eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2394/17, KIO 2409/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-12-06
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2394/17
KIO 2409/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie
odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
A. w dniu 13.11.2017 r.
przez wykonawcę ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-
124 Warszawa (KIO 2394/17)
;
B. w dniu 16.11.2017 r.
przez wykonawcę Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i
Ściekowej BIPROWOD – Warszawa Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785
Warszawa (KIO 2409/17)


B. KIO 2409/17
przy udziale wykonawcy ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia
od
wołania po stronie Zamawiającego (w sprawie KIO 2409/17).


w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Wodociągi Miejskie w Radomiu
Spółka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Kontrakt nr 66 „Nadzór na realizacja robót budowlanych – Inżynier Projektu” (numer
referencyjny DZ/66/2017).


orzeka:
1.
uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 2394/17 i nakazuje Zamawiającemu -
Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. unieważnienie czynności unieważnienia
postępowania, nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego
ECM Group Polska S.A na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
oraz nakazuje powtórzenie czynności badania, oceny ofert i wyboru
oferty najkorzystniejszej z uw
zględnieniem oferty Odwołującego przy zaliczeniu dla
kryteriów oceny ofert w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób
wyznac
zonych do realizacji zamówienia danych ujętych z wykazu osób złożonego
pierwotnie wraz z ofertą Odwołującego;
2
uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 2409/17 i nakazuje Zamawiającemu –
Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. unieważnienie czynności unieważnienia
postępowania, nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego -
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD – Warszawa Spółka z
o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również
nakazuje
Zamawiającemu
dokonanie
poprawienie
stwierdzonej w ofercie
Odwołującego omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy i nakazuje
dokonanie czynności badania, oceny oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwzględnieniem oferty Odwołującego,

3
. kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 2394/17 w wysokości
18 600
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy) obciąża
Zamawiającego - Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600
Radom
i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ECM Group Polska S.A.,
ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,

2)
zasądza od Zamawiającego - Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., ul.
Filtrowa 4, 26-600 Radom
na rzecz ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa
k
wotę w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście
tysięcy sześćset złotych i zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania i
zastępstwa przed Izbą.

4
. kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 2409/17 w wysokości
15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego -
Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
ty
sięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Biuro Projektów
Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD – Warszawa Spółka z o.o., ul.
Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania,
2)
zasądza od Zamawiającego - Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., ul.
Filtrowa 4, 26-600 Radom
na rzecz
Odwołującego Biuro Projektów Gospodarki
Wodnej i Ściekowej BIPROWOD – Warszawa Spółka z o.o., ul. Broniewskiego
3, 01-785 Warszawa

kwotę w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych i zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania.

5. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy
wyrok - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu.

Przewodniczący:
……………………U z a s a d n i e n i e
do wyroku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2394/17 i KIO 2409/17

Zamawiający – Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Kontrakt nr 66 „Nadzór na realizacja robót budowlanych – Inżynier Projektu”
(numer referencyjny DZ/66/2017).

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 30.06.2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji
Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE;

W dniu 05.07.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz.
U. UE pod numerem 2017/S 126 - 256855.

KIO 2394/17

W dniu 06.11.2017 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania.


Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.11.2017 r.
przez wykonawcę ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wobec
następujących czynności oraz zaniechania Zamawiającego:
1) badania i oceny ofert;
2) bezpodstawnego unieważnienia postępowania;
3) odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
4) zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Powy
ższym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie:
1) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przez błędne uznanie, że w postępowaniu brak jest ofert
niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy prawidłowa ocena oferty Odwołującego winna
prowadzić do wniosku, że oferta ta nie podlega odrzuceniu, a zatem brak jest podstaw do
unieważnienia postępowania;

2) art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przez błędne uznanie, że Odwołujący
zmienił treść oferty zmieniając osobę na stanowisko inspektora nadzoru robót sanitarnych,
podczas gdy zmiana osoby nie stanowi zmiany treści oferty i jest dopuszczalna w świetle
przepisów ustawy Pzp;
3) art. 26 ust. 4 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania do wyjaśnień w zakresie zmiany
osoby na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych;

z ostrożności procesowej
4) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia wykazu w zakresie
osoby na stanowisko inspektora nadzoru robót sanitarnych.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania. W wyniku naruszenia
przez Zamawiającego ww. przepisów interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał
uszczerbku, co może prowadzić do powstania po stronie Odwołującego szkody w przypadku
utrzymania decyzji Zamawiającego w mocy. W przypadku prawidłowego przeprowadzenia
przez Zamawiającego badania i oceny ofert, to oferta Odwołującego zostałaby uznana za
najkorzystniejszą. Tym samym Odwołujący posiada interes w złożeniu odwołania, o którym
mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, a utrzymanie w mocy decyzji Zamawiającego prowadzi
do powstania szkody po stronie Odwołującego.

W rama
ch uzasadnienia odwołania zostało wskazane, że w dniu 07.11.2017r., Zamawiający
poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty z powodu jej niezgodności z
przepisami ustawy Pzp wskazując, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
Odwołujący dokonał zmiany treści swojej oferty poprzez zmianę osoby wskazanej na
stanowisko inspektora nadzoru robót sanitarnych.

W treści uzasadnienia ww. czynności, Zamawiający wskazał, że w pierwotnej ofercie na
stanowisko inspektora nadzoru robót sanitarnych wskazany był J.O. za którego Zamawiający
przyznał odpowiednią ilość punktów w kryterium Doświadczenie personelu. Z uwagi na fakt,
że oferta Odwołującego została oceniona najwyżej, Zamawiający wezwał Odwołującego do
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący w odpowiedzi na to
wezwanie, zmienił osobę na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych, w związku z

czym Zamawiający uznał, że doszło do zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne w
świetle art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

W kons
ekwencji, oraz w związku z odrzuceniem oferty drugiego wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. z powodu braku ofert nie podlegających
odrzuceniu.

W ocenie Odwołującego wskazane powyżej decyzje są błędne i sprzeczne z ustawą Pzp.

Odnosząc się do odrzucenia oferty Odwołującego wskazał on, że w żaden sposób dokonana
zmiana nie jest sprzeczna z przepisami ustawy Pzp, a mogła ona jedynie skutkować
o
bniżeniem ilości przyznanych punktów, przy czym Odwołujący wskazuje, że nawet w
przypadku braku odrzucenia drugiej oferty, brak przyznania punktów nie miał najmniejszego
znaczenia, gdyż i tak oferta Odwołującego znajdowałaby się na pierwszym miejscu.

Nast
ępnie Odwołujący wskazał, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego, dokonana zmiana
nie jest zmianą treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. W realiach
przedmiotowej sprawy, Zamawiający winien w pierwszej kolejności wezwać Wykonawcę do
wyjaśnienia w tym zakresie, a następnie wezwać do uzupełnienia odpowiednich
dokumentów, w przypadku uznania, że ustawa Pzp nie przewiduje samodzielnego
uzupełniania dokumentów. Wskazać bowiem należy, że podstawowym celem wskazania
danej osoby jest wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu i w takim
kontekście Zamawiający winien dokonywać oceny tego co się zdarzyło w przedmiotowym
postępowaniu. Zmiana osoby powinna więc jedynie spowodować brak przyznania punktów
za tę osobę, ale nie powinna powodować odrzucenia oferty.

W dalszej części uzasadnienia zostało wskazane, że idąc tokiem rozumowania należałoby
uznać, że w sytuacji, gdyby Zamawiający w wyniku oceny oferty stwierdził, że przypisane
danej osobie doświadczenie nie spełnia wymogów punktowania, to przyjmując, że jest to
część oferty sensu stricte czyli mieszczącej się w dyspozycji art. 87 ustawy Pzp, musiałby
każdorazowo taką ofertę odrzucać. Patrząc dalej, w sytuacji gdyby osoba wskazana na takie
stanowisko zmarła, również należałoby wykluczyć takiego wykonawcę, pomimo, że posiada
on inną osobę na to stanowisko w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Takie stanowisko jest sprzeczne z przepisami ustawy Pzp, a jedyną
konsekwencja zaistniałego stanu rzeczy winno być obniżenie punktów.
KIO 2409/17


W dniu 06.11.2017 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania.

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16.11.2017 r. w
formie pisemnej przez wykonawcę Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
BIPROWOD
– Warszawa Spółka z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
wniósł
odwołanie na czynności oraz zaniechania Zamawiającego obejmujące:
1) badanie i ocenę ofert,
2) bezzasadne unieważnienie postępowania,
3) odrzucenie of
erty Odwołującego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy,
4) zaniechanie zastosowania art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy poprzez brak poprawienia przez
Zamawiającego treści omyłki oferty Odwołującego, która nie powoduje istotnej zmiany treści
tej oferty,
5) zani
echanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Działaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucił:
1) naruszenie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy poprzez błędne uznanie, że treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ Odwołujący
wskazał w ofercie, że Kierownik Zespołu Inżyniera będzie pracował średnio 0,6 etatu,
podczas gdy zarówno z treści oferty jak i złożonych przez Odwołującego wyjaśnień z dnia
28.09.2017 wynika, że Odwołujący zamierza wykonać zadanie zgodnie z warunkami
przetargowymi, a wszelkie rozbieżności treści oferty w stosunku do SIWZ należy uznać za
nieważne i dostosować ofertę do treści SIWZ. Odwołujący w treści pisma z dnia 28.09.2017
r, wyjaśnił również logikę sporządzenia swojej oferty tzn. pojęcie Kierownik Zespołu w
dokumencie „Organizacja i metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych
-
Inżynier Projektu” był rozumiany jako funkcja co wobec faktu, że osoba Kierownika Zespołu
„wyposażona” jest w 2 zastępców o tych samych uprawnieniach powoduje, że łączny czas
pracy osób pełniących funkcję Kierownika przekracza 1 etat. Niezależnie wskazano jednak,
że jeżeli Zamawiający nie podziela tego wnioskowania to te zapisy oferty należy uznać za
nieważne i dostosować ofertę do wymogów SIWZ.
2) naruszenie treści art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy poprzez jego niezastosowanie i brak
poprawienia przez Zamawiającego omyłki w treści oferty Odwołującego poprzez
dostosowanie (zgodnie z wolą Odwołującego zawartą w treści oferty) treści stosownej rubryki

doku
mentu „Organizacja i metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych -
Inżynier Projektu” do treści SIWZ. Zgodnie z wolą Odwołującego złożył on ofertę zgodną z
wymaganiami SIWZ i zamierzał wykonać przyszłą umowę w całości po cenie wskazanej w
ofercie, a jeżeli któryś z elementów oferty były niezgodny z SIWZ to należy go traktować jak
nieważny i dostosować ofertę do SIWZ.
3) naruszenie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy poprzez błędne uznanie, że w postępowaniu brak
jest ofert niepodlegających odrzuceniu, podczas gdy oferta Odwołującego była prawidłowa i
powinna zostać uwzględniona w toku postępowania.

Wobec powyższego Odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności unieważnienia postępowania,
2. dokonanie ponownej oceny oferty Odwołującego i wyboru oferty Odwołującego jako
jedynej prawidłowej oferty złożonej w postępowaniu,
3. obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów
przedstawionych podczas rozprawy.

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ w przypadku
stwierdzenia niezasadności odrzucenia złożonej przez Odwołującego oferty, oferta ta (wobec
odrzucenia także oferty drugiego z oferentów) okazałaby się najkorzystniejszą i powinna
zostać wybrana przez Zamawiającego. Odwołujący ma więc interes gospodarczy we
wniesieniu odwołania i mógłby ponieść szkodę w związku z brakiem udzielenia mu
zamówienia. Gdyby nie nieprawidłowe działanie Zamawiającego Odwołujący uzyskał
zamówienie.

Odwołujący podniósł, że otrzymał od Zamawiającego drogą elektroniczną pismo
zatytułowane „Wynik postępowania przetargowego” w dniu 06.11.2017 r., a oryginał pisma
doręczono Odwołującemu w dniu 13.11.2017 r., a więc termin do wniesienia odwołania
wynikający z art. 182 ust 1 pkt 1 Ustawy został zachowany.

UZASADNIENIE
Dn
ia 6 listopada 2017 r, drogą elektroniczną Zamawiający poinformował Odwołującego o
unieważnieniu przetargu z powodu braku ofert niepodlegąjących odrzuceniu. Zamawiający
wskazał, że oferta Odwołującego została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy
z uwagi na okoliczność, iż jej treści nie odpowiada SIWZ. W uzasadnieniu pisma
podniesiono, że w dokumencie „Organizacja i metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją
robót budowlanych - Inżynier Projektu” Odwołujący wskazał, że Kierownik Zespołu Inżyniera
będzie pracował średnio 0,6 etatu, podczas gdy z treści pkt 5,4 Opisu Przedmiotu

zamówienia oraz zgodnie z par 6 ust 5 wzoru umowy Kierownik Zespołu ma pracować 8
godzin dziennie.

Ponieważ oferta drugiego z oferentów tj. ECM Group Polska S.A. również została odrzucona
to Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy.

W opinii Odwołującego działanie Zamawiającego w zakresie odrzucenia oferty
Odwołującego oraz unieważnienia postępowania są bezpodstawne. Oferta Odwołującego
była prawidłowa, a jej ew. niezgodności z treścią SIWZ (wynikające z różnego rozumienia
pojęć „Kierownik Zespołu Inżyniera” tj. w ujęciu funkcjonalnym i ujęciu personalnym), wobec
pozostałych oświadczeń Odwołującego nie powinny prowadzić do odrzucenia oferty, a jej
poprawienia przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy.
Odwołujący deklarował w treści swojej oferty, że jest ona zgodna z warunkami SIWZ i
zamierza wykonać przedmiot zamówienia za wskazaną cenę zgodnie z warunkami SIWZ. W
tre
ści oferty zawarto również oświadczenie (na str. 3 dokumentu „Organizacja i metodologia
dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych - Inżynier Projektu”, że gdyby któryś z
elementów oferty był rozbieżny z treścią SIWZ to należy go uznać za nieważny i dostosować
ofertę do treści SIWZ.

Takie deklaracje i wyjaśnienia Odwołujący skierował do Zamawiającego również w treści
pisma z dnia 28.09.2017 r. Wyjaśnienia te zostały opatrznie zrozumiane przez
Zamawiającego, który uznał, że Odwołujący w wyjaśnieniach potwierdził, że będzie
wykonywał funkcje Kierownika Zespołu Inżyniera w wymiarze mniejszym niż wymagany,
podczas gdy intencją Odwołującego było wskazanie, że funkcja Kierownika Zespołu będzie
pełniona w wymiarze przekraczającym 1 pełny etat.

Abstrahuj
ąc od rozumienia przez każdą ze stron wyjaśnień Odwołującego, w ocenie
Odwołującego stwierdzona przez Zamawiającego rozbieżność w treści oferty w stosunku
do SIWZ powinna być przez niego poprawiona, albowiem omyłka ta świetle oświadczeń o
zgodności oferty z wymaganiami SIWZ i deklaracją wykonania zamówienia zgodnie z
warunkami SIWZ (oświadczenie zawarte w pkt 6 ppkt 2 Oferty - na stronie 2) oznaczała, że
poprawienie tej omyłki nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Niezależnie od treści
oferty w tym
zakresie Odwołujący był gotowy i byłby zobowiązany do wykonywania
zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

W tym zakresie (braku poprawienia przez Zamawiającego oferty Odwołującego) również
obniżenie punktacji oferty Odwołującego podczas oceny kryteriów zgodnie z pkt 26 SIWZ

było nieuprawnionym działaniem Zamawiającego. Wobec powyższego odwołanie należy
uznać za zasadne, dlatego wnoszę jak na wstępie.

Stanowisko Zamawiającego

Zamawiający pismem z dnia 2 grudnia 2017 r w sprawie o sygn. akt KIO 2394/17 wniósł
odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie w całości odwołania wykonawcy ECM Group
Polska S.A.

W uzasadnieniu zostało wskazane, co następuje.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 66 „Nadzór nad realizacją
robót budowlanych — Inżynier Kontraktu” DZ/66/2017r wszczęte zostało 30 czerwca 2017r.
otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia 2017 r.
W obecnym stanie prawnym, z uwagi na brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp zastosował tzw.
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy, postępowanie miało
charakter dwu etapowy
. pierwszym etapie Zamawiający dokonał oceny oferty, w tym oferty
Odwołującego natomiast w drugim etapie badaniu podlegało spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w stosunku do Wykonawcy, który w
p
ierwszym etapie otrzymał najwyższą ilość punktów obliczonych w oparciu o przyjęte kryteria
oceny ofert.
W
niniejszym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert była ocena kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych. Zamawiający określił to kryterium w
oparciu o przepis art. 91 ust.2 pkt. 6 ustawy, wskazując jednocześnie na jakiej podstawie
będzie dokonywał oceny oferty w tym zakresie — załącznik nr 8 — Tabela oceny kwalifikacji
i doświadczenia personelu Inżyniera Projektu.
Doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych stanowiło kryterium oceny oferty, a co
za tym idzie nie jest dopuszczalne uzupełnienie lub zmiana formularza ofert w tym zakresie
już po otwarciu ofert i dokonaniu oceny ofert, poprzez podmienienie uprzednio wskazanej
osoby (wyrok KIO 884/17 z 18.05.2017r).
Odwołujący po otwarciu ofert i ocenie ofert wskazał inną osobę wyznaczoną, Oznacza to,
zdaniem Zamawiającego, że oferta Wykonawcy różni się w swojej treści patrząc od strony
wyżej omówionych etapów. Zamawiający stoi bowiem na stanowisku, że dokumenty (w tym
przypadku załącznik nr 8 wraz z wykazem ocenianego personelu) jest integralnym
elementem oferty (oświadczeniem woli) ponieważ analiza tego dokumentu bezpośrednio
przekłada się na ocenę oferty w ramach innych niż cena kryteriów oceny ofert. W skutek
tego działania oferta otrzymuje konkretną ocenę punktową oraz plasuję się w rankingu ofert

na odpowiednim miejscu. W takim duchu wypowiedziała się również Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku KIO 426/15 z dnia 20 marca 2015r.
Odwołujący na etapie konstruowania oferty winien dołożyć należytej staranności i w sposób
nie budzący wątpliwości zapewnić sobie współpracę ze wskazanym w ofercie specjalistą.
Zamawiający dopuszczając do zmiany w opisanym zakresie naruszyłby fundamentalne
zasady ustawy to jest uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - art. 7
ustawy. Zezwolenie na takie działanie umożliwiłby dowolnie zmieniać lub uzupełniać
wykonawcom złożoną ofertę już po jej otwarciu po zapoznaniu się z nimi. Takie działanie nie
znajduje oparcia w przepisach ustawy zwłaszcza w art. 87 ustawy zakazującym
dokonywania jakichkolwiek zmian w ofercie poza wskazanymi w powyższym przepisie.
Zamawiający prowadząc jakiekolwiek postępowanie o zamówienie publiczne musi oceniać
ofertę — jej kondycję prawno-proceduralną - patrząc przez pryzmat przepisów ustawy a nie
przez pryzmat okoliczności, jakie ukształtowały się podczas prowadzenia procedury. Innymi
słowy zdaniem Zamawiającego bez znaczenia jest wbrew twierdzeniom Odwołującego się ilu
wykonawców złożyło ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne. Błędów nie można
relatywizować w zależności od okoliczności, Łatwo sobie przecież wyobrazić, że w tym
postępowaniu było więcej ofert, oferta konkurencyjna nie została odrzucona czy różnica
punktowa była minimalna np., 0,5 pkt,
Odnosząc się do stwierdzenia zawartego w odwołaniu; „Z uwagi na fakt, że oferta
Odwołującego została oceniona najwyżej, Zamawiający wezwał Odwołującego do
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący w odpowiedzi na to
wezwanie, zmienił osobę na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych, w związku z
czym Zamawiający uznał , że doszło do zmiany treści oferty, co jest niedopuszczalne w
świetle art. 87 ust. 1 ustawy Pzp”.
K
ryterium oceny ofert, o którym mowa w art. 91 ustawy nie jest okolicznością , o której mowa
w art. 25 ust. 1, a więc nie podlega potwierdzeniu w drodze przedłożenia na wezwanie
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1. Zastosowanie takiego kryterium wiąże się więc z
koniecznością żądania stosownych dokumentów już na etapie składania ofert.
W tym stanie rzeczy Zamawiający wnosi o oddalenie w całości odwołania

Zamawiający pismem z dnia 2 grudnia 2017 r. wniósł odpowiedź na odwołanie o sygn. akt
KIO 2409/17. Dz
iałając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp wniósł o oddalenie
odwołania w całości.
W uzasadnieniu ww. pisma wskazał, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na Kontrakt 66 „Nadzór nad realizacją robót budowlanych — Inżynier Kontraktu”
DZ/6
6/2017r wszczęte zostało 30 czerwca 2017r. , otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia
2017r.

Wymóg zatrudnienia, z określeniem dotyczącym czasu pracy i terminu w jakim ma być
wykonywana, Kierownika Zespołu Inżyniera postawiony został przez Zamawiającego w
Opis
ie Przedmiotu Zamówienia pkt.5.4 str. 32 i powtórzony we wzorze umowy w S 6 ust.5.
Z treści oferty złożonej przez Odwołującego wynika, że Kierownik Zespołu Inżyniera będzie
pracował średnio 0,6 etatu podczas, gdy Zamawiający wskazał, że ten ekspert winien
pracować przez co najmniej 8 godzin dziennie przez okres związania umową, Jak wskazuje
Odwołujący, z treści pisma z dnia 28.09.2017r wynika, że zgodnie z logiką sporządzania
swojej oferty pojęcie Kierownika Zespołu w dokumencie „Organizacja metodologia dla usługi
„Nadzór nad realizacją robót budowlanych — Inżynier Projektu” był rozumiany jako funkcja
co wobec faktu, że osoba Kierownika Zespołu „wyposażona jest w 2 zastępców o tych
samych uprawnieniach powoduje, że łączny czas pracy osób pełniących funkcję kierownika
przekracza jeden etat.
Odwołujący niesłusznie uznaje, że na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.)dalej „ustawa”, Zamawiający
jest obowiązany do poprawienia omyłki w treści oferty poprzez dostosowanie zgodnie z jego
wolą zapisów oferty do wymogów Zamawiającego.
Jak wskazał Zamawiający zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 niedopuszczalne jest dokonywanie
jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust 2 przepisu.
Możliwość dokonania zmian w trybie ust 2 pkt. 3 jest może być wykorzystana jedynie przy
spełnieniu kumulatywnym dwóch przesłanek. Po pierwsze zauważona niezgodność musi
mieć charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy polegającego na świadomym
złożeniu oświadczenia woli o określonej treści. Po drugie - poprawienie niezgodności nie
może spowodować istotnych zmian w treści oferty. Analizując pierwszą przesłankę w świetle
dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, a zwłaszcza wskazywanego przez
Odwołującego pisma z dnia 28.09.2017r, Zamawiający doszedł do słusznego wniosku, że
Odwołujący celowo i świadomie złożył oświadczenie o zatrudnieniu Kierownika Zespołu —
Inżynier Rezydent w wymiarze 0,6 etatu. Wskazanie, że funkcja Kierownika Zespołu —
Inżyniera Rezydenta będzie wyposażona w dwóch zastępców wynika z samej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia IDW załącznik nr 8 - Tabela oceny kwalifikacji i
doświadczenia personelu Inżyniera Projektu, a więc pochodzi od Zamawiającego.
Trudno więc, w ocenie Zamawiającego, przypisać Odwołującemu niezamierzony błąd w tym
zakresie można pokusić się o stwierdzenie, że w pełni świadomie przygotował taki a nie inny
zapis oferty.
W związku z tym analizowanie przesłanki dotyczącej istotnej zmiany oferty jest już, zdaniem
Zamawiającego, zbędne, choć można się pokusić o domniemanie, że zmiana w zakresie
czasu pracy Kierownika Zespołu rzutować mogłaby na cenę oferty, a tego również
Zamawiający nie mógłby zmienić nie mając danych po temu.

Zamawiający dokonując więc żądanej przez Odwołującego zmiany oferty w opisanym stanie
faktycznym naruszyłby fundamentalne zasady ustawy to jest uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców - art. 7 ustawy.
W tym
stanie rzeczy Zamawiający wniósł o oddalenie w całości odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebra
nego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
w szcz
ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, ofertami złożonymi w postępowaniu przez wykonawców ECM
Group Polska S.A. oraz Biprowod Warszawa Spółka z o.o. oraz korespondencją
prowadzoną w toku postępowania pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również po zapoznaniu się z treścią
wniesionych odwołań, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron złożonych
ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek,
o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem któregokolwiek
odwołania.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że odwołującym się wykonawcom przysługiwało prawo
do skorzystania ze środków ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody przez Odwołującego będącej konsekwencją zaskarżonej w
odwołaniu czynności. Wykonawcy wnoszący odwołania złożyli w przedmiotowym
postępowaniu oferty, zaś zarzuty podniesione w treści obu odwołań zostały skierowane
wobec
czynnośc9 Zamawiającego obejmującej odrzucenie obu ofert z postępowania oraz w
konsekwencji do jego unieważnienia. W przypadku zaś uwzględniania odwołań Odwołujący
ma
ją on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o
zamówienie
publiczne,
nadesłanej
przez
Zamawiającego
do
akt
sprawy
w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia
o zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej w postępowaniu przez Przystępujących, jak

również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami
ubiegającymi się o udzielenie Zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w obu odwołaniach Izba stwierdziła, że odwołania te zasługują na
uwzględnienie.

Krajowa I
zba Odwoławcza ustaliła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieo
graniczonego o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zgodnie z treścią Rozdziału 4 SIWZ zatytułowanego „Opis przedmiotu zamówienia”
przedmiotem zamówienia wg klasyfikacji CVP jest: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami
budowlanymi 71.24.80.00-
8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71.31.00.00-4 Doradcze
usługi inżynieryjne i budowlane 71.31.10.00-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej 71.34.00.00-
3 Zintegrowane usługi inżynieryjne 71.35.62.00-0 Usługi pomocy
technicznej 71.52.00.00-
9 Usługi nadzoru budowlanego 71.54.00.00-5 Usługi zarządzania
bu
dową 71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje nadzór, usługi doradcze, usługi
zarządzania nad prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach Projektu pn.:
“Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom –
III etap”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III
niniejszej SIWZ.

W pkt 10b
SIWZ Zamawiający określił Warunki udziału w postępowaniu
1. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy spełniali warunki dotyczące:
3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany
jest wskaza
ć osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić
następujące funkcje:
(a) Ekspert nr 1
– Kierownik Zespołu – Inżynier Rezydent – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje:

-
wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne lub menadżerskie;
-
co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
przy koordynacji/zarządzaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy,
przebudowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej lub deszc
zowej o długości minimum 30
km w terenie zurbanizowanym tj. na obszarze miasta oraz budowie, przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 20 000 m3/d dla przepływu
średniodobowego. Usługi te winny zostać zrealizowane w ramach co najmniej jednego
Projektu o wartości całkowitej nadzorowanych robót minimum 100 000 000 PLN netto każdy;
Usługi wymienione wyżej mogą być wykonane w ramach jednej lub dwóch umów.
(b) Eksperci nr 2, 3
– Z-cy Kierownika Zespołu - Inspektorzy nadzoru robót sanitarnych – 2
osoby, każda z tych osób ma posiadać następujące kwalifikacje: – wyższe wykształcenie
techniczne;
– uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); – co najmniej 7 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami w tym min. 4 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami dla co najmniej dwóch inwestycji
obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o
długości ok. 20 km w terenie miejskim; - co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w
zarządzaniu projektami inwestycyjnymi przy koordynacji/zarządzaniu prac związanych z
realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w tym min. jednej inwestycji o
wartości robót min. 30 000 000 PLN;
(c) Eksperci nr 4, 5
– Inspektorzy nadzoru robót sanitarnych – 2 osoby, każda z tych osób
ma posiadać następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; –
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
wystarcz
ające do realizacji przedmiotu zamówienia); – co najmniej 7 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami w tym min. 4 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami dla co najmniej dwóch inwestycji
obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o
długości ok. 20 km w terenie miejskim;

(d) Ekspert nr 6
– Inspektor nadzoru robót sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; – uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); – co najmniej 7 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami w tym min. 4 letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami dla co najmniej dwóch inwestycji
obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości
min. 250 000 RLM;
(e) Ekspert nr 7
– Inspektor nadzoru robót sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; – uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);
– co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami
w tym min. 4 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu bądź kierowaniu robotami dla
co najmniej dwóch inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę lub modernizację stacji
uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h;
(f) Ekspert nr 8
– Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – niniejsza osoba
ma posiadać następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; –
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
sp
ecjalności
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji
przedm
iotu zamówienia); – co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik
robót lub inspektor nadzoru, w tym minimum 4 letnie doświadczenie przy inwestycjach z
zakresu gospodarki wodno -
ściekowej;
(g) Eksperci nr 9, 10, 11
– Inspektorzy nadzoru robót drogowych – 3 osoby, każda z tych
osób ma posiadać następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne;
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
(wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); – co najmniej 7 letnie
doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub inspektor nadzoru;
(h) Ekspert nr 12
– Inspektor nadzoru robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; – uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroeneretycznych (wydane na
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);
– co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub inspektor nadzoru
w zakresie robót elektrycznych w tym: przy co najmniej dwóch robotach, których
przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o
przepustowości min. 100 000 RLM;
(i) Ekspert nr 13
– Specjalista w zakresie automatyki i AKPiA – niniejsza osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne w specjalności
automatyki;
– co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub inspektor nadzoru
w zakresie automatyki i AKPiA w tym: przy co najmniej dwóch robotach, których
przedm
iotem była budowa lub rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o
przepustowości min. 100 000 RLM;
(j) Ekspert nr 14
– Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń – niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje: – średnie lub wyższe wykształcenie techniczne lub
ekonomiczne;
– co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty
zajmującego się łącznie kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem zadań inwestycyjnych,
w tym d
oświadczenie w rozliczeniu co najmniej dwóch robót, których przedmiotem były
inwestycje z zakresu gospodarki wodno
– ściekowej o wartości całkowitej co najmniej 50 000
000 PLN każda;
(k) Ekspert nr 15
– Projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: –
średnie lub wyższe wykształcenie techniczne; – uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub
uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu
zamówienia); – co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta
branży sanitarnej na przynajmniej 2 usługach polegających na wykonaniu dokumentacji
projektowej (n
a którą w zakresie projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na

budowę/zgłoszenie) obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej o długości min. 20 km w terenie miejskim.
Uwaga: W przypadku gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają
języka polskiego wymagane jest aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z
języka polskiego.
Zamawiający zakazuje łączenia funkcji przez w/w ekspertów.
Po
wyższy skład zespołu specjalistów jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca
powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia dodatkowego
personelu w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający co do zasady zakazuje zmian przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany
takie będą możliwe jedynie po zaistnieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np.
zdarzeń losowych).
W takim przypadku wszelkie zmiany personelu muszą uzyskać zgodę Zamawiającego i być
zgodne z wymaganiem SIWZ.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA). W celu udokumentowania posiadania wymaganych uprawnień przez w/w osoby, do
oferty należy dołączyć zaświadczenie/ decyzję potwierdzające/ą posiadanie kwalifikacji
zawodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 12a
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.) oraz ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z póź. zm.).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację niniejszego zamówienia.

W kolejnym punkcie oznaczonym numerem 10c
i zatytułowanym „Oświadczenia i
dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia
oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”
Zamawiający wskazał, że:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (forma dokumentu oryginał) w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej IDW. Informacje zawarte w Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 10a i b niniejszej IDW. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej IDW–
załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
Wykonawca, zamieszcza w Części II sekcja C JEDZ informację o tym, czy powołuje się na
zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Jeżeli tak, zaleca się podanie nazw (firm) podmiotów na zasoby których
powołuje się Wykonawca.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
6.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
e
) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW. f) oświadczenie, że osoba(y) o której(ych) mowa w ppkt. e)
posi
ada(ją) wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane. Powyższe nastąpi wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej IDW.

15. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) O
ferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
5) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
6) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.
7) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokume
ncie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
9) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi
ązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), art. 297 § 1. „Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1
oryginał i 2 kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Wzory
dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW
formie. 3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie. 4) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach,
Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co
najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy
i siedziby. 5) Zamawiający zaleca przy
sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza
się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że
będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 6)
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub
maszynopisu. 7) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie
– arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub
trwale p
ołączone w jedną całość inną techniką. 8) Wszystkie zapisane strony oferty wraz z
załącznikami powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę
(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpi
sującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 9) Wymagania określone w pkt.
15.4 niniejszej IDW nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem
oferty.
Wszelkie
negatywne
konsekwencje
mogące
wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

3. Zawartość oferty 1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej IDW, b) Jednolity Europejski Dokument Z
amówienia (JEDZ) wymagany
postanowieniami pkt. 10c pkt. 1 niniejszej IDW sporządzony wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej IDW, c) Tabelę oceny kwalifikacji i doświadczenia personelu
Inżyniera Projektu – jako podstawa do oceny oferty w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania”, przygotowaną na podstawie
załącznika nr 8 do niniejszej IDW, d) Opracowanie pn.: „Organizacja i metodologia zespołu
Inżyniera Projektu” zawierające informacje będące podstawą oceny oferty w kryterium
„Organizacja i Metodologia”, przygotowaną na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej IDW i
zawierająca informacje nt.: ­ schemat organizacyjny zespołu Inżyniera Projektu z
uwzględnieniem zależności i komunikacji oraz usytuowania w organizacji firmy, organizacja
pracy Inżyniera uwzględniająca kluczowe obowiązki, w tym: archiwizacji dokumentów,
metodyka sporządzania dokumentów OT, zapobieganie sporom, rozstrzyganie sporów i
roszczeń; ­ dyspozycyjność personelu – dostępność komunikacyjna i czas reakcji przez cały
okres realizacji Projektu; zaangażowanie personelu kluczowego i pomocniczego (obsługa
administracyjna biura) określone etatem; przewidywane czasy pobytu na budowie
Kierownika Zespołu i Inspektorów Nadzoru; ­ usytuowanie i wyposażenie biura Inżyniera
(miejsce usytuowania biura w granicach administracyjnych miasta Radom, wyposażenie w
stanowiska biurowe, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, salę narad z wyposażeniem),
e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lute
go 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 570), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty. f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Pożądane przez Zamawiającego
jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład
oferty.

Następnie Izba ustaliła, ze zgodnie z rozdziałem 25. Zatytułowanym „Opis sposobu
obliczenia ceny
” Zamawiający wskazała m.in.:

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do niniejszej IDW. 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w
Formularzu Oferty i powinna wynikać z dokumentów stanowiących opis przedmiotu
zamówienia. 3. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia wszystkie usługi, które nie
zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia ale są naturalną
konsekwencją nadzoru nad robotami budowlanymi i w naturalny sposób z niego wynikają
muszą zostać wykonane przez Wykonawcę w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. 4. W
celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
dokonał inspekcji miejsca wykonywania przedmiotu umowy i jego otoczenia w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie
mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty i realizacji przedmiotu umowy.

W rozdziale 26.
Zatytułowanym „Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia
wskazanych kryteriów i sposobu oceny ofert” Zamawiający ujął następujące postanowienia:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów:

1. Cena ofertowa 50%
2.
Organizacja zespołu Inżyniera i metodologia 25%
3.
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

25%

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów Px
liczoną wg wzoru:

Cmin
Px = -------------------------------- x 100 x 50% + m
x
x 25% + k
x
x 25%

Cx

gdzie: Px
– sumaryczna ilość punktów, którą otrzymała badana oferta min C – cena
najniższej oferty Cx – cena badanej oferty
X m
– liczba punktów w skali od 1 -– 100, które uzyskała badana oferta w kryterium
“Organizacja i Metodologia” – zgodnie z załącznikiem 9 do niniejszej IDW
X k
– liczba punktów w skali od 1 -– 100, które uzyskała badana oferta w kryterium
“Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania” –
zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej IDW 4. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który w swojej ofercie
poda cenę netto (bez podatku VAT = 23%), do ceny netto oferowanej przez takiego
Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy podatek od towarów i
usług VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 2 pkt. 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu
art. 3 ust. 1
pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz.U. poz. 915). Powyższe wynika z konieczności odprowadzenia przez
Zamawiającego podatku VAT od wartości niniejszego przedmiotu zamówienia. 5.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),
którego(ych) oferta(ty) odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza

Zamawiający w części II SIWZ zawierającej opis przedmiotu zamówienia w pkt 5.4.
zatytułowanym „czas pracy” wskazał, że „podczas trwania całego projektu, łącznie z
okresem zgłaszania wad Kierownik Zespołu zobowiązany jest do pracy przez co najmniej 8
godzin dziennie”.

Izba ustaliła również, że analogiczny wymóg został ujęty w § 6 ust. 5 wzoru umowy (cześć II
do SIWZ
– wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze
zamówienie, gdzie pod tytułem tego załącznika zawarto wzmiankę „składany na wezwanie
Zamawiającego”.

Izba us
taliła, że wykonawca ECM Group Polska S.A. wraz z ofertą złożył, przy wykorzystaniu
załącznika nr 4 wykaz osób (objęty zastrzeżeniem jako tajemnica przedsiębiorstwa), w
którym wskazał w poz. 2, 3 6 oraz 7 osoby na stanowiska inspektorów nadzoru w branży
sanitarnej.

Izba ustaliła, że wykonawca BIPROWOD Warszawa Spółka z o.o. w złożonej ofercie na str.
23 (str. 3 dokumentu zatytułowanego „Organizacja i metodologia dla usługi pełnienia funkcji
Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno –
ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap”) złożył oświadczenie o następującej
treści: „Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w
SWIZ dla w/w/ zamówienia. W przypadku wystąpienia w niniejszym opracowaniu zapisów
rozbieżnych w stosunku do w/w SIWZ, odpowiednie zapisy opracowania uznaje się za
nieważne. Metodyka pracy Inżyniera kontraktu będzie dostosowana do zapisów umownych”.

Izba ustaliła następnie, że wykonawca BIPROWOD Warszawa Spółka z o.o. w złożonej
ofercie na str. 56 (str. 36 dokumentu zatytułowanego „Organizacja i metodologia dla usługi
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki
wodno
– ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap”) wskazał dla Kierownika zespołu
Inżynier: średnio 0,6 etatu, a jego zastępcy, tj. inspektor nadzoru branży sanitarnej – 1 etat
Na str. 56 -
57 złożonej oferty (str. 36 - 37 metodyki) zostało nadto wskazane, że: „Jest
oczywiste, ze zaangażowanie poszczególnych specjalistów będzie różne na poszczególnych
etapach realizacji Projektu. Dlatego tez wymagana jest stosowna dyspozycyjność i
elastyczność u pracowników zespołu. W przypadku pracowników „BIPOWOD –
WARSZAWA” Sp. z o.o. jest to wieloletnia codzienna praktyka, uwzględniona również w
umowach o pracę, a w przypadku pracowników kontraktowych jest to warunek zawarcia
umowy. Zwracamy szczególną uwagę na proporcje czasu pracy poświęconego na prace
kameralne oraz na inspekcje placu budowy. Be
zwzględnie wymagamy codziennej inspekcji
placu budowy przez inspektorów branży sanitarnej – z-ców kierownika co najmniej przez
połowę dziennego czasu pracy oraz minimum cotygodniowej inspekcji budowy przez
kierownika zespołu.(…) Ponadto aby wyeliminować ryzyko zdarzeń losowych, które mogły by
niekorzystnie wpłynąć na realizację Projektu zostaną w ramach personelu firmy
„BIPROWOD WARSZAWA” wyznaczeni dublerzy spełniający wymogi SIWZ na kluczowe

stanowiska w ze
spole Inżyniera. Dublerzy będą raz na kwartał zapoznawani z przebiegiem
realizacji Projektu”.

Zamawiający pismem z dnia 21.09.2017 r. wezwał wykonawcę ECM Group Polska S.A. na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w przedmiocie osób wskazanych
w wykazie (załącznik nr 4 złożony wraz z ofertą) i ich doświadczenia wskazując
jednocześnie, że prosi o potwierdzenie domniemania Zamawiającego, że brak wskazania
ekspertów 4 i 5, eksperta 11 oraz 13 oznacza, iż osoby te spełniają warunki udziału w
postępowaniu natomiast nie posiadają kwalifikacji za które wykonawca otrzymałby
dodatkowe punkty.

Zamawiający pismem z dnia 26.09.2017 r. wezwał wykonawcę Biprowod Warszawa Spółka
z o.o.
na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dlaczego w dołączonym
do oferty opisie dot. organizacji i metodologii us
ługi Inżyniera Projektu na str. 36 (str. 56
oferty) jest zapis, że Kierownik Zespołu Inżyniera będzie pracował średnio 0,6 etatu podczas
gdy wymóg zapisany we wzorze umowy oraz w SIWZ odnosi się do czasu obejmującego 8
godzin dziennie.

W odpowiedzi na pow
yższe wezwanie wykonawca Biprowod Warszawa Spółka z o.o. w
piśmie datowanym na dzień 28.092017 r. wskazał na str. 3 opracowania „Organizacja i
metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych – Inżyniera Projektu
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II
etap””, gdzie zawarto wzmiankę następującej treści „Oferta Wykonawcy odpowiada
wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SWIZ dla w/w/ zamówienia. W
przypadku wystąpienia w niniejszym opracowaniu zapisów rozbieżnych w stosunku do w/w
SIWZ, odpowiednie zapisy opracowania uznaje się za nieważne. Metodyka pracy Inżyniera
kontraktu będzie dostosowana do zapisów umownych”.
Dodatkowo wykonawca Biprowod Warszawa Spółka z o.o. przedstawił swoją interpretacje
postanowień metodologii wskazując, że jeżeli jest ona nieprzekonująca to zgodnie z ww.
postanowieniem zostanie w rzeczywistości doprowadzona do literalnej zgodności z zapisami
SIWZ. Wskazał również, że Kierownik zespołu był przez niego traktowany jako funkcja i
będzie ona obsadzona w wymiarze przekraczającym pełny etat przez kilka osób
składających się na zespół (kierownik i jego zastępcy).

Zamawiający pismem z dnia 05.10.2017 r. wezwał wykonawcę ECM Group Polska S.A. w
trybie art. 26 us
t. 2 ustawy Pzp w związku z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp do złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp. Wezwanie w swojej treści obejmowało m.in. wykaz osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z pkt 10b.3 SIWZ powtarzając zastrzeżenia
zawarte w tym zakresie w SIWZ (postanowienia odnoszące się do warunku udziału w
postępowaniu str. 12 – 13 SIWZ). Zamawiający wskazał, że potwierdzenie spełnienia tego
warunku ma nastąpić przy wykorzystaniu załącznika nr 4 do SIWZ.
W pouczeniu zawartym
w ww. piśmie na str. 6 (tekst podkreślony) Zamawiający wskazał
m.in., że wskazany w treści SIWZ skład zespołu jest składem podstawowym i wykonawca
powinien przeanalizować, możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu w celu
zapewnienia należytego wykonania zamówienia.

Wykonawca ECM Group Polska S.A. pismem z dnia 12.10.2017 r. złożył dokumenty na
wezwanie Zamawiającego, w tym przedłożył załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz osób), w którym
na stano
wisko inspektora robót sanitarnych i jego zastępcy przedstawił w sumie 6 osób (poz.
2
– 7) w tym dokonał zmiany osób pierwotnie wskazanych w dołączonym do oferty wykazie
w poz. 6.

Zamawiający pismem z dnia 06.11.2017 r. poinformował wykonawców, iż w związku z
zakończeniem postępowania unieważnia postępowanie przetargowe na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W punkcie drugim ww. pisma
Zamawiający podniósł, że odrzucił ofertę złożoną przez
wykonawcę ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 1
— oferta jest niezgodna z ustawą w związku z art. 87 ust. 1 — wskazując, że:
„(... ) niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści” oraz w
związku z art. 7 ust. 1 nakazujący Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w
oparciu o zachowanie zasad uczc
iwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.
W ramach uzasadnienia faktycznego Zamawiający podniósł, że zgodnie z warunkami
przetargu Wykonawcy zobl
igowani byli do przedłożenia wraz z ofertą załącznika nr 8 z
opisanym przez Zamawiającego wykazem personelu mającego wykonywać przedmiotowe
zamówienie. Dokument ten podlegał ocenie punktowej w kryterium oceny ofert pn.
„kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Komisja przetargowa po przeanalizowaniu wszystkich do
kumentów dokonała oceny ofert. Z
działania tego wynikło jednoznacznie, że firma ECM Group otrzymała najwyższą ilość
punktów obliczonych w oparciu o przewidziane kryteria. Tym samym, firma ta została trybie
art. 26 ust. 1
wezwana do złożenia kompletu dokumentów mających na celu potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu. Z otrzymanych dokumentów wyniknął fakt, że

Wykonawca na tym etapie przedłożył zmieniony wykaz personelu niż ten przedłożony na
etapie dokonywania oceny ofert (w/w załącznik nr 8), Zmiana dotyczy inspektora nadzoru
robót sanitarnych (z oferty zniknęła osoba inspektora nadzoru robót sanitarnych). W tym
miejscu podkreślić, że informację z załącznika nr 8 miały kluczowe znaczenie przy
przyznawaniu punktów dla danej oferty i jej pozycji w rankingu i tym samym, zdaniem
Zamawiającego, nie mogą ulec zmianie w dalszej części postępowania. Zamawiający stoi na
stanowisku. że dokument (w tym przypadku załącznik nr 8 wraz z wykazem osób)
stanowiący element oceny ofert w kryterium innym niż cena jest integralną częścią oferty i
stanowi część zobowiązania Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że
Wykonawca dokonał nieuprawnionego działania polegającego na zamianie treści swojej
oferty w trakcie tr
wania postępowania.

W dalszej kolejności Zamawiający wskazał, że odrzucił ofertę złożoną przez Biuro Projektów
G
ospodarki Wodnej Ii Ściekowej „Biprowod — Warszawa” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3,
01-785 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy
— „Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” W ramach
uzasadnienia faktycznego Zamawiający podniósł, że Firma - Biuro Projektów Gospodarki
Wodnej i Ściekowej „ Biprowod — Warszawa” Sp. z o.o. składając ofertę załączyła
obowiązkowy dokument pn. „ Opis dotyczący organizacji i metodologii usługi inżyniera
projektu
”. Na stronie 36 tego dokumentu (strona 56 oferty) Wykonawca stwierdził, że
Kierownik Zespołu inżyniera będzie pracował średnio 0,6 etatu. Natomiast zgodnie z par. 6
ust. 5 wzo
ru umowy oraz pkt 5.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia Kierownik Zespołu Inżyniera
ma pracować 8 godzin dziennie przez cały okres trwania projektu łącznie z okresem
zgłaszania wad. Zapis ten był również przedmiotem wyjaśnień jakie zostały skierowane do
firmy „Biprowod — Warszawa” sp. z o.o. w dniu 26.09.2017 r.
W odpowiedzi (
pismo z dn. 28.09.2017, znak : NM/600/20í17) Wykonawca potwierdził
jednoznacznie, że istotnie przygotowując ofertę przewidział zaangażowanie przedmiotowego
specjalisty na poziomie 0,6 etatu.
Jak wskazał Zamawiający w tym miejscu należy
nadmienić, że każdy dokument będący elementem oferty, a będący przedmiotem oceny tej
ofe
rty w kryterium innym niż cena stanowi integralną cześć zobowiązania Wykonawcy i jako
taki musi odpowiadać wymogom postawionym przez Zamawiającego.

W punkcie czwartym pisma z dnia 06.11.2017 r. Zamawiający wskazał, że oferty w
przedmiotowym postępowaniu złożyli:
1) ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ I , 00-124 Warszawa
— oferta odrzucona
2) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod — Warszawa” Sp. z o.o.
ul, Broniewskiego 3, 01 -785 Warszawa
— oferta odrzucona

5. W niniejszym zadaniu obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: najniższa cena 50
0/0, organiz
acja zespołu Inżyniera i metodologia 25%, Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 25%.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności
powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do
przekonania, iż sformułowane przez Odwołujących zarzuty znajdują częściowe oparcie w
ustalonym stanie faktycznym i prawnym, a tym
samym rozpoznawane odwołania zasługują
na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba, odnosząc się do zakresu sporu nakreślonego w obu
odwołaniach, wskazuje, że przedmiotem tego sporu nie były okoliczności faktyczne, lecz ich
ocena w kontekście przepisu regulującego przesłanki odrzucenia ofert (wskazanego jako
podstawy czynności podmiotu zamawiającego w stosunku do wykonawcy ECM Group
Polska S.A. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz wskazanego jako podstawy czynności
wobec wykonawcy BIPROWOD Spółka z o.o. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) i możliwości
jego zastosowania, jak również w konsekwencji unieważnienia postępowania na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonaw
ca ECM Group Polska S.A. potwierdził, iż doszło z
jego inicjatywy w wyniku uzupełnienia dokumentów do zmiany osoby na stanowisko
inspektora nadzoru branży sanitarnej, zaś wykonawca BIPROWOD Spółka z o.o. potwierdził,
że określił w dokumencie zawierającym organizację i metodykę pracy w trakcie realizacji
p
rzedmiotu zamówienia czas pracy Kierownika Zespołu Inżyniera został określony na
poziomie 0,6 etatu, gdy natomiast zgodnie z par. 6 ust. 5 wzoru umowy oraz pkt 5.4 Opisu
Przedmiotu Zamówienia Kierownik Zespołu Inżyniera ma pracować 8 godzin dziennie przez
cały okres trwania projektu łącznie z okresem zgłaszania wad. W tym zakresie kwestią
sporną była także interpretacja stanowiska Odwołującego – BIPROWOD Spółka z o.o.
wyrażonego w ramach wyjaśnień w piśmie z dnia 28.09.2017 r.

KIO 2394/17

W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
podniesionego przez wykonawcę ECM Group Polska S.A. Izba uznała, że zasługuje on na
uwzględnienie.

Izba wskazuje, że jedynie w części podzieliła argumentację Zamawiającego zawartą w
powiadomieniu o unieważnieniu postępowania, informacji o odrzuceniu ofert obu
wykonawców oraz w odpowiedzi na odwołanie.

Tym samym
w pierwszej kolejności Izba za konieczne uznała przedstawienie kilku
argumentów natury ogólnej. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp doszło do daleko
idącej odformalizowania postępowania. Po pierwsze, na wstępnym etapie badania i oceny
ofert podmioty
zamawiające dokonują kwalifikacji wykonawców w oparciu o oświadczenia
własne tych ostatnich składane na standardowych formularzach, w tym Jednolitym
Europejskim Dokumencie Zamówienia (dalej JEDZ). Kolejną możliwość odformalizowania
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z której to możliwości
Zamawiający skorzystał w niniejszym przypadku, jest zastosowanie tzw. procedury
odwróconej na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że w takiej formule
procedowania podmiot zamawia
jący po dokonaniu wstępnej oceny ofert (pod kątem braku
podstaw do odrzucenia) i opracowaniu rankingu ofert może dokonać weryfikacji złożonych
przez wykonawców oświadczeń w zakresie spełnienia warunków i braku podstaw do
wykluczenia
ograniczając tę weryfikację tylko do oferty, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert (tj. oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie).
Taki sposób procedowania stanowi odformalizowanie postępowania i ułatwia jego
prowadzenie, jednak
że cechuje się też kilkoma mankamentami, w tym brakiem
kompleksowej podmiotowej weryfikacji wszystkich wykonawców pod kątem spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Powyższe zatem
może doprowadzić do sytuacji, że Izba rozpoznając odwołanie w ramach prowadzonego
postępowania nie będzie w stanie, w przypadku uwzględnienia choćby jednego z
podniesionych zarzutów mających wpływ na udział któregokolwiek z wykonawców w
postępowaniu, ustalić wpływu tej okoliczności na wynik postępowania w rozumieniu art. 192
ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania. Wspomniany wyżej brak kompleksowej podmiotowej oceny wszystkich
wykonawców przy jednoczesnym przywróceniu oferty do postępowania w ramach
rozpoznania środka ochrony prawnej skutkować winien uwzględnieniem odwołania, gdyż to
rolą podmiotu zamawiającego jest prowadzenie postępowania i ustalanie rankingu oferty w
oparciu o zawarte w SIWZ kryteria.

Przechodząc na kanwę niniejszego sporu w pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż wszelkie
wymagania podmiotu zamawiającego winny zostać wyrażone w dokumentacji postępowania,
w tym w treści SIWZ oraz załączników do niej. Jest zatem oczywiste, że dokumenty te wiążą
zarówno samego Zamawiającego, wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak
również Izbę rozpoznającą w ramach danego postępowania środek ochrony prawnej.
Stanowią one zatem ramy prowadzonego postępowania. Izba zwraca uwagę na tą oczywistą
okoliczność, gdyż bez szczegółowej analizy tej dokumentacji niemożliwa jest kontrola działań
Zamawiającego w ramach podniesionych zarzutów.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania
wprowadził kryterium pozacenowe obejmujące (pkt 26.2 SIWZ – IDW) kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Jednocześnie
Izba ustaliła, iż Zamawiający celem wskazania osób na potrzeby tego kryterium na etapie
składania ofert, nie przewidział żadnego odrębnego załącznika. Dołączone do SIWZ dwa
załączniki opatrzone numerami 4 i 4a pełnią, w ocenie Izby, rolę wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. O powyższy świadczy całościowa analiza postanowień
SIWZ
– IDW, w szczególności pkt 15 ppkt 1 – 3 SIWZ str. 23 – 25 (opis przygotowania
oferty), gdzie wskazano, że wraz z ofertą mają być składane m.in. formularz oferty (załącznik
nr 1 do IDW), JEDZ oraz załączniki nr 8 i 9 (tabela ocen kwalifikacji i doświadczenia
personelu oraz opracowanie w postaci organizacji i metodologii zespołu Inżyniera Projektu).
Dodatkowo na brak obowiązku złożenia wraz z ofertą załączników nr 4 i 4a świadczy ich
sama treść, w ramach której zawarto wzmiankę „składany na wezwanie Zamawiającego”.
Dodatkowo w załączniku nr 4 wskazano, że wykonawca podaje informacje potwierdzające
kwalifikacje wymagane w pkt 10b.1c) ppkt 3 IDW (a więc na potrzeby wykazania spełnienia
warunku).
Te elementy dokumentacji postępowania wskazują zatem, że miały one zostać
złożone na wezwanie Zamawiającego na okoliczność oceny spełnienia warunków udziału.
Jednocześnie Izba ustaliła, że Zamawiający w treści SIWZ – IDW nie zawarł nigdzie
wzmianki, że osoby wskazywane na etapie składania ofert celem oceny w ramach kryterium
pozacenowego
powinny być tożsame z osobami wskazywanymi na potwierdzenie spełnienia
warunków. Co istotne Zamawiający miał świadomość, że wykazy te mogą się od siebie
różnić – co wprost wynika z treści pisma z dnia 21.09.2017 r. wzywającego wykonawcę ECM
Group Polska S.A.
do złożenia wyjaśnień, gdzie Zamawiający wskazał, że brak wskazania
ekspertów 4 i 5 – inspektorzy nadzoru robót sanitarnych i eksperta nr 11 oraz 13 odczytuje
jako wynikającą z faktu, że osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu natomiast nie
posiadają kwalifikacji, za które wykonawca otrzymałby dodatkowe punkty.
Co prawda Zamawiający w treści SIWZ – IDW zawarł wzmiankę o braku możliwości
zmiany wskazanego personelu (str. 12 i 13 SIWZ
– IDW) jednakże zostało ono
umiejscowione w pkt 10b tego dokumentu odnoszącego się do warunków udziału w

postępowaniu i, co niezwykle istotne, zostało powtórzone w piśmie z dnia 05.10.2017 r. (str.
6) wzywającym wykonawcę ECM Group Polska S.A. do złożenia dokumentów, w tym
wykazu na
załącznikach nr 4 i 4a, potwierdzających spełnienie warunków udziału.
Dodatkowo Zamawiający w tym samym piśmie (str. 6), w ślad za treścią SWIZ – IDW (str. 12
pkt 10d) sugerował wykonawcom, aby poddali analizie zakres czynności celem zatrudnienia
dodatkow
ego personelu ponad minimalny wskazany w treści SIWZ. Tym samym zawarty w
treści SIWZ na str. 12 i 13 oraz powtórzony w piśmie z dnia 05.10.2017 r. oznacza, że zakaz
ten odnieść należy do etapu realizacji, gdyż przeciwne jego rozumienie byłoby sprzeczne z
treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który wprost umożliwia uzupełnianie dokumentów na
potwierdzenie spełnienia warunków.

W tak zakreślonych wymaganiach Zamawiającego obaj wykonawcy, na etapie
sk
ładania oferty, celem wyliczenia punktacji i ustalenia rankingu ofert wskazali personel dla
oceny jego kwalifikacji w ramach kryterium pozacenowego, wykorzystując do tego załącznik
nr 4. Nie oznacza to jednak, że wykonawcy w taki sposób wykazywali spełnienie warunków
udziału w postępowaniu – co wynika wprost z treści SIWZ – IDW oraz treści załącznika nr 4 i
4a i czego świadomość miał sam Zamawiający – vide treść wezwania z dnia 21.09.2017 r.
str. 3 (przedostatni akapit). Co istotne wykonawca BIPROWOD Warszawa Spółka z o.o. nie
był w ogóle wzywany do złożenia tego wykazu – a zatem na tym etapie postępowania ocena
spełnienia przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpiła na podstawie
samego oświadczenia zawartego w JEDZ.

Tym samym, w tych okolicznościach faktycznych i przy takim brzmieniu SIWZ – IDW,
oświadczenie odnoszące się do kryterium pozacenowego należy rozpatrywać odrębnie od
oświadczenia składanego na potrzeby spełnieni warunków. Taki wniosek jest bowiem jedyną
logiczną konsekwencją, czytanych kompleksowo w całości, wymagań Zamawiającego
ujętych w treści dokumentacji postępowania.

Powyższe oznacza wprost, że Zamawiający nie miał żadnych prawnych i faktycznych
podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego ECM Group Polska S.A. na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 1 ustawy P
zp ze względu, jak wskazał w piśmie z dnia 06.11.2017 r. na
niedopuszczalne prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.

W niniejszym stanie faktycz
nym wskazanie osób na poszczególne stanowiska miało
dwojakie znaczenie. Po pierwsze pozwalało wykonawcom na potwierdzenie spełniania
minimalnych warunków udziału w postępowaniu i jednocześnie stanowiło punktowane w

ramach oceny ofert kryterium pozacenowe o wadze 25% (Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia).

Zamawiający na podstawie pierwotnie złożonego przez Odwołującego wraz z ofertą
załącznika nr 4 i 8 przyznał temu wykonawcy określoną ilość punktów ustalając tym samym
ranking ofert. Powyższe poskutkowało wezwaniem tego wykonawcy na podstawie art. art. 26
ust. 1 ustawy Pzp
do złożenia kompletu dokumentów mających na celu potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z otrzymanych dokumentów, jak wskazał
Zamawiający w piśmie z dnia 06.11.2017 r., wyniknął fakt, że Wykonawca na tym etapie
przedłożył zmieniony wykaz personelu niż ten przedłożony na etapie dokonywania oceny
ofert (w/w załącznik nr 4). Załącznik ten w obu przypadkach został zastrzeżony jako
tajemnica przedsiębiorstwa, które to zastrzeżenie nie było dotychczas kwestionowane. Tym
samy
m Izba jedynie wskazuje, że w załączniku nr 4 złożonym na wezwanie Zamawiającego
nie wskazano p. J.O.
– inspektora nadzoru robót sanitarnych. Dodano zaś 3 kolejne osoby
posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
branży sanitarnej. Zmiana ta zatem dotyczy jednego z inspektorów nadzoru robót
sanitarnych, który nie znalazł się w uzupełnionym wykazie. Powyższą okoliczność potwierdził
na rozprawie Odwołujący argumentując, że zmiana ta była wynikiem faktu, że osoba ta nie
spełniała, w jego ocenie, minimalnych warunków udziału w postępowaniu.

W ocenie Izby jedyną konsekwencją takiego stanu rzeczy, co częściowo znajduje
odzwierciedlenie w argumentacji Zamawiającego zawartej w piśmie z dnia 06.11.2017 r. i
jest zgodne z
postulatem Odwołującego jest brak możliwości przyznania temu wykonawcy
punktów w oparciu o ten nowy wykaz. Takie działanie bowiem kłóciłoby się z naczelnymi
zasadami systemu zamówień publicznych wyrażonymi w treści art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i
mogłoby skutkować manipulowaniem postępowaniem przez wykonawców po terminie
składania ofert. Wykonawcy wówczas znając ranking ofert mogliby przez składanie nowych
dokumentów wpływać na przyznaną im punktację celem uzyskania wyższego miejsca w tym
rankingu.
Stąd ten Izba w ramach sentencji orzeczenia celem wyliczenia punktacji na potrzeby
rankingu ofert nakazał uwzględnienie pierwotnie złożonego przez Odwołującego ECM Group
Polska S.A. wykazu.

W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 4 ustawy Pzp oraz wskazanego z
ost
rożności art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uznała, że nie zasługują one na uwzględnienie. Co do
kwestii wyjaśnień nie ma podstaw do stwierdzenia, że po stronie Zamawiającego istnieje w
tych okolicznościach faktycznych obowiązek ich przeprowadzenia. Zamawiający, jak wynika

z treści pisma z dnia 21.09.2017 r. w sposób prawidłowy odczytał cel i zakres złożenia wraz
z ofertą załącznika nr 4 (wykaz osób).
Co do zarzutu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp to w
gestii Zamawiającego pozostaje
czynność badania i oceny ofert, która w tym wypadku została ograniczona do odrzucenia
oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze
powyższe z dokumentacji postępowania wynika, że nie doszło do oceny spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Tym samym Izba uznała ten zarzut za
przedwczesny.


KIO 2409/17


W ramach podniesionego przez wykonawcę Biprowod Warszawa Spółka z o.o.
zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz zarzutu naruszenia przez
Zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Izba wskazuje, iż zarzuty te zasługują na
uwzględnienie.
Kwestią bezsporną pomiędzy stronami była okoliczność wskazania przez
Odwołującego – Biprowod Warszawa Spółka z o.o. w dokumencie zatytułowanym „Opis
dotyczący organizacji i metodologii usługi inżyniera projektu” na stronie 36 tego dokumentu
(strona 56 oferty)
, że Kierownik Zespołu inżyniera będzie pracował średnio 0,6 etatu.
Kwestią bezsporną była również okoliczność, że zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy oraz pkt
5.4 Opisu Przedmiotu Z
amówienia Kierownik Zespołu Inżyniera ma pracować 8 godzin
dziennie przez cały okres trwania projektu łącznie z okresem zgłaszania wad.
Odstępstwo to było również przedmiotem wyjaśnień jakie zostały skierowane przez
Zamawiającego do wykonawcy „Biprowod — Warszawa” sp. z o.o. w dniu 26.09.2017 r. W
odpowiedzi (pismo z dn. 28.09.2017, znak
: NM/600/20í17) Wykonawca złożył wyjaśnienia,
które zostały przez Zamawiającego odczytane jako jednoznaczne przyznanie przez
wykonawcę, że przygotowując ofertę przewidział zaangażowanie przedmiotowego
specjalisty na poziomie 0,6 etatu.
Odnosząc się do podstawowej tezy odwołania Izba wzięła pod uwagę, że przepis art.
87
ust. 2 pkt 3 Pzp pozwalający Zamawiającemu na poprawienie innej omyłki stanowi
wyjątek od ogólnej zasady określonej w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą
niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści. W zakresie objętym dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 3 Zamawiający
uprawiony jest do ingerencji w treść oferty pod warunkiem, że nie dokona w ten sposób

zmiany nie będą istotne. Do oceny czy niezgodność ta ma charakter istotny należy wziąć
pod uwagę rodzaj popełnionej omyłki, przedmiot oraz zakres oferty złożonej przez
wykonawcę. Omyłką jest błąd wykonawcy przy sporządzaniu oferty nie noszący znamion
celowego działania polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej,
niezgodnej
z żądaniami Zamawiającego treści. Niezgodność treści oferty z wymaganiami
wyrażonymi w SIWZ nie może wynikać ze świadomego działania wykonawcy - w takim
bowiem przypadku traci ona przymiot omyłki, a tym samym nie może zostać poprawiona w
trybie określonym powołanym przepisem ustawy. Zamawiający dokonując poprawy omyłki w
trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp musi mieć również na uwadze ogólną zasadę prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasadę
równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

Przechodząc do analizy stanu faktycznego w kontekście podniesionego zarzutu
wskazać zależy, że ujęty w dokumencie „Opis dotyczący organizacji i metodologii usługi
inżyniera projektu” sposób realizacji świadczenia stanowi treści oferty w ścisłym tego słowa
znaczeniu. Wykonawcy, na potrzeby oceny w ramach podkryteriów cenowych (kryterium:
organiz
acja zespołu Inżyniera i metodologia o wadze 25%) mieli opracować ten dokument,
który był przedmiotem oceny przez Komisję przetargową. Jednocześnie dokument ten
zawierał i dookreślał zakres świadczenia - a więc winien on być zgodny z minimalnymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ – IDW (w szczególności
zawartych
w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy). Niespełnienie
minimalnych warunków odnoszących się do zakresu przedmiotowego świadczenia, w tym
sposobu realizacji usługi stanowiło o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku stwierdzenia takiej nie
zgodności podmiot
zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty na podstawie powyższego przepisu z
tym zastrzeżeniem, że winien uprzednio ocenić, czy istnieje możliwość poprawienia
stwierdzonej niezgodności na zasadzie określonej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
W ocenie Izby stwierdzona niezgodność winna podlegać takiej poprawie, gdyż
spełnia wszystkie przesłanki warunkujące taką możliwość. Po pierwsze, w ocenie Izby,
mamy do czynienia z omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodzić się
bowiem należy z Odwołującym, że w treści wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 28.09.2017
r. zostały przez niego wskazane jedynie powody takiego ujęcia czasu pracy Kierownika
Zespołu Inżyniera. Nie możemy zatem mówić o podtrzymaniu przez Odwołującego takiego
sposobu określenia wymiaru jego pracy a jedynie wskazaniu, jakie było źródło przyjęcia
takiej a nie innej
wartości w kontekście postanowień SIWZ.
Jeżeli zatem mamy do czynienia z omyłką kolejnym elementem, który winien być
spełniony aby mogło dojść do jej poprawienia, zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem

Krajowej Izby Odwoławczej, jest możliwość samodzielnej poprawy takiej omyłki przez
podmiot zamawiający. W tym wypadku niewątpliwie taka możliwość istnieje, gdyż
niezgodność została przez Zamawiającego stwierdzona po skonfrontowaniu treści
dokumentu zawierającego organizację i metodologię usługi inżyniera projektu z
postanowieniami SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia oraz projekt umowy). W ocenie Izby na
przeszkodzie dokonaniu takiej poprawy nie stoi koniec
zność przeliczenia wynagrodzenia.
Jak słusznie wskazywał Odwołujący – BIPROWOD Warszawa Spółka z o.o. w niniejszym
postępowaniu mamy do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym. Ponadto wyjaśniając
źródło swojej omyłki, tj. podstawę przyjęcia dla ustalenia wymiaru pracy Kierownika Zespołu
Inżyniera wartości 0,6 etatu, Odwołujący w treści pisma z dnia 28.09.2017 r, wyjaśnił bowiem
logikę sporządzenia swojej oferty tzn. pojęcie Kierownik Zespołu w dokumencie „Organizacja
i metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych - Inżynier Projektu” był
przez niego
rozumiany jako funkcja co wobec faktu, że osoba Kierownika Zespołu
„wyposażona” jest w 2 zastępców o tych samych uprawnieniach powoduje, że łączny czas
pracy osób pełniących funkcję Kierownika przekracza 1 etat. Już tylko ten element pozwala
na przyjęcie nie tylko okoliczności, że mamy do czynienia z omyłką, lecz pozwala na
przyjęcie, że kwestia wyceny minimum pełnego etatu dla tej funkcji została ujęta w
obliczonym wynagrodzeniu.
W ocenie Izby z
atem poprawienie tej omyłki było możliwe do dokonania bez
jakichkolwiek „konsultacji”, czy też „negocjacji” pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym. Jej
poprawienie nie spowodowało również istotnej zmiany treści oferty – a jedynie doprowadziło
do usunięcia formalnej niezgodności przez swego rodzaju przeniesienie obowiązków
przypisanych z całego zespołu podległego Kierownikowi Zespołu Inżyniera (Kierownik +
dwóch zastępców) do funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera jako jednej osoby funkcyjnej.
Tym samym nie
uległo zmianie ani wynagrodzenie, ani zasadniczy sposób spełnienia
świadczenia, czy też kluczowe elementy zobowiązania wykonawcy.
Co niezwykle istotne Odwołujący w dokumencie zatytułowanym „Organizacja i
metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych - Inżynier Projektu” zawarł
swego rodzaju postanowienie kolizyjne dające Zamawiającemu wprost uprawnienie do takiej
ingerencji w treść złożonej oferty. Poprawienie tej omyłki byłoby zatem zgodnie z wolą
Odwołującego zawartą w treści oferty przez wypełnienie swoistego upoważnienia dla
Zamawiającego zawartego w treści stosownej rubryki ww. dokumentu. W dokumencie tym
na str. 3
Odwołujący zawarł bowiem następujące oświadczenie woli: „Gdyby któryś z
elementów oferty był rozbieżny z treścią SIWZ to należy go uznać za nieważny i dostosować
ofertę do treści SIWZ”.
Ta swego rodzaju
„norma kolizyjna” stanowi wartościowy mechanizm, zarówno
chroniący wykonawcę przed złożeniem oferty niezgodnej z treścią SIWZ, jak również, co

najistotniejsze, dający Zamawiającemu wprost prawo do usuwania stwierdzonych omyłek z
wykorzystaniem dopuszczalnych prawem mechanizmów. Do takich mechanizmów zaliczyć
należy instytucję uregulowaną w treści art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. To właśnie ten przepis
znajduje zastosowanie do usuwan
ia tego rodzaju odstępstw treści oferty od treści SIWZ i
gdyby przyjąć, za Zamawiającym, że nie ma on w zaistniałym stanie faktycznym
zastosowania stały się instytucją martwą, gdyż trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednią
sytuację do jego zastosowania.
Co do postulowanego przez Zamawiającego wpływu tej czynności na ocenę
dokumentu
„Organizacja i metodologia dla usługi „Nadzór nad realizacją robót budowlanych -
Inżynier Projektu”, w oparciu o kryteria oceny ofert, Izba w tym miejscu jedynie na
marginesie
wskazuje, że ocenie w oparciu o kryteria podlega merytoryczna wartość takiego
dokumentu w zakresie przekraczającym minimalne wymagania narzucone przez
Zamawiającego. Spełnienie zaś wymagań minimalnych było obowiązkiem wykonawców i
skutkowało jedynie brakiem podstaw do odrzucenia oferty. Uznanie zatem, że stwierdzona
niezgodność jest możliwa do konwalidacji w oparciu o treść art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
powoduje jedynie, że dokument ten podlega ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert – jednak
bez wpływu na jego merytoryczną ocenę.
Tym s
amym Zamawiający powinien nadać oświadczeniu woli Odwołującego
pożądany przez siebie kształt i po upływie 3 dni, stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp, poddać jego ofertę ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że doszło do naruszenia przez
Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty Odwołującego –
BIPROWOD Warszawa Spółka z o.o. na skutek zaniechania zastosowania przez
Zamawiającego instytucji uregulowanej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

W konsekwencji
, na skutek uwzględnienia zarzutów wskazanych w obu odwołaniach,
doszło również do naruszenia przez Zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż w
stwierdzonych okolicznościach faktycznych i prawnych brak było podstaw do unieważnienia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w
sentencji.
Zgodnie bowiem
z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie,
jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba uwzględniła oba odwołania mając na
uwadze, po pierwsze prowadzenie przez Zama
wiającego postępowania w oparciu o treść
art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp (procedura odwrócona), w ramach której podmiot zamawiający
ogranicza się jedynie do badania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia jedynie do oferty, kt
óra została uznana za najkorzystniejszą. Po
drugie w ramach przedmiotowego postępowania będzie istniała konieczność przeliczenia
punktów przyznanych poszczególnym wykonawcom i opracowania od nowa rankingu ofert
stosownie do wyniku powyższej czynności. Tym samym potwierdzenie zarzutów wskazanych
w odwołaniach o sygn. akt KIO 2394/17 oraz KIO 2409/17 powoduje, iż w przedmiotowym
stanie faktycznym
została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2
ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) zmienionego
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 47), w tym w szczególności § 5 ust. 4.

Przewodniczący:


……………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie