eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 631/19, KIO 634/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-25
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 631/19
KIO 634/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw
ołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

A. w dniu 08.04.2019 r.
przez wykonawcę Ekocentrum Spółka z o.o., ul. Budziszyńska
35/1, 54-
434 Wrocław (KIO 631/19),
B.
w dniu 08.04.2019 r.
przez wykonawcę AMP Partners Spółka z o.o., ul. J. Kilińskiego 6,
27-200 Starachowice (KIO 634/19)

przy udziale wykonawcy
Ekocentrum Spółka z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434
Wrocław
zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego w ramach
postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 634/19

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-
948 Kraków w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
(Nadzór inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego
wraz z budową niezbędnej infrastruktury dla prowadzenia działań kulturalnych oraz
zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i
społeczne””.orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 631/19 w całości i nakazuje Zamawiającemu
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w szczególności dokonanie powtórnej oceny ofert w
oparciu o kryteria oceny, jak również nakazuje powtórzenie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej;
2. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 634/19 w zakresie zarzutu naruszenia art. 91
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w zw. z art. 65 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w
odniesieniu do oceny w ramach kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia osoby
wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń i nakazuje Zamawiającemu
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje powtórzenie
czynności badania i oceny ofert, w szczególności dokonanie powtórnej oceny ofert w
oparciu o kryteria oceny, jak również nakazuje powtórzenie czynności wyboru oferty
najkorzyst
niejszej. W pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu;


3
. kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 631/19 w wysokości 18 600
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy) obciąża
Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Ekocentrum Spółka z
o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław
tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od zamawiającego Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków na
rzecz wykonawcy -
Ekocentrum Spółka z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434
Wrocław
kwotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych i zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz
reprezentacji przed Izbą.

4.
kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 634/19 w wysokości 19 042
zł 80 gr
(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy)
obciąża Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków i:
1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę AMP Partners Spółka z
o.o., ul. J. K
ilińskiego 6, 27-200 Starachowice
tytułem wpisu od odwołania,

2)
zasądza od zamawiającego Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków na
rzecz wykonawcy -
AMP Partners Spółka z o.o., ul. J. Kilińskiego 6, 27-200
Starachowice

kwotę w wysokości 19 042 zł 80 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy
czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od
odwołania, zastępstwa przed Izbą oraz kosztów dojazdu na posiedzenie.


5. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P
rawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący:
……………………U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawach o sygn. akt KIO 631/19 oraz KIO
634/19

Zamawiający – Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków prowadzi w trybie przetargu
nieogran
iczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu (Nadzór inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków
Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury dla prowadzenia działań
kult
uralnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na
cele publiczne i społeczne””.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 18.01.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 504812-N-2019.

KIO 631/19
W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08.04.2019 r.
przez wykonawcę Ekocentrum Spółka z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław od
niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętych oraz zaniechanych w
postępowaniu, tj. od:
a) czynności wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji „Probadex-Kraków" (dalej jako: „Probadex") jako najkorzystniejszej oferty,
b) czynności badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego,
c) c
zynności dokonania przez Zamawiającego oceny oferty złożonej przez Odwołującego w
sposób zgodny z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ w zakresie kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", co skutkowało
przyz
naniem Odwołującemu w tym kryterium zbyt małej ilości punktów.

1. Jak wskazał Odwołujący przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu
funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla inwestycji prowadzonej w formule
projektuj i buduj po
d nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową

niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem
przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne", realizowanej
w ramach projektu do
finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) Działanie 11.1 Rewitalizacja miast,
Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Wykonawca
(zwany także „Inżynierem Kontraktu") w ramach przedmiotu zamówienia zaktualizuje
Program funkcjonalno-
użytkowy w oparciu o zamieszczoną Koncepcję architektoniczną,
stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ, świadczy usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
kontrolą i nadzorem nad realizacją Inwestycji, której przedmiotem jest modernizacja
budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia
działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z
przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 18 stycznia 2019 r., Ogłoszenie nr 504812-N-2019.

3. Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący postawił następujące zarzuty:
a) zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie oceny
oferty złożonej przez Odwołującego w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi
w sekcji XV pkt. 2 SIWZ , co skutkowało przyznaniem Odwołującemu 15 punktów w
kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta",
mimo że winien otrzymać punktów 30;

4. Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu, aby:
a) unieważnił czynność wyboru oferty Probadex jako najkorzystniejszej oferty;
b) dokonał ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego i przyznał
Odwołującemu maksymalną, przewidzianej zapisami SIWZ ilości punktów w kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta".

5. Odwołujący wskazał, że niewątpliwie jest wykonawcą, który ma interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia. Odwołujący jest zainteresowany udzieleniem mu
przedmiotowego zamówienia. W tym celu Odwołujący złożył ofertę, której treść odpowiada
treści SIWZ, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednakże, w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Odwołujący może ponieść szkodę.
Gdyby Zamawiający postąpił zgodnie z przepisami ustawy Pzp, to dokonałby wszystkich
wskazanych powyżej zaniechanych czynności, tak jak to nakazują przepisy ustawy Pzp. W
konsekwencji, Odwołujący uzyskałby większą liczbę punktów w kryterium oceny ofert

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" i jego oferta
sklasyfikowana zostałaby na pierwszym miejscu. Tym samym poprzez wskazane działania i
zaniechania Zamawiającego spowodowały, że Odwołujący pozbawiony został możliwości
uzyskania zamówienia i osiągnięcia zysku, który planował osiągnąć.

Odwołujący wskazał ponadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp
niewątpliwie miało istotny wpływ na wynik postępowania a zatem biorąc pod uwagę art. 192
ust. 2 ustawy Pzp Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić niniejsze odwołanie. Efektem
wskazanych powyżej czynności i zaniechać Zamawiającego jest bowiem uniemożliwienie
wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na
wynik postępowania.

6. Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia Odwołujący w dniu 3 kwietnia 2019 r.
otrzymał od Zamawiającego drogą elektroniczną (e- mail) informację o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Zgodnie z ww. informacją Zamawiający dokonał wyboru oferty Probadex.
Niniejsze odwołanie jest wnoszone w dniu 8 kwietnia 2019 r., co oznacza, że Odwołujący
uczyn
ił zadość wymaganiom art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp kopia niniejszego odwołania została przesłana
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołujący wskazuje, że niniejsze odwołanie jest wnoszone w postępowaniu o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
I. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie oceny
oferty złożonej przez Odwołującego w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi
w sekcji XV pkt. 2 SIWZ , co skutkowało przyznaniem Odwołującemu 15 punktów w kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", mimo że
winien otrzymać punktów 30

Jak wskazał Odwołujący Zamawiający w sekcji XV pkt. 2 SIWZ wskazał, że:
„niniejsze kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu
oferty (zał. nr 3 do SIWZ).
Wymagania określone w niniejszym kryterium:
Wykonawca wyznaczy do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta osobę posiadającą
doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.1 SIWZ.


Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium Doświadczenie osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta wynosi od 0 do 30 i obliczona będzie według podanych
poniżej zasad:
1) 30 pkt -
za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 2
(dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe;
2) 15 pkt -
za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 1 (jednej
) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe."


Jednocześnie Zamawiający w ramach tego kryterium zamieścił następujące uwagi:
• Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ) informacji
wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta", wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów;
• Zamawiający wymaga wskazania tej samej osoby zarówno w celu uzyskania punktów w
kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", jak i
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2.
SIWZ.
• Zamawiający nie wyraża zgody, aby doświadczenie podane w kryterium „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" zostało powtórzone w Wykazie
osób (zał. nr 5 do SIWZ) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w sekcji V pkt 1.2. SIWZ.
• Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej
do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta zawartych w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ).


Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia Odwołujący w treści swojej oferty, co
jest Jego zdaniem bezsporne, wskazał dwie 2 inwestycje, które swoim zakresem wypełniały
warunki wskazane przez Zamawiającego dla uzyskania maksymalnej liczby punktów.
Podstawą nieprzyznania Odwołującemu maksymalnej liczby punktów był fakt, ze wartość
jednej z inwestycji wynosiła 2 146 507, 24 PLN netto. Jednocześnie Zamawiający wskazał,
że wymagał aby wartość inwestycji nie była niższa niż 5 000 000,00 PLN brutto.
Ze stanowiskiem Zamawiającego nie sposób się zgodzić biorąc pod uwagę treść SIWZ
ustaloną na moment upływu terminu składania ofert w Postępowaniu. Podkreślić należy, że w
treści omawianego kryterium Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do wartości 5 000
000,00 PLN. Zamawiający wskazał przy tym jednoznacznie, że przyzna wykonawcy 30 pkt za
wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu
realizacji 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu

budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. Dwie inwestycje
spełniające wymagania określone w SIWZ zostały przedstawione przez Odwołującego.

Zdaniem Odwołującego brak jest jednocześnie jakichkolwiek podstaw aby Zamawiający na
potrzeby oceny kryterium oceny ofert łączył zapisy sekcji XV z warunkami udziału w
Postępowaniu. Należy wskazać, że jedynym łącznikiem pomiędzy tymi elementami jest
osoba Inżyniera Rezydenta, bowiem Zamawiający wskazał, że wymaga wskazania tej samej
osoby zarówno w celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej
do pe
łnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", jak i wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2. SIWZ.

Jak wskazał Odwołujący o braku podstaw do choćby domniemywania przez wykonawców
wykazania się w ramach kryterium oceny ofert wartością 5 000 000 PLN świadczy chociażby
to, że Zamawiający nie wyraził zgody aby doświadczenie podane w kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" zostało
powtórzone w Wykazie osób (zał. nr 5 do SIWZ) na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, a ponadto zakres przedmiotowy warunku udziału w kryterium oceny
był inny.
W ramach warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2. SIWZ
Zamawiający wymagał dysponowania osobą z doświadczeniem zawodowym w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego o wartości nie niższej niż 5 000 000,00
PLN brutto, od momentu podpisania umowy do uzyskania dokument
ów formalno-prawnych
umożliwiających użytkowanie, na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Z-cy Inżyniera
Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym.
W ramach kryterium oceny ofert oceniał zaś doświadczenie zawodowe w bezpośrednim
zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale
widowiskowe.
Tym samym, zdaniem Odwołującego, w ramach warunku udziału w Postępowaniu
Zamawiający nie wymagał wykazania się inwestycją dot. obiektu budowlanego
posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe.
Zamawiający zobligowany był do dokonania oceny w ramach kryterium oceny ofert jedynie w
oparciu o treść SIWZ. Działania Zamawiającego na obecnym etapie stanowią de facto
nieuprawnioną próbę zmiany treści SIWZ po terminie składania ofert aby dokonać wyboru
innego wykonawcy niż Odwołujący. Prawidłowa ocena oferty, biorąc pod uwagę informacje
przedstawione przez Zamawiającego w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty

powinna doprowadzić do przyznania Odwołującemu 30 punktów w ramach omawianego
kryterium i wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Mając na uwadze zarzuty i żądania oraz argumentację przedstawioną powyżej, niniejsze
odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

KIO 634/19
W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08.04.2019 r.
pr
zez wykonawcę AMP Partners Spółka z o.o., ul. J. Kilińskiego 6, 27-200 Starachowice
wobec niezgodnych z przepisami Ustawy czynności (zaniechani Zamawiającego w
przedmiotowym postępowaniu tj.:
-
czynności badania i oceny oferty Odwołującego, polegającej na wadliwym zaniechaniu
przyznania punktów ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym, w szczególności -
błędnym przyznaniu ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn. „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” wyniku 0 pkt zamiast wyniku
30 pkt oraz poprzez błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn.
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” wyniku 5
pkt zamiast wyniku 10 pkt;
-
zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty w zakresie jakim
Zamawiający powziął wątpliwości co do treści oferty Odwołującego,
-
czynność wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez wykonawcę -
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków”, zamiast oferty
Odwołującego.

Zarzucam Zamawiającemu, iż prowadzać niniejsze postępowanie naruszył w szczególności
następujące przepisy Ustawy:
1. art. 91 ust. 1 PZP zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz w zw. z art. 65 § 1 ustawy z dnia 23
kwie
tnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. - dalej jako KC) w
zw. z art. 14 ust. 1 PZP, poprzez dokonanie oceny oferty Odwołującego oraz dokonanie
wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób błędny i z naruszeniem obowiązujących
przepisów, polegającym na:
a. błędnym przyznaniu ofercie Odwołującego w kryterium pn. „Doświadczenie osoby
wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” wyniku 0 pkt zamiast pełnych 30 pkt,

wskutek zapisania przez Odwołującego w treści formularza ofertowego, dla Inwestycji 1 i
Inwestycji 2, w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno -
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego” dat w formacie mm/rrrr,
zamiast w formacie dd/mm/rrrr, podczas gdy zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ i zawartym
tam opisem kryterium oceny ofert -
czas realizacji danej inwestycji nie miał żadnego
znaczenia dla oceny oferty w ramach tego kryterium, a punkty przyzwane były wyłącznie za
ilość wskazanych w ofercie inwestycji posiadających określone w pkt XV.2 SIWZ cechy
przedmiotowe, bez względu na czas ich realizacji, przez co sposób zapisu daty, jak i
faktyczny czas realizacji inwestycji nie mógł wpłynąć na wynik punktowy oferty Odwołującego
w tym kryterium;
b. błędnym przyjęciu, że Odwołujący w treści formularza oferty w kryterium pn.
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” nie podał
nazwiska osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta, co było wymagane w
pkt XV.2 SIWZ, podczas gdy Odwo
łujący wskazał nazwisko tej osoby, tj. M. R., a brak
podnoszony przez Zamawiającego nie występuje w treści oferty i nie może wpływać na
nieprzyznanie punktów w kryterium;
c. błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn. „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” wyniku 5 pkt zamiast
wyniku 10 pkt, co miało mieć miejsce wskutek niepodania przez Odwołującego nazwy
projektu w pozycji Inwestycja 2, podczas gdy Odwołujący w pozycji „nazwa projektu w
ramac
h którego realizowana była inwestycja” (Inwestycja 2) podał nazwę inwestycji o treści:
„Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa”, a zatem brak podnoszony przez Zamawiającego nie
występuje w treści oferty i nie może wpływać na nieprzyznanie punktów w kryterium;
- c
o skutkowało błędną oceną oferty Odwołującego, w sytuacji, gdy oferta Odwołującego
spełniała warunki wymagane do przyznania jej pełnej ilości punktów w obu kryteriach
pozacenowych, a co w rezultacie doprowadziło do wyboru jako najkorzystniejszej oferty
inn
ego wykonawcy zamiast oferty Odwołującego;
2. art. 7 ust. 1 i 3 PZP przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, polegające na ocenie oferty Odwołującego w oparciu o przesłanki
niezdefiniowane w SIWZ, a dowolnie wyinterpretowane przez Zamawiającego dopiero na
etapie oceny i badania ofert, tj:
a. w zakresie w kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera Rezydenta” (Inwestycja 1 i Inwestycja 2), przyjęcie że w ramach tego kryterium
Zamawiający ocenia także czas (okres) realizacji inwestycji podawanej, a w rezultacie że
określenie tego okresu w strukturze dd/mm/rrrr, warunkuje przyznanie punktów w tym
kryterium, podczas
gdy z zapisów pkt XV.2 wynika, że czas (okres) realizacji wskazywanych

w ofercie inwestycji nie ma wpływu na wynik punktowy w tym kryterium i nie podlega ramach
tego kryterium ocenie, a w rezultacie okoliczności te nie mogły stanowić podstawy do
odmowy prz
yznania punktów w ramach kryterium;

a z ostrożności procesowej, także:
3. art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 90 ust. 1 PZP, poprzez zaniechanie sporządzenia
jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w efekcie nie podanie okoliczności z
uwag
i, na które Zamawiający odmówił przyznania ofercie Odwołującego 5 pkt w kryterium pn.
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja
2) i uznał, że Odwołujący wpisując w formularzu ofertowym „Budowa obwodnicy m.
Hrubieszowa DK74” nie podał nazwy inwestycji w ramach tego kryterium, tj. całkowitego
braku wyjaśnienia w uzasadnieniu faktycznym, z jakiego powodu Zamawiający taki zapis
uznał za niebędący określeniem „nazwy projekttf’, co skutkowało błędną odmową przyznania
5 pkt w ramach tego kryterium;
4. art. 87 ust. 1 PZP, poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia
wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na gruncie treści oferty, w zakresie:
a. dat (okresu) realizacji inwestycji wskazywanych przez Od
wołującego w ramach kryterium
pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”-
Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2;
b. nazwy inwestycji wskazanej przez Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” - Inwestycja 2;
-
podczas gdy działanie takie nie prowadziłoby do zmiany treści oferty, a jedynie wyjaśnienia
wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na gruncie jej oceny,
5. inne przepisy wskazane w uzasadnieniu od
wołania.

a w konsekwencji naruszenie:
6. art. 24aa ust. 1 PZP oraz 91 ust. 1 PZP, poprzez sklasyfikowanie wykonawcy
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” na pierwszym
miejscu listy rankingowej ofert, jako wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
postępowaniu, pomimo że to oferta Odwołującego powinna zostać sklasyfikowana na
pierwszym w rankingu ofert, a tym samym również oferta Odwołującego winna zostać
wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.

Odwołujący wniósł o:
1. nakazanie Zamawiającemu dokonania unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex - Kraków” jako
najkorzystniejszej,

2. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert i
nakazanie Zamawiającemu przyznania ofercie Odwołującego:
a. 30 punktów w kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera Rezydenta
b. 10 punktów w kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń",
3. z ostrożności procesowej - nakazanie Zamawiającemu wezwania Odwołującego do
wyjaśnienia wątpliwości w zakresie dat (okresu) realizacji inwestycji wskazywanych w
kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”
oraz nazwy inwestycji w kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji Inspektora ds. rozliczeń”,
4. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej i
nakazanie Zamawiającemu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w
postępowaniu.

Odwołujący wniósł także o:
-
dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu odwołania,
-
przyznanie Odwołującemu zwrotu kosztów postępowania wywołanych wniesieniem
niniejszego Odwołania.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Zamawiający sporządził oraz zamieścił na swojej stronie
internetowej informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Niniejsze Odwołanie zostaje więc
złożone z zachowaniem ustawowego terminu - 5 dni, liczonego od dnia przesłania
Odwołującemu informacji o czynności Zamawiającego.
Wpis od odwołania w kwocie 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
uiszczony został przelewem bankowym. Dowód uiszczenia wpisu w załączeniu.
Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu z zachowaniem terminu, o którym
mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na sa
mym wstępie Odwołujący uzasadnił swój interes w złożeniu odwołania okolicznością, iż
podnoszone zarzuty dotyczą niezgodnej z przepisami Ustawy czynności (zaniechania)
Zamawiającego w postępowaniu - dokonania wadliwej oceny oferty Odwołującego i
nieprzyznania jej pełnej ilości punktów w kryteriach pozacenowych. Zaznaczyć należy, że w
kryterium cena, oferta Odwołującego została oceniona najwyżej spośród wszystkich
złożonych ofert. Zatem w przypadku, gdyby Zamawiający zachował się zgodnie z literą prawa
i w sposób należyty ocenił ofertę Odwołującego, a w rezultacie należycie przyznał ofercie tej
punkty w kryteriach pozacenowych, to oferta Odwołującego uzyskała by wynik 100 pkt i

zostałaby wybrana, jako najkorzystniejsza, zaś Odwołujący uzyskałby przedmiotowe
zamówienie.

Jak wskazał Odwołujący podnoszone przez niego naruszenia wskazują wprost na
uszczerbek w jego interesie prawnym i faktycznym. Tym samym interes
Odwołującego w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia doznał konkretnego uszczerbku (szkody) w sferze
praw wykonawcy oraz interesu gospodarczego. Ponadto szkoda ta wynika z naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

I. Stan faktyczny
Zamawiający - Teatr Ludowy wszczął postępowanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru
Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz
zagospodarowanie
m przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i
społeczne”, realizowanej w ramach projektu dofinansowanego przez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) Działanie 11.1
Rewitalizacja miast, Podd
ziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w
regionie”, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

W terminie składania ofert zostało złożonych 8 ofert Oferta Odwołującego uzyskała ogólny
wynik punktowy -
65 pkt. Zamawiający nie przyznał ofercie Odwołującego punktów:
-
w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta oferta Odwołującego otrzymała 0 pkt na 30 pkt możliwych;
-
w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora
ds. rozliczeń” - oferta Odwołującego otrzymała 5 pkt na 10 pkt możliwych.
Najwyżej oceniona przez Zamawiającego otrzymała wynik 82,69 pkt.
Dowód: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zał. nr. 4.

II. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 PZP zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz zarzut naruszenia art.
7 ust. 1 i 3 PZP
Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 PZP zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz naruszenia art. 7 ust.1 i
ust. 3 PZP materializują się przez dokonanie błędnej oceny oferty Odwołującego, w sposób
powodujący zaniżenie jej wyniku punktowego uzyskanego w pozacenowych kryteriach oceny
ofert, a w rezultacie zaniechanie wybranie oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

W efekcie, dokonano wybo
ru jako najkorzystniejszej oferty innego wykonawcy, choć przy
prawidłowo dokonanej ocenie oferta uznana za najkorzystniejszą powinna uzyskać wynik
punktowy niższy od oferty Odwołującego. Naruszenie ww. przepisów występuje w
następujących okolicznościach sprawy:

a. Błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn. „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" wyniku 0 pkt zamiast pełnych
30 pkt
i. Jak wynika z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z 3.04.2019 r., w ramach
kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”,
Zamawiający przyznał ofercie Odwołującego 0 punktów. Jako uzasadnienie takiej oceny,
Zamawiający wskazał, że Odwołujący błędnie uzupełnił formularz ofertowy wskazując błędny,
tj. inny od wymaganego, format (sposób zapisu) dat określających okres realizacji inwestycji
podawanych w formularzu ofertowym. W zakresie Inwestycji 1 Zamawiający wskazał, że: „
Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego> wpisał od 06.2011 r. do
12.2012 r.”. Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrrr, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium”. Analogiczne
uzasadnienie podano co do Inwestycji 2. W efekcie Zamawiający uznał, że Odwołujący nie
wykazał prawidłowo żadnej inwestycji w ramach tego kryterium i nie przyznał ofercie
Odwołującego żadnych punktów. Należy zaznaczyć, że zastrzeżenia Zamawiającego
dotyczą wyłącznie formatu (sposobu) zapisu daty, a nie dotyczą jakichkolwiek innych
okoliczności związanych z inwestycjami wskazywanymi w formularzu oferty.
ii. Odnosząc się do powyższego, Odwołujący w pierwszej kolejności wskazuje, że zgodnie z
opisem kryteriów oceny ofert zawartych w pkt XV.2 SIWZ, liczba punktów, którą można
uzyskać w ramach drugiego kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” wynosiła od 0 do 30 i obliczana miała być według
punktacji:
„1) 30 pkt - za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe;
2) 15 pkt -
za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 1 (jednej) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. ”

Jak wskazał Odwołujący analizując powyższe, ustalić należy, że celem przyznania punktów
w ww. kryterium, Zamawiający wymagał wykazania przez wykonawców doświadczenia

zawodowego, które spełnia wyłącznie 3 cechy przedmiotowe: 1) polega na zarządzaniu lub
nadzorowaniu inwestycjami; 2) inwestycje te obejmować powinny budowę lub przebudowę
lub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obiekty, te powinny obejmować choćby jedną salę
widowiskową. Punkty przyznawane były w zależności od ilości inwestycji o wskazanych
cechach, wynikających z XV.2 SIWZ w ten sposób, że: za 2 inwestycje przyznawano 30 pkt,
zaś z 1 inwestycję przyznawano 15 pkt. Kryterium punktowym była zatem wyłącznie ilość
inwestycji spełniających ww. trzy wymagania zamawiającego, wykazana przez wykonawcę.
W efekcie, przedstawienie przez wykonawcę doświadczenia spełniającego ww. trzy warunki,
zgodnie z pkt XV.2 SIWZ, powinno skutkować przyznaniem odpowiedniej ilości punktów w
ramach kryterium.

W tym miejscu Odwołujący podkreślił, że Zamawiający w pkt XV.2 SIWZ, celem przyznania
punktów w ramach kryterium nie wymagał wykazania przez wykonawców jakichkolwiek
innych cech tychże inwestycji. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z pkt XV.2 SIWZ,
Zamawiający nie uzależnił możliwości przyznania punktów w kryterium ani ilości tych
punktów, od wykazania przez wykonawców określonej wartości tych inwestycji, tj. przyjąć
należało, że punkty w kryterium zostaną przyznane niezależnie od wartości wskazywanej
inwestycji -
choć we wzorze formularza ofertowego wymagano podania wartości, jak i
Zamawiający nie wymagał także, aby obiekty te zrealizowane zostały w jakiejkolwiek
perspektywie czasowej, tj. przyjąć należało, że punkty zostaną przyznane niezależnie od
tego jaki czas upłynął od momentu podpisania umowy o realizację obiektu do czasu
rozpoczęcia ich użytkowania - choć we wzorze formularza ofertowego wymagano podania
dat dziennych w tym zakresie.
iii. Idąc dalej, zauważyć należy, że w pkt XV.2 ppk „UWAGA” Zamawiający wskazał, że:
„Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ) informacji
wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów”
Tym samym a contario, Zamawiający potwierdził, że dla uzyskania punktów w ramach
omawianego kryterium, w formularzu ofertowym przedstawić należy wyłącznie te dane, które
wymagane są dla oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta”.
Jak
wskazał Odwołujący zgodnie więc z pkt XV.2 SIWZ - dla uzyskania punktów w kryterium
wykazać należało tylko i wyłącznie dane wskazujące na doświadczenie wykonawcy, które: 1)
polega na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) inwestycje te obejmują budowę lub
przebudowę łub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obiekty, te powinny obejmować choćby
jedną salę widowiskową. Co należy podkreślić, opis sposobu oceny ofert w ramach
omawianego kryterium (pkt XV.2 SIWZ) w żadnym zakresie nie wskazuje, że punkty te mogą

nie zostać przyznane w razie niepodania jakichkolwiek innych danych wymaganych we
wzorze formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, tj. zwłaszcza wartości tych
inwestycji czy czasu ich realizacji. Przeciwnie, możliwość przyznania 0 pkt w ramach
kryterium przewidziano w pkt XV.2 SIWZ wyłącznie w przypadku niepodania przez
wykonawcę takich danych, które oceniane są w ramach kryterium tego kryterium, ti. 3
podanych wyżej informacji. Jak wynika zatem z cytowanego wyżej fragmentu pkt XV.2 SIWZ,
j
eżeli wykonawca podał w treści formularza ofertowego dane wymagane do oceny w treści
kryterium, tj. informacje o: 1) doświadczeniu w przedmiocie zarządzania lub nadzorowaniu
inwestycjami; 2) informacje czy inwestycje te obejmują budowę lub przebudowę lub
r
ozbudowę obiektu budowlanego; 3) informację czy obiekty, te obejmowały choćby jedną
salę widowiskową - Zamawiający nie miał możliwości przyznania 0 pkt, zgodnie z jasnymi i
jednoznacznie brzmiącymi postanowieniami SIWZ w pkt XV.2.
iv. Reasumując powyższe, zdaniem Odwołującego, w treści pkt XV.2 SIWZ w sposób
wyczerpujący i jednoznaczny wskazano informacje, które w ramach kryterium pozacenowego
pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta" podlegać
miały ocenie punktowej. Stosownie zatem do pkt XV.2. SIWZ, dane dotyczące wartości
inwestycji oraz terminu realizacji inwestycji nie podlegały i nie mogły zgodnie z SIWZ
podlegać ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera Rezydenta. Podanie w treści formularza ofertowego informacji o wartości inwestycji
czy czasie ich realizacji, sposób wpisania tych informacji w formularzu ofertowym, czy sama
merytoryczna treść tych informacji, nie mogły zgodnie z pkt XV.2 SIWZ warunkować ani
samego prz
yznania punktów w ramach omawianego kryterium, jak i ilości przyznanych
punktów. Informacje te pozostawały bowiem poza zakresem kryterium i w ogóle nie
podlegały w jego ramach ocenie.

Okoliczność, że Odwołujący podał w formularzu ofertowym czas realizacji inwestycji w
formacie mm/rrr, a nie jak wskazywał to wzór formularza ofertowego w formacie dd/mm/rrrr,
pozostaje zatem całkowicie bezprzedmiotowa dla wyniku punktowego oferty w ramach tego
kryterium. Zamawiający powinien był bowiem zgodnie z pkt XV.2 SIWZ wziąć pod uwagę
wyłącznie, to że Odwołujący podał w ofercie informacje identyfikujące: 1) nazwę inwestycji
oraz stanowisko świadczące, że wykonywane czynności polegały na zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacją inwestycji; 2) fakt, że inwestycja polegała na budowie obiektu
budowalnego; 3) fakt, że inwestycja obejmowała salę widowiskową – a więc spełnił wszystkie
wymogi, od których pkt XV.2 SIWZ uzależniał przyznanie punktów w ramach kryterium.
Następnie, mając na uwadze, że Odwołujący wskazał dwie inwestycje spełniające wymogi
opisane w pkt XV.2 SIWZ, Zamawiający winien przyznać ofercie Odwołującego w tym
kryterium maksymalną ilość punktów, tj. 30 pkt.

v. Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia mieć należy przy tym na uwadze, że
Zamawiający powinien dokonać oceny ofert, ściśle według zapisów SIWZ. W chwili
dokonywania oceny ofert, kryteria oceny nie mogą ulegać dookreślaniu na potrzeby tej
oceny, czy interpretacji przez zamawiającego. Wykonawca składając ofertę powinien mieć
pewność, co do tego co w danym kryterium podlega ocenie i jakie znaczenia podane w
ofercie informacje będą mieć dla jej wyniku punktowego.

Jak wskazuje KIO w wyroku z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1425/18:
„Zgodnie z art.
91 ust 1 p.z.p., zamawiający wybiera ofertę kierując się kryteriami oceny ofert określonymi w
ogłoszeniu, a opisanymi szczegółowo w SIWZ. Dokonując oceny ma obowiązek przestrzegać
ściśle opisanych kryteriów, nie może też dokonywać ich interpretacji, lecz zobowiązany jest
do przestrzegania ściśle zapisów SIWZ. Kryteria oceny ofert są bowiem, obok opisu
przedmiotu zamówienia, kolejnym ważnym elementem wskazującym czego zamawiający
oczekuje od przyszłego wykonawcy danego zamówienia publicznego”.


Także w wyroku z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1547/18, Izba wskazała, że:
„Zgodnie z art. 91 ust 1 p.z.p. zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Niewątpliwie obowiązek precyzyjnego sformułowania postanowień treści SIWZ, w tym
dotyczących kryteriów oceny ofert oraz sposobu oceny ofert leży w gestii Zamawiającego.
Powyższe ma istotne znaczenie bowiem na etanie oceny ofert Zamawiający nie może
odstąpić od przyjętego w SIWZ sposobu oceny ofert w świetle kryteriów, czy też nakładać na
wykonawców dodatkowe obowiązki niewynikające wprost ze specyfikacji w tym zakresie”.


Tymczasem,
jak podniósł Odwołujący, z naruszeniem art. 91 ust 1 PZP w zw. z art 7 ust 1 i
ust 3 PZP, w zakres w zakres przesłanek oceny oferty w tym kryterium Zamawiający
bezpodstawnie włączył także czas (okres) realizacji inwestycji - w rezultacie dokonując oceny
oferty Odwołującego w ramach ww. kryterium w oparciu o inne przesłanki niż wskazane w
SIWZ, tj. w szczególności przesłankę czasu (okresu) realizacji inwestycji. Zamawiający daje
temu zresztą wyraz wprost w treści Informacji z wyboru oceny najkorzystniejszej z dn.
3.04.2019, gdzie jednoznacznie wskazuje, że: „wymagał podania pełnej daty w formacie
dd/mm/mr; a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym
kryterium”. Odwołujący ponownie podkreśla, że czas (okres) realizacji inwestycji, nie był, jak
błędnie twierdzi Zmawiający „wymaganiem określonym w kryterium", przeciwnie, na gruncie
zapisów pkt XV.2 informacja ta pozostaje dla oceny oferty w ramach kryterium całkowicie
irrelewanta i pozbawiona wpływu na wynik punktowy. W efekcie nawet niezgodne z

wytycznymi formularza zapisanie dat realizacji inwestycji nie mogło mieć wpływu na wynik
punktowy, bowiem informacje te nie by
ły oceniane w ramach kryterium.

Jak wskazuje ponadto Izba w wyroku z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18:
„W pierwszej kolejności podkreślić należy że Zamawiający ma obowiązek określić kryteria
oceny ofert w sposób jasny i precyzyjny, są to bowiem postanowienia, które bezpośrednio
przekładają się na szanse na uzyskanie zamówienia. Doprecyzowywanie tych postanowień,
czy tym bardziej nadawanie im znaczenia niewyrażonego w SIWZ. dopiero na etapie oceny
ofert, jest niedopuszczalne i godzi w wyrażone w art. 7 ust 1 ustawy pzp zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. (...) Zgodnie z postanowieniami SIWZ
przyznanie punktów miało odbywać się w oparciu o pojazdy „zadeklarowane” w wykazie, a
więc na podstawie oświadczenia wykonawcy, a do uzyskania maksymalnej ilości punktów
wystarczające było wskazanie dwóch pojazdów. (...) Istotnym było wyłącznie aby pojazd
spełniał normę emisji spalin EURO 5. Jeśli intencją Zamawiającego było żądanie dołączenia
do wykazu (załącznika nr 11 do SIWZ) od wszystkich wykonawców stosownych
dokumentów, na podstawie których możliwe byłoby zweryfikowanie oświadczeń zawartych w
wykazie, której to potrzeby Izba nie podważa, to Zamawiający mógł takie wymaganie wyrazić
w treści SIWZ. czego w ocenie Izby nie uczynił. Nieuzasadnionym jest wiec działanie
Zamawiającego, który na etanie oceny ofert dokonuje nadinterpretacji określonych
postanowień. Wykonawcy składając oferty opierają się na wymaganiach zawartych w treści
SIWZ i załącznikach".


Jak wskazał Odwołujący w cytowanym orzeczeniu, analogicznie jak w okolicznościach
niniejszej sprawy, Izba nakazała dokonanie oceny ofert ściśle według wytycznych SIWZ,
przyjmując że wymogi wprost niewyrażone w specyfikacji, nie mogą wpływać na ocenę
punktową oferty. Także zatem w niniejszej sprawie Zamawiający zobowiązany był zatem
ocenić ofertę Odwołującego ściśle według wytycznych wynikających z pkt XV.2 SIWZ. Jak
wykazano, w pkt XV.2 SIWZ jednoznacznie ustalono w jakich okolicznościach Zamawiający
przyzna punkty w ramach ww. kryterium
, tj. 15 pkt za każdą inwestycję łącznie: 1) polegającą
na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) obejmującą budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obejmująca choćby jedną salę widowiskową - i takiego
sposobu oceny oferty Zamawi
ający winien przestrzegać. Skoro zatem czas realizacji
inwestycji nie był, stosownie do XV.2 SIWZ elementem ocenianym w ramach kryterium, to
Zamawiający nie mógł, odmówić przyznania w tym zakresie punktów ofercie Odwołującego -
łącznie 30 pkt (15 za każdą inwestycję), tylko z powodu podania w formularzu oferty daty w
innym formacie (zapisie), niż określał to wzór formularza oferty. Informacja ta, zgodnie z
SIWZ, w ogóle nie ma wpływu na fakt i ilość przyznanych punktów w kryterium.

vi. Zdaniem Odwołującego zauważyć należy także, że Zamawiający w treści Informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 3.04.2019, wskazując, że „wymagał podania pełnej
daty w formacie dd/mm/rrrr, a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w
niniejszym kryteri
um potwierdza że w sprzeczności z zapasami pkt XV.2 za element istotnej
treści oferty wykonawcy, Zamawiający uznaje wszystkie dane wpisywane w formularzu
oferty, zgodnie z jego wzorem. Tymczasem, jak wyjaśniono to wyżej, pkt XV.2 SIWZ
zakreślał zakres oświadczenia woli wykonawcy w sposób węższy aniżeli treść wzoru
formularza ofertowego, tj. w ten sposób, że w szczególności okres (czas) realizacji inwestycji
nie miał żadnego znaczenia dla oceny oferty w tym kryterium.

W tym miejscu wyjaśnić należy, co zostało dostrzeżone w orzecznictwie Izby, że choć
formularz ofert wyznacza zasadniczą (istotną) treść oferty, to jednak dane w nim żądane
przez zamawiającego, nie zawsze stanowić będą ofertę sensu stricte, a ocenę w tym
zakresie, tj. co stanowi istotną treść oferty wykonawcy należy dokonywać w oparciu o
całokształt dokumentacji. Jak wskazano w wyroku z dnia 8 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO
451/16:
„Z punktu widzenia przepisów p.z.p. i zasad udzielania zamówień publicznych, formularz
oferty stanowi najściślejszą część oferty (zwaną popularnie "merytoryczną"), (...) Jest to
bowiem oświadczenie, o którym mowa wart. 66 § 1 k.c., czyli oświadczenie drugiej stronie
(zamawiającemu) woli zawarcia umowy określające istotne postanowienia tej umowy. Jednak
należy zauważyć, że - biorąc pod uwagę różne rodzaje i wagę oświadczeń, które
zamawiający mógł zamieścić w owym formularzu ofertowym - nie wszystkie poszczególne
oświadczenia mały to znaczenie. Dlatego każdorazowo należy indywidualnie badać ich
rodzaj i znaczenie dla złożonej oferty”.


Przedstawiona wyżej analiza zapisów SIWZ, w ocenie Odwołującego, potwierdza, że
niezależnie od wymagań wzoru formularza ofertowego, zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ,
na merytoryczną (istotną) treść oferty Odwołującego składają się wyłącznie oświadczenia
podlegające ocenie w ramach kryterium, tj. wykazanie doświadczenia na wykonaniu 1-2
inwestycji: 1) polegającej na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) obejmującej
budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obejmującej choćby jedną
salę widowiskową. Tylko w tym zakresie Zamawiający powinien był w toku oceny ofert
dokonywać oceny oferty Odwołującego i tylko w zakresie tych informacji (treści oświadczenia
woli Odwołującego) mógł przygnać ofercie wynik punktowy.

Jednocze
śnie informacje żądane w treści wzoru formularza ofertowego ponad informacje
wymagane zgodnie z pkt XV.2 SIWZ, pomimo zawarcia ich w treści formularza ofertowego,

nie stanowią merytorycznej treści oferty i nie podlegają ocenie w tym zakresie. W zależności
od roli jaka zamierzał nadać im Zamawiający mogą stanowić element oferty w sensie
szerokim -
zgodnie z XV.2 SIWZ, bez wpływu jednak na wynik punktowy w zakresie kryteriów
oceny ofert.

Jak wskazała Odwołujący powyższej konsekwencji nie dostrzegł jednak Zamawiający w toku
oceny oferty Odwołującego i w sprzeczności z pkt. XV.2 SIWZ dokonał rozstrzenia granic
oceny jego oferty w toku postępowania. W tym zakresie Zamawiający naruszył jednak
postanawiania SIWZ, błędnie rozszerzając zakres treści podlegających badaniu w graniach
kryterium, w tym na czas (okres) realizacji inwestycji, co jednak nie stanowiło merytorycznej
treści oferty i nie mogło podlegać ocenie. W rezultacie nawet wobec podania przez
Odwołującego dat w treści formularza oferty w innym formacie niż wymagał tego
Zamawiający, nie mogło mieć to wpływu na wynik punktowy oferty, bowiem informacje te w
ogóle nie podlegały i nie powinny podlegać ocenie w ramach kryterium, zgodnie z pkt XV.2
SIWZ.
vii. Idąc dalej, w niniejszej sprawie bezspornie formularz oferty w zakresie kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta” zawierał
żądanie podania przez wykonawców informacji szerszych, aniżeli wynikało to z potrzeb
zakreślonych opisem kryterium w pkt XV.2 SIWZ - w tym podania czasu (okresu) realizacji
inwestycji wskazywanej przez Odwołującego. Nie jest jednak rolą Odwołującego ustalanie
przyczyn rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a treścią pkt XV.2 SIWZ i powodów
takiego sformułowania wzoru formularza ofertowego. W szczególności poza oceną
Odwołującego pozostaje, czy Zamawiający potrzebował tych dodatkowych informacji -
nieprzewidzianych pkt XV.2 SIWZ (wartość inwestycji, czas realizacji), celem kontroli
prawidłowości oświadczeń wykonawcy składających się na istotną treść oferty, czy w innym,
znanym tylko Zamawiającemu celu. Istotnym są natomiast jednoznaczne postanowienia
dokumentacji przetargowej, tj. pkt XV.2 SIWZ i zakres przesłanek (doświadczenia
wykonawcy) podlegających ocenie, a które nie uzależniały oceny punktowej ani od czasu
(okresu) realizacji inwestycji, ani ich wartości - pomimo żądania tych informacji w SIWZ.
Niezależnie zatem jakie znacznie Zamawiający przypisywał przesłance czasu (okresu)
realizacji inwestycji wskazywanej w ramach ww. kryterium, to nie
zostało to wprost i
jednoznacznie wyartykułowane w treści SIWZ, a w efekcie nie mogło mieć w pływu na wynik
punktowy oferty Odwołującego.
Obowiązkiem Zamawiającego jest takie sporządzenie dokumentacji przetargowej, aby w
całości pozostawała ona spójna i nie budziła wątpliwości wykonawców. Wszelkie przypadki
niejasności w tym zakresie oraz powstające wątpliwości, zamawiający ma obowiązek
rozstrzygać na korzyść wykonawców, o czym stanowi obszerne orzecznictwo. Wykonawca

nie ma obowiązku domyślać się jakie znaczenie Zamawiający nadaje poszczególnym
informacjom
wymaganym
we
wzorze
formularza
ofertowego,
bowiem
intencje
Zamawiającego i wpływ tych informacji na wynik oceny ofert powinny jasno wynikać z treści
dokumentacji. Wzór formularza oferty powinien zawierać dane niezbędne ze względu na
konieczność oceny oferty zgodnie opisem kryteriów oceny w SIWZ, a jeżeli zawiera
informacje dodatkowe -
niemające związku z tą oceną, Zamawiający powinien określić ich
rolę w postępowaniu. Jak wskazuje liczne orzecznictwo Izby w tym zakresie, np. w wyroku z
dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1547/18 wskazano, że:
„(...) na etapie oceny ofert Zamawiający nie może odstąpić od przyjętego w SIWZ sposobu
oceny ofert w świetle kryteriów, czy też nakładać na wykonawców dodatkowe obowiązki
niewynikające wprost ze specyfikacji w tym zakresie. Wskazać również należy, iż zgodnie z
ugruntowanymi stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wszelkie wątpliwości, niejasności
czy też błędy wynikające z treści dokumentacji postępowania nie mogą być odczytywane na
niekorzyść wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie publiczne"

Także w wyroku KIO z dnia 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1468/18, ponownie zaznaczono
że:
„Zgodnie bowiem z ugruntowaną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej wszelkie
wątpliwości, niejasności czy też błędy wynikające z treści dokumentacji postępowania nie
mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie
publiczne”


Jeżeli zatem wolą Zamawiającego było nadanie znaczenia na gruncie oceny ofert
informacjom dodatkowym żądanym w treści wzoru formularza ofertowego, a nie wynikającym
z pkt XV.2 SIWZ - w tym informacjom w zakresie czasu (okresu) realizacji inwestycji, to
powinno było znaleźć to odzwierciedlenie w zapisach SIWZ. W szczególności wskazać
należało, że niepodanie tych informacji w sposób określony w formularzu skutkować będzie
odpowiednią oceną oferty. Takich zapisów pkt XV.2 jednak nie zawiera, co zostało omówione
już wyżej. W rezultacie wszelkie rozbieżności w tym zakresie mogą być rozstrzygane
wyłącznie na korzyść wykonawcy, a w tym przypadku Odwołującego.
Także zatem z tego powodu punkty w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby
wyznaczonej do pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta” mogą być przyznawane wyłącznie
według zasad ściśle określonych w XV.2 SIWZ, tj. 15 pkt za każdą inwestycję łącznie: 1)
polegającą na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) obejmującą budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obejmująca choćby jedną salę
widowiskową. Wskazanie przez Odwołującego w ofercie dat (okresu realizacji inwestycji) w
formacie innym niż dd/mm/rrrr, jak przewidywał to wzór formularza, wobec braku
odpowiednich zapisów SIWZ w tym zakresie, nie może skutkować odmową przyznania

punktów w tym kryterium, a ewentualne rozbieżności pomiędzy zapisami pkt XV.2 SIWZ a
wzorem formularza oferty należało rozstrzygać na korzyść Odwołującego, tj. w szczególności
przyznając punkty w ramach kryterium. Zamawiający winien był zatem przyznać ofercie
Odwołującego w ww. kryterium wynik 30 pkt, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w pkt
XV.2 SIWZ, bowiem Odwołujący w ofercie wykazał wszystkie okoliczności przewidziane w
SIWZ dla oceny w tym zakresie, zaś z SIWZ nie wynikało, że daty realizacji inwestycji będą
miały jakikolwiek wpływ na wynik punktowy oferty.

b.
Błędne przyjęcie, że Odwołujący w treści formularza oferty w kryterium pn.
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta” nie podał
nazwiska osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta
i. W treści Informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 3.04.2019, Zamawiający w
zakresie Inwestycji 1 w kryterium pn. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
inżyniera Rezydenta, wskazał że: „Wykonawca nie podał nazwiska osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" Jednocześnie Zamawiający nie podniósł w tym
zakresie żadnych innych argumentów merytorycznych mających wykazywać niezgodność
wykazywanego w ofercie Odwołującego doświadczenia z pkt XV.2 SIWZ.
ii. Powy
ższe pozostaje oczywistym przeoczeniem Zamawiającego, bowiem w treści
formularza ofertowego złożonego przez Odwołującego, wyraźnie wskazano imię i nazwisko
osoby, której doświadczenie, zgodnie z pkt XV.2 wykazywano w ofercie, tj. M. R..
iii. Zważywszy na oczywistość przeoczenia Zamawiającego, okoliczność ta nie wymaga
dodatkowego wyjaśnienia. Zaznaczyć należy wyłącznie, że podnoszona przez
Zamawiającego okoliczność braku podania danych Inżyniera Rezydenta, jako że faktycznie
w ogólne nie występuje, nie może stanowić podstawy do odmowy przyznania ofercie
Odwołującego punktów w ramach ww. kryterium, W rezultacie, także z tego powodu oferta
Odwołujące powinna w ramach ww. kryterium uzyskać pełne 30 pkt.

c.
Błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn.
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora ds. rozliczeń”
wyniku 5 pkt zamiast wyniku 10 pkt
i. W treści Informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 3.04.2019, Zamawiający w
zakresie Inwestycji 2, przyznał Odwołującemu 0 pkt, wskazując, że: Wykonawca w pozycji
„nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja” wpisał „Budowa obwodnicy
m. Hrubieszowa DK74”. Zamawiający wymagał podania nazwy projektu, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium". Zamawiający
nie podniósł jednocześnie żadnych okoliczności, które mógłby wskazywać, że kwestionuje
przedmiotową inwestycję z powodów merytorycznych, tj. przesłanek opisanych w pkt XV.2

SIWZ. Podstawą przyznania wyniku 0 pkt w ramach inwestycji 2, pozostaje zatem wyłącznie
twierdzenie o niewskazaniu nazwy projektu.
ii. W tym miejscy Odwołujący podnosi, że może wyłącznie domyślać się powodów, dla
których Zamawiający uznał, że zapis „Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa” podany przez
Od
wołującego w treści formularza oferty nie stanowi, podania nazwy projektu, w ramach
którego realizowana była inwestycja, bowiem nie zostały one w treści Informacji w ogóle
podane. W tym zakresie, Odwołujący sformułował także zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1
PZP w zw. z art. 91 ust. 1 PZP, rozwinięty w dalszej treści niniejszego odwołania.
iii. Odwołujący wskazuje, że w treści formularza ofertowego, w zakresie Inwestycji 2
ocenianej w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń” podał wszystkie informacje pozwalające Zamawiającemu na identyfikację
inwestycji wskazywanej celem uzyskaniu punktów w kryterium, zgodności tej inwestycji z
wymogami opisu kryterium zawartymi w pkt XV.3 SIWZ oraz pozwalającymi zweryfikować
prawidłowość oświadczenia Odwołującego.
iv. Nie ulega wątpliwości, zdaniem Odwołującego, że stosownie do postanowień pkt XV.3
SIWZ, wskazanie inwestycji spełniającej warunki uzyskania punktów w kryterium stanowiło
element treści oferty w znaczeniu ścisłym, tj. wchodziło w zakres merytorycznej treści oferty i
podlegało badaniu w ramach kryterium oceny ofert. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem
orzecznictwa Izby, do oferty wykonawcy zastosowywanie znajduje art. 65 § 1 KC w zw. z art.
14 ust. 1 PZP. Jak ws
kazuje się m.in. w wyroku SN z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt IV
CSK 95/07:
„Ustalając znaczenie oświadczenia woli należy zacząć od sensu wynikającego z reguł
językowych, z tym, że przede wszystkim należy uwzględnić zasady, zwroty i zwyczaje
językowe używane w środowisku, do którego należą strony, a dopiero potem ogólne reguły
językowe. Trzeba jednak przy tym mieć na uwadze nie tylko interpretowany zwrot ale także
jego kontekst Dlatego nie można przyjąć takiego znaczenia interpretowanego zwrotu, który
p
ozostawałby w sprzeczności z pozostałymi składnikami wypowiedzi. Kłóciłoby się to bowiem
z założeniem o racjonalnym działaniu uczestników obrotu prawnego. (...) Przy wykładni
oświadczenia woli należy - poza kontekstem językowym - brać pod uwagę także okoliczności
złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 $ 1 KC)”


Jak wskazał Odwołujący dyrektywy kodeksu cywilnego nakazują zatem Zamawiającemu
wzięcie pod uwagę całokształtu okoliczności, w jakich zostało złożone oświadczenie woli.
M
ając zatem na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że wskazana przez Odwołującego
w formularzu oferty nazwa inwestycji „Budowa obwodnicy Hrubieszowa DK74”, jak podana
nazwa projektu „Budowa obwodnicy m. Hrubieszów” jednoznacznie identyfikują inwestycję -
Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa.

Pomimo niepodania przez Odwołującego w formularzu oferty pełnego brzemienia nazwy
projektu, wszelkie powszechnie dostępne źródła informacji pozwalają jednoznacznie
powiązać zapis formularza oferty, z wymaganym w pkt XV. 3 projektem. Wskazuje na to
zarówno lista projektów zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-
2013, strony internetowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad (https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa -
dostęp
8.03.2019), strony internetowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2007-2013
(
http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov
.
pl/projekty/strony/budowa_obwodnicy_m_hrubieszow_w_ciagu_drogi_krajow
ej_nr_74Janow_lubelski_granica_panstwa.aspx -
dostęp 08.04.2019)
oraz strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117 -
dostęp 08.04.2019).
Dowód: Fragment Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013;
Wydruk strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa -
dostęp 8.03.2019)
Wydruk strony internetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na
lata
2007-2013
(http://www.polskawschodnia.2007-
2013.gov.pl/projekty/strony/budowa_obwodnicy_m_hrubies2ow_w_ciagu_drogi
_krajowej_nr_74Janow_iubelski_granica_panstwa.aspx)
Wydruk
strony
internetowej
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości
(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117)

Zdaniem Odwołującego wszystkie powyższe dane pozostają powszechnie dostępne i
możliwe do ustalenia wyłącznie przy użyciu typowych narzędzi, w tym wyszukiwarek
internetowych, po wpisaniu nazw podanych przez Odwołującego w treści formularza
ofertowego.
v. Zaniechanie powiązania nazwy inwestycji wskazanej w treści formularza ofertowego z ww.
pe
łną nazwą inwestycji stanowi wyraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji, bowiem
oznacza, że Zamawiający nie oceniał w kryterium faktycznego doświadczenia Odwołującego,
a wyłącznie formalny sposób uzupełniania formularza ofertowego. W efekcie Zamawiający
n
ie przyznał ofercie Odwołującemu 5 pkt w ww. kryterium, nie dlatego, że nie wykazał
odpowiedniego doświadczenia wymaganego w SIWZ, ale jedynie z tego powodu, że w
zapisie nazwy inwestycji brakło kilku słów, mających zresztą drugorzędne znaczenie dla
identy
fikacji inwestycji, i ta mogła być z łatwością zidentyfikowana przez Zamawiającego na
podstawie podanych przez Odwołującego danych. Nie stanowi wyrazu równego traktowania
wykonawców wyłącznie daleko posunięty formalizm Zamawiającego oznaczający skrajnie

fo
rmalne i literalne podejście do oświadczeń składanych w ramach oferty, ale przeciwnie
oznacza to zapewnienie odpowiedniej pozycji w postępowaniu tym wykonawcom, którzy
faktycznie spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, jak w przypadku oferty
Odwołującego. Taką dyrektywą nie kierował się jednak Zamawiający odmawiając przyznania
punktów ofercie Odwołującego.
vi. Reasumując, choć Odwołującemu faktycznie nie są znane żadne intencje i przesłanki, w
oparciu, o które Zamawiający przyznał ofercie Odwołującego 0 pkt w ramach inwestycji 2,
ocenianej w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń’’, to jednak z ostrożności Odwołujący wskazuje, że sam fakt niepodania pełnej
nazwy inwestycji, nie może prowadzić do wniosku, że Odwołujący w ogóle nie wykazał
doświadczenia punktowanego w ramach kryterium, co skutkowało nieprzyznaniem 5 pkt w
kryterium. Zarówno z kontekstu, jak i celu oraz łatwości powiązania danych wskazanych
przez Odwołującego w formularzu ofertowym z pełną nazwą inwestycji wynika, że
Zamawiający winien uwzględnić ją w punktacji oferty i przyznać ofercie Odwołującego w
ramach ww. kryterium pełne 10 pkt.
III. Z ostrożności procesowej - zarzut naruszenia art. 92 ust. pkt 1 PZP w zw. z art. 91 ust. 1
PZP
i. W
treści Informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 3.04.2019, Zamawiający w
zakresie Inwestycji 2, przyznał Odwołującemu 0 pkt, wskazując, że: Wykonawca w pozycji
„nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja" wpisał „Budowa obwodnicy
m. Hrubieszowa DK74”. Zamawiający wymagał podania nazwy projektu, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium”. Zamawiający
nie wyjaśnił jednak powodów, dla których uznał, że zapis w treści formularza „Budowa
obwodn
icy m. Hrubieszowa” nie stanowi podania „nazwy projektu, w ramach którego
realizowana była inwestycja”.
ii. Wyłącznie z ostrożności procesowej i niezależnie od podniesionych w pkt II.c. niniejszego
odwołania argumentów Odwołujący wskazuje, że może co najwyżej domyślać, jakie
przesłanki legły u podstaw oceny dokonanej przez Zamawiającego, bowiem te nie zostały w
żaden sposób wyartykułowane w uzasadnieniu oceny. Zamawiający w szczególności nie
wyjaśnił, czy wykazywaną przez Odwołującego inwestycję uznaje z niezgodną z wymogami
pkt XV.3 SIWZ i kwestionuje ją z powodów merytorycznych, czy też za przyznaniem w tym
zakresie ofercie 0 pkt stoją inne powody, znane tylko Zamawiającemu. Z jednej strony
Odwołujący podał w formularzu oferty nazwę inwestycji i nazwę projektu w sposób
jednoznacznie chrakteryzujący inwestycję wykazywaną celem uzyskania punktów w ramach
kryterium, z drugiej jednak Zamawiający zakwestionował podanie tej nazwy, w żaden sposób
nie motywując swojej oceny, a poprzestając wyłącznie na przyznaniu 0 pkt i stwierdzeniu, że
nazwa nie została podana.

iii. Zamawiający tym samym nie tylko nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 92
ust. 1 pkt 1 PZP, tj. podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert, ale co istotne
w zasadzie uniemożliwił Odwołującemu ocenę prawidłowości i weryfikację czynności oceny
ofert przez Zamawiającego. Nie znając bowiem przyczyn, dla których Zamawiający przyznał
w tym zakresie ofercie 0 pkt, Odwołujący pozbawiony został możliwości poznania podstaw
takiej oceny, jak
i w rezultacie precyzyjnego sformułowania środka odwoławczego i zarzutów.
iv. Jak wskazuje się w orzecznictwie Izby, w tym m.in. w wyroku z dnia 25 września 2017 r.,
sygn. akt KIO 1895/17:
„Zamawiający w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej nie podał uzasadnienia
faktycznego w zakresie przydzielonej odwołującemu punktacji w kryterium "Doświadczenie
Kierownika robót drogowych". Samo podanie liczby przydzielonych punktów, w tym
przypadku "0", nie wyjaśnia intencji zamawiającego, dlaczego, tj. z takich powodów,
zamawiający nie przyznał żadnych punktów ofercie, w tym kryterium oceny ofert. Tym
samym odwołujący pozbawiony został możliwości ustalenia, a co za tym idzie zamawiający
uniemożliwił odwołującemu, skutecznego zapoznania się ze stanowiskiem zamawiającego, w
konsekwencji zamawiający uniemożliwił odwołującemu podważenie tej czynności
zamawiającego, w sytuacji, kiedy taka okoliczność zaistnieje. W przedmiotowym
postępowaniu ta czynność zamawiającego miała kolosalne znaczenie dla sytuacji prawno-
faktycznej odwołującego, albowiem odwołujący nie mógł wprost podnosić zarzutów, a czynił
powyższe jedynie przewidując dlaczego zamawiający postąpił w taki sposób. Z cała mocą
należy podkreślić. że nie jest zadaniem wykonawcy, domyślanie się intencji zamawiającego.
Wprost przeciwnie, to na zamawiającym spoczywa obowiązek rzetelnego i zupełnego
wyjaśnienia okoliczności, podania uzasadnienia faktycznego, jakimi przesłankami i na jakiej
podstawie zamawiający przyznał wykonawcy określona liczbę punktów, w tym jakie
doświadczenie zaliczył do punktacji, a jakiego doświadczenia nie uwzględnił i dlaczego. W
przedmiotowym postępowaniu zamawiający uchybił temu obowiązkowi”.

v. Reasumując powyższe, Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie zrealizował ciążących
na nim obowiązków i nie wykazał podstaw faktycznych oceny oferty Odwołującego w ramach
ww. kryterium, naruszając tym samym przywołane przepisy prawa. Uchybienie to miało
jednocześnie istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem prawidłowa ocena w ramach ww.
kryterium wiąże się z przyznaniem ofercie Odwołującego dodatkowych punktów, a w efekcie
wpływa na ranking ofert i możliwość uzyskania przez Odwołującego zamówienia.

Z ostrożności procesowej - zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 PZP
i. Z ostrożności procesowej i niezależnie od wyżej przestawione argumentacji, Odwołujący
wskakuje także, że Zamawiający, nawet jeśli powziął wątpliwości na gruncie oceny oferty
Odwołującego, zarówno w zakresie dat (okresu) realizacji inwestycji wskazywanych przez

Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji Inżyniera Rezydenta” (Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2), jak i nazwy inwestycji
wskazanej przez Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej
do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja 2) - uprawniony był do skierowana w
tym zakresie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty, czego jednak z
naruszeniem przepisów prawa, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców nie uczynił.
ii. Na powyższą ocenę co do możliwości wezwania, w żaden sposób nie wpływa zastrzeżenie
poczynione w treści pkt XV.2, iż „Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot.
doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta zawartych w
Formularzu oferty”, powtórzone następnie w pkt XV.3 SIWZ. Przepis art. 87 ust. 1 PZP
obowiązuje w sposób bezwzględny i Zamawiający nie może wyłączyć, czy ograniczyć jego
zastosowania zapisami specyfikacji. Na konsekwencję taką wskazuje także Izba, m.in. w
wyroku z dnia 25 września 2017 r., sygn. KIO 1895/17, gdzie wskazano, że: „zamawiający
winien, pomimo swojego zastrzeżenia
(analogicznego jak w niniejszej sprawie - przy.
Własny), wezwać odwołującego do wyjaśnienia powyższej kwestii. Stanowisko takie, izba
przyjęła za właściwe, albowiem zamawiający nie ma możliwości prawnych, aby
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłączać możliwość
zastosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, które obowiązują wprost
Sk
oro zatem przepis art. 87 ust 1 ustawy Pzp. daje możliwość zamawiającemu wyjaśnienia
treści złożonej oferty, to w omawianym przypadku zastosowanie tego przepisu zdaje się mieć
decydujące znaczenie. Nie jest bowiem tak, że mimo sformalizowanego charakteru
p
rocedury udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający badając złożoną ofertę "nie
widzi" oczywistych nieścisłości złożonej ofert.
iii. W zakresie możliwości i powinności wezwania Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1
PZP do wyjaśnienia oferty w zakresie dat (okresu) realizacji inwestycji wskazywanych w
ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta" (Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2), odwołać należy się do argumentacji
przedstawionej w pkt II.a.i do ll.a.iv
oraz ll.a.vi niniejszego odwołania. Wykazano tam, że
zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ, informacje wymagane w treści wzoru formularza oferty, tj.
w szczególności co do dat (okresu) realizacji inwestycji wykazywanych w kryterium, nie
stanowiły istotnej (merytorycznej) treści oferty, bowiem nie podlegały ocenie w ramach tego
kryterium i oceny tej w żaden sposób nie warunkowały. Wskutek ich wyjaśnienia nie mogło
zatem dojść ani do negocjacji treści oferty, ani jej zmiany, a wyłącznie doprecyzowania
informacji,
które w zakresie treści oferty powziął Zamawiający.
W toku wezwania do udzielenia wyjaśnień Zamawiający miał zatem prawną możliwość
uzyskania informacji, którym służyć miały żądane w treści formularza ofertowego „dodatkowe

informacje”, tj. niepodlegające bezpośredniej ocenie w ramach kryterium zgodnie z pkt XV.2
SIWZ, jak w szczególności kwestia czasu (okresu) realizacji inwestycji.
Stanowisko takie potwierdza także orzecznictwo, Izby m.in. w wyroku z dnia 8 kwietnia 2016
r. sygn. akt KIO 451/16:
„W przypadku wątpliwości, czy zaoferowana przez Odwołującego cena zawiera wszystkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie poniesie Zamawiający, Zamawiający mógł
się o to dopytać w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w sumie
bardziej,
aby mieć zwerbalizowane oświadczenie w tym zakresie niż z rzeczywistej potrzeby
prawnej(...). Również każdy z pozostałych elementów formularza ofertowego mógł stanowić
przedmiot takiego zapytania. Zdaniem Izby pytanie typu: "Czy Wykonawca na pewno
zaoferow
ał wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami i
warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia?" i odpowiedź typu: "Tak,
zaoferowaliśmy wszystko zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia." trudno uznać za zmianę oferty. Nie można tu bowiem oderwać się od istoty
stosunku przetargowego, jaki łączy wykonawców i Zamawiającego - a istotą tą jest właśnie
to, że wykonawcy nie mogą zmieniać jakichkolwiek warunków realizacji zamówienia
ustalonych odgórnie przez zamawiającego. Tym samym słuszne jest twierdzenie
Odwołującego, że z owej istoty stosunku wynika domniemanie, że nawet bez dodatkowych
oświadczeń, samo złożenie oferty oznacza, że wykonawca zamierzał złożyć ofertę zgodna z
wymaganiami zamawiającego”.

W cytowa
nym wyżej orzeczeniu Izba jednoznacznie dopuściła możliwość wyjaśnienia na
podstawie art. 87 ust. 1 PZP wszelkich informacji, które choć żądane w zakresie wzoru
formularza ofertowego, nie podlegały ocenie w zakresie oceny ofert, a w efekcie nie
stanowiły istotnej (merytorycznej) treści oferty - analogicznie, jak w przypadku niniejszej
sprawy, czas (okres) realizacji inwestycji wskazywanych w ramach kryterium.
iv. Zdaniem Odwołującego zarówno w zakresie dat (okresu) realizacji inwestycji
wskazywanych przez O
dwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby
wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” (Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2), jak i
nazwy inwestycji wskazanej przez Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do p
ełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja 2), przesłanką
wskazującą na możliwość wezwania Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 PZP pozostaje fakt,
że w wyniku odpowiedzi Odwołującego nie doszłoby do faktycznej zmiany wykazywanego
doświadczenia, tj. ani do zmiany okresów realizacji inwestycji wskazywanej w kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”, ani projektu
wskazanego w kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora d
s. rozliczeń” (Inwestycja 2).

Doprecyzowanie w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia oferty dat dziennych, tak jak
wskazanie na pełną nazwę inwestycji, podaną w formularzu ofertowym skrótowo nie oznacza
bowiem podania nowych danych (wskazania nowego doświadczenia wykonawcy), a jedynie
usunięcie ewentualnych wątpliwości Zamawiającego, tj. np. czy nadzór nad inwestycją
realizowany był w całym zakresie rzeczowym projektu. Tak samo wyjaśnienie w odpowiedzi
na wezwanie, że podana skrótowo nazwa inwestycji, jest faktycznie tą inwestycją, na która
wskazuje skrócona nazwa - Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa DK74”, tj. Budowa
obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa, nie stanowi
powołania nowej inwestycji (nowego doświadczenia), ale wyjaśnienie wątpliwości co do treści
już złożonej oferty. W obu przypadkach jest mowa tylko o potwierdzeniu informacji, które już i
tak wynikają z treści oferty, a jedynie ewentualnie nie zostały wyraźnie wyartykułowane przez
Odwołującego.
Powyższą interpretację potwierdza także orzecznictwo Izby, m.in. w wyroku z dnia 25
września 2017 r., sygn. akt KIO 1895/17, gdzie wskazano:
Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że jeżeli chodzi o kryterium oceny oferty
"Doświadczenie Kierownika robót drogowych", w tym postępowaniu, zachodzi okoliczność
umożliwiająca wezwanie wykonawcy w trybie art. 87 ust 1 ustawy Pzp. do złożenia wyjaśnień
w zakresie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia jednakże nie mogą wprowadzać jakichkolwiek
zmian do treści pierwotnie złożonej oferty, mogą natomiast co najwyżej doprecyzowywać
okoliczności niejasne ale wynikające wprost z całościowej treści oferty. W sytuacji
przedmiotowego postępowania zamawiający nie kwestionował doświadczenia osoby
wskazanej przez odwołującego w formularzu 2.2.3, a jedynie kwestionował błąd formalny
polegający na braku dopisania słowa "drogowych", w pozycjach, w których odwołujący wpisał
"Kierownika robót". Zdaniem Izby, nic nie stało na przeszkodzie. aby zamawiający powyższa
nieścisłość wyjaśnił i podjął stosowne czynności związane z prawidłowa ocena punktowa
oferty odwołującego w ramach ww. kryterium.

Analogicznie, jak w cytowanym wyżej orzeczeniu w niniejszej sprawie możemy mówić
wyłącznie o niepodaniu daty dziennej czasu (okresu) realizacji inwestycji, czy kilku
dodatkowych słów w zakresie pełnej nazwy inwestycji - Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa
w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa. W żadnym zakresie nie będzie
dochodziło jednak, jak w cytowanym wyżej orzeczeniu, do zmiany czy negocjacji oferty,
bowiem ewentualnie potwierdzone w odpowiedzi na wezwanie treści i tak zawarte były już w
oświadczeniu woli wykonawcy, choć być może niedostatecznie wyraźnie wyartykułowane. Z
uwagi na powyższe, Zmawiający powinien był wezwać Odwołującego do wyjaśnienia
wątpliwości w zakresie treści oferty i po uzyskaniu odpowiednich wyjaśnień, dokonać
prawidłowej oceny ofert.

Rekapitulując:
Z uwagi na zakres nieprawidłowości czynności i zaniechań Zamawiającego Odwołujący
wnioskuje o nakazanie Zamawiającemu:
1. dokonania un
ieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert.
3. dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Z tych powodów Odwołujący wniósł jak we wstępie.

Zamawiający pismami datowanymi na dzień 18 i 19 kwietnia 2019 r. wniósł odpowiedzi na
oba odwołania wnosząc o ich oddalenie w całości.
Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na
podstawie zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu się z dokumentacją
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności z
postanowieniami og
łoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, ofertami złożonymi w postępowaniu przez obu Odwołujących się
wykonawców oraz korespondencją prowadzoną w toku postępowania pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również
po z
apoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron
złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że obu Odwołującym się wykonawcom przysługiwało prawo
do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołujących będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wnoszący odwołanie złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty
kwestionując wybór oferty najkorzystniejszej, w tym ranking ofert, a w szczególności ilość
punktów przyznanych im przez Zamawiającego w ramach kryteriów pozacenowych. W
przypadku zaś uwzględniania wniesionych odwołań obaj Odwołujący się wykonawcy mają
szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

W zakresie zgłoszenia przez wykonawcę J. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji PROBADEX – KRAKÓW J. B., ul.

Mokra 20, 32-
005 Niepołomice przystąpienia, w ramach obu postępowań odwoławczych,
Izba ustaliła, co następuje.
W dniu 09.04.2019 r. Zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania. W dniu
12.04.2019 r. na adres poczty elektronicznej odwolania@uzp.gov.pl przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca J. B. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji
PROBADEX
– KRAKÓW J. B., ul. Mokra 20, 32-005 Niepołomice. Przystąpienie zostało
wniesione w formie skanu.

Izba postanowiła nie dopuścić w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika
postępowania zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego, tj. wykonawcy J. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji PROBADEX – KRAKÓW J. B., ul.
Mokra 20, 32-
005 Niepołomice. Izba ustaliła, iż ww. wykonawca w dniu 12.04.2019 r. przesłał
na adres mailowy Departamentu Odwołań UZP kopię przystąpienia w formie skanu
dokumentu.

Tym samym Izba uznała, że pismo wniesione w dniu 12.04.2019 r. r. nie odpowiada formie
przewidzianej przepisami, w szczególności przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
zgodnie z którym dla wniesienia odwołania oraz zgłoszenia przystąpienia wymagana jest
forma pisemna lub elektroniczna. Przy pierwszej formie wymag
ane jest złożenie
własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem woli, zaś w drugim wypadku oświadczenie
powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowo do ich
wniesienia konieczne jest wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej Izby,
udostępnionej na stronie internetowej Urzędu.

Zgodnie z treścią art. 185 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp Zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowan
ym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie
.

Kwestie te regulują również przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z
2014 r. poz. 964) zmienionego Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań (Dz. U. z 2017 r. poz. 14). Zgodnie z jego § 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w
formie pisemnej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie
wnoszone w tej postaci przekazuje się za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej
Urzędu.
W treści § 7 wskazano zaś, że: Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz zgłoszenia
przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja w sprawie
odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego do Izby, a
także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W przypadku
korespondencji przesyłanej przy użyciu tych
środków domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli
została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.

W niniejszym w
ypadku wykonawca przekazał pocztą elektroniczną jedynie skan dokumentu
nie opatrując go wymaganym przepisami podpisem.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie
publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści
SIWZ,
ofert złożonych w postępowaniu przez obu Odwołujących się wykonawców, jak
również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi
się o udzielenie Zamówienia publicznego (w szczególności wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej ceny oraz pisma zawierającego informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, jak
również o zasadach przyznawania wykonawcom punktów w zakresie kryterium
pozacenowego).
Izba dopuściła również i przeprowadziła na rozprawie dowód z okazania oryginału
oferty wykonawcy AMP Partners Spółka z o.o. – w szczególności z okazania drugiej strony
formularza ofertowego.
Izba dopuściła i przeprowadziła również dowód z dokumentów zawnioskowanych w
odw
ołaniu przez wykonawcę AMP Partners Spółka z o.o. w postaci:
1. Fragmentu
Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013;
2.
Wydruk strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa -
dostęp 8.03.2019),
gdzie jako nazwa zadania w zakładce dotyczącej tej inwestycji zostało wskazana „DK74
obwodnica Hrubieszowa”;
3. Wydruk strony internetowej Programu Operacyjn
ego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2007-2013, gdzie wskazano naz
wę zadania „Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu

DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa” oraz zawarto informację, że poziom
dofinansowania z EFRR wynosi 95.951.000,00 PLN;
4.
Wydruk
strony
interne
towej
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości
(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117)
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie o sygn. akt KIO 631/19 zasługuje
na uwzględnienie w całości, zaś odwołanie o sygn. akt KIO 634/19 zasługuje na częściowe
uwzględnienie.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości poniżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jak wynika z treści ogłoszenia o zamówieniu oraz sekcji III SIWZ przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór
Inwestorski) dla inwestycji prowadzonej w formule projektuj i buduj pod nazwą: "Modernizacja
budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia
działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z
przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne", realizowanej w ramach projektu
dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014 -
2020 (RPO WM) Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1
Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
Wykonawca (zwany także ,,Inżynierem Kontraktu") w ramach przedmiotu zamówienia
zaktualizuje Program funkcjonalno-
użytkowy w oparciu o zamieszczoną Koncepcję
architektoniczną, stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ, świadczy usługi konsultingowe związane z
zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Inwestycji, której przedmiotem jest
modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do
prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z
przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest
w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ oraz we Wzorze
umowy, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

Następnie w treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że:
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
1.2.1 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inżyniera
Rezydenta
-
osobą legitymującą się:
1.2.1.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i
1.2.1.2 Doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu
realizacji inwestycji obejm
ującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu
budowlanego o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto, od momentu podpisania
umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie, na
stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Z-cy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-
cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym
1.2.6 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora
ds. rozliczeń
- osobą legitymującą się:
1.2.6.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i
1.2.6.2 Minimum 3 letnim doświadczeniem przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na
stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnym i
1.2.6.3 Doświadczeniem przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu/umowy na roboty
budowlane i doprowadzonego/doprowadzonej co najmniej do uzyskania dokumentów
formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego o wartości nie niższej
niż 5 000 000,00 PLN brutto każdy.

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług zaleca się sporządzić
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat i
ch kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób
zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
c) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

W sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w pkt 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt
III.3) -
III.6) zostało wskazane, że:
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

W ogłoszeniu Zamawiający zawarł również postanowienia odnoszące się do kryteriów oceny
ofert:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie
Cena

60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta

30,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń
10,00

W treści SIWZ Zamawiający zawarł w sekcji V m.in. następujące postanowienia odnoszące
się do warunków udziału w postępowaniu (str. 4 i 5 SIWZ):
1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
1.2.1 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję (Inżyniera
Rezydenta
— osobą legitymującą się:
1.2.1.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i
1.2.1.2 Doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu
realizacji inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu
budowlanego o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto, od momentu podpisania
umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie, na
stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Z-cy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-
cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym

1.2.6 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora ds.
rozliczeń osobą legitymującą się:
1.2.6.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i
1.2.6.2 Minimum 3 letnim doświadczeniem przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na
stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnym i
1.2.6.3 Doświadczeniem przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu/urnowy na roboty
budowlane doprowadzo
nego/doprowadzonej co najmniej do uzyskania dokumentów
formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego o wartości nie
niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto każdy.

Następnie w sekcji XV SIWZ Zamawiający zawarł następujące postanowienia odnoszące się
do kryteriów oceny ofert:
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KYTERIÓW 1 SPOSOBU OCENY
OFERT
Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów:
1.
Cena
— waga 60% (60 pkt)
2.
Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta — waga
30% (30 pkt)
3.
Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń —
waga 10% (10 pkt)
1. Kryterium „Cena” (PI)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ofercie o najniższej cenie
przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt
gdzie:
Cmin
— najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co -
cena brutto badanej oferty (zł)

2. Kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta
(P2) Niniejsze kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w
Formularzu oferty (zał. Nr 3 do SIWZ).
Wymagania określone w niniejszym kryterium:
Wykonawca wyznaczy do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta osobę posiadającą
doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.1 SIWZ.

Liczba
punktów, którą można uzyskać w kryterium Doświadczenie osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta
wynosi od 0 do 30 i obliczona będzie według podanych
poniżej zasad:
1) 30 pkt
— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe;
2) 15 pkt
— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji 1 (jednej) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub
rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe.
UWAGA:
-
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ) informacji
wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów;
-
Zamawiający wymaga wskazania tej samej osoby zarówno w celu uzyskania punktów w
kryter
ium „Doświadczenie osoby do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”, jak i wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1 .2. SIWZ.
-
Zamawiający nie wyraża zgody, aby doświadczenie podane w kryterium „Doświadczenie
osob
y wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” zostało powtórzone w Wykazie
osób (zał. nr 5 do SIWZ) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w sekcji V pkt 1.2. siwz.
-
Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej
do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta zawartych w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ).
3. Kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń
(P3) Niniejsze kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w
Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ).
Wymagania określone w niniejszym kryterium:
Wykonawca wyznaczy do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń osobę posiadającą
doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.6 SIWZ.
Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium Doświadczenie osoby wyznaczonej do
pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń
wynosi od 0 do 10 i obliczona będzie według
podanych poniżej zasad:
1) 10 pkt
— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym przy wycenie i rozliczaniu 2
(dwóch) projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) 5 pkt
— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym przy wycenie i rozliczaniu 1
(jednego) projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

UWAGA:

-
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ) informacji
wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora
ds. rozliczeń”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów;
-
Zamawiający wymaga wskazania tej samej osoby zarówno w celu uzyskania punktów w
kryterium „Doświadczenie osoby do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń”, jak i
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2.
SIWZ.
-
Zamawiający nie wyraża zgody, aby doświadczenie podane w kryterium „Doświadczenie
osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” zostało powtórzone w
Wykazie osób (zał. nr 5 do SIWZ) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2. siwz.
-
Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej
do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń zawartych w Formularzu oferty (zał. nr 3 do
SIWZ.

Zamawiaj
ący w załączniku nr 3 do SIWZ w sposób następujący określił wzór oświadczenia
woli jakie wykonawcy mieli złożyć w ramach kryteriów oceny ofert:
2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta:
INŻYNIER REZYDENT

Na potwierdzenie posiadania przez
p. ………………………………. (imię i nazwisko)
doświadczenia zgodnie z opisem kryterium zawartym w sekcji XV pkt 2 SIWZ, przedstawiam
informacje i oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanej/-ych
inwestycji:
INWESTYCJA 1:

-
nazwa inwestycji: …………………………….
-
rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): …………………………..
-
zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale widowiskowe TAK*/NIE*
(*niewłaściwe skreślić)
-
wartość inwestycji …………………………….
stanowisko (Inżynier Kontraktu lub Z-ca Inżyniera Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Z-ca
Inżyniera Rezydenta lub równorzędne): …………………………..
od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych
umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego, tj. od ………….. do ………………
(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)
INWESTYCJA 2:
-
nazwa inwestycji: …………………………….
-
rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): …………………………..

-
zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale widowiskowe TAK*/NIE*
(*niewłaściwe skreślić)
-
wartość inwestycji …………………………….
stanowisko (Inżynier Kontraktu lub Z-ca Inżyniera Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Z-ca
Inżyniera Rezydenta lub równorzędne): …………………………..
od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych
umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego, tj. od ………….. do ………………
(dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

3. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń:
INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ
Na potwierdzenie posiadania przez
p. …………………… (imię i nazwisko) doświadczenia
zgodnie z opisem kryterium zawartym w sekcji XV pkt 3 SIWZ, przedstawiam informacje i
oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanej/-ych inwestycji:
INWESTYCJA 1:
-
nazwa inwestycji: …………………………..
- nazwa pr
ojektu w ramach, którego realizowana była inwestycja: ………………………..
-
rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ……………………………
-
wartość inwestycji ………………………………
-
stanowisko (Inspektor ds. rozliczeń lub równorzędne): ……………………………

INWESTYCJA 2:
- nazw
a inwestycji: …………………………..
-
nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja: ………………………..
-
rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ……………………………
-
wartość inwestycji ………………………………
-
stanowisko (Inspektor ds. rozliczeń lub równorzędne): ……………………………

Jak Izba ustaliła, w postępowaniu złożono łącznie 8 ofert. W ramach podstaw faktyczny
zarzutów zawartych we wniesionych odwołaniach Izba ustaliła, że wykonawca Ekocentrum
Spółka z o.o. złożył ofertę opiewająca na kwotę 718.329,00 zł brutto. W formularzu
ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonawca ten wskazał na stanowisko Inżyniera
Rezydenta osobę p. W.K., gdzie dla inwestycji oznaczonej numerem nr 1 wskazał kwotę o
ponad 2,5 mln. zł mniejszą niż wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu
(sekcja V SIWZ pkt 1.2.1.).
Izba ustaliła ponadto, że wykonawca AMP Partners Spółka z o.o. złożył ofertę opiewającą na
kwotę 541.200,00 zł brutto. W formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonawca

ten dla stanowiska Inżyniera Rezydenta wpisał w wolnym miejscu słowo „Michał”, zaś w
odniesieniu do osoby Inspektora ds. rozliczeń w ramach inwestycji nr 2 wskazał nazwę w
postaci „Budowa obwodnicy Hrubieszowa DK74”, zaś w odniesieniu do nazwy projektu, w
ramach którego realizowana była inwestycja wpisał „Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa
DK74”.

Zamawiający pismem datowanym na dzień 03.04.2019 r. poinformował wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wynikach oceny ofert w oparciu o kryteria oceny. W
powyższym piśmie Zamawiający wskazał, co następuje.
Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
— informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr
5 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” ul. Mokra 5, 32-
005 Niepołomice
Uzasadnienie wyboru:
Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w SIWZ. i
uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w SIWZ kryteriach oceny ofert.
Informacje dodatkowe:
Liczba otrzymanych ofert
: 8, z czego nie wykluczono żadnego Wykonawcy i odrzucono 2
oferty. Kryteria oceny ofert:
l. „Cena" — waga 60%
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" -- waga
30%
3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” — waga
10%
Zamawiający podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty w
postępowaniu oraz Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznane
ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J i F Białych 5 44-200 Rybnik
1 . 584 250,00 zł brutto

2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje 3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń' : 2 inwestycje
Łączna punktacja: 60,58 pkt, w tym:
liczba punktów w kryterium „Cena”: 55,58 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera
Rezydenta": 0 pkt
INWESTYCJA 1
Wykonawca w pozycji „ zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale
widowiskowe ” zaznaczył NIE. Zgodnie z zapisami SI WZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca, aby
uzyskać punkty w ramach tego kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale
widowiskowe. Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-
prawnych umożliwiających użyłkowanie obiektu budowlanego” wpisał ,.tj.. od 2015 r. do 2016
r. D '. Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrr, a zatem Wykonawca
nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
INWESTYCJA 2
Wykonawca w pozycji „ zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale
widowiskowe " zaznaczył NIE. Zgodnie z zapisami SI WZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca, aby
uzyskać punkty w ramach tego kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale
widowiskowe. Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania łonowy do uzyskania dokumentów formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego” wpisał „tj. od 2013 do 2014 r,
Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrr, a zatem Wykonawca nie
spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
3, liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń": 5 pkt
INWESTYCJA 2
Wykonawca w pozycji „nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja wpisał
„Program inwestycyjny GDDKiA o/Kraków ". Zamawiający wymagał podania nazwy projektu,
a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.

Oferta nr 2
Ekocentrum Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1
54-
434 Wrocław
l. „Cena": 718 320,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje 3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń": 2 inwestycje łączna punktacja: 70.21 pkt, w tym:
l . liczba punktów w kryterium „Cena”: 45,21 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera
Rezydenta”: 15 pkt
INWESTYCJA 1
Wykonawca w pozycji „wartość inwestycji” wpisał „2 146 507,24 PLN netto ' P. Zgodnie z
zapisami SI WZ (Sekcja XV pkt 2) w związku z zapisami Sekcji V pkt 1 .2 ppkt 1 .2. 1 .2,
Zamawiający wymagał, aby wartość nie była niższa niż 5 000 000,00 PLN brutto, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
3. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń”: 10 pkt

Oferta nr 3
Zespól Rzeczoznawców i Ekspertów „Budox” A. K., ul. Strzelców Bytomskich 18 41-902
Bytom
l. „Cena": 701 100,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje 3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń”: I inwestycja
Łączna punktacja: 46,32 pkt: w tym:
l . liczba punktów w kryterium „Cena”: 46,32 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera
Rezydenta": 0 pkt
INWESTYCJA 1
Wykonawca w pozycji „zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale
widowiskowe ” nie zaznaczył ani TAK ani NIE. Zostawił tę pozycję bez wypełnienia. Zgodnie
z zapisami
SIWZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca, aby uzyskać punkty w ramach tego
kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub

nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę
obiektu budowlanego
posiadającego salę. widowiskową/sale widowiskowe. Wykonawca nie
spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
INWESTYCJA 2
Wykonawca w pozycji „zakres inwestycji obejmował/posiadał salę widowiskową/sale
widowiskowe zaznaczył ani TAK ani NIE. Zostawił tę pozycję bez wypełnienia. Zgodnie z
zapisami SIWZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca. aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium
musiał wykazać siłę doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub
nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę
obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. Wykonawca nie
spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
3. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń”: 0 pkt
INWESTYCJA 1
Wykonawca w pozycji „nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja”
wpisał „jak wyżej ' Zamawiający wymagał podania nazwy projektu, a zatem Wykonawca nie
spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.

Oferta nr 4
SAFEGE S.A.S.
15-27 ruc du Port, Parc de I"lle 92022 Nanterre, Francja
l . „Cena”: 1 111 920.00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta": I inwestycja
3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń": 2
inwestycje
Oferta Wykonawcy została od rzucona z następującym uzasadnieniem: Uzasadnienie
prawne:
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt 78) ustawy Pzp, gdyż
W
ykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu
związania ofertą. Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający pismem z dnia 28.02.2019 r. zwrócił się do Wykonawców. na podstawie art. 85
ust. 2 ustawy Pzp, z wnioskie
m o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
0 60 dni oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli
nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Do dnia wyznaczonego
w piśmie (do upływu pierwotnego terminu związania ofertą), tj. do
dnia 09.03.2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższy wniosek Zamawiającego. Tym
samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie było to możliwe, nie wniósł nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” ul. Mokra 5
32-
005 Niepołomice
l . „Cena”: 760 560,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 1 7
inwestycji 3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń”: 2 inwestycje Łączna punktacja: 82,69 pkt, w tym:

liczba punktów w kryterium „Cena”: 42,69 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera Rezydenta": 30 pkt
3. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń": 10 pkt

Oferta nr 6
G.P. Inwestim Sp. z o.o.
Siercza 386, 32-020 Wieliczka
l . „Cena”: 859 000,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje 3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczeń”: 2 inwestycje Łączna punktacja: 77.80 pkt. w tym:

liczba punktów w kryterium „Cena": 37,80 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera Rezydenta": 30 pkt
3. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń”: 10 pkt

Oferta nr 7
Firma Inżynierska Arcus J. B. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 31-234 Kraków
l . „Cena”: 295 200,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje
3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń”: 2
inwestycje

Oferta Wykonawcy została odrzucona z następującym uzasadnieniem: Uzasadnienie
prawne:
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3
oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt la) ustawy Pzp, gdyż l) oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa
w art.
85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Uzasadnienie
faktyczne:
l) Zamawiający na podstawie art. 90 ust. I ustawy Pzp wezwał Wykonawcę pismem z dnia
18.02.20 19r. do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny
oferty. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie przedłożył dnia 19.02.2019r. wyjaśnienia, z
których wynika, że Wykonawca błędnie/nienależycie skalkulował cenę oferty.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, z uwagi na to, że oferta
z
awiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2). Zamawiający pismem z dnia 28.02.2019 r. zwrócił się do Wykonawców, na podstawie art.
85 ust. 2 ustawy Pzp z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą 0 60 dni oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
Do dnia wyznaczonego w piśmie (do upływu pierwotnego terminu związania ofertą), tj. do
dnia 09
.03.2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższy wniosek Zamawiającego. Tym
samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie było to możliwe, nie wniósł nowego
wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Oferta nr 8
AMP Partners Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6
27-200 Starachowice
l . „Cena": 541 200,00 zł brutto
2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”: 2
inwestycje 3. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds.
rozliczen5' • inwestycje Łączna punktacja: 65,00 pkt, w tym:

liczba punktów w kryterium „Cena”: 60,00 pkt
2. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inżyniera
Rez
ydenta”: 0 pkt
INŻYNIER REZYDENT
Wykonawca nie podał nazwiska osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera
Rezydenta.

INWESTYCJA 1
Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego” wpisał „tj. od 06.2011 r. do
12,2012 r. Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrr, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
INWESTYCJA 2
Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-
prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego” wpisał „tj. od 07.2009 r. do
05.2010 r. ". Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrr, a zatem
Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium.
3. liczba punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Inspektora ds. rozliczeń”: 5 pkt
INWESTYCJA 2
Wykonawca w pozycji „nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja”
wpisał „ Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa DK74 ' Zamawiający wymagał podania nazwy
projektu, a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym
kryterium.

Na powyższą czynność złożono środki ochrony prawnej wniesione przez wykonawcę
Ekocentru
m Spółka z o.o. (sygn. akt KIO 631/19) oraz przez wykonawcę AMP Partners
Spółka z o.o. (sygn. akt KIO 634/19).

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniach, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty w zakresie odwołania o sygn. akt
KIO 631/19
znajdują w całości oparcie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym, zaś w
zakresie odwołania o sygn. akt KIO 634/19 znajdują częściowe oparcie w ustalonym stanie
faktycznym i prawnym, a
tym samym oba rozpoznawane odwołania zasługują na
uwzględnienie.

KIO 631/19
Zarzut dotyczący osoby Inżyniera rezydenta w ofercie Odwołującego Ekocentrum
Spółka z o.o. (sygn. akt KIO 631/19) w zakresie odnoszącym się do sposobu
rozumienia kryterium pozacenowego i tym samym sposobu (zasad) przyzwania
punktów w ramach tego kryterium.


Izba wskazuje, że celem rozpoznania zarzutów zawartych w odwołaniu KIO 631/19
konieczne jest
dokonanie wykładni postanowień dokumentacji postępowania (ogłoszenia o
zamówieniu, treści SIWZ oraz załączników do niej) celem ustalenia sposobu oceny i
przyznawania przez Zamawiającego punktów w ramach pozacenowych kryteriów oceny
ofert.
Izba dokonując wykładni postanowień ogłoszenia o zamówieniu, jak również treści SIWZ
doszła do przekonania, że prezentowane przez Zamawiającego stanowisko dotyczące
powiązania wymagań sformułowanych na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert nie znajduje odzwierciedlenia w literalnym
brzmieniu postanowień dokumentacji postępowania, jak również nie daje się wywieść z
funkcjonalnej i celowościowej wykładni zawartych tam postanowień. Tym samym, w zakresie
sposobu rozumienia i zn
aczenia postanowień odnoszących się do kryteriów pozacenowych
Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Odwołującego.
Zasadne jest twierdzenie Zamawiającego, że aby dokonać ustalenia znaczenia treści
warunku oraz kryteriów oceny ofert konieczne jest całościowe przeanalizowania
dokumentacji postępowania, w tym treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ oraz
załączników do niej. Jednakże analiza ta nie może prowadzić do wykładni pozostającej w
oderwaniu od celu, jakiemu służy formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz
kryteriów oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu ustalają minimalne wymagania
wobec wykonawców, dzięki którym (o ile są sformułowane zgodnie z zasadami ustawy Pzp)
możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zdolnemu do jego realizacji. W
tym zakresie Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ postawił, w
zakresie objętym zarzutami, minimalne wymagania wobec osoby dedykowanej na
stanowisko Inżyniera rezydenta oraz Inspektora ds. rozliczeń. Jednakże wskazać należy, że
kryteria oceny ofert stanowią całkowicie odrębny od warunków element oceny, i o ile nie
zawarto w nich wprost odesłania do treści warunku, brak jest podstawy do doszukiwania się
korelacji pomiędzy tymi elementami. Warunki odnoszą się do podmiotowych właściwości
wykonawcy, zaś kryteria pozacenowe do cech zadeklarowanych w treści oferty
pozwalających przyznać wykonawcy dodatkowe punkty. Kryteria bowiem służą w tym
wypadku wyłonieniu wykonawcy, wśród wykonawców spełniających warunki, który dysponuje
personelem posiadającym dodatkowe (a więc oceniane obok warunku) doświadczenie przy
realizacji odpowiednio inwestycji obejmujących sale widowiskowe (dla Inżyniera rezydenta)
lub doświadczenie przy rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze środków UE (dla
Inspektora ds. rozliczeń).
Mając na uwadze powyższe Izba negatywnie oceniła sposób oceny ofert dokonany przez
Zamawiającego. Wynika to z faktu, iż zdaniem Izby, Zamawiający w sposób nieuprawniony

powiązał proces oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku tych
dwóch osób) z pozacenowymi kryteriami oceny ofert. Po pierwsze Zamawiający ustalił, że
kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera rezydenta
(P2)” oraz „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń
(P3)” będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty (zał. Nr 3
do SIWZ). Po drugie Zamawiający wskazał, że w ramach obu funkcji wykonawca wyznaczy
osobę (podkreślenie Izby) posiadającą doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt
1.2.1. oraz 1.2.6. -
co pozwala na przyjęcie, że wprowadził zasadę tożsamości podmiotowej
osób wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku i na potrzeby kryterium. W ocenie
Izby, wbrew twierdzeniom Zamawiającego, powyższe sformułowanie nie przesądza o tym, że
zadania wskazane w ramach kryterium mają (oprócz wymagań wskazanych na potrzeby
kryterium) spełniać wymagania określone na potrzeby warunków udziału w postępowaniu.
Literalna wykładnia tego postanowienia wskazuje jedynie na tożsamość podmiotową osób
wskazywanych na potrzeby warunku oraz kryterium i jest analogiczna, co do swojego
znaczenia, jak druga z uwag zawartych na str. 14 SIWZ w odniesieniu do Inżyniera rezydenta
i Inspektora ds. rozliczeń. Oba te postanowienia odnoszą się zatem do tożsamości
podmiotowej osób wskazywanych na potrzeby warunku oraz kryterium i nie sposób
wyprowadzać z ich treści tożsamości przedmiotowej dla wskazywanych zadań. Jak słusznie
wskazał na rozprawie Odwołujący Ekocentrum Spółka z o.o. istnieją, co do zasady 3 sposoby
konstruowania kryteriów. Pierwszym jest przeniesienie warunku w sposób literalny do treści
kryterium, drugim jest żądanie o mniejszych wymaganiach, jednakże w znacznie dłuższym
okresie czasu, aby promować osoby z długim stażem, i tak jak w tym przypadku kolejnym
sposobem jest wskazania w ramach kryterium innego zakresu, niż ujęty w warunku, z
którego to sposobu skorzystał Zamawiający. Wynika to z faktu, iż Zamawiający w obu
przypadkach konstruując kryterium oceny ofert nie powtórzył ani nie odniósł się do treści
warunku, lecz sformułował całkowicie odmienny i niezależny wymóg, tj. aby wykonawca
celem uzyskania dodatkowych punktów wykazał się doświadczeniem zawodowym w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub
przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową (dla
Inżyniera Rezydenta), zaś w przypadku drugiego specjalisty aby wykazał się
doświadczeniem zawodowym w wycenie i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze
środków UE (dla Inspektora ds. rozliczeń). W tym wypadku brak jest jednak wyraźnego (nie
budzącego wątpliwości interpretacyjnych) określenia, że zadanie na potrzeby kryteriów
powinno posiadać parametry tożsame z zadaniami wskazanymi na potrzeby warunków z tym
zastrzeżeniem, że dodatkowo (nadmiarowo) powinno charakteryzować się właściwościami
wskazanymi w ramach kryteriów. Jeżeli taki był cel i zamiar Zamawiającego, w ocenie Izby,
nie wynika on z treści dokumentacji postępowania. Jak bowiem wynika z procesu wykładni

aby tego rodzaju powiązanie wywieść z treści postanowień SIWZ należy uzupełnić istniejące
postanowienia o nową treść nie znajdującą potwierdzenia w ich literalnym brzmieniu. Tylko w
ten sposób można uzyskać wynik wykładni, które został zaprezentowany przez
Zamawiającego. Bez niego, tj. bez „uzupełnienia” treści kryterium ponad osnowę dokumentu,
jakim jest SIWZ, nie sposób dojść do wniosków, które legły u podstaw decyzji
Zamawiającego (wyrażony w piśmie z dnia 03.04.2019 r. sposób oceny ofert). Jednak taki
sposób wykładni stanowi nadinterpretację postanowień SIWZ i nie może być wykorzystywany
do odkodowania wymagań, które w sposób literalny nie wynikają z jej treści. Nie sposób
bowiem wywieść z treści SIWZ wymogu wskazującego jednoznacznie na powiązanie
wymagań określających kryteria oceny ofert z treścią warunków, tj. brak jest rzeczowego
powiązania i dookreślenia, że wymogi te powinny być nadmiarowe w odniesieniu do treści
warunku
– a nie pozostawać w stosunku do niego w pełnej autonomii. Powiązanie występuje
jedynie wobec osób wskazanych na stanowiska Inżyniera Rezydenta oraz Inspektora ds.
rozliczeń (powiązanie podmiotowe).
O powyższym nie przesądza również treść formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ).
Z reguły informacje odnoszące się do zadań wskazywanych na potrzeby kryteriów oceny
ofert mają umożliwić podmiotowi zamawiającemu ich identyfikację celem ewentualnej
weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń – zatem nierzadko wykraczają one poza
informacje niezbędne do oceny w ramach samego kryterium. Z tego też powodu nie mogą
one stanowić podstawy do odmiennej, niż ich literalna treść, interpretacji postanowień
ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ.

Po trzecie Zamawiający, gdyby chciał powiązać treść kryterium ze sformułowanym w
postępowaniu warunkiem musiałby w ramach zasad przyznawania punktów (a więc w opisie
ich przyznawania) zamieścić powtórzenie treści warunku uzupełnione dodatkowymi
wymaganiami z kryterium lub wprost wskazać przez odniesienie do sekcji V SIWZ, że ocena
w ramach kryterium i możliwość przyznania dodatkowych punktów nastąpi jedynie wówczas,
gdy na potrzeby kryterium zostanie przedstawiona dodatkowa inwestycja, zadanie lub
projekt, które będą spełniały minimalne wymagania wynikające z treści warunku wraz z
dodatkowo określonymi wymogami w ramach kryterium. Tylko takie formułowane
postanowień SIWZ może być uznane za poprawne i jednoznaczne. Jak wynika z
wieloletniego dorobku orzeczniczego wszelkiego rodzaju nieścisłości winny być
interpre
towane w taki sam sposób na korzyść wszystkich wykonawców ubiegających się o
zamówienie. Z jednolitego w tym zakresie orzecznictwa wynika również zasada, że treść
SIWZ nie może być „uzupełniana” w wyniku nadinterpretacji postanowień SIWZ nie
znajdującej swojego literalnego wydźwięku w dokumentacji postępowania, którą ze względu

na zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy traktować
ściśle jako jedyne źródło praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

Tym samym I
zba za zasadny uznała zarzut związany ze sposobem przyznawania
wykonawcom punktów w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert uznając, że
Zamawiający dokonał wadliwej czynności oceny i badania ofert oraz w rezultacie wadliwej
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Badanie to powinno zostać powtórzone przez
Zamawiającego celem określenia właściwego, tj. zgodnego z literalnym brzmieniem SIWZ,
rankingu ofert.

Powyższe odnosi się do zarzutów osoby Inżyniera rezydenta w ofercie Odwołującego
Ekocentrum Spółka z o.o. Tym samym w zakresie ww. podstaw faktycznych Izba uwzględniła
zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (odwołanie KIO 631/19).

KIO 634/19
– zarzut dotyczący braku dookreślenia pełnej nazwy inwestycji oraz nazwy
projektu
dla Inspektora ds. rozliczeń

W zakresie tego zarzutu Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, z którego wynika, że
celem wskazania w formularzu ofertowym danych dotyczących inwestycji oraz projektu była
ich identyfikacja umożliwiająca ewentualną weryfikację podanych przez wykonawców
informacji
. Powyższe oznacza, że jeżeli w ofercie wykonawca w sposób jednoznaczny, tj.
umożliwiający identyfikację zadania i projektu, podał dane dla poszczególnych inwestycji,
istnieje możliwość wyjaśnienia tej kwestii – o ile nie będzie ona prowadziła do
niedopuszczalnych negocjacji z wykonawcą lub jeżeli na etapie po składaniu ofert doszłoby
do dookreślenia oświadczenia wykonawcy. Mając na uwadze złożone przez Odwołującego
dowody w zakresie inwestycji nr 2, wskazanej dla Ins
pektora ds. rozliczeń, istnieje możliwość
identyfikacji tej inwestycji, gdyż pozwala na to podana nazwa „Budowa obwodnicy
Hrubieszowa DK74”. Jest to inwestycja o cechach pozwalających na jej jednoznaczną
identyfikację, realizowana na rzecz jedynego w kraju zarządcy dróg tej klasy (Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), objęta współfinansowanie ze środków EFRR – a zatem
dane te są wystarczające do realizacji celu, jakiemu miały służyć podane informacje.
Dodatkowo informacje odnoszące się do tej inwestycji są informacjami powszechnie
dostępnymi (znajdującymi się w domenie publicznej na stronach GDDKiA oraz PARP) – a
zatem jako fakty powszechnie znane nie wymagają one dowodu – zarówno w ramach
postępowania odwoławczego, jak również na mocy odesłania z art. 14 Pzp. Są to bowiem
fakty powszechnie znane i możliwe do ustalenia w oparciu o dostępne publiczne portale
informacyjne. Również przedstawione przez Odwołującego dowody w postaci wydruków

stron internetowych pozwalają na przyjęcie, że brak jest podstaw do kwestionowania
sposobu określenia inwestycji i zadania w ofercie Odwołującego dla osoby Inżyniera ds.
rozliczeń. Stąd też w tym zakresie Izba uznała, że potwierdził się zarzut odnoszący się do
sposobu przyznawania punktów w ofercie Odwołującego związany z osobą Inspektora ds.
rozliczeń.

KIO 634/19
– zarzut dotyczący osoby Inżyniera rezydenta

Zupełnie odmiennie przedstawia się sytuacja w zakresie zarzutów z odwołania o sygn. akt
KIO 634/19 związanych z osobą Inżyniera rezydenta. W toku rozprawy doszło do
przeprowadzenia dowodu z okazania oryginału oferty Odwołującego w postaci formularza
ofertowego, z którego to dokumentu wynika jednoznacznie, i wbrew stanowisku
Odwołującego, że w ofercie nie doszło do złożenia oświadczenia woli w zakresie osoby
ded
ykowanej na stanowisko Inżyniera rezydenta.
W wolnej rubryce Odwołujący wpisał jedynie imię – co nie pozwala na jednoznaczną
identyfikacje osoby dedykowanej na to stanowisko. Tym samym oświadczenie to obarczone
jest niemożliwym do konwalidacji błędem, który nie pozwalał na przyznanie w ramach tego
kryterium dodatkowych punktów Odwołującemu. Bez znaczenia również pozostaje
wskazanie osoby z imienia i nazwiska w ramach wyjaśnień związanych z rażąco niską ceną.
Takie „uzupełnienie” oświadczenia woli wykonawcy nie znajduje oparcia w obowiązujących
przepisach ustawy Pzp.
Brak wska
zania nazwiska powoduje zatem, że w ofercie Odwołującego AMP Partners Spółka
z o.o. nie doszło do złożenia oświadczenia woli w tym zakresie, co rodziło po stronie
Zamawiającego prawo do nie przyznania tej ofercie dodatkowych punktów w ramach
pierwszego podkryterium zatytułowanego „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji Inżyniera rezydenta”.

Stąd też wszelkie wskazane w odwołaniu jako alternatywne i powiązane z tym zarzutem
zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie. Zamawiający bowiem w prawidłowy sposób
odmówił przyznania Odwołującemu dodatkowych punktów w ramach tego kryterium. Jak
wynika bowiem z postanowienia zawartego w uwagach na str. 14 SIWZ „Jeżeli wykonawca
nie przed
stawi w Formularzu oferty (zał. Nr 3 do SIWZ) informacji wymaganych w kryterium
„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera rezydenta”, wówczas
Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów”.

Mając na uwadze okoliczność, że podmiotem prowadzącym postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest Zamawiający w wyniku nakazanej w sentencji czynności jest On

zobligowany do unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i sporządzenia
nowego rankingu ofert uwzględniającego dwa uwzględnione zarzuty, tj. zarzut z odwołania o
sygn. akt KIO 631/19 odnoszący się do punktowanego doświadczenia Inżyniera rezydenta
oraz zarzut z odwołania o sygn. akt KIO 634/19 odnoszący się do sposobu punktowania
doświadczenia Inspektora ds. rozliczeń.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenia zarzutów wskazanych w
odwołaniach powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza
normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.

O ko
sztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobieran
ia wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972)
zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.


Przewodniczący:


…………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie