eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 146/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-02-14
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 146/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2018 r. przez wykonawcę: Abbott
Laboratories
Poland
Sp.
z
o.o.,
ul.
Postępu
21b,
02-676
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice,

przy udziale wykonawcy Roch
e Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,
01-531 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu:
a)
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie
Pakietu nr 1,
b)
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty
złożonej przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. na
podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp oraz powtórzenie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1,

2.
kosztami p
ostępowania obciąża zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,

2)
zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy) od
zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.
Andrzeja Mielęckiego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
na rzecz
wykonawcy
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676
Warszawa

stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia
pe
łnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Katowicach.

………………………………

Sygn. akt: KIO 146/18


Uzasadnienie
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im, Andrzeja Mielęckiego
w Katowicach
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę odczynników do badań diagnostycznych wraz
z dzierżawą analizatorów pod nazwą „Dostawa odczynników 4.” Ogłoszenie o zamówieniu pod
nr 2017/S 196-
402340 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
12 października 2017 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Pakietów,
w tym Pakiet nr 1 stanowi
– „Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz
z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych”.

W dniu 16 stycznia 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
postępowania – wyborze oferty złożonej przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Roche”) jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1.

Wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie wniósł
odwołanie wobec:
1.
zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty Roche w zakresie
P
akietu nr 1 zamówienia, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ);
2.
zaniechania czynności wykluczenia Roche z postępowania o udzielenie zamówienia;
3.
czynności wyboru oferty złożonej przez Roche w ramach Pakietu nr 1 jako
najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„Pzp”:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Roche, mimo, iż treść
oferty Roche w zakresie P
akietu nr 1 nie odpowiadała treści SIWZ;
2.
art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Roche, która zawiera
błąd w obliczeniu ceny - jest niedoszacowana;
3.
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Roche
z postępowania mimo, że wykonawca przedstawił w ofercie informacje wprowadzające
Zamawiającego w błąd, co miało istotny wpływ na decyzje Zamawiającego;
4.
zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;
5.
art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp, poprzez bezprawne
dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście;
6.
art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. 2001. Nr 28, poz. 319), który stanowi,

że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy
i tylko ze względu na ważny interes publiczny;

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty w ramach Pakietu nr 1;
2.
odrzucenia oferty Roche na P
akiet nr 1, jako nieodpowiadającej treści SIWZ;
3.
ewentualnie, w razie gdyby wniosek wskazany w pkt 2.
powyżej nie został
uwzględniony - wykluczenia Roche z postępowania o udzielenie zamówienia;
4.
powtórzenia czynności wyboru oferty w ramach pakietu nr 1 z uwzględnieniem oferty
złożonej przez Abbott.

Odwołujący wyjaśnił, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia w zakresie pakietu
nr 1, w którym oferty złożyło dwóch wykonawców: Abbott i Roche. Oferta Abbott została
oceniona przez Zamawiającego na 82,50 pkt, natomiast oferta Roche - na 85,00 pkt. Mimo, iż
oferta Roche jest niezgodna z treścią SIWZ, a wykonawca Roche podlega wykluczeniu
z postępowania, Zamawiający dokonał wyboru oferty tego wykonawcy.

Treść oferty Roche w zakresie pakietu nr 1 przedmiotu zamówienia nie odpowiada treści
SIWZ

Roche zaoferował analizator, który nie ma wymaganych w SIWZ parametrów


S
pecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona przez Zamawiającego
w pkt. 6 załącznika nr 1B, dotyczącym analizatora do badań immunochemicznych, przewiduje
- jako parametr wymagany
-
identyfikację odczynników, kontroli, kalibratorów
i
próbek pacjenta przez analizator za pomocą kodów paskowych.

Jako analizator do badań immunochemicznych Roche zaoferował analizator cobas e
801, który w celu identyfikacji odczynników wykorzystuje technikę RFID. Nie ma natomiast
funkcji identyfikacji odczy
nników za pomocą kodów paskowych.

Technika RFID i kody paskowe służą zapisywaniu i odczytywaniu informacji
zapisanych na etykietach oznaczających dany obiekt w celu jego identyfikacji. Stanowią one
jednak dwie różne metody identyfikacji danych. Technika RFID do zapisywania i odczytywania
danych z etykiety RFID wykorzystuje fale radiowe. Stosowanie techniki RFID wzbudza
kontrowersje związane z bezpieczeństwem i prywatnością, ponieważ może ona ułatwiać
dostęp do poufnych danych zapisanych na etykietach RFID. Z kolei kod paskowy to graficzny
zapis informacji w formie kombinacji ciemnych i jasnych elementów ustalonej według reguł
opisujących budowę danego kodu. Kod kreskowy odczytywany jest za pomocą czytników
elektronicznych.
RFID i kody paskowe to dwie różne metody identyfikacji - różnią się
sposobem zapisywania i odczytywania danych, zakresem identyfikowanych danych, formą

etykiet, a przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa przechowywanych za pomocą etykiet
danych.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawia
jący odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W niniejszej sprawie brak jest
podstaw do zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, albowiem niezgodność treści oferty z treścią
SIWZ nie jest tego rodzaju,
iż można w tym przypadku mówić o omyłce polegającej na
niezgodności oferty z SIWZ, której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
Treść oferty Roche nie odpowiadała treści SIWZ w zakresie parametrów wymaganych
analizatora do badań immunochemicznych, a jednocześnie brak jest podstaw do zmiany treści
oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Oferta Roche powinna więc zostać odrzucona,
a Zamawiający powinien powtórzyć czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Roche zaoferował zbyt małą w stosunku do wymagań SIWZ ilość odczynników,
kalibratorów i kontroli


Roche zaoferował mniejszą ilość odczynników, kontroli i kalibratorów niż wynika
z treści SIWZ i wyjaśnień Zamawiającego. Rodzaje odczynników, kontroli i kalibratorów
wymaganych przez Za
mawiającego oraz ich ilości zostały wskazane w załączniku nr 1 do
SIWZ.
W toku postępowania wykonawcy zgłosili szereg pytań do Zamawiającego. Pytanie nr
17 dotyczyło tego, czy do ilości poszczególnych odczynników wskazanych w załączniku nr 1
do SIWZ trzeb
a doliczyć ilość odczynników, jaka jest potrzebna do przeprowadzenia kontroli i
kalibracji. Zamawiający odpowiedział twierdząco, wskazując, że wykonawcy powinni doliczyć
odpowiednie ilości odczynników potrzebne do wykonania tylu kalibracji, ile wynika
z z
aleceń producenta danego odczynnika oraz tylu kontroli, ile wynika z przyjętego przez
Zamawiającego harmonogramu prowadzenia kontroli jakości w pracowni immunochemii.

Zaoferowana przez Roche ilość opakowań poszczególnych odczynników jest
niewystarczająca do wykonania wszystkich testów wskazanych przez Zamawiającego
w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wszystkich wymaganych kontroli i kalibracji danego
odczynnika. Przykładowo, Zamawiający wymagał zaoferowania odczynnika do oznaczania
anty-
TPO w ilości wystarczającej na wykonanie 3500 testów w okresie 3 lat. Zgodnie
z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, Zamawiający będzie
przeprowadzał kontrolę tego odczynnika raz w tygodniu. Tym samym w okresie 3 lat
Zamawiający będzie musiał wykonać 156 testów w ramach kontroli. Zgodnie z ulotką
odczynnikową Roche, odczynnik do oznaczania anty-TPO należy kalibrować co 7 dni.
W okresie 3 lat Zamawiający będzie więc musiał przeprowadzić 156 kalibracji. W czasie jednej
kalibracji należy wykonać 4 testy na jednej komorze pomiarowej. Zaoferowany przez Roche
analizator cobas e 8
01 posiada dwie komory pomiarowe. Aby Zamawiający mógł
przeprowadzić kalibracje, Roche powinien był zaoferować ilość odczynnika odpowiednią dla

kolejnych 1248 testów. W sumie Zamawiający będzie więc potrzebował wystarczającej ilości
odczynnika do oznaczania anty-
TPO do wykonania 4904 testów, w tym 3500 testów na
oznaczenia, 156 testów w ramach kontroli oraz 1248 testów w celu kalibracji. Jedno
opakowanie wystarczy na 300 testów. Roche powinien był więc zaoferować 17 opakowań tego
odczynnika.

Roche zaoferował 13 opakowań odczynnika do oznaczania anty-TPO, a więc o 4
opakowania za mało. Cena netto 1 opakowania wynosi 1.650,00 zł. Oferta Roche w zakresie
odczynnika do oznaczania anty-
TPO jest więc zaniżona o 6.600,00 zł.

W zakresie kalibratorów niedoszacowanie oferty Roche wynika z nieuwzględnienia ich
stabilności. Przykładowo, Zamawiający wymagał zaoferowania kalibratora odczynnika do
oznaczania anty-
TG w ilości wystarczającej do wykonania kalibracji przez okres 3 lat. Roche
zaoferował 6 opakowań tego kalibratora. Z ulotki odczynnikowej tego kalibratora odczynnika
do oznaczania anty-
TG wynika, że jego stabilność wynosi 6 tygodni. W jednym opakowaniu
znajdują się dwa zestawy tego kalibratora. Jedno opakowanie będzie więc mogło być używane
nie dłużej niż 12 tygodni. Ponieważ umowa ma zostać zawarta na okres 3 lat, czyli 156 tygodni,
Roche powinien był zaoferować 13 opakowań kalibratora odczynnika do oznaczania anty-TG.

Roche zaoferował 6 opakowań kalibratora odczynnika do oznaczania anty-TG, a więc
o 7 opakowań za mało. Cena netto 1 opakowania wynosi 150,00 zł. Oferta Roche w zakresie
odczynnika do oznaczania anty-
TPO jest więc zaniżona o 1.050,00 zł.

Niedoszacowanie oferty Roche w zakresie kontroli
wynika albo z nieuwzględnienia ich
stabilności, w sposób analogiczny jak w przypadku kalibratorów, albo z nieuwzględnienia
ograniczonej liczby kontroli, jaka może być przeprowadzona z użyciem jednej fiolki danego
materiału kontrolnego. Przykładowo, Zamawiający wymagał zaoferowania odczynnika do
wykonywania testu VDRL, czyli testu na syfilis. Zgodnie z przedstawionym przez
Zamawiającego harmonogramem, Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę tego
odczynnika dwa razy w tygodniu. Tym samym w okresie 3 lat Zam
awiający będzie musiał
wykonać 312 kontroli. Zgodnie z ulotką odczynnikową kontroli odczynnika do testu VDRL, przy
użyciu jednej fiolki można wykonać nie więcej niż 5 procedur kontroli. Opakowanie zawiera 4
fiolki, co oznacza, że z jednego opakowania można wykonać 20 procedur kontroli. Roche
powinien był zaoferować 16 opakowań tej kontroli.

Roche zaoferował 15 opakowań kontroli odczynnika do testu VDRL, a więc o 1
opakowanie za mało. Cena netto 1 opakowania wynosi 285,00 zł. O taką kwotę oferta Roche
jest
zaniżona w zakresie kontroli odczynnika do testu VDRL.

Niedoszacowanie oferty Roche w zakresie wskazanych wyżej oraz pozostałych
odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr
V do niniejszego pisma. W sumie of
erta Roche jest zaniżona o 112.718,00 zł.

Zaoferowanie przez wykonawcę mniejszej niż wymagana przez Zamawiającego ilości
produktów, oznacza, że oferta tego wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ. Potwierdza to
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt
KIO 1782/16). Oferta Roche powinna więc zostać odrzucona jako nieodpowiadająca treści
SIWZ, a Zamawiający powinien powtórzyć czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Roche podał w ofercie informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd i mające
istotny wpływ na jego decyzje w postępowaniu


Wykonawca Roche podlega wykluczeniu z postępowania, ponieważ w swojej ofercie
podał informacje, które wprowadziły Zamawiającego w błąd co do zgodności tej oferty z treścią
SIWZ i miały wpływ na decyzje Zamawiającego o nieodrzuceniu oferty i wyborze jej jako
najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1.

Roche w pkt 6 załącznika nr 1B do oferty wskazał, że zaoferowany analizator cobas e
801 posiada wymaganą przez Zamawiającego funkcję identyfikacji za pomocą kodów
paskowych nie tylko kontroli, kalibratorów i próbek pacjenta, lecz także odczynników, podczas
gdy analizator cobas e
801 nie posiada funkcji identyfikacji odczynników pacjenta za pomocą
kodów paskowych. Podana przez Roche informacja wprowadziła Zamawiającego w błąd co
do posiadania przez analizator cobas e
801 funkcji identyfikacji odczynników za pomocą
kodów paskowych. Błąd ten spowodował, że Zamawiający nie odrzucił oferty Roche, a
następnie wybrał tę ofertę jako najkorzystniejszą, mimo że nie odpowiada ona treści SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, wykonawca, który ze względu na swoją
lekkomyślność lub niedbalstwo przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, podlega wykluczeniu.

Wykonawca Roche
podał w ofercie informacje wprowadzające w błąd, co miało istotny
wpływ na podejmowane przez Zamawiającego w toku postępowania decyzje. Zamawiający
powinien był wykluczyć Roch z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Odwołujący załączył do odwołania dowody, w tym:
-
załącznik nr IB do SIWZ;
-
załącznik nr 1A do oferty Roche;
- wydruk z instr
ukcji użytkownika analizatorów cobas 8000 wraz z uwierzytelnionym
tłumaczeniem;
-
wyciąg z katalogu produktów Roche wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem;
- wydruk ze strony internetowej; link:
https://pl.wikipedia.org/wiki/RFID

- wydruk ze strony internetowej; link:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod kreskowy

-
załącznik nr 1 do SIWZ;
-
wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 2 listopada 2017 r.;

-
załącznik nr 1 do oferty Roche - formularz asortymentowo-cenowy;
- ulotka odczynnika do oznaczania anty-TPO;
- ulotka kalibratora odczynnika do oznaczania anty-TG;
- ulotka kontroli odczynnika do testu VDRL;
-
załącznik nr IB do oferty Roche - wymagane parametry dla analizatora immunochemicznego;
-
tabela obrazująca niedoszacowanie oferty Roche w zakresie odczynników.

Wykonawca
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie po stronie
Zamawiającego. W piśmie z dnia 12 lutego 2018 r. wykonawca wyjaśnił, że RFID jest
radiowym kodem kreskowym (zob. określenie użyte przez Wikipedię – strona 10 dowodu nr 6
do odwołania). Zasada działania tego systemu jest podobna do działania kodów kreskowych
lub kodów 2D, z tą różnicą, ze do odczytania informacji w chipie RFID dochodzi zdalnie za
pośrednictwem sygnału radiowego, tzn. bez konieczności wzrokowego odczytu. Chipy RFID
mogą mieć różny wygląd, często bywają ukryte w etykiecie (tzw. „etykiety inteligentne” lub „tagi
RFID”), na której dodatkowo nadrukowany jest kod kreskowy. Odczynniki poza identyfikacją
RFID posiadają także na opakowaniu kod kreskowy, poprzez który mogą być też
identyfikowane. Użytkownik ma wiec pełną informację o rodzaju odczynnika po identyfikacji
opakowania przez czytnik. Zamawiający przy tym nie narzucił żadnej konkretnej technologii
identyfikacji odczynników, kalibratorów etc., a jedynie oczekiwał aby proces odczytu danych
był w pełni automatyczny, przy pomocy danych zapisanych na kodzie paskowym. Taki kod
znajduje się na kasetach odczynnikowych przeznaczonych do analizatora e801, który czerpie
z nich dane, a następnie przetwarza w trakcie wykonywania oznaczeń.
Zarzuty dotyczące niedoszacowania odczynników, kalibratorów i kontroli
Przystępujący uznał za niezasadne. W zakresie ilości zaoferowanych odczynników wskazał,
że Odwołujący przyjął błędne założenia do obliczenia koniecznej ilości odczynników. Wyjaśnił,
że zgodnie z instrukcją testu anty-TPO bezwzględnym wymogiem jest wykonanie kalibracji
jedynie dla nowej serii odczynnika. Przy odnowieniu kalibracji producent nie narzuca sztywnej
częstotliwości wykonania kalibracji i pozostawia to do decyzji użytkownika. Wykonanie
kalibracji po 7 dniach jest jedynie jedną z opcji, którą może wybrać użytkownik.
W przypadku kalibratorów Odwołujący w ramach zarzutu nie uwzględnił postanowienia
SIWZ, że „Kontrole, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane w ilości adekwatnej
do zamawianych odczynników z założeniem, że wszystkie badania wykonywane są 5 razy w
tygodniu, natomiast oznaczenie TRP 7 razy w tygodniu.” Trwałość kalibracji testu a-TG wynosi
12 tygodni, w opakowaniu kalibratora AlSet a-
TG są dwie pary fiolek, a więc 1 opakowanie
kalibratora wystarczy na 24 tygodnie, tj. 168 dni. W okresie trwania umowy (780 dni)
wymagane jest 4,7 opakowania kalibratora, podczas gdy Przystępujący zaoferował 6

opakowań na okres trwania umowy.
W zakresie trwałości kontroli Przystępujący wskazał, że zgodnie z instrukcją
metodyczną kontroli, po rekonstytucji/otwarciu kontrole mogą być porcjowane i zamrażane (w
tym kontrole PreciControl Syphilis)
. Zgodnie z ulotką, trwałość rekonstytuowanej kontroli
wynosi 6 miesięcy w temp. -20 °C. Z jednego opakowania (4x2,0 ml) można uzyskać 8 porcji
po 1ml kontroli. Z
każdej takiej porcji można wykonać 5 procedur kontroli, a zatem z jednego
opakowania
– 40 procedur kontroli. Przystępujący zaoferował 15 opakowań, które wystarczą
na wykonanie 600 procedur kontrolnych, podczas gdy Zamawiający planuje zgodnie z SIWZ
wykonanie 312 procedur kontrolnych w okresie trwania umowy.
W zakresie zarzutu podania nieprawdziwych informacji Przystępujący wyjaśnił,
że zaoferowany aparat cobas e 801 cechuje się wszystkimi właściwościami wymaganymi
w postępowaniu, w tym również identyfikuje odczynniki z wykorzystaniem kodów paskowych.

Zamawiający, pismem z dnia 12 lutego 2018 r., złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł
o oddalenie odwołania. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, Zamawiający
wyjaśnił, że uznał ofertę Roche za prawidłową, gdyż zgodnie z treścią rozdziału VI pkt 18 ppkt
2b SIWZ Zamawiający żądał złożenia katalogu, folderu lub opisu technicznego w języku
polskim na potwierdzenie spełnienia wymagań przez oferowany przedmiot zamówienia. Roche
załączył takie dokumenty do oferty i przedstawił opis techniczny analizatora cobas e801, który
potwierdzał
spełnienie
parametru
wymaganego
w pkt 6 załącznika nr 1B do SIWZ. Ponadto, Zamawiający dwukrotnie wezwał wykonawcę
Roche do udzielenia wyjaśnień. W wezwaniu z dnia 2 stycznia 2018 r. Zamawiający zażądał
jednoznacznego potwierdzenia, że identyfikacja odczynników, kontroli, kalibratorów i próbek
pacjenta przez oferowany analizator c
obas e801 następować będzie za pomocą kodów
paskowych i uzyskał jednoznaczną odpowiedź potwierdzającą spełnienie tego wymagania.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zauważył, że zarówno kody paskowe jak i technika
RFID wykorzystująca fale radiowe, służą zapisywaniu, odczytywaniu i przetwarzaniu informacji
zapisanych na etykietach oznaczonych p
roduktów, a zatem realizują ten sam cel chociaż w
odmienny sposób. W przypadku otrzymania w toku postępowania pytania wykonawcy, czy
Zamawiający dopuści technikę RFID jako równoważną dla techniki identyfikacji za pomocą
kodów paskowych Zamawiający udzieliłby odpowiedzi twierdzącej. Takie pytanie nie wpłynęło
jednak do Zamawiającego.
W zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 Pzp, Zamawiający wskazał, że uznał
prawidłowo, że oferta złożona przez Roche nie zawiera błędu w obliczeniu ceny. Zamawiający
powołał postanowienie załącznika nr 1 do SIWZ „kontrole, kalibratory, materiały zużywalne
muszą być podane w ilości adekwatnej do zamawianych odczynników z założeniem, że

wszystkie badania wykonywane są 5 razy w tygodniu, natomiast oznaczenie TRP 7 razy w
tygodniu. Wszystkie płyny (np. płyn płuczący, bufor, rozcieńczalnik itp.) potrzebne do pracy
analizatora należy podać w ilościach zapewniających pracę analizatora 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu
.” Ponadto, na pytanie wykonawcy, „czy do podanych ilości testów
Wykonawca
powinien
doliczyć
testy
potrzebne
na
kontrolę
i kalibrację? Jeśli tak, proszę o podanie harmonogramu wykonywania oznaczeń kontrolnych,
udzielił odpowiedzi, że „testy kalibracyjne zgodnie z zasadami producenta, oznaczenia
kontrolne w
edług poniższego harmonogramu” (załączono harmonogram). Wykonawcy mieli
pełną jasność odnośnie ilości produktów wymaganej przez Zamawiającego. Prawidłowe
szacowanie ilości leżało wyłącznie po stronie wykonawcy. Zamawiający wskazał także na
tre
ść §2 ust. 9 wzoru umowy, że „w przypadku błędnego (mniejszego) oszacowania przez
wykonawcę oferowanych ilości odczynników i materiałów kontrolnych w stosunku do ilości
badań podanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia
braków na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.” Nawet
zatem
dostarczenie mniejszej ilości produktów nie miałoby jednak wpływu na cenę oferty, gdyż
uzupełnienie brakujących ilości musiałoby nastąpić w ramach ceny ofertowej. Podwyższenie
oferty R
oche o kwotę wskazaną przez Odwołującego, jako zaniżenie ceny oferty Roche
(112
718,00 zł) nie miałoby wpływu na wynik postępowania z uwagi na fakt,
że cena oferty Odwołującego jest o ponad 300 000,00 zł droższa.
W zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 1
7 Pzp, Zamawiający wyjaśnił, że nie miał
podstaw do wykluczenia wykonawcy, gdyż potwierdził on spełnienie parametru wymaganego
w pkt 6 załącznika 1B do SIWZ przez załączenie opisu technicznego w języku polskim, a
ponadto potwierdził spełnienie parametru dwukrotnie w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiaj
ącego. Nie sposób zatem uznać, że wykonawca Roche wprowadził Zamawiającego
w błąd w zakresie treści oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy
i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
i uczestnika
postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje:
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zrzutu niezgodności treści oferty
złożonej przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W
pozostałym
zakresie
zarzuty
przedstawione
w odwołaniu zostały uznane za niezasadne.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wn
iesienia odwołania, stosownie do brzmienia art. 179 ust. 1 Pzp.

Wykonawca
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przystąpił
d
o postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185
ust. 2 i 3 Pzp.

Izba wzięła pod uwagę dowody przedstawione przez Odwołującego załączone do
odwołania oraz przedłożone przez Odwołującego na rozprawie, w tym: zestawienie
tabelaryczne zaoferowanych odczynników w ofercie Roche ze wskazaniem brakujących ilości,
specyfikację systemu odczynnikowego modułów e z serii cobas – wyciąg z instrukcji wersja
5.1,
a także dowody przedłożone przez Przystępującego na rozprawie, w tym: zdjęcie kaset z
odczynnikami z widocznym kodem paskowym, wyciąg z instrukcji obsługi modułu analizatora
E801
– wersja 5.1, zdjęcie czytnika do kodów paskowych, ulotki odczynników Elecsys Anti-
TPO, Anti-Tg CalSet, Elecsys Anti-Tg, PreciControl Syphilis, Elecsys Syphilis.


Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Roche, mimo
, iż treść oferty złożonej przez ten podmiot w zakresie Pakietu
nr 1 zamówienia, nie odpowiadała treści SIWZ. Izba uwzględniła w tym zakresie żądanie
Odwołującego co do unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach
Pakietu nr 1 oraz odr
zucenia oferty Roche złożonej w Pakiecie nr 1, jako nieodpowiadającej
treści SIWZ. W konsekwencji Izba stwierdziła naruszenie zasady równego traktowania
wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, poprzez nieadekwatną do wymagań SIWZ ocenę
o
ferty Roche przez Zamawiającego i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 1,
tj. naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp.

Izba stwierdziła, że wykonawca Roche zaoferował analizator do badań
immunochemicznych Cobas e 801
, który nie spełnia wymaganego w SIWZ parametru
„identyfikacja odczynników, kontroli, kalibratorów i próbek pacjenta przez analizator za
pomocą kodów paskowych” (SIWZ -Załącznik nr 1B pkt 6)

Treść postanowienia SIWZ zawartego w pkt. 6 załącznika nr 1B, dotyczącego
analizatora do badań immunochemicznych, przewidującego - jako parametr wymagany -
identyfikację odczynników, kontroli, kalibratorów i próbek pacjenta przez analizator za pomocą
kodów paskowych jest jednoznaczna, czytelna i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Kody
paskowe są używane powszechnie w obrocie gospodarczym. Jak wynika z treści aktualnej

Instrukcji obsługi 5.1 „Seria analizatorów modułowych cobas 8000 – Wersja oprogramowania
06-
03” – Specyfikacja systemu odczynnikowego modułów e z serii cobas, przedłożonej przez
Odwołującego na rozprawie, którego to dokumentu Przystępujący nie kwestionował, Moduł e
801 w odniesieniu do funkcji „identyfikacja odczynników” posiada funkcję „RFID”, a nie funkcję
„kod kreskowy” lub „kod paskowy” do identyfikacji odczynników.

W rozdziale VI pkt 18 pkt 2 lit.b SIWZ Zamawiający wskazał, że „W celu potwierdzenia,
że oferowany przedmiot zamówienia (ANALIZATORY) odpowiada wymaganiom określonym
przez zamawiającego, zamawiający żąda: […] katalogu, folderu lub opisu technicznego w
języku polskim. Treść dołączonego do oferty katalogu, folderu lub opisu technicznego musi
potwierdzać wszystkie oferowane i dodatkowo oceniane parametry, oraz wszystkie wymagane
w SIWZ parametry. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego
parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty. […]”

A
nalizator cobas e 801, który w celu identyfikacji odczynników wykorzystuje technikę
RFID
nie spełnia wymagania SIWZ, bowiem nie posiada wymaganej w SIWZ funkcji
identyfikacji odczynników za pomocą kodów paskowych. Wykorzystuje w tym zakresie
technikę RFID. Okoliczność przeciwna nie wynika ani z treści instrukcji obsługi tego aparatu,
ani
też nie została wykazana przez Przystępującego w jakikolwiek inny sposób.

Technika RFID wykorzystuje fale radiowe do zapisywania i odczytywania danych z
etykiety RFID
. Technika ta jest inną metodą identyfikacji niż kody paskowe, które są
odczytywane
za pomocą czytników elektronicznych. Okoliczność ta została przyznana przez
Przystępującego w piśmie procesowym z dnia 12 lutego 2018 r., jak i przez Zamawiającego w
odpowiedzi na odwołanie. Fakt, że na kasetach zawierających odczynniki są umieszczone
kody paskowe, nie jest równoznaczny z tym, że analizator cobas e 801 posiada funkcję
identyfikacji tych odczynników za pomocą tych kodów. Jak wyjaśnił sam Przystępujący na
rozprawie
, oprócz kodów paskowych na opakowaniach - kasety z odczynnikami posiadają
także kody RFID, które są odczytywane przez analizator techniką RFID. Przystępujący nie
wykazał natomiast okoliczności, że kody paskowe zawarte na opakowaniach kaset z
odczynnikami są odczytywane przez zaoferowany analizator.

Powyżej opisana technika RFID do identyfikacji odczynników nie została przez
Zamawiającego dopuszczona w SIWZ. Fakt, że Zamawiający posiadając obecnie wiedzę na
temat tej techniki stwierdził w odpowiedzi na odwołanie, że dopuściłby tę technikę nie
oznacza, że obecnie tj. na etapie oceny ofert Zamawiający może modyfikować postanowienia
SIWZ,
przyjmując dowolną interpretację zawartych w niej postanowień. Nie można uznać za
dopuszczalną dowolną interpretację jednoznacznego postanowienia SIWZ ponad wykładnię
literalną tego postanowienia, która nie budzi żadnych wątpliwości.

Zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

stanowi natomiast, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
nie może mieć w niniejszej sprawie zastosowania
z uwagi na fakt, że niezgodność treści oferty w zakresie przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ
we wskazanym powyżej zakresie nie stanowi omyłki, której poprawienie nie spowoduje
istotnych zmian w treści oferty. Treść oferty Roche w zakresie przedmiotu (zamówienia) nie
może ulec zmianie po złożeniu oferty, ponieważ byłaby to istotna i niedopuszczalna w świetle
art. 87 ust. 1 Pzp zmiana treści złożonej oferty.
Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji nie jest okolicznością, którą zamawiający może
domniem
ać na podstawie oświadczeń wykonawcy, zwłaszcza wówczas, gdy nie wynika to z
obiektywnych dokumentów technicznych dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli parametry oferowanego sprzętu nie spełniają wymagań zawartych w specyfikacji,
o
świadczenie o zgodności proponowanego rozwiązania z wymaganiami specyfikacji nie wpływa
na ocenę merytorycznej zawartości oferty, jest natomiast przejawem jej niespójności i wewnętrznej
sprzeczności (wyrok SO w Warszawie z 28.10.2005 r., V Ca 398/05).

Pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy Roche o
udzielenie wyjaśnień w zakresie sprzeczności treści opisu technicznego załączonego do oferty
(str. 11) z
treścią instrukcji obsługi oferowanego analizatora cobas e 801, gdyż z treści
instrukcji obsługi, zdaniem Zamawiającego wynika, że identyfikacja odczynników odbywa się
za pomocą techniki RFID, wbrew oświadczeniu wykonawcy zawartemu w opisie technicznym
tego aparatu.
W odpowiedzi na wezwanie (pismo omyłkowo datowane na dzień 26.10. 2017
r.
– powinno być 26 grudnia 2017 r.) wykonawca Roche wyjaśnił, że identyfikacja odczynników
przez analizator cobas e 801 odbywa się za pomocą czytnika RFID. Wskazał dodatkowo, że
odczynniki posiadają na opakowaniu kod kreskowy, nie potwierdził jednak,
że ten kod kreskowy jest odczytywany przez ww. aparat.

W kolejnym wezwaniu z dnia 2 stycznia 2018 r.
Zamawiający wezwał wykonawcę
Roche
do
jednoznacznego
potwierdzenia
spełnienia
powyższego
wymagania.
W wyjaśnieniach z dnia 5 stycznia 2018 r. wykonawca Roche nie potwierdził spełnienia
wymagania odnośnie identyfikacji odczynników za pomocą kodów paskowych, a jedynie
wskazał na nieaktualność instrukcji obsługi, którą posługuje się Zamawiający.

W świetle złożonych przez wykonawcę Roche wyjaśnień na wezwania Zamawiającego
oraz
zebranego
materiału
dowodowego
należało
uznać
zatem,
że wykonawca Roche nie potwierdził jednoznacznie spełnienia powyższego wymagania i nie
przedstawił obiektywnej informacji potwierdzającej, że oferowany analizator cobas e 801
posiada funkcję identyfikacji odczynników za pomocą kodów paskowych. Oferta Roche

w tych okolicznościach nie spełnia wymagania SIWZ, a tym samym podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy Roche z postępowania z powodu przedstawienia w ofercie informacji
wprowadzających Zamawiającego w błąd, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego, podniesiony w odwołaniu jedynie jako ewentualny, zgodnie z żądaniem
Odwołującego nie podlegał rozpoznaniu wobec stwierdzenia przez Izbę, że oferta Roche
podlega odrzuceniu.

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Roche, która zawiera błąd w obliczeniu ceny oraz jest niedoszacowana,
gdyż Roche zaoferował mniejszą ilość odczynników, kontroli i kalibratorów niż wynika z treści
SIWZ i wyjaśnień Zamawiającego.

Rodzaje odczynników, kontroli i kalibratorów wymaganych przez Zamawiającego
zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z ilością planowanych do wykonania przez
Zamawiającego testów. W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający podał w tabeli rodzaj
odczynników oraz ilość testów w okresie 3 lat, a pod tabelą zawarł uwagę o treści „Kontrole,
k
alibratory, materiały zużywalne muszą być podane w ilości adekwatnej do zamawianych
odczynników z założeniem, że wszystkie badania wykonywane są 5 razy w tygodniu,
natomiast oznaczenie TRP 7 razy w tygodniu”.

W rozdziale XII pkt 1 SIWZ Zamawiający opisał „Sposób obliczenia ceny” oferty - jako
wyniku dokonania
mnożenia oferowanej ilości przez cenę jednostkową netto, co daje wartość
netto, która po doliczeniu podatku VAT stanowi cenę oferty.

W § 2 ust. 9 wzoru umowy Zamawiający postanowił, że „W przypadku stwierdzenia
błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników i
materiałów kontrolnych w stosunku do ilości badań podanych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków na własny koszt w terminie 7 dni od
daty zg
łoszenia przez Zamawiającego.”

Z treści SIWZ, w tym odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 17 do treści SIWZ, że
do ilości odczynników wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ trzeba doliczyć ilość
odczynników, jaka jest potrzebna do przeprowadzenia kontroli i kalibracji, odpowiednio do
zaleceń producenta danego odczynnika oraz tylu kontroli, ile wynika z przyjętego przez
Zamawiającego harmonogramu prowadzenia kontroli jakości w pracowni immunochemii,
wynika, że Zamawiający nie określił konkretnej ilości odczynników, kontroli i kalibratorów
wymaganej
w ramach przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę, że w zależności od
producenta (technologii)
ilości te mogą się istotnie różnić. Zamawiający określił zatem jedynie
szacunkowe ilości testów planowanych do wykonania w okresie realizacji umowy,

pozostawiając wykonawcy oszacowanie ilości odczynników i materiałów kontrolnych
potrzebnych do wykonania tych testów. Dodatkowo, Zamawiający dopuścił w SIWZ (wzór
umowy)
możliwość popełnienia błędu w dokładnym oszacowaniu powyższych ilości przez
wykonawcę, zastrzegając, że oferta w ramach zaoferowanej ceny musi uwzględniać
rzeczywiste ilości ww. materiałów konieczne do wykonania planowanych testów, niezależnie
od przyjętych przez wykonawcę w ofercie szacunków.

W świetle ustalonych j.w. postanowień SIWZ, nawet jeśli zaoferowana przez Roche
ilość opakowań poszczególnych odczynników jest niewystarczająca do wykonania wszystkich
testów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wszystkich
wymaganych kontroli i kalibracji danego odczynnika
, to nie stanowi to niezgodności z treścią
SIWZ ani błędu w obliczeniu ceny oferty.

Izba zważyła dodatkowo, że Odwołujący, uzasadniając zarzut w odniesieniu do
odczynnika do oznaczania anty-TPO
wskazał, że „Zgodnie z ulotką odczynnikową Roche,
odczynnik do oznaczania anty-
TPO należy kalibrować co 7 dni.”, co nie odpowiada w pełni
treści tej instrukcji, ponieważ przewiduje ona także inne odstępy czasowe wykonania kalibracji
w zależności od określonych w instrukcji warunków i okoliczności. Nie można przewidzieć
zatem z góry na obecnym etapie, jakie ze wskazanych w instrukcji procedur dotyczących
kalibracji tego odczynnika będą zastosowane w trakcie faktycznej realizacji planowanych
testów. Odwołujący sam przyznał przy tym na rozprawie, że w przypadku zastosowania
procedury kalibracji wskazanej przez Przystępującego, w przypadku tego testu ilość
zaoferowanego
przez wykonawcę ww. odczynnika będzie wystarczająca.

W zakresie kalibratorów, Izba stwierdziła, że z ulotki odczynnikowej tego kalibratora
odczynnika do oznaczania anty-
TG wynika, że jego stabilność wynosi 6 tygodni po otwarciu
butelki
. W jednym opakowaniu znajdują się dwa zestawy tego kalibratora. Zgodnie z treścią
ulotki „Jeżeli cała zawartość butelki nie jest niezbędna do kalibracji w analizatorze, należy
przelać odpowiednią objętość rekonstytuowanego kalibratora do pustych fiolek zamykanych
korkiem (fiolki CalSet Vials). Nakleić etykiety na te fiolki. Przechowywać do późniejszego
użycia w temperaturze 2-8°C.” Izba nie podzieliła zatem twierdzenia Odwołującego, że jedno
opakowanie będzie mogło być używane nie dłużej niż 12 tygodni.

Podobnie w odniesieniu do zarzutu niedoszacowania oferty Roche w zakresie kontroli
– w przypadku odczynnika do wykonywania testu VDRL, zgodnie z treścią ulotki
odczynnikowej kontroli odczynnika do testu VDRL,
zakładając, że przy użyciu jednej fiolki
można wykonać nie więcej niż 5 procedur kontroli, a opakowanie zawiera 4 butelki preparatu,
który po rekonstytuowaniu może podzielony na mniejsze partie umieszczone we fiolkach i
zamrożone do późniejszego użycia, nie jest prawidłowe obliczenie wykonane przez
Odwołującego, że z jednego opakowania można wykonać jedynie 20 procedur kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w odniesieniu do pozostałych odczynników,
kontroli i kalibratorów przedstawionych przez Odwołującego w zestawieniu tabelarycznym
załączonym do odwołania na okoliczność niedoszacowania oferty Roche, Odwołujący nie
przedstawił dodatkowej argumentacji ani stosownych dowodów, Izba nie znalazła podstaw do
stwierdzenia
, że oferta Roche jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie zaoferowanych ilości
odczynników, kontroli i kalibratorów. W tych okolicznościach należało także uznać, że cena
ofe
rty Roche została obliczona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w rozdz.
XII SIWZ
i obejmuje wszystkie konieczne ilości ww. materiałów do wykonania przez
Zamawiającego zaplanowanych testów zgodnie z SIWZ.

Zarzuty naruszenia art. 58 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp, poprzez
bezprawne dokonanie
przez Zamawiającego czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na
celu jej obejście oraz art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. 2001. Nr 28, poz. 319), który stanowi,
że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy i
tylko ze względu na ważny interes publiczny, nie zostały przez Odwołującego uzasadnione w
treści odwołania, a zatem zostały postawione w sposób jedynie blankietowy, bez
przedstawienia okoliczności faktycznych na poparcie powyższych zarzutów.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz
§ 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz.
238 ze zm.).

………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie