eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 553/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-04-05
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 553/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2018 r. przez Mölnlycke Health Care Polska
spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
, w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca z siedzibą w Katowicach - Ochojcu
, przy udziale wykonawcy
PAUL HART
MANN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pabianicach

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego,


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Mölnlycke
Health Care Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Białymstoku
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Sygn. akt:
KIO 553/18


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pr
awo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego
w Katowicach
.


Przewodniczący : ………………………………

Sygn. akt:
KIO 553/18


U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Sz
pital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca z siedzibą w
Katowicach - Ochojcu

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa bielizny i pościeli
jednorazowej” Nr referencyjny DZ/3321/150/17. Postępowanie jest podzielone na 48 Zadań,
przedmiotowe odwołanie dotyczy Zadania nr 41.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej Nr 2017/S 143-294095 dnia 28.07.2017 r.

W dniu 26 marca 2018 r. wykonawca Mölnlycke Health Care Polska spółka z
ograniczon
ą odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności
Z
amawiającego, polegających na:

1.
odrzuceniu w Zadaniu Nr 41 zamówienia oferty Mölnlycke Health Care Sp. z o.o.,
2.
wyborze w Zadaniu Nr 41 zamówienia oferty firmy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.,

Odwołujący zarzucił naruszenie:
1.
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania
uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców, z naruszeniem zasad
obiektywizmu i bezstronności,
2.
art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez nieuzasadnione
odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią specyfikacji
istotnych
warunków zamówienia (SIWZ),
3.
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania
innych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 41 do
przedłożenia próbek oferowanych wyrobów.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na odrzuceniu
oferty Odwołującego w Zadaniu nr 41 zamówienia,
Sygn. akt:
KIO 553/18


2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na wyborze
najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 41
zamówienia,
3.
nakazanie Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej w Zadaniu nr 41 zamówienia,
4.
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania wywołanego odwołaniem.

W dniu 26 marca 2018 r. wykonawca PAUL HARTMANN Polska
Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Pabianicach, zgłosił przystąpienie po stronie
Zamawiającego do udziału w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym w charakterze
uczestnika postępowania.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. przed otwarciem rozprawy, O
dwołujący wycofał odwołanie.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).


Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie