eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 805/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-05-09
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 805/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę FARMATOR spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
w postępowaniu prowadzonym
przez Z
amawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
, przy udziale wykonawcy DiaHem AG
Diagnostic Products z siedzibą w Bülach,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego,

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
FARMATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
kwoty 75
00 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej
przez powyższego Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Sygn. akt:
KIO 805/18


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: ……………………..…Sygn. akt:
KIO 805/18UZASADNIENIE


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów laboratoryjnych
oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii
aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu (powtórka)”, znak sprawy ZZ-ZP-2375-
5/18.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 534991-N-2018 z dnia 22 marca 2018 r.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. wykonawca
FARMATOR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, polegającej na
odrzuceniu oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty
Odwołującego dlatego, że jej
treść nie odpowiada treści SIWZ, w sytuacji, gdy treść oferty odpowiada treści SIWZ,
tj. odrzucenie oferty, która nie powinna podlegać odrzuceniu;
2. art.. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nie zapewnienie zachowania zasad uczciwej
konkurencji w postępowaniu, a także nierówne traktowanie wykonawców oraz
prowadzenie postępowania niezgodnie z zasadami przejrzystości - poprzez
odrzucenie oferty, która nie powinna podlegać odrzuceniu, stawianiu wykonawcom
dodatkowych kryteriów, nieopisanych w SIWZ, na etapie oceny ofert.

Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania;
2.
nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy;
2) dokonanie ponownej oceny ofert i uznanie oferty
Odwołującego za odpowiadającą
treści SIWZ;
3)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kosztów postępowania przed
Krajową Izbą Odwoławczą.

Sygn. akt:
KIO 805/18


Jak wynika z akt postepowania w dniu 30 kwietnia
2018 r. przystąpienie do
przedmiotowego postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca
DiaHem AG Diagnostic Products
z siedzibą w Bülach.

W dniu 9 maja 2018 r., podczas posiedzenia niejawnego
z udziałem stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie
w całości i w unieważni czynność odrzucenia ofert oraz powtórzy czynność badania i oceny
ofert. Zamawiający złożył również odpowiedź na odwołanie, z treści której wynika powyższe.

Przystępujący oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.

Wobec stwierdzenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w
odwołaniu, a Przystępujący po jego stronie nie zgłosił co do tej czynności sprzeciwu, Izba –
działając na podstawie art. 186 ust. 3 w zw. z art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp – umorzyła
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników
postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że ponieważ
uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, z mocy art.
186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy P
zp koszty te znoszą się wzajemnie, jednocześnie nakazując
dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust.
1 pkt 1
lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
……………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie