eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1010/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-05-30
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1010/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez
wykonawcę Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
kwoty 6 75
0 zł 00 gr

(
słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Przewodniczący : ………………………………

Sygn. akt: KIO 1010/18
U z a s a d n i e n i e


Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
usługę polegającą na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze
syste
mu olsztyńskiego roweru miejskiego. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu
14 maja 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją
557826-N-2018.
W postępowaniu tym wykonawca Nextbike Polska S.A. (dalej: „Odwołujący”) w dniu
21 maja 2018 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 25 maja 20
18 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której
poinformował o zmodyfikowaniu poszczególnych postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W dniu 29 maja 2018 r. Zamawiający poinformował o dokonaniu
kolejnych zmian treści specyfikacji.
Pismem z dnia 29 maja 2018 r.
(wpływ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w tym samym dniu) przed otwarciem rozprawy, O
dwołujący złożył oświadczenie, że cofa
odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie