedna szczotka
rotacyjna wystarczy na dwa miesiące pracy jednej zamiatarki jest prawidłowe?
4.
Proszę o precyzyjne ustosunkowanie się do zadanego pytania. dlaczego co miesiąc są
oddawane
takie same ilości odpadów o kodzie 20 03 03, pomimo tego że w różnych
sezonach występuje różna intensywność zanieczyszczenia jezdni.
5. Na na
sze pytanie wcześniej zadane: „Proszę wskazać, czy Wykonawca może mieć
gw
arancję odbioru odpadów o kodzie 20 03 03 w cenie 38 zł/Mg przez firmę Eko Partner
Recykling Sp. z o.o. Czy wykonawca ma innego odbiorcę, który może odebrać odpady po
takiej cenie, gdy wszystkie inne pobliskie składowiska i RIPOK'i deklarują odbiór odpadów o
kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł / tonę.
Ekopartner udzielił odpowiedzi w której deklaruje, że jest gotów przyjąć odpady w
danej ilości. Pisze on także że warunki handlowe są do ustalenia, nie zaś że deklaruje ich
odbiór w cenie 38 zł / Mg.
Wobec powyższego, prosimy przedłożyć umowę wstępną z Ekopartner. Nie ma
pisemnej gwarancji ceny odbioru odpadów w deklarowanej kwocie. Wręcz przeciwnie, pismo
wskazuje że warunki będą dopiero uzgadnianie.
W dodatku nie została udzielona odpowiedź czy Wykonawca ma innego odbiorcę
odpadów, który mógłby mu zaproponować odbiór odpadów w zbliżonej cenie.
Prosimy o ponowną odpowiedź na zadane przez nas pytanie. Przedłożone pismo z
Eko Partner SP. z o.o. nie jest gwarantem ceny o czym świadczy ostatnie zdanie „Warunki
handlowe do ustalenia.”. Prosimy także o ustosunkowanie się do drugiej części pytania.
6.
Na nasze pytanie:
„Czy, jak i gdzie składowane są odpady z obu grup przed
oddaniem ich do Eko Partner Recykling sp. z o. o.?
” Wykonawca nie udzielił na nie
odpowiedzi.
Prosimy o ustosunkowanie się do zadanego pytania.
7.
Wykonawca w odpowiedzi na pkt. 3 wskazał, że leasing zamiatarek się już spłacił i
posiada własne zamiatarki. Dlaczego więc chce wynająć dwie zabudowy zamiatarek skoro
posiada dwie własne? Proszę o podanie dokumentów potwierdzających ich własność.


Jak w uwadze na pytanie 5 wyraźnie wskazano, że przyjęta argumentacja tańszych
szczotek nie jest adekwatna, ponieważ zakłada ich wymianę z błędną częstotliwością.
Prosimy więc o poprawne przedstawienie wyliczeń.
Dlaczego nie wliczono kosztu transportu,
załadunku oraz innych czynności
operacyjnych wykonanych dla przemieszczenia odpadów o kodzie 20 03 03 z Legnicy do
Eko Partner Sp. z o.o. do wyliczeń? W jaki sposób Wykonawca chce je zneutralizować?
Ponad to jak wcześniej wykazano pismo z Eko Partner nie jest wiarygodną gwarancją stałej
ceny, ponieważ nie zawiera jednoznacznej deklaracji ceny przyjęcia odpadu o kodzie 20 03
03 w kwocie 38 zł / Mg.
Czy Wykonawca wliczył do kosztów system GPS, który jest wymagany w danej
umowie?
8.
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób zamiana samochodu o koszcie 7
000 zł na samochód dostawczy wygeneruje oszczędności rzędu 10 000 zł oraz adekwatną
kalkulację biorąc pod uwagę wykorzystanie innego pojazdu.

9.
Prosiliśmy o przedstawienie faktur za odbiór odpadów o kodzie 20 03 03 w okresie od
stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. obejmujących realizację umowy nr 18/2015 z dnia
07.12.2015r.
Pytanie jest zasadne, ponieważ pokazuje prawidłowość deponowania odpadów oraz
obowiązku jaki spoczywa na wytwórcy odpadów do prowadzenia dokumentacji
zagospodarowania odpadów. Brak udzielenia informacji pokazuje, że dokumentacja nie była
prowadzona w sposób prawidłowy oraz braku informacji co stało się z powyższymi
odpadami. Prosimy więc o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.


Wyjaśnienie: Opróżnianie koszy
1.
Ponawiam pytanie, na które nie została udzielona odpowiedź: „Proszę o wyjaśnienie
ilości oddawanych odpadów komunalnych z opróżniania koszy. Ile kilogramów wykonawca
przyjął na jeden cykl opróżniania koszy zgodnie ze SIWZ (opróżnianie 2x w tygodniu w
poniedziałek i piątek).”
2.
Ponawiam pytanie:
„Proszę o podanie ilości zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03
01 przez wykonawcę w roku 2018.”
Pytanie zasadne. Odpady o kodzie 20 03 01 są zbierane z koszy na odpady miejskie
oraz
z zadań interwencyjnych (typowania robót). Argument, że Wykonawca nie obsługuje
jedynie gminy Legnica jest niezasadne. Pytanie dotyczyło jedynie odpadów z powyższego
zadania, które powinno być udokumentowane.
3.
Ponadto, prosimy udzielić wyjaśnień, gdzie i jak są przechowywane odpady o kodach
200301 oraz 200303 przed odwiezieniem na wysypisko? Czy
jest robiona wstępna


segregacja, gdzie, kto
wykonuje i jakie są tego koszty. Prosimy o udzielenie wyczerpującej
odpowiedzi.

W dalszej kolejności ustalono, że odwołujący pismem z dnia 20 marca 2019 r. złożył
zamawiającemu wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych wskazał, co następuje.
Nawiązując do wcześniejszych zapytań Zamawiającego i naszych wyjaśnień,
ponownie przedstawiamy wyjaśnienia z uwzględnieniem dodatkowych, a także
powtarzających się pytań na które zostały już udzielone odpowiedzi. Są też pytania które w
piśmie kilka razy się powtarzają.
1. Pytanie 1: „Proszę o podanie informacji jaki rodzaj podwozia oferuje Wykonawcy Firma
Integra K.
SP, z o.o. zgodnie z załączoną specyfikacją. Prosimy ponownie o wskazanie
podziału zużycia paliwa dla zabudowy zamiatarki oraz podwozia zamiatarki.
Proszę o podanie dokumentów stwierdzających własność pojazdów zgodnie z
przedstawionym zdaniem : „ (…) posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły.”.
Odpowiedź:
Kolejny raz informujemy, że zużycie paliwa dotyczy całej zamiatarki. Nie znamy podziału
zużycia paliwa dla zabudowy oraz podwozia zamiatarki. Nie było potrzeby prowadzenia
takiej statystyki. Zgodnie z zaktualizowaną ofertą wynajmu wynika, że oferowane zamiatarki
posiadają rodzaj podwozia na olej napędowy, a podwozia są marki MB, DAF, IVECO. W
ofercie jest zapis „Średnie spalanie wynosi 25-35 l / 100 km. Średnie zużycie paliwa jest
uzależnione od warunków pracy, obciążenia silnika pomocniczego, użycia poszczególnych
agregatów zamiatających (tylko prawy lub dwa równocześnie), stopnia obciążenia
poszczególnych pomp hydraulicznych, prędkości zamiatania, doświadczenia operatora.” (w
załączeniu znowelizowana oferta firmy Integra). Z naszego kilkuletniego doświadczenia,
całkowite zużycie paliwa przez zamiatarkę w Legnicy oscyluje bliżej 35 1l/100 km. W
poprzednim zestawie odpowiedzi poinformowaliśmy, że posiadamy swoje dwie zamiatarki
które już się spłaciły. W załączeniu ksera dokumentów potwierdzające dysponowaniem
pojazdami.

2.
Pytanie 2: „Ponownie prosimy o podanie zużycia paliwa z osobna dla podwozia
zamiatarki oraz zabudowy zamiatarki."
Odpowiedź:
To pytanie jest zadane w pytaniu p
ierwszym i w nim jest odpowiedź. Niezrozumiałe jest
ponowne zadawanie tego samego pytania w tym samym piśmie.

3. Pytanie 3: Prosimy
ponownie o podanie ilości szczotek jakich zamierza Wykonawca
zużywać w ciągu miesiąca. Ile razy w miesiącu zamierza Wykonawca wymieniać zestaw


szczotek w jednej za
miatarce? Czy założenie, że jedna szczotka walcowa będzie
wykorzystywana na jednej zamiatarce przez 4 miesiące jest prawidłowa? Czy założenie,
że jedna szczotka rotacyjna wystarczy na dwa miesiące pracy jednej zamiatarki jest
prawidłowe?
Odpowiedź:
Ponownie odpowiadamy na to samo pytanie, zgodnie z danymi technicznymi zamiatarki
żywotność szczotki talerzowej wynosi 80 godzin pracy, a żywotność szczotki walcowej 150
godzin pracy. Informujemy uzupełniająco, że przy prawidłowej eksploatacji, żywotność
szczotek
możne być nawet dłuższa, ale jest to też zależne od rodzaju i jakości zamiatanej
powierzchni oraz rodzaju zastosowanego materiału w szczotkach. Przy realizacji zadania tak
jak pokazano w zaktualizowanej tabeli kosztorysu szczotka walcowa wystarczy średnio na
dwa miesiące, a talerzowa na miesiąc.

4. Pytanie 4:
„Proszę o precyzyjne ustosunkowanie się do zadanego pytania. Dlaczego co
miesiąc są oddawane takie same ilości odpadów o kodzie 20 03 03, pomimo tego że w
różnych sezonach występuję różna intensywność zanieczyszczenia jezdni.
Odpowiedź:
W piśmie DT/470/2760/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zamawiający zwrócił się o sporządzenie
kosztorysu i podania w jednym z elementów kosztorysowym „opłaty za składowanie
odpadów „na wysypisko miejskie ilość w jednym miesiącu przyjąć z 2018 r. średnią z 11 m-
cy” Dlatego też w kosztorysie podano średnią arytmetyczną z 11 miesięcy. Odpady są
oddawane na bieżąco a ilość miesięczna jest każdorazowo inna, np. w kwietniu 2018 było
oddanych 40,48Mg, a w październiku 46,12 Mg. Różnica prawie 14 %.

5. Pytanie 5: „Na nasze pytanie wcześniej zadane: "Proszę wskazać, czy Wykonawca może
mieć gwarancję odbioru odpadów o kodzie 20 03 03 w cenie 38 zł /Mg przez firmę Eko
Partner Recykling Sp. z o.o. Czy
wykonawca ma innego odbiorcę, który może odebrać
odpady po takiej cenie, gdy wszystkie inne pobliskie składowiska i RIPOK -i deklarują odbiór
odpadów o kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł / tonę. ” Ekopartner udzielił odpowiedzi w
której deklaruje, że jest gotów przyjąć odpady w danej ilości. Pisze on także że warunki
handlowe s
ą do ustalenia, nie zaś że deklaruje ich odbiór w cenie 38 zł / Mg. Wobec
powyższego, prosimy przedłożyć umowę wstępną z Ekopartner. Nie ma pisemnej gwarancji
ceny odbioru odpadów w deklarowanej kwocie. Wręcz przeciwnie, pismo wskazuje że
warunki będą dopiero uzgadnianie. W dodatku nie została udzielona odpowiedź czy
Wykonawca ma innego odbiorcę odpadów, który mógłby mu zaproponować odbiór odpadów
w zbliżonej cenie.
Odpowiedź:


Wykonawca ma gwarancję odbioru i zapewnioną cenę zagospodarowania odpadu — 38 zł
(pismo z EkoPartner w załączeniu). To pismo zostało do Zamawiającego dosłane. Na dzień
dzisiejszy nie ma potrzeby posiadania innego odbiorcy odpadów. Firma EkoPartner jest firmą
o długim stażu pracy na rynku odpadowym, posiada nowoczesne technologie do
zagospodarowania odpadów i co jest ważne jest wpisana jako RIPOK w WPGO dla Dolnego
Śląska. Jak już wcześniej wspominaliśmy współpracujemy z najlepszymi w naszym
mniemaniu dostawcami materiałów i usług na rynku. W SIWZ nie było wymogu posiadania
dwóch odbiorców odpadów. W wymaganiach nie było mowy o posiadaniu umowy wstępnej z
odbiorcą odpadów. Jeżeli byłby taki wymóg to wykonawca taką umowę by przedstawił.
Zamawiający w żadnym postępowaniu przetargowym nie żąda umów, wyjaśnień w sprawie
postępowania z odpadami (patrz utrzymanie płyty rynku, utrzymanie zieleni przydrożnej,
gdzie występuje dużo więcej odpadów), na pytania zadawane Zamawiającemu o
postępowanie z odpadami wręcz zawsze odpowiada, że jest to w gestii Wykonawcy.

6. Pytanie 6: „Na nasze pytanie: „Czy, jak i gdzie składowane są odpady z obu grup przed
oddaniem ich do Eko Partner Recykling Sp. z o.o.?” Wykonawca nie udzielił na nie
odpowiedzi. Prosimy o ustosunkowanie się do zadanego pytania.
Odpowiedź:
Odpady nie
są składowane przed oddaniem do zagospodarowania.

7. Pytanie 7: „Wykonawca w odpowiedzi na pkt. 3 wskazał, że leasing zamiatarek się już
spłacił i posiada własne zamiatarki. Dlaczego więc chce wynająć dwie zabudowy zamiatarek
skoro posiada dwie własne? Proszę o podanie dokumentów potwierdzających ich własność '
Odpowiedź:
Takie pytanie było już zadane i odpowiedź została udzielona w pkt. 1. Firmy w konsorcjum
ciągle się rozwijają i świadczą usługi na innych zadaniach dla tego chcą dodatkowo
zamiatarki
, do kalkulacji zostały podane najwyższe koszty. Konsorcjum całorocznie
obsługuje duży odcinek S3.

Dalsza część pytania: „Jak w uwadze na pytanie 5 wyraźnie wskazano, że przyjęta
argumentacja tańszych szczotek nie jest adekwatna, ponieważ zakłada ich wymianę z
błędną częstotliwością. Prosimy więc o poprawne przedstawienie wyliczeń.
Odpowiedź:
Wymiana szczotek nie jest błędna, odp. Udzielono w pkt3. W załączonej w tym piśmie tabeli
pokazujemy koszty uwzględniające cenę szczotek jak również inne koszty minimalne które
poniesie konsorcjum.


Dalsza część pytania: „Dlaczego nie wliczono kosztu transportu, załadunku oraz innych
czynności operacyjnych wykonanych dla przemieszczenia odpadów o kodzie 20 03 03 z
Legnicy do Eko Partner Sp. z o.o. do wyliczeń? ”
Odpow
iedź:
Wszystkie koszty nie tylko związane z transportem zostały w kalkulacji ujęte. Większość
bezpośrednio, a mała część w kosztach pośrednich.

Dalsza część pytania: „W jaki sposób Wykonawca chce je zneutralizować?”
Odpowiedź: Zagospodarowaniem zajmuje się firma która przyjęła odpady do
zagospodarowania.

Dalsza część pytania: „Ponadto jak wcześniej wykazano pismo z Eko Partner nie jest
wiarygodną gwarancją stałej ceny, ponieważ nie zawiera jednoznacznej deklaracji ceny
przyjęcia odpadu o kodzie 20 03 03 w kwocie 38 zł / Mg.”
Odpowiedź:
kolejny raz zadane to same pytanie, odpowiedź została udzielona w pkt.5

Dalsza część pytania: „Czy Wykonawca wliczył do kosztów system GPS, który jest
wymagany w danej umowie?

Odpowiedź: tak. Wliczył, system GPS w zamiatarkach jest zamontowany.

8.
Pytanie 8: „Proszę o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób zamiana samochodu o
koszcie 7 000 zł na samochód dostawczy wygeneruje oszczędności rzędu 10 000 zł oraz
adekwatną kalkulację biorąc pod uwagę wykorzystanie innego pojazdu.
Odpowiedź:
Wyjaśnienie zostało zawarte we wcześniejszym piśmie, ale przedstawiamy szczegółowo: We
wcześniejszym piśmie udzieliliśmy odpowiedzi że do wcześniejszego przetargu przyjęliśmy
samochód o kosztach generujących miesięcznie 7 000,00 zł. Miała to być śmieciarka, a
został przystosowany samochód dostawczy którego koszt miesięczny podaliśmy 1250 zł
(
pomimo, że już został spłacony), różnica wynosi 5750,00 zł do tego trzeba dodać koszty
pośrednie 63,8 % które będą wynosić 3 668,50 zł. Razem to daje 9 418,50 zł i jeszcze od
tego liczony zysk 15% -
1412,77 zł. Razem wynosi 10 831,27 zł

9.
Pytanie 9: „Prosiliśmy o przedstawienie faktur za odbiór odpadów o kodzie 20 03 03
w okresie od stycznia 2016r do listopada 2017r obejmujących realizację umowy nr 18/2015 z
dnia 07.12.2015r. Pytanie jest zasadne, ponieważ pokazuje prawidłowość deponowania
odpadów oraz obowiązku jaki spoczywa na wytwórcy odpadów do prowadzenia


dokumentacji
zagospodarowania odpadów. Brak udzielenia informacji pokazuje, że
dokumentacja
nie była prowadzona w sposób prawidłowy oraz braku informacji co stało się z
powyższymi odpadami. Prosimy więc o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
Odpowiedź:
Faktury obejmują realizację umowy nr 18/2015 z dnia 07.12.2015 r i nie dotyczą tego
postępowania. Firmy wchodzące w skład konsorcjum zostały w roku 2018, na donos
konkurencji, poddane kontroli przez WIOŚ. Kontrola obejmowała realizację wyżej
wymienionej umowy. Zakończyła się bez uwag. To dowodzi że dokumentacja była
prowadzona w sposób prawidłowy oraz to że odpady zostały przekazane do
zagospodarowania prawidłowo. Ponadto ZDM Legnica w czasie trwania umowy nie żadnych
uwag co do jakości, terminowości a także zagospodarowania odpadów. Konsorcjum
świadczyło usługę przez 3 lata i w każdym protokole jest brak uwag, a świadczenie usług jest
na poziomie dobrym. Otrzymaliśmy również odpowiednie referencje od Zamawiającego
rekomendując nasze usługi innym wykonawcom.

Wyjaśnienie: Opróżnianie koszy”
10.
Pytanie 1:
„Ponawiam pytanie, na które nie została udzielona odpowiedź: „Proszę o
wyjaśnienie ilości oddawanych odpadów komunalnych z opróżniania koszy. Ile kilogramów
wykonawca przyjął na jeden cykl opróżniania koszy zgodnie ze SIWZ (opróżnianie 2x w
tyg
odniu w poniedziałek i piątek).
Odpowiedź:
Wykona
wca przyjął ilość odpadów na podstawie doświadczenia ze świadczenia tych usług z
ostatnich lat. Średnią ilość miesięczną wynosi około 5,2 Mg. Osoby które mają
doświadczenie w takiej usłudze, a my ją posiadamy, wiedzą że nie można przyjąć do
obliczenia kil
ogramów odpadów z jednego kosza, ilość oraz skład odpadów w koszach jest
różna, duża większość koszy nie generuje zbyt dużej ilości odpadów, są to zazwyczaj butelki
typu PET, opakowania po napojach oraz papier. W różnych okresach jest inna ilość, np. w
sezo
nie wakacyjnym jest ich o wiele mniej, a już całkowicie mało podczas opadów.

11.
Pytanie 2. „Proszę o podanie ilości zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 01
przez wykonawcę w roku 2018. Pytanie zasadne. Odpady o kodzie 20 03 01 są zbierane z
koszy na odp
ady miejskie oraz z zadań interwencyjnych (typowania robót). Argument, że
Wykonawca nie obsługuje jedynie gminy Legnica jest niezasadne. Pytanie dotyczyło jedynie
odpadów z powyższego zadania, które powinno być udokumentowane.”
Odpowiedź:
Pytanie nie doty
czy tego postępowania. Pomimo to informujemy, że około 60 Mg przekazano
do zagospodarowania. Zamawiający nie wymagał prowadzenia statystyki, ani we


wcześniejszym postępowaniu ani w tym bieżącym. Jeśli będą w następnych postępowaniach
takie zapisy to się do nich z pewnością dostosujemy. Wykonawca świadczy w Legnicy także
dla innych podmiotów usługi i nie ma obowiązku prowadzenia statystyki na każdy podmiot
oddzielnie.
12
. Pytanie 3. „Ponadto, prosimy udzielić wyjaśnień, gdzie i jak są przechowywane odpady o
kodach 200301 oraz 200303 przed odwiezieniem na wysypisko? Czy je
st robiona wstępna
segregacja, gdzie, kto wykonuje i jakie s
ą tego koszty. Prosimy o udzielenie wyczerpującej
odpowiedzi.
Odpowiedź:
kolejne powtarzające się pytanie, odpowiedź w pkt. 6.


W dalszej części ustalono, że zamawiający pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r.
zawiadomił odwołującego o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 89
ust. 1
pkt 3 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
prz
edstawił w zawiadomieniu następującą argumentację:
Ofe
rta zawiera rażąco niską cenę (lub koszt), a złożone przez Wykonawcę
wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę (lub koszt) w stosunku do
przedmiotu zamówienia oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych
wykonawców w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Art. 15. 1. 1
Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom
dostępu do rynku. w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich
wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców.
Zamawiający po ponownej analizie oferty Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne COM-D Sp. z o.o. FHU W., P. W. ulica Chocianowska 17b 59-220
Legnica oraz złożonych wyjaśnień stwierdza, że oferta ponad wszelką wątpliwość zawiera
rażącą niską cenę. Jest niższa od średniej ceny trzech oferentów (w tym COM-D.) o 54%.
Jednocześnie, jest także niższa od oferty cenowej COM-D z przetargu z 2015 r. o 51% co w
opinii Zamawiającego powoduje jeszcze większą niewiarygodność propozycji cenowej
oferenta.
Zamawiający z największą starannością zebrał informacje, w celu ustalenia
możliwości realizacji zamawianej usługi w proponowanej cenie. Przede wszystkim, zgodnie z
zaleceniem KIO, zadał pytania oferentowi. Zamawiający był zmuszony zadać je dwukrotnie
albowiem oferent uchylał się od jasnej odpowiedzi albo celowo wręcz pomijał wybrane
pytania.
Oferent nie odp
owiedział na pytanie dotyczące ilości odpadów w poszczególnych
miesiącach. Najpierw dał informacje dotyczące tylko końca 2018 roku a po dodatkowym


pytaniu stwierdził, że wykracza to ponad żądane w SIWZ warunki. Tak, w warunkach
przetargowych takich informacji Zamawiający nie wymagał. Jednakże pytanie zostało
zadane w następstwie postępowania przed KIO, która zobowiązała Zamawiającego do
ponownej oceny ofert i żądania dodatkowych wyjaśnień.
Oferent od odpowiedzi się częściowo uchylił. Przypomnieć należy, że oferent wskazał
w sw
ojej dokumentacji, w zasadzie ryczałtową ilość odpadów na poziomie 58 Mg
miesięcznie. Praktyka wykazuje, że niemożliwe jest aby ta ilość w skali miesiąca była stała.
Ilości te mogą nawet niewiele się różnić (sam oferent wskazał na 14%) ale w zestawieniach
Wykonawcy ilość ta była zawsze jednakowa. Jest to tym bardziej niewiarygodne, gdy
poddamy analizie zestawienia przedstawione Kontroli Dol. Woj. I. O.Ś. ( w aktach sprawy).
Ilość odpadów z grupy 20 03 03 ulegała z roku na rok zmniejszeniu i to aż o 46%. Jak to się
ma zatem do praktycznie „ryczałtowej” od ilości 58 Mg, zawartej w informacji oferenta?
Informacja ta staje się jeszcze bardziej niewiarygodna gdy porówna się ją z danymi z
wysypiska w Legnicy, które tylko w lutym br. przyjęło 168 Mg odpadów z grupy 20 03 03. A w
marcu zebrano 216,86 Mg. I to w porównywalnych warunkach pogodowych. Gdy tymczasem
COM-
D w grudniu 2018r zebrał raptem 40 Mg. Zamawiającego interesowała cena odbioru
odpadów w latach obowiązywania nowej umowy. W tym celu, zgodnie z zaleceniami KIO,
zadał pytanie o warunki ich odbioru w 2019 i 2020 roku. Odpowiedź „wysypiska” nie
pozostawia żadnych wątpliwości. Odpady przyjmiemy a cena będzie do uzgodnienia (pismo
Eko Partner
Recykling przedłożył wykonawca). Na jakiej zatem podstawie Wykonawca
składając ofertę przedłożył kalkulację z nie uzgodnionymi warunkami odbioru odpadów i
dlaczego twierdzi, że będzie to cena wskazana przez niego w ofercie?
Zamawiający pytał o koszty transportu odpadów na wysypisko. Raz - o to gdzie i jak
są one składowane przed wywiezieniem na wysypisko oraz ponownie przy żądaniu wykazu
czynnościach operacyjnych dla przemieszczania odpadów z grupy 20 03 03. Odpowiadając
o czynnościach operacyjnych oferent wskazał na ich kalkulację w kosztach ogólnych. Ale w
odpowiedzi na p
ytanie o ilość kilometrów niezbędnych do przejechania w ramach obsługi
jednego obszaru „zamiatania” wskazał ok. 470 km. Taka właśnie ilość jest niezbędna dla
prawidłowego wykonania zamówienia w jednym rejonie. Ale w odpowiedzi na pytanie o
składowanie przed transportem na składowisko, oferent dwukrotnie odpowiedział, że takich
czynności nie wykonuje. Z opisu wykonywanych czynności jasno wynika, że musi opróżnić
zamiatarki od dwóch do trzech razy dziennie. Oznacza to pięciokrotne ich napełnienie w
ciągu jednego dnia roboczego. Wobec braku składowania pośredniego muszą one pojechać
na wysypisko. Do Lubina jest średnio 27 km. Pięć „napełnień zamiatarki” to dziennie 270 km
(miesięcznie 5400 km), nie ujętych w kalkulacji kosztów wykonania usługi. Przejazd bez
obc
iążenia zamiataniem to zużycie paliwa na poziomie 0,32 1/km x 5400km i koszt 1728 zł.


do tego koszty pracownicze ok. 30 minut w jedną stronę, razem ( 15 zł/h, 5 dni x 20
przejazdów x 0,5 godz. x 2) To koszt 1500 zł. nie uwzględniony w kalkulacji.
Oferent,
w zupełnie nieczytelny sposób, sporządził kalkulację kosztów zamiany
śmieciarki na pojazd dostawczy obsługujący zbiórkę śmieci z koszy ulicznych. Z udzielonej
odpowiedzi wynika, że do pierwotnych kosztów usługi z 2015 roku, nie były doliczone koszty
pośrednie a po zamianie pojazdu (dużego na mały) i dodaniu tego typu kosztów nagle ich
ogólna kwota spadła. Odejmowanie „kosztów” od wcześniejszych kalkulacji nie jest dla nas
żadnym argumentem wykazania opłacalności bieżącej ceny Zarówno do „starej” śmieciarki
jak i do obecnego poj. dostawczego należało doliczyć koszty pośrednie, zysk, itd. Tego nie
zrobiono.
Oferent nie odpowiedział na pytanie dotyczące faktur na odbiór odpadów z umowy
zawartej na lata 2015
— 2018. Wskazał na brak związku z zawartą wtedy umową (nie
przewidywała takich sprawozdań) oraz brakiem podobnego wymogu w obowiązującej teraz
SIWZ. Należy podkreślić, że pytanie takie zostało zadane w wyniku uzasadnienia wyroku
KIO.
Obowiązkiem Zamawiającego było je zadać a firma odmawiając odpowiedzi nie
wy
kazała prawidłowości swoich twierdzeń w tym zakresie.
Oferent nie odpowiedział na pytanie dotyczące ilości odpadów z koszy ulicznych ani
sposobu ich zagospodarowania. Wskazując średnią ilość takich odpadów napisał, że było to
ok. 5,2 Mg. W przedstawionej
kalkulacji dot. odpadów z opróżniania koszy wykazano 5,2 Mg
średnio. Gdy tymczasem wg. danych z wysypiska w Legnicy w lutym bieżącego roku
zebrano 1 9,34 Mg a w marcu 12,26 Mg. Średnia to 15,8 Mg co przy stawce (oferenta) 340 zł
daje kwotę 3604 zł. miesięcznie. Jest to kolejna zaniżona pozycja kosztów.
Analizując dołączony do wyjaśnień Protokół kontroli WIOŚ należy dojść do wniosku,
że firma w ogóle nie opróżniała koszy ulicznych nawet w ilości 5 Mg. Nie przedstawiła w nim
bowiem ani kilograma zebranych odp
adów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady
komunalne). Miała za to odpady z ogrodów i parków. Rozumiemy, że były one zebrane z
koszonych terenów zielonych w pasach drogowych. Miała także odpady 20 03 02 czyli
zebrane z targowisk, gdy tymczasem ZDM nie ma na
drogach Legnicy żadnego targowiska I
Odpadów 20 03 03 firma miała w latach 2015-2018, z roku na rok coraz mniej (680,24;
572,13; 465,84) chociaż dróg do zamiatania było coraz więcej. Natomiast ilość odpadów z
ogrodów dramatycznie wzrastała (odpowiednio 34,08; 127,32; 233,22 Mg ), mimo, że akurat
terenów zielonych była mniej więcej taka sama ilość. Na pytanie wprost odnoszące się
odpadów o kodzie 20 03 01 firma znów użyła argumentu, że nie dotyczy ono tego
postępowania. Wskazała jednak, że było to ok. 60 Mg chociaż wcześniej wykazała ilość 5,2
MG. Pisząc o odpadach z grupy 20 03 01 nie pokazała kontrolującym z WIOŚ ani jednego
dowodu na ich zbiórkę. Jest zatem podwójnie niewiarygodna z podejrzeniem fałszowania
dokumentacji włącznie.


W tej sytuacji Zamawiający po dwukrotnym zapytaniu Oferenta o szczegóły
dotyczące kalkulacji i analizie udzielonych wyjaśnień stwierdza, że nie bezpodstawnie uznał
jego cenę na drastycznie zaniżoną i w pełni kwalifikującą się do odrzucenia.
W ocenie Zamawiającego manipulowanie przez wykonawcę sposobem wyceny
kosztu zamówienia prowadzi do wypaczenia wyników postępowania i naruszenia zasad
uczciwej konkurencji, polegających na konkurowaniu przez wykonawców w sposób rzetelny,
przejrzysty i niezafałszowany. Z powyższego należy wywnioskować, iż celem działania
wykonawcy było utrudnienie innym wykonawcom dostępu do uzyskania niniejszego
zamówienia i bez wątpienia zagrażało interesom innych wykonawców, którzy prawidłowo i
zgodnie z SIWZ skalkulowali koszt usługi, a podczas dokonywania przez Zamawiającego
oceny ofert znaleźli się w gorszej sytuacji.
Powyższe działanie wykonawcy można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu art. 3 uznk. Zatem, sytuacja ta obligowała Zamawiającego do
odrzucenia oferty również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp,
w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), czynem nieuczciwej konkurencji jest
utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż
towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż
poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.


Izba stwierdziła, że w zebranym w sprawie materiale dowodowym nie potwierdziły się
powody
odrzucenia oferty odwołującego wskazane przez zamawiającego w uzasadnieniu
czynności odrzucenia oferty odwołującego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Zamawiający w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego zarzucił, że
odwołujący nieprawidłowo oszacował ilość odpadów o kodzie 20.03.03. Wskazał, że podana
przez
wykonawcę ilość 58 Mg jest w skali miesiąca stała, co jest niemożliwe.
Rozstrzygając w przedmiocie tego zarzutu, Izba stwierdziła w pierwszej kolejności, że
wbrew twierdzeniom
zamawiającego, wykonawca w kalkulacji z 27 grudnia 2018 r.
oszacował ilość odpadów o kodzie 20.03.03 na poziomie 48,11 Mg miesięcznie, a nie 58 Mg
miesięcznie. Na pytanie przewodniczącego, zamawiający oświadczył w trakcie rozprawy, że
prawdopodobnie dopuścił się w tym zakresie omyłki pisarskiej.
W dalszej kolejności stwierdzono, że odwołujący do kalkulacji z 27 grudnia 2019 r.
fakt
ycznie przyjął miesięczną ilość składowania odpadów na poziomie 48,11 Mg.
Dodatkowo, j
ak jednoznacznie wynikało z kalkulacji, ilość tę ustalił na podstawie „ilości
średniej z 11 miesięcy 2018 r.”. Powyższe nie mogło być jednak powodem odrzucenia oferty
odw
ołującego. Uszło uwadze zamawiającego, że taki sposób zaprezentowania w kalkulacji
szacowanej
ilości odpadów wynikał wprost z wymagań samego zamawiającego. To właśnie
za
mawiający w swym wezwaniu z dnia 19 grudnia 2018 r jednoznacznie nakazał
odwołującemu przyjąć do kalkulacji ilość składowanych odpadów na podstawie średniej z
jedenastu miesięcy 2018 roku (s. 2 wezwania z dnia 19 grudnia 2018 r., w aktach sprawy).
Zatem podawana w kalkulacji
ilość odpadów nie tylko mogła, ale wręcz musiała być taka
sama w po
szczególnych miesiącach, skoro miała stanowić średnią.
W dalszej kolejności, na podstawie faktur załączonych do odwołania wniesionego
przez
odwołującego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie KIO 109/19 Izba stwierdziła, że
członkowie konsorcjum odwołującego oddawali do EkoPartner Recykling sp. z o.o. odpady o
kodzie 20.03.03
w ilościach różniących się w poszczególnych miesiącach. Analiza faktur
wskazała, że członek konsorcjum odwołującego - F.H.U. P. W. oddał do przetwarzania w

EkoPartner Recykling sp. z o.
o. odpady o kodzie 20.03.03 w ilościach wynoszących
odpowiednio: 43,960 Mg
(styczeń 2018); 39,980 Mg (luty 2018); 44,140 Mg (marzec 2018 r.);
40,760 Mg (maj 2018 r.); 40,480 Mg (
kwiecień 2018 r.); 42,300 Mg (czerwiec 2018 r.);
44,120 Mg (lipiec 2018 r.); 43,960
Mg (sierpień 2018 r.); 40,040 Mg (wrzesień 2018 r.);
46,120
Mg (październik 2018 r.); 40,220 Mg (listopad 2018 r.); 40,140 Mg (grudzień 2018 r.).
Z kolei drugi członek konsorcjum odwołującego P.U.-P.i H Com-D sp. z o.o. oddał 23,1 Mg
(październik 2018 r.) i 200 Mg (grudzień 2017 r.) odpadu o tym kodzie. Zatem teza, że
odwołujący oddawał w poszczególnych miesiącach takie same ilości odpadów o kodzie
20.03.03
nie potwierdziła się.
Niezasadny jest argument
kwestionujący podaną w kalkulacji ilość odpadu o kodzie
20.03.03 na poziomie 48,11
Mg z powołaniem się na dane znajdujące się w protokole
kontroli nr DL 177/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z
dnia 11 grudnia 2018 r. przeprowadzonej u F.H.U. P. W.
(załącznik do pisma odwołującego z
dnia 20 marca 2019 r.).
Rzeczywiście, jak wynikało z zestawienia znajdującego się w pkt 1.2. tego protokołu
kontroli, i
lość odpadów z grupy 20.03.03 wytwarzanych przez członka konsorcjum
odwołującego F.H.U. P. W. ulegała zmniejszeniu. W protokole wskazano, że kontrolowany
wytworzył w 2016 r. 680,24 Mg odpadów o kodzie 20.03.03, w 2017 r. - 572,13 Mg, zaś w
2018 r. - 465,84 Mg
, a więc rzeczywiście ilości wytwarzanych odpadów w kontrolowanym
okresie
spadały. Nie jest to jednak argument za nieprawidłowością podania w kosztorysie
średniomiesięcznej ilości odpadów na poziomie 48,11 Mg. To sam zamawiający nakazał
wykonawcy podać w kalkulacji średniomiesięczną ilość odpadów na podstawie danych z 11
miesięcy 2018 roku, a nie na podstawie danych z lat poprzednich. Jednocześnie nie
przedstawiono Izbie jakiegokolwiek dowodu, że zmniejszenie się ilości odpadów w
poszczególnych latach było wynikiem jakichś nieprawidłowości. Tym bardziej, że sam organ
kontrolujący w pkt 2 protokołu wyraźnie wskazał, że w trakcie kontroli nie stwierdził żadnych
naruszeń.
Nie może stanowić powodu odrzucenia oferty odwołującego fakt, że wykonawca na
wezwanie zamawiającego nie przedstawił mu faktur za odbiór odpadów o kodzie 20.03.03 za
lata 2016
– 2017. Izba stwierdziła, że z żadnego z postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie wynikało, aby zamawiający zażądał od wykonawców
przedstawienia tego rodzaju
dokumentów. W tej sytuacji zamawiający na obecnym etapie nie
może wywodzić negatywnych skutków z faktu niezłożenia przez odwołującego dokumentów,
których w świetle dokumentacji przetargowej nie miał obowiązku przedstawić.

W dalszej kolejności powodem podważenia skalkulowanej przez odwołującego ilości
odpadów o kodzie 20.03.03 miało być jej porównanie przez zamawiającego „z danymi z

wysypiska w Legnicy
”. Zamawiający wywiódł, że w lutym 2019 r. wysypisko w Legnicy
prz
yjęło 168 Mg odpadów z grupy 20.03.03, a w marcu 2019 r. zebrano 216,86 Mg.
Na pytanie p
rzewodniczącego zadane w trakcie rozprawy, na jakiej podstawie
zamawia
jący w uzasadnieniu odrzucenia przyjął jako prawidłowe ilości odpadów z grupy
20.03.03 na poziomie 168 Mg i 216,86 Mg
w miesiącach lutym i marcu 2019 r., zamawiający
wyjaśnił, że dane te pozyskał na podstawie ewidencji odpadów oddawanych przez
p
rzystępującego w ramach realizacji analogicznej umowy.
Okoli
czność ta okazała się sporna między stronami. Odwołujący w odwołaniu
odnosząc się do tego zarzutu podniósł, że „podane przez Zamawiającego ilości 168 Mg,
które zostały przyjęte w RIPOKU w Legnicy, mogą pochodzić z kilku innych gmin i zostały
przywiezione przez inne podmioty trudniące się wywozem odpadów. Nie są to odpady
pochodzące z legnickich ulic
”.
W tej sytuacji, to zamawiający zobowiązany był w toku rozprawy udowodnić, że
podawane przez niego jako prawi
dłowe ilości 168 Mg i 216,86 Mg to ilości odpadów o kodzie
20.03.03 oddane przez przystępującego w wyniku realizacji analogicznej umowy w
miesiącach lutym i marcu 2019 r. To zamawiający bowiem z faktu tego wywodził skutek
prawny
w postaci konieczności odrzucenia oferty odwołującego. Izba stwierdziła, że
twierdzenia
zamawiającego i przystępującego pozostały gołosłowne, gdyż nie zostały
poparte jakimkolwiek dowodem. W braku takiego dowodu Izba nie
miała podstaw aby ustalić,
że prawidłowe ilości zbieranych odpadów o kodzie 20.03.03 powinny się kształtować na
poziomie 168 Mg i 216,86 M
g miesięcznie, a nie 48,11 Mg, jak oszacował odwołujący.
Ponadto ilość ta odpowiadała średniej ilości oddawanej miesięcznie przez F.H.U. P. W.
firmie EkoPartner Recykling sp. z o.o. w 2018 r.
(por. faktury załączone do odwołania z dnia
23 stycznia 2019 r. wniesionego w sprawie o sygn. akt KIO 109/19).

W dalszej kol
ejności zamawiający w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty
odwołującego podniósł, że odwołujący złożył kalkulację z nieuzgodnionymi warunkami
odbioru odpadów. Wywiódł, że cena zagospodarowania odpadu w podmiocie EkoPartner
Recykling sp. z o.o.
będzie dopiero do ustalenia.
Izba
stwierdziła, że tak sformułowana podstawa odrzucenia oferty odwołującego nie
potwierdziła się w zebranym w sprawie materiale dowodowym.
Odwołujący w kalkulacji z 27 grudnia 2018 r. podał, że skalkulował stawkę za
zagospodarowanie
odpadów na poziomie 38 zł netto za 1 Mg. Do swych wyjaśnień z 7
marca 2019 r. odwołujący załączył m.in. pismo EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie z
dnia 6 marca 2019 r. W piśmie tym, podmiot ten oświadcza, że „w odpowiedzi na pismo z
dnia 6.03.2019, w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady z
czyszczenia ulic i placów, w ilości ok 50 Mg/mc, informujemy, że dysponujemy


możliwościami przyjęcia i zagospodarowania w/w odpadów. Niniejszym potwierdzamy
gotowość przyjęcia odpadów. Warunki handlowe do ustalenia.
”. Do wyjaśnień załączono
także pismo odwołującego z 6 marca 2019 r. skierowane do EkoPartner Recykling sp. z o.o.
w Lubinie, w którym czytamy „w ramach wieloletniej współpracy i dobrych relacji handlowych
prosimy o potwierdzenie czy Wasze przedsiębiorstwo utrzyma cenę za zagospodarowanie
odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł za 1 Mg w
2019 r.? Ilości do zagospodarowania to około 50 Mg miesięcznie.
”. Do wyjaśnień załączono
kolejne
pismo EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie z dnia 7 marca 2019 r. W piśmie
tym ww. podmiot oświadcza, że w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2019 r., w ramach
kontynuacji współpracy potwierdza na chwilę obecną cenę za zagospodarowanie odpadów o
kodzie 20.03.03
– odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł netto z 1 Mg odpadu.
Izba wzięła także pod uwagę treść faktur za zagospodarowanie odpadów o kodzie
20.03.03 załączonych do odwołania odwołującego z dnia 23 stycznia 2019 r. Na podstawie
tych faktur stwierdzono, że członek konsorcjum odwołującego - F.H.U P. W. w roku 2018 r.
oddawał firmie EkoParter Recykling sp. z o.o. do przetwarzania w kolejnych miesiącach
odpady o kodzie 20.03.03. Ceny jednostkowe
za zagospodarowanie tych odpadów we
wszystkim miesiącach 2018 r. kształtowały się na poziomie 38 zł netto za 1 Mg odpadu. Z
kolei analiza faktur
drugiego członka konsorcjum odwołującego P.U.-PiH Com-D sp. z o.o.
prowadziła do wniosku, że oddawał on do przetworzenia odpady o kodzie 20.03.03 do firmy
EkoPartner Recykling sp. z o.o. z
a cenę 35 zł netto za 1 Mg (grudzień 2017 r.) i cenę 48 zł
za 1 Mg (październik 2018 r.).
Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę należało dojść do wniosku, że członkowie
konsorcjum
odwołującego współpracowali co najmniej od końca 2017 r. z firmą EkoPartner
Recykling sp. z o.o. przy przetwarzaniu
odpadów o kodzie 20.03.03. Z przeważającej części
faktur
wynikała, że podmiot ten przyjmował do przetwarzania odpady o kodzie 20.03.03 za
cenę 38 zł netto za 1 Mg. Z kolei z pism z 6 i 7 marca 2019 r. załączonych do wyjaśnień
odwołującego z 7 marca 2019 r. wynikało, że podmiot ten zdecydował się kontynuować
współpracę z odwołującym na dotychczasowych warunkach. Rzeczywiście w pierwszym z
pism, tj. z 6 marca 2019 r. EkoPartner sp. z o.o.
wskazał, że jest gotowy przyjmować 50 Mg
odpadu miesięcznie, nie precyzując warunków handlowych. Jednakże z drugiego z pism, to
jest z 7 marca 2019 r wynika
ło, że jest gotowy kontynuować współpracę, potwierdzając na
dzień 7 marca 2019 r. stawkę za zagospodarowanie odpadu na poziomie 38 zł netto za 1
Mg.
Owszem,
złożone pismo należało traktować jako wstępną ofertę, nie złożono
zamawiającemu wiążącej umowy na lata 2019 – 2020. Powyższe nie może być jednak
powodem odrzucenia
oferty odwołującego. Uszło uwadze zamawiającego, że w żadnym z
postanowień SIWZ nie nałożył na wykonawców obowiązku, aby kalkulowana stawka za

zagospodarowanie odpadów wynikała z umowy wiążącej wykonawcę z podmiotem
zagospodarowującym odpad. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że niewątpliwie od końca
2017 r.
odwołujący na analogicznych zasadach współpracował z EkoPartner Recykling sp. z
o.o.,
a podmiot ten wyraził gotowość kontynuowania współpracy należało uznać, że
odwołujący miał prawo kalkulowania spornego elementu przedmiotu oferty na takiej
podstawie
. Izba wzięła także pod uwagę, że proponowana stawka nie odbiegała od cen
oferowanych
odwołującemu przez dwa inne podmioty. Dostrzeżenia wymagało, że
odwołujący złożył w trakcie rozprawy ofertę EkoBolesław sp. z o.o. w Wojkowicach z
16.04.2019 r. z ceną 41 zł netto za przyjęcie 1 Mg odpadu o kodzie 20.03.03. Przedstawił
także oświadczenie firmy Eko-SAM Bis sp. z o.o., która zaoferowała odwołującemu przyjęcie
do odzysku tego samego odpadu za
cenę 40 zł netto za 1 Mg. Na podstawie można było
stwierdzić, że co najmniej trzej odbiorcy odpadu gotowi są podjąć współpracę z odwołującym
oferując stawki zbliżone do podanych w kalkulacji.

W dalszej kolejności dostrzeżenia wymagało, że zamawiający w uzasadnieniu
czynności odrzucenia z dnia 1 kwietnia 2019 r. nie zakwestionował samej wysokości
skalkulowanej stawki.
Analiza uzasadnienia faktycznego czynności z dnia 1 kwietnia 2019 r.
prowadziła do wniosku, że powodem odrzucenia było jedynie nieuzgodnienie z EkoPartner
Recykling stawki za zagospodarowanie od
padów na lata 2019 i 2020 r. Dopiero w trakcie
rozprawy zamawiający zarzucił odwołującemu, że stawka skalkulowana przez odwołującego
jest
zaniżona. W tym zakresie powołał się m.in. na pismo z gminy Lubin z dnia 20.03.2019 r.,
załączone do odpowiedzi na odwołanie. Wskazał, że gmina ta zawarła umowę z EkoPartner
Recykling sp. z o.o., a odpady o kodzie 20.03.03
przekazywane są za stawkę 324 zł za 1
Mg.
Jednakże takiego powodu odrzucenia próżno było szukać w treści uzasadnienia
czynności odrzucenia oferty odwołującego, w którym zamawiający skupił się wyłącznie na
tym, że odwołujący miał nie uzgodnić z EkoPartner Recykling warunków odbioru odpadów
na lata 2019 -2020.
Izba podziela zatem w całej rozciągłości stanowisko wyrażone w wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2011 r., XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy,
sygn. akt sygn. akt XXIII Ga 416/11, iż „(…) Z punktu widzenia Zamawiającego, oznacza to
że nie może on zmienić ani rozszerzać podstawy faktycznej decyzji o wykluczeniu
wykonawcy z postępowania po wniesieniu przez tego drugiego odwołania. W świetle
związania KIO, Sądu Okręgowego i Odwołującego zarzutami podniesionymi w odwołaniu,
sprzeczne z naczelną zasadą postępowania cywilnego, jaką jest zasada równouprawnienia
stron, byłoby dopuszczenie do rozszerzenia podstawy faktycznej decyzji o wykluczeniu
Odwołującego. Wobec związania swoimi zarzutami, Odwołujący nie mógłby bowiem odnieść
się do nowych okoliczności przedstawionych przez Zamawiającego, po wniesieniu


odwołania. Z tych względów postępowanie Zamawiającego, polegającego na przedstawieniu
nowych dowodów w odpowiedzi na odwołanie i skardze, nie można traktować jedynie jako
rozszerzenia argumentacji zawartej w decyzji o wykluczeniu. Powyższej wykładni nie
podważa zasada ekonomiki procesowej ani zasada dyspozycyjności formalnej czyli
rozporządzania przez stronę czynnościami procesowymi. Zasady te aczkolwiek ważne, nie
mogą mieć charakteru dominującego. Z punktu widzenia naczelnych zasad postępowania
cywilnego z pewnością ważniejszą rolę odgrywa zasada równouprawnienia stron a
dokładniej zasada równości środków procesowych. Podsumowując, skoro Odwołujący –
wykonawca był związany swoimi zarzutami zawartymi w odwołaniu to również Zamawiający
był związany podstawą faktyczną decyzji od której to odwołanie wniesiono. Dopuszczenie do
rozszerzenia podstawy faktycznej decyzji przez Zamawiającego uniemożliwiłoby
jednocześnie Odwołującemu – wykonawcy przedstawienie zarzutów, co do tych nowych
okoliczności. Wobec tego dowody zgłoszone przez Zamawiającego jako dotyczące
okoliczności związanych z rozszerzoną podstawą faktyczną decyzji o wykluczeniu, nie mogły
zostać uwzględnione (…)
”.
Zasa
dnym wydaje w tym miejscu przywołanie również wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C-406/08 Uniplex,
który wskazuje, iż: „W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 1 ust. 1
dyrektywy 89/665 państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, iż sprzeczne z
prawem decyzje instytucji zamawiających mogą skutecznie i możliwie szybko podlegać
odwołaniu. Tymczasem fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub
oferta zostały odrzucone nie pozwala mu na skuteczne wniesienie odwołania. Takie
informacje nie są wystarczające, aby umożliwić kandydatom lub oferentom wykrycie
wystąpienia naruszenia prawa, które może być przedmiotem odwołania. Wyłącznie po
poinformowaniu zainteresowanego kandydata lub oferenta o motywach wykluczenia go z
postępowania o udzielenie zamówienia, może on nabrać wyraźnego przekonania co do
występowania ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów, jak też co do
możliwości wniesienia odwołania. Wynika z tego, że cel założony w art. 1 ust. 1 dyrektywy
89/665, jakim jest zagwarantowanie skutecznych środków odwoławczych w razie naruszenia
przepisów obowiązujących w zakresie zamówień publicznych, może zostać osiągnięty,
wyłącznie jeśli bieg terminów wyznaczonych do wniesienia takich środków odwoławczych
rozpoczyna się od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o
podnoszonym naruszeniu rzeczonych przepisów
”.
Wobec
powyższego Izba zobowiązana była nie zajmować stanowiska co do
twierdze
ń i dowodów stron i uczestnika odnoszących się do nowej, dodatkowej podstawy
odrzucenia oferty o
dwołującego.

Nie znalazła potwierdzenia kolejna podstawa odrzucenia oferty odwołującego
odnosząca się do nieuwzględnienia kosztów transportu odpadów na wysypisko.
Zamawiający wywiódł w uzasadnieniu czynności odrzucenia z dnia 1 kwietnia 2019 r., że „Z
opisu wykonywanych czynności jasno wynika, że musi opróżnić zamiatarki od dwóch do
trzech razy dziennie. Oznacza to pięciokrotne ich napełnienie w ciągu jednego dnia
roboczego. Wobec braku składowania pośredniego muszą one pojechać na wysypisko. Do
Lubina
jest średnio 27 km. Pięć „napełnień zamiatarki” to dziennie 270 km (miesięcznie 5400
km), nie ujętych w kalkulacji kosztów wykonania usługi. Przejazd bez obciążenia
zamiataniem to zużycie paliwa na poziomie 0,32 1/km x 5400km i koszt 1728 zł. do tego
koszty pracownicze ok. 30 minut w jedną stronę, razem ( 15 zł/h, 5 dni x 20 przejazdów x 0,5
godz. x 2) To koszt 1500 zł. nie uwzględniony w kalkulacji.”.

W trakcie roz
prawy na pytanie przewodniczącego zamawiający dodatkowo wyjaśnił,
że jedna zamiatarka ma pojemność około 5 - 6 Mg. Na kolejne pytanie przewodniczącego
wskazał, że prawidłowa, miesięczna ilość zmiotek (odpadu o kodzie 20.03.03) to ok. 168 Mg.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że podstawa odrzucenia oferty
odwołującego nie znalazła potwierdzenia. Izba stwierdziła, że jeżeli zamiatarka ma
pojemność 6 ton, to pięć kursów zamiatarki, o jakich wspominał zamawiający, daje 30 ton
wywożonego odpadu dziennie. Gdyby tę ilość przemnożyć przez 22 dni robocze w miesiącu,
dawałoby to 660 ton odpadów miesięcznie, a więc znacznie więcej niż wskazane 168 ton.
Nawet p
rzy przyjęciu wskazanej przez zamawiającego ilości 168 ton wywożonego odpadu
miesięcznie i podzieleniu tej ilości przez 22 dni otrzymujemy około 7 ton dziennie. Zaś 7 ton
z pewnością nie zapełni pięciu zamiatarek, tak jak wyliczał zamawiający.
Nie można się także zgodzić ze stanowiskiem, że odwołujący nie wliczył do ceny
oferty kosztów transportu odpadów na wysypisko. Odwołujący w odpowiedzi na pytanie nr 7,
znajdujące się w wyjaśnieniach z dnia 20.03.2019 r., poinformował zamawiającego, że
koszty związane z transportem „zostały w kalkulacji ujęte, w większości bezpośrednio, a
mała część w kosztach pośrednich”. Odpowiedź ta była prawidłowa i odpowiadała
rzeczywisto
ści. Rzeczywiście w pkt II kosztorysu ryczałtowego przedstawionego
zamawiającemu w dniu 27 grudnia 2018 r. znajdowała się pozycja „praca zamiatarki, ilość
79,46 mtg zamiatania, ilość km 2078,4, zużycie paliwa – 35 l na 100 km”. Była to więc
pozycja kalkulacji bezpośrednio odnosząca się do analizowanego kosztu transportu, wszak
pozycja ta dotyczyła pracy zamiatarki. Ponadto w kalkulacji znajdowała się też bardzo
znacz
ąca pozycja „koszty pośrednie” o wartości aż 63,8%. Nie można było zatem zgodzić
się z zamawiającym, że odwołujący miał nie ująć w swej kalkulacji omawianych kosztów
transportu odpadów na wysypisko.

W dalsze
j części uzasadnienia czynności odrzucania oferty odwołującego
za
mawiający zarzucił, że odwołujący miał nie ująć w swej kalkulacji kosztów pośrednich,
zysku itp. w
odniesieniu do pojazdu dostawczego obsługującego zbiórkę śmieci z koszy
ulicznych.
Izba stwierdziła, że tak opisana podstawa odrzucenia oferty odwołującego nie
znalazła potwierdzenia w zebranym w sprawie materiale dowodowym.
Wzięto pod uwagę, że w wyjaśnieniach z dnia 27.12.2018 r., odwołujący przestawił w
pkt IV kosztorysu
kalkulację usługi w zakresie opróżniania koszy. Znalazła się tam m.in.
pozycja „praca samochodu Volkswagen Crafter, 77,94 h pracy, ilość przejechanych km
692,8, zużycie paliwa 12 l/100”. W pkt IV kosztorysu znajdowały się też pozycje odnoszące
się do amortyzacji sprzętu (500 zł), koszty naprawy samochodu i obsługi technicznej,
przeglądy i konserwacje – 400 zł, ubezpieczenia OC i AC 609,20 zł, koszty nieprzewidziane
530 zł, koszty pośrednie 63,8 % w kwocie 4183,05zł, oraz zysk 15%. Nie można się było
zatem zgodzić ze stanowiskiem zamawiającego, jakoby odwołujący miał nie ująć w swej
kalkulacji kosztów pośrednich, zysku itp. w odniesieniu do pojazdu dostawczego
obsługującego zbiórkę śmieci z koszy ulicznych.

W kolejnej
części uzasadnienia czynności odrzucenia zamawiający wskazał, że
odwołujący miał w swej kalkulacji zaniżyć ilości odpadów z opróżniania koszy. Zamawiający
argumentował, że w przedstawionej kalkulacji odwołujący przyjął 5,2 Mg odpadu z koszy
średniomiesięcznie. Podniósł, że jest to ilość zaniżona, gdyż według danych z wysypiska w
Legnicy w lutym 2019 r. zebrano 19,34 Mg, a w marcu 2019 r. - 12,26 Mg
takich odpadów.
Wskazał, że średnia ilość odpadów z koszy kształtowała się na poziomie 15,8 Mg co przy
stawce (ofere
nta) 340 zł daje kwotę 3604 zł miesięcznie, nieujętą w kalkulacji.
Na pytanie p
rzewodniczącego zamawiający wskazał w trakcie rozprawy, że
po
dawaną przez siebie jako prawidłową średnią miesięczną ilość 15,8 Mg odpadów
odbi
eranych z koszy ulicznych ustalił na podstawie danych z realizowanej, przejściowej
umowy zawartej z p
rzystępującym, która obejmowała między innymi opróżnianie koszy w
miesiącach lutym i marcu 2019 r.
Ta okoliczność faktyczna okazała się sporna między stronami. Odwołujący w
odwołaniu zaprzeczył bowiem twierdzeniom zamawiającego. Wskazał, że dane te zostały
zawyżone i nie pochodzą jedynie z terenu miasta Legnicy, gdyż przystępujący swoje usługi
(odbiór odpadów) świadczy także na terenach innych gmin.
W tej sytuacji zamawiający powinien w trakcie postępowania odwoławczego
udowodnić, że przystępujący faktycznie zebrał średniomiesięcznie 15,8 Mg odpadów z koszy
ulicznych wyłącznie na podstawie analogicznej umowy zawartej z zamawiającym, która
obejmowała opróżnianie koszy w miesiącach lutym i marcu 2019 r. To zamawiający bowiem
z tego faktu
wywodził skutek prawny. Twierdzenia zamawiającego pozostały gołosłowne,

gdyż na ich poparcie nie przedstawiono Izbie żadnego dowodu. W związku z tym Izba nie
miała żadnych podstaw aby ustalić, że prawidłowa ilość odpadów odbieranych z koszy
ul
icznych powinna wynosić 15,8 Mg miesięcznie, a nie 5,2 Mg.

W dalszej kolejności zamawiający zarzucił, że stanowisko odwołującego co do ilości
odpadów odbieranych z koszy miało być wewnętrznie sprzeczne. Zamawiający w
uzasadnieniu
czynności odrzucenia oferty odwołującego argumentował, że odwołujący miał
kalkulować 5,2 Mg odpadów z koszy, zaś w kolejnych pismach wspominać o 60 Mg.
Izba stwierdziła, że w kosztorysie znajdującym się w piśmie z dnia 27 grudnia 2018 r.
odwołujący rzeczywiście skalkulował średniomiesięczną ilość odpadów z koszy ulicznych na
poziomie 5,2 Mg
. Dane te podał na podstawie średniej z 11 miesięcy 2018 r., zgodnie z
prośbą zamawiającego z 19 grudnia 2018 r. Z kolei w wyjaśnieniach z dnia 20 marca 2019 r.
odwołujący wskazał, że przekazał do zagospodarowania odpady o kodzie 20.03.01 w ilości
około 60 Mg (odpowiedź na pytanie nr 11).
Izba stwierdz
iła, że dane te nie są wewnętrznie sprzeczne. Uszło uwadze
zamawiającego, że odwołujący w odpowiedzi na pytanie nr 11 wypowiadał się o statystykach
zdeponowanych odpadów w całym 2018 r. W pytaniu zadanym 18 marca 2019 r., w zakresie
dotyczącym opróżniana koszy, zamawiający wyraźnie prosił odwołującego o podanie ilości
odpadów odbieranych z koszy ulicznych „w roku 2018”. Stąd podana ilość 60 Mg dotyczyła
tego właśnie okresu. W konsekwencji informacja ta nie pozostawała w sprzeczności z
poda
ną w kosztorysie miesięczną ilością 5,2 Mg odpadów z opróżniania koszy.

W dalszej kolejności zamawiający zarzucił, że odwołujący w ogóle nie zbierał w 2018
r. opadów o kodzie 20.03.01 (zmieszane odpady komunalne). Powołał się w tym zakresie na
protokół kontroli nr DL 177/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z dnia 11 grudnia 2018 r. przeprowadzonej u F.H.U. P. W. (załącznik do pisma
odwołującego z dnia 20 marca 2019 r.).
Zarzut nie
potwierdził się w zebranym w sprawie materiale dowodowym. W trakcie
r
ozprawy odwołujący złożył w charakterze dowodu karty przekazania przez członka
konsorcjum
odwołującego (F.H.U. P. W.) przystępującemu odpadów o kodzie 20.03.01 w
roku 2018 r. Na fakt przekazywania przez FHU P. W.
tego rodzaju odpadów w 2018 r.
wskazyw
ało także pismo przystępującego z dnia 19 marca 2019 r., które sam zamawiający
za
łączył do swej odpowiedzi na odwołanie. Z pisma tego jednoznacznie wynikało, że członek
konsorcjum
odwołującego przekazał przystępującemu w 2018 r. 130,96 Mg odpadu o kodzie
20.03.01, w tym z dzikich wysypisk 14,60 Mg
. Z powyższych dowodów jednoznacznie
wynikało, że odwołujący zbierał w 2018 r. odpady o kodzie 20.03.01. Powyższych ustaleń nie
zmienia treść protokołu kontroli nr DL 177/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Środowiska z dnia 11 grudnia 2018 r. przeprowadzonej u F.H.U. P. W..
Rzeczywiście w treści tego protokołu nie ma informacji o przekazywaniu w 2018 r. odpadów
o kodzie 20.03.01. Izba wzięła pod uwagę, że przyczyna takiego stanu rzeczy jest nieznana.
Nie można jednak wykluczyć, że kontrola nie miała charakteru kompleksowego, ale - jak
wynikało z protokołu – była kontrolą problemową, pozaplanową i interwencyjną. Nie bez
znaczenia jest
także fakt, że sam organ kontrolujący w pkt 2 protokołu wyraźnie wskazał, że
nie stwierdził w trakcie kontroli żadnych naruszeń.

Reasumując Izba stwierdziła, że zamawiający z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 4 i art.
90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odrzucił ofertę odwołującego. W konsekwencji
zamawiający naruszył także art. 7 ust. 1 ustawy Pzp prowadząc postępowanie w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia oddalenia. Z kolei orzeczenie Izby
zawarte w pkt 2
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a
zatem było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym
(pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2 sente
ncji), całe orzeczenie musiało przybrać postać
wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
. Z ww.
przepisu wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie
kwalifikowanego naruszenia ustawy
Pzp, a mianowicie takiego, które wywiera lub może
wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. W analizowanej sprawie stwierdzone
naruszenia ustawy Pzp
mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż zamawiający
odrzucił ofertę, która może być wybrana jako najkorzystniejsza.
W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może -
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie
lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności

zamawiającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności
odrzucenia oferty odwołującego.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.

W niniejszej sprawie
odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego
ponosił zamawiający. Kosztami postępowania obciążono zatem zamawiającego. Na koszty
postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości
15.000 zł oraz koszty z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w wysokości
3.600 zł, ustalone na podstawie rachunku złożonego do akt sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepis
y § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………….…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie