eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 3630/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-12-19
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 3630/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału Stron w Warszawie w dniu
19 grudnia 2023
r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 grudnia 2023
r. przez wykonawcę PUK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach,
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Miasto Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy PUK SERWIS Sp. z o.o. z
siedzibą
w
Siedlcach,
ul.
Brzeska
110,
08-110 Siedlce
kwoty 13
500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: z dnia 14 lipca 2023 r., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………..……..

Sygn. akt KIO 3630/23
Uzasadnienie


Odwołujący, tj. wykonawca PUK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach w dniu
15 grudnia 2023
r. (pismem z tej samej daty), tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2023 r. w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w Siedlcach w latach 2024-2025”.
Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 520 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj.: z dnia 14 lipca 2023 r., Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)
oznacza,
że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.
Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r., poz. 2437) Izba orzeka o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości oraz na rzecz
Zamawiającego koszty, o których mowa § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia.Przewodniczący:
……………..……..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie