eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 662/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-26
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 662/19

Komisja w składzie:
0: Przewodnicz

ący: Anna Wojciechowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Comarch
Healthcare S.A. z
siedzibą w Krakowie
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Powiat Brzeski

przy udziale wykonawcy ASSECO POLAND S.A.
z siedzibą w Rzeszowie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

przy udziale wykonawcy KONSULTANT IT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Poznaniu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Comarch Healthcare S.A. z
siedzibą w Krakowie
kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.
Przewodniczący: ………………………


Sygn. akt KIO 662/19

Uzasadnienie

Zamawiający – Powiat Brzeski - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „E-szpital -
stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania,
archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu". Numer referencyjny:
OR.272.1.21.2018.

Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku
Urz
ędowym Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. za numerem 2018/S 235-536929.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot
wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm., zwanej dalej „ustawą pzp”).
W dniu 11 kwietnia 2019
r. odwołanie wniósł wykonawca Comarch Healthcare S.A.
z
siedzibą w Krakowie – dalej Odwołujący. Odwołanie zostało wniesione wobec treści
wezwania Odwołującego do przeprowadzenia demonstracji próbki pismem z dnia 9 kwietnia
2019 r.
W dniu 15
kwietnia 2019 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu i Odwołującemu.
W dniu 15
kwietnia 2019 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca KONSULTANT IT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawiającemu i Odwołującemu.
W dniu 24 kwietnia 2019 r.
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego - wykonawcy Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie - o wycofaniu
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2019 r.
Krajow
a Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone
prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie
zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.
Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust.
1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 662/19.
Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w
trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz
Dz. U. z 2018r., poz. 1992).
Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwo
łującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: …………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie