eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 940/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-05-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 940/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Artur Szmigiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2018 r. przez wykonawcę OPTA-
TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej -
Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

przy udziale
KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1. umarza po
stępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego oferty firmy: SYSMEX
Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
zwanej dalej: „SYSMEX
Polska Sp. z o.o.
”, tj. niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6)
Prawo zamówień publicznych zwanej dalej: „Pzp”, w sytuacji gdy oferta SYSMEX
Polska Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na
całkowitym pominięciu w kalkulacji ceny, kosztów szkolenia, który to koszt
stanowi część przedmiotu zamówienia i część składową ceny, z uwagi na
uwzględnienie tego zarzutu przez Zamawiającego, przy braku zgłoszonego
przystąpienia po stronie Zamawiającego ze strony tego Wykonawcy,

2.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów:

a)
niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp względem
oferty firmy:
KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie
Górne zwanej dalej: „KAWA.SKA Sp. z o.o.”, w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA
Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na
nieprawidłowym ujęciu kosztów części przedmiotu zamówienia w treści oferty,
co KAWA.SKA sama przy
znała w treści wyjaśnień z 18.04.2018 r.,
b)
niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp względem oferty
firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o.o. nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej:
„SIWZ” w zakresie pkt 1.25, 1.9 oraz 2.27 wymagań określonych w załączniku
nr 1 do SIWZ
, co wynika z treści złożonej oferty oraz następnie złożonych
wyjaśnień i oświadczeń przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w toku postępowania
o udzielenie z
amówienia,

i nakazuje unieważnienie przez Zamawiającego czynności z dnia 30 kwietnia
2018 r. wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., nakazuje
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje
Zamawiającemu odrzucenie oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na
potwierdzenie się zarzutów odwołania we wskazanym wyżej zakresie, jak również
odrzucenie oferty firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o., z uwagi na
uwzględnienie
przez Zamawiającego zarzutu niezastosowania przez Zamawiającego art. 89 ust. 1
pkt 6)
przywołanego w pkt 1 sentencji powyżej, przy braku zgłoszonego
przystąpienia po stronie Zamawiającego ze strony tego Wykonawcy.
W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu.


3. k
osztami postępowania obciąża Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej -
Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
i:


3.1. zalic
za w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
OPTA-TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797
Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,

3.2.
zasądza od Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej - Curie
w Warszawie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
na rzecz OPTA-TECH Sp.
z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211, 02-797 Warszawa

kwotę

18
6
00 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero grosze)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów
wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt: KIO 940/18


U z a s a d n i e n i e


Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego pn:

„System mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner preparatów
histopatologicznych do skanowania preparatów w jasnym polu z platformą telekonsultacyjną
-
1 szt.”,
numer referencyjny: PN - 37/18/MJ/UE, zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku
Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2018/S 039 - 084812
z 24.02.2018 r., przez Centrum Onkologii -
Instytut Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie,
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa zwany dalej:
„Zamawiającym”.
W dniu 30.04.2018 r. (e-mailem)
Zamawiający poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej KAWA.SKA Sp. z o.o.
, ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
zwana dalej: „KAWA.SKA Sp. z o.o.” albo „Przystępującym”. Drugą pozycje w rankingu
złożonych ofert zajęła oferta – SYSMEX Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486
Warszawa zwana dalej:
„SYSMEX Polska Sp. z o.o.”. Trzecią pozycje w rankingu złożonych
ofert zajęła oferta – OPTA-TECH Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A/u211,
02-797 Warszawa zwana dalej:
„OPTA-TECH Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”.
W dniu 10.05.2018 r. (
wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) OPTA-TECH Sp.
z o.o.
wniosła odwołanie na w/w czynności z 30.04.2018 r. Kopie odwołania Zamawiający
otrzymał w dniu 10.05.2018 r. (e-mailem). W odniesieniu do oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.
wsk
azał na naruszenie zaniechania czynności lub czynności niezgodnych z Pzp:
I. zaniechanie odrzucenia oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na nieprawidłowym ujęciu
kosztów części przedmiotu Zamówienia w treści oferty, co KAWA.SKA Sp. z o.o. sama
przy
znała w treści wyjaśnień z 18.04.2018 r.,
2. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2) w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o.o. nie
odpowiada treści SIWZ, co wynika z treści złożonej oferty oraz następnie złożonych
wyjaśnień i oświadczeń przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w toku postępowania o udzielenie
Zamówienia,
3. niezastosowanie lub błędne zastosowanie art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4)
i 6) Pzp
w sytuacji gdy Zamawiający powinien był wezwać KAWA.SKA Sp. z o.o. do
wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie części Zamówienia polegającej na kalkulacji ceny
za szkolenie (lub wezwał i dokonał niewłaściwej oceny wyjaśnień), co w efekcie powinno
prowadzić do wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o. z uwagi na błędnie podane wartości części

składowych ceny Zamówienia oraz przedstawienie rażąco niskiej ceny w stosunku do części
przedmiotu Zamówienia polegającej na szkoleniu, w konsekwencji do odrzucenia oferty na
podstawie art. 90 ust. 3 Pzp.
II. zaniechania wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o.
z postępowania z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1)-2) Pzp z uwagi na
wprowadzenie Zamawiającego przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w błąd przy przedstawianiu
informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i składanie rozbieżnych oświadczeń
o spełnianiu przez oferowany przedmiot Zamówienia wymogów postawionych wobec tego
przedmiotu w treści SIWZ, w sytuacji gdy z treści dokumentów w tym kart katalogowych
złożonych przez KAWA.SKA Sp. z o.o. wynika, że oferowany przedmiot Zamówienia nie
spełnia wymogów określonych w SIWZ.
III. jedynie z ostrożności procesowej wskazuję na możliwość zaniechania wezwania
wykonawcy KAWA.SKA Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, lub
błędnego wezwania, które to wezwanie mogłoby prowadzić do prawidłowego ustalenia przez
Zamawiającego konieczności wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o. z postępowania -
Odwołujący uznaje, że wezwanie zostało dokonane z uwagi na treść wyjaśnień złożonych
przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w dniu 18.04.
2018 r., których treść wskazuje na fakt, że
Zamawiający przekazał pismo Odwołującego do KAWA.SKA Sp. z o.o. i na tej podstawie
żądał wyjaśnień - mimo braku przekazania takiego wezwania ze strony Zamawiającego na
wyraźny wniosek złożony przez Odwołującego.
W odniesieniu do oferty SYSMEX Polska S
p. z o.o. wskazał na:
IV. zaniechania wykluczenia SYSMEX Polska Sp. z o.o.
z postępowania z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1)-2) Pzp z uwagi na
wprowadzenie Zamawiającego przez SYSMEX Polska Sp. z o.o. w błąd przy przedstawianiu
informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i składanie rozbieżnych oświadczeń
o spełnianiu przez oferowany przedmiot Zamówienia wymogów postawionych wobec tego
przedmiotu w treści SIWZ, w sytuacji gdy z treści dokumentów złożonych przez SYSMEX
wynika, że oferowany przedmiot Zamówienia nie spełnia wymogów określonych w SIWZ.
V. zaniechanie odrzucenia oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o. z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp w sytuacji gdy oferta SYSMEX Polska Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na całkowitym pominięciu
w kalkulacji ceny, kosz
tów szkolenia, który to koszt stanowi część przedmiotu zamówienia
i część składową ceny.

VI. W związku z przedstawionymi powyżej zarzutami, na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1) Pzp
wskazuję żądanie rozstrzygnięcia polegającego na:
1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na ocenie ofert i wyborze oferty
najkorzystniejszej,
2) powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, przy uwzględnieniu
okoliczności przedstawionych powyżej,
3) wykonanie czynności zaniechanej, do której Zamawiający zobowiązany był na mocy
ustawy, polegającej na odrzuceniu oferty KAWA.SKA Sp. z o.o., względnie wykluczeniu
z postępowania wykonawcy KAWA.SKA Sp. z o.o.,
4) wykonanie czynności zaniechanej, do której Zamawiający zobowiązany był na mocy
ustawy, polegającej na odrzuceniu oferty KAWA.SKA Sp. z o.o., względnie wykluczeniu
z postępowania wykonawcy KAWA.SKA Sp. z o.o.,
5) alternatywnie w przypadku nieuwzględnienia zarzutów wskazanych w pkt 3-4 powyżej,
w związku z ujawnieniem nowych okoliczności w sprawie, do których dostępu nie posiadał
Odwołujący w momencie wnoszenia odwołania - wykonanie czynności pozwalających na
weryfikację zgodności oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. i SYSMEX Polska Sp. z o.o. z treścią
SIWZ, w szczególności zaś czynności określonej w treści zarzutu w pkt III powyżej,
6) dopuszczenie dowodów załączonych do niniejszego odwołania.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego w ramach pro
cedury odwróconej (art. 24aa Pzp). W postępowaniu ofertę
złożyło trzech wykonawców - Odwołujący, KAWA.SKA Sp. z o.o. oraz SYSMEX Polska Sp.
z o.o.
Termin składania ofert i otwarcia ofert oraz informacji z otwarcia - 06.04.2018 r.
Za
mawiający po przeprowadzeniu oceny ofert pismem z 10.04.2018 r. wezwał Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do złożenia
dokumentów wymaganych przez SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. Odwołujący w dniu 16.04.2018 r. przesłał do
Zamawiającego pismo z informacją o możliwości niezgodności oferty KAW.SKA Sp. z o.o.
i SYSMEX Polska Sp. z o.o.
z treścią SIWZ i Pzp. KAWA.SKA Sp. z o.o. pismem
z
18.04.2018 r. ustosunkowało się do pisma Odwołującego z 16.04.2018 r. wskazując, że
otrzymało treść pisma o rzeczonych naruszeniach w dniu 17.04.2018 r. - tryb udzielenia
wyjaśnień i przekazania pisma do KAWA.SKA Sp. z o.o. jest Odwołującemu nieznany -
prawdopodobnie należy traktować tę sytuację jak wezwanie Zamawiającego skierowane do
KAWA.SKA Sp. z o.o.
o wyjaśnienie treści złożonej oferty, skierowane do KAWA.SKA Sp.
z o.o. w dniu 17.04.2018 r. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
. Odwołujący mimo złożenia dwóch
wniosków o przekazanie treści wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie doczekał się
rzeczonego dokumentu od Zamawiającego. Niezależnie od powyższego Odwołujący

w odpowiedzi na wnioski otrzymał treść wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r.
(domniemanie, iż są to wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp co tym samym zostało
przyznane przez Zamawiającego), treść wezwania do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 1, treść
protokołu postępowania oraz oceny ofert. W wyniku drugiego wezwania uzyskał także treść
dokumentów złożonych na wezwanie z 10.04.2018 r. - jednak bez treści pisma
przewodniego, z którego wynikałoby przedłożenie żądanych dokumentów w terminie. Po
dok
onanej weryfikacji Zamawiający w dniu 30.04.2018 r. opublikował na swojej stronie
internetowej informację o wyniku najkorzystniejszej oferty - tj. wybór oferty złożonej przez
wykonawcę KAWA.SKA Sp. z o.o.
N
aruszenie wynikające z zarzutu I.1 i I.3 zredagowanych w petitum niniejszego
Odwołania Zamawiający w treści SIWZ oraz formularza ofertowego stanowiącego Zał. nr 3
do SIWZ wymagał w sposób jednoznaczny wskazania przez Zamawiającego cen netto
i brutto za dostawę przedmiotu Zamówienia, z rozbiciem na:
1) cenę zakupu aparatury wraz z dostawą, instalacją i montażem,
2) cenę szkolenia.
Sam przedmiot Zamówienia został zgodnie z treścią SIWZ - pkt IV. 1 opisany w taki sposób
(OPZ), że rozdzielał zamówienie na:
1) zakup,
2) d
ostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
3) montaż, instalację i uruchomienie,
4) szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego.
Co więcej wymaganie podania ceny szkolenia wynika również z zapisu konieczności
podania ceny szkolenia w załączonym wzorze umowy.
Z powyższego wynika, że cena za szkolenie obejmowała część przedmiotu
z
amówienia. Ze względu na fakt iż zaoferowany w pkt 1.22 str. nr 22 oferty KAWA.SKA Sp.
z o.o. -
„Dedykowany do skanera stół z szufladą na akcesoria będący integralną częścią
zestawu oraz fotel ro
boczy zapewniający ergonomię pracy ze skanerem”
podlegają 23%
stawce VAT a z podanej przez oferenta w pkt 1) ceny netto 823.000,00 PLN i brutto
888.840,00 PLN jednoznacznie wynika że na aparaturę wraz z dostawą, instalacją
i mont
ażem zastosowano 8% stawkę VAT Odwołujący zwrócił uwagę na niezgodność.
W wyjaśnieniach z 18.04.2018 r., o których już była mowa powyżej KAWA.SKA Sp.
z o.o.
wskazała: „mając na względzie fakt konieczności zastosowania w tym przypadku 23%
sta
wki VAT cena na ww. produkty (stół z szufladą i fotel roboczy) została uwzględniona
w poz. nr. 2 Formularza Ofertowego
.
Pozycja nr. 2 Formularza Ofertowego odnosiła się do ceny szkolenia i została podana
przez oferenta na poziomie 100,0
0 PLN netto. Analizując ofertę KAWA.SKA Sp. z o.o. nie

sposób było przyjąć, iż zaoferowana cena za 5 dni szkolenia dla 15-tu pracowników +
dodatkowych 2 dni szkolenia obejmowała realny koszt. 7 dni szkoleń po 8h = 56h co przy
zaoferowanej cenie szkoleń 100,00 PLN netto daje koszt jednostkowy godziny szkolenia w
wysokości 1,79 PLN.
Zgodnie z t
reścią art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera
błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Powyższe oznacza, że oferta KAWA.SKA Sp.
z o.o.
powinna zostać odrzucona w oparciu o powyższą przesłankę, tym bardziej, że
Wykonawca miał okazję wypowiedzieć się co do sposobu skalkulowanej przez siebie oferty
(kopia ofert złożonej przez KAWA.SKA Sp. z o.o. zostanie przekazana przez Zamawiającego
wraz z dokumentacją postępowania). Przy udzielaniu wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. nie
wykazała staranności oczekiwanej od uczestnika rynku zamówień publicznych. Zgodnie
z wyrokiem SN z 17.08.1993 r., sygn. akt: III CRN 77/93
„Należyta staranność [...], określana
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej (art. 355 § 2 k.c.), obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz
następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”
,
podobnie SA w Poznaniu w wyroku z 26.03.2006 r., sygn. akt: I ACa 1018/05.
Poza tym na uwagę zasługuje fakt, że KAWA.SKA Sp. z o.o. nie mogła w cenie
szkolenia ująć kosztów stołu z szufladą i fotela roboczego - takie wyjaśnienia KAWA.SKA Sp.
z o.o.,
że cena stołu i krzesła zawarte są w cenie szkolenia można rozpatrywać w kontekście
zmiany oferty. Ponadto są efektem błędnie przyjętego stanu faktycznego przez KAWA.SKA
Sp. z o.o.
, co zostało przez niego potwierdzone w treści wyjaśnień. Zgodnie z orzeczeniem
KIO z 27.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2383/17 -
„Zarzuty odwołania od wyboru
najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 PZP mogą obejmować także
zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Zamawiającego lub
zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. [...]Odnosząc się do
podniesionego zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Izba wskazuje, że konsekwencją
w stwierdzeniu niezgodności treści oferty z SWIZ w rozpoznawanej sprawie jest błąd
w obliczeniu ceny tej oferty, tym samym zarzut podniesiony przez Odwołującego był
zasadny. Zgodnie z treścią ww. przepisu oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera
błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa nie definiuje
pojęcia "błąd w obliczeniu ceny", niemniej przyjmuje się, że błędem w obliczeniu ceny jest
błąd polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia, wynikający np.
z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Z błędem w obliczeniu ceny oferty będziemy
mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji
kosztorysowych, ponieważ nie ujął w swojej ofercie wszystkich pozycji kosztorysowych - czyli
tak jak w rozpoznawanym przypadku"
.

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, że wobec treści art. 90 ust. 1 Pzp,
który stanowi, że „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie”
. Odwołujący wskazał też, iż cena za szkolenie, stanowiące
część przedmiotu Zamówienia i część całości ceny skalkulowanej w ofercie, jest
dziesięciokrotnie niższa niż cena za tą samą usługą skalkulowaną w ofercie Odwołującego.
Taka rozbieżność powinna prowadzić do wyjaśnienia potencjalnej możliwości przedstawienia
rażąco niskiej ceny przez KAWA.SKA Sp. z o.o. Zgodnie z orzeczeniem KIO z 03.01.2017 r.,
sygn. akt:
KIO 2395/15 (wskazywana też jako KIO 2395/16) wykonawca w postępowaniu na
udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów nie uwzględnił
części ceny w ofercie, która dotyczyć miała zagospodarowania frakcji odpadów zielonych.
Zagospodarowanie odpadów zielonych stanowiło część przedmiotu Zamówienia,
analogicznie do szkolenia w przypadku niniejszego postępowania. KIO uznała, że
Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty z naruszeniem przepisów ustawy. Wobec
powyższego rozważeniu powinno podlegać odrzucenie oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.
na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp.
N
aruszenie wynikające z zarzutu I.2 oraz II.1 zredagowanych w petitum niniejszego
o
dwołania KAWA.SKA Sp. z o.o. w treści oświadczeń i dokumentów składanych w toku
postępowania wielokrotnie mijał się w z prawdą oraz podawał rozbieżne od siebie
wyjaśnienia. Tym samym KAWA.SKA Sp. z o.o. świadomie wprowadził Zamawiającego
w błąd. Zamawiający w ramach oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą,
zobowiązał wykonawców do przedłożenia m.in.:
1) Wy
pełnionego formularza Zał. nr 1 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia przez
oferowany produkt wymaganych przez SIWZ parametrów technicznych urządzenia,
2) Wype
łnionego formularza Zał. nr 1.1, w którym należało wskazać kwestie dot. serwisu
i gwarancji (kryterium oceny ofert), oświadczenia w zakresie dot. szkoleń stanowiących
część ceny, pozostałej dokumentacji na potwierdzenie warunku spełniania przez produkt
wymagań technicznych SIWZ,
3) Wy
pełnionego formularza Zał. nr 2 obejmującego oświadczenia co do spełniania przez
oferowany sprzęt dodatkowo punktowanych kryteriów oceny ofert,
4) Ponadto katalogi, świadectwa, na potwierdzenie oświadczeń złożonych w pkt 1)-3)
powyżej.

KAWA.SKA Sp. z o.o.
w wielu miejscach składał oświadczenia nieodpowiadające
prawdzie
i mijające się z wymogami wynikającymi z SIWZ. Tym samym złożył ofertę
podlegającą odrzuceniu a dodatkowo jako wykonawca, który nie wykazał spełniania przez
oferowany produkt wymogów określonych w SIWZ i wprowadzenie Zamawiającego w błąd,
powinien podlegać wykluczeniu z postępowania, na mocy Pzp.
• Str. 2 pkt 3 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący pkt 1.25 Zał. nr 1 do
SIWZ (str. 22 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
Biorąc pod uwagę udzielone wyjaśnienia do SIWZ z 22.03.2018 – str. 9 pytanie 13
zamawiający wyraźnie sprecyzował: „Zamawiający wymaga przesyłania obrazu złączem
optycznym, lub innym umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości w trybie
rzeczywistym”
.
Podkreślił, że wymaganie określone w pkt 1.25 zał. nr 1 do SIWZ odnosi się do
skan
era preparatów mikroskopowych. Poprzez zapis „Przesył skanowanego obrazu złączem
optycznym lub innym umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości. Przesył w trybie
rzeczywistym”
Zamawiający dał oferentom możliwość potwierdzenia oferowanego złącza.
W tym punkcie oferent - firma Kawaska Sp. z o.o.
przedstawiła ofertę wariantową nie
precyzując, jaki z wymaganych rodzajów złącz oferuje - „Przesył skanowanego obrazu
złączem optycznym lub innym umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości Przesył w
trybie rzeczywistym”
. Co więcej w udzielonym wyjaśnieniu: „Zaproponowane urządzenie -
skaner Leica Aperio AT2 zapewnia przesył skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym bez
dodatkowego złącza”
. Rozwiązanie takie jest niemożliwe co łatwo można wykazać na
podstawie załączonego materiału dowodowego.
W dalszej kolejności KAWA.SKA Sp. z o.o. w pkt 6 str. 3 udzielonych wyjaśnień nie
odnosi się do pkt 1.25 wymaganych parametrów skanera, a do oprogramowania, które nie
było przedmiotem wezwania do wyjaśnień. Wymagane cechy oprogramowania opisane są
w pkt od 2.1 do 2.30 Zał. nr 1 do SIWZ - Platforma do tele-patologii.
Reasumu
jąc - udzielając wyjaśnień w pkt 3 i 6 w dniu 18.04.2018 r., które dotyczyły
złącza do przesyłania obrazów określonego w pkt 1.25 SIWZ KAWA.SKA Sp. z o.o. nie
udziela jednoznacznej odpowiedzi jakie złącze do przesyłania obrazów w trybie
rz
eczywistym zostało zaoferowane. W ofercie oferent deklaruje, że urządzenie ma złącze
optyczne lub równoważne po czym w wyjaśnieniach do pkt 3 potwierdza, że nie oferuje
dodatkowego złącza, a do punktu 6 udziela odpowiedzi nie odnoszącej się do wezwania.
• Str. 2 pkt 1 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień pkt 1.9
Zał. nr 1 do SIWZ (str. 21 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.)
W wyjaśnieniu KAWA.SKA Sp. z o.o. napisała „Zaproponowany skaner Leica Aperio
AT2 posiada możliwość definiowania do 25 warstw.”
. Udzielone wyjaśnienie jest zmianą

treści oferty i wynika z niego jednoznacznie, że w ofercie KAWA.SKA Sp. z o.o. podała
nieprawdę. Składając ofertę KAWA.SKA Sp. z o.o. mogła zadeklarować „TAK. Możliwość
wybierania liczby warstw z gotowych zestawów lub indywidualnego definiowania do 25
warstw”
, a mimo to podała w ofercie nieprawdę deklarując możliwość „indywidualnego
definiowania dowolnej liczby warstw”
.
• Str. 2 i 3 pkt 2 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień punktu
1.12 Zał. nr 1 do SIWZ (str. 21 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
W ofercie na str. 21 w pkt 1.12 KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdziła „TAK. Skaner
wyposażony w sensor do odczytu kodu ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do
odczytu kodów z kaset (magazynków).”
. Biorąc pod uwagę udzielone wyjaśnienia do SIWZ
z 22.03.2018
– str. 6 pytanie 6 Zamawiający nie zrezygnował z dodatkowego czytnika do
kaset.
W wyjaśnieniu Przystępujący stwierdził, że: „Czytnik kodów kreskowych jest
wbudowany w skaner Leica Aperio AT2 umożliwiający odczyt kodów ze szkiełek oraz kodów
z kaset (magazynków).”
. Wobec takiego wyjaśnienia wynika jednoznacznie, że w ofercie
KAWA.SKA Sp. z o.o.
podała nieprawdę. W związku z podaniem i potwierdzeniem
w wyjaśnieniach nieprawdy, że wbudowany w skaner Aperio AT2 czytnik kodów kreskowych
umożliwia odczyt kodów z kaset (magazynków) oferta powinna podlegać odrzuceniu.
• Str. 3 pkt 3 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień pkt 1.17
Z
ał. nr 1 do SIWZ (str. 21 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
W ofercie na str. 21 w pkt 1.17 firma KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdziła „TAK.
Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (kaseta
oczekująca na skanowanie, kaseta skanowana, kaseta zeskanowana).”

W wyjaśnieniu KAWA.SKA Sp. z o.o. potwierdziła, że: „Na panelu informacyjnym
wyświetlana jest bieżąca akcja skanera”
. Jednocześnie potwierdziła, że na panelu
informacyjnym nie ma wyświetlanych informacji do szybkiej oceny etapu skanowania
poprzez wyświetlanie informacji dotyczących kasety zeskanowanej i kasety oczekującej na
skanowanie. Funkcje te są wyświetlane na dodatkowej konsoli (czyli stacja robocza PC
i monitor) dzięki oprogramowaniu kontrolującemu procedurę skanowania - wymaganie SIWZ
określało konieczność posiadania panelu wbudowanego w skaner. Dodatkowo na
potwierdzenie oświadczenia nieprawdy przez KAWA.SKA Sp. z o.o., że urządzenie Aperio
AT2 posiada wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania
(kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowana, kaseta zeskanowana). Wobec
takiego wyjaśnienia wynika jednoznacznie, że w ofercie KAWA.SKA Sp. z o.o. podała
nieprawdę.
W związku z podaniem i potwierdzeniem w wyjaśnieniach nieprawdy, że skaner
Aperio AT2 posiada wbudowany panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania

(kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowana, kaseta zeskanowana) oferta podlega
odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ oraz KAWA.SKA Sp. z o.o. podlega wykluczeniu
z
postępowania.
• Str. 3 pkt 4 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień punktu
1.18
Zał. nr 1 do SIWZ (str. 21 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
W ofercie na str. 21 w pkt 1.18 KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdziła „TAK. Funkcja
automatyczne
go powtórzenia skanu w sytuacji gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu
jest poniżej zadanego przez użytkownika progu”
.
W wyjaśnieniu firma potwierdziła, że skaner Aperio AT2 nie posiada funkcji
automatycznego „rescanu” czyli automatycznego powtórzenia skanu w sytuacji gdy poziom
ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej zadanego przez użytkownika progu”.
KAWA.SKA potwierdziła, że dopiero użytkownik może zlecić wykonanie powtórnego
skanowania slajdów zaznaczonych przez system jako nieostre. Firma manipuluje
określeniami „automatyczny rescan” i powtórne skanowanie nieostrych slajdów nazywając
systemem automatycznym ręczne wywoływanie funkcji ponownego skanowania przez
użytkownika. Ponieważ skanery pracują przy pełnym obciążeniu w nocy ważne jest aby rano
pr
zystępując do pracy użytkownicy mieli zapewnione wysokiej jakości zeskanowane obrazy.
Konieczność ręcznego uruchamiania ponownego skanowania nieostrych slajdów powoduje
zaburzenia procesu oceny preparatów. Sam proces ponownego skanowania jest
czasochłonny (w przypadku skanera Aperio AT2 przynajmniej dwukrotnie dłuższy czas
skanowania niż w przypadku skanera zaoferowanego przez Odwołującego) i powoduje
wydłużenie czasu pracy urządzenia dlatego w nowej generacji skanerów tak ważna jest
funkcja automatycznego
reskanu, który urządzenie wykonuje samo w oparciu o zadany próg
ostrości. Jeśli pracuje w trybie nocnym, a jest to obecnie standardem dla skanerów
diagnostycznych użytkownicy maja rano zapewniony komplet zeskanowanych slajdów.
• Str. 4 pkt 7 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień pkt 1.29
Zał. nr 1 do SIWZ (str. 23 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
W ofercie na str. 23 w pkt 1.29 firma KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdziła „TAK.
Oprogramowanie umożliwiające wykonanie przez użytkownika procesu automatycznej
kalibracji skanera w oparciu o slajd kalibracyjny. a/ opcja filtracji kolejki skanowanych
preparatów ”w celu szybkiego wyświetlenia preparatów zeskanowanych, niezeskanowane,
wymagające sprawdzenia”
.
Kwestia była przedmiotem wyjaśnień Zamawiającego z 22.03.2018 do SIWZ.
Zamawiający wskazał, że podtrzymuje zapisy SIWZ „Na podstawie analizy systemów
dostępnych na rynku, Zamawiający wymagana zaoferowania skanera preparatów
mikroskopowych o podanej funkcjonalności, a także daje możliwość bieżącej kontroli


procesu i nadzoru nad przebiegiem procesu skanowania.
Zamawiający przy specyfikowaniu
oczekiwanego
rozwiązania,
wybierał
parametry
odpowiadające
oczekiwaniom
i charakterystyce pracy w laboratorium a nie będzie wymagał zmiany pracy ze względu na
brak lub ograniczoną funkcjonalność proponowanego systemu.”

W wyjaśnieniach z 18.04.2018 KAWA.SKA Sp. z o.o. wskazała „Konsola do
skanowania pokazuje widok kaset 10x40 preparatów i oznacza każdy preparat odpowiednim
kolo
rem (np. zielonym, pomarańczowy - zeskanowane, niebieski do skanowania, czerwony
błąd skanowania etc.).”

W wyjaśnieniach KAWASKA Sp. z o.o. przyznała, że ma możliwość oznaczenia
wszystkich preparatów różnym statusem w zależności od wyników skanowania (kolor),
jed
nak nie oznacza to możliwości przefiItrowania zeskanowanych preparatów i wyświetlenia
tylko tych, które odpowiadają zadanemu statusowi, co było wymogiem Zamawiającego
(filtracja kolejki skanowanych preparatów).
• Str. 5 pkt 11 wyjaśnień KAWA.SKA Sp. z o.o. z 18.04.2018 r. dotyczący wyjaśnień pkt 2.27
Zał. nr 1 do SIWZ (str. 25 i 26 oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.).
W ofercie na str. 25 i 26 w pkt
2.27 firma KAWA.SKA potwierdziła „TAK. System
otwarty umożliwiający wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach
np. ndpi, svs, mrxs, czi -
bez potrzeby ich konwersji.”

W ofercie KAWA.SKA Sp. z o.o.
w karcie katalogowej będącej częścią oferty strona
numer 52 wymienione są formaty plików, które obsługuje zaoferowane oprogramowanie
Aperio eSIide Ma
nager i wśród wymienionych obsługiwanych plików nie ma formatu czi.
KAWA.SKA Sp. z o.o.
w ofercie oświadczyła zatem spełnienie wymogów
technicznych sprzętu co do możliwości odczytu wszystkich określonych w SIWZ formatów.
Karta katalogowa produktu załączona do oferty zaprzecza jednak takiej możliwości.
W świetle powyższej argumentacji oferta KAWA.SKA Sp. z o.o. powinna podlegać
odrzuceniu a sam wykonawca w świetle udzielanych w trakcie postępowania wyjaśnień
i składanych oświadczeń, podlegać powinien wykluczeniu przez Zamawiającego, na mocy
stwierdzonych przez
Zamawiającego nieprawidłowości. Na potwierdzenie powyższego
przytoczył orzecznictwo KIO, które potwierdza wnioski wskazane powyżej. W wyroku
z 15.01.2018 r., sygn. KIO 2736/17 wskazano:
1. Niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze
względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp
Rzeczona niezgodność dotyczyć powinna sfery merytorycznej zobowiązania określonego
w SIWZ oraz zobowiązania zaoferowanego w ofercie przez wykonawcę, bądź polegać może
na sporządzeniu i przedstawienia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ,
z zaznaczeniem, iż chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania

i potwierdzenia zobowiązania ofertowego, a więc wymagania, co do treści merytorycznej
oferty, a nie wymagania co do jej formy. Tym niemniej zawsze należy wykazać na czym
konkr
etnie ta niezgodność polega, poprzez jednoznacznie wskazanie w ofercie co nie jest
zgodne i w jaki sposób ta niezgodność występuje, w konfrontacji z klarownie wskazanymi
i ustalonymi fragmentami SIWZ, dotyczącymi kwantyfikowalnych właściwości przedmiotu
zamówienia, ewentualnie również z uzupełniającymi treść SIWZ modyfikacjami
i wyjaśnieniami zamawiającego.
2. Art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
stanowi o wykluczeniu wykonawcy, jeżeli informacje
wprowadzające w błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym
wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności rozumianej jako
brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może
naruszać prawo lub niedbalstwa, kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku jakim jest
wprowadzenie zamawiającego w błąd podczas gdy ten skutek mógł i powinien był
przewidzieć.
Z powyższego w sposób niezaprzeczalny wynika, że w świetle zaprezentowanego
stanu faktycznego, Zamawiający nie mógł wybrać oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej. Niezgodność oferty z SIWZ jest nieusuwalna i nie umożliwia skorzystania
z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp
, który dopuszcza poprawienie omyłek pisarskich.
W świetle powyższych ustaleń nie sposób przyjąć, że błędy i oświadczenia wskazane
w ofercie przez KAWA.SKA Sp. z o.o.
oraz w dalszych dokumentach mogą zostać uznane za
niepowodujące istotnym zmian w treści oferty.
Względem naruszenia wynikającego z zarzutów IV. i V. zredagowanych w petitum.
Powyższe ustalenia w zakresie zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania
i odrzucenia jego oferty zachowują swoją aktualność w odniesieniu do oferty złożonej przez
SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Odnosząc się do tych kwestii po krotce:
1. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy - SYSMEX Polska Sp. z o.o. całkowicie
pominął określenie kosztów szkolenia będących częścią składową ceny oferty. W tym
zakresie aktualne pozostaje orzeczenie KIO o sygn. akt: KIO 2395/16 a ponadto orzeczenie
KIO z 27.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2383/17 -
„Zarzuty odwołania od wyboru
najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp mogą obejmować także
zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Zamawiającego lub
zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. [...] Odnosząc się do
podniesionego zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Izba wskazuje, że konsekwencją
w stwierdzeniu ni
ezgodności treści oferty z SIWZ w rozpoznawanej sprawie jest błąd
w obliczeniu ceny tej oferty, tym samym zarzut podniesiony przez Odwołującego był


zasadny. Zgodnie z treścią ww. przepisu oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera
błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa nie definiuje
pojęcia "błąd w obliczeniu ceny", niemniej przyjmuje się, że błędem w obliczeniu ceny jest
błąd polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia, wynikający np.
z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Z błędem w obliczeniu ceny oferty będziemy
mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji
kosztorysowych, ponieważ nie ujął w swojej ofercie wszystkich pozycji kosztorysowych - czyli
tak jak w rozpoznawanym przypadku”
.
Podobnie jak w przypadku KAWA.SKA Sp. z o.o.,
także SYSMEX Polska Sp. z o.o.
złożył ofertę nieodpowiadającą treści SIWZ i wprowadził Zamawiającego w błąd. Poniżej
powtórzenie części argumentów odniesionych do KAWA.SKA Sp. z o.o., które pokrywają się
przypadku oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o.:
a) metoda transportu szkiełek odbywa się na zasadzie innej niż dopuszczona w SIWZ (pkt
1.19) - SYSMEX Polska Sp. z o.o.
potwierdził w ofercie nieprawdę, ponieważ
w oferowanym modelu skanera 3D HISTECH P1000 transport preparatu odbywa się poprzez
jego chwytanie/ściskanie a takiej formy transportu Zamawiający nie dopuścił wyraźnie
wskazując to w odpowiedziach na pytania. Ponadto w wyjaśnieniach Zamawiającego z dnia
22.03.
2018 r., Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 12: „Na podstawie analizy systemów
dostępnych na rynku, Zamawiający wymagana zaoferowania skanera preparatów
mikroskopowych o podanej funkcjonalności. Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę
było testowane przez Zamawiającego i nie spełniło oczekiwań z uwagi na zacięcia
i uszkodzenia preparatów (łamanie szkiełek) w wyniku transportu poprzez uchwyt.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga transportu szkiełek mikroskopowych
odbywających się na zasadzie przenoszenia preparatu, bez jego chwytania czy ściskania.”

b)
odczytywanie kodów z kaset (pkt 1.12) podobnie jak KAWA.SKA Sp. z o.o. - SYSMEX
Polska Sp. z o.o.
potwierdził w ofercie nieprawdę, ponieważ w oferowanym modelu skanera
3D HISTECH P1000 brak jest wymaganej możliwości odczytywania kodów z kaset co było
wymogiem Zamawiającego,
c) w pkt
2.27 SYSMEX podaje, że platforma do telepatologii ma możliwość odczytu
wymaganych form
atów plików różnych producentów (ndpi, czi) bez konwersji. Nie jest to
prawdą, bo w rozwiązaniu oferowanym przez SYSMEX Polska Sp. z o.o. potrzebna jest
konwersja pliku przed jego wgraniem do platformy, a to oznacza konieczność dodatkowej
operacji na plik
ach, zajmuje dodatkowy czas. Nie jest to prawdą, bo w rozwiązaniu
oferowanym przez SYSMEX potrzebna jest konwersja pliku przed jego wgraniem do
platformy, a to oznacza konieczność dodatkowej operacji na plikach, zajmuje dodatkowy
czas.

d) pkt 1.17 Zamawiaj
ący wymagał: „Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej
oceny etapu skanowania (kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowania, kaseta
zeskanowana)”
- SYSMEX Polska Sp. z o.o. potwierdził ten parametr, ale oferowany produkt
skaner P1000 nie ma wbudowanego panelu informacyjnego
(dowód załączone zdjęcie
skanera).
Zamawiający w dniu 11.05.2018 r. (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie art. 185
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24
sierpnia 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej:
„Pzp”, wezwał uczestników postępowania
przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
W dniu 14.05.2018 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) KAWA.SKA Sp. z o.o.
zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc
o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz
Odwołującemu.
W dniu 21.05.2018 r.
(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Zamawiający wobec
wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp,
odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w części zarzuty odwołania, w pozostałym
zakresie je oddając. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującemu.
1.
Zarzuty uwzględnione przez Zamawiającego:
a) Oferta KAWA.SKA Sp. z o.o.:
I/3: - niezastosowanie art. 90 ust. 1 Pzp -
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
w zakresie części zamówienia polegającej na kalkulacji ceny za szkolenie. W przypadku nie
złożenia wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień, których ocena wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że cena podana w pozycji szkolenie instruktażowe oraz dostawy stołu na
akcesoria i fotela roboczego jest rażąco niska, Zamawiający odrzuci ofertę KAWA.SKA Sp.
z o.o., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp,
oraz w konsekwencji zostanie uwzględniony
zarzut:
I/1: - niezastosowania art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 Pzp -
oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny.
b) Oferta SYSMEX Polska Sp. z o.o.:
V/1: - niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 P
zp, tj. odrzucenia oferty zawierającej błędy
w obliczeniu ceny.
2.
Zarzuty nie uwzględnione przez Zamawiającego:
a) Oferta KAWA.SKA Sp. z o.o.
I/2 - "nie zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA nie
odp
owiada treści SIWZ, co wynika z treści złożone i oferty oraz następnie złożonych
wyjaśnień (…)”


> pkt 1.25
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Przesył skanowanego obrazu
złączem optycznym lub innym umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości. Przesył
w trybie rzeczywistym”
.
Zarówno treść oferty, jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.25. W treści
wymagania w pkt 1.25. dopuszczającego zarówno złącze optyczne lub inne, Zamawiający
nie wymagał wskazania sposobu realizacji spełnienia tego wymogu, Informacja wskazująca
na zastosowane oprogramowanie zapewniające przesył obrazu w czasie rzeczywistym jest w
tym przypadku informacją wystarczającą.
> pkt 1.9
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Możliwość wybierania liczby warstw
z gotowych zestawów lub indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw.”
.
W tym wymogu, zamawiający nie określił wymaganej maksymalnej bądź minimalnej
liczby wybieranych lub indy
widualnie definiowanych liczby warstw. Złożone przez
KAWA.SKA Sp. z o.o.
wyjaśnienie wskazujące liczbę do 25 warstw nie można interpretować
jako zmianę treści oferty, również z tego względu że liczba ta podana została w załączonych
do oferty materiałach informacyjnych i katalogu. W histopatologicznej praktyce laboratoryjnej
definiowane są pierwsze warstwy preparatu, maksymalnie 3 - 4 warstwy z gotowego
zestawu.
> pkt 1.12
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Skaner wyposażony w sensor do
odczytu kodu
ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów z kaset
(magazynków)”
.
Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.12. Odwołujący
w treści odwołania poza stwierdzeniem rzekomej nieprawdziwości, złożonych przez
KAWA.SKA Sp. z o.o.
oświadczeń, nie przedstawił żadnych innych dowodów
potwierdzających postawiony zarzut.
> pkt 1.17
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Wbudowany w skaner panel
info
rmacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (kaseta oczekująca na skanowanie,
kaseta skanowana, kaseta zeskanowana)”

Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.17. Wymagane
informacje dotyczące etapu skanowania wyświetlane są zarówno na konsoli (komputerze)
jak i na panelu informacyjnym skanera. Odwołujący w treści odwołania poza stwierdzeniem
rzekomej nieprawdziwości, złożonych przez KAWA.SKA Sp. z o.o. oświadczeń, nie
przedstawił żadnych innych dowodów potwierdzających postawiony zarzut.

> pkt 1.18
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Funkcja automatycznego
powtórzenia skanu (tzw. rescan) w sytuacji gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu jest
poniżej zadanego przez użytkownika progu”
.
Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.18. Odwołujący
dokonał własnej interpretacji wymogu dotyczącego "automatycznego powtórzenia skanu",
traktując ten parametr jako automatyczny skan wykonywany przez urządzenie bez ingerencji
użytkownika. W praktyce diagnostycznej tak interpretowany "rescan" byłby nieużyteczny
i generujący niepotrzebne koszty. Wyłącznie użytkownik a nie urządzenie dokonuje oceny
jakości wykonanego preparatu histopatologicznego i skanu i w przypadku takiej potrzeby
zadaje polecenie wykonania automatycznego powtórzenia skanu.
> pkt 1.29
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Oprogramowanie umożliwiające
wykonanie przez użytkownika procesu automatycznej kalibracji skanera w oparciu
o dołączony slajd kalibracyjny.
a/ opcja filtracji kolejki skanowanych preparatów w celu szybkiego wyświetlania preparatów:
zeskan
owanych, niezeskanowane, wymagające sprawdzenia
b/ graficzna mapa obszarów ostrych i wymagających sprawdzenia możliwa do wyświetlenia
w trakcie skanowania”
. Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 1.29.
W złożonych wyjaśnieniach KAWA.SKA Sp. z o.o. przestawił sposób realizacji wymagań
opisanych w pkt 1.29 lit. a i b.
> pkt 2.27
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „System otwarty umożliwiający
wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np.: ndpi, svs, mrxs, czi -
bez potrzeby ich konwersji”
.
Zarówno treść oferty jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
KAWA.SKA Sp. z o.o.
potwierdzają spełnienie wymagań opisanych w pkt 2.27. Zamawiający
wymagał "systemu otwartego". W opisie tego wymogu podał wyłącznie przykładowe formaty
innych p
roducentów: „np.: ndpi, svs, mrx, czi".
II/1: - niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp
Z treści uzasadnienia zarzutów podniesionych w pkt ll/1 wynika, że Odwołujący
wskazuje na nieprawidłowości dotyczące wypełnienia przez KAWA.SKA Sp. z o.o.
załączników technicznych zamówienia, tj. zał. nr 1 do SIWZ. Zarzuty w tym zakresie
stanowią powtórzenie zarzutów wskazanych w pkt I/2. Informacje zawarte w ofercie mogą
wpływać na decyzję zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej czy też decyzję
o odrzuceniu oferty. Jeżeli zatem w ramach udzielonych w ofercie informacji dotyczących
propono
wanego przedmiotu transakcji wykonawca wskaże nieprawdziwe informacje tak, by

spełnić wymagania względem nabywanego świadczenia postawione w SIWZ, to takie
zachowanie wpływa na decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 Pzp
W przepisie - art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp -
mowa jest o wprowadzeniu Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego podstawą wykluczenia wykonawcy -
na podstawie tego przepisu -
nie może być jakiekolwiek wprowadzenie Zamawiającego
w błąd, ale wprowadzenie w błąd co do braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
III: - nie wezwanie wykonawcy KAWA.SKA Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26
ust. 3 Pzp
Ze względu na nie jasność tego zarzutu przedłożonego „z ostrożności procesowej",
Zamawiający może jedynie domyślać się, że chodzi o dokumenty lub oświadczenia
wskazane w zarzucie ll/1.
Należy zwrócić uwagę, że przywołany art. 26 ust. 3 Pzp nie służy
wyjaśnianiu treści oferty. Nieuprawnione jest wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w sytuacji
gdy dotyka ono sfery oceny treści oferty lub wręcz sfery kryteriów ocen. Ponadto, procedura
wyjaśniania treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp) nie może być prowadzona w celu
uzupełniania brakujących dokumentów lub oświadczeń lub negocjacji prowadzących do
zmiany treści oferty.
IV/1 (oferta Sysmex Polska Sp. z o.o.): - niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 w zw.
z art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp
Z treści uzasadnienia zarzutów podniesionych w pkt ll/1 wynika, że Odwołujący
wskazuje na nieprawidłowości dotyczące wypełnienia przez Sysmex Polska Sp. z o.o.
załączników technicznych zamówienia tj. zał. nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w ofercie
mogą wpływać na decyzję zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej czy też
decyzję o odrzuceniu oferty. Jeżeli zatem w ramach udzielonych w ofercie informacji
dotyczących proponowanego przedmiotu transakcji wykonawca wskaże nieprawdziwe
informacje tak, by spełnić wymagania względem nabywanego świadczenia postawione
w SIWZ,
to takie zachowanie wpływa na decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
który to przepis nie został przywołany w odwołaniu
w przypadku oferty Sysmex Polska Sp. z o.o.
W przepisie - art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp -
mowa jest o wprowadzeniu Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wobec powyższego podstawą wykluczenia wykonawcy -
na podstawie tego przepisu -
nie może być jakiekolwiek wprowadzenie Zamawiającego
w błąd, ale wprowadzenie w błąd co do braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia

warunków udziału w postępowaniu. Natomiast w zakresie pojęcia rażącego niedbalstwa (art.
24 ust. 1 pkt 17 Pzp) należy stwierdzić, że przepis ten odnoszony jest do naruszenia
elementarnych reguł prawidłowego zachowania się w danej sytuacji lub nieprzestrzegania
podstawowych zasad ostrożności i również dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odnosząc się do części odwołania związanej z uzasadnieniem zarzutów związanych
z niespełnieniem przez Sysmex Polska Sp. z o.o. parametrów technicznych określonych
w zał. nr 1, zamawiający przedstawia poniżej swoje stanowisko:
> pkt 1.19
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Sposób transportu szkiełek
mikroskopowych odbywający się na zasadzie przenoszenia preparatu bez jego chwytania
czy ściskania. Minimalizacja ryzyka zacięć lub uszkodzeń preparatu przy jego przenoszeniu
z podajnika pod obiektyw”
.
Przedstawiony zarzut został oparty o treść udzielonej przez Zamawiającego
odpowiedzi do pytań zadawanych na etapie przed złożeniem ofert. Pytania Wykonawcy
dotyczyły jednak innego modelu urządzenia niż to, które zostało zaoferowane. W ocenie
zamawiającego oferta Sysmex Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w pkt 1.19,
Zaoferowany system transportu szkiełek oparty jest na zautomatyzowanym podajniku
szkiełek mikroskopowych z możliwością ustawienia dowolnej kolejności preparatów
skanowanych.
> pkt 1.12
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Skaner wyposażony w sensor do
odczytu kodu ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów z kaset
(magazynków)”

W ocenie Zamawiającego oferta Sysmex Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania
określone w pkt 1.12. Dane dotyczące pkt 1.12 Sysmex Polska Sp. z o.o. zastrzegł jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, tym samym Odwołujący nie mógł znać treści oferty w tym
zakresie.
> pkt 2.27
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „System otwarty umożliwiający
wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np.: ndpi, svs, mrxs, czi -
bez potrzeby ich konwersji”
.
W ocenie Zamawiającego oferta Sysmex Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania
określone w pkt 2.27. Dane dotyczące pkt 2.27 Sysmex Polska Sp. z o.o. zastrzegł jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, tym samym Odwołujący nie mógł znać treści oferty w tym
zakresie.
Zamawiający wymagał "systemu otwartego". W opisie tego wymogu podał
wyłącznie przykładowe formaty innych producentów:" np. : ndpi, svs, mrx, czi".
> pkt 1.17
wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ: „Wbudowany w skaner panel
informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (kaseta oczekująca na skanowanie,


kaseta skanowana, kaseta zeskanowana)”. W ocenie Zamawiającego, oferta Sysmex
Polska Sp. z o.o.
spełnia wymagania określone w pkt 1.17, Dane dotyczące pkt 1.17 Sysmex
Polska Sp. z o.o.
zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa, tym samym Odwołujący nie
mógł znać treści oferty w tym zakresie.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się z przedstawionymi
poniżej dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron oraz
Przystępującego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, ustalił i zważył, co
następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma
interes w uzy
skaniu zamówieniu. W wypadku potwierdzenia się zarzutów wobec drugiego
i pierwszego Wykonawcy w rankingu złożonych ofert ma szanse na uzyskanie zamówienia.
Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej
sprawie dowody z:
całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej
przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym
w
szczególności postanowień SIWZ, odpowiedzi na pytania – wyjaśnienia Zamawiającego
z 22.03.2018 r.,
oferty Przystępującego - System mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner
preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów w jasnym polu z platformą
telekonsultacyjną -1 szt. Typ. Leica Aperio AT2 IVD, Aperio eSildeManager IVD, produkcji:
Leica Biosystems Imaging, Inc. /parametry techniczne
– str. 20-27, serwis i gwarancja – 28-
34, parametry oceniane
– 35-37/ (wraz z katalogami, folderami, innymi materiałami
dotyczącymi oferowanej aparatury – str. 45 - 54) oraz oferty Sysmex Polska Sp. z o.o.
(częściowo tajemnica przedsiębiorstwa), pisma z 16.04.2018 r. – informacja
o niezgod
nościach oferty firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. oraz KAWA.SKA Sp. z o.o.,
wezwania Zamawiającego skierowanego do Przystępującego z 17.04.2018 r., wyjaśnienia
Przystępującego z 18.04.2018 r. oraz informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
z 30.04.2018 r.
Izba
zaliczyła także w poczet materiału dowodowego załączone do odwołania przez
Odwołującego:
1)
korespondencję e-mailowa między Odwołującym a Zamawiającym, z której wynika
wezwanie do udostępnienia dokumentacji złożonej przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w trybie art.
26 Pzp - korespondencja z 04.05.2018 r. i 09.05.2018 r.;
2) wtórnie - pismo z 16.04.2018 r. – informacja o niezgodnościach oferty firmy Sysmex
Polska Sp. z o.o. oraz KAWA.SKA Sp. z o.o.

Izba
nie zaliczyła (złożone bez tłumaczenia) w poczet materiału dowodowego
załączone do odwołania przez Odwołującego:
1) komplet dokumentacji dla skanera LEICA oferowanego przez KAWA.SKA Sp. z o.o.
specyfikację techniczną skanera wraz z zrzutem ekranu ze strony producenta (karta
katalogowa producenta skanera Leica Aperio A T2, print screen ze strony producenta
skanera Leica Aperio A T2);
2) zrzut ekranu ze strony producenta skanera 3dDHISTECH i fotografia skanera,
oferowanego przez SYSMEX Polska Sp. z o.o. (Karta katalogowa skanera Hamamatsu
S360).
Izba zaliczyła także w poczet materiału dowodowego złożone na rozprawie przez
Odwołującego:
1) w zakresie pkt 1.25
zał. nr 1 do SIWZ – wydruk katalogu producenta (3 – stronicowy)
skanera wraz z odręcznym tłumaczeniem oraz zrzut ekranu ze strony internetowej
P
rzystępującego;
2) w zakresie pkt 1.9
zał. nr 1 do SIWZ - wydruk strony z oferty złożonej przez
Przystępującego w postępowaniu oraz ze strony producenta;
3) w zakresie pkt 1.12
zał. nr 1 do SIWZ - wydruk (2 strony) klatek filmu przedstawionego na
rozpra
wie przez Odwołującego oraz oddzielnie zdjęcia samego skaner;
4) w zakresie pkt 1.17
zał. nr 1 do SIWZ - zdjęcie panelu zaoferowanego skanera;
5) w zakresie pkt 1.29
zał. nr 1 do SIWZ - zrzut ekranu przedstawiający oznaczenie
(kodowanie) kolorami
– klatka filmu przedstawionego na rozprawie przez Odwołującego.
Odnośnie prezentacji filmu producenta skanera Aperio AT 2 – Izba zgodziła się na
prezentacje
– Przystępujący nie kwestionował jego pochodzenia, jedynie walor merytoryczny
– jednakże film ten jako taki nie miał tłumaczenia i z tych powodów – nie może stanowić
dowodu w sprawie.
Izba zaliczyła także w poczet materiału dowodowego złożone na rozprawie przez
Przystępującego:


wyciąg z instrukcji obsługi skanera w zakresie pkt 1.29 zał. nr 1 do SIWZ z opisem
na wstępie w języku polskim.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę
także odwołanie, odpowiedź na odwołanie zawierające uwzględnienie w części, częściowy
sprzeciw złożony na posiedzeniu przez Przystępującego wraz z pismem (odpowiedzią na
odwołanie Przystępującego), stanowisko pisemne Odwołującego (pismo Odwołującego
w sprawie), a nadto stanowiska
i oświadczenia stron oraz Przystępującego złożone ustnie do
protokołu.

Odnosząc się do podniesionych w treści odwołania oraz podtrzymanych na
posiedzeniu i rozprawie
zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.
Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia przez
Zamawiającego:
I. zaniechanie odrzucenia oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na nieprawidłowym ujęciu
kosztów części przedmiotu Zamówienia w treści oferty, co KAWA.SKA Sp. z o.o. sama
przy
znała w treści wyjaśnień z 18.04.2018 r.,
2. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2) w sytuacji gdy oferta KAWA.SKA Sp. z o.o. nie
odpowiada treści SIWZ, co wynika z treści złożonej oferty oraz następnie złożonych
wyjaśnień i oświadczeń przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w toku postępowania o udzielenie
Zamówienia,
3. niezastosowanie lub błędne zastosowanie art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4) i
6) w sytuacji gdy Zamawiający powinien był wezwać KAWA.SKA Sp. z o.o. do wyjaśnień
rażąco niskiej ceny w zakresie części Zamówienia polegającej na kalkulacji ceny za
szkolenie (lub wezwał i dokonał niewłaściwej oceny wyjaśnień), co w efekcie powinno
prowadzić do wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o. z uwagi na błędnie podane wartości części
składowych ceny Zamówienia oraz przedstawienie rażąco niskiej ceny w stosunku do części
przedmiotu Zamówienia polegającej na szkoleniu, w konsekwencji do odrzucenia oferty na
podstawie art. 90 ust. 3 Pzp.
II. zaniechania wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o.
z postępowania z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1)-2) Pzp z uwagi na
wprowadzenie Zamawiającego przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w błąd przy przedstawianiu
informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i składanie rozbieżnych oświadczeń o
spełnianiu przez oferowany przedmiot Zamówienia wymogów postawionych wobec tego
przedmiotu w treści SIWZ, w sytuacji gdy z treści dokumentów w tym kart katalogowych
złożonych przez KAWA.SKA Sp. z o.o. wynika, że oferowany przedmiot zamówienia nie
spełnia wymogów określonych w SIWZ.
III. jedynie z ostrożności procesowej wskazuję na możliwość zaniechania wezwania
wykonawcy KAWA.SKA Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, lub
błędnego wezwania, które to wezwanie mogłoby prowadzić do prawidłowego ustalenia przez
Zamawiającego konieczności wykluczenia KAWA.SKA Sp. z o.o. z postępowania -
Odwołujący uznaje, że wezwanie zostało dokonane z uwagi na treść wyjaśnień złożonych

przez KAWA.SKA Sp. z o.o. w dniu 18.04.
2018 r., których treść wskazuje na fakt, że
Zamawiający przekazał pismo Odwołującego do KAWA.SKA Sp. z o.o. i na tej podstawie
żądał wyjaśnień - mimo braku przekazania takiego wezwania ze strony Zamawiającego na
wyraźny wniosek złożony przez Odwołującego.
W odniesieniu do oferty wykonawcy SYSMEX Polska Sp. z o.o.
wskazuję naruszenie
zaniechania czynności lub czynności niezgodnych z Pzp:
IV. zaniechania wykluczenia SYSMEX Polska Sp. z o.o.
z postępowania z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1)-2) Pzp z uwagi na
wprowadzenie Zamawiającego przez SYSMEX Polska Sp. z o.o. w błąd przy przedstawianiu
i
nformacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i składanie rozbieżnych oświadczeń
o spełnianiu przez oferowany przedmiot Zamówienia wymogów postawionych wobec tego
przedmiotu w treści SIWZ, w sytuacji gdy z treści dokumentów złożonych przez SYSMEX
Polska Sp. z o.o.
wynika, że oferowany przedmiot Zamówienia nie spełnia wymogów
określonych w SIWZ.
V. zaniechanie odrzucenia oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o. z uwagi na:
1. niezastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp w sytuacji gdy oferta SYSMEX Polska Sp. z o.o.
zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, które polegały na całkowitym pominięciu
w kalkulacji ceny, kosztów szkolenia, który to koszt stanowi część przedmiotu zamówienia
i część składową ceny.

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania:
W pierwszej kolejności należy przywołać stan faktyczny wynikający z treści
wniesionego odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie /uwzględnienia w części/, jak
i sprzeciwu
(odpowiedzi na odwołanie Przystępującego).

Jednocześnie, zgodnie z rozdz. IV SIWZ: „IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Systemu mikroskopii wirtualnej obejmuj
ący skaner preparatów histopatologicznych do
skanowania preparatów w jasnym polu z platform ą telekonsultacyjną - 1 szt.
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. zakup
1.2.
dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
1.4. m
ontaż, instalację i uruchomienie
1.5.
szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego
Parametry techniczne (wymagane, graniczne) zostały określone w załączniku nr 1 i 1.1.
Parametry techniczne oceniane wraz ze skalą ocen zostały podane w załączniku nr 2.


W przypadku braku danych dotyczących warunków granicznych (załącznik nr 1 i 1.1.)
Zamawiający uzna, że w oferowanej konfiguracji aparatury brak jest wymaganego
parametru. W konsekwencji nie spełnienie bezwzględnie wymaganych warunków spowoduje
odrzucenie oferty.
Natomiast brak danych w załączniku nr 2. w kolumnie dotyczącej parametrów ocenianych
skutkować będzie przyznaniem w tej pozycji "0 punktów". (…)”
.

Dodatkowo, Zamawiający określił, że: - V. Postępowanie prowadzone z zastosowaniem
przepisu art. 24 aa Pzp -
"odwrócona ocena".

Nadto,
Zamawiający stwierdził, że: „X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówieniaoraz potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 upzp, Zamawiaj
ący wymaga złożenia wraz z ofertą:
-
Oświadczenia na formularzu "JEDZ"
oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub wskazać w JEDZ
miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu, z
łożonego do innego postępowania,
prowadzonego przez Zamawiającego - w postaci:
a Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1
upzp;
b Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13¬14
i 21 upzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c
Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawcy ( załącznik nr 7) tj.:
-
że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 upzp)
-
że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op
łatach lokalnych)
-
że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleg
aniu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia spo
łeczne lub zdrowotne .... (art. 22 ust. 1 pkt. 15 upzp).
d
Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że


Wykonawca nie za
lega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozu
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz
łożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzj
i właściwego organu;
e
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organ
em w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia ww. dokumentów.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp, tj. podania nazw firm
i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp. (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą,
który złożył ofertę w tym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
3.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia:
a)
Świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie
Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
b)
Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające
wymagane parametr
y dla przedmiotu zamówienia (w języku polskim).
4.
Ponadto Wykonawca powinien z łożyć wraz z ofertą:
a)
Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a tak że składania
ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie


wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej
przez notariusza).
b) Potwierdzenie wniesienia wadium.
c)
Wypełniony formularz oceny parametrów technicznych (załącznik nr 1 i 1.1. i 2 do
SIWZ), wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane
w powyższych rozdziałach (IX i X).”.


Odnośnie ceny oferty Zamawiający wymagał: „XIX. Opis sposobu przygotowania
oferty. (…) 2. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto oraz wpisane do
„formularza ofertowego" stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszej SIWZ i dołączone do oferty.”
.
W ramach załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający oczekiwał rozbicia zaoferowanej ceny -
na
1) cena zakupu aparatury wraz z dostawą, instalacją i montażem: oraz 2) cena szkolenia.
Powyższe rozbicie cenowe zostało zachowane w § 2 zał. nr 5 do SIWZ /istotne
postanowienia przyszłej umowy/.

Odnośnie kryteriów oceny ofert Zamawiający określił: „XXIII. Opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem, znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A) Cena - 60 %
B) Parametry techniczne - 20%
C) Gwarancja - 20%
ad. A) Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe;
powinna być podana jako wartość netto i brutto.
W kryterium „cena" zostanie zastosowany następujący wzór:

Wartość brutto oferty najniższej
Cena =
---------------------------------------- x 100 x 60 %

Wartość brutto oferty badanej
ad. B) Jakość będzie oceniana na podstawie oceny parametrów technicznych zgodnie z
punktacją wskazana w załączniku nr 1.1 do siwz.
W kryterium „parametry techniczne" zostanie zastosowany następujący wzór

Ilość otrzymanych punktów
Parametry techniczne =
---------------------------------------- x 100 x 20 %

Maksymalna ilość punktów
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższa ceną która będzie spełniała
wymagania graniczne i warunki zawarte w SIWZ.
ad. C) Gwarancja


24 miesiące - 0 pkt.
36 miesięcy - 10 pkt.
48 miesięcy - 20 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą sumę
punktów z ww. kryteriów oraz będzie spełniała wymagania graniczne i warunki zawarte
w SIWZ.”.

Przystępujący zaoferował - System mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner
preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów w jasnym polu z platformą
telekonsultacyjną -1 szt. Typ. Leica Aperio AT2 IVD, Aperio eSildeManager IVD, produkcji:
Leica Biosystems Imaging, Inc.
– za cenę – 888.963,00 PLN (brutto), w tym 1) cena zakupu
aparatury wraz z dostawą, instalacją i montażem: 888.840, 00 PLN (brutto); 2) cena
szkolenia: 123,00 PLN (brutto). Zgodnie z pkt. 2.2
„Oferujemy przeprowadzenie szkolenia
instruktażowego i demonstracji pracy i funkcji aparatury dla personelu medycznego
i technicznego nie później niż 10 dni od daty instalacji i uruchomienia aparatury”
.
Nadto, Przystępujący złożył oświadczenie, w formularzu ofertowym: „Oświadczamy,
że oferowana przez nas aparatura jest zgodna z przedmiotem zamówienia szczegółowo
opisanym w SIWZ. W załączeniu przedkładamy wypełnione załączniki nr 1,1.1, 2 do siwz”
.
Jednocześnie zgodnie z wypełnionym zał. nr 1 do SIWZ (str. 27 oferty) –
Przystępujący zaoferował szkolenie instruktażowe /w siedzibie Zamawiającego – przed
podpisaniem protokołu uruchomienia i oddania do użytku (minimum 5 dni roboczych) dla
minimum 15 osób/. Z kolei zgodnie z zał. nr 1.1 do SIWZ /serwis i gwarancja/ – szkolenie
instruktażowe (str. 30-31 oferty) – podstawowe szkolenie medyczne personelu technicznego
i personelu medycznego Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej w siedzibie
Zamawiającego przez min. 3 dni robocze – min. 15 osób; szkolenie personelu technicznego
(obsługa techniczna) w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji i podstawowego
serwisowania urządzenia w miejscu instalacji sprzętu (w ilości co najmniej 2 dni dla 4 osób).
Nadto, w ramach zał. nr 2 do SIWZ /parametry oceniane/ (str. 36-37 oferty) – zaoferował
Przystępujący – dodatkowe szkolenia personelu medycznego Zakładu Patologii i Diagnostyki
Laboratoryjnej w siedzibie
Zamawiającego przez min. 2 dni po upływie co najmniej 6
miesięcy od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia.

W zakresie treści zał. nr 1 do SIWZ pkt 1.25, 1.9, 1.12, 1.17, 1.18, 1.29, 2.27
Przystępujący złożył oświadczenia w swojej ofercie treści takiej jak wskazane w dowołaniu.
Istotne
informacja znajdują się także w wyjaśnienia – odpowiedziach na pytania – pismo
z 22.03.2018 r.:
„(…) Pytanie 6
Zama
wiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, pkt 1. Skaner
preparatów mikroskopowych, ppkt. 1.12 określa: „Skaner wyposażony w sensor do odczytu


kodu ze szkiełka oraz dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów
z kaset(magazynków).”
Natomiast w ppkt 1.10 Zamawiający wymaga: „Możliwość odczytu kodów 1D i 2D na
skanowanych preparatach”
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że każdy z producentów ma swoje własne
rozwiązania technologiczne dla zapewnienia podobnych funkcjonalności. Wykonawca
spełniając wymóg odczytu kodów 1D i 2D wypełnia podstawowy parametr funkcjonalny,
istotny z punktu widzenia Zamawiającego pod kątem identyfikacji i archiwizacji
zeskanowanych preparatów, jak również integracji z systemem LIS. Dodatkowy sensor
służący do odczytu kodów z kaset (magazynków), nie ma żadnego funkcjonalnego
uzasadnienia i służy jedynie umożliwieniu złożenia ważnej oferty przez jednego Wykonawcę.
Zamawiający wskazuje tym opisem jednoznacznie na skaner Hamamatsu S360 oferowany
przez Opta-Tech Sp. z o.o.
Zapis taki nie pojawił się także w poprzednim unieważnionym postępowaniu z dnia
24.01.2018 r. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z pytaniem: czy
Zamawiający wymaga, by zaoferowany skaner umożliwiał odczyt kodu 1D i 2D ze szkiełka
za pomocą dodatkowego sensora lub kamery?
Odpowiedź
Na podstawie analizy systemów dostępnych na rynku, Zamawiający dokonał
wnikliwej analizy parametrów systemu opisanego w postępowaniu z dnia 24.01.2018
względem wymogów realizowanego projektu i specyfiki pracy Zamawiającego. Zamawiający
wymaga, aby zaoferowany skaner umożliwiał odczyt kodu 1D i 2D ze szkiełka za pomocą
tego samego lub dodatkowego sensora lub kamery przy zachowaniu pozostałych zapisów
SIWZ. (…)
Pytanie 10
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 1. Skaner
preparatów mikroskopowych, ppkt. 1.17 określa:
„Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania
(kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowania, kaseta zeskanowana)”
W
skazujemy, że zapis taki nie ma funkcjonalnego uzasadnienia jako parametr
graniczny i ma za zadanie wyróżnić tylko jednego Wykonawcę, Opta-Tech Sp. z o.o. oraz
skaner Hamamatsu S360, uniemożliwiając tym samym złożenie ważnej oferty innym
Wykonawcom. Poniżej fragment z karty katalogowej skanera Hamamatsu S360: (…)
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie parametru, jako
nieposiadającego funkcjonalnego znaczenia oraz jednoznacznie wskazującego na konkretne


rozwiązanie,
konkretnego
producenta,
względnie
przesunięcie
do
parametrów
niewymaganych, ocenianych dodatkowo.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Na podstawie analizy systemów dostępnych na rynku, Zamawiający wymagana
zaoferowania skanera preparatów mikroskopowych o podanej funkcjonalności, która zapewni
możliwość monitorowania pracy systemu i planowania pracy w komórkach organizacyjnych
Zamawiającego.
Pytanie 11
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 1. Skaner
preparatów mikroskopowych, ppkt. 1.18 określa:
„Funkcja automatycznego powtórzenia skanu (tzw. rescan) w sytuacji gdy poziom
ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej zadanego przez użytkownika progu.”
Zwracamy uwagę na fakt, że w unieważnionym w dn. 24.01.2018 r. postępowaniu
zwracaliśmy się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym parametru rescan i uzyskaliśmy
dopuszczenie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego.
Opisana funkcja rescan nie zapewnia pełnej automatyzacji procesu skanowania.
Z uwagi na przestarzałą technologię ustawiania ostrości preparatu, użytkownik musi najpierw
obejrzeć zeskanowany preparat i ocenić, czy jego jakość jest właściwa. Wydłuża to proces
diagnostyczny i powoduje niepotrzebne dublowanie tych samych czynności. Podaje również
w
wątpliwość samą jakość takiego rozwiązania, które wymaga ponownego sprawdzenia
procesu skanowania.
Dodatkowo zapis taki wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne, czyli na
tylko jednego producenta skanerów - firmę Hamamatsu. Jedynym Wykonawcą, który przy
takim zapisie jest w
stanie złożyć ważną ofertę w przedmiotowym postępowaniu jest Opta-
Tech Sp. z o.o., przedstawiciel firmy Hamamatsu na rynku polskim. Wykonawca wskazuje, iż
obecny zapis uniemożliwia zaproponowanie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego przez
innych Wykonaw
ców posiadających w ofercie systemy do mikroskopii wirtualnej i stoi
w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Dodatkowo, opisane rozwiązanie jest
niekorzystne z punktu widzenia użytkownika, gdyż wymaga ponownej weryfikacji
zeskano
wanych obrazów, co wydłuża proces diagnostyczny.
W związku z powyższym zwracamy się z ponownym zapytaniem, czy Zamawiający
dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne i spełniające wymogi SIWZ skaner
histologiczny, z automatycznym wielopłaszczyznowym ustawianiem ostrości, zgodnym
z parametrami zadanymi przez Użytkownika, które skutkuje najwyższą jakością skanu
i brakiem konieczności powtarzania procesu?Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne i spełniające
wymogi SIWZ skaner histologiczny, z automatycznym wielopłaszczyznowym ustawianiem
ostrości - przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ. (…)
Pytanie 14
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 1. Skaner
preparatów mikroskopowych, ppkt. 1.29 określa:
„Oprogramowanie
umożliwiające
wykonanie
przez
użytkownika
procesu
automatycznej kalibracji skanera w oparciu o dołączony slajd kalibracyjny
a)
opcja filtracji kolejki skanowanych preparatów celu szybkiego wyświetlania
preparatów: zeskanowanych, niezeskanowane, wymagające sprawdzenia
b)
graficzna mapa obszarów ostrych i wymagających sprawdzenia możliwa do
wyświetlenia w trakcie skanowania”
Zamawiający poprzez dodanie podpunktów a) i b) względem poprzedniego
postępowania, unieważnionego w dn. 24.01.2018 r., wskazuje jednoznacznie na
konkretnego Wykonawcę - OptaTech Sp. z o.o. oraz skaner Hamamatsu Nanozoomer S360.
Poniżej fragment z karty produktowej skanera Nanozoomer S360 firmy Hamamatsu
(…) Wskazane parametry wymagają od Użytkownika bieżącej kontroli procesu, co jest mało
efektywne i wymaga bieżącego nadzoru nad przebiegiem procesu skanowania.
Są to jednocześnie parametry jednoznacznie wskazujące na konkretne rozwiązanie i
uniemożliwiające złożenie ważnej oferty w przedmiotowym postępowaniu innemu
Wykonawcy.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w ppkt. 1.29 na
uprzednio opublikowany: „Oprogramowanie umożliwiające wykonanie przez użytkownika
procesu automatycznej kalibracji skanera w oparciu o d
ołączony slajd kalibracyjny” i
usunięcie dodatkowych punktów ograniczających zasadę uczciwej konkurencji.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Na podstawie analizy systemów dostępnych na rynku, Zamawiający wymagana
zaoferowania skanera prepara
tów mikroskopowych o podanej funkcjonalności, a także daje
możliwość bieżącej kontroli procesu i nadzoru nad przebiegiem procesu skanowania.
Zamawiający przy specyfikowaniu oczekiwanego rozwiązania, wybierał parametry
odpowiadające oczekiwaniom i charakterystyce pracy w laboratorium a nie będzie wymagał
zmiany pracy ze względu na brak lub ograniczoną funkcjonalność proponowanego systemu.
(…)


Pytanie 21
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 2. Platforma do
Tele-Patologii, ppkt. 2.27 o
kreśla: „System otwarty pozwalający umożliwiający wyświetlanie
skanów z urządzeń różnych producentów w formatach np. .ndpi, .svs, .mrxs czy .czi –bez
potrzeby ich konwersji.” Zwracamy uwagę na fakt, że w unieważnionym w dn. 24.01.2018 r.
postępowaniu zwracaliśmy się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym parametru
i uzyskaliśmy dopuszczenie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego.
Każdy z Producentów skanerów posiada własne formaty zapisów plików i własne
rozwiązania technologiczne, także w zakresie wyświetlania slajdów pochodzących od innych
dostawców. Jedynym producentem, który spełnia tak zapisany parametr, w połączeniu
z innymi wymaganiami technicznymi opisanymi w SIWZ -
jest firma Hamamatsu. Zawężenie
tego parametru jako wymagany wraz z innymi parametrami funkcjonalnymi opisanymi
w Załączniku nr 1 do SIWZ, jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie, którego
w pełni nie mogą spełnić inni Wykonawcy posiadający w ofercie systemy do mikroskopii
wirtualnej. Jedynym Wykonawcą, który jest w stanie spełnić wszystkie opisane parametry
jest Opta-Tech Sp. z o.o., przedstawiciel firmy Hamamatsu na rynku polskim.
Uniemożliwia to również zaproponowanie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego
i stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji.
Zwracamy się z pytaniem i prośbą o dopuszczenie rozwiązania funkcjonalnie
równoważnego, dającego użytkownikowi taki sam komfort pracy i takie same możliwości bez
pon
oszenia żadnych dodatkowych kosztów:
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie funkcjonalnie równoważne i spełniające
warunki opisane w pkt.55, by system do telepatologii miał możliwość wyświetlania skanów
z urządzeń różnych producentów w formatach np. .ndpi, .svs. mrxs czy .scn i był dostarczony
z odpowiednią bezterminową licencją, umożliwiającą konwersję plików do innych formatów?
Pozwoli to spełnić oczekiwanie Zamawiającego względem współpracy ze slajdami
pochodzącymi ze skanerów różnych Producentów.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. (…)”.
Pytanie 23
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 4. Szkolenie
instruktażowe w ppkt. 4.1 określa: „W siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu
uruchomienia
i oddania do użytku (minimum 5 dni roboczych) dla min. 15 osób.”
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga szkolenia
trwającego minimum 5 dni roboczych, czy przeprowadzenia szkolenia na minimum 5 dni


roboczych przed oddaniem systemu d
o użytku. Prosimy o doprecyzowanie/wskazanie osób
odpowiedzialnych za ustalenia w kwestii organizacji szkolenia.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wymaga szkolenia trwającego min. 5 dni roboczych przed podpisaniem
protokołu uruchomienia i oddaniem systemu do użytku dla min. 15 osób. (…)”.

Nadto,
istotne są informacje w wyjaśnieniach Przystępującego z 18.04.2018 r.
stanowiących
ustosunkowanie
się
(wyjaśnienia)
do
wątpliwości
Odwołującego
z 17.04.2018 r.
Zgodnie z nimi:
„(…) dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy
1.
Kawaska w pkt 1 Formularza Ofertowego w podpunkcie 1 zastosował nieprawidłową
stawkę podatku VAT. Zamawiający w pod punkcie 1 wymagał podania ceny jednostkowej
obejmującej: „Cena zakupu aparatury wraz z dostawą, instalacją i montażem”. Kawaska
zastosowała w tym punkcie stawkę VAT 8%. Tymczasem Zamawiający wymagał
w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1.22 dostarczenia również fotela roboczego:
„Dedykowany do skanera, stół z szufladą na akcesoria będący integralna częścią zestawu
ORAZ
fotel roboczy zapewniający ergonomię pracy ze skanerem". Ze wszystkich
dostępnych materiałów na temat skanera Aperio serii AT2 wynika, że stół z szufladą na
akcesoria n
ie jest integralną częścią zestawu w odróżnieniu do stacji roboczej która jest
integralną częścią skanera Leica Aperio AT2. Ponadto z całą pewnością integralną częścią
skanera nie jest fotel roboczy co de facto potwierdza Zamawiający w treści punktu 1.22
p
isząc „oraz fotel”. Dlatego też Kawaska nie mogła zastosować jednolitej stawki 8% VAT na
skaner, platformę, stół oraz fotel. Tym samym została zastosowana niezgodna z przepisami
stawka podatku VAT: Na potwierdzenie powyższego stanu rzeczy załączamy dwie karty
katalogowe. Pierwsza dotyczy zaoferowanego przez naszą firmę skanera Hamamatsu S360,
gdzie wyraźnie widać, ze zarówno stacja robocza jak i stół stanowią integralna część
zestawu skanera Hamamatsu NanoZoomer S360. Druga karta katalogowa dotyczy skanera
Leica Aperio AT2, gdzie brak jest informacji, że stół i fotel roboczy stanowią integralną Część
skanera Leica Aperio AT2. Potwierdzenia tego stanu rzeczy nie ma w żadnym materiale
opisującym skanera Leica Aperio AT2. Skaner Leica Aperio AT2 sprzedawany jest przez
producenta zarówno bez integrowanego stołu jak i fotela roboczego. W związku
z powyższym oferta firmy Kawaska jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Stół z szufladą dedykowany do skanera i fotel roboczy zostały zaoferowane w pozycji
2 Formularza Ofertowego złożonego do tego postępowania przez firmę KAWA.SKA Sp.
z o.o.. Dla pozycji 2 zastosowano 23% stawkę podatku VAT.


UZASADNIENIE
W związku z faktem braku punktu wymagającego podania ceny „stołu z szufladą,
dedykowanego do skanera i fotela roboczego”, w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3 do
SIWZ do postępowania PN-37/18/MJ/UE) mając na względzie fakt konieczności
zastosowania w tym przypadku 23% stawki VAT
, cena na w/w produkty została
uwzględniona w pozycji nr 2 Formularza Ofertowego złożonego przez firmę KAWA.SKA Sp.
z o.o. do powyższego postępowania. (…)
W punkcie 1.25 Kawaska
nie określiła jednoznacznie złącza w zaoferowanym
skanerze Leica Aperio AT2. W
tym punkcie zostało zaoferowane niezgodne z SIWZ
rozwiązanie wariantowe. Polegające na tym ze Zamawiającemu zostało zaproponowane
urządzenie ze złączem optycznym (którego skaner Leica Aperio AT2 nie posiada) lub inne
urządzenie z nie zdefiniowanym złączem. W punkcie VII SIWZ Zamawiający określił, że nie
dopuszcza ofert wariantowych.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Zaproponowane urządzenie - Skaner Leica Aperio AT2 zapewnia przesył
skanowanego obrazu . w czasie rzeczywistym bez dodatk
owego złącza.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ PN — 37/18/MJ/UE
W załączniku nr 1 do SIWZ, w tabeli wymaganych parametrów Zamawiający określił
następujące wymagania:
1.
Punkt 1.9. „Możliwość wybierania liczby warstw 2 gotowych zestawów lub
indywidualnego defi
niowania, dowolnej liczby warstw ’.

Informujemy Zamawiającego, że oprogramowanie skanera Leica Aperio AT2 nie
posiada możliwości indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw tak jak to
potwierdziła firma Kawaska. Oprogramowanie . ,. skanera Leica Aperio AT2 ma możliwość
definiowania maksymalnie do 25 warstw. Czyli nię można wykonać dowolnej liczby warstw
czyli np. 30 warstw. Na potwierdzenie załączamy stronę 53 oferty firmy kawaska, na której
znajduje się potwierdzenie, że istnieje możliwość składania wyłącznie do 25 warstw a także
informację z katalogu produktu skaner Aperio AT2, który również potwierdza fakt możliwości
składania wyłącznie do 25 warstw. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest
niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu.
W
yjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:

Zaproponowany Skaner Leica Aperio AT2 posiada możliwość definiowania do 25
warstw Z. Zamawiający nie określił dokładnej liczby warstw w parametrach wymaganych.
2.
Punkt 1.12 „Skaner wyposażony w sensor do odczytu kodu ze szkiełka oraz
dodatkowy wbudowany sensor do odczytu kodów z kaset (magazynków)”


Informujemy Zamawiającego, że skaner Leica Aperio AT2 nie posiada dodatkowego
wbudowanego sensora do odczytu kodów z kaset (magazynków). Tym samym oferta firmy
Kawaska w tym punkcie
jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Czytnik kodów kreskowych jest wbudowany w Skaner Leica Aperio AT2
umożliwiający odczyt kodów ze szkiełek oraz kodów z kaset (magazynków) Aby go
aktywować niezbędna jest licencja czytnika kodów kreskowych. Skaner odczytuje kody 1D
i 2D. Zaproponowany Skaner Leica Aperio AT2 zawiera wymagane licencje.
3.
Punkt 1.17 „Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu
skanowania (kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowana, kaseta
zeskanowana)”

Informujemy Zamawiającego, że panel informacyjny w skanerze Leica Aperio AT2 nie
umożliwia wyświetlania wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ informacji do szybkiej
oceny etapu skanowania
(kaseta oczekująca na skanowanie, kaseta skanowana, kaseta
zeskanowana).
Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ
i powinna podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Zaproponowany Skaner Leica Aperio AT2 posiada oprogramo
wanie, które umożliwia
wyświetlanie tych informacji na konsoli. Oprogramowanie konsoli kontroluje procedurę
skanowania przez Skaner Leica Aperio AT2. Na panelu informacyjnym wyświetlana jest
bieżąca akcja skanera: gotowość do skanowania, błąd lub status skanowania zawierający
numer preparatu, kasety oraz postęp skanowania.
4.
Punkt 1.18 „Funkcja automatycznego powtórzenia skanu (tzw. rescan) w sytuacji
gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej zadanego przez użytkownika
progu”.
Informujemy Zamawiającego, że skaner Leica Aperio AT2 nie posiada funkcji
automatycznego powtórzenia skanu (tzw. rescan) w sytuacji gdy poziom ostrości
zeskanowanego obrazu jest poniżej zadanego przez użytkownika progu. Tym samym oferta
firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna
z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:

Oprogramowanie konsoli Skanera Leica Aperio AT2 posiada funkcję re-scan. Koduje
kolorystycznie ukończone skany, umożliwiając łatwą identyfikację obrazów, które
prawdopodobnie mogą być źle zeskanowane. Użytkownik może zlecić automatyczne
ponowne zeskanowanie nieudanych skanów. (…)
6. Punkt 1.25 „Przesył skanowanego obrazu złączem optycznym lub innym
umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości Przesył w trybie rzeczywistym


Informu
jemy Zamawiającego, że skaner Leica Aperio AT2 nie przesyłają skanowanego
obrazu złączem optycznym lub innym umożliwiającym osiągnięcie równoważnej prędkości.
Przesył w trybie rzeczywistym z prędkością równoważną do prędkości złącza optycznego
musiałby się odbywać z wykorzystaniem światłowodu a w taki nie jest wyposażony skaner
Leica Aperio AT2. Zamawiający w odpowiedziach na pytanie do SIWZ podtrzymał
wymagania SIWZ i konieczność zaoferowania skanera wyposażonego w złącze optyczne lub
inne umożliwiające osiągnięcie równoważnej prędkości.
W praktyce oznacza to użycie połączenia światłowodowego w skanerze, gdyż tylko
złącza wykorzystujące do połączenia światłowód mogą być względem siebie równoważne
pod względem prędkości i spełniać wymagania Zamawiającego. Skaner APerio AT2 nie
posiada złącza optycznego wymaganego przez Zamawiającego. Tym samym oferta firmy
Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Zaoferowane w tym postępowaniu oprogramowanie Aperio eSIide Manager w czasie
rzeczywistym udostępnia obrazy.
7. Punkt 1.29
a/ opcja filtracji kolejki skanowanych preparatów w celu szybkiego wyświetlania
preparatów: zeskanowanych, niezeskanowane, wymagające sprawdzenia
b/ graficzna mapa obszarów ostrych i wymagających sprawdzenia możliwa do
wyświetlenia w trakcie skanowania”

Informujemy Zamawiającego, że skaner Leica Aperio AT2 nie posiada oprogramowania
umożliwiającego realizację wymaganych punktów a i b:
a/opcji filtracji kolejki skanowanych preparatów w celu szybkiego wyświetlania
preparatów: zeskanowanych, niezeskanowane, wymagające sprawdzenia
b/ graficznej mapy obszarów ostrych i wymagających sprawdzenia możliwa do
wyświetlenia w trakcie skanowania"
Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna
podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
a) Konsola do skanowania pokazuje widok kaset 10 x 40 preparatów i oznacza każdy
preparat odpowiednim kolorem (np. zielony, pomarańczowy - zeskanowane, niebieski do
skanowani
a, czerwony błąd skanowania etc.) . b) podczas skanowania widać punkty ostrości
które zmieniają kolor z żółtego na zielony ; w przypadku złapania dobrej ostrości. Nieostre
pozostają oznaczone na żółto. Funkcją działa zarówno podczas skanowania jak i na żądanie
bez skanowania (sprawdzenie).
(…)


11. Punkt 2.27 „System otwarty umożliwiający wyświetlanie skanów z urządzeń
różnych producentów w formatach ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji”

Informujemy Zamawiającego, że skaner Leica Aperio AT2 nie posiadaja systemu
otwartego umożliwiającego wyświetlanie skanów z urządzeń różnych producentów we
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ formatach ndpi, svs, mrxs, czi - bez
potrzeby ich konwersji.
Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna
podlegać odrzuceniu.
Wyjaśnienie KAWA.SKA Sp. z o.o.:
Wykonawca zaproponował system otwarty pozwalający na oglądanie obrazów
zeskanowanych na innych skanerach (również innych producentów) w formatach plików - np.
formatach ndp
i, svs, mrxs, czi. bez potrzeby ich konwersji. Proponowane rozwiązanie
umożliwia przeglądanie i udostępnianie plików obrazów w formatach tworzonych przez
skanery inne niż skanery dostawcy.”

W zakresie zarzutów uwzględnionych informacje znajdują się także w odwołaniu oraz
odpowiedzi na odwołanie.
Izba odniesie się do poszczególnych kwestii w ramach rozpatrywania kolejnych
zarzutów.

Biorąc pod uwagę ustalenia i stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 191
ust.1 Pzp), oceniając wiarygodność i moc dowodową, po wszechstronnym rozważeniu
zebranego materiału (art. 190 ust. 7 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.
Zamawiający dokonał uwzględnienia częściowego zarzutów zawartych w odwołaniu.
Przystępujący - KAWA.SKA Sp. z o.o. w odpowiedzi wniósł na piśmie oraz do protokołu
sprzeciw wobec
uwzględnienia zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust.1 Pzp –
czyli z pkt I. 3
– wobec jego oferty. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 i 6 Pzp
Zamawiający uzależnił ewentualne odrzucenie oferty Przystępującego od wyników
postępowania wyjaśniającego - w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Jednocześnie – wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu z pkt V.1 wobec oferty SYSMEX Polska Sp.
z o.o.
, przy braku zgłoszonego przystąpienia po stronie Zamawiającego ze strony tego
Wykonawcy,
zarzut ten nie był rozpatrywany, a dokonane uwzględnienie stało się dla
Zamawiającego wiążące, Izba umorzyła postępowania w tym zakresie, jak w sentencji.

Odnośnie zarzutów wobec oferty Przystępującego - KAWA.SKA Sp. z o.o.
Względem zarzutu z pkt I.1 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
89 ust.1 pkt 6 Pzp
, Izba uznała że w/w zarzut został potwierdzony.
W ocenie Izby,
uzyskane na rozprawie stanowisko Przystępującego potwierdza
zasadność zarzutu. Przystępujący bowiem jednoznacznie i otwarcie przyznał, że w ramach
przewidzianej w formularzu ofertowym
– zał. nr 3 do SIWZ wyodrębnionej ceny za szkolenia
ujął cenę zakupu stołu laboratoryjnego i fotela, zaś w ramach wyodrębnionej ceny zakupu
aparat
ury wraz z dostawą, instalacją i montażem ujął cenę szkolenia (jak oświadczył jest ona
ujęta w cenie wdrożenia). Izba uznała powyższe za okoliczności przyznane i nie wymagające
dodatkowego dowodu (art. 190 ust. 5 zd. drugie Pzp).
Podobnie wynikało z wyjaśnień
Przystępującego z 18.04.2018 r. Jednocześnie stwierdzając, że wynika z tego, że
Przystępujący bez konsultacji na etapie SIWZ z Zamawiającym przerzucił wskazanej
powyżej koszty w zupełnie inne miejsca formularza ofertowego niż wynikało to jednoznacznie
z jego treści, co skutkowało błędem w obliczeniu ceny jego oferty. Nadto, wynika
z udzielonych przez Przystępującego na rozprawie wyjaśnień, że w wyodrębnionym
w formularzu ofertowym miejscu właściwym dla podania kosztów szkolenia, w ogóle te
koszty nie zostały ujęte. Jednocześnie, Izba podnosi, że tego rodzaju działanie byłoby tylko
wtedy dopuszczalne, gdyby uzyskano wcześniejszą akceptacje Zamawiającego. Z żadnych
bowiem postanowień SIWZ nie wynikała taka możliwość. Izba zwraca uwagę, że nie po to
Z
amawiający kształtuje formularz ofertowy, w tym wypadku oczekiwaną kalkulacje, aby
Wykonawcy w sposób dowolny, zupełnie abstrahując od treści SIWZ, w tym wypadku treści
formularza, ale i przyszłej umowy (§ 2 – wyraźne wyodrębnienie) dokonywali stosownych
wyliczeń i przesunięć. Jednocześnie, należy zauważyć, że w konsekwencji w ofercie
Przystępującego względem szkoleń zaistniał de facto taki sam stan rzeczy, jak w ofercie
SYSMEX
Polska Sp. z o.o., tj. nastąpiło całkowite pominięciu w kalkulacji ceny kosztów
szkolenia
w zakresie formularza ofertowego, który to zarzut został uwzględniony przez
Zamawiającego i skutkuje odrzuceniem oferty tego Wykonawcy z takiej samej podstawy
prawnej.
W konsekwencji, Izba nie może uznać zaistniałego stan rzeczy jako nieistotny
z punktu widzenia celu jaki przyświecał Zamawiającemu. Izba bowiem zobowiązana jest do
uwzględnienia nie tylko faktu, że samo szkolenie stanowiło także - jedno z kryterium oceny
ofert, ale fakt, że Zamawiający uznał de facto identyczny stan rzeczy jako podstawę
odrzucenia u innego Wykonawcy. W takim stanie rzeczy Izba zmuszona jest wziąć pod
uwagę również art. 7 ust. 1 Pzp.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Jednocześnie, Izba nie dostrzegła w odwołaniu zarzutu naruszenia przez
Zamawiającego art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
Przystępującego z uwagi na podanie przez Przystępującego błędnej stawki podatku VAT,
został on w sposób wyraźny i jednoznaczny sformułowany dopiero na rozprawie,
w konsekwencji, z
uwagi na art. 192 ust. 7 Pzp, Izba pozostawiła ten zarzut bez rozpoznania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Względem zarzutu z pkt I.2 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
89 ust. 1 pkt 2) Pzp,
Izba uznała, że w/w zarzut został potwierdzony, w zakresie pkt 1.25, 1.9
oraz 2.27 wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Odnośnie pkt 1.25 – Izba uwzględniła zarzut w powyższym zakresie. Izba nie przeczy
możliwości wykorzystania elementów opisu przedmiotu zamówienia, w tym wypadku z zał. nr
1 do SIWZ do opisu treści oferty, jednakże oferta winna w swej treści jednoznacznie określać
jakie, w tym wypadku złączę – jest oferowane, czy tylko optyczne, czy tylko inne
równoważne, czy też urządzenie mające oba (a nie kilka wariantów). Treść zał. nr 1 należało
wypełnić zgodnie z instrukcją tam zawartą, tj. podać stosowną wartość oferowaną.
Przystępujący de facto na rozprawie dokonał doprecyzowania, tj. w tym wypadku zmiany
treści oferty. Stwierdził bowiem, że oferuje tylko - inne złącze równoważne. Złożona z ofertą
treść zał. nr 1 w zakresie elementów oferowanych dawała Przystępującemu możliwość
dostosowania charakteru złącza na etapie realizacji co jest niedopuszczalne. Odnośnie,
kwestii tego co wynika z udzielonych w tym zakresie wyjaśnień z 18.04.2018 r. (pkt 6),
stanowi to element dodatkowy, nie
mający znaczenia dla istoty zarzutu, choć, Izba uznała, że
stanowisko Odwołującego, że stwierdzono w nich, iż nie oferuje się żadnego jest zbyt daleko
idącym wnioskiem, gdyż odpowiedź dotyczy de facto oprogramowania. Odnośnie czasu
rzeczywistego
– w udzielonych odpowiedziach na pytania (na pytanie 13 – pismo
z 22.03.2018 r.)
„dopuszcza, ale nie wymaga, aby zapisany plik był w całości dostępny
w momencie zakończenia skanowania – nie neguje to – tzn. nie stoi w sprzeczności
z czasem dostępności obrazu poniżej 69 sek. Przedstawione także na rozprawie dowody
i argumentacja nie do końca dotyczyły – przesyłu w trybie rzeczywistym.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 1.9 – Izba uwzględniła zarzut w powyższym zakresie. Izba nie przeczy
możliwości wykorzystania elementów opisu przedmiotu zamówienia, w tym wypadku z zał. nr
1 do SIWZ do opisu treści oferty, jednakże oferta winna w swej treści jednoznacznie określać
jaka, w tym wypadku opcja - jest oferowana,
czy tylko możliwość wybierania liczby warstw
z gotowych zestawów, czy tylko możliwość indywidualnego definiowania liczby warstw, czy
też obie opcje. Treść zał. nr 1 należało wypełnić, tj. podać stosowną wartość oferowaną.

Przystępujący de facto na rozprawie dokonał doprecyzowania, tj. w tym wypadku zmiany
treści oferty. Stwierdził, że oferuje - obie opcję, opcje drugą dodatkowo, ale z ograniczeniem
do 25 warstw, czyli nie oferuje dowolnej liczby warstw
. Wcześniejsze wyjaśnienia
Przystępującego z 18.04.2018 r. (pkt 1) odnosiły się do drugiej opcja – ale z owym
ograniczeniem, także katalog załączony do oferty odnosił się do tylko owego ograniczenia.
W tym kontekście, Izba podnosi, że argumentacja z rozprawy Przystępującego – oferowania
obu opcji
z owym ograniczeniem została niewątpliwe przygotowana na potrzeby
postępowania odwoławczego celem uniknięcia potwierdzenia zaoferowania rozwiązania –
„do 25 warstw”, mimo deklaracji w ofercie zaoferowania „dowolnej liczby warstw”, czyli
ewidentnej niezgodn
ości /nieodpowiadania/ treści oferty z postanowieniami SIWZ.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 1.12 – Izba oddaliła zarzut w powyższym zakresie. Bezsprzecznie
przedstawiony przez Odwołującego na rozprawie film, którego autentyczność i pochodzenie
nie było kwestionowana przez Przystępującego pokazuje pewne funkcje prezentowanego
urządzenia (brak tłumaczenia filmu). Jednakże brak jest podstaw do negowania stanowiska
Przystępującego, że nie przedstawia on wszystkich funkcjonalności, zwłaszcza tych
wskazywanych w wyjaśnieniach z 18.04.2018 r. oraz na rozprawie. Odwołujący nie wykazał
że jest odmiennie. Powyższe niezależnie od podnoszonego braku tłumaczenia filmu. Nadto,
Izba wskazuję, że wymóg dotyczy odczytu kodów „z kaset (magazynków)”. W konsekwencji
jeśli sposób przedstawiony przez Przystępującego (dotyczy odczytu obecności kasety i nr
porządkowego podajnika) oznacza, że mamy do czynienia z odczytem magazynków, to jest
on dopuszczalny. Stanowisko Odwołującego w tej materii wyrażone na rozprawie miało
charakter
interpretacji zawężającej wymogu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 1.17 – Izba oddaliła zarzut w powyższym zakresie. W ocenie Izby,
przedstawione na rozprawie przez Odwołującego zdjęcie panelu informacyjnego skanera nie
potwierdza, braku możliwości oceny etapu skanowania /kaseta oczekująca, skanowanie
zeskanowanie/. Odwołujący nie wykazał zasadności swoich twierdzeń. Należy uznać za
trafne wątpliwości Przystępującego, że przedstawione przez Odwołującego zdjęcie odnosi
się jedynie do stanu początkowego (stanu gotowości). W konsekwencji Przystępujący
skutecznie podważył wiarygodność przedłożonego przez Odwołującego dowodu.
Jednocześnie wyjaśnienia Przystępującego z 18.04.2018 r. (pkt 3) nie podważają treści
oferty Przystępującego, jak i przywołany powyżej dowód Odwołującego.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 1.18 – Izba oddaliła zarzut w powyższym zakresie. W tym wypadku,
Izba skonfrontowała stanowiska stron z odpowiedzią na pytanie 11 – pismo z 22.03.2018 r.

W konsekwencji uznając, że udzielona ówcześnie odpowiedź w kontekście zadanego pytania
pozwalała na interpretacje zarówno taka jaka zaprezentował Odwołujący, jak i Zamawiający
i Przyst
ępujący. Stąd Izba kierując się zasadą, że niejasności SIWZ nie mogą być podstawą
odrzucenia oferty w tym wypadku Przystępującego, oddaliła zarzut.
B
iorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 1.29 – Izba oddaliła zarzut w powyższym zakresie. W pierwszej
kolejności, Izba uznała dowód złożony przez Przystępującego na rozprawie, jako zawierający
tłumaczenie w formie opisowej. Nadto, możliwość filtracji mogła być przedstawiona nie na
panelu informacyjnym, ale na konsoli. Brak jest w
ymogu w SIWZ, aby był to panel
informacyjny. Dodatkowo, Izba stoi na stanowisku, że wyjaśnienia z 18.04.2018 r. (pkt 7)
korespondują z dowodem złożonym przez Przystępującego na rozprawie i stanowią jego
rozwinięcie.
Jednocześnie, Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego z rozprawy, skoro
bowiem jest to jedynie „wstęp do filtracji”, to z dowodu złożonego na rozprawie wynika, że na
tym nie poprzestaje.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie pkt 2.27 – Izba uwzględniła zarzut w powyższym zakresie. Należy uznać,
że skoro jest to, czy też miał być zgodnie z wymogiem Zamawiającego system otwarty
(zasada)
umożliwiający wyświetlanie skanów różnych formatach bez ich konwersji, to
przykładowe wskazanie formatów obliguje do zagwarantowania takiej możliwości co najmniej
w stosunku do nich. W przeciwnym wypadku nie byłby to system otwarty, a ograniczenie
wymogu do jedynie jednego z listy
(jak oświadczył na rozprawie Zamawiający) byłoby
działaniem ze szkodą dla Zamawiającego i jego pacjentów i byłoby sprzeczne z zasadą
otwartości systemu.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Względem zarzutu z pkt I.3 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
90 ust.1 Pzp w zw. z art. 89 ust.1 pkt 4) i 6) Pzp,
Izba uznała, że w/w zarzut za podlegający
oddalenia.
W tym wypadku
, Izba oddaliła zarzut z uwagi na potwierdzenie się zarzutów dalej
idących naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp oraz art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp, a w konsekwencji
brak wpływu na wynik (art. 192 ust. 2 Pzp). W konsekwencje ewentualne wzywanie do
wyjaśnień w trybie art. 90 ust.1 Pzp byłoby zbędnym przedłużaniem postępowania
przetargowego. Przy czym, Izba potwierdza powszechnie znane stanowisko wynikające
z orzecznictwa, że możliwość odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp jest
warunkowane każdorazowo wyczerpaniem trybu wynikającego z art. 90 ust. 1 Pzp.

Jednocześnie, należy podkreślić, że owe „formalne oddalenie” nie zmienia faktu, że analiza
całokształtu okoliczności utwierdziła Izbę, że takie wezwanie jako takie także w kontekście
oświadczeń Przystępującego składanych na rozprawie było zasadne. Biorąc bowiem pod
uwagę jego argumentację z rozprawy cena szkolenia stanowiła istotny element cenowy –
skoro przez 3 miesięczny okres wdrażania systemu Wykonawca będzie codziennie
u Zamawiającego i na bieżąco szkolił jego personel. Izba abstrahuje od innych oświadczeń
złożonych przez Przystępującego w jego ofercie w zakresie szkolenia podkreślając jedynie
„daleko idącą mobilność” Przystępującego w składanych przez niego oświadczeniach.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Względem zarzutu z pkt II.1 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
24 ust. 1 pkt 16) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1)-2) Pzp,
Izba uznała, że w/w zarzut za
podlegający oddalenia.
Izba stoi na stanowisku, że w niniejszym postępowaniu (wbrew tezom Odwołującego
– w szczególności z pisma Odwołującego w sprawie złożonego na posiedzeniu) - katalogi,
foldery lub inne dokum
enty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia (w języku polskim) /Rozdz. X pkt lit b 3 SIWZ/ miały de facto
charakter treści ofert /zgodnie z pkt 4 Rozdz. X SIWZ należało je złożyć wraz z ofertą, a więc
nie w tryb
ie art. 26 ust.1 Pzp, tak też uczynił m.in. Przystępujący, jak i SYSMEX Polska Sp.
z o.o. (tajemnica przedsiębiorstwa)/, chodziło bowiem o parametry techniczne oferowanego
przedmiotu zamówienia. W konsekwencji należało, w ocenie Izby, sformułować zarzut
naruszenia art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp,
co też uczynił także Odwołujący.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Względem zarzutu z pkt III petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
26 ust. 3 Pzp, tudzież art. 87 ust.1 Pzp, który został sformułowany z ostrożności procesowej,
Izba w/w zarzut oddaliła.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że brak jest podstawy do dodatkowego
wzywania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 Pzp. W tym kontekście Izba, za takie wezwanie
uznała – pismo Zamawiającego z 18.04.2018 r. Dalsze wyjaśnienia mogłyby
w przedmiotowym stanie faktycznym skutkować zmianą treści oferty. Powyższe Izba uznała,
także w kontekście konieczności ewentualnego doprecyzowania z uwagi na brak wskazania
co de facto zaoferował Przystępujący w pkt 1.25 i 1.9, czy też zbyt daleko idącej interpretacji
pkt 2.27 przedstawionej przez Zamawiającego, a popartej przez Przystępującego na
rozprawie.
Odnośnie art. 26 ust. 3 Pzp – nie ma on zastosowania, nie tylko z uwagi na
stanowisko Izby co do charakteru k
atalogów, folderów lub innych dokumentów, ale również

dlatego, że w pkt 1.25 i 1.9 oświadczenia złożone przez Przystępującego w ofercie - są
takiego rodzaju, że ewentualne wezwanie nie skutkowałoby doprecyzowaniem, czy też
potwierdzeniem
, ale raczej dostosowaniem treści swojej oferty do zaistniałej sytuacji
w postępowaniu przetargowym. Przystępujący wybrałby po terminie składnia ofert co tak
naprawdę – tj. jakie rozwiązanie zamierza zaoferować Zamawiającemu.
Dodatkowo, z uwagi na uwzględnienie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art.
89 ust.1 pkt 6 Pzp ewentualne działania tego rodzaju, jak powyżej, prowadziłyby jedynie do
zbędnego przedłużenia postępowania przetargowego, z uwagi na potwierdzenie się
zarzutów dalej idących.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Odnośnie zarzutów wobec oferty SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Zamawiający uwzględnił zarzutu z pkt V.1 petitum odwołania, na co Izba wskazywała
powyżej, a jednocześnie Odwołujący podtrzymał pozostałe zarzuty.
Odnośnie zarzutu z pkt IV.1 petitum odwołania naruszenia przez Zamawiającego art.
24 ust.1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 25 ust.1 pkt 1-2 Pzp,
czy też zarzutu faktycznego
sformułowanego w uzasadnieniu odwołania naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust.1
pkt 2 Pzp
, to w pierwszej kolejności Izba podnosi, że podlegają one oddaleniu z uwagi na art.
192 ust. 2 Pzp
, gdyż Zamawiający uwzględnił zarzut skutkujący odrzuceniem oferty
SYSMEX Polska Sp. z o.o., przy jednoczesnym braku reakcji ze strony tego Wykonawcy
(przystąpienia, czy też sprzeciwu), w konsekwencji pozostają one bez wpływu na wynik.
Odwołujący jedynie formalnie podtrzymał zarzuty, które winny zostać wycofane. Jedynie na
marginesie Izba podnosi, że Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na rozprawie ani
w odwołaniu (załączone materiały – bez tłumaczenia) na potwierdzenie ich zasadności.
Jednocześnie, Izba stoi na stanowisku, że w niniejszym postępowaniu - katalogi, foldery lub
inne dokumenty
, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia (w języku polskim) /Rozdz. X pkt lit b 3 SIWZ/ miały de facto
charakter treści ofert /zgodnie z pkt 4 Rozdz. X SIWZ należało je złożyć wraz z ofertą, a więc
nie w trybie art. 26 ust.1 Pzp
, tak też uczynił m.in. Przystępujący, jak i SYSMEX Polska Sp. z
o.o.
(tajemnica przedsiębiorstwa)/, chodziło bowiem o parametry techniczne oferowanego
przedmiotu zamówienia. W konsekwencji należało, w ocenie Izby, sformułować zarzut
narusz
enia art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp, co też przykładowo uczynił wprost Odwołujący wobec
oferty KAWA.SKA Sp. z o.o.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.

Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba
orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby,
o którym mowa w pkt 2 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do
uwzględnienia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 1 i 3 sentencji miało
charakt
er formalny, gdyż dotyczyło odpowiednio umorzenia postępowania odwoławczego
oraz kosztów postępowania, a zatem było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach
zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8
grudnia 200
5 r. III CZP 109/05 (OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1
Pzp wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej
formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięcia
o charakterz
e merytorycznym i formalnym, całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie
pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek
Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, tj.
zgodnie z przedłożonym rachunkiem (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia).
Przewodniczący:

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie