eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 192/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-02-15
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 192/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z u
działem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 15 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez wykonawcę AG – COMPLEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego
działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
przy udziale wykonawcy POLSUPER spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie
,


postanawia:
1. umarz
a postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz AG – COMPLEX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 192/18
U z a s a d n i e n i e


Odwołujący AG – COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, w dniu 2 lutego 2018 r.
wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
od niezgodnej z przepisami prawa czynności Zamawiającego polegającej na sformułowaniu
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naruszeniem przepisów prawa, w
prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publiczne
go pn. „Prace ogrodniczo – porządkowe we wskazanych lokalizacjach m.st.
Warszawy
” (znak sprawy: 5/PN/2018).
W dniu 5 lutego 2018
r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego zgłosił wykonawca POLSUPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
W dniu 12 lutego 2018 r. wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której
Zamawiający oświadczył, że uwzględnia część zarzutów odwołania, wnosząc jednocześnie o
oddalenie odwołania w zakresie pozostałych zarzutów.
W dniu 14 lutego 2018 r.
odwołujący wycofał odwołanie, w zakresie pozostałych
zarzutów, nie uwzględnionych przez Zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem. O kosztach
postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp
oraz
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie