eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1201/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-06-26
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1201/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 26 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez wykonawcę Partner Systems
sp. z o.o. w Człuchowie

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez 4 Regionalną Bazę
Logistyc
zną we Wrocławiu

przy udziale wykonawcy R. S., prow
adzącego działalność gospodarczą pod nazwą R. S.,
RWS CETUS w Słupsku,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego,postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Partner Systems sp. z
o.o. w Człuchowie,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od d
nia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 1201/18

U z a s a d n i e n i e

4 Regionalna Baza Logistyczna
we Wrocławiu, zwana dalej „zamawiającym”,
prowadzi w trybie przetargu nie
ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, którego
przedmiotem jest
„dostawa sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach
polowych
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 13 stycznia 2018 r. Nr 2018/S 009-015397.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wobec:
a)
czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu swej oferty w zakresie części II
zamówienia,
b)
zaniechania czynności wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień treści oferty
wykonawca
Partner Systems sp. z o.o. w Człuchowie, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 18
czerwca 2018
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 7
ust. 1 i 3 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
b)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert.
Na podstawie pisma
zamawiającego z 20 czerwca 2018 r. ustalono, że zamawiający
kopię odwołania wraz z wezwaniem do zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego przekazał innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 18 czerwca
2018 r. faksem.
Do postępowania odwoławczego, po stronie zamawiającego, w dniu 18 czerwca 2018
r.,
zachowując termin na zgłoszenie przystąpienia oraz wykazując interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca R. S.,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R. S., RWS CETUS w Słupsku, zwany
dalej „przystępującym”.
Ustalono także, że 21 czerwca 2018 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający
doręczył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie, że uwzględnia w całości
zarzuty odwołania.

Pismem z dnia 22 czerwca 2018
r. przystępujący został wezwany do złożenia
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia
doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092). Pismo to
przystępujący otrzymał faksem w tym samym dniu.
22 czerwca 2018 r. do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie
przystępującego, w którym wskazał, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Przystępujący
po stronie zamawiającego oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Mając na uwadze
powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z
przywoływanym przepisem, jeżeli uczestnik postępowania, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowania, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie
.
Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie nie miało
charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia.
W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 i art. 192 ust. 1
zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie
z art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu,

koszty postępowania
odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3 znosi się wzajemnie,
jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu
przed otwarciem rozprawy
.
Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15

marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t. jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 972)
, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie z
powołanym przepisem, w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę,
jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił, wypełniając wymogi
określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
orzeka o doko
naniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.


Przewodniczący: ……………..………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie