eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1337/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-07-23
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1337/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez wykonawcę OneMed
Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica
16, 20-081 Lublin

przy udziale wykonawcy Mercator Medical S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-
327 Kraków

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Samodzielnemu Publicznemu
Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 w Lublinie unieważnienie czynności badania i oceny
ofert w Zadaniu 3
postępowania, unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej w Zadaniu 3,
dokonanie powtórnego badania i oceny ofert
w Zadaniu 3, w tym odrzucen
ie oferty złożonej przez Mercator Medical S.A. na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2.
kosztami
postępowania
obciąża
wykonawc
ę
Mercator
Medical
S.A.,
ul. Modrzejewskiej 30, 31-
327 Kraków
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę OneMed
Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Mercator Medical S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327
Kraków
na rzecz wykonawcy OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486
Katowice

kwotę 19 085 zł 60 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć

złotych sześćdziesiąt groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania, wynagrodzenia
pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1337/18
U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (dale
j: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostaw
ę obłożeń operacyjnych oraz folii operacyjnej bakteriobójczej dla
potrzeb bloków operacyjnych Klinik SPSK nr 1. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 lutego 2018 r.
pod pozycją 2018/S 034-073478.
W dniu 9 lipca 2018 r. wykonawca OneMed Polska Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”)
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności Zamawiającego
polegającej na zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez Mercator Medical S.A., pomimo
zaoferowania przedmiotu zamówienia niezgodnego z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej: „SIWZ”) i w konsekwencji dokonania wyboru oferty złożonej przez
Mercator Medical S.A. jako najkorzystniejszej, niezgodnie z przepisami ustawy, co
doprowadziło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp oraz
innych przepisów podanych w uzasadnieniu.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zażądał
próbek od wykonawców w celu potwierdzenia, że zaoferowana dostawa odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia. Odwołujący stwierdził, ze zbadanie, czy zaoferowany przez
wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada parametrom wskazanym w SIWZ jest
podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku zażądania w postępowaniu
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez zamawiającego, Zamawiający winien dokonać ich oceny, w tym
oceny dostarczonych próbek. Zdaniem Odwołującego, złożone przez Mercator Medical S.A.
w
przedmiotowym postępowaniu próbki nie potwierdzają spełnienia wymagań wskazanych w
SIWZ przez Z
amawiającego.

Odwołujący podniósł, że analiza oferty złożonej przez Mercator Medical S.A.
jednoznacznie wskazuje na niezgodności z treścią specyfikacji w następujących elementach:
1)
Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby (załącznik nr 3 do SIWZ —
pozycja 1 i 2) -
zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia rozmiar
fartucha winien być oznaczony na dwa sposoby - w centymetrach oznaczających jego
długość: a) 120 cm - e)170 cm oraz literowo a) M, b) L, c) XL, d) XXL, e)XXXL/XXL
poszerzone.
Odwołujący zauważył, że próbka załączona przez Mercator Medical S.A. nie
posiada oznaczenia w centymetrach, a jedynie oznaczenie literowe, a co za tym idzie, w
ocenie Odwołującego, jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ,
co z kolei
winno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że Zamawiający jasno i precyzyjnie wskazał, jak powinno wyglądać
oznaczenie w
części dotyczącej rozmiaru fartucha. W przekonaniu Odwołującego, opis
przedmiotu zamówienia w tej części nie może budzić żadnych wątpliwości. Oferowane
wyroby są wyrobami medycznymi i winny posiadać wszystkie oznaczenia wymagane przez
Zamawiającego.
2)
Minimalna długość rękawa (załącznik nr 3 do SIWZ - pozycja 112) —
Zamawiający wskazał minimalne długości rękawa dla poszczególnych rozmiarów fartucha
(M, L, XL, XXL). J
ednocześnie, Zamawiający wskazał tolerancję rozmiaru +/- 2 cm.
W
przypadku oferty złożonej przez Mercator Medical S.A. zaoferowane produkty nie
spełniają wymagań SIWZ, tj.:
a.
Pozycja 1 -
minimalna wymagana długość rękawa dla rozmiaru M — 75,5-81
cm. Długość rękawa dostarczonej próbki Mercator Medical S.A. to 70 cm:
b.
Pozycja 1
— minimalna wymagana długość rękawa dla rozmiaru L - 77-81 cm.
Długość rękawa dostarczonej próbki Mercator Medical S.A. to 75 cm:
c.
Pozycja 1
— minimalna wymagana długość fartucha dla rozmiaru XL - 150cm
(+ /-
5cm). Długość dostarczonej próbki zmierzona przez Zamawiającego dla rozmiaru XL to
137- 139 cm;
d.
Pozycja 2 - minimalna wymagan
a długość fartucha dla rozmiaru XL - 150cm
(+ / -
5cm). Długość dostarczonej próbki zmierzona przez Zamawiającego dla rozmiaru XL to

1
33 cm przód, 138,5 cm tył;
e.
Pozycja 2 -
maksymalna wymagana długość rękawa dla rozmiaru XXL/XXXL -
84-
89 cm. Długość rękawa dostarczonej próbki Mercator Medical S.A. w rozmiarze XXL to
90 cm;
3)
Minimalne wymiary rzepa (załącznik nr 3 do SIWZ - pozycja 1 i 2) -
Zamawiający wskazał rozmiar rzepa poprzez podanie parametrów od - do. W przypadku
oferty złożonej przez Mercator Medical S.A. zaoferowane produkty nie spełniają wymagań
SIWZ, tj:
a.
Pozycja 1 - minimalne wymiary rzepa 3 cm x 2.5-6 cm i 3 cm x 10-13 cm.
Wymiary rzepa dostarczone
j próbki Mercator Medical S.A. – 2 cm x 10 cm i 2 cm x 10 cm,
b.
Pozycja 2 - minimalne wymiary rzepa 3 cm x 2.5-6 cm i 3 cm x 10-13 cm.
Wymiary
rzepa dostarczonej próbki Mercator Medical S.A. - 2cm x 10 cm i 2 cm x 10 cm.
4)
Zaoferowanie fartuchów z dodatkowym ręcznikiem i serwetą, w którą fartuch
jest
zawinięty.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający
wymagał fartuchów bez dodatkowego ręcznika i bez dodatkowej serwety, w którą fartuch jest
zawin
ięty. W ocenie Odwołującego, zaoferowanie produktu posiadającego ww. elementy jest
zaoferowaniem przedmiotu niezgodnego z treścią specyfikacji. Zdaniem Odwołującego, nie
można takiej oferty uznać za prawidłową ze względu na oferowanie dodatkowych elementów
korzystnych dla Zamawiającego. Zaoferowanie fartuchów z dodatkowymi ręcznikami zmienia
procedurę wykonywania zabiegów z zachowaniem zasad aseptyki, a ponadto produkty
dodane (
zarówno ręczniki, jak i serweta) generują dodatkowe koszty dla Zamawiającego w
postaci konieczności ich utylizacji. Jak wskazał Odwołujący, z uwagi na ilość fartuchów, jaką
Zamawiający szacował zakupić, koszt utylizacji dodatkowych ręczników oraz dodatkowych
serwet znacznie zawyża koszty wykonywanych procedur medycznych. W ocenie
Odwołującego, Zamawiający celowo sporządził opis przedmiotu zamówienia wskazujący na
fartuchy bez dodatkowych ręczników i serwety. W konsekwencji, jak stwierdził Odwołujący,
przedmiot zamówienia zaoferowany przez Mercator Medical S.A. należy uznać za niezgodny
z treścią SIWZ.

Odwołujący wniósł o:
1)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania na
okoliczności wskazane w odwołaniu, w szczególności próbek złożonych przez wykonawcę
Mercator Medical S.A.,
2)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej,
3)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na
dokonaniu badania i oceny ofert w Z
adaniu 3 postępowania,
4)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert
w Z
adaniu 3 i odrzucenia oferty złożonej przez Mercator Medical S.A. jako niezgodnej z
treścią SIWZ.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca Mercator Medical S.A.

W dniu 23 lipca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
oświadczenie Zamawiającego, że uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.

Na posiedzeniu Mercator Medical S.A.
wniósł sprzeciw co do uwzględnienia w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Izba dokonała następujących ustaleń:

Zgodnie z rozdziałem III pkt 2 SIWZ szczegółowy opis przedmiotu objętego
zamówieniem, jego rodzaj, gabaryty, charakterystyka, parametry techniczne i in. zawiera
załącznik „formularz oferty” nr 1 do nr 49 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie rozdziału VII pkt 6 SIWZ zażądał od
wyk
onawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:
a.
oryginalnych katalogów zawierających dokładne opisy oferowanego

asortymen
tu z zaznaczeniem którego zadania dany katalog dotyczy - zadania od 1-49,
b.
arkuszy danych technicznych produktu, potwierdzających spełnianie normy
EN 13795-1, 2, 3 - zadania od 1-49,
c.
Próbki w ilości po 1 sztuce do każdej pozycji w zadaniu w zakresie zadań od
1-49.
Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ – Formularz oferty-Formularz cenowy dla
Zadania 3 Zamawiający postawił następujące wymagania wobec przedmiotu zamówienia:
Jednorazowe
jałowe
uniwersalne
fartuchy
operacyjne,
pełno - barierowe, wykonane z włókniny SMMMS, pięciowarstwowe, posiadające miękkie
poliestrowe mankiety (min. 7
cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na
szerokich rękawach, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy
szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i
2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Odporność na przenikanie cieczy >
40cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa Odporność na rozerwanie na mokro
200kPa IB
– 2,9 Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób
aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym
jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia
bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Na
opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer
katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji
danych.
Rozmiary : M, L, XL.
Jednorazowe jałowe uniwersalne fartuchy operacyjne, wzmocnione, pełnobarierowe,
wykonane z włókniny SMMMS, pięciowarstwowe, posiadające miękkie poliestrowe mankiety
(min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na szerokich rękawach,
zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany na rzep,
w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w
części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2.Fartuch wyposażony w 2 troki
zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. operatora. Odporność

na przenikanie cieczy > 100cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho 200kPa.
Odporność na rozerwanie na mokro 200kPaIB – 6,0 Produkt sterylny, pakowany w sposób
gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe
– dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę
produktu)
– w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach
bloku operacyjnego. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne
zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące
do archiwizacji danych.
Rozmiary: L, XL, XXL, XXXL.
Modyfikacj
ą SIWZ z dnia 9 marca 2018 r. w zakresie zadania nr 3 Zamawiający
zmienił wymagania wobec przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
Sterylny fartuch chirurgiczny
Fartuch wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Złożony w sposób
zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na
troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na
rzep
min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm. Mankiety wykonane z poliestru o długości 8 – 10
cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Zgodny z normą PN EN 13795 wymagania
wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro
b
adana metodą EN ISO 13938-1 > 140 kPa, IB >3 .Oznakowanie rozmiaru w postaci
naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.
Zapakowany w opakowanie papierowo -
foliowe posiadające dwie etykiety samoprzylepne
dla potrzeb
dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane
producenta. Wewnętrzne opakowanie transportowe stanowił torba polietylenowa
zabezpieczająca przed przedostaniem się wilgoci ( zagwarantuje pełną aseptykę produktu ).
Rozmiar fartucha o
znaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego
długość – a) 120 cm, b)130cm, c)150 cm ,d) 150 cm ,e) 170 cm oraz literowo – a) M ,b) L,
c) XL , d) XXL ,e) XXXL//XXL poszerzone.
Tolerancja rozmiaru+/-5 cm

Minimalna długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu analogicznie do

rozmiarów fartucha:
a) 79cm, b) 79cm,c) 85cm ,d) 94cm, e) 86cm.
Tolerancja rozmiaru (d
ługość rękawa)
+/-2 cm
Rozmiary: M, L, XL, XXXL/XXL poszerzone.
Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony
Fartuch
wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Nieprzemakalne
wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia
polietylenowa, w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej
fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2.
Złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar
na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu,
w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 -
10 cm wykonane z poliestru. Szwy
łączące rękaw z korpusem czterościegowe wykonane
techniką ultradźwiękową. Zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy
krytycznej i mniej krytycznej. Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H2O a w strefie
kr
ytycznej >120 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro badana metodą EN
ISO 13938-1 > 142kPa.
IB > 3 na całej powierzchni, a w obszarach wzmocnionych IB na
poziomie 6. Oznakowanie rozmiaru
w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na
id
entyfikację przed rozłożeniem. Zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe
posiadające dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr
katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Wewnętrzne opakowanie
transportowe stanowił torba polietylenowa zabezpieczająca przed przedostaniem się wilgoci
i tym samym zagwarantuje pełną aseptykę produktu.

Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby np. : w centymetrach oznaczających
jego długość – a) 130, b) 150 cm , c) 150 cm, d) 170 oraz literowo – a) L, b) XL, c) XXL, d)
XXXL/XXL poszerzone.
Minimalna długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu
a
nalogicznie do w/w rozmiarów: a) 79 cm, b) 85cm, c) 94 cm, d) 86 cm. Tolerancja rozmiaru

(
długość rękawa) +/-2 cm

Wymiary materiału wzmocnienia przodu analogicznie do w/w rozmiarów w cm,
tolerancja rozmiaru +/-5 cm a) 100x50 cm b) 105x55 cm, c) 105x55 cm, d) 105x55 cm.
Minimalna długość materiału wzmocnienia rękawa w analogicznie do w/w rozmiarów w cm
a) 40 cm, b) 42 cm, c) 42cm, d) 42 cm.
Tole
rancja rozmiaru (długość) wzmocnienia rękawa +/-2 cm
L, XL, XXL, XXXL.
W dniu 21 marca
2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców
do SIWZ.
Zapytanie 134:
Dotyczy zadania 3 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie w
pozycji 1 fartuchów o poniższych parametrach:
Jednorazowe uniwersalne fartuchy operacyjne, pełnobarierowe, wykonane z włókniny
SMMMS, pięciowarstwowe, posiadające miękkie poliestrowe mankiety (min. 7 cm) nie
powodujące ucisku na skórę, mocniejszy poczwórny szew na szerokich rękawach typu
reglan, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany
na rzep, w pasie wiązany na trok. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne (połączone
kartonikiem) i 2 troki
wewnętrzne. Odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O.
Odporność na rozerwanie na sucho 140 kPA i na mokro 130 kPa, IB – 3. Produkt sterylny,
pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany pojedynczo w
zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji i 2 naklejki
transferowe typu TAG zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę
importera -
służące do archiwizacji danych. Pakowanie: 1 sztuka w kopercie, 50 sztuk w
kartonie zabezpieczonym od we
wnątrz folią. Rozmiary M, L, XL.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 135:
Dotyczy zadania 3 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższym pakiecie
w pozycji 2 fartuchów o poniższych parametrach:
Jednorazow
e uniwersalne fartuchy operacyjne, pełnobarierowe, wykonane z włókniny
SMMMS, pięciowarstwowe, posiadające miękkie poliestrowe mankiety (min. 7 cm) nie
powodujące ucisku na skórę, mocniejszy poczwórny szew na szerokich rękawach typu
reglan, zapewniających swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m2, przy szyi zapinany
na rzep, w pasie wiązany na trok. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z
laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m2. Fartuch wyposażony w 2
troki zewnętrzne (połączone kartonikiem) i 2 troki wewnętrzne. Odporność na przenikanie
cieczy w obszarze krytycznym 215 cm H2O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej
na sucho 150 kPA i na mokro 140 kPa, IB
– 6. Produkt sterylny, pakowany w sposób
gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę
papierowo-
foliową posiadającą wskaźnik sterylizacji i 2 naklejki transferowe typu TAG
zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę importera - służące do
archiwizacji danych. Pakowanie: 1 sztuka w kopercie, 50 sztuk w kartonie zabezpieczonym
od wewnątrz folią. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
Pismem
z dnia 15 czerwca 2018 r. Zamawiający wezwał Mercator Medical S.A. do
uzupełnienia próbek w zadaniu 3 pozycja 1 i 2. Zamawiający stwierdził, że wykonawca ten
złożył próbki niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał, że
dopuścił w odpowiedzi na zapytania parametry oferowanych fartuchów, natomiast przy braku
zapytania o pozo
stałe parametry Zamawiający przyjmuje te opisane w SIWZ. Zamawiający
poinformował, że złożone próbki nie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
długości fartucha przy rozmiarze XL, długości rękawa przy rozmiarze XL, jak też rozmiaru
rzepu w pozycji 1 i 2.
Wykonawca Mercator Medical S.A.
pismem z dnia 18 czerwca odpowiedział na

wezwanie
uznając je za niezasadne. Wykonawca stwierdził, że Zamawiający udzielając
odpowiedzi na pytania nr 134 i 135 dopuścił zaoferowanie produktu o parametrach
wskazanych w pytaniach w miejsce produktu o parametrach wskazanych w pierwotnym
opisie przedmiotu zamówienia. Zdaniem Mercator Medical S.A., wykonawcy ubiegający się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia mogli zaoferować produkt zgodny z pierwotnym
opisem przed
miotu zamówienia, alternatywnie, produkt o parametrach wskazanych w
pytaniach 134 i 135. Za taką interpretacją przemawia, zdaniem Mercator Medical S.A.,
sposób sformułowania pytań, wskazujący, w opinii Mercator Medical S.A., że intencją
pytającego było, żeby Zamawiający wypowiedział się co do możliwości zmiany całego opisu
przedmiotu zamówienia. Zaznaczył, że pytający zaproponował kompletny opis. Mercator
Medical
S.A. zwróciła też uwagę na chronologię wydarzeń. Mercator Medical S.A. wskazała
też, że zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów
powszechnych zasadą, wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść wykonawców.
Jak zauważyła Mercator Medical S.A., Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu
zamówienia już po upływie ustawowego terminu na zgłoszenie wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ. Uniemożliwiło to wykonawcom, zdaniem Mercator Medical S.A., złożenie
wniosków o wyjaśnienie bądź zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Mercator Medical S.A.
dla potwierdzenia zgodności produktów ponownie przekazał złożone już wcześniej próbki
fartuchów w rozmiarze XL dla pozycji 1 i 2.
W dniu 28 czerwca 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty Mercator
Medical S.A. jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 3.

K
rajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej modyfikacjami i odpowiedziami
Zamawiającego na pytania co do jej treści, ofertę złożoną przez Mercator Medical S.A.,
wezwanie Zamawiającego z dnia 15 czerwca 2018 r., odpowiedź na ww. wezwanie Mercator
Medical S.A. z dnia 18 czerwca 2018 r.,
jak również stanowiska stron i uczestnika
postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy,
ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzeni
a się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych przez Odwołującego zarzutów
Izba uznała, że podlega ono uwzględnieniu.
W przedmiotowej sprawie nie była sporna między stronami okoliczność, że próbki
fartuchów zaoferowanych przez Mercator Medical S.A. nie posiadały parametrów, na które
wskazał Odwołujący, dotyczących oznaczenia rozmiaru fartucha, długości rękawa, długości
fartucha, wymiaru rzepa.
Mercator Medical S.A. nie zaprzeczyła twierdzeniom Odwołującego
w tym zakresie.
Przedmiotem sporu była rola odpowiedzi Zamawiającego na pytania
wykonawców i modyfikacji SIWZ.
Izba stoi na stanowisku,
że fakt zadania przez wykonawcę pytań do treści SIWZ,
które dotyczyły wymienionych w nich parametrów produktu, nie unieważnia
zakomunikowanych wykonawcom
wymogów Zamawiającego dotyczących innych cech
produktu,
których pytania wykonawcy nie dotyczyły. Odpowiedź Zamawiającego na pytania
nr 134 i 135
bez wątpienia należy czytać w ten sposób, że Zamawiający wyraził zgodę na
zaoferowanie produktu o parametrach wymienionych w pytaniach. Nie zmienia to jednak
faktu, że treść SIWZ po modyfikacji z dnia 9 marca 2018 r. zawierała również inne wymogi
co do przedmiotu zamówienia, które, jako nie objęte pytaniami wykonawcy, pozostały
wiążące.
Bez wpływu na powyższe pozostaje chronologia zdarzeń i okoliczność, że
Z
amawiający zmodyfikował treść SIWZ już po zadaniu pytań przez Mercator Medical S.A.
i przed udzieleniem na nie odpowiedzi.
Wprowadzone przez Zamawiającego wymagania,
których nie dotyczyły pytania 134 i 135, są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Na uwagę zasługuje także okoliczność, że fakt, iż Zamawiający dokonał zmiany SIWZ
po upływie terminu na zadawanie pytań, nie wpływa na uprawnienie wykonawcy do

kierowania do Zamawiającego próśb o wyjaśnienie treści SIWZ. Art. 38 ust. 1 ustawy Pzp
określa obowiązek Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi wykonawcy na pytania zadane
w zakreślonym terminie. Jednocześnie, art. 38 ust. 2 ustawy Pzp wprost wskazuje na
uprawnienie Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień treści SIWZ, jeżeli wniosek w tej
sprawie wpłynął po terminie zakreślonym w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień.
Mercator Medical S.A. była zatem uprawniona do skierowania do Zamawiającego prośby o
wyjaśnienie kwestii wymagań wobec przedmiotu zamówienia nie objętych pytaniami 134 i
135.
Dodatkowo, modyfikacja SIWZ mogła zostać zakwestionowana przez wykonawcę w
trybie środków ochrony prawnej.
Z uwagi na fakt, że produkty zaoferowane przez Mercator Medical S.A. nie spełniają
wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczenia rozmiaru fartucha, długości rękawa,
długości fartucha, oraz wymiaru rzepa, oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
jako niezgodna z treścią SIWZ. W konsekwencji, na uwzględnienie
zasługuje również zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.
Nie znalazł potwierdzenia zarzut dotyczący zaoferowania przez Mercator Medical
S.A.
fartuchów z dodatkowym ręcznikiem i serwetą, w którą fartuch jest zawinięty. W ocenie
Izby, Odwołujący nie wykazał, że dodatkowe produkty stanowią utrudnienie dla
Zamawiającego i generują koszty w sposób znaczący zawyżające koszty wykonywanych
procedur medycznych.
Jednocześnie, Mercator Medical S.A. złożyła wyliczenie wskazujące
na nieznaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego z tego tytułu. Odwołujący wyliczenia
tego nie podważył.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie