eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1456/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-08-07
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1456/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk, Irmina Pawlik, Katarzyna Poprawa Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w Warszawie w dniu 7 sierpnia
2018
roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca
2018 roku przez
wykonawcę

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imien
iu której postępowanie prowadzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542
Kraków

przy udziale wykonawcy Stecol Corporation No. 2 Rongyuan Roud Huayuan Industrial Zone,
Tianjin, People’s Republic of China zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:

1. U
morzyć postępowanie w sprawie sygnaturze akt KIO 1456/18.
2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 20 000
zł. 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez
wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
……………………………..
.
…………………………….
Sygn. akt KIO 1456/18

UzasadnienieZamawiaj
ący - Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
z siedzibą w Warszawie, w imieniu której postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, prowadzi
postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zaprojektowanie
i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
od ok. km 5 + 064,20 do km ok. 21 +
200, długości ok. 16,13 km”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
8 listopada 2017 roku pod numerem
2017/S 214-444065.
Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” lub
„Pzp”.

Dnia 23 lipca 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione
odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
z siedzibą w Zawierciu, (zwanego dalej Odwołującym), wobec czynności Zamawiającego
podjętych w przedmiotowym postępowaniu, polegających na wyborze jako oferty
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Stecol Corporation, No. 2 Rongyuan Road, Huayuan
Industrial Zone, Tianjin, Chińska Republika Ludowa, (zwanego dalej: „Stecol”), mimo
że wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta odrzuceniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa
zamówień publicznych:
1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp oraz w zw.
z art. 7 Pzp oraz art. 24 ust. 8 i ust. 9 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia Stecol
z postępowania, mimo iż Stecol w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa (ewentualnie
w zamierzony sposób lub rażąco niedbały), przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bo dotyczące oceny ofert,
poprzez wskazanie w ofercie, że doświadczenie osób przewidzianych na stanowisko
Dyrektora Kontraktu
— Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy odpowiada
wymogom stawianym przez Zamawiającego dla przyznania punktów, gdy tymczasem
osoby te nie dysponowały doświadczeniem, które pozwalałoby na uzyskanie przez
Stecol dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert;
2. art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 Pzp oraz art. 90 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Stecol, mimo że zaoferowana przez tego wykonawcę

cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i co do której Stecol
nie wykazał w sposób należyty — w drodze wyjaśnień składanych w trybie art. 90 ust.
1 i 2 Pzp
— że nie zawiera rażąco niskiej ceny, co potwierdza, że badanie przez
Zamawiającego wyjaśnień złożonych przez Stecol w tym zakresie miało charakter
jedynie formal
ny, nie polegało zaś na merytorycznej, pogłębionej analizie oświadczeń
i dokumentów złożonych przez wykonawcę, ewentualnie, tj. na wypadek przyjęcia,
że odrzucenie oferty Stecol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp byłoby działaniem
przedwczesnym;
3. art. 9
0 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Stecol do złożenia
dodatkowych, uszczegóławiających poprzednio złożone, wyjaśnień, że cena
zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest rażąco niska;
4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Stecol mimo, iż oferta
ta w świetle wyjaśnień złożonych przez Stecol w trybie art. 87 ust. 1 Pzp nie odpowiada
treści SIWZ;
5.
art. 7 Pzp poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2)
wykluczenia Stecol z postępowania oraz odrzucenia oferty Stecol,
ewentualnie:
3)
wezwanie Stecol do złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie ceny oferty tego
wykonawcy,
4)
dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert.

Dnia 7 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym Odwołujący wycofał zarzuty
podniesione w odwołaniu w punktach 1, 2, 3 i 5, podtrzymując zarzut wskazany w punkcie 4.
Zamawiający oświadczył, iż w całości uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu.
W związku z brakiem sprzeciwu Przystępującego do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego, wobec uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu,
Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 186 ust.
3 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła
okoliczność, iż uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów nastąpiło przed otwarciem
rozprawy,
zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b
ust
awy Prawo zamówień publicznych oraz Izba orzekła, w tym zakresie o konieczności zwrotu

kwoty wpisu uiszczonego przez O
dwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972).


Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie