eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 655/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-29
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 655/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: P

iotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez
wykonawcę: Z. sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielna Publiczna Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Starowiejska 23, 22-400
Zamość

przy udziale wykonawcy: RATOWNIK-AMBULANSE sp. z o.o. sp.k., ul.
Odyńca 55/10, 02-
606 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1. oddala
odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża: wykonawcę: Z. sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683
Warszawa, i:

2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Z.
sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący: …………………………….


Sygn. akt KIO 655/19

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego
z siedzibą w Zamościu – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 sztuk ambulansów
sanitarnych typu „C” z wyposażeniem medycznym dla Samodzielnej Publicznej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Tr
ansportu Sanitarnego w Zamościu (nr postępowania
TA.ZP.2512.1.2019)

, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, z
wanej dalej „ustawa Pzp”.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 28.02.2019 r. pod numerem: 518744-N-2019.

Odwołujący – wykonawca Z. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wniósł na podstawie
art. 180 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp odw
ołanie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w postaci wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Zaskarżonej czynności Zamawiającego, Odwołujący zarzucił naruszenie następujących
przepisów ustawy Pzp:
1. art. 24 ust. 1 pkt 16 i ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 91 ust. 1 przez dokonanie
wyboru oferty Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp.j. (dalej jako
„Ratownik-Ambulanse”)
jako najkorzystniejszej i zaniechanie wykluczenia Ratownik-
Ambulanse z postępowania,
pomimo zawarcia w ofercie konkurencyjnej wobec oferty Odwołującego (dalej jako „Oferta
konkurencyjna”), wprowadzających Zamawiającego w błąd informacji o spełnianiu przez
oferowane ambulanse wszystk
ich punktowanych „parametrów technicznych oferowanych
samochodów”, określonych w tabeli 2 - Oceniane parametry techniczno-użytkowe
oferowanych ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej jako „SIWZ”), podczas gdy w istocie pojazdy te wszystkich powyższych
wymogów nie spełniały, które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy,
ponieważ doprowadziło do błędnego wyboru rzekomo najkorzystniejszej oferty;
2. art. 91 ust.
2 pkt 1 przez błędne uznanie, że Oferta konkurencyjna spełnia wymogi
wskazane w SIWZ
dotyczących parametrów technicznych, które to kryteria ustawodawca
uznał w przywoływanym przepisie za szczególnie istotne, tj. wymogi określone w
punktach 1 i 2 tabeli nr 2 - Oceniane parametry techniczno-u
żytkowe oferowanych

ambulansów stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, podczas gdy w istocie Oferta
konkurencyjna tych wymogów nie spełniała, co miało istotny wpływ na wynik
postępowania, ponieważ doprowadziło do błędnego wyboru rzekomo najkorzystniejszej
oferty;
3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3
przez dokonanie błędnej oceny Oferty konkurencyjnej
i przyznanie tej ofercie w ramach kryterium oceny ofert „parametry techniczne
oferowanych samochodów” 20 punktów, podczas gdy oferowane pojazdy nie posiadały
parametrów ocenianych wskazanych w punktach 1 i 2 Tabeli nr 2 - Oceniane parametry
techniczno-
użytkowe oferowanych ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,
skutkiem czego powinno być przyznanie łącznej liczby 0 punktów za te kryteria, co miało
wpływ na wynik postępowania, ponieważ doprowadziło do przyznania punktacji za
kryteria, których Oferta konkurencyjna nie spełniała;
4. art. 91
ust. 1 przez niezasadny wybór oferty konkurencyjnej jako najkorzystniejszej, w
następstwie: 1. niedostrzeżenia podstaw do wykluczenia Oferty konkurencyjnej z
przycz
yn przywołanych w zarzucie nr 1; 2. dokonanie błędnej oceny Oferty
konkurencyjnej przez niezasadne przyznanie punktacji za parametry opisane w zarzucie
nr 3, podczas gdy skutkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania i oceny ofert
powinien być wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, co miało istotny wpływ
na wynik postępowania, ponieważ doprowadziło do błędnego wyboru rzekomo
najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższymi zarzutami, Odwołujący wniósł – na podstawie art. 192 ust.
3 pkt 1 Pzp
– o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności w postaci wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Ponadto wniósł o:
1.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego,
2. do
puszczenie wniosków dowodowych zgłoszonych w odwołaniu na okoliczności
wskazane w jego treści,
3. wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy.
W uzasadnieniu
Odwołujący wskazał, co następuje.
I.
Uwagi ogólne
Przedmiotem odwołania jest czynność Zamawiającego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w
postaci wyboru najkorzystniejszej oferty.
SIWZ została poddana przez Zamawiającego
modyfikacji w dniu 8 marca 2019 r.
Dowód: SIWZ po zmianach z dnia 8 marca 2019 r.
Dowód: Oferta firmy Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp. j.
W dn
iu 14 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu ostały złożone

dwie of
erty: oferta Odwołującego oraz Oferta konkurencyjna wykonawcy Ratownik-
Ambulanse.
Dowód: Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 marca 2019 r.
W dniu 19 marca 2019 r. Odwołujący skierował do Zamawiającego pismo z
informacją o nieprawidłowościach i wnioskiem o wykluczenie Ratownik-Ambulanse z
postępowania w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, z uwagi na zawarcie przez
wykonawcę w ofercie informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, odnoszących się
do rzekomego spełniania przez zaoferowane ambulanse wszystkich punktowanych
parametrów technicznych.
Dowód: pismo Odwołującego z dnia 19 marca 2019 r.
Pismem z dnia 28 marca 2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego, że w
toku prowadzonych z Ratownik-Ambulanse wyja
śnień nie stwierdził w ofercie wykonawcy
nieprawidłowości opisanych w piśmie z dnia 19 marca 2019 r. Do wskazanego pisma
Zamawiający załączył wyjaśnienia Ratownik-Ambulanse datowane na 28 marca 2019 r.
Dowód: Pismo Zamawiającego z 28 marca 2019 r. wraz z załącznikiem w postaci pisma
Ratownik-Ambulanse z 27 marca 2019 r.
W dniu 4 kwietnia 2019 r. Zamawiający wystosował do Odwołującego i Ratownik-
Ambulanse zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Za najk
orzystniejszą,
Zamawiający uznał Ofertę konkurencyjną przyznając jej 100 punktów, podczas gdy oferta
Odwołującego uzyskała 93,24 pkt.
Dowód: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r.
W ocenie Odwołującego, powyższy wybór jest sprzeczny z przepisami ustawy Pzp.
Zaoferowane przez Ratownik-Ambulanse pojazdy,
wbrew oświadczeniu złożonemu w
O
fercie konkurencyjnej nie spełniały wszystkich punktowanych kryteriów technicznych
określonych w punktach 1 i 2 tabeli nr 2 - Oceniane parametry techniczno-użytkowe
oferowanych ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Tym samym, niezasadne
było przyznanie Ofercie konkurencyjnej maksymalnej liczby punktów w ramach kryterium
„parametry techniczno-użytkowe oferowanych samochodów”, podczas gdy w ramach tego
kryterium O
fercie konkurencyjnej nie powinny zostać przyznane jakiekolwiek punkty.
Niezależnie od powyższego, z uwagi na zamieszczenie w Ofercie konkurencyjnej
informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd odnośnie do spełnienia wszystkich
punktowanych „parametrów technicznych oferowanych samochodów”, Ratownik-Ambulanse
podlegała wykluczeniu z postępowania.
Powyższe, w ocenie Odwołującego, doprowadziło do błędnego wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący wskazał: skala zaistniałych naruszeń sprawia, że konieczne jest
poddanie końcowego rozstrzygnięcia pod kontrolę Krajowej Izby Odwoławczej. Kontrola jest

w szczególności uzasadniona kontekstem zamówienia - wybór ambulansów, jako pojazdów
przeznaczonych do ratowania życia ludzkiego, musi odbywać się z jak najbardziej wnikliwym
rozważeniem kryteriów kluczowych dla takiego celu.
II
. Niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
1.
Uwagi wstępne
W ocenie Odwołującego, na podstawie Informacji o otwarciu ofert z dnia 14 marca
2019 r. oraz O
ferty konkurencyjnej można stwierdzić, że w postępowaniu wystąpiły
nieprawidłowości, o których mowa poniżej.
Dla lepszego zobrazowania prezentowanej argumentacji, Odwołujący wskazał na
wstępie na treść SIWZ, zestawiając ją z treścią Oferty konkurencyjnej.
Kryteria oceny ofert
– Waga – Opis oceny danego kryterium:
1. cena oferty
– 60% – najniższa oferowana cena x 60 : cena oferty badanej,
2. parametry techniczne
oferowanych samochodów – 20% – wykonawca może otrzymać
max. 20 pkt za dodatkowe parametry techniczno-
użytkowe, wymienione w załączniku nr 2
do SIWZ,
3.
przedłużona gwarancja na samochody bazowe – 10% – wykonawca, który zaoferuje na
pojazdy bazowe gwarancję wynoszącą: 24 miesiące - otrzyma 0 pkt, 36 miesięcy -
otrzyma 10 pkt,
4. przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oraz zamontowane wyposażenie i sprzęt
medyczny
– 10% – wykonawca, który zaoferuje na zabudowę medyczną oraz
zamontowane
wyposażenie i sprzęt medyczny – gwarancję wynoszącą: 24 miesiące -
otrzyma 0 pkt
, 36 miesięcy - otrzyma 10 pkt.
Razem
– 100%.
Kryteria oceny ofert
– parametry techniczne oferowanych samochodów (punkty 1 i 2 objęte
zarzutami
odwołania):

Parametry oceniane
– ocena punktowa
1.
asystent martwego punktu lub inne fabryczne rozwiązanie, informujące o strefie martwego
pola, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN EN
1789+A2:2015
– Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt,
2.
system ostrzegania o możliwości kolizji lub inne rozwiązanie, informujące o możliwości
kolizji, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu zgodnie z wymogami normy PN EN
1789+A2:2015
– Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt.
Ratownik-
Ambulanse w swojej ofercie potwierdziła spełnienie wszystkich
punktowanych „parametrów technicznych oferowanych samochodów”, przedstawiając tym
samym informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
postaci potwierdzenia posiadania przez oferowany pojazd Renault Master 2,3 dCi 170 L2H2

„asystenta martwego punktu lub innego fabrycznego rozwiązania;informującego o strefie
martwego pola
,
poprawiającego bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy
PN EN 1789+A2:2015”
oraz „systemu ostrzegania o możliwości kolizji lub innego
rozwiązania, informującego o możliwości kolizji, poprawiającego bezpieczeństwo ambulansu
zgodnie z wy
mogami normy PN EN 1789+A2:2015”.

Z
godnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawia
jącego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymagany
ch dokumentów.
W ocenie Odwołującego, sytuacja tego rodzaju zaistniała w postępowaniu.
2. Brak w Ofercie konkurencyjnej asystenta martwego punktu

Odwołujący wskazał, że zaoferowany przez Ratownik-Ambulanse pojazd Renault
Master 2.3 d
Ci 170 L2H2 nie posiada „asystenta martwego punktu lub innego fabrycznego
rozwiązania, informującego o strefie martwego pola, poprawiającego bezpieczeństwo
ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015
”. W oficjalnym katalogu
Renault Master w części Wyposażenie i opcje nie ma dostępnej opcji zamówienia systemu
asystenta martwego punktu, jedyną opcją jest rozwiązanie w postaci Lusterko Wide View
(lusterko martwego kąta), które zgodnie z opisem producenta pojazdu bazowego spełnia
jedynie poniżę funkcje:
Lusterko ”Wide View”
Podróżuj spokojnie z lusterkiem
Wide View
,”
.To lusterko wsteczne udowadnia swoją
użyteczność zwłaszcza na skrzyżowaniach. Lusterko umieszczone jest w tzw. martwym
punkcie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera i jest prawdziwym atutem w bezpiecznej
jeździe
. Lusterko zwiększa pole widzenia z boku na prawą stronę.
Dowód: oficjalny katalog Renault Master
Odwołujący wskazał, że opcja ta nie wypełnia równoważnego rozwiązania z tego
wymogu tj. fabryczne rozwiązanie, informujące o strefie martwego pola, poprawiające
bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015. Lusterko
„Wide View” nie spełnia podstawowego wymogu tj. nie informuje kierowcy o strefie martwego
pola. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN słowo „informuje” oznacza «udzielać
informacji, wskazówek, podawać do wiadomości». Lusterko ”Wide View” nie informuje
kierowcy o strefie martwego pola, tj. nie sygnalizuje tego optycznie lub dźwiękowo, a jedynie
poszerza pole widzenia z boku na prawą stronę, przy zachowaniu warunku rozłożonej osłony
przeciwsłonecznej pasażera oraz przy jej prawidłowym ustawieniu.
System informujący o strefie martwego pola, zgodnie z przyjętą funkcją w wielu

pojazdach innych marek powinien spełniać minimum poniższe funkcje tj. wykorzystując
czuj
niki/radary w zderzaku tylnym lub kamery umieszczone pod lusterkami zewnętrznymi
„dostrzega” takie auta i ostrzega przed nimi kierowcę. Najczęściej przez emisje sygnałów
akustycznych (
charakterystyczne pikanie) i wizualnych, przez zapalenie się kontrolki w
widocznej części lusterka odpowiadającego stronie, z której znajduje się taki obiekt. W
niektórych autach pojawiają się oba sygnały jednocześnie, a w najbardziej rozwiniętych
systemach, gdy kierowca zamierza zmienić pas ruchu zbliżając się do auta w martwej strefie,
reaguje również układ kierowniczy. Sztywnieje lub nawet odbija w drugą stronę by zapobiec
kolizji.
Pojęcie martwego pola jest rozumiane jednolicie, co wyklucza zrównanie innych
rozwiązań.
Opcja Lusterko ”Wide View”, zgodnie z deklaracją producenta pojazdu bazowego,
jedynie zwiększa pole widzenia z boku na prawa stronę, przy warunku opuszczonej osłony
przeciwsłonecznej pasażera i odpowiedniego jej ustawienia. Z informacji tej wynika
dodatkowo,
że zwiększone jest pole widzenia z boku na prawą stronę, natomiast lewa strona
pojazdu jest niezabezpieczona.
Zgodnie z definicją: Martwe pole jest to obszar wokół pojazdu silnikowego (głównie
samochody osobowe, ciężarowe, terenowe itp., a także motorówki i samoloty), który nie jest
widoczny dla kierowcy w lusterkach bocznych, ani w lusterku wstecznym.
Zjawisko ”martwego pola” wynika z tego, że lusterka samochodowe nie są w stanie objąć
podglądem całego obszaru wokół pojazdu.
Największe martwe pole mają lusterka płaskie; obecnie producenci aut - dla poprawienia
pola widzenia z boku i z tyłu - stosują lusterka sferyczne (wykonane są z tafli szkła w
kształcie wycinka kuli) lub lusterka asferyczne (nazywane również łamanymi) - mają one
skrajną część zwierciadła nachyloną pod ostrzejszym kątem niż reszta tafli).
Pierwszym i nowatorskim rozwiązaniem wychwytującym elementy (głównie inne pojazdy) w
martwym polu jest - opracowany przez szwedzki koncern Volvo - system BLIS (z ang. BIind
Spot Information System)
[1]
, który do seryjnej produkcji wszedł pod koniec 2004 roku
[2]
.
Dowód: wydruk ze strony
https://pl.wikipedia.ore/wiki/Martwe pole

Jednocześnie zgodnie z definicja zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN słowo
informować oznacza: «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości.»
Dowód: wydruk ze strony
https://sip.pwn.pl/sip/informowac:2466210.html

W tym stanie kategorycznie nie można zgodzić się z wyjaśnieniami Ratownik-
Ambula
nse w zakresie spełniania ww. wymogu przez zaoferowane pojazdy. Wskazane w
tym zakresie „niby rozwiązania” nie są zgodne z wymogami Zamawiającego tj. nie informują
o strefie martwego pola. J
ak już zostało to podkreślone w piśmie o nieprawidłowościach tj.
p
ojazd posiadający system lub fabryczne rozwiązanie informujące o strefie martwego pola
powinien wykorzystując czujniki/radary w zderzaku tylnym lub kamery umieszczone pod

lus
terkami zewnętrznymi „dostrzega” takie auta i ostrzega przed nimi kierowcę. Najczęściej
przez emisję sygnałów akustycznych (charakterystyczne pikanie) i wizualnych, przez
zapalenie się kontrolki w widocznej części lusterka odpowiadającego stronie, z której
znajduje się taki obiekt.
Wskazane przez Ratownik-
Ambulanse „niby rozwiązania” jedynie poszerzają pole
widzenia martwej strefy, nie informują natomiast o strefie martwego pola, kierowca bez
rozłożenia lusterka wstecznego i bez zachowania należytej uwagi nie jest wstanie skorzystać
z poszerzonego pol
a widzenia, o której mówi w swojej instrukcji i katalogu sam producent:
Dowód: 1. Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter,
2.
Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Renault Master,
3.
Wyciąg z katalogu handlowego marki Renault Master.

W tym miejscu
Odwołujący zamieścił zdjęcie lusterka z następującym opisem:
Lusterko ”Wide View”
Podróżuj spokojnie z lusterkiem “Wide View”.To lusterko wsteczne udowadnia swoją
użyteczność zwłaszcza na skrzyżowaniach. Lusterko umieszczone jest w tzw. martwym
punkcie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera i jest prawdziwym atutem w bezpiecznej
jeździe Lusterko zwiększa pole widzenia z boku na prawą stronę.

Dowód: wydruk ze strony https://www.renault.pl/samochodv/samochodv-
nowe/master/charaktervstvka.html#wvposazenie-dla-profesionalistow
Zaoferowane przez Ratownik-
Ambulanse rozwiązanie nie spełnia wymogów dla
uznania go za asystenta martwego punktu, a tym samym nie powinno być punktowane
zgodnie z punktem 1 Tabeli 2 - Oceniane parametry techniczno-
użytkowe oferowanych
ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
3.
Brak w Ofercie konkurencyjnej systemu ostrzegania o możliwości kolizji

Odwołujący podkreślił także, że zaoferowany przez Ratownik-Ambulanse pojazd
Renault Master 2.3 dCi 170 L2H2 nie posiada „systemu ostrzegania o możliwości kolizji lub
innego rozwiązania, informującego o możliwości kolizji, poprawiające bezpieczeństwo
ambulansu zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015
”.
W oficjalnym katalogu
Renault Master w części Wyposażenie i opcje nie ma dostępnej opcji zamówienia systemu
ostrzegania o możliwości kolizji, brak też jest innego fabrycznego rozwiązania.
Dowód: oficjalny katalog Renault Master
Na potwierdzenie powyższego, w dniu 18 marca 2019 r. Odwołujący zwrócił się do
Autoryzowanego Dealera marki Renault firmy RRG Warszawa Mory, ul. Poznańska 16/18,
05-
580 Ożarów Mazowiecki z zapytaniem czy pojazd Renault Master 2,3 dCi 170 L2H2 z
2019 r. może być wyposażony w asystenta martwego punktu lub inne fabryczne rozwiązanie,
informujące o strefie martwego pola oraz system ostrzegania o możliwości kolizji lub inne
rozwiązanie informujące o możliwości kolizji. W informacji zwrotnej otrzymał jednoznaczną

odpowiedź, że pojazd Renault Master 2,3 dCi 170 L2H2 z 2019 r. nie posiada takich
systemów lub innych rozwiązań tego typu. Jedyną opcja, którą wskazano jest system kontroli
pasa ruchu, który wykorzystując informacje przesyłane przez kamerę, ostrzega kierowcę o
przejechaniu przez przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu, tym samym
nie wypełniając wymogu ostrzegania o możliwości kolizji. Być może wskazane systemy są
dostępne dla marki Renault, ale wyłącznie dla pojazdów osobowych.
Dowód: Korespondencja z dealerem marki Renault (w aktach postępowania)
Tym samym, Ratownik-
Ambulanse po raz kolejny dopuścił się zamierzonego
działania wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji w ten sposób,
że w zakresie systemu ostrzegającymi przed kolizją, Oferta konkurencyjna bazuje na
rozwiązaniach de facto nie spełniających wymagań określonych w SIWZ. Zaoferowane
rozwiązanie informujące o możliwości kolizji nie jest wytworzone przez producenta pojazdu i
nie jest oferowane, jako doposażenie opcjonalne przez autoryzowanego partnera dla marki
Renault.
Jednocześnie, skoro Ratownik-Ambulanse rzekomo posiada system o nazwie
Ostrzeganie przed kolizją z przodu - Forward Collision Warning (FCW), zasadne jest pytanie
dlaczego na etapie składania ofert wykonawca ten zadał pytanie o dopuszczenie innego
rozwiązania informującego o możliwości kolizji, zlecając jego montaż niezidentyfikowanej
firmie zewnętrznej, ingerując w fabryczne rozwiązania pojazdu bazowego, który to system
wyłączony jest spod gwarancji producenta pojazdu bazowego a jego identyfikacja jest
niemożliwa.
Zaoferowane przez Ratownik-
Ambulanse rozwiązanie nie spełnia wymogów dla
uznania go za system ostrzegania o możliwości kolizji, a tym samym nie powinno być
punktowane zgodnie z punktem 2 Tabeli 2 - Oceniane parametry techniczno-
użytkowe
oferowanych ambulansów stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Podanie przez Ratownik-
Ambulanse informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd
Świadomość niespełniania przez zaoferowane ambulanse wymogów, o których mowa
w punktach 2 i 3 powyżej sprawiła, że Ratownik-Ambulanse potwierdzając spełnienie
wszystkich punktowanych „parametrów technicznych oferowanych samochodów” podał
informację wprowadzającą Zamawiającego w błąd.
W treści art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp ustawodawca przesądził, że podanie (zatajenie)
informacji wprowadzającej zamawiającego w błąd, godzi w rzetelność wykonawcy, czego
efektem winno być wykluczenie takiego wykonawcy, a w konsekwencji uniemożliwienie
udzielenie temu podmiotowi zamówienia.
W wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r.
, KIO 98/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła
uwagę, że znowelizowana ustawa - Prawo zamówień publicznych dla takiego działania
przewiduje sankcję w postaci wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Stanowisko

to znajduje potwierdzenie choćby w najnowszej literaturze przedmiotu np. „Powyższy przepis
obejmuje wykonawców
, którzy usiłują wyłudzić zamówienie poprzez wprowadzenie
zamawiającego w błąd co do swojej sytuacji podmiotowej albo którzy nie są w stanie
należycie udokumentować spełnienia wymaganych warunków podmiotowych. Po pierwsze,
wykluczeniem skutkuje wprowadzenie w błąd zamawiającego
, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania albo spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacji,
w której wykonawca oświadcza nieprawdę
,
czyli przeinacza fakty albo potwierdza nieistniejące okoliczności. Jeżeli zamawiający
udowodni,
że został wprowadzony przez wykonawcę w błąd, wykluczy go z postępowania
nie wzywając do uzupełnienia oferty czy wyjaśnienia treści oferty (wyrok KIO 676/16).

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wprowadzenie w błąd musi przybrać formę
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. To pierwsze będzie miało miejsce wtedy,
kiedy wykonawca wie, że nie spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu a pomimo
tego składa wprowadzające w błąd oświadczenie, że ten warunek spełnia. Można przyjąć, że
rażące niedbalstwo jest niedbalstwem szczególnym, którego rozmiar i waga przekracza brak
zwykłej staranności. Przykładem rażącego niedbalstwa jest uznanie, że np. spełnia się
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nawet się z nimi nie
zapoznawszy. Inna tego typu sytuacja to np. złożenie oświadczeń o spełnianiu ściśle
określonych wymagań lub kryteriów kwalifikacji przez podmiot trzeci bez zweryfikowania, czy
rzec
zywiście ten podmiot je spełnia”
(Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla
małych i średnich przedsiębiorstw, str. 20, Franciszek Łapecki, Grzegorz Wicik, wyd. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, W-wa 2016). W tym miejscu Odwołujący wskazał, że
szczególnie podatne na niezgodność z faktami przy jednoczesnym wpływie na wynik tego
postępowania są informacje przedkładane przez wykonawców na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Są to bowiem
informacje decydujące o możliwości udziału wykonawcy w postępowaniu i zazwyczaj
odnoszą się do okoliczności (faktów) niezwiązanych z prowadzonym postępowaniem.
Również wskazał, że Zamawiający swoje decyzje w tym zakresie oparł na oświadczeniach
własnych wykonawców lub dokumentach wystawionych przez podmioty trzecie.
Wprowadzona do przepisów regulujących rynek udzielania zamówień publicznych w Polsce
zmiana w zakresie podejścia do przedstawiania przez wykonawców informacji
nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, wskazuje, że bez względu na to czy wykonawcy
da się przypisać winę umyślną czy też niedbalstwo, wykonawca taki musi liczyć się z
negatywnymi konsekwencjami takiego czynu.
Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, że Ratownik-Ambulanse ww. działania rozpoczął
już na etapie zadawania pytań do SIWZ, w efekcie czego Zamawiający z niezrozumiałych
przyczyn zmodyfikował parametry punktowane na wniosek tylko jednego wykonawcy, bez

pozyskania
wiedzy, jakie „inne rozwiązania” są mu proponowane. Parametry punktowane
zapewniają Zamawiającemu lepszą jakość oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnego z
wymogiem. W tym przypadku doszło do zaoferowania przez Ratownik-Ambulanse opcji
niezgodnych z
wymogiem lub „mocno naciąganych”. Ratownik-Ambulanse na etapie
zadawania pytań do SIWZ nie wskazał rozwiązań równoważnych z nazwy lub z funkcji.
Dowód: Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z
dnia 8 marca 2019 r.
Jak wskazano w punkcie I o
dwołania, w wyniku złożonego do Zamawiającego przez
Odwołującego pisma informującego o nieprawidłowościach, datowanego na 20 marca 2019
r.,
zostało skierowane w dniu 21 marca 2019 r. do Ratownik-Ambulanse pismo wzywające
do wyjaśnienia wskazanych zarzutów.
W dniu 27 marca 2019 r. Ratownik-
Ambulanse udzielił odpowiedzi na to wezwanie,
po raz kolejny dopuszczając się zamierzonego działania mającego na celu wprowadzenie
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. Ratownik-Ambulanse potwierdził, że
zaoferowany ambulans wykonany na samochodzie Renault Master 2,3 170 dCi posiada inne
fabryczne rozwiązanie, informujące o strefie martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo
ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015. Wykonawca zaaferował z
obu stron pojazdu zesta
w fabrycznych informujących lusterek zewnętrznych, z których górne
lustro standardowego pokazuje widok z tyłu, a dolne sferyczne pokazuje widok strefy
martwego pola tzw. martwy punkt Ponadto w kabinie kierowcy umieszczone jest dodatkowe
wsteczne lusterko W
ide View (patent firmy Renault), które pokazuje kierowcy tzw. martwy
punkt z prawej strony pojazdu (co potwierdza producent w swoich materiałach informacja w
załączeniu).
N
a marginesie Odwołujący wskazał, że Ratownik-Ambulanse rozpoczął proceder
polegający na próbie wprowadzenia na rynek skrzyni biegów zautomatyzowanej, którą w
zależności od wymogów Zamawiającego wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, w
sposób zupełnie dowolny opisuje, jako skrzynię biegów manualną lub jako automatyczną. W
jednym z ost
atnich postępowań ogłoszonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10, 42-202
Częstochowa, znak postępowania przetargowego: SPR.ZP.382.37-2019 „Dostawa karetki
typu C - 1 szt. wraz
z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Stacji Pogot
owia Ratunkowego w Częstochowie”.
Zgodnie z wyrokiem KIO nr
sprawy 486/19
uznano, że zaoferowana skrzynia biegów nie jest skrzynią biegów manualną
ani automatyczną tylko zautomatyzowaną, w związku z powyższym Odwołujący poddał pod
wątpliwość czy zaoferowane pojazdy posiadają skrzynię biegów manualną czy też ponownie
została zaoferowana skrzynia biegów zautomatyzowana.
Podsumowując, nieprawdziwe były informacje przekazane Zamawiającemu przez

Ratownik-
Ambulanse w zakresie rzekomego spełniania przez zaoferowane pojazdy
wszystkich wymogów wskazanych w Tabeli 2 punkty 1 i 2 - Oceniane parametry techniczno-
użytkowe oferowanych ambulansów stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Tym samym,
niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej, we wskazanym zakresie Ofercie
konkurencyjnej nie powinna zostać przyznana punktacja w ramach ww. kryterium.
III.
Uzasadnienie wniosku o nakazanie powtórzenia czynności
Żądanie powtórzenia przez Zamawiającego czynności oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty jest zasadne w związku z naruszeniem przepisów powołanych w
petitum
odwołania. Pierwotny wybór najkorzystniejszej oferty jest bowiem dotknięty obrazą
p
rzywołanych tam przepisów Pzp i jako taki nie może się ostać. Z kolei oferta Odwołującego,
w świetle przeprowadzonych wyżej wywodów, spełnia w najwyższym stopniu wymogi
ustanowione przez Zamawiającego.
IV.
Termin na wniesienie odwołania i doręczenie odpisu Zamawiającemu
(…)
V.
Interes w złożeniu odwołania
Odwołujący ma w złożeniu odwołania interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp,
ponieważ prawidłowo przeprowadzona ocena ofert powinna doprowadzić do uznania, że to
oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskania przez niego zamówienia.
Utrzymanie w mocy dotychczasowej czynności Zamawiającego wygeneruje po stronie
Odwołującego szkodę w postaci utraty zamówienia, mimo przedstawienia przez niego
obiektywnie najlepszej oferty.
W
interesie Odwołującego leży, aby wybór najkorzystniejszej oferty był wolny od
naruszeń prawa - także w zakresie w jakim zachodzą podstawy do wykluczenia Ratownik-
Ambulanse oraz prawidłowej oceny ofert z zastosowaniem kryteriów określonych przez
Zamawiającego.
VI.
Wysokość wpisu
(…)
Załączniki (merytoryczne):
4.
Ogłoszenie o zamówieniu,
5. SIWZ,
6.
Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z
dnia 8 marca 2019 r.
7.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8 marca 2019 r.
8. Oferta firmy Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp. j.
9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 marca 2019 r.,
10.
Pismo Odwołującego z 19 marca 2019 r.,
11.
Pismo Zamawiającego z 28 marca 2019 r, wraz z załącznikiem w postaci pisma

Ratownik- Ambulanse z 27 marca 2019 r.,
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
13.
Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter,
14.
Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Renault Master,
15.
Wyciąg z oficjalnego katalog Renault Master,
16. W
yciąg z katalogu handlowego marki Renault Master,
17. Wydruk ze strony internetowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwe
_
pole
,
18. Wydruk ze strony internetowej https://sjp.pwn.pl/sjp/informowac;2466210.html,
19. Wydruk ze strony internetowej
https://www.renault.pl/samochody/samochody
no
we/master/charakterystyka.html#wyposazenie-dla-profesjona
listów.

Zamawiaj
ący złożył ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy wyjaśnienie w
zakresie swoich potrzeb
w nabyciu ambulansów, wskazał postanowienia SIWZ w
przedmiocie etapowania zamówienia, wymagania proceduralne i wykonane czynności w
przy
padku zamówień mniejszej wartości, wnosząc o oddalenie odwołania.

Wykonawca - RATOWNIK-
AMBULANSE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie –
wniósł, w zgłoszeniu przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, o oddalenie odwołania.Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania na rozprawie, ustaliła i
zważyła, co następuje.


Wykonawca - RATOWNIK-
AMBULANSE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wyniku skutecznego przystąpienia
do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, stał się Uczestnikiem
postępowania odwoławczego.

Odwołujący spełnia przesłanki legitymacji czynnej do wniesienia odwołania, o których
stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku udowodnienia zarzutów
skutkujących wykluczeniem Uczestnika postępowania odwoławczego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta Odwołującego mogłaby zostać
wybrana jako najkorzystniejsza. Oko
liczności te wskazują na interes we wniesieniu
odwołania i możliwość poniesienia szkody na skutek nie uzyskania zamówienia.

P
rzedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu „C” z
wyposażeniem medycznym, których realizacja powinna odbywać się w dwóch etapach:

Etap I
– dostawa pojazdów bazowych (z możliwością adaptacji na ambulanse sanitarne –
z
akończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy;
Etap II

adaptacja s
pecjalistyczna samochodów bazowych na ambulanse sanitarne (zabudowa
specjalistyczna wraz z wyposażeniem) zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1789
+A1:2015

zakończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za adaptację (zabudowę
specjalistyczną z wyposażeniem) każdego pojazdu – pkt 3 SIWZ.

Zamawiający opisał w pkt 13 SIWZ kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich wag i
sposobu oceny ofert, wskazując, że spośród 100% wag, parametry techniczne oferowanych
samochodów stanowią 20%. Spośród parametrów techniczno-użytkowych wskazał w Tabeli
nr 2
załącznika nr 2 do SIWZ w 6. punktach – Oceniane parametry techniczno-użytkowe
oferowanych ambulansów. Przedmiotem objętym sporem, w ocenie Odwołującego, jest
punktacja parametrów opisanych w punktach: Lp. 1. asystent martwego punktu lub inne
fabryczne rozwiązanie, informujące o strefie martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo
ambulansu, zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1789
+A2:2015; Lp. 2. system ostrzegania o
możliwości kolizji lub inne rozwiązanie, informujące o możliwości kolizji, poprawiające
bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy
PN-EN
1789
+A2:2015.
Przewidziana ocena punktowa
– dla każdej pozycji po 4 punkty, łącznie 8 punktów.

W informacji z dnia 8 marca 2019 r. pt.
Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
w odpowiedzi na
pytania nr 56 i nr 59
dotyczące treści SIWZ, Zamawiający dopuścił obok pierwotnego
wymagania asystent martwego punktu
– wariant: lub inne fabryczne rozwiązanie informujące
o strefie martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami
normy
PN-EN 1789
+A2:2015
- Lp. 1 tabeli oraz w Lp. 2 tabeli
– obok systemu ostrzegania o
możliwości kolizji
– wariant: lub inne rozwiązanie, informujące o możliwości kolizji,
poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy
PN-EN
1789
+A2:2015
”.


Uczestnik postępowania odwoławczego zaoferował inne rozwiązania, wskazując na
rozprawie, że występują różnice w pojazdach oferowanych przez obu wykonawców. W
swojej ofercie zaoferował pojazdy Renault, które uzyskuje od producenta jako pojazdy
bazowe i które po ich odpowiednim dostosowaniu do wymagań medycznych, oferuje jako
ambulanse będące przedmiotem zamówienia. Stwierdził, że producent zaopatrzy
wykonawcę w pojazdy bazowe wraz z wyposażeniem fabrycznym, w tym zakresie oferuje
inne fabryczne rozwiązanie informujące o strefie martwego pola, poprawiające
bezpieczeństwo ambulansu zgodnie z wymaganiami normy wskazanej przez
Zamawiającego (pkt 1 tabeli). Natomiast w zakresie systemu ostrzegania o możliwości

kolizji, oferuje inne rozwiązanie informujące o możliwości kolizji, poprawiające
bezpieczeństwo ambulansu, przy czym nie jest to rozwiązanie fabryczne, czyli rozwiązanie
producenta (pkt 2 tabeli).

Na potwierdzenie stanowiska U
czestnik postępowania odwoławczego złożył do akt
sprawy wymienione niżej dokumenty.
1. O
pinię techniczną z dnia 15.04.2019 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING z siedzibą w
Warszawie
, wydaną przez rzeczoznawcę samochodowego inż. A. T. (dotyczącą pkt 1 i 2
parametrów ocenianych).

W opinii autor s
twierdził, że: 1. Fabrycznie lusterka zewnętrzne, z których górne
lusterko standardowo pokazuje
widok z tyłu, a dolna sferyczna pokazuje widok strefy
martwego pola tzw. martwy punkt oraz dodatkowo w kabinie umieszczone jest lusterko
wsteczne Wide View, które udowadnia swoją użyteczność zwłaszcza na skrzyżowaniu.
U
mieszczone w osłonie przeciwsłonecznej pasażera pokazujące tzw. martwy punkt, ułatwia
prowadzenie pojazdu i bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Lusterko zwiększa
pole widzenia z boku na pr
awą stronę. Czujniki parkowania lub kamera cofania upraszczają
manewry, sygnalizując lub pokazując przeszkody znajdujące się za samochodem. Są to
fabryczne rozwiązania, informujące o strefie martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo
ambulansu zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1789
+A2:2015.


W pkt 2 autor opinii
wskazał: 2. Potwierdza możliwość montażu urządzenia Mobileye
630, które posiadają funkcje:
- asystenta pasa ruchu
– Lane Departure Warning (LDW),
-
ostrzeganie przed kolizją z przodu – Forward Collision Warning (FCW),
-
stały monitoring odległości – Headway Monitoring and Warning (HMW),
-
ostrzeganie przed kolizją z pieszym – Pedestrian Collision Warning (PCW),
-
rozpoznawanie znaków drogowych – Trafic Signs Recognition (TSR).
Przedstawione powyższe rozwiązania ofertowe w samochodach Renault Master mieszczą
się w pojęciu zapisów przesłanej Tabela 2 – Ocenianie Parametrów Techniczno-Użytkowe
Oferowanych Ambulansów.


Na temat normy autor
wskazał: Uwaga: W normie
PN-EN 1789
+A2:2015 Pojazdy
medyczne i ich
wyposażenie – Ambulanse drogowe, określono między innymi wymagania
dotyczące konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów drogowych
stosowanych do transportu i sprawowania opieki nad pacjentami. Zamieszczone w niej
wymagania
dotyczą przedziału dla pacjenta. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do
ambulansów drogowych, w których istnieje możliwość transportu na noszach co najmniej
jednej osoby.

2.
Spółka cywilna BP CAR P. C., B. T. z siedzibą w Gdańsku potwierdziła w informacji z dnia

13.03.2019 r.,
że istnieje możliwość montażu urządzenia Mobileye 630 w samochodzie marki
Renault model Master wyprodukowanego w 2019 r.
Urządzenie Mobileye 630 jest systemem
ostrzegania o możliwości kolizji i informującym o takiej możliwości , co poprawia
bezpiecz
eństwo dla uczestników ruchu drogowego.
Urządzenie Mobileye 630 posiada następujące funkcje:
▪ Asystent pasa ruchu – Lane Departure Warning (LDW)
▪ Ostrzeganie przed kolizją z przodu – Forward Collision Warning (FCW)
▪ Stały monitoring odległości – Headway Monitoring and Warning (HMW)
▪ Ostrzeganie przed kolizją z pieszym – Pedestrian Collision Warning (PCW)
▪ Rozpoznawanie znaków drogowych – Trafic Signs Recognition (TSR).

Spółka wskazała, że oferuje oryginalny produkt przez certyfikowanego instalatora; gwarancję
montażu i serwisu.

3. Świadectwo homologacji typu ECE z załącznikami (w języku obcym z tłumaczeniem na
język polski), homologacja nr E24 10R-041930 z 2 marca 2016 r. dotyczące Modelu
Mobileye 630
– Systemu wspomagania kierowcy służącego do zapobiegania wypadkom i ich
łagodzenia.

Odwołujący złożył do akt sprawy – obok załączonych do odwołania Wyciągów: z
instrukcji obsługi pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter, z instrukcji obsługi pojazdu marki
Renault Master, z oficjalnego katalog Renault Master, z katalogu handlowego marki Renault
Master; Wydruk
ów ze stron internetowych:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwe
_
pole
,
https://sjp.pwn.pl/sjp/informowac;2466210.html
,
https://www.renault.pl/samochody/samochody-
nowe/master/charakterystyka.html#wyposazenie-dla-profe
sjonalistów


– 5. stronicowy wydruk poczty elektronicznej wskazującej korespondencję przeprowadzoną
na potrzeby rozprawy w KIO:
pytanie Odwołującego z 17 kwietnia 2019 r., odpowiedź
Doradcy Serwisowego Online
(Ł. K. -
www.renault
warszawa.pl) oraz
pytanie Odwołującego
z dnia 18 marca 2019 r.
, odpowiedź – M. L. sprzedawca samochodów w firmie Renault
Retail GROUP Warszawa oddział w Morach. W obu przypadkach pytanie dotyczyło
możliwości zamówienia systemów: asystent martwego ruchu, ostrzegania o możliwości
kolizji. W korespondencji z 17 kwietnia 2019 r. Doradca Serwisowy Online
Ł. K., wskazując
negatywną odpowiedź na pytanie, odniósł się do gwarancji (niestanowiącej zarzutu
odwołania); negatywnej odpowiedzi udzielił też M. L. sprzedawca samochodów.

Oceniając postępowanie dowodowe z uwzględnieniem przepisu art. 190 ust. 1
ustawy Pzp, zobowiązującego strony i uczestnika postępowania odwoławczego do
wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne – aż do
zamknięcia rozprawy, Izba uznała dokumenty złożone przez Uczestnika postępowania
odwoławczego za dowody w sprawie.

Z dowodów załączonych do odwołania – wyciągów z instrukcji obsługi pojazdów, z
oficjalnego katalogu i z katalogu handlowego
– stanowiących standardowe ogólnodostępne
informacje handlowe i z wydruk
ów ze stron internetowych odnośnie do pola, nowych
samochodów i charakterystyki wyposażenia oraz złożonych na rozprawie przez
Odwołującego wydruków korespondencji elektronicznej, także z wyjaśnień stron:
Zamawiającego (w tym jednoznacznego potwierdzenia co do świadomości oferowanych
pojazdów) i Uczestnika postępowania odwoławczego, wynika, że w ofercie wybranej jako
najkorzystniejsza, wykonawca zaoferował w zakresie:
Lp. 1. asystent martwego punktu
– inne fabryczne rozwiązanie informujące o strefie
martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1789+A2:2015;
Lp. 2. system ostr
zegania o możliwości kolizji – inne rozwiązanie, informujące o możliwości
kolizji, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN-EN
1789+A2:2015.

Dopuszczenie zaoferowania innych rozwiązań fabrycznych i nie fabrycznych
zostało obwarowane jedynie wymaganiem zgodności z normą PN-EN 1789+A2:2015.
Z
godność z normą nie została zakwestionowana, wręcz potwierdzona w złożonej przez
Uczestnika postępowania odwoławczego opinii.

Według treści odwołania podstawy prawne zarzutów, stanowiło naruszenie
następujących przepisów ustawy Pzp:
1. - art. 24 ust. 1 pkt 16 - z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
prz
edstawić wymaganych dokumentów;
- art. 24 ust. 4 - o
fertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
- art. 22 ust. 1 - o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia
zainteresowania;
- art. 22 ust. 2 - przepis
(błędnie przywołany) stanowi o możliwości ubiegania się o
zamówienie wyłącznie przez zakłady pracy chronionej oraz innych wykonawców, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności (…);
- art. 91. ust 1 - z
amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oc
eny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. - art. 91 ust. 2 - k
ryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
3. - art. 91 ust. 1 - z
amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- art. 7 ust. 1 - z
amawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;
- art. 7 ust. 3 - z
amówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy;
4. -
art. 91 ust. 1 - z
amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Spośród wskazanych podstaw prawnych zarzutów, istotę odwołania stanowi
zaniechanie Zamawiającego wykluczenia Uczestnika postępowania odwoławczego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie pr
zedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp).
Pozostałe zarzuty są pochodną wskazanego podstawowego zarzutu.
Przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp
dotyczy sytuacji, w której wykonawca
oświadcza nieprawdę, czyli przeinacza fakty albo potwierdza nieistniejące okoliczności.
Wprowadzenie w błąd to forma zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.
Zamierzone działanie występuje wtedy, gdy wykonawca wie, że nie spełnia jednego z
warunków udziału w postępowaniu a pomimo tego składa wprowadzające w błąd
oświadczenie, że ten warunek spełnia.
Rażące niedbalstwo jest niedbalstwem szczególnym, którego rozmiar i waga
przekracza brak zwykłej staranności. Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 5 grudnia
2014 r., XII Ga 659/14, zwrócił uwagę, że „Złożenie nieprawdziwych informacji polega na
rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistym
stanem rzeczy.”
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2017 r., w

sprawie C-387/14,
w odpowiedzi na pytanie KIO, wskazał: „artykuł 45 ust. 2 lit. g) dyrektywy
2004/18, umożliwiający wykluczenie z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego wykonawcy „winnego poważnego” wprowadzenia w błąd w zakresie
przekazania żądanych przez instytucję zamawiającą informacji, należy interpretować w ten
sposób, że przepis ten można zastosować, jeżeli dany wykonawca dopuścił się pewnego
stopnia niedbalstwa, a mianowicie niedbalstwa mogącego mieć decydujący wpływ na
decyzje w sprawie wykluczenia, wyboru lub udzielenia zamówienia publicznego, bez
względu na to, czy stwierdzone zostanie umyślne naruszenie przepisów przez tego
wykonawcę.”
Z orzecznictwa
(Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego i sądów
o
kręgowych) wynika, że:

Zamierzone działanie, to działanie z chęcią osiągnięcia określonego celu lub zgoda
na wystąpienie określonego skutku podejmowanych przez siebie czynności/zaniechań.

R
ażące niedbalstwo, to naruszenie ustalonego wzorca należytej staranności,
obiektywnego miernika,
według którego powinien działać wykonawca. Rażące niedbalstwo
odnoszone jest do naruszenia elementarnych reguł prawidłowego zachowania się w danej
sytuacji lub nieprzestrzegania podstawowych zasad ostrożności. Ma to być szczególnie
negatywna, naganna ocena postępowania dłużnika; stopień naganności postępowania, która
drastycznie odbiega od model
u właściwego w danych warunkach.
Lekkomyślność i niedbalstwo, to przypadki działania z winy nieumyślnej, cechujące
się niedołożeniem przez wykonawcę należytej staranności. Definicję należytej staranności
określa art. 355 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiący, że dłużnik obowiązany jest do
staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
Podstawę wykluczenia stanowią okoliczności, gdy zamawiający jest w stanie
jednoznacznie stwierdzić nieprawidłowość podanych danych.
S
ama okoliczność, że dany parametr nie spełnia wartości granicznej, nie przesądza o
uznaniu, że zamawiającemu złożono nieprawdziwą informację mającą lub mogącą mieć
wpływ na wynik postępowania i stanowiącą podstawę do wykluczenia wykonawcy (wyrok z
19 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2575/13).
W wyroku z 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt XIX Ga 179/13
Sąd Okręgowy w
Katowicach
wskazał: „Wykluczenie wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych
informacji może nastąpić jedynie wówczas, gdy zamawiający jest w stanie dokonać
weryfikacji nieprawdziwości podanych przez wykonawcę informacji, a także w sytuacji
jednoznacznego stwierdzenia tej nieprawdziwości. Zatem, dla oceny podstaw wykluczenia
istotne znaczenie ma okoliczność, że informacja mająca rzeczywisty realny wpływ na wynik
postępowania jest obiektywnie niezgodna z rzeczywistą w sposób niebudzący wątpliwości.

Pojęcie nieprawdziwych informacji może być odnoszone tylko i wyłącznie do składanych w
postępowaniu oświadczenia wiedzy, a nie do oświadczenia woli”.

Ustal
one okoliczności faktyczne w sprawie nie potwierdzają wystąpienia przesłanek z
art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.
Uczestnik postępowania odwoławczego zaoferował inne rozwiązania w zakresie
parametrów techniczno-użytkowych, w pierwszym przypadku fabryczne rozwiązania (pkt 1),
w drugim inne rozwiązania (pkt 2) jako spełniające wymagania określone w SIWZ w zakresie
niekwestionowanej
zgodności z przywołaną normą, dopuszczone przez Zamawiającego na
etapie kształtowania SIWZ m.in. przez wyjaśnianie jej treści.
Zam
awiający ocenił oferowany zakres parametrów techniczno-użytkowych,
potwierdzając na rozprawie ich zgodność z opisanymi w SIWZ. Podkreślił również, że
przyjęte rozwiązania odpowiadają jego skutecznie praktykowanej procedurze przy
zaopatrywaniu w ambulanse.
Brak jest podstaw do ustalenia naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust.
1 pkt 16 ustawy Pzp.
Powyższe ustalenia wskazują również na brak przesłanek do uznania niewłaściwego
stosowania/ zaniechania/
przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie
zamówienia pozostałych wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp: 24 ust. 4 –
uznania oferty za odrzuconą na skutek uprzedniego wykluczenia; art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2
o
kreślającego podstawowe wymagania wobec wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu; błędnie wskazanego art. 22 ust.
2; art. 91 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
wskazującego obowiązek Zamawiającego w przedmiocie
kryteriów oceny ofert; art. 7 ust. 1 i ust. 3 stanowiących zasady postępowania przy udzielaniu
zamówienia publicznego.
N
ie stanowiły przedmiotu rozpoznania i treści wyroku okoliczności wykraczające poza
zarzuty zawarte
w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp).

Zatem, nie mogło być uwzględnione stanowisko Odwołującego, że Zamawiający
z
ostał wprowadzony w błąd w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp.

Izba nie uwzględniła wniosku Odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego w zakresie motoryzacji z uwagi na fakt, że stan faktyczny sprawy został ustalony na
podstawie złożonych dowodów (art. 190 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp).

Reasumując, Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i
10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). Izba z
aliczyła do kosztów wpis uiszczony przez
Odwołującego (7 500 zł) - § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia.

Przewodniczący: ..…………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie