eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1481/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-08-10
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1481/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 27 lipca 2018 r. przez wykonawcę Orange
Polska S.A.
z siedzib
ą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160 (02-676 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia z siedzibą
we
Wrocławiu przy Placu Nowy Targ 1-8 (50-141 Wrocław)

orzeka:
1. Oddala
odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Orange Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie i zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P
rawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 1481/18

U z a s a d n i e n i e

Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia zwana dalej „zamawiającym” prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa polegająca na uruchomieniu
oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu”
(nr sprawy: ZP/PN/42/2018/WIM),
zwane dalej: „postępowaniem.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 17 lipca 2018 r. pod nr 2018/S 135-308482.
W dniu 27 lipca 2018 r. wykonawca Orange Polska S
.A. z siedzibą w Warszawie
zwany
dalej „odwołującym” wniósł odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej zwanej: „SIWZ”), w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie
przepisu art. 7 ust. 1 Pzp w związku z:
1. art. 22 ust. 1a Pzp
poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz
wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia – zwany dalej „zarzutem nr 1”;
2. art. 29 ust. 1 i 2
Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny i niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób utrudniający
konkurencję – zwany dalej „zarzutem nr 2”;
3. art. 29 ust 3 Pzp
poprzez zaniechanie zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia opisu
równoważności – zwany dalej „zarzutem nr 3”
.

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu
dokonania modyfik
acji postanowień SIWZ poprzez:
1)
zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej;
2)
zmianę treści postanowień Załącznika nr 1 do Umowy („Ogólne wymagania funkcjonalne
i techniczne dla infrastruktury systemu WRM”), jak w treści uzasadnienia.
Odwołujący podał, że powodem wniesienia niniejszego odwołania są niezgodne z
prawem działania oraz zaniechania zamawiającego mogące prowadzić do utrudniania

uczciwej konkurencji, polegające na wadliwym zredagowaniu postanowień SIWZ. Powyższe
w istotny sposób narusza jego interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, przez co
możliwe jest poniesienie przez niego szkody z uwagi na brak możliwości skutecznego
ubiegania się o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji utraty korzyści związanych z
realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego - sprzeczny z przepisami Pzp opis
przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu w sposób negatywny
wpływają na możliwość złożenia przez niego ważnej oferty. Wskazał ponadto, że w
przypadku uw
zględniania niniejszego odwołania, będzie w stanie przygotować i złożyć
konkurencyjną ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia.
W zakresie zarzutu nr 1 o
dwołujący wskazał, że punkcie 1.3. w Rozdziale VII SIWZ
z
amawiający określił wobec wykonawców następujące warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku
świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzen

ia
działalności jest krótszy – w
tym okresie:
a)

wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na
uruchomieniu
co
najmniej
jednego
systemu
wyp
ożyczalni
rowerów
miejskich/publi
cznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych
oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane należycie, oraz


b)
wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na
kompleksowej eksploatacji przez co najmniej 1 rok, co najmniej jednego systemu
wyp
ożyczalni rowerów miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i
100 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane
należycie.

W opinii o
dwołującego, tak określony warunek zdolności zawodowej narusza art. 22
ust. 1a Pzp
, zgodnie z którym Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz
wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności
.
Następnie odwołujący wyjaśnił, że w ten sposób wyrażona zasada proporcjonalności, w
świetle aktualnie obowiązujących przepisów, została podniesiona do rangi głównych zasad
ustawowych, według których zamawiający przygotowują i przeprowadzają postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (art. 7 ust. 1 Pzp). W świetle normy prawnej zawartej w
przywołanym przepisie każdy warunek udziału w postępowaniu należy oceniać nie tylko
generalnie, ale przede wszystkim z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych okoliczności
danej sprawy, szczególnie w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia i specyfiki

rynku, do którego zamówienie jest skierowane. Tylko w odniesieniu do powyższych
okoliczności ocenić można realizację lub naruszenie zasad ogólnych Pzp, zwłaszcza zasad
nieograniczania konkurencji i proporcjonalności. Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 7
Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy czym zachowanie uczciwej
konkurencji powinno być oceniane przez pryzmat przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem
nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto zgodnie z art. 15 ust.
1 pkt 3 tej ustawy, czynem nieuczciwej konku
rencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom
dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione zróżnicowane
traktowanie niektórych klientów. Działanie zamawiającego polegające na postawieniu
warunku nieprzystającego do przedmiotu zamówienia, w sposób nieuprawiony i
nieuzasadniony różnicuje potencjalnych wykonawców, co ma znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji opisanego powyżej.
W pierwszej kolejności wskazał przy tym, że opisanie warunków udziału w
postępowaniu należy do kompetencji zamawiającego, który w wykonywaniu tej kompetencji
ograniczony jest przepisami art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a Pzp
, zgodnie z którymi
zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Po drugie, oceniając kwestię proporcjonalności warunku do przedmiotu zamówienia
należy wziąć pod uwagę cel, jaki przyświeca określeniu warunków udziału w postępowaniu,
tj. dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania
przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminowanie wykonawców, co do których zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie będą zdolni do prawidłowej realizacji zamówienia.
Poszanowanie
zaś zasady proporcjonalności wymaga, by stawiane przez zamawiającego
wymagania były adekwatne do uzyskania zamierzonego w postępowaniu celu. Celem tym
bez wątpienia jest udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferta jest korzystna
ekonomicznie
i jakościowo.
W konsekwencji odwołujący stwierdził, że zasada proporcjonalności oznacza zatem,
że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione
wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami
realizacji zamówienia. Nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom
dającym rękojmię należytego jego wykonania.

Wskazał także, że na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał
uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w wyroku z 23 grudnia 2009
r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-
376/08)
wskazał, że przy określaniu jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w
postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania
konkurencji gwarantowanej w
Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak
najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. W orzecznictwie Trybunału
określenie „proporcjonalny” używane jest w znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję”.
Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z dnia 16
września 1999 r. Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii (C-414/97), Trybunał
wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga tzw. testu
proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do
osiągnięcia wybranego celu.
Następnie odwołujący wyjaśnił, że sformułowanie „proporcjonalny” było też
przedmiotem wykładni dokonywanej przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przykładowo wskazał
wyrok z 19 października 2010 roku (sygn. akt KIO 2172/10,), zgodnie z którym przez
doświadczenie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy rozumieć zasób
umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego wykonania określonych
czynności (niezawodność). Zgodnie z zasadą proporcjonalności wszelkie wymagania
dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawcy mogą być stawiane tylko w niezbędnym
zakresie uzasadnionym przedmiotem zamówienia. Proporcjonalność powinna być rozumiana
jako adekwatność, która pozwoli zamawiającemu na osiągnięcie celu jakim jest wybór
wykonawcy, który może zrealizować zamówienie. Dlatego też, na zamawiającym ciąży
obowiązek znajomości konkretnego rynku i określenie właściwego kręgu wykonawców który
zagwarantuje należytą realizację zamówienia i nie będzie ograniczał konkurencji w
nieuzasadniony sposób poprzez ograniczenie w dostępie do udziału w postępowaniu
wykonawców, którzy mogą zrealizować należycie usługę. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13
maja 2016 r. (sygn. akt KIO 650/16), opis warunków udziału w postępowaniu musi być
ukierunkowany na dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię
należytego wykonania przyszłej umowy i wyeliminowanie tych, których sytuacja podmiotowa
takiej rękojmi nie daje.
Podkreślił, że w przedmiotowym postępowaniu fakt, że wykonawcy, którzy uruchomili
i zarządzali/ją systemami rowerów miejskich w kilku mniejszych miejscowościach (gdzie z
wiadomych przyczyn ilość rowerów jest mniejsza) nie daje podstaw do twierdzenia, że ich
doświadczenie nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. W jego ocenie jest wręcz
przeciwnie -
powyższe daje rękojmię należytego wykonania przedmiotowego zamówienia,

skoro bowiem w
ykonawca w sposób należyty obsługuje mniejszą ilość rowerów, ale w kilku
lokalizacjach, to tym bardziej jest w stanie zarządzać większą ilością rowerów, ale w jednej
lokalizacji.
Dalej odwołujący wskazał, że - zgodnie z jego wiedzą - warunki doświadczenia
postawione przez zamawiającego spełnia tylko jeden wykonawca Nextbike Polska S.A.,
który realizuje zamówienia podobne do przedmiotowego w Poznaniu czy w Warszawie.
Ponadto
odwołujący zaznaczył, że zamawiający mógłby w celu dodatkowej
weryfikacji potencjału wykonawcy wprowadzić wymóg złożenia wraz z ofertą próbki systemu.
Dzięki temu jeszcze na etapie badania i oceny ofert zamawiający miałby możliwość
zweryfikowania lub wręcz użycia oferowanego produktu. W tym przypadku mógłby to być co
najmniej rower wraz z aplikacją do wypożyczenia i zwrotu roweru oraz systemem
uruchomiony przez w
ykonawcę w zakresie umożliwiającym przetestowanie podstawowych
funkcji systemu. W takim przypadku z
amawiający poza dokumentami referencyjnymi, mógłby
przekonać się o potencjale wykonawcy na podstawie gotowego produktu.
W przypadku przedmiotowego zamówienia, niezależnie od jego skali, odwołujący
st
anął na stanowisku, że wystarczającym z punktu widzenia zapewnienia należytego
wykonania umowy będzie warunek doświadczenia odnoszący się do znacznie mniejszej
liczby tak
rowerów, jak i stacji rowerowych - zapewniając przy tym znacznie większy poziom
konkurencyjności postępowania rozumiany jako potencjalna liczba wykonawców, którzy
będą w stanie skutecznie przystąpić do postępowania składając ofertę.
Z uwagi na powyższe uznał, iż zamawiający formułował warunek zdolności
technicznej i zawodowej w sposób naruszający zasadę proporcjonalności, czym ograniczył
konkurencję poprzez ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy
mogą zrealizować należycie usługę. W związku z tym za uzasadniony należy w jego ocenie
uznać zarzut, jak również wniosek o modyfikację powyższego warunku w następujący
sposób:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał z należytą starannością, co najmniej trzy usługi polegające na uruchomieniu
systemu wypożyczalni rowerów miejskich/publicznych i obejmujących łącznie co najmniej
200 rowerów i 20 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienia te zostały wykonane
należycie.
oraz
b
) wykonał lub wykonuje z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na
kompleksową eksploatacji, co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów
miejskich/publi
cznych obejmującej co najmniej 100 rowerów i 10 stacji rowerowych oraz


udokumentuje, że zamówienie to zostało wykonane należycie.
W odniesieniu do zarzutów nr 2 i 3 odwołujący wskazał, że zamawiający w treści
Załącznika nr 1 do Umowy („Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne dla infrastruktury
systemu WRM") określił szereg wymagań dotyczących systemu rowerów miejskich, które w
jego
opinii zostały sformułowane z naruszeniem podstawowych zasad udzielania zamówień
publicznych, tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1, 2 i 3 Pzp.
Zgodnie ze strukturą odwołania o wskazanych wyżej naruszeniach świadczyły w
szczególności następujące wymagania zamawiającego określone w SIWZ (podane w
punktach I-VI):
I. W pkt 4 Rozdziału II Załącznika nr 1 „Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne dla
infrastruktury systemu WRM” zawarł następujące wymaganie:
W systemie WRM zapewniona jest
możliwość samodzielnego zwrotui wypożyczenia roweru
standardowego (tj. bez udzia
łu osób trzecich), a maksymalny czas jednorazowego
wypożyczenia roweru to 12 godzin. Rowery wypożycza i zwraca się na stacji za pomocą
aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze (blokada i zwolnienie
blokady roweru następuje automatycznie po wydaniu polecania odpowiednio zwróć łub
wypożycz w aplikacji mobilnej lub w komputerze zamontowanym na rowerze).

Jednocześnie w pkt 2-3 w rozdziale III Załącznika nr 1 „Wymagania dla stacji rowerowych”
z
amawiający podaje elementy składowe zarówno stacji z totemem, jak i stacji z terminalem.
Biorąc pod uwagę fakt, że zamawiający wymaga, aby system WRM miał możliwość
samodzielnego zwrotu i wypożyczenia roweru standardowego (tj. bez udziału osób trzecich)
na stacji za pomocą aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze
(blokada i zwolnienie blokady roweru następuje automatycznie po wydaniu polecania
odpowiednio zwróć lub wypożycz w aplikacji mobilnej lub w komputerze zamontowanym na
rowerze), całkowicie nieuzasadnione jest stosowanie stacji z terminalami, gdyż cały proces
wypożyczenia i zwrotu realizowany jest z poziomu aplikacji mobilnej bądź komputera
pokładowego umieszczonego na rowerze. Stwierdzić należy także, że nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby za pomocą aplikacji lub komputera pokładowego umieszczonego na
rowerze zastosować - podobnie jak dla rowerów standardowych - możliwość samodzielnego
zwrotu i wypożyczenia rowerów niestandardowych z zachowaniem innych wymagań
zam
awiającego w stosunku do tych rowerów.
Odwołujący zauważył, że wyspecyfikowany terminal stosowany jest wyłącznie przez firmę
Nextbike Polska S.A. (a więc obecnego operatora Wrocławskiego Roweru Miejskiego) lub jej
spółki zależne. O „ukierunkowaniu" postępowania na rozwiązania oferowane przez Nextbike
Polska S.A. może według niego świadczyć fakt zastosowania tożsamych zapisów

związanych z terminalem oraz wyświetlaczem LCD terminala w innych specyfikacjach na
usługi związane z dostawą systemów rowerów miejskich. Przykładem może być
postępowanie w Warszawie, w którym to jedyną złożoną ofertą była oferta Nextbike Polska
S.A.
Zwrócił przy tym uwagę, że zdumiewające jest wymaganie dostarczenia terminali o
specyfikacji równej specyfikacji rozwiązań Nextbike Polska S.A. przy jednoczesnym
wymaganiu z
amawiającego, aby proces wypożyczenia i zwrotów rowerów odbywał się za
pomocą aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze. Ponadto
zaskakują specyficzne wymagania dla terminali chociażby w zakresie wyświetlacza LCD
podczas gdy na rynku istnieją bardziej nowoczesne, wydajniejsze i nie droższe rozwiązania
takie jak np. wyświetlacze z matrycą IPS o lepszych kątach widzenia.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o całkowite usunięcie wymagania w zakresie
sto
sowania terminali na stacjach i zastąpienie ich stacjami z totemem, wyspecyfikowanymi w
Załączniku nr 1 do umowy.
II. W pkt 4 Rozdziału III „Wymagania dla stacji rowerowych” (Załącznik nr 1 do umowy)
z
amawiający określił wymagania, jakim mają odpowiadać totemy (i terminale - pominięte
przez o
dwołującego z uwagi na ww. przedstawione zarzuty dotyczące stacji z terminalami).
Mianowicie każdy totem „musi zostać wyposażony w urządzenia/nadajnik! Typu beacon
odpowiadające następującym wymogom:
1)
urządzenia muszą obsługiwać formaty: iBeacon i Eddysone,
2)
urządzenia mają zapewniać komunikacje (minimum) - Bluetooth Low Energy
technologia bezprzewodowej komunikacji radiowej w paśmie 2.4 GHz,
3)
urządzenia muszą posiadać parametry techniczne
- szybkość transmisji (minimalna):
1 MBit/s - p
amięć wewnętrzna: min. 256 KB flash oraz min. 16 KB RAM.

Zdaniem o
dwołującego, zamawiający opisał zasady funkcjonowania totemu w sposób
charakterystyczny dla konkretnego wykonawcy, nie określając przy tym, w jakim celu mają
być realizowane tego typu funkcjonalności. Odwołujący zauważył, że nie jest jasne np.
dlaczego totem musi obsługiwać formaty iBeacon, czy Eddysone. Nawet próbując znaleźć
zastosowanie dla tej konkretnej technologii, a o
dwołującemu na myśl przychodzą również
inne rozwiązania mogące mieć takie samo zastosowanie.
W związku z tym wniósł o doprecyzowanie powyższych wymagań poprzez określenie celu
wykorzystania opisanej technologii oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych - obydwa
wskazane formaty (iBeacon oraz Eddysone) należy bowiem rozpatrywać jako znaki
towarowe oraz szczególne procesy (komunikacji za pomocą łącza Bluetooth) wdrożone
przez, odpowiednio: Apple i Google. Aktualne brzmienie kwestionowanych zapisów narusza
więc zakaz zawarty w przepisie art. 29 ust. 3 Pzp.
III. W pk
t 5 Rozdziału IV „Wymagania dla rowerów” (Załącznik nr 1 do umowy) zawarł m.in.

następujące wymagania:

czujnik i wyświetlacz diodowy stanu naładowania akumulatora,

stabilność cyklu ładowania - minimum 70% po 1.000 cykli,

wszelkie instalacje zostaną poprowadzone wewnątrz konstrukcji roweru, z
wyjściem w sąsiedztwie urządzeń, które łączą.

Zdaniem o
dwołującego opisanie przedmiotu zamówienia w powyższy sposób utrudnia
uczciwą konkurencję wskazując na rozwiązanie Nextbike Polska S.A. Świadczy o tym m.in.
tożsama specyfikacja roweru elektrycznego jaka została zamieszczona w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym rzecz Zarząd Dróg Miejskich
w Warszawie

https://zdm.waw.Di/zamowienia-publiczne/737
,
w którym jako jedyna ofertę
złożyła wspomniana firma.
Biorąc powyższe pod uwagę odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ poprzez
dopuszczenie rozwiązania równoważnego aktualnie wskazywanym (iBeacon oraz
Eddystone) wraz ze wskazani
em obiektywnych kryteriów równoważności oraz usunięcie
zapisów wskazujących jednoznacznie na rozwiązanie Nextbike Polska S.A., w
szczególności:
czujniki wyświetlacz diodowy stanu naładowania akumulatora,
stabilność cyklu ładowania - minimum 70% po 1.000 cykli,
wszelkie instalacje zostaną poprowadzone wewnątrz konstrukcji roweru, z wyjściem w
sąsiedztwie urządzeń, które łączą

IV. W Rozdziale VI
Załącznik nr 1 do Umowy zamawiający wyspecyfikował wymagania dla
Centrum Kontaktu (CK):
W przypadku połączeń telefonicznych koszt każdej minuty rozmowy nie może być większy
niż koszt minuty połączenia krajowego stacjonarnego (na numer +48 71...) a w przypadku
połączeń za pomocą telefonu komórkowego koszt nie może być wyższy niż minuty
połączenia komórkowego u najtańszego operatora na rynku Polskim.
Maksymalny czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem nie może przekraczać 5 min.
Maksymalny czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi na zapytanie/rekl
amację przesłaną
drogą elektroniczną nie może przekraczać 24 godz.

Zdaniem o
dwołującego zapis powyższego wymagania jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny
w zakresie maksymalnych kosztów połączeń za pomocą telefonu komórkowego.
Zamawiający w tym zakresie wymaga, by koszt ten nie był wyższy niż koszt 1 minuty
połączenia komórkowego u najtańszego operatora na rynku polskim. Z punktu widzenia
w
ykonawcy pojęcie najtańszy operator na polskim rynku jest nieprecyzyjne, po pierwsze nie
wiadomo, czy ma to być operator najtańszy pod względem konkretnej usługi np. połączeń na
telefony komórkowe w ruchu krajowym albo połączeń na telefony stacjonarne czy też

operator najtańszy generalnie (w jakiejś puli usług), po drugie nie wiadomo, jakim rankingiem
(tj. przez kogo opracowywanym) ma się posłużyć wykonawca.
Zważywszy powyższe wniósł o usunięcie zapisu albo o doprecyzowanie wyżej
przytoczonego postanowienia poprzez wskazanie rankingu operatorów, na podstawie
którego
w
ykonawca
ma
ocenić
najkorzystniejszą
ofertę
cenową
na
rynku
telekomunikacyjnym.
V. W Rozdziale VII
Załącznik nr 1 do Umowy zamawiający zawarł wymagania dla strony
internetowej i aplikacji mobilnej. Zgodnie z jego treścią Wykonawca musi udostępniać
publicznie informacje o systemie poprzez stronę internetową, która zapewni również pełną
obsługę klientom systemu. Materiały udostępnione na stronie muszą być w wersjach
językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej.

Zdaniem o
dwołującego, zamawiający nie określił wszystkich okoliczności związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, które są niezbędne zarówno do przygotowania
oferty w sposób gwarantujący należytą jej wycenę, jak i do należytej realizacji zamówienia.
Mając powyższe na względzie wniósł o uzupełnienie zapisów Rozdziału VII w Załączniku nr
1 do Umowy o:
a.
wymóg zastosowania standardu WCAG 2.0 AA do dostarczanego systemu w tym
strony internetowej,
b.
wymóg związany z poprawnym wyświetlaniem strony internetowej co najmniej w
przeglądarkach Chrome, Safari, Firefox, Edge w ich najnowszych wersjach,
c.
wymóg zastosowania technologii RWD (Responsive Web Desing) i poprawnego
wyświetlania strony na urządzeniach z wyświetlaczem powyżej 4,6 cala.
VI. Zgodnie z pkt 7
w Rozdziale IX Załącznika nr 1 do Umowy „Wymagania w zakresie kontroli i
monitorowania systemu WRM”
wykonawca ma udostępnić zamawiającemu 4 stanowiska do
monitorowania systemu WRM w postaci zestawów PC (komputer i monitor) oraz jeden tablet,
zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego
według specyfikacji określonej w dalszej części
Załącznika nr 1 do umowy. W celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ, wykonawca
jest
zobowiązany do dołączenia na etapie składania ofert wydruku ze strony:
http://www.coubenchmark.net
potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ.

W opinii o
dwołującego wyspecyfikowane zestawy PC mogą utrudniać uczciwą konkurencję,
co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp. W sytuacji, gdy Vendor (producent/dostawca
sprzętu) nie udostępni oferty cenowej wraz z modelem konkretnego urządzenia (vendor lock
in), w
ykonawca nie będzie miał możliwości wygenerowania wydruków ze strony,
wymaganych przez z
amawiającego. Należy zauważyć, że to w gestii wykonawcy powinno
być dostarczenie odpowiednich zestawów PC, monitorów, tabletów pozwalających na
bezproblemowe, ciągłe monitorowanie systemu WRM. Dlatego nieuzasadnione wydaje się

takie specyfikowa
nie zestawów PC, monitorów i tabletów na tym etapie przez
z
amawiającego, skoro nie wie jakie systemy wypożyczalni rowerów zostaną zaoferowane i
czy wskazywana na tym etapie specyfikacja zestawów PC, monitorów i tabletów będzie
odpowiednia do tych systemów.
Ponadto
zauważył, że zestawy PC stanowią jedynie promil zamówienia i nie mogą
decydować o wyborze potencjalnego operatora.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie całkowitego usunięcia szczegółowej
specyfikacji dla zestawów PC, monitora i tabletu zastępując je ogólnymi wymaganiami np.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu 4 stanowiska do monitorowania systemu WRM w
postaci fabrycznie nowych zestawów PC (komputer i monitor) oraz jednego tabletu o
parametrach dopasowanych do poprawnego prowadzenia kontroli i monitorowania
zaoferowanego systemu WRM
.
W konkluzji do zarzutów nr 2 i 3 odwołujący wskazał, że w przedmiotowym
postępowaniu mamy do czynienia z naruszeniem przez zamawiającego wszystkich wyżej
wymienionych przepisów, bowiem - zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp - to na zamawiającym
spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zatem należyte
przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia stanowi obowiązek zamawiającego, a
niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do naruszenia zasad Pzp co w konsekwencji
wpływa na wynik postępowania. Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać
wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych
przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.
Naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców jest więc opisanie przedmiotu zamówienia poprzez określenie parametrów na
takim poziomie, który odpowiada tylko jednemu produktowi. W takim przypadku zamawiający
-
w sposób pośredni - dokonuje uprzywilejowania określonego wykonawcy, z jednoczesnym
dyskryminowaniem pozostałych. Pośrednia dyskryminacja ma miejsce wówczas, gdy
zamawiający wprawdzie nie opisuje przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, ale posługuje się parametrami wskazującymi na
konkretnego producenta lub konkretny produkt.
Podkreślił przy tym, że zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego winien udzielić zamówienia wykonawcy zdolnemu do realizacji
tegoż zamówienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i niewątpliwie posiada
uprawnienia pozwalające mu określić przedmiot zamówienia stosowanie do jego potrzeb.
Ograniczenie tego uprawnienia wyznacza jednak art. 29 ust. 2 Pzp
zakazujący opisu

przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zasada opisu
przedmiotu zamówienia z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji jest jedną z
fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada
zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami, jakie nakłada ustawodawca
na z
amawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie
zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z
22 kwietnia 2008 roku sygn. akt X Ga 25/08).
W dniu 9 sierpnia 2018 r. zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie z
dni
a 7 sierpnia 2018 r., w której oświadczył, że uznaje zarzuty nr 2 i 3 pkt II w części
dotyczącej doprecyzowania żądanych wymagań poprzez określenie celu wykorzystania
opisanej technologii oraz pkt IV i V w całości, natomiast w zakresie zarzutów
nieuwzględnionych wniósł o oddalenie w odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony,
us
taliła i zważyła, co następuje.

Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a naruszenie przez z
amawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez
niego
szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie została
wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania,
wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.
Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o
zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. (sygn.
WZP.271.2.36.2018 ZP/PN/42/WIM/6/2368/2018),
załączniki do odwołania oraz odpowiedzi
na odwołanie, a także dokumenty przedłożone na rozprawie stwierdzając, że stan faktyczny
sprawy został przedstawiony w pismach procesowych przez strony adekwatnie i nie wymaga
odrębnego omówienia.
Zgodnie z art. 186 ust. 4a Pzp -
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
zarzutów w części, gdy po jego stronie do postepowania odwoławczego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje
odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów
. W związku z oświadczeniem zamawiającego
wyrażonym w odpowiedzi na odwołanie o uznaniu zarzutów nr 2 i 3 pkt II w części

dotyczącej doprecyzowania żądanych wymagań poprzez określenie celu wykorzystania
opisanej technologii, a także pkt IV i V w całości oraz o oddaleniu odwołania w zakresie
zarzutów nieuwzględnionych, Izba rozpoznała odwołanie w zakresie tych nieuwzględnionych
zarzutów.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Odnośnie zarzutu nr 1 należy wskazać, że zgodnie z art. 22 Pzp o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zgodnie z ust 1a tego przepisu
zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców
środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
W zakresie tego zarzutu
w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie muszą być skonstruowane w
sposób umożliwiający udział w nim każdemu wykonawcy zainteresowanemu uzyskaniem
danego zamówienia – na co zwracał uwagę zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.
Jakkolwiek odwołujący trafnie argumentował, że swoboda zamawiającego w określaniu
treści warunków ograniczona jest do osiągnięcia celu, jaki przyświeca określeniu warunków
udziału w postępowaniu tj. dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają
rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminowanie
wykonawców, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie są zdolni do prawidłowej
realizacji zamówienia, tym niemniej zdaniem Izby, ad casum nie ma podstaw do
stwierdzenia, że zamawiający przedmiotową granicę naruszył.

Izba przyjmując argumentację zamawiającego w tej kwestii uznała, że mając na
uwadze zakres zamówienia oraz spodziewaną liczbę potencjalnych klientów uzasadniony
jest warunek zakreślający krąg potencjalnych wykonawców do tych, którzy byli w stanie
wcześniej zaangażować się w projekty, które umożliwiły zdobycie doświadczenia na
poziomie co
najmniej 50% obecnego zamówienia. Poziom ten stanowiący w praktyce
minimalny poziom zdolności w przedmiotowym postępowaniu należy uznać z jednej strony
za dający rękojmie należytego wykonania zamówienia, którego poziom skomplikowania
wzrasta wraz ze wzrostem zakresu ilościowego, a z drugiej strony za nienaruszający zasadę
proporcjonalności. Skoro przedmiotowe zamówienie obejmuje zapewnienie przez
w
ykonawcę infrastruktury Wrocławskiego Roweru Miejskiego, w ramach której możliwe

będzie udostępnienie klientom nie mniej niż: 2 000 rowerów standardowych, 65 rowerów
niestandardowych na co najmniej 200 stacjach rowerowych wyposażonych w co najmniej 2
000 stojaków rowerowych to celem postawienia warunku udziału w postępowaniu jest
właśnie dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców dających rękojmię
należytego wykonania przyszłej umowy. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej został zbudowany na dwóch elementach pkt a) i b) tj.:
W okresie ost
atnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
a)
wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu
co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów miejskich/publicznych obejmującej
co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienie te
zostało wykonane należycie.
oraz
b)
wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej
eksploatacji przez co najmniej 1 rok, co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów
miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych
oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane należycie.
Jak
wyjaśnił zamawiający - określając wskazany warunek odniósł się do obszaru
uruchomienia (pkt a) oraz obszaru kompleksowej eksploatacji (pkt b). Nie wskaza
ł wartości
tych usług, gdyż jak stwierdził tylko elementy ilościowe (1000 rowerów, 100 stacji) umożliwią
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i tylko takie wskazanie
określa minimalny poziom zdolności wykonawcy.
Jak wskazano powyżej w ocenie Izby zamawiający wykazał zasadność
wprowadzonego warunku w postaci
doświadczenia, jak również jego proporcjonalność do
przedmiotu zamówienia. Należy zauważyć, iż proporcjonalność warunku do przedmiotu
zamówienia oznacza jego adekwatność także w odniesieniu do zakresu przedmiotowego.
Izba przy tym uznała, ze odwołujący nie wykazał, iż postawiony przez zamawiającego
warunek narusza wskazane przez niego przepisy Pzp. Zdaniem Izby zakres zrealizowanych
usług na poziomie co najmniej 50% obecnego zamówienia, nie jest wymogiem nadmiernie
wygórowanym, naruszającym zasady określone w art. art. 22 ust. 1a. Wprowadzony przez
z
amawiającego warunek nie eliminuje bowiem w sposób nieuzasadniony wykonawców
zdolnych do wykonania zamówienia. Okoliczność, iż przedmiotowy warunek udziału w
postepowaniu oznacza, iż o zamówienie nie mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające
na rynku, w tym samodzielnie o
dwołujący, nie oznacza, iż winien on być traktowany, jako
utrudnienie uczciwej konkurencji, jak również nie oznacza, że jego wprowadzenie wykracza

poza realizację celu, któremu ma służyć, tj. dopuszczenia do udziału w postępowaniu
wyłącznie wykonawców, którzy dają rękojmię prawidłowej realizacji zamówienia. Izba
podziela stanowisko z
amawiającego, iż zważywszy na przedmiot zamówienia i warunki jego
świadczenia, warunek ten został określony na poziomie proporcjonalnym do przedmiotu
zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania.
W związku z powyższym Izba uznała, że zarzut nr 1 (dotyczący naruszenia art. 22
ust. 1a Pzp) podlega oddaleniu.
Rozpoznając zarzuty nr 2 i 3 dotyczące naruszenia art. 29 ust 1, 2 i 3 Pzp Izba nie
zgodziła się z twierdzeniami wykonawcy, że podane w odwołaniu wymagania związane z
r
ealizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób utrudniający konkurencję, a także poprzez
zaniechanie zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia opisu równoważności.
W
odniesieniu do pkt I ww. zarzutów dotyczącego terminali Izba uznała, że
kwestionowane przez odwołującego postanowienia w tym zakresie wynikają z potrzeb
zamawiającego i ma on prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby te potrzeby
zrealizować. Zgodnie z twierdzeniem zamawiającego rowery będzie można wypożyczyć za
pomocą aplikacji jak i komputera zainstalowanego na rowerze. Ponadto zamawiający
stwierdził, że główną rolą terminali będzie wykonywanie innych czynności związanych z
korzystaniem z systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, takich jak m. in.: dokonywanie
płatności, sprawdzanie stanu konta, zapoznanie się z regulaminem, rejestrację w systemie.
Dodatkowo kolejnym argumentem zamawiającego w tej kwestii jest okoliczność, że we
Wrocławiu nie będzie stacjonarnego Biura Obsługi Klienta, terminale będą zatem
dodatkowym kanałem łączności, za pomocą którego użytkownicy WRM-u, będą mogli
wykonać większość operacji związanych z użytkowaniem rowerów publicznych
Warto przy tym dodać, że wymóg instalowania terminali nie dotyczył wszystkich stacji
rowerowych. Zgodnie z twierdzeniami zamawiającego terminale mają być instalowane na 40
stacjach rowerowych spośród 200 co także stanowi potwierdzenie niewygórowanego
wymogu.
Natomiast twierdzenie odwołującego, że tak wyspecyfikowany przez zamawiającego terminal
stosowany jest wyłącznie przez jedną firmę lub jej spółki zależne Izba uznała za gołosłowny.
Na potwierdzenie tego
odwołujący skupił się na ogólnych twierdzeniach oraz na ich
potwierdzenie
załączył do odwołania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2
sierpnia 2016 r. w postępowaniu na „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz
zarządzeniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny”, z której
wynika, że jako najkorzystniejsza została wybrana, jedyna oferta w przedmiotowym

postępowaniu złożona przez Nextbike polska S.A. Dowód ten w ocenie Izby nie może
stanowić uzasadnienia do zamawiania terminali wyłącznie po to, aby w sposób niedozwolony
preferować jednego z wykonawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 6 kc należy
stwierdzić, że to na odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia podniesionych w odwołaniu
zarzutów i Izba uznała, że odwołujący tego ciężaru nie udźwignął, gdyż ze złożonego
dowodu można jedynie ustalić okoliczności co do rozstrzygnięcia przedmiotowego
postępowania oraz ilości złożonych w nim ofert.
Na uwzględnienie nie zasługuje także pkt II zarzutów nr 2 i 3 w części
nieuwzględnionej przez zamawiającego dotyczącej rozwiązań równoważnych. Jak wyjaśnił
zamawiający „miasto Wrocław od kilku lat rozwija ideę SmartCity i w jej duchu uruchamia
różne inicjatywy oraz realizuje projekty zarówno badawczo rozwojowe jak również ściśle
związane z rozwojem nowoczesnych usług. Jednym z takich przedsięwzięć jest montaż w
przestrzeni miasta urządzeń typu beacon w ramach rozwoju idei Internetu Rzeczy (ang.
Internet of Things
— IoT). W dniu dzisiejszym w ramach kilku projektów zamontowano
beacony w obszarze Starego Miasta i w całym w miejskim transporcie zbiorowym. Ponadto
planowany jest w przyszłym roku montaż tych urządzeń na wszystkich przystankach
komunikacji zbiorowej w ramach projektu rozbudowy systemu ITS oraz w ramach
parkomatów, które będzie montował przyszły operator stref płatnego parkowania. Wszystkie
montowane w przestrzeni miasta urządzenia będą uruchamiały funkcjonalności związane z
transportem w aplikacji mobilnej jaka zostanie rozbudowana również w ramach tego samego
projektu rozbudowy ITS. Rozwiązanie, które będzie uruchomione w ramach ITSu będzie
umożliwiało włączanie kolejnych urządzeń do tego systemu zarówno tych montowanych w
kolejnych przestrzeniach publicznych, jak również tych montowanych w ramach stacji
rowerowych. Wszystkie komunikaty jakie będą pojawiały się w ramach aplikacji mobilnej
będą związane z informacjami o transporcie w mieście, jak również o jego kondycji. Ponadto
wszystkie informacje na temat tych urządzeń beacon będą prezentowane w ramach
uruchomionego rozwiązania OpenData. Wszystkie te urządzenia pracują nadając sygnały w
dwóch standardach Eddystone i Ibeacon”.
Dodatko
wo zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że odwołujący „nieprawidłowo
interpretuje wymóg wyposażania totemu w urządzenia beacon, gdyż poza fizycznym
montażem ich w obrębie totemu, technologicznie nie są one ze sobą w żaden sposób
powiązane. Funkcjonowanie totemu nie jest w żaden sposób uzależnione od urządzenia typu
beacon i odwrotnie. Ponadto to nie totem obsługiwać ma formaty Eddystone i Ibeacon, tylko
urządzenia typu beacon mają nadawać komunikat wykorzystując technologię bluetooth przy
zachowan
iu zgodności z tymi formatami, tak aby aplikacje mobilne, zarówno z systemami
iOS i Android, mogły te sygnały odbierać oraz interpretować. Na uwagę zasługuje fakt, iż

wszyscy dostawcy takich urządzeń beacon dostarczają je z obsługą właśnie tych formatów.
N
ależy zaznaczyć, że Zamawiający użył nazw Eddystone i Ibeacon, ponieważ jest to
wskazanie standardu kodowania danych przesyłanych przez bluetooth do smartfonów.
Nazwy te nie określają produktu a jedynie protokół komunikacji”.
W świetle powyższego Izba uznała, że zamawiający nie naruszył dyspozycji zawartej w art.
29 ust. 3 Pzp. Po pierwsze odwołujący nie wykazał, ze użycie tych nazw (Eddystone i
Ibeacon
) wypełnia normę zawartą w tym przepisie. Zgodnie z twierdzeniem zamawiającego
są to standardy kodowania danych przesyłanych przez bluetooth do smartfonów i nie
określają produktu, a jedynie protokół komunikacji. Odwołujący nie był w stanie podważyć
tego twierdzenia zamawiającego, a to na nim jak wskazano powyżej spoczywa ciężar
dowodu w związku z zarzutami podniesionymi w odwołaniu. Po drugie standardy te są
używane przez zamawiającego zatem ich wskazanie w treści opisu przedmiotu zamówienia
znajduje odzwierciedlenie w potrzebach zamawiającego ponieważ nie trudno sobie
wyobrazić, że jest on zainteresowany tym, aby poszczególne usługi czy systemy ze sobą
współpracowały szczególnie, że rozwija on idee Smartcity i Internetu Rzeczy.
Co do okoliczności wskazanych w pkt III zarzutów nr 2 i 3 Izba wskazuje, że
argumentacja odwołującego dotycząca wybranych parametrów rozdziału IV „Wymagania dla
rowerów” skupia się wyłącznie na twierdzeniu, iż utrudniają one uczciwą konkurencje
wskazując na rozwiązanie Nextbike Polska S.A. o czym świadczy tożsama specyfikacja
roweru elektrycznego jaka została zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu prowadzonym rzecz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
Przedmiotową argumentacje w żadnym wypadku nie można uznać za potwierdzającą
postawiony zarzut, gdyż jest ona gołosłowna i hasłowa. Należy w tym przypadku przyznać
racje zamawiającemu, że zastosowanie w SIWZ postanowień analogicznych lub tożsamych
z postanowieniami z przetargu innych
zamawiających, którzy prowadzili podobne
postępowania nie oznacza, że godzą one w zasadę uczciwej konkurencji i równego
traktowa
nia stron przez faworyzowanie innych wykonawców, szczególnie, że tamte
zamówienie, na które powołuje się odwołujący zostało przeprowadzone z zastosowaniem
Pzp.
W odniesieniu do pkt VI zarzutów 2 i 3 zamawiający wyjaśnił, że w pkt 7 rozdziału IX
Załącznika nr 1 do Umowy „Wymagania w zakresie kontroli i monitorowania systemu WRM”
przedstawił minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego przeznaczonego do
monitorowania systemu, a o
pisanie minimalnych wartości parametrów technicznych sprzętu
komputerowego ma na
celu opisanie oczekiwanej wydajności dostarczanego sprzętu i
zagwarantowanie jego stabilnej pracy.

W ocenie Izby nie może znaleźć potwierdzenia zarzut co do postanowień, które z
jednej strony są jednoznaczne i stanowią emanacje potrzeb zamawiającego, a z drugiej
strony są „neutralne technologicznie” i nie faworyzują innych wykonawców. Zamawiający ma
obowiązek dokonania jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia natomiast zarzut
odwołującego w tym zakresie jak i postawione żądanie w ocenie Izby spowodowałyby, że
opis przedmiotu zamówienia w zakresie zestawów PC oraz tabletu stałby się
niejednoznaczny i mógł powodować wątpliwości wykonawców, co mogłoby się obrócić na ich
niekorzyść podczas oceny ofert. Nie ma znaczenia przy tym także okoliczność, że sprzęt ten
stanowił znikomą część zamówienia, bo już sam fakt zwrócenia na ten zakres uwagi w
odwołaniu wskazuje, ze ma on swoje znaczenie przy przygotowaniu oferty w przedmiotowym
postepowaniu.
Ponadto Izba stwierdziła, że odwołujący w pkt IV zarzutów nr 2 i 3 podobnie jak we
wszystkich punktach w ramach tych zarzutów swoją argumentacje opiera na zbyt dużym
poziomie ogólności, używając generalnych i niepotwierdzonych twierdzeń w związku z tym
mając na uwadze całość uzasadnienia dotyczącego przedmiotowych zarzutów należy
stwierdzić, że podlegają one oddaleniu
W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych w
odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie została wypełniona
hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wp
isu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności §
5 ust. 4.

Przewodniczący: …………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie