eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1346/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-07-24
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1346/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska, Protoko

lant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2018
roku w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Kraj
owej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2018 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Orange Polska Spółka Akcyjna w
Warszawie, BioSolution
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łuków w Łukowie
przy udziale wykonawcy
Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Radomiu,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,orzeka:


1.
Oddala odwołanie

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Orange Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, BioSolution Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
i:

2
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Orange Polska Spółka Akcyjna w Warszawie,
BioSolution
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
tytułem wpisu od
odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
do Sądu Okręgowego w Lublinie.

………………………………..

Sygn. akt: 1346/18
Uzasadnienie


Zamawiający – Miasto Łuków w Łukowie – prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na
energooszczędne.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 9 lipca 2018 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Orange Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, BioSolution Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie (dalej: odwołujący) wnieśli odwołanie na czynności
z
amawiającego oraz zaniechania dokonania czynności, do których był on zobowiązany na
podstawie przepisów ustawy P.z.p.
Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
P.z.p.:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
poprzez błędne przyjęcie, iż treść oferty odwołujących
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej s.i.w.z.), co w
konsekwencji skutkowało bezpodstawnym odrzuceniem oferty odwołujących;
2)
art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie wezwania
o
dwołujących do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów przedmiotowych
złożonych wraz z ofertą oraz ich uzupełnienia, w sytuacji, gdy istniały wątpliwości co do treści
dokumentów przedmiotowych (kart katalogowych) złożonych przez odwołujących wraz z
ofertą;
3)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
Electronic Control System S.A.
jako niezgodnej z treścią s.i.w.z. z uwagi na zaoferowanie
opraw niespełniających wymagań określonych w s.i.w.z.;
4)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
przystępującego jako niezgodnej z treścią s.i.w.z. z uwagi na zaoferowanie opraw
niespełniających wymagań określonych w s.i.w.z.;
5)
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy
SPIE Elbud Gdańsk S.A. jako niezgodnej z treścią s.i.w.z. z uwagi na zaoferowanie opraw
ni
espełniających wymagań określonych w s.i.w.z.;

6) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie wykluczenia w
ykonawców Electronic
Control System S.A.,
przystępującego, SPIE Elbud Gdańsk S.A., którzy w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd
z
amawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez niego w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p.
poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający
za
chowania zasady uczciwej konsekwencji i równego traktowania wykonawców.
W związku z powyższym odwołujący wnieśli o nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
unieważnienia czynności oceny ofert oraz odrzucenia oferty odwołujących;
3)
powtórzenia przez zamawiającego czynności badania i oceny ofert;
4)
wezwania o
dwołujących do złożenia wyjaśnień co do treści oferty oraz uzupełnienia
dokumentów przedmiotowych złożonych wraz z ofertą, jeżeli w ocenie zamawiającego nie
potwierdzają one spełnienia jego wymagań określonych w s.i.w.z.;
5)
odrzucenia ofert w
ykonawców: Electronic Control System S.A., przystępującego oraz
SPIE Elbud Gdańsk S.A. - alternatywnie - wykluczenia tych wykonawców;
6)
dokonania wyboru oferty o
dwołujących jako najkorzystniejszej.
Odwołujący podnieśli, że posiadają interes we wniesieniu odwołania oraz mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. Oferta
o
dwołujących została niesłusznie odrzucona, przy równoczesnym zaniechaniu odrzucenia
ofert pozostałych wykonawców jako niezgodnych z treścią s.i.w.z. Na skutek powyższej
czynności oraz zaniechania, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty
niezgodnej z s.i.w.z. Dokonanie przez zam
awiającego czynności zgodnie z ustawą P.z.p.
doprowadziłoby do sytuacji, w której oferty wykonawców: Electronic Control System S.A.,
przystępującego oraz SPIE Elbud Gdańsk S.A. zostałyby odrzucone na podstawie art. 89 ust.
1 ustawy P.z.p., oferta o
dwołujących zaś - jako zgodna z treścią s.i.w.z. - zostałaby uznana za
najkorzystniejszą, a w efekcie odwołujący uzyskaliby przedmiotowe zamówienie.
W zakresie zarzutów nr 1, 2 i 7 dotyczące odrzucenia oferty złożonej przez
o
dwołujących z powodu jej niezgodności z treścią s.i.w.z., odwołujący podnieśli, że
p
rzedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1350 sztuk opraw oświetleniowych.
Wymagania dotyczące charakterystyki opraw, charakterystyki elektrycznej, certyfikatów,
gwarancji, komunikacji i zarządzania infrastrukturą oświetleniową oraz terminu wykonania
z
amawiający zawarł w tomie III s.i.w.z. - Opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie

wykonawca, w celu potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają wymagania
z
amawiającego, był zobowiązany dołączyć do oferty karty katalogowe oferowanych opraw
oświetlenia drogowego. Odwołujący złożyli wszystkie niezbędne karty katalogowe dotyczące
opraw: UL-28W, UL-56W, UL-84W i UL-112W.
Zamawiający odrzucił ofertę odwołujących powołując się na analizę dokonaną na
podstawie ww. kart katalogowych dotyc
zących opraw oferowanych przez odwołujących
uznając, iż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przyczyną takiego stanu rzeczy, zgodnie z twierdzeniem zamawiającego, jest zaoferowanie
przez o
dwołujących opraw oświetleniowych, których temperatura barwowa źródeł światła
wynosi 5000-5500 K, w sytuacji, gdy z
amawiający oczekiwał opraw oświetleniowych o
temperaturze barwowej źródeł światła w panelu LED w zakresie 3800K-4500K.
Odwołujący wskazali, że ich oferta jest w pełni zgodna z s.i.w.z., co dotyczy w
szczególności przedmiotowego parametru - temperatura barwowa źródeł światła -
zakwestionowanego przez z
amawiającego. Zamawiający błędnie uznał, iż zaoferowano
opra
wy nieodpowiadające wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia, przyjmując, że:
„Wykonawca jednoznacznie i bezspornie zaoferował oprawy oświetleniowe, których
temperatura barwowa źródeł światła wynosi 5000-5500 K". Jednocześnie zamawiający
zauważył, że ,,Wykonawca mógł zaoferować oprawy zawierające źródło światła zgodne z
wymaganiami Zamawiającego, gdyż w karcie katalogowej w opisie źródła światła widnieje
zapis: (inny zakres opcjonalnie)
”.
Odwołujący wskazali, że zaoferowali oprawy oświetleniowe zgodne z oczekiwaniami
Zamawiającego co do temperatury barwowej źródeł światła w panelu LED. Jak wynika z
formularza ofertowego o
dwołujących, zostały zaoferowane następujące oprawy: UL-28W, UL-
56W, UL-84W, UL-
112W. Z załączonych do oferty kart katalogowych producenta wynika, że
zaoferowane oprawy oświetleniowe są zgodne z treścią s.i.w.z. Jednocześnie, nie wynika z
nich definitywnie i bezspornie, że zaoferowane oprawy oświetleniowe nie spełniają parametru
dot. temperatury barwowej źródeł światła.
Odwołujący stwierdzili, że zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ich oferty po
analizie treści kart katalogowych producenta opraw, stwierdzając, iż nie potwierdzają one, że
oferowa
ne dostawy spełniają wymagania zamawiającego. Odwołujący przywołali wyrok
Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 10 lipca 2015 r. Sygn. akt: KIO 1388/15, gdzie Izba
stwierdziła: „Przypomnienia w tym miejscu wymaga, że karty katalogowe stanowią ogólną,
uniwersalną charakterystykę urządzeń i nie są wystawiane na potrzeby konkretnego
postępowania i z uwzględnieniem potrzeb i wymagań danego zamawiającego. Natura tego
rodzaju dokumentu wskazuje, że zwykle zawiera on standardową charakterystykę, nie

uwzględniającą możliwych modyfikacji przedmiotu na szczególne zamówienie, które są
dostępne w ramach indywidualnych uzgodnień z producentem, jak i niejednokrotnie zawiera
więcej niż jedną opcję zastosowania określonych urządzeń peryferyjnych czy elementów
składowych dostępnych w określonym spektrum możliwości (...). Tak wiec, jeśli karty
katalogowe, w kształcie wynikającym z opracowania ich przez producenta i unifikacji
stosow
anych opisów zawierają takie, a nie inne informacje, przewidujące możliwe
alternatywne rozwiązania, trudno wykonawcy stawiać zarzuty z tytułu przedstawienia ich w
rzeczywistym brzmieniu, a jeszcze trudniej oczekiwać, by wykonawca ingerował w ich treść
dost
osowując je na potrzeby konkretnego postępowania. Skoro Zamawiający wymagał m.in.
złożenia kart katalogowych to musiał liczyć się z tym, że charakter tego rodzaju dokumentu
powoduje, że będą one zawierały informację operujące określonym poziomem ogólności
uniwersalnym opisem i charaktery
styka przewidująca ewentualne opcje w zakresie możliwych
rozwiązań, zaś wykonawcy nie można stawiać zarzutów, że uczynił zadość tak postawionemu
wymaganiu."
Odwołujący wskazali, że doświadczenie życiowe wskazuje, iż w kartach katalogowych
nie wpisuje się wszystkich możliwych lub opcjonalnych parametrów i funkcjonalności, a jedynie
te podstawowe. Karty katalogowe są rodzajem folderu reklamowego, czy też deklaracji
producenta, która z natury rzeczy nie musi wymieniać (i często nie wymienia) wszystkich
parametrów urządzenia.
Odwołujący podnieśli, że karty katalogowe załączone do ich oferty w zakresie opisu
parametru temperatura barwowa źródeł światła wskazywały 5000-5500 K jako temperaturę
przykładową, jedną z kilku istniejących opcji, co wynika wprost z informacji, jaka jest zawarta
w każdej z kart katalogowych.
Ponadto odwołujący wskazali, że zamawiający błędnie uznał, iż w niniejszej sprawie
nie zaistniała sytuacja, która obliguje każdego zamawiającego do wezwania wykonawcy do
złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty lub dokumentów przedmiotowych złożonych
wraz z ofertą oraz ich uzupełnienia, gdy istniały wątpliwości, co do treści kart katalogowych
złożonych przez Odwołujących wraz z ofertą. Z uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty
odwołujących wynika, że zamawiający nie wezwał odwołujących do uzupełnienia czy też
poprawienia wymienionej karty katalogowej z uwagi na zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 ustawy,
tj. zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców. Jednakże takie
wezwania do uzupełnienia kart katalogowych m. in. o informację dot. parametru temperatury
barwowej światła zostały skierowane przez zamawiającego do pozostałych wykonawców. Tym
samym z
amawiający naruszył obie wyżej przywołane zasady, ale w stosunku do
o
dwołujących.

W zakresie zarzut
ów nr 3-5 dotyczących zaniechania odrzucenia ofert złożonych przez
Wykonawców: Electronic Control Systems S.A., przystępującego oraz SPIE Elbud Gdańsk
S.A. z powodu ich niezgodności z treści s.i.w.z., a także zarzutu nr 6 dotyczącego zaniechania
wykluczenia w
ykonawców oraz nr 7 dotyczącego naruszenia zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, odwołujący przede wszystkim wskazali, że ww. zarzuty nr
3,4, 5, 6 i 7 odnoszą się do tych samych okoliczności, tj. zaniechania odrzucenia ofert
wymienionych w
ykonawców z powodu ich niezgodności z treścią s.i.w.z. oraz zaniechania
wykluczenia wykonawców. I tak:
W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert w
ykonawców z powodu niespełniania przez zaoferowane oprawy parametru:
umożliwiania swobodnej cyrkulacji powietrza wewnątrz oprawy, odwołujący podnieśli, że w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszyscy trzej wykonawcy tj.:
Electronic Control Systems S.A.,
przystępujący oraz SPIE Elbud Gdańsk S.A. zaoferowali
oprawy oświetleniowe producenta Philips. W celu potwierdzenia, że oferowane oprawy
spełniają wymagania zamawiającego, wraz z formularzem oferty zostały złożone m.in. karty
katalogowe dot. zaoferowanych opraw oświetleniowych. W związku z tym, iż z załączonych
do ofert kart katalogowych nie wynikało, że oprawy te spełniają wszelkie wymagania
zamawiającego, zamawiający zwrócił się do każdego z trzech wykonawców z wezwaniem do
u
zupełnienia dokumentów. Braki dotyczyły przy tym takiego samego zakresu informacji.
Wykaz braku
jących informacji został przez zamawiającego szczegółowo wskazany w każdym
z wezwań.
Odwołujący wskazali, że zamawiający wezwał każdego z wykonawców do
uzupełnienia kart katalogowych o te same brakujące informacje. Wśród owych brakujących
informacji znalazła się także taka, która dotyczyła tego, czy obudowa oprawy spełnia parametr
umożliwiania swobodnej cyrkulacji powietrza wewnątrz oprawy eliminując niekorzystne
zjawiska związane z wyrównaniem ciśnienia i kondensacji pary wodnej lub rozwiązanie
równoważne zapewniające efektywną wymianę ciepła.
W odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego, zostały mu przekazane nowe karty
katalogowe, przez każdego z wykonawców z osobna, ale o takiej samej treści, które - jak
wynika z oświadczenia Wykonawcy Electronic Control Systems S.A. - są kartami
katalogowymi pochodzącymi wprost od producenta opraw, którym jest Philips.
Każdy z wykonawców przedstawił po 7 kart katalogowych. Jedna z uzupełnionych kart
katalogowych, odnosząca się do oprawy o symbolu BGP243 LWIO LED 115-HB-4S/740 II
SRG10, załączona do odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia przez każdego z

w
ykonawców, nie potwierdza w dalszym ciągu, iż zaoferowana przez każdego z wykonawców
oprawa o
świetleniowa spełnia wymagania zamawiającego wskazane w treści s.i.w.z..
Odwołujący stwierdzili, że z uwagi na fakt,, że każdy z wykonawców został już raz
wezwany w tym zakresie do uzu
pełnienia dokumentów trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie
jest więc możliwe powtórne wezwanie, tym samym oferty wykonawców: Electronic Control
Systems S.A.. Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. oraz SPIE Elbud Gdańsk
S.A. powinny zostać jako nieodpowiadające treści s.i.w.z. odrzucone na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy P.z.p..
Odwołujący stwierdzili, że należy poddać w wątpliwość, czy można rzeczywiście mówić
o spełnianiu przez pozostałe oprawy oświetleniowe parametru dot. swobodnej cyrkulacji
pow
ietrza wewnątrz oprawy - skoro wykonawcy deklarują jednocześnie zachowanie przez te
oprawy wysokiej szczelności.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert w
ykonawców z powodu niespełniania przez zaoferowane oprawy parametru:
braku
dodatkowych osłon układu optycznego ograniczających strumień świetlny i
zwiększających masę oprawy, odwołujący podnieśli, że zamawiający wymagał, aby oprawy
zaoferowane przez w
ykonawców nie posiadały dodatkowych osłon układu optycznego
ograniczających strumień świetlny i zwiększających masę oprawy.
Z przedłożonych przez wszystkich trzech wykonawców pierwotnych kart katalogowych
oraz uzupełnionych na wezwanie zamawiającego wynika, iż powyższy warunek nie został
spełniony. Każda z opraw zaoferowanych przez wykonawców jest wyposażona w klosz
wykonany ze szkła hartowanego, co powoduje zarówno ograniczanie strumienia świetlnego,
jak i zwiększenie masy opraw.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert wyko
nawców z powodu niespełniania przez zaoferowane oprawy parametru:
minimalny strumień świetlny: Typ 1 nie mniejszy niż 3400 Im. odwołujący podnieśli, że
z
amawiający wymagał, aby oprawy zaoferowane przez wykonawców dla Typu 1 posiadały
strumień całkowity nie mniejszy niż 3400 Im.
Z przedłożonych przez wszystkich trzech wykonawców pierwotnych kart katalogowych,
jak również z kart katalogowych uzupełnionych na wezwanie zamawiającego wynika, iż
powyższy warunek dla oprawy o symbolu BGP202 LWIO LED28-HB-4S/740 II SRG10 nie
został spełniony. Ta oprawa, jak należy przypuszczać, została zaoferowana przez
w
ykonawców jako odpowiadająca opisowi Typu 1. opraw określonych przez zamawiającego.

W opisie dot. parametrów technicznych czytamy, iż strumień świetlny LED wynosi jednak
zaledwie 2800 Im, przy mocy oprawy 20 W,
Dodatkowo o
dwołujący zwrócili uwagę, iż jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym
postępowaniu jest „Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez
w
ykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego
profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) (M
o)" z wagą 20%. Oznacza to, że
wykonawcy mogli u
zyskać w tym kryterium 20 punktów, jeśli zaoferowaliby oprawy o sumie
mocy rzeczywistej poniżej 75 kW.
Odwo
łujący stwierdzili, że zaoferowanie opraw oświetleniowych o niskim strumieniu
świetlnym, i w konsekwencji z niską mocą nominalną przekładało się w tym postępowaniu
bezpośrednio na ocenę punktową oferty. W pełni uzasadnione jest więc twierdzenie, że
zaofero
wanie opraw oświetleniowych BGP202 LWIO LED28-HB-4S/740 II SRG10 o mocy 20
W, nie
spełniających co prawda wymagania w zakresie minimalnego strumienia świetlnego,
miało swój cel w obniżeniu sumy mocy rzeczywistej wszystkich opraw. Gdyby do kalkulacji
sumy mocy rzeczywistej wszystkich opraw zaliczanych
do Typu 1. (łącznie: 750 szt.)
w
ykonawcy ci przyjęli moc opraw oświetleniowych spełniających wymagania w zakresie
minimalnego strumienia świetlnego (a więc 40 W, przy 6000 Im, oprawa BGP202 LWIO
LED60-HB-4S/740 II SRG10), suma mocy rzeczywistej wszystkich oferowanych opraw by
łaby
znacznie wyższa. W ocenie odwołujących, wzrost wartości sumy mocy rzeczywistej musiałby
wynieść w takim przypadku minimum 8kW. Wniosek ten oparty jest o spostrzeżenie, że moc
opraw, które spełniają wymagania w zakresie minimalnego strumienia światła wynosi 40 W
(BGP202 LWIO LED60-HB-4S/740 II SRG10), a moc co najmniej 409 opraw zaliczanych do
Typu 1. została obliczona z uwzględnieniem mocy opraw 20 W.
Ewentualna argumentacja w
ykonawców odnosząca się do większej liczby
zaoferowanych opraw niż wymagana ilość typów wskazanych w s.i.w.z. (wykonawcy ci
zaoferowali 7 rodzajów opraw, przy wymaganych 5. typach w podziale na wartości strumienia
świetlnego) i wynikającej z tego możliwości elastycznego doboru opraw do wymagań
z
amawiającego - z pominięciem przedmiotowych opraw BGP202 LWIO LED28-HB-4S/740 II
SRG10 -
nie może być brana pod uwagę z uwagi na okoliczność, iż zamawiający nie dopuścił
składania ofert wariantowych, alternatywnych.
Odwołujący podkreślili, że uwzględnienie przedmiotowych opraw BGP202 LWIO
LED28- HB-4S/740 II SRG10 w ofertach w
ykonawców jedynie w tym celu, aby uzyskać wyższą
ocenę punktową w oparciu o kalkulację sumy mocy rzeczywistej wszystkich opraw, bez
jednoczesnego zamiaru (a
także faktycznej możliwości z uwagi na niezgodność tych opraw z
wymaganiami s.i.w.z.
) montowania ich w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, pozwala

uznać, że wszyscy ci wykonawcy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na
przedstawienie przez nich inf
ormacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez niego w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co stanowi przesłankę wykluczenia wskazaną w treści art. 24 ust, 1
pkt 17 ustawy P.z.p.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert wykonawców z powodu niespełniania przez zaoferowane oprawy parametru:
prąd rozruchowy nie większy niż 10-krotność prądu nominalnego oprawy w czasie nie
dłuższym niż 5 ms., odwołujący podnieśli, że zamawiający wezwał wykonawców do
uzupełnienia kart katalogowych o brakującą informację dot. spełnienia przez zaoferowane
oprawy parametru dot. prądu rozruchowego nie większego niż 10-krotność prądu nominalnego
oprawy w czasie nie dłuższym niż 5 ms. W pierwotnie złożonych kartach brakowało bowiem
potwierdzenia, że warunek ten jest spełniony. Jednocześnie - co jest bardzo istotne z punktu
widzenia o
dwołujących - w kartach katalogowych nie wskazano również danych, które choćby
pośrednio pozwalałyby samodzielnie ocenić, czy warunek jest spełniony. W kartach brak
bowiem wskazania wartości prądu znamionowego oraz prądu rozruchowego, a tylko prąd
znamionowy może być wyliczony przy wykorzystaniu parametrów napięcia sieci oraz mocy
lampy.
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, każdy z wykonawców uzupełnił karty
katalogowe w żądanym zakresie w następujący sposób:
*Parametry elektryczne
Prąd rozruchowy <0,5 ms
Prąd rozruchowy w czasie 5 ms <10-krotności In.
Odwołujący stwierdzili, że nadal jednak w kartach uzupełnionych na wezwanie
z
amawiającego nie wskazano wartości prądu znamionowego oraz prądu rozruchowego. Ten
drugi parametr nie może być też wyliczony pośrednio z żadnych innych elementów
wskazanych w kartach - czy t
o pierwotnie załączonych do oferty, czy to z tych, które zostały
uzupełnione.
W ocenie odwołujących, twierdzenie wykonawców, iż zaoferowane oprawy
oświetleniowe producenta Phillips spełniają przedmiotowy wymóg dotyczący prądu
rozruchowego jest nieuprawnion
e, a zapisy uzupełnionych kart katalogowych są po prostu
nieprawdziwe. Uzupełnione karty wyglądają tak, jakby były dostosowywane pod kątem
wymagań zamawiającego bez względu na to, jakimi faktycznie parametrami charakteryzują
się opisane nimi oprawy oświetleniowe.

Odwołujący stwierdzili, że w celu sprawdzenia, czy dana oprawa oświetleniowa spełnia
parametr dotyczący prądu rozruchowego nie większego niż 10-krotność prądu nominalnego
oprawy w czasie nie dłuższym niż 5 ms, należy posiadać informacje dotyczące oprawy: jaki
jest prąd rozruchowy, jaki jest prąd nominalny oraz czas rozruchu.
Z załączonych do ofert, a także z uzupełnionych na żądanie zamawiającego, kart
katalogowych opraw oświetleniowych nie wynikają powyższe wartości. Za wiarygodną nie
można na pewno przyjąć informacji dot. prądu rozruchowego zawartych w uzupełnionych
kartach (gdzie wskazano „prąd rozruchowy <5 ms"), z tego względu, iż prąd rozruchowy nie
może być opisywany poprzez użycie jednostki ms (milisekunda). Właściwa jednostka dla
prądu to A albo mA (amper albo miliamper - jednostka natężenia prądu). Prąd rozruchowy o
wartości poniżej 0,5 ms po prostu nie istnieje. Można jedynie domniemywać, że wskazana
wartość, z racji zastosowanej jednostki, dotyczy czasu rozruchu - jednak jest to jedynie
domniemanie o
dwołujących, ta informacja nie wynika wprost z uzupełnionych kart
katalogowych.
Odwołujący wskazali, że jedyna informacja, która rzekomo pochodzi od producenta,
jaka została podana w treści uzupełnionych kart katalogowych jest taka, iż prąd rozruchowy w
czasie 5 ms jest mniejszy niż 10- krotność In (prąd nominalny). Prąd nominalny, w braku
wskazania tej wartości bezpośrednio w kartach katalogowych, można wyznaczyć na
podstawie podanej mocy urządzenia oraz znanego napięcia sieci zasilającej. Wartości te są
bowiem ze sobą związane jednoznaczną zależnością matematyczną i wartość prądu
nominalnego uzyskuje się jako wynik dzielenia mocy oprawy przez napięcie zasilające.
Podzielenie wartości prądu rozruchowego (podanej w katalogu) przez tak obliczoną wartość
prądu nominalnego wskazuje z jaką wielokrotnością prądu nominalnego mamy do czynienia.
Odwołujący stwierdzili, że w kartach złożonych w ofercie, a także tych, które
przedstawiono w uzupełnieniu - brakuje parametru prądu rozruchowego. Jednakże w ogólnie
dostępnych źródłach producenta opraw dostępne są informacje, które ten parametr zawierają.
W dokumencie dostępnym na stronie Phillips pod adresem internetowym:
httPs://www.a5sets,lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/c3fbf5d6930c4871bc94a6c
c00ba 256a -
instrukcji montażu opraw oświetleniowych Phillips - w pozycji dotyczącej opraw
BGP202/BGP203/BGP204 wyposażonych w źródło światła LED60-4S (wskazanego w kartach
katalogowych oprawy BGP202 LWIO LED60-HB-
4S/740 II SRG10 złożonych przez
wszystkich trzech w
ykonawców) możemy z łatwością odnaleźć wartość prądu rozruchowego
(oznaczonego jako
„inrush current") wynoszącą 46 A, jak i wartość czasu rozruchu 290 \xs
(mikrose
kund). Wskazana wartość prądu rozruchowego jest większa ponad 264 razy od
obliczon
ej wartości prądu nominalnego (46A/0,1739A = 264,52).

Analogiczne wyliczenia można przeprowadzić dla pozostałych opraw oświetleniowych,
dla których można odnaleźć i wskazać wartości prądu rozruchowego w instrukcji montażu
pozyskanej ze strony internetowej Phillips.
I tak, dla oprawy BGP202 LWIO LED28-HB-
4S/740 IISRG10 wyposażonej w źródło światła
LED28-4S:
-
moc oprawy: 20 W
-
napięcie zasilające: 230 V
-
prąd nominalny równy jest więc wynikowi działania 20W/230V = 0,0869 A « 87 mA
W instrukcji montażu brak jest informacji o źródle światła LED28-4S, jednak Odwołujący
uważają za całkowicie wystarczające porównanie prądu nominalnego tej oprawy ze źródłem
światła LED25-4S, którego prąd rozruchowy wynosi 27 A. Jest to wartość ponad 310-krotnie
wyższa od wartości prądu nominalnego wyliczonego dla tej oprawy.
Z kolei dla oprawy BGP204 LWIO LED170-HB-
4S/740 li SRG10 wyposażonej w źródło
światła LED170:
-
moc oprawy: 109 W
-
napięcie zasilające: 230 V
-
prąd nominalny równy jest więc wynikowi działania 109W/230V = 0,4739 A - 474 mA
Wynikająca z instrukcji montażu wartość prądu rozruchowego źródła światła LED170-
C to 108A. Jest to wartość ponad 227-krotnie wyższa od wartości prądu nominalnego
wyliczonego dla tej oprawy.
Odwołujący stwierdził zatem, że z informacji ogólnodostępnych na stronie internetowej
producenta opraw oświetleniowych wynika, że parametr dotyczący prądu rozruchowego nie
większego niż 10-krotność prądu nominalnego oprawy w czasie nie dłuższym niż 5 ms nie jest
spełniony (co należy uznać za udowodnione co najmniej w odniesieniu do oprawy BGP202
LWIO LED60-HB-4S/740 II SRG10).
W ocenie odwołujących, wysoki prąd rozruchowy jest konsekwencją zastosowania
przez producenta Philips zasilacza impulsowego. Tego typu rozwiązanie spotkamy w całej
grupie produktów Philips. To powoduje, iż wysoki prąd rozruchowy będzie charakteryzował
każdy z produktów, w tym także oprawy oświetleniowe zaoferowane w niniejszym
postępowaniu.

Odwołujący wskazali, że także i w tym przypadku doszło do przedstawienia informacji
wprowadzaj
ących w błąd zamawiającego przez wszystkich trzech wykonawców. Informacje
te, co nie może budzić wątpliwości, mogą i miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
z
amawiającego w niniejszym postępowaniu. Wszystkie trzy przesłanki wynikające z regulacji
zawartej w art. 24 ust. 1 pkt, 17 u
stawy zostały bowiem wypełnione.

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 18 lipca 2018 roku zamawiający wniósł o:
1.
oddalenie odwołania w zakresie zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego;
2. zasądzenie od odwołujących na rzecz zamawiającego kosztów postępowania;
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawartych w treści niniejszego pisma
Zarzuty nr 1, 2 i 7 dotyczące odrzucenia oferty złożonej przez odwołujących
zamawiający uznał za niezasadne:
Zamawiający stwierdził, że w złożonej ofercie odwołujący zaoferowali następujące
oprawy: UL-28W o mocy 33 W, UL-56W o mocy 65W, UL-84W o mocy 93W i UL-112W o
mocy 122W jako producent opraw został wymieniony BioSolution Sp. z o.o. Na potwierdzenie,
że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego odwołujący do oferty dołączyli
karty katalogowe opraw: UL-28W, UL-56W, UL-84W i UL-112W. Karty
katalogowe załączone
do oferty o
dwołujących dotyczą opraw, w których temperatura barwowa źródła światła wynosi
5000-5500 K. Niep
rawdziwe jest więc twierdzenie odwołujących, że zaoferowane oprawy są
zgodne z oczekiwaniami zamawiającego. Nie można twierdzić, że z załączonych kart
katalogowych wynika, że są one zgodne z treścią s.i.w.z.
Odnosząc się do przywołanego przez odwołujących wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 10 lipca 2015 r. Sygn. akt KIO 1388/15 zamawiający stwierdził, że słusznie
zauważyła Izba, że skoro zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych, to musi się liczyć
z tym, że będą one zawierały informacje operujące określonym poziomem ogólności.
Takimi kartami,
w ocenie zamawiającego, byłyby karty katalogowe określające
temperaturę barwową źródeł światła w panelu LED w zakresie np.: od 3800 K — 5500 K lub
inne parametry określone do minimalnych do maksymalnych wartości, w przedziale których
zawierałyby się wymagania zamawiającego. W tym przypadku nie można mówić, że karty
katalogowe załączone przez odwołującego są takimi uniwersalnymi kartami. Nie można ich
traktować jako zawierające ogólne informacje lub jako – jak dalej pisze odwołujący – foldery
reklamowe. Z żadnych zapisów załączonych kart nie wynika też, że podane tam parametry są
parametrami przykładowymi.

W ocenie z
amawiającego, załączone karty katalogowe dotyczą konkretnych
produktów. Takimi produktami są oprawy oświetleniowe UL-28W, UL-56W, UL-84W i UL-
112W, w których temperatura barwowa źródeł światła wynosi 5000-5500 K. Zamawiający nie
miał powodu więc pytać odwołujących, jakie inne źródła światła mogą być umieszczone w
oprawach,
gdyż było to zbyteczne w prowadzonym postępowaniu.
Zamawiający stwierdził, że w związku ze ziszczeniem się przesłanki odrzucenia oferty
jako niezgodnej z treścią s.i.w.z., zamawiający nie miał obowiązku wzywać odwołujących do
uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. czy też złożenia wyjaśnień w
trybie art. 26 ust.4.
Nie istniały tez przesłanki do zastosowania art. 87 ust 1 ustawy P.z.p., gdyż
wyjaśnienia muszą ograniczać się wyłącznie do stwierdzeń, w jaki sposób wykonawca rozumie
treść oferty. Niedopuszczalne jest dokonanie w trakcie wyjaśnień zmian w treści oferty z
wyjątkiem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1a ustawy P.z.p. Podobna sytuacja nie miała
miejsca w toczącym się postępowaniu.
Zamawiający nadmienił, że gdyby miał dokonywać wyjaśnień treści oferty zgodnie z
sugestiami o
dwołujących zawartymi w odwołaniu, to taką samą miarę musiałby zastosować
do pozostałych wykonawców, co już na wstępie czyniłoby pozostałe zarzuty odwołujących za
bezzasadne. Jednocześnie takie działanie Zamawiającego stanowiłoby naruszenie zasady
wyrażonej w art. 7 ustawy P.z.p.
W zakresie zarzut
ów nr 3, 4, 5, 6 i 7, dotyczących zaniechania odrzucenia ofert
złożonych przez wykonawców Electronic Control System S.A., przystępującego , SPIE Elbud
Gdańsk S.A. oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
zamawiający stwierdził, że uważa je za niezasadne:
W zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia ofert w
ykonawców z powodu niespełnienia
przez zaoferowane oprawy parametru: umożliwienia swobodnej cyrkulacji powietrzą wewnątrz
oprawy
, zamawiający stwierdził, że wykonawcy Electronic Control System S.A., przystępujący,
SPIE Elbud Gdańsk S.A., na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania
zamawiającego, dołączyli do oferty karty katalogowe opraw.
W związku z tym, iż przedłożone karty katalogowe nie zawierały wszystkich informacji
potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego, zamawiający
na podstawie art. 26 ust 3 P.z
.p. wezwał ww. wykonawców do uzupełnienia kart katalogowych
oferowanych opraw oświetleniowych.
Wykonawcy uzupełnili karty katalogowe zaoferowanych opraw o brakujące informacje.
Zamawiający stwierdził, że na każdej karcie katalogowej w nagłówku zawarty jest napis
UniStreet Performer oraz ogólna charakterystyka rodziny opraw UniStreet: „Oprawy UniStreet

wykorzystujące wydajne diody LED zapewniają przy stosunkowo niskich kosztach
początkowych, znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami
oświetlenia ulicznego, oferując pełny zwrot z inwestycji w ciągu krótkiego czasu. Szeroka
gama dostępnych strumieni świetlnych, umożliwia prostą wymianę punkt za punkt świetlny
przestarzałych konwencjonalnych źródeł światło i opraw oświetleniowych, Oprawa wykonana
jest z materiałów nadających się do recyklingu. Jako, że jest to rozwiązanie oparte na diodach
LED nie wymaga skomplikowanych czynności konserwacyjnych. Konstrukcja obudowy
oprawy umożliwia swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz oprawy przy zachowaniu wysokiej
szczelności eliminując niekorzystne zjawiska związane wyrównaniem ciśnienia i kondensacji
pary wodnej
. Wersja Core bazująca na platformie MIDAS jest dedykowana dla dużych
projektów w których główną rolę odgrywa cena. Zapewnia ograniczony wybór optyk. Wersja
Performer wykorzystująca platformę LEDGINE-O to doskonały wybór dla klientów, którzy
planują duże modernizacje z nastawieniem na szybki i korzystny zwrot z inwestycji
Zamawiający stwierdził, że karta katalogowa odnosząca się do symbolu BGP243 LWIO
LED 115-HB-
45/740 Il SRGIO rzeczywiście nie zawiera informacji dotyczącej cyrkulacji
powietrza. Jednak z z
apisów karty niezbicie wynika, że oprawa w niej opisana należy do
rodziny opraw Un
iStreet. W związku z powyższym, zamawiający nie miał podstaw twierdzić,
że oprawa o symbolu BGP243 LWIO LED 115HB-45/740 Il SRGIO nie spełnia wymogów
określonych w s.i.w.z.
Z
amawiający również przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2015
r. Sygn. akt KIO 1388/15,
gdzie Izba zauważyła, że skoro zamawiający wymaga złożenia kart
katalogowych to musi się liczyć z tym, że będą one zawierały informacje operujące określonym
poziomem ogólności.
W zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia ofert w
ykonawców powodu niespełnienia
przez zaoferowane oprawy
parametru: braku dodatkowych osłon układu optycznego
ograniczającego strumień świetlny i zwiększających masę opraw, zamawiający stwierdził, że
Słownik języka polskiego definiuje słowo dodatkowy w sposób następujący: taki, który został
dodany do czegoś, nadprogramowy. Stosowanie tzw. klosza w oprawie oświetleniowej jest
standardem.
Przez „dodatkową osłonę układu optycznego ograniczającą strumień świetlny” w
technice świetlnej rozumie się urządzenia typu raster, lamelę, gobo, itp. Elementy układu
optycznego takie jak odbłyśnik, szyba lub soczewka służą kształtowaniu bryty fotometrycznej
i ochronie źródła światła. Idąc tokiem myślenia odwołującego, należałoby odrzucić również
wszystkie oprawy wyposażone w soczewki, ponieważ zwiększają masę oprawy i ograniczają
strumień świetlny. Zdecydowana większość producentów opraw oświetleniowych
zdecydowała się na konstrukcję oprawy wyposażoną w szybę ochraniającą źródło światła i

wydłużającą żywotność oprawy oraz układu optycznego. Nie można więc zastosowanej szyby
traktować jako dodatkowy element, ale jako standardowy element budowy oprawy.
W zarzutu zaniechania odrzucenia ofert w
ykonawców z powodu niespełnienia przez
zaoferowane op
rawy parametru: minimalny strumień świetlny Typ 1 nie mniejszy niż 3400 lm.,
zamawiający stwierdził, że w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymienił ilość opraw
oraz podał ich moce. Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że wymienione moce opraw są
mocami maksymalnymi.
Minimalny strumień świetlny dla mocy w poszczególnych przedziałach wynosi:
Typ 1 moc całkowita oprawy 35 W + 55 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż 3400
lm.
Typ 2 moc całkowita oprawy 75 W+82 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż 6800
lm.
Typ 3 moc całkowita oprawy 100 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż 9500 lm.
Typ 4 moc całkowita oprawy 143 W+145 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż
14000 lm.
Typ 5 moc c
ałkowita oprawy 205 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż 16000 lm.
Taki opis przedmiotu zamówienia wynikał z przeprowadzonego audytu
energetycznego dla projektu
— modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miasto Łuków,
który to audyt byt podstawą do ubiegania się przez zamawiającego o środki zewnętrzne.
Jednym z celów audytu było ograniczenie pośrednio emisji gazów cieplarnianych, w
szczególności CO
2
, jak
również zmniejszenie zużycia energii. Dlatego konieczne było podanie
maksymalnych mocy opraw,
które spełniały wymagane założenia.
Na pytanie nr 3 „Podane moce opraw docelowych LED są nieprzekraczalne, na
podstawie jakich wytycznych zostały dobrane? Brak w dokumentacji projektu technicznego /
fotometrycznego dla dobranych opraw, brak wytycz
nych fotometrycznych. Czy Zamawiający
przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej ww. zakresie w celu doboru właściwych
opraw z właściwą optyką zgodnie z PN-EN13201?” zamawiający udzielił następujących
wyjaśnień: Podane moce opraw są dobrane na podstawie dokumentacji fotometrycznej.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy opraw. Moc opraw stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert. Zamawiający nie przewiduje wykonania dokumentacji projektowej”. Powyższe
potwierdza, że zamawiający oczekiwał opraw z mniejszą mocą. Strumień świetlny podany był
dla konkretnego przedziału mocy opraw i tylko takiego dotyczył.

Zamawiający, odpowiadając na pytanie 50 do s.i.w.z wykazał, że mimo braku
przywołania w tekście s.i.w.z. Normy PN-EN 13201 uznaje za równoważne wszystkie
rozwi
ązania spełniające przywołaną normę. Stwierdził, że zgodnie z ustawą P.z.p. żadne
zadanie publiczne nie może być wykonywane nie spełniając obowiązujących przepisów i norm,
a w tym wypadku szczególnie ponieważ istotą oświetlenia drogowego jest przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
W tym wypadku niższa wartość strumienia świetlnego oraz mocy oprawy
interpretowana jest jako współczynnik sprawności świetlnej oprawy o wyższych parametrach
pod warunkiem dowiedzenia spe
łnienia wymagań przedmiotowej normy dla zamówienia, tj.
normy PN-
EN 13201 „Oświetlenie uliczne”. W związku z tym uznano, że zastosowanie opraw
o niższej mocy i strumieniu świetlnym niż wskazuje s.i.w.z. jednocześnie potwierdzone
stosowanymi obliczeniami po
twierdzającymi spełnienie normy PN-EN 13201 jest
rozwiązaniem równoważnym nie podważającym wymagań SIWZ. Dowodem na potwierdzenie
tej tezy jest załączona do „III TOM SIWZ Opis przedmiotu zamówienia” inwentaryzacja
oświetlenia w Mieście Łuków z przywołanymi parametrami dróg, a także określoną klasą
oświetleniową, która na każdej ulicy powinna zostać uzyskana po zainstalowaniu opraw LED,
czym wyczerpuje dane niezbędne do wykonania projektu fotometrycznego. W związku z tym
oczywistym jest, że przed złożeniem oferty każdy z wykonawców powinien wykonać projekt
fotometryczny na potwierdzenie spełnienia normy PN-EN 13201 oraz wykazać, że jego oprawy
spełniają minimalne wymagania zamawiającego. Nie wykonując przywołanych czynności i
składając ofertę wyłącznie w oparciu o wartość strumienia świetlnego i mocy Wykonawca nie
udowadnia spełnienia wymagań normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” i tym samym nie
dowodzi zapewnienia minimalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa oświetlenia w mieście,
czym naraża mieszkańców na uszczerbek zdrowia.
Zamawiający stwierdził, że nie rozumie argumentacji odwołujących, że zaoferowanie
oprawy BGP202 LWIO LED28-HB-
4S/740 Il SRGIO o mocy 20 W miało na celu wprowadzenia
zamawiającego w błąd, skoro sami odwołujący zaoferowali oprawę o niższej mocy UL-28W,
której moc wynosi 33W.
W zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia ofert wy
konawców z powodu niespełnienia
przez zaoferowane oprawy. parametru: prąd rozruchowy nie większy niż 10 krotność prądu
nominalnego oprawy w czasie nie dłuższym niż 5ms, zamawiający wskazał, że wymaganie
dotyczące prądu rozruchowego zostało opisane w zaktualizowanej karcie katalogowej zgodnie
z wezwaniem z
amawiającego w sposób dostateczny i zgodny z wymaganiami zamawiającego
opisanymi w s.i.w.z. Karta katalogowa producenta
potwierdza, następujące parametry
elektryczne: Prąd rozruchowy<0,5 ms Prąd rozruchowy w czasie 5 ms<10-krotność In

Zamawiający stwierdził, że w żadnym zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nie wymagał wskazania wartości prądu znamionowego oraz prądu rozruchowego.
Nieup
rawnione jest więc twierdzenie odwołujących, że w kartach katalogowych winny być
podane podobne parametry.
W ocenie zamawiającego, wykonawcy spełnili zadość wymaganiom zamawiającego
podając parametry zgodnie z zapisami s.i.w.z. Zamawiający poprzestał więc na dokumentach,
których wymagał w s.i.w.z. (karty katalogowe), które to dokumenty stanowią swoiste
oświadczenie wykonawcy i uznał, że oferowane oprawy spełniają żądane wymagania.
Zamawiający podniósł, że odwołujący domagając się wykluczenia wykonawców na
podstawie art. 24 ust. 17 ustawy P.z.p.,
powinni w sposób niebudzący wątpliwości udowodnić,
że wymienione oprawy niespełnianą wymagań zamawiającego. Dowód zaistnienia przesłanek
wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 6 K.c. spoczywa na tym, kto ze swojego twierdzenia
wywodzi skutek prawny.
Podkreślił, że udowodnienie przesłanek winno nastąpić w sposób nie
budzący wątpliwości.
Zamawiający zwrócił uwagę, że w przywołanej przez odwołujących instrukcji montażu
(które nie jest właściwa dla zaoferowanych opraw) wskazane są ilości opraw, które można
zastosować na różnego rodzaju zabezpieczeniach elektrycznych, a co więcej nie wynika, że
wartość prądu rozruchowego w przeciągu 5ms jest większa niż 10 krotność prądu
nominalnego.
Zamawiający stwierdził, że odwołujący przywołał wzór na obliczenia prądu stosowany
dla prądu stałego, gdzie w przedmiotowej instalacji występuje prąd zmienny.
Zamawiający powołał się na wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia
2013 r., XIX Ga 179/13, n
iepubl, z którego wynika, że wykluczenie wykonawcy z powodu
złożenia nieprawdziwych informacji może nastąpić jedynie wówczas, gdy zamawiający jest w
stanie dokonać weryfikacji nieprawdziwości podanych przez wykonawcę informacji, a także w
sytuacji jednoznacznego stwierdzenia tej
nieprawdziwości. Zatem dla oceny podstaw
wykluczenia istotne znaczenie ma okoliczność, że informacja mająca rzeczywisty realny wpływ
na wynik postępowania jest obiektywnie niezgodną z rzeczywistą w sposób niebudzący
wątpliwości.
Pr
zystępujący poparł stanowisko zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania.
Izba ustaliła, co następuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1350 sztuk opraw oświetleniowych w
ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na

energooszczędne”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Tomie III
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymagał między innymi aby temperatura barwowa źródeł światła w
panelu LED mieściła się w zakresie (3800 K — 4500 K) — neutralny biały.
Zgodnie z pkt 14.4. s.i.w.z.,
zamawiający na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy
P.z.p.
żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy
spełniają wymagania zamawiającego. Dokumentami, które w ramach wymienionego
obowiązku winni byli złożyć wykonawcy, były: karty katalogowe oferowanych opraw
oświetlenia drogowego oraz sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED dla temp.
Ts (Tc) 550 C, 85 0 C oraz 105 0C wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum
Technicznym TM 21, lub inny dokument równoważny.
W formularzu oferty w
ykonawcy zobowiązani byli w tabeli pkt. 3.2 podać: nazwę i typ
oprawy, moc oprawy i producenta opraw.
W postępowaniu złożono 6 ofert: EFL Polaris Sp. z o.o. w Słupnie; cena – 6.500.000,00
zł, termin gwarancji – 96 miesięcy, moc wszystkich opraw kW 74,00, trwałość strumienia
światła h 90 000,00, termin wykonania – 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od
otrzymania faktury (oferta odrzucona),
2.
SPIE ELBUD Gdańsk SA w Gdańsku; cena – 2.644.500,00 zł, termin gwarancji –
96 miesięcy, moc wszystkich opraw kW 71,046, trwałość strumienia światła h
143 000,00, termin wykonania
– 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od
otrzymania faktury (ilość punktów: 95,53),
3.
Przystępujący; cena – 2.447.700,00 zł, termin gwarancji – 96 miesięcy, moc
wszystkich opraw kW 74,900, trwałość strumienia światła h 143 000,00, termin
wykonania
– 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od otrzymania faktury (ilość
punktów:100),
4. Electronic Control System SA w Balicach; cena
– 2.704.770,00 zł, termin gwarancji
– 96 miesięcy, moc wszystkich opraw kW 63,778, trwałość strumienia światła h
100 000,00, termin wykonania
– 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od
otrzymania faktury (ilość punktów: 94,30),
5. Pollight Sp. z o.o. w Warszawie; cena
– 2.014.000,00 zł, termin gwarancji – 96
miesięcy, moc wszystkich opraw kW 74,99, trwałość strumienia światła h
100 000,00, termin wykonania
– 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od
otrzymania faktury (oferta odrzucona),
6.
Odwołujący; cena – 3.361.056,80 zł, termin gwarancji – 96 miesięcy, moc
wszystkich opraw kW 89,81, trwałość strumienia światła h 100 000,00, termin

wykonania
– 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od otrzymania faktury (oferta
odrzucona),
Odwołujący w złożonej ofercie zaoferowali następujące oprawy: UL-28W o mocy 33 W,
UL-56W o mocy 65W, UL-84W o mocy 93W i UL-112W o mocy 122W jako producent opraw
został wymieniony BioSolution Sp z o.o.
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego
o
dwołujący do oferty dołączyli karty katalogowe opraw: UL-28W, UL-56W, UL-84W i UL-112W.
Z kart katalogowych dołączonych do oferty wynika, że temperatura barwowa źródła
światła zaoferowanych opraw wynosi 5000-5500 K. W karcie katalogowej w opisie źródła
światła widnieje zapis: „inny zakres opcjonalnie”.
Wykonawcy Electronic Control System S.A.,
przystępujący, SPIE Elbud Gdańsk S.A.
zaoferowali oprawy oświetleniowe producenta Philips. Na potwierdzenie, że oferowane
dostawy spełniają wymagania zamawiającego, dołączyli do oferty karty katalogowe opraw.
W związku z tym, iż przedłożone karty katalogowe nie zawierały wszystkich informacji
potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego, zamawiający
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy P.z
.p. wezwał ww. wykonawców do uzupełnienia kart
katalogowych oferowanych opraw oświetleniowych,
W odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego, zostały mu przekazane nowe karty
katalogowe, przez każdego z wykonawców z osobna, ale o takiej samej treści, które - jak
wynika z oświadczenia Wykonawcy Electronic Control Systems S.A. - są kartami
katalogowymi pochodzącymi wprost od producenta opraw, którym jest Philips.
Każdy z wykonawców przedstawił po 7 kart katalogowych, w tym kartę katalogową
oprawy o symbolu BGP243 LWIO LED 115-HB-4S/740 II SRG10.
Zamawiający w Tomie III s.i.w.z. – Opis przedmiotu zamówienia – wskazał wymóg:
„Obudowa umożliwiająca swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz oprawy
eliminująca niekorzystne zjawiska związane z wyrównywaniem ciśnienia i kondensacją pary
wodnej lub rozwiązanie równoważne zapewniające efektywną wymianę ciepła.”
Karta katalogowa odnosząca się do symbolu BGP243 LWIO LED 115-HB-45/740 Il
SRGIO nie zawiera informacji dotyczącej cyrkulacji powietrza. Z zapisów karty wynika, że
oprawa w niej opisana należy do rodziny opraw UniStreet.
Na każdej karcie katalogowej w nagłówku zawarty jest napis UniStreet Performer oraz
ogólna charakterystyka rodziny opraw UniStreet: „Oprawy UniStreet wykorzystujące wydajne

diody LED
zapewniają przy stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne
oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetlenia ulicznego, oferując
pełny zwrot z inwestycji w ciągu krótkiego czasu. Szeroka gama dostępnych strumieni
świetlnych, umożliwia prostą wymianę punkt za punkt świetlny przestarzałych
konwencjonalnych źródeł światło i opraw oświetleniowych, Oprawa wykonana jest z
materiałów nadających się do recyklingu. Jako, że jest to rozwiązanie oparte na diodach LED
nie wymaga skomplikowanych c
zynności konserwacyjnych. Konstrukcja obudowy oprawy
umożliwia swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz oprawy przy zachowaniu wysokiej
szczelności, eliminując niekorzystne zjawiska związane wyrównaniem ciśnienia i kondensacją
pary wodnej
. Wersja Core bazująca na platformie MIDAS jest dedykowana dla dużych
projektów w których główną rolę odgrywa cena. Zapewnia ograniczony wybór optyk. Wersja
Performer wykorzystująca platformę LEDGINE-O to doskonały wybór dla klientów, którzy
planują duże modernizacje z nastawieniem na szybki i korzystny zwrot z inwestycji
Karta katalogowa odnosząca się do symbolu BGP243 LWIO LED 115-HB-45/740 Il
SRGIO nie zawiera informacji dotyczącej cyrkulacji powietrza. Z zapisów karty wynika, że
oprawa w niej opisana należy do rodziny opraw UniStreet.
Zamawiający w Tomie III s.i.w.z. – Opis przedmiotu zamówienia – wskazał wymóg:
„Brak dodatkowych osłon układu optycznego ograniczających strumień świetlny i
zwiększających masę oprawy.”
Oprawy zaoferowane przez wykonawców wyposażone są w szybę hartowaną.
W tabeli „Inwentaryzacja”, zawartej w Tomie III s.i.w.z. „Opis przedmiotu zamówienia”
określił dla poszczególnych dróg miasta Łuków klasy oświetleniowe wynikające z normy PN-
EN: ME3a, ME4a, ME4b, ME5, ME6 itp. Zgodnie z pkt 17.10.2 projektu umowy, wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania pomiarów sprawdzających natężenia i luminancji drogi
oraz pomiary mocy zainstalowanej dla zmodernizowanych obwodów oświetlenia.

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymienił ilość opraw oraz podał ich
moce.
Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że wymienione moce opraw są mocami
maksymalnymi.
Minimalny strumień świetlny dla mocy w poszczególnych przedziałach wynosi:
Typ 1 moc całkowita oprawy 35 W + 55 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym
niż 3400 lm

Typ 2 moc całkowita oprawy 75 W+82 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż
6800 lm.
Typ 3 moc całkowita oprawy 100 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż 9500
lm.
Typ 4 moc całkowita oprawy 143 W+145 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym
niż 14000 lm.
Typ 5 moc całkowita oprawy 205 W przy strumieniu całkowitym nie mniejszym niż
16000 lm.
Na pytanie nr 3
dotyczące treści s.i.w.z.: „Podane moce opraw docelowych LED są
nieprzekraczalne, na podstawie jakich wytycznych zostały dobrane? Brak w dokumentacji
projektu
technicznego/fotometrycznego
dla
dobranych
opraw,
brak
wytycznych
fotometrycznych. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej ww.
zakresie w celu doboru właściwych opraw z właściwą optyką zgodnie z PN-EN13201?”
zamawiający udzielił następujących wyjaśnień: Podane moce opraw są dobrane na podstawie
dokumentacji fotometrycznej. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy opraw. Moc opraw
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający nie przewiduje wykonania dokumentacji
projektowej”.
Zamawiający, odpowiadając na pytanie 20, czy dopuszcza tolerancję strumienia
świetlnego (rzeczywistego) w zakresie +/- 7%, stwierdził: „Zamawiający mając świadomość
tolerancji parametrów urządzeń elektronicznych dopuszcza tolerancję strumienia świetlnego
(rzeczywistego) w zakresie +/-
7%.”
Zamawiający, odpowiadając na pytanie 50 do s.i.w.z. dotyczące ustalenia
jednoznacznego kryte
rium oceny ofert w kryterium „moc zainstalowana” poprzez wymagania,
aby zaproponowana moc zainstalowana zapewniała spełnienie normy oświetleniowej PN-EN
13201 poprzez wykazanie obliczeniami fotometrycznymi na dowolnym etapie postępowania,
stwierdził, że „dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 29-30 Pzp z
uwzględnieniem stosownych norm. Zamawiający przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 1 marca 2012 roku sygn. akt KIO 334/12, zgodnie z którym „Ustalony w art. 30 ust. 4
Pzp wymóg dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanym zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp nie
oznacza też, w konsekwencji, konieczności dopuszczenia rozwiązań równoważnych w
stosunku do opisanych normą, lecz rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
opisanych przy zachowaniu norm.

Z przedłożonych przez wszystkich trzech wykonawców pierwotnych kart katalogowych,
jak również z kart katalogowych uzupełnionych na wezwanie zamawiającego wynika, iż

wykonawcy jako odpowiadającą opisowi Typu I, zaoferowali oprawę o symbolu BGP202 LWIO
LED28-HB-4S/740 II SRG10. Zgodnie z opisem
parametrów technicznych, strumień świetlny
LED wynosi 2800 Im, przy mocy oprawy 20 W.
Zamawiający ustanowił wymóg „prąd rozruchowy nie większy niż 10-krotność prądu
nominalnego oprawy w czasie nie dłuższym niż 5 ms”.
Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia kart katalogowych o brakującą
informację dot. spełnienia przez zaoferowane oprawy parametru dot. prądu rozruchowego nie
większego niż 10- krotność prądu nominalnego oprawy w czasie nie dłuższym niż 5 ms. W
pierwotnie złożonych kartach brakowało bowiem potwierdzenia, że warunek ten jest spełniony.
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, każdy z wykonawców uzupełnił karty katalogowe
w żądanym zakresie w następujący sposób:
Parametry elektryczne
Pr
ąd rozruchowy <0,5 ms
Prąd rozruchowy w czasie 5 ms <10-krotności In.
Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie podlega oddaleniu, mimo że część zarzutów Izba uznała za merytorycznie
uzasadnione.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący są uprawnieni do korzystania
ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.
Izba uznała za niezasadne zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez
zaniechanie odrzucenia ofert
wykonawców: SPIE Elbud Gdańsk S.A., przystępującego oraz
Electronic Control System S.A.
(zwanych wspólnie wykonawcami) jako niezgodnych z treścią
s.i.w.z.
z uwagi na zaoferowanie opraw niespełniających wymagań określonych w s.i.w.z..
Odnosząc się do zarzutu niespełniania przez zaoferowane oprawy parametru
umożliwiania swobodnej cyrkulacji powietrza wewnątrz oprawy o symbolu BGP243 LW1O
LED 115HB-45/740 Il SRGIO
, Izba uznała za udowodniony fakt spełniania tego parametru na
podstawie kar
t katalogowych opraw należących do rodziny opraw Unistreet. Nie ulega bowiem
wątpliwości, iż oprawa BGP243 LWIO LED 115HB-45/740 Il SRGIO należy do tej rodziny, co
wynika z karty katalogowej tej oprawy.
Z kolei karty katalogowe innych opraw należących do
r
odziny Unistreet zawierają ogólną charakterystykę rodziny, z której wynika m.in., iż
Konstrukcja obudowy oprawy umożliwia swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz oprawy
przy zachowaniu szczelności, eliminując niekorzystne zjawiska związane z wyrównaniem
ciśnienia i kondensacją pary wodnej.


Ponadto Izba przeprowadziła dowód z pisma Philips Lighting Poland Sp. z o.o. w Pile
z dnia 18 lipca 2018 roku, złożonego przez przystępującego jako załącznik do pisma
procesowego, z którego wynika, że konstrukcja obudowy oprawy BGP243 LW1O LED 115HB-
45/740 Il SRGIO
jest identyczna jak pozostałych opraw z rodziny, tj. BGP202, BGP204,
BGP243 i brak informacji o cyrkul
acji powietrza wewnątrz oprawy w karcie katalogowej jest
oczywistą omyłką pisarską.
Izba uznała za nieuzasadniony zarzut niespełnienia przez zaoferowane oprawy
parametru braku dodatkowych osłon układu optycznego ograniczających strumień świetlny i
zwiększających masę oprawy.
Zamawiający w Tomie III s.i.w.z. wymagał, by układ optyczny nie posiadał
dodatkowych osłon ograniczających strumień świetlny i zwiększających masę oprawy.
Kluczowe przy interpretacji wskazanego w
ymogu jest określenie „dodatkowe”. W
ocenie Izby określenie to należy interpretować jako element, który nie składa się na
standardową konstrukcję. Jeżeli osłona jest modelowo wyposażona w osłonę, nie stanowi to
elementu „dodatkowego”.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie podnosił, że przez dodatkową osłonę układu
optycznego ograniczającą strumień świetlny w technice świetlnej rozumie się urządzenia typu
raster, lamela, gobo.
Taka informacja nie znalazła się w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, niemniej jednak brak jest aktualnie podstaw do tego, by rozszerzać pojęcie
„dodatkowe osłony” na elementy typu szyba, soczewka itp. W sytuacji, gdy zamawiający nie
doprecyzował w s.i.w.z., co rozumie przez elementy dodatkowe, obejmowanie tym pojęciem
osłon stanowiących części budowy układy stanowiłoby nieuprawnioną interpretację
specyfikacji.
W sytuacji, w której możliwe są różne interpretacje zapisów s.i.w.z., zachodzi
niejednoznaczność s.i.w.z. Z kolei niejednoznaczność postanowień s.i.w.z. nie może
powodować negatywnych skutków dla wykonawców, a wszelkie wątpliwości zamawiający
powinien
rozstrzygać na korzyść wykonawcy - tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku
o sygn. akt KIO 643/12 z dnia 16 kwietnia 20
12 roku: "Badanie i ocenę ofert powinien
zamawiający prowadzić z uwzględnieniem zasady, iż wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia,
niejasności, niedoprecyzowania, zawarte w postanowieniach SIWZ należy interpretować na
korzyść wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. To zamawiającego obciąża
obowiązek takiego przygotowania postępowania, aby postanowienia SIWZ były jednoznacznie
i nie budziły wątpliwości w toku prowadzonej procedury" Z kolei Sąd Okręgowy w Gdańsku w
wyroku z 10 lipca 2015 r., sygn. akt. I C 2/15
stwierdził, że "Doprecyzowanie zamówienia
następuje poprzez przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia - jednego z podstawowych dokumentów, niezbędnych dla przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego obligatoryjna treść została
wskazana przez ustawodawcę w art. 36 ustawy P.z.p. (m. in. co do opisu przedmiotu
świadczenia oraz sposobu obliczenia ceny). To na podstawie informacji w niej zawarł.
wykonawcy przygotowują swe oferty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia od
momentu jej udostępnienia jest wiążąca dla zamawiającego i jest on obowiązany do
przestrzegania warunków w niej umieszczonych, natomiast dla oferenta jest ona wiążąca od
momentu złożenia oferty (art. 701 § 4 k.c). Należy jednak podkreślić, że dla oparcia i
wyprowadzenia konsekwencji prawnych z
postanowień specyfikacji, winny być one jasne i
precyzyjne i nie powinny nasuwać wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli zaś takowe się
pojawią, w ocenie Sądu winny być one rozstrzygane na korzyść wykonawców, którzy nie mogą
ponosić negatywnych konsekwencji niezastosowania się do niewłaściwie sformułowanych,
niejasnych postanowień specyfikacji.”
Izba uznała za niezasadny zarzut dotyczący niespełniania przez zaoferowane oprawy
parametru: minimalny
strumień świetlny: Typ 1 nie mniejszy niż 3400 lm.
Dla rozstrzygnięcia tego zarzutu zasadnicze znaczenie miała odpowiedź
zamawiającego na pytanie 50 do s.i.w.z. dotyczące ustalenia jednoznacznego kryterium oceny
ofert w kryterium „moc zainstalowana” poprzez wymagania, aby zaproponowana moc
zainstalowana zapewniała spełnienie normy oświetleniowej PN-EN 13201 poprzez wykazanie
obliczeniami fotometrycznymi na dowolnym etapie postępowania. Zamawiający stwierdził, że
„dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 29-30 Pzp z uwzględnieniem
stosownych norm”. Zamawiający przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 marca
2012 roku sygn. akt KIO 334/12, zgodnie z którym „Ustalony w art. 30 ust. 4 Pzp wymóg
dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanym zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp nie oznacza
też, w konsekwencji, konieczności dopuszczenia rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych normą, lecz rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych przy
zachowaniu norm.

Art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p.
stanowi, iż opisując przedmiot zamówienia za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3,
zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p.
, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.

Norma PN-E
N 13201:2007 „Oświetlenie dróg” jest normą, którą zamawiający muszą
kierować się podczas modernizacji oświetlenia ulicznego. Jeżeli wykonawcy składają ofertę
równoważną, muszą wykazać, że zaoferowali przedmiot zamówienia o właściwościach
funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone
w s.i.w.z.
Przystępujący złożył jako dowód w postępowaniu „Projekt modernizacji oświetlenia
ulicznego w
mieście Łuków”. Z projektu wynika, że zaoferowane przez niego rozwiązanie
zostało zbadane pod względem zgodności z normą PN-EN 13201:2007 i spełnia wymagania
normy.
W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, że oferta wykonawców nie jest zgodna z
s.i.w
.z. Nie ulega wątpliwości, że wykonawcy złożyli ofertę, w których zaoferowali oprawy o
strumieniu świetlnym mniejszym niż wskazane w s.i.w.z. 3400 lm, niemniej jednak ich
rozwiązanie odpowiada normie oświetleniowej, zatem brak podstaw do ich odrzucenia na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
Odnosząc się do argumentacji odwołującego, że zamawiający w odpowiedzi na pytanie
20 dopuścił tolerancję strumienia świetlnego (rzeczywistego) w zakresie +/- 7%, co oznacza,
że inne odstępstwo nie jest dopuszczalne, stwierdzić należy, że odpowiedzi na pytania 20 i 50
nie są wobec siebie sprzeczne. Zamawiający winien uznać za prawidłowe zarówno oprawy o
strumieniu świetlnym o dopuszczalnej tolerancji, jak i oprawy, które spełniają normę PN-EN
13201:2007.
Izba uzna
ła za nieudowodniony zarzut niespełniania przez zaoferowane oprawy
parametru: prąd rozruchowy nie większy niż 10-krotność prądu nominalnego oprawy w czasie
nie dłuższym niż 5 ms.
Argumentacja odwołujących opierała się wyłącznie na podstawieniu posiadanych
danych do wzoru fi
zycznego na prąd stały, które to dane powziął z instrukcji montażu
producenta
Philips. Odwołujący nie wskazali żadnego innego dowodu na potwierdzenie
zarzutu.
Przystępujący wskazał, że zaoferowane oprawy wyposażone w zasilacze XITANIUM
Xi FP 0.3-1.0A NLD C150
230V sXt. Z karty katalogowej zasilacza o mocy 110W, który
przystępujący załączył do pisma procesowego jako dowód w sprawie, wynika, że maksymalny
prąd nominalny, jaki może wystąpić w przypadku użycia tego zasilacza i jest to wartość 0,62A.
Strona 6 karty katalogowej zasilacza informuje o maksymalnym prądzie rozruchowym, jaki
może wystąpić oraz o czasie trwania tego prądu rozruchowego. Z przedstawionego wykresu

wynika, że maksymalny czas rozruchowy, jaki może wystąpić, wynosi 6A, przy czym czas jego
trwania wynosi nie więcej niż 800 mikrosekund.
Odwołujący nie zgłosili wniosku dowodowego na obalenie stanowiska
zaprezentowanego przez przystępującego. Obliczenia odwołujących nie uwzględniały
zastosowania zasilacza, opierały się na wyłącznie na zastosowaniu wzoru. W tej sytuacji Izba
uznała zarzut za nieudowodniony i przez to podlegający oddaleniu.
Wobec oddalenia wskazanych wyżej zarzutów, oddaleniu podlegały również zarzuty
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P.z.p. oraz art. 7 ust. 1
ustawy P.z.p., będące logiczną
konsekwencją zarzutów dotyczących naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.
Pozostałe zarzuty, tj. zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez
błędne przyjęcie, iż treść oferty odwołujących nie odpowiada treści s.i.w.z. zarzut naruszenia
art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie wezwania o
dwołujących
do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów, Izba uznała za merytorycznie
uzasadnione.
Izba przeanalizowała karty katalogowe złożone przez odwołujących i uznała
argumentację odwołujących w przedmiocie temperatury barwowej za słuszną. Z kart
katalogowych wynikało, że oprawy zaoferowane przez odwołujących posiadają temperaturę
barwową źródeł światła w wysokości 5000-5500 K, niemniej jednak w tych samych kartach
zawarta była informacja, że możliwe jest zaoferowanie opcjonalnie innych zakresów.
W tej sytuacji zamawiający winien był zwrócić się do odwołujących o wyjaśnienia w
kwestii możliwości zapewnienia zaoferowanym oprawom wymaganej temperatury barwowej.
Podkreślenia wymaga, że karty katalogowe nie zawierały informacji, z których w sposób
jednoznaczny wynikałoby, że oprawy nie spełniają wskazanego parametru, a tylko taka
sytuacja
przesądzałaby jednoznacznie o niezgodności oferty odwołujących z s.i.w.z. i nie
wymagałaby żądania wyjaśnień. Tymczasem karty katalogowe złożone przez odwołujących
możliwość dostosowania opraw do innych wymagań w zakresie temperatury barwowej
przewidywały. W tej sytuacji zamawiający bezpodstawnie zaniechał wezwania odwołujących
do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
Izba wskazuje na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lipca 2018 roku sygn.
akt KIO 1292/17, z którego wynika, że karty katalogowe są rodzajem folderu reklamowego,
czy też deklaracji producenta, która z natury rzeczy nie musi wymieniać (i często nie wymienia)
ws
zystkich parametrów urządzenia. (…) Fakt, że karty katalogowe nie opisują pewnych
parametrów urządzeń, samo w sobie nie oznacza, że urządzenia te nie spełniają parametrów
w
ymaganych przez Zamawiającego.”

P
omimo uznania części zarzutów za zasadne, Izba oddaliła odwołanie, a to z uwagi na
treść art. 192 ust. 2 ustawy P.z.p., zgodnie z którym Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Zaniechanie wezwania odwołujących do złożenia
wyjaśnień lub dokumentów w zakresie temperatury barwowej nie miało i nie może mieć wpływu
na wynik postępowania, w sytuacji, gdy w postępowaniu trzech wykonawców złożyło oferty
korzystniejsze od oferty odwołujących i zarzuty wobec tych ofert zostały oddalone. Ewentualne
wezwanie odwołujących do złożenia wyjaśnień lub dokumentów nie spowodowałoby zatem,
by to odwołującym zostało udzielone zamówienie.
Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego o zasądzenie kosztów zastępstwa
pro
cesowego z uwagi na nieprzedłożenie rachunku, co jest warunkiem przyznania tychże
kosztów zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972)

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy P.z.p.
, czyli stosownie do wyniku postępowania.
……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie