eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2371/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-12-01
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2371/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Andrzej Niwicki, Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2017 r. przez wykonawcę: TRAX elektronik
A. M., M. T., L. T. Sp. j. 31-
352 Kraków, ul. Ks. Truszkowskiego 54

w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego postępowanie prowadzi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 20-075 Lublin,
ul. Ogrodowa 21


przy udziale Wykonawcy:
Konsorcjum ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA ul. Passatge De La
Plasmica s/n nr 9, 08940 Cornella de Llobregat; ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD
ANONIMA S.A. Oddział w Polsce 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 22

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Z
amawiającego.


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze;

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy TRAX elektronik A. M., M. T., L. T. Sp. j. 31-
352 Kraków, ul. Ks.
Truszkowskiego 54

kwotę 13 500,00 zł. 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie
-
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….Sygn. akt KIO 2371/ 17
Uzasadnienie

Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Lublinie 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
prowadzi, w trybie
przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: „Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie systemu pomiarowego
zlokalizowanego na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz
z dostarczeniem danych, w okresie 36 miesięcy”, nr postępowania: O.LU.D-
3.2413.18.2017.mc (dalej „Postępowanie” lub „Zamówienie”). Wartość szacunkowa
zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.)
– dalej „ustawa Pzp”.
Postępowanie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/ S 149
– 308654 z dnia 5 sierpnia 20017 r.
W dniu 31 października 2017 r. Zamawiający przekazał Wykonawcom informację
o wyborze oferty najkorzystniejszej, dokonując wyboru oferty Konsorcjum ALUMBRADOS
VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA ul. Passatge De La Plasmica s/n nr 9, 08940 Cornella de
Llobregat; ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA S.A. Oddział w Polsce 32-087
Zielonki, ul. Galicyjska 22 (dalej „Przystępujący” lub „ALUMBRADOS”).
Odwołujący: TRAX Elektronik A. M., M. T., L. T. Sp. jawna 31-352 Kraków, ul. Ks.
Truszkowskiego
54

wniósł
odwołanie
wobec
niezgodnych
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w
związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) i art. 24 ust. 1 pkt
16) i pkt 17) w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie wezwania
Wykonawcy do wyjaśnień w zakresie przedmiotu i wartości zamówienia wskazanego
w treści formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”)
oraz w wykazie usług, wymienionego w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt 3) lit. a) Instrukcji dla Wykonawców (dalej:
„IDW”) podczas, gdy na podstawie dokumentów jakimi dysponuje Zamawiający,
przedłożonymi przez Wykonawcę w niniejszym Postępowaniu, jak i w poprzednio
prowadzonym unieważnionym Postępowaniu (numer postępowania: O.LU.D-
3.2411.13.2016.30.af) Zamawiający powinien powziąć wątpliwości co do wskazanego
przez ALUMBRADOS
zakresu zamówienia oraz jego wartości, a tym samym powinien
zbadać czy ww. Wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w Postępowaniu

opisanego w pkt 7.2. ppkt 3 lit. a) IDW oraz czy nie przekazał Zamawiającemu informacji
nieprawdziwych w z
akresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, a tym samym czy nie podlega on
wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
2)
art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) i art. 24 ust. 1 pkt
16) i pkt 17) ustawy Pzp w związku z §2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126) -
dalej „Rozporządzenie”), poprzez zaniechanie bezpośredniego
zwrócenia się do podmiotu na rzecz, którego zostało zrealizowane zamówienie
wskazane przez Wykonawcę w treści JEDZ oraz w wykazie usług, wymienionego w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.
ppkt 3) lit. a) IDW, tj. zaniechanie wystąpienia do Miasta Managua w Nikaragui w celu
zweryfikowania czy zakres ww. zamówienia faktycznie obejmował prace o wartości
wskazanej przez ALUMBRADOS
w przedłożonych do oferty dokumentach podczas, gdy
na podstawie dokumentów jakimi dysponuje Zamawiający, przedłożonymi przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, jak i w poprzednio prowadzonym
unieważnionym Postępowaniu (numer postępowania: O.LU.D-3.2411.13.2016.30.af)
Zamawiający powinien powziąć wątpliwości co do wskazanego przez ALUMBRADOS
zakresu zamówienia oraz jego wartości, a tym samym powinien zbadać czy ww.
Wykonawca wykazał spełnianie warunku udziału w Postępowaniu opisanego w pkt 7.2.
ppkt 3 lit.
a) IDW oraz czy nie przekazał Zamawiającemu informacji nieprawdziwych
w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, a tym samym czy nie podlega on wykluczeniu
z udziału w postępowaniu;
3) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez wybór jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez ALUMBRADOS, podczas gdy jako
najkorzystniejsza powinna zostać wybrana oferta złożona przez Odwołującego,
ewentualnie, na wypadek
gdyby Izba nie podzieliła powyższych zarzutów:

4)
art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp

poprzez zaniechanie unieważnienia przedmiotowego postępowania pomimo, że jest ono
obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, która to wada polega na tym,
że w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie terminu wykonania zadań opisanych

odpowiednio w:
a)
pkt 1.3.5. Tomu III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu
zamówienia (dalej „OPZ”) - dostosowanie matryc diodowych do parametrów
fotometrycznych,
b) pkt 2.1.2. OPZ - przebudowa stacji pomiarowych,
c) pkt 2.1.4. OPZ -
dostawa liczników ciągłego pomiaru ruchu,
Zamawiający wskazał nierealne, niemożliwe do dotrzymania terminy na wykonanie
zakresu ww. zadań podczas, gdy zobowiązany był opisać przedmiot zamówienia
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odwołujący wskazał, że ma interes prawny w złożeniu odwołania, ponieważ jego
oferta byłaby ofertą najkorzystniejszą w przypadku wykluczenia ALUMBRADOS
z postępowania i odrzucenia jego oferty.
Odwołujący wnosi, na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, o uwzględnienie
odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej,
2)
dokonania ponownego badania i oceny ofert z uznaniem wskazanych w treści odwołania
zastrzeżeń Odwołującego co do prawdziwości informacji przekazanych przez
ALUMBRADOS
odnoszących się do dokumentów potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
3) wezwania ALUMBRADOS,
w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do stosownych wyjaśnień
w zakresie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej
lub zawodowej,
4)
wystąpienie w trybie §2 ust. 6 rozporządzenia do odbiorcy zamówienia w celu
zweryfikowania prawdziwości informacji przekazanych przez ALUMBRADOS
dotyczących zakresu zamówienia i jego wartości wynikających z dokumentów
przedłożonych przez ww. Wykonawcę,
5) wykluczenie ALUMBRADOS z udzi
ału w postępowaniu jeżeli okazałoby się, że nie
potwierdził on spełniania warunku udziału w postępowaniu i przekazał Zamawiającemu
nieprawdziwe informacje,
6)
wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego,
7)
ewentualnie unieważnienie postępowania.

Zamawiający, w dniu 10 listopada 2017 r., zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp,
przesłał
kopię
wniesionego
odwołania
innym
Wykonawcom
uczestniczącym
w postępowaniu, wzywając ich do przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku
tej czynności Wykonawca Konsorcjum ALUMBRADOS VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
ul. Passatge De La Plasmica s/n nr 9, 08940 Cornella de Llobregat; ALUMBRADOS
VIARIOS, SOCIEDAD ANONIMA S.A. Oddział w Polsce 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska
22

zgłosił w dniu 13 listopada 2017 r. przystąpienie do postępowania po stronie
Zamawiającego.

W dniu 30 listopada 2017 r.
Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone
prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała,
że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.

Wobec
wycofania odwołania przed otwarciem rozprawy w sprawie o sygn. akt: KIO
2371/17
, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp,
umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Pz
p oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 47), Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 % kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie