eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1073/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-06-12
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1073/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018
r. w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez
wykonawc
ę Erbud Rzeszów Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”
im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. "EFER" S. K. i J. P.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowo
Budowlana SystemEco J. P.
, Ząb 114 b, 34-521 Ząb
zgłaszających przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Erbud Rzeszów Sp. z o.o., Jasionka 942,
36-002 Jasionka
i:
2.1. z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Erbud
Rzeszów Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Erbud Rzeszów Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002
Jasionka
na rzecz
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary
Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane
kwotę 448 zł 64 gr (słownie: czterysta
czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poniesioną tytułem dojazdu na
posiedzenie Izby.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 1073/18
U z a s a d n i e n i e

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem
(dale
j: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzi
elenie zamówienia publicznego na dobudowę, rozbudowę, przebudowę budynku
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Postępowanie to prowadzone jest na
po
dstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 6 kwietnia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
pozycj
ą 541608-N-2018.
W dniu 28 maja 2018 r. wykonawca
Erbud Rzeszów Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”)
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od zaniechania odrzucenia oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S. K. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. "EFER" S. K. i J. P. prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowo Budowlana SystemEco J. P. (dalej:
„Konsorcjum EFER”) oraz przyznania Konsorcjum EFER punktacji za doświadczenie kadry
kierowniczej, a w konsekwencji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ww.
w
ykonawcę.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
- naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum EFER, mimo że jej treść
nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”)
z uwagi na niemożliwość zaoferowania przez Konsorcjum EFER możliwości
wykonania instalacji gazów medycznych bez korzystania w tym zakresie
z podwykonawcy,
- naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum EFER, pomimo że oferta
tego wykonawcy jest sprzeczna z treścią SIWZ z uwagi na niesprecyzowanie treści
oferty,

- naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
w zw. z naruszeniem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie Konsorcjum
EFER 23,61 punktów w kryterium - doświadczenie kadry kierowniczej w sytuacji, gdy
wykonawca ten powinien otrzymać punkty jedynie za doświadczenie Pana AG-K,
- naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wezwania do Konsorcjum EFER do wyjaśnienia treści oferty
w zakresie stawki
VAT za wykonanie instalacji gazów medycznych.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący powołał się na następujące okoliczności:
1.
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum EFER, mimo że jej treść
nie odpowiada treści SIWZ z uwagi na niemożliwość zaoferowania przez Konsorcjum EFER
możliwości wykonania Instalacji gazów medycznych bez korzystania w tym zakresie
z podwykonawcy
Odwołujący stwierdził, że nie może ulegać wątpliwości, iż jednym z elementów
przedmiotu zamówienia jest wykonanie instalacji gazów medycznych. Odwołujący wskazał,
że zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 93/42/EEC oraz wprowadzającą je ustawą
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Sy
stem Rurociągowy do Gazów
Medycznych to wyrób medyczny, należący do klasy Ilb. System ten, zwany częściej
Instalacją gazów medycznych, tak jak ma to miejsce w przedmiotowym postępowaniu, musi
być zatem zaprojektowany, dostarczony, zamontowany i uruchomiony przez podmiot, który
jest wytwórcą wyrobu medycznego i posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania
zgodny z norma PN-EN 13485. Nadawanie z
naku CE musi się odbywać przy udziale
jednostki notyfikowanej, a przy znaku musi się widnieć numer tej jednostki. Ponadto, jak
zauważył Odwołujący, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych instalacje gazów
medycznych jako wyrób medyczny podlegają zgłoszeniu do Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Analogicznie w przyp
adku aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie stałe
wskazane w pkt. 3.3.10 SIWZ konieczne jest
, jak podał Odwołujący, aby wyroby te zostały
dostarczone, zamontowane i uruchomione przez podmiot, który jest wytwórcą wyrobu

medycznego i posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania zgodny z normą
PN-EN 13485.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Konsorcjum EFER w formularzu oferty wskazało, że
nie będzie korzystać z podwykonawstwa w jakimkolwiek zakresie, a zatem, aby zaoferowane
świadczenie było zgodne z treścią SIWZ, któryś z członków konsorcjum zobligowany jest do
posiadania odpowiednich uprawnień celem dokonania odpowiedniego montażu, certyfikacji
w zakresie zaoferowanego sprzętu oraz nadania dla instalacji gazów medycznych znaku CE.
W ocenie Odwołującego, żaden z członków konsorcjum nie jest wytwórcą w rozumieniu
ustawy o wyrobach medycznych, a zatem nie jest podmiotem uprawnionym do wykonania,
zamontowania i uruchomienia takiego systemu zgodnie z prawem. W szczególności
Odwołujący wskazał, że żaden z członków konsorcjum nie występuje w europejskiej bazie
danych o wyroba
ch medycznych, która pozwała m.in. na dostęp do informacji o wytwórcach
i
upoważnionych przedstawicielach. Z formularza oferty Konsorcjum EFER jednoznacznie
wynika, że tylko w zakresie czynności serwisowych Konsorcjum EFER wskazało na Dragar
Polska i ALVO Sp. z o.o., co w żaden sposób nie pozwala na przyjęcie, że podmioty te będą
podwykonawcami.
2.
Zarzut naruszenia art. 7 ust. i ustawy Pzp w zw. z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum EFER
, pomimo że oferta
tego wykonawcy jest sprzeczna z treścią SIWZ z uwagi na niesprecyzowanie treści oferty

Odwołujący stwierdził, że treść oferty Konsorcjum EFER nie odpowiada treści SIWZ,
a zatem, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, powinna
zostać odrzucona. Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt
KIO 796/14 i wskazał, że w przedmiotowej sprawie zachodzi niezgodność oferty Konsorcjum
EFER
polegająca na niezgodnym z SIWZ sposobie wyrażenia, opisania i potwierdzenia
zakresu owego zobowiązania w ofercie, w tym braku wymaganego w SIWZ sposobu
potwierdzenia właściwości czy jakości oferowanego świadczenia. Odwołujący zauważył, że
Zamawiający wymagał, aby w formularzu ofertowym wykonawcy wskazali oferowaną
aparaturę medyczną, stanowiącą wyposażenie stałe wskazane w pkt. 3.3.10 SIWZ, opisaną
w dokumentacji projektowej.
Odwołujący podniósł, że Konsorcjum EFER w swojej ofercie wskazało na stoły

operacyjne producenta ALVO MEDICAL nie wsk
azując typu zaoferowanego stołu tak, jak
uczynił to Odwołujący. Zamawiający w treści wzoru Formularza ofertowego (załącznik nr 2
do SIWZ) wymagał wskazania: producenta, modelu i typu zaoferowanego urządzenia.
W zak
resie stołu operacyjnego Konsorcjum EFER jako model wskazało nazwę producenta,
zaś jako typ model stołu, nie wskazując jakiegokolwiek typu stołu.
Tym samym
, w ocenie Odwołującego, Konsorcjum EFER nie sprecyzowało w treści
formularza oferty treści swojej oferty, a brak w tym zakresie nie może zostać sanowany.
Jednocześnie, w opinii Odwołującego, za sprecyzowanie treści oferty nie może zostać
uznane odesłanie do załącznika nr 4, który w żaden sposób nie precyzuje złożonej oferty,
a jest jedynie oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia.
Odwołujący stwierdził ponadto, że składając dokumenty przedmiotowe oraz
odpowiadając na wezwanie Zamawiającego do ich uzupełnienia Konsorcjum EFER dokonało
nieuprawnionego uzupełnienia swojej oferty, które to uzupełnienie nie powinno zostać wzięte
pod uwagę przy ocenie zgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ dopiero na
podstawie tych dokumentów możliwe jest ustalenie przedmiotu oferty tego wykonawcy.
3.
Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z naruszeniem art 91 ust. 1 ustawy
Pzp w zw. z naruszeniem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie Konsorcjum EFER
23,61 punktów w kryterium - doświadczenie kadry kierowniczej w sytuacji, gdy wykonawca
ten powinien otrzymać punkty jedynie za doświadczenie Pana AG-K
Jak zauważył Odwołujący, zgodnie z treścią art. 22a ust 1 ustawy Pzp wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Tym samym, j
ak zaznaczył Odwołujący, ustawodawca przewidział jedynie możliwość
korzystania z potencjału podmiotów trzecich na potrzeby spełnienia minimalnych warunków
udziału w postępowaniu, nie zaś na potrzeby uzyskania punktów w dodatkowych kryteriach
oceny ofert. O
dwołujący wskazał, że zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez
Konsorcjum EFER, Konsorcjum
nie zatrudnia kadry kierowniczej, której doświadczenie jest
punktowane, a korzysta w tym zakresie z doświadczenia następujących podmiotów osób

prowa
dzących działalność gospodarczą: tj. Pana KM oraz RJC.
Mając na uwadze powyższe Odwołujący stwierdził, że korzystanie z potencjału
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinno zostać uznane za korzystanie
z potencjału podmiotów trzecich, bowiem dotyczy udostępnienia potencjału pomiędzy
dwoma przedsiębiorca mi. Z uwagi na powyższe, zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie
miał możliwości przyznania Konsorcjum EFER punktów w zakresie przedsiębiorców
użyczających swój potencjał innemu przedsiębiorcy.
Odwołujący wniósł o:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28 maja 2018 r.,
- przyznanie Konsorcjum EFER w kryterium -
doświadczenie kadry kierowniczej - punktów
jedynie za doświadczenie Pana AG-K,
- wezwanie Konsorcjum EFER
do wyjaśnień treści oferty w zakresie zaoferowanej stawki
VAT
za wykonanie instalacji gazów medycznych,
- odrzucenie oferty Konsorcjum EFER
z uwagi na złożenie oferty sprzecznej z treścią SIWZ
w zakresie niesprecyzowania przedmiotu oferty oraz niemożliwości wykonania instalacji
gazów medycznych bez korzystania z podwykonawców oraz dokonanie ponownego badania
i oceny ofert.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiło
w dniu 1 czerwca 2018 r. Konsorcjum EFER.

W toku postępowania odwoławczego Odwołujący wycofał zarzut dotyczący
przyznania Konsorcjum EFER punktów w kryterium doświadczenie kadry kierowniczej oraz
zarzut dotyczący zaniechania wezwania Konsorcjum EFER do wyjaśnień w zakresie stawki
VAT za wykonanie instalacji gazów medycznych. W pozostałym zakresie strony podtrzymały
swoje dotychczasowe stanowiska.

K
rajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie
i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w szczególności treść
Specyfikacji Istotnych Wa
runków Zamówienia, treść oferty złożonej przez Konsorcjum EFER,
jak również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie
do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych i podtrzymanych przez
Odwołującego zarzutów Izba uznała, że nie podlega ono uwzględnieniu.
Nie znalazł potwierdzenia zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum EFER
z uwagi na niemożliwość
zaoferowania wykonania instalacji gazów medycznych bez korzystania w tym zakresie
z podwykonawcy.
Izba zważyła, że Zamawiający w treści dokumentacji nie postawił wymogów co do
posiadania przez wykonawców szczególnych uprawnień w zakresie projektowania czy
dostawy instalacji gazów medycznych. Nie wymagał również składania przez wykonawców
jakichkolwiek dokumentów w tym zakresie. Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że
oferta Konsorcjum EFER
jest niezgodna z treścią SIWZ.
Okoliczność, iż Konsorcjum EFER nie zadeklarowało powierzenia tej części
zamówienia podwykonawcy także nie stanowi o niezgodności oferty z treścią specyfikacji.
Zamaw
iający w pkt 23 SIWZ, nie zastrzegając żadnej z części zamówienia do osobistego
wykonania przez wykonawcę, wymagał wskazania w ofercie części zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
Konsorcjum EFER złożyło oświadczenie, że nie będzie korzystało z podwykonawców.
Izba miała jednak na uwadze, że ustawa Pzp nie przewiduje żadnych sankcji za brak

wskazania podwykonawców w ofercie. W ustawie brak jest podstaw do niedopuszczenia
zlecenia podwykonawstwa na etapie
realizacji zamówienia, nawet gdyby w treści oferty
zadeklarowano
wykonanie zamówienia wyłącznie siłami własnymi. Izba stoi na stanowisku,
że obowiązek określony w art. 36b ust. 1 Pzp, z uwagi na to, iż przepis ten wskazuje jedynie
na zamiar, a nie stanowc
ze oświadczenie o powierzeniu konkretnym podwykonawcom
konkretnego zakresu zamówienia, jest obowiązkiem wyłącznie o charakterze informacyjnym.
Na taką interpretację wskazuje też przepis art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp pozwalający na
powierzenie podwykonawcy wy
konania części zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.
W ocenie Izby, nie ma uzasadnienia dla
różnicowania sytuacji wykonawców, którzy na etapie
składania ofert jeszcze nie znają podwykonawców, ale już planują część zamówienia
powierzyć innym podmiotom, od tych, którzy dopiero na etapie realizacji zamówienia
zdecydują się na powierzenie części zamówienia innemu podmiotowi – na takie rozróżnienie
nie wskazują przepisy ustawy Pzp (podobnie KIO w wyroku z dnia 17 listopada 2017 r.,
sygn. akt KIO 2320/17, w
wyroku z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt KIO 1756/17, w wyroku
z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2543/17, w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r. ,
sygn. akt KIO 234/17, w wyroku z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 192/17).
W związku
z pow
yższym, brak w ofercie informacji dotyczącej części zamówienia, jaką wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy, nie stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ,
a w konsekwencji nie występuje przesłanka do odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
Z uwagi na powyższe, o nie zgodności oferty Konsorcjum EFER z treścią
SIWZ nie mogą świadczyć złożone przez Odwołującego na rozprawie zgłoszenie
podwykonawcy z 25
września 2017 r. skierowane przez Erbud S.A. do Centrum Opieki
Medycznej
w Jarosławiu, pismo Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku z 7 czerwca 2018 r. skierowane do Erbud Rzeszów Sp. z o.o., pierwsza strona
umowy nr 30/09/2017 Budowa R-1704 zawarta
pomiędzy Erbud S.A. a Alvo Sp. z o.o. Sp. k.,
pismo D
räger Polska Sp. z o.o. z 8 czerwca 2018 r. skierowane do Erbud Rzeszów
Sp. z o.o.,
czy też certyfikaty wydane dla Asmedica Sp. z o.o.
Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum EFER z uwagi na
niesprecyzowanie treści oferty.

Bezsporna w przedmiotowej sprawie jest okoliczność, że w pkt 3.3.10 SIWZ
Zamawiający wymagał zaoferowania przez wykonawców m.in. 3 szt. stołów operacyjnych.
We wzorze Formularza
oferty Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia w przedmiocie
okresu gwarancji na poszczególne wyposażenie stałe wskazując miejsce do wypełnienia
przez wykonawców dotyczące producenta, modelu i typu sprzętu.
Izba stwierdziła, że przedmiot zamówienia w postaci stołu operacyjnego został przez
Konsorcjum EFER
określony w sposób wystarczający i pozwalał Zamawiającemu na
dokonanie oceny złożonej przez Konsorcjum EFER oferty. W formularzu oferty (strona 3)
Konsorcjum EFER
wskazało na stół operacyjny producenta Alvo Medical typ Serenada,
a także złożyło oświadczenie „wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną – załącznik
4”. Zamawiający nie żądał złożenia wraz z ofertą jakichkolwiek dodatkowych dokumentów
w tym zakresie.
Z katalogu stołów operacyjnych producenta Alvo Medical złożonego przez
Przystępującego Zamawiającemu wraz z pismem z dnia 17 maja 2018 r. wynika, że
producent ten posiada w swojej ofercie stoły operacyjne, stoły zabiegowe, system stołów
i stoły specjalizowane.
Wśród stołów operacyjnych producent wyróżnił:
- ALVO Preludium 4-01,
- ALVO Etiuda 4-02,
- ALVO Serenada 4-04,
- ALVO Rapsodia 4-05.
Zgodnie z ww. katalogiem, ALVO Serenada
– C jest stołem specjalizowanym.
Z katalogu tego jednoznacznie zatem
wynika, że w ofercie producenta Alvo Medical
wśród stołów operacyjnych znajduje się tylko jeden stół operacyjny o nazwie Serenada.
Oznaczenie stołu w ofercie Konsorcjum EFER „Producent Alvo Medical model Alvo typ
Serenada” stanowiło oznaczenie indywidualizujące konkretne urządzenie i pozwalało
Z
amawiającemu już na etapie złożonej oferty ocenić ofertę Konsorcjum EFER.

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba stwierdziła, że nie potwierdziły się zarzuty
naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.
Izba bez rozpoznania pozo
stawiła zarzut dotyczący przyznania Konsorcjum EFER
punktów w kryterium doświadczenie kadry kierowniczej oraz zarzut dotyczący zaniechania
wezwania Konsorcjum EFER do wyjaśnień w zakresie stawki VAT za wykonanie instalacji
gazów medycznych ze względu na ich wycofanie przez Odwołującego.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak
w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp
oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie