eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1347/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-24
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1347/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lipca 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez wykonawcę
SKAMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736
Kielce

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy wykonawc
ę SKAMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
kwoty 15 000 zł 00
gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1347/18
U z a s a d n i e n i e


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
sukcesywną dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku. Postępowanie to
prowadz
one jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 27 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2018/S 060-132076.

W dniu 9 lipca 2018 r. wykonawca
SKAMEX spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
2) art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty ANMAR
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie pakietu nr 28, której
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty ANMAR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w zakresie pakietu nr 28, która nie jest ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu przepisów ustawy.

Z ostrożności, Odwołujący podniósł również naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp
poprzez niedokonanie wykluczenia z postępowania ANMAR spółka z ograniczoną
odpowiedz
ialnością, pomimo iż wprowadziła Zamawiającego w błąd.

Odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania, nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 28,
2)
nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu nr 28,
3)
nakazanie odrzucenia oferty złożonej przez ANMAR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w zakresie zadania nr 28,
4)
nakazanie uznania, że ofertę najkorzystniejszą w zakresie pakietu nr 28 złożył
Odwołujący, ewentualnie

5) nak
azanie wykluczenia wykonawcy ANMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z postępowania z powodu wprowadzenia Zamawiającego w błąd, który miał istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego.

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie określonym w art. 185 ust.
2 ustawy Pzp żaden wykonawca.
W dniu 20 lipca 2018 r. d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia w całości
zarzuty przedstawione
w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
2
ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie