eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2209/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-11-22
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2209/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Małgorzata Matecka, Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 22 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2018 r. przez wykonawcę
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Katowicach (40-142)
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Warszawie (03-734)

przy udziale wykonawcy Thales Polska Sp. z o. o. w Warszawie (01-518),
zgłaszającego
swoje przy
stąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
w Katowicach (40-142)
kwoty 18 0
00 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
zero groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.
KIO 2209/18

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący:
……..…....………………………

……..…....………………………

……..…....………………………


KIO 2209/18

U z a s a d n i e n i e

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „zamawiający”)
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Projekt i zabudowa
systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku
Warszawa Rembertów - Białystok
” w trybie
przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 16 października 2018 r. pod numerem 2018/S 199-452707.
W dniu 26 października 2018 r. wykonawca Bombardier Transportation (ZWUS) Polska
Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie (pisownia oryginalna),
zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) [dalej „ustawa Pzp”] :
1.
art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 w zw. z § 18 ust. 2-3 i § 19 pkt 4
lit. g
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
polegające na niezgodnym z wymaganiami
wynikającymi z przywołanych przepisów i niekompletnym opisie przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego, polegającym na zaniechaniu udostępnienia
wykonawcom informacji niezbędnych dla sporządzenia oferty i wykonania zamówienia
dotyczących zabudowy systemu ERTMS/ETCS w szczególności takich jak: plany
schematyczne stacji i sz
laków, dane szczegółowe ujmowane jako „dane wejściowe do
projektowania”, dane niezbędne w zakresie certyfikacji sieci GSM-R,
2.
art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 pkt 6 w zw. z art. 31 ust. 2
i 3 w zw. z § 18 ust. 2-3 i § 19 pkt 4 lit. g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-
użytkowego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
nieprawidłowe określenie terminu realizacji zamówienia (zarówno dla zakresu
podstawowego zamówienia, jak i zakresu objętego prawem opcji), polegające na:
a)
uzależnieniu rozpoczęcia biegu Czasu na Ukończenie i wykonania poszczególnych
Etapów zamówienia od daty podpisania Umowy, podczas gdy wykonanie
zamówienia uzależnione jest od udostępnienia przez Zamawiającego informacji
niezbędnych dotyczących zabudowy systemu ERTMS/ETCS (danych wejściowych
do projektowania, danych w zakresie certyfikacji sieci GSM-R),
których terminu
udostępnienia zamawiający nie określił ani nie zagwarantował ich udostępnienia
przed datą podpisania Umowy,
KIO 2209/18

b)
określeniu Czasu na Ukończenie i terminu wykonania Etapów nieproporcjonalnie
do za
kresu czynności niezbędnych do wykonania w ramach zamówienia i czasu
potrzebnego na ich zrealizowanie oraz nieproporcjonalnie do wzajemnych
zależności pomiędzy poszczególnymi Etapami,
c)
określeniu czasu na Ukończenie i Etapów bez uwzględnienia następstwa działań
i
czynności do wykonania w ramach zadania, tj. określenie biegu czasu dla
wszystkich czynności i tym samym dla Etapów tak, jakby wszystkie mogły (miały)
rozpocząć się od Daty Rozpoczęcia, podczas gdy Etapy późniejsze (Etap
2 i
kolejne) mogą rozpocząć się po dacie zakończenia Etapu wcześniejszego,
3. art. 29 ust. 1 i 2
w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 w zw. z § 18 ust. 2-3 w zw. z § 19 pkt 3. 4
lit. g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy P
zp, polegające na niezgodnym z wymaganiami
i wytycznymi wynikającymi z przywołanych przepisów i nieprecyzyjnym opisie
przedmiotu zamówienia, w tym aktualnych uwarunkowań wykonania przedmiotu
zamówienia oraz zakresu obowiązków wykonawcy, poprzez nałożenie na wykonawcę
obowiązku samodzielnego monitorowania harmonogramów realizacji innych
(niesprecyzowanych je
dnak jednoznacznie) zadań aniżeli Postępowanie oraz
„identyfikowania i mitygowania ryzyk z tym związanych”;
4.
art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 w zw. z § 18 ust. 2 – 3 i § 19 pkt 4 lit. g
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z art. 628 §1 kc w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp,
poprzez nieprecyzyjny, niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia polegający
na wprowadzeniu w PFU
możliwości rozszerzania zakresu świadczenia wykonawcy
o dalsze, niesprecyzowane jednoznacznie co do przedmiotu i zakresu obowiązki
i zadania, co jest niezgodne z
wytycznymi wynikającymi z przywołanych przepisów
oraz jest sprzeczne z istotą zastosowania dla niniejszego zamówienia formy
ryczałtowej wynagrodzenia,
5.
art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez nieprecyzyjny opis przedmiotu
zamówienia
w zakresie wymagań zamawiającego co do terminów realizacji przez wykonawcę
świadczeń objętych Umową, poprzez nałożenie na wykonawcę obowiązku wykonania
poszczególnych Etapów zamówienia w określonych przez zamawiającego terminach
(pod rygorem obciążenia karami umownymi za niewykonanie Etapu w terminie), przy
jednoczesnym braku zdefiniowania Etapu jako Odcinka w rozumieniu Subklauzuli
KIO 2209/18

1.1.5.6 i
braku sformułowania po stronie zamawiającego obowiązku dokonania odbioru
Etapu; ewentualnie braku zdefiniowania Odcinka jako Etapu,
6.
art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez nieprecyzyjny opis przedmiotu
zamówienia, polegający na nałożeniu na wykonawcę obowiązku przedstawienia
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu sterowanie wystawionego na
cz
as nieokreślony, przy jednoczesnym określeniu wymaganego cyklu życia systemu
i
urządzeń na 25 lat, co implikuje konieczność wystawienia deklaracji na czas
oznaczony, co skutkuje uzyskaniem decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
na czas oznaczony, a zatem stanowi wymaganie wzajemnie sprzeczne.

O
dwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu
dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) poprzez:
1.
udostępnienie informacji niezbędnych dla sporządzenia oferty i wykonania zamówienia
dotyczących zabudowy systemu ERTMS/ETCS, w szczególności takich jak: plany
schematyczne stacji i szlaków, dane szczegółowe ujmowane jako dane wejściowe do
projektowania, dane w zakresie certyfikacji sieci GSM-R,
2.
określenie terminów realizacji poszczególnych etapów w sposób następujący:
a)
dla zakresu podstawowego zamówienia:


etap 1
– 4 miesiące liczone od udostępnienia wykonawcy wszystkich danych
wejściowych do projektowania w zakresie zamówienia podstawowego. Zakres:
w
ykonanie kompletnej dokumentacji wstępnej zgodnie z pkt. 3.2 PFU,


etap 2
– 10 miesięcy od zakończenia etapu 1. Zakres: wykonanie dokumentacji
projektowej dla dostosowania eksploatowanych urządzeń srk do współpracy
z systemem ERTMS/ETCS zgodnie z Subset 098 oraz wykonanie dokumentacji
systemu ERTMS/ETCS dla obszarów LCS Tłuszcz wraz z pośrednim certyfikatem
WE,


etap 3
– 10 miesięcy od zakończenia etapu 2. Zakres: dostosowanie urządzeń do
współpracy z systemem ERTMS/ETCS i wykonanie zabudowy systemu
ERTMS/ETCS na obszarze działania LCS Tłuszcz wraz z dostarczeniem
pośredniego certyfikatu weryfikacji WE podsystemu na etapie zabudowy,
b)
dla zakresu zamówienia objętego zakresem opcji (obecnie etap 4 i etap 5):


etap 1
– 4 miesiące od udostępnienia wykonawcy wszystkich danych wejściowych
niezbędnych do projektowania w zakresie zamówienia objętym opcją, tj. dla
obszarów LCS Małkinia i LCS Białystok. Zakres: wykonanie kompletnej
dokumentacji wstępnej zgodnie z pkt. 3.2 PFU,


etap 2
– 10 miesięcy od zakończenia etapu 1. Zakres: Wykonanie dokumentacji
projektowej dla dostosowania eksploatowanych urządzeń srk do współpracy
KIO 2209/18

z systemem ERTMS/ETCS zgodnie z Subset 098 oraz wykonanie dokumentacji
systemu ERTMS/ETCS dla obszarów LCS Małkinia i LCS Białystok wraz
z
pośrednim certyfikatem WE,


etap 3
– 12 miesięcy od zakończenia etapu 4. Zakres: dostosowanie urządzeń do
współpracy z systemem ERTMS/ETCS i wykonanie zabudowy systemu
ERTMS/ETCS na obszarze działania LCS Małkinia i LCS Białystok wraz
z
dostarczeniem pośredniego certyfikatu weryfikacji WE podsystemu na etapie
zabudowy,
c) dla zakresu podstawowego:


etap 4 (obecnie etap 6)
– przeprowadzenie testów dynamicznych wraz
z
dostarczeniem certyfikatu weryfikacji WE podsystemu na etapie prób końcowych
oraz przekazanie deklaracji weryfikacji WE na etapie prób końcowych - 6 miesięcy
od daty udostępnienia sieci certyfikowanej GSM-R (posiadającej wszystkie
wymagane prawem dokumenty, w szczególności deklaracje i certyfikaty),
d)
dla zakresu zamówienia objętego zakresem opcji:


etap 4 (obecnie etap 6)
– przeprowadzenie testów dynamicznych wraz
z
dostarczeniem certyfikatu weryfikacji WE podsystemu na etapie prób końcowych
oraz przekazanie deklaracji weryfikacji WE na etapie prób końcowych –
miesięcy od daty udostępnienia sieci certyfikowanej GSM-R (posiadającej
wszystkie wymagane prawem dokumenty, w szczególności deklaracje
i certyfikaty),
oraz uwzględniającą powyższe okoliczności zmianę czasu na ukończenie dla zakresu
podstawowego zamówienia oraz zakresu zamówienia objętego prawem opcji,
3.
wykreślenie z SIWZ wszystkich postanowień nakazujących wykonawcy samodzielne
uzyskiwania harmonogramów innych projektów od ich wykonawców, bieżące
monitorowanie realizacji tych projektów oraz identyfikowanie i mitygowanie ryzyk z tym
związanych,
4.
wykreślenia z SIWZ postanowień PFU – 5.3.1., pkt 1 str. 12, pkt 2.2 ppkt 2, pkt 4.1 ppkt
2, pkt 4.2 ppkt 7, pkt 5.2, pkt 5.3.4 ppkt 1 lit. b,
5.
zmianę treści SIWZ, poprzez zrównanie ze sobą pojęcia odcinka i etapu,
6.
zmianę treści SIWZ, poprzez zastąpienie obowiązku przedstawienia zezwolenia na
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu sterowanie wystawionego na czas
nieokreślony, obowiązkiem przedstawienia zezwolenia na dopuszczenie do
eksploatacji podsystemu sterowanie wystawionego
na czas określony.
Ponadto
odwołujący wniósł o zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz kosztów
postępowania odwoławczego, na podstawie spisu kosztów, który zostanie przedłożony na
KIO 2209/18

rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów
z dokumentów powołanych w treści odwołania lub przedłożonych w toku postępowania
odwoławczego przed Izbą, na okoliczności wskazane w treści uzasadnienia lub w dacie ich
powołania.

Pismem z dnia 21 listopada 2018 r.
, tj. w przeddzień wyznaczonego na
22 listopada 2018 r. terminu posiedzenia,
odwołujący cofnął odwołanie i wniósł o umorzenie
postępowania odwoławczego.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.
Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić
na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu.Przewodniczący:
……..…....………………………

……..…....………………………

……..…....………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie