eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1306/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-12
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1306/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lipca 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2018 r. przez
wykonawc
ę POL INVEST GROUP Sp. z o.o., ul. Radocha 4A, 41-200 Sosnowiec

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń
S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy POL INVEST GROUP Sp. z o.o., ul. Radocha 4A, 41-200 Sosnowiec
kwoty 10 0
00 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w
Katowicach
.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1306/18
U z a s a d n i e n i e


Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w t
rybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
likwidację budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej
przebudowy sieci C.O, p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci
elektr
oenergetycznej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum"
w Bytomiu. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14 lutego
2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 517638-N-2018.

W dniu 2 lipca 2018 r. wykonawca POL INVEST GROUP Sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu działanie niezgodne z przepisami ustawy
poprzez podjęcie następujących czynności w postępowaniu:
1.
Brak należytego zweryfikowania czy oferta złożona przez wykonawcę, który został
wybrany, nie powinna była zostać odrzucona z uwagi na przedstawienie nierealnej oferty
cenowej, skalkulowanej w dodatkowych wyjaśnieniach zawartych w piśmie wykonawcy
z dnia 5 kwietnia 2018 r. w oparciu o arytmetyczne wylicze
nie nierealnej kwoty, jaką
wykonawca zamierza odzyskać ze sprzedaży cegły pochodzącej z rozbiórki, gdzie
jednostkową cenę cegły z rozbiórki przyjęto na poziomie 1,50zł/sztukę, choć rzeczywista
rynkowa wartość cegły rozbiórkowej jest trzykrotnie niższa od przyjętej i wynosi
0,50 zł/sztukę. Przy tej okazji wskazać należy, że cena jednostkowa całkowicie nowej cegły
kształtuje się na poziomie 0,70 do 0,90 zł/sztukę. Przyjąć zatem należy, że przedstawiona
przez ww. wykonawcę kwota ze sprzedaży cegieł z odzysku wskazana na poziomie
950 486,40 zł została trzykrotnie zaniżona i możliwy do osiągnięcia zysk z tego tytułu to
316.828,80 zł.
2. Wybranie oferty przedstawionej przez Konsorcjum Lider PHU STALTON M. K., pomimo
tego, że przedstawiona przez ww. konsorcjum oferta w zakresie zaplecza techniczno-
sprzętowego była niezgodna z wymogami technicznymi co do sprzętu zawartymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), albowiem Koparka
Gąsiennicowa CATERPILLLAR 330LN posiada zasięg ramienia tylko 22 metry i nie można
tego ramienia przedłużyć do wymaganej specyfikacją długości 50 metrów.
3.
Zaniechanie zweryfikowania przez Zamawiającego podanych przez ww. konsorcjum

dodatkowych informacji zażądanych od wykonawcy w piśmie z dnia 29 marca 2018 r.
poprzez brak ustalenia, jakie konkretnie „podobne zadanie” na terenie KWK Centrum
wykonawca właśnie rozpoczął, w jakim okresie ma je realizować, czy okresy realizacji tego
zadania z zadaniem objętym przetargiem się „pokrywają czasowo”, jeśli zaś maja być
realizowane w tym samym czasie, to czy wykonawca dysponuje odpowiednią ilością
pracowników, aby realizować jednocześnie obydwa zadania itp.

Odwołujący wniósł o zmianę rozstrzygnięcia przetargowego poprzez odrzucenie
oferty złożonej przez Konsorcjum Lider PHU STALTON M. K., która została wybrana przez
Zamawiającego.

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie określonym w art. 185 ust.
2 ustawy Pzp żaden wykonawca.
W dniu 12 lipca 2018 r. d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia w całości
zarzuty przedstawione
w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania.

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust.
2 usta
wy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp
w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.
Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6
pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie